Szczęście chrześcijańskiego życia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczęście chrześcijańskiego życia."

Transkrypt

1 Z w ia stu n w v c h -'lzi d w a razv na m in x in '*. P r z ^ d n la ta r o c z n a w y n o si w W a n ż a w i* o ra z w księjrr» u. -<*h nu nraw in c y l i z a g r a n i ; \ R < r. I k -p S n-llrn znl«k u». 7 5 na u rzę d u h i x ta r y a c li P o, z n vyrli w K rdl«j& iw ie r o c n u o R s. 2. pólroc -.i.lo R si l: \vc tisu rstw ie z dopłaty za k o p erty rocznie R.sr. 3. SPIS RZECZY. Szczęście rhrzcś'ijańskiejro życia. Zburzenie j Toznliiny. Zbór Etranz-elirkn Hoffirmowanv Życliliński. Pismu śn ięte trzeba r i/pen-szuchniać, czytać i zruziltnieć. Wiadomości missyjue z Japnnji. Od redakcji. Szczęście chrześcijańskiego życia. "40».---- Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ma nadzieję w Tobie. (Psalm. 84, 13; Wielu chrześcijan sądzi, iż życie chrześcijańskie pozbawione jest wszelkich wdzięków i przyjemności, obfituje zaś w same ofiary i gorycze. Jest to zupełnie fałszywe wyobrażenie, gdyż życie chrześcijańskie nie tylko jest najszczęśliwszym, lecz i jedynie tylko uszczęśliwia człowieka a ziemi, ponieważ,,pobożność, jak powiada Apostoł, ma obietnicę teraźniejszego i przyszłego żywota16 (1 do Tymot. IV, 8). Mogą tu zarzut zrobić, *że jeżeli istotnie życie chrześcijańskie jest tak uszczęśliwiającem człowieka, dla czego jednak prawdziwi chrześcijanie cierpią smutek i utyskują na to życie?. Na to można odpowiedzieć, że prawdziwy uczeń Chrystusa posiada w sercu swojem więcej zadowolenia niż inni ludzie, lecz szczęście chrześcijańskiego życia ma charakter poważny, mniej się objawia na zewnątrz, więcej zaś wewnętrznie bywa poczutem; kiedy człowiek światowy często

2 podczas śmiechu ma serce zasmucone, chrześcijanin zawsze cieszy się wewnętrznym pokojem. Przytem na tym ziemskim padole jesteśmy zewsząd otoczeni grzechem i niewiarą i sami na sobie nosimy jeszcze ślady zepsucia, tak iż nauczyliśmy się mówić razem z Apostołem:,.któż mię wybawi z tego ciała śmierci? (do Rzym. VII, 24) czyż więc jest dziwnem że często nas przygniata ciężar ludzkiej nied"li? W chrześcijańsk śj wierze zawiera się skarb radości i pociech, który nawet w największej niedob może nas zaspokoić. Ludzie po większej części pozbawieni są tej prawdziwej radości, dla tego, iż są ranlowiernymi. Radość chrześcijańska jest owocem Ducha św. i sam Róg dał przykazanie dzieciom swoim: radujcie s ę we wszystkich drogach" fdo Filip. IV, 4.) Szczęście chrześcijańskiego życia nie ;est szczęściem ziem>kiem. cielesnem, jakie nam świat dać może, gdyż takie szczęście jest krótkotrwałem i nie zdoła nigdy zaspokoić serca człowieka. Chcę tu mówić o wewriętrznem. duchownem, niebinńskiem szczęściu, odpnwiadającem godności natury ludzkiej i zadów alniającem wszystkie liczne potrzeby serca ludzkiego. Charakter szczęścia chrześcijańskiegoj stskreślony słowy32 go Psalmu:.,błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość a któiego zakryty jest grzech." Cieszyć się z dostąpienia odpuszczenia grzechów, z tej łaski, którą Róg udziela grzesznikowi, oto jest szczęście chrześcijanina. Tej pociechy doznaje on nawet wśród cierpień ziemskiego życia; ona jest dla niego światłem Bożem we wszytkich cii mnościach tego życia, w którem oczekuje spokojnej śmierci i błogosławionej wieczności. Jest to radość chrześcijanina, do którćj czasom tęsknią ci, którzy nigdy nie mieli szczęścia być wierzącymi. Lecz nie tylko z tej strony życie chrześcijańskie jest dla nas bardzo pociągającem: ale nawet to, co najwięcej nas odstręcza od życia chrześcijańskiego, co się dla nas ponurem i nicznośnem wydaje, zawiera w sobie wiele ukrytych wdzięków, tak iż można powiedzieć: gorzkość życia dzieci Bożych słodszą jest nad wszystkie słodycze życia Światowego. Coż właściwie może nam się niepodobać w życiu chrześcijańsku m? Najprzód: wiara t j. bezwarunkowe poddanie się ducha ludzkiego słowu Bożemu. Ta podległość Słowu Bożemu może się zdawać dla niektórych łatwowiernością, dla tych którzy sądzą, iż rozum nasz potrzebuje również zaspokojenia. Lecz właśnie wiara najlepiej i j> dynie tylko może zaspokoić nasz rozum. Poddanie się Biblii nie jest bynajmniej ślepą łatwowiernością, skoro jesteśmy przekonani, że Pismo św. jest słowem Bożem. Biblija zawiera w sobie wszystkie znamiona boskości, tak, iż każdy szczery balacz Pisma św. musi się przekonać o boskiem jego pochodzeniu, i wszędzie

3 znajduje tego dowód, znajduje go nie tylko we wszystkich cudach i proroctwach, które aż nadto się okazały n a j wi arogod n i ej sze mi faktami, lecz i wewnętrzny glos Ducha św. poświadcza o prawdzie i boskości Pisma św.; znajdujemy tego dowód we wszystkich wypadkach świata, znajdujemy te dowody wypisane na ziemi i w sercach i życiu ludzi. Świat cały jest pełen tajemnic, które tylko Ei dija jedynie rozwiązuje i wyjaśnia. Czy ludzka mądrość jest w stanie nam objaśnić: co to jest grzech i jakim sposobem pod rządem świętego Boga powstała w sercu człowieka pierwsza myśl nieposłuszeństwa przeciw Niemu? To zagadnienie tymczasem zupełnie rozwiązuje i wyjaśnia proste opowiadanie o drzewie wiadomości dobrego i złego. Czy ludzka mądrość może nam objaśnić: co to jest śmierć, i jakim sposobem pod rządem mądrego i dobrotliwego Boga mógł powstać tak straszliwy przewrót, czy zdoła ona nam wytłumaczyć wszystkie boleści, których końcem i szczytem jest śmierć? wszystko to dostatecznie wyjaśniają słowa Pisma św. przez człowieka grzech przyszedł na świat, a przez grzech śmierć. (do Rzym. V, 12) Czy natura może nam wyjaśnić: dla czego rola, co z rąk Boga wyszła rodzi ciernie i oset. dla czego człowiek zmuszonym jest w pocie oblicza swego pożywać chleba swego? wszystko to nam objaśniają słowa: przeklęta niech będzie ziemia dla ciebie1' (\ Mojż. III, 17) Czy możemy odkryć w dziejach ludzkości ślady jakiegoś boskiego planu, wśród zamętu zbrodni i występków, plamiących nasz rodzaj, wśród tych ucisków, jakiemi ludzkość jest nawiedzi na? to wszystko wyjaśnia nam proroctwo o czterech wielkich państwach, które jedne po drugich następują, wznoszą się, jedno drugie obala, aż nakoniec muszą ustąpić miejsca temu królewstwu, którego istnieniu nie masz końca. Coż mam więcej powiedzieć? Wszystkie wielkie zagadnienia ludzkości, których filozofia nigdy nie zdołała rozwiązać, rozwiązuje Biblija w sposób zupełnie zaspakajający. Biblija daje nam widzieć wschód światła, w którym przeczuwamy ukazanie się w całej pełni światłości, rozpędzającej wszystkie ciemności i wątpliwości. Dowód ten z doświadczenia wzięty przekonywa nas, iż Biblija jest księgą Bożą. Tak jak człowiek, który się długo biedził w domu i nadaremnie probował wszystkich kluczy, ażeby wejść do komnat jego, nakoniec znajduje klucz, którym z łatwością otwiera wszystkie zamki, tak samo Biblija jest kluczem świata, który nam otwiera wszystkie drzwi świata i wszystko na jaw wystawia Jak można zatem twierdzić, że jesteśmy łatwowiernymi, kiedy się poddajemy Pismu św.? Bylibyśmy w samej rzeczy łatwowiernymi, gdybyśmy będąc przekonani o boskiem pochodzeniu Pisma św. szukali innej powagi. Lecz teraz możemy się tylko cieszyć i chlubić z tego, że się podda-

4 37Q jemy, Słoiyu Bożemu, gdyż to jest, prawdziwe szczęście duchowe, jakie znajdujemy w wierze. Tu właśnie najlepszy użytek możemy zr< b.ć z naszego rozumu. Możemy powiedzieć bez ogródki, iż pragnienie wiedzy daleko lepiej może zaspokoić chrześcijański prostacz k. niż niewierzący filozof J st to prawdziwe szczęście wiary, ktorem możemy s ę cieszyć wśród tego zamieszania błędów, sprzecznych zdań i wątpi wr śoi, jakie na święcie panują. -Jest to rzeczywiście szczęście mieć słowo Boże.słowo Boże zawarte w Biblji, które nam nędznym grzesznikom objawi a drogę żywota wiecznego, objawia Jezusa Chrystusa i to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego J, st tu szczęście w aiy, kiedy inni nadaremnie usiłują znal ść pewny punkt oparcia dli swych myśli i utyskują, iż wpadają tylko w same doin/sły, przypuszczenia; my zaś będąc od Boga wyuczeni mamy spokój wewnętrzny i możemy razem z owym mędrcem starożytności zawołać: znaleźliśmy! Jest to szczęście wiary, jeżeli moż my powiedzieć nie tylko przed ludźmi, lecz nawet przed B >g:em, iż łaska w której trwamy jest prawdziwą. Świat może zarzucać takowej ufności łatwowierność i wymagać, żeby wiara jako osobiste zdanie poddała się pod rozbiór ogólnego rozumu, Lecz wiara zawsze się trzyma niezachwianie tego: Tak powiedział Pan. Wierzący mówi: 0 Panie Jez sie! prawdziwem to jest, że jesteś Synem Boga żywego, że poj dnanie nasze przez krew Twoją zostało nabyte, że nie ma żadnego potępienia tym, którzy wierzą imieniowi Twojemu, prawdziwem to jest. że teraz siedzisz po prawicy Ojca Twojego i udzielasz nam ducha Twego i w nas mieszkasz a my w Tobie, że yoszedleś do domu Ojca, ażebyś nam tam miejsce zgotował, żebyśmy tam przy Tobie byli, gdzie Ty jesteś. Jest to rzeczywiście szczęście duchowe: ta niezachwiana ufność, która jest udziałem wszystkich wierzących, i prawdziwem jest, co mówi Psalmista:,,o Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ma nadzieję w Tobie. Z jakich więc względów może się nie podobać życie ch.rzęścijańskie? Powiadają, że ono jest nudnem, jednostajnem. gdyż w niem umysł ludzki obraca się w ciasnym zakresie dwóch lub trzech myśli. Bibliją czytać i modlić się: jest to jednostajny i.bezbarwny sposób życia, tak iż człowiek z żywem usposobieniem nie cznje się tern zadowolniony. My jednak twierdzimy, że życie chrześcijańskie nierównie więcej jest żywem i pociągającem, niż wszelkie inne życie. Co się tycze mniemanej jednostajności, nie jest to jednostajność, lecz jest to jedność. Jedna myśl ożywia całe życie chrześcijańskie ze Chrystus jest życiem chrześcijanina. Wierzyć w Jezusa Chry-tusa. miłować Jezusa Chrystusa, służyć Jezusowi Chrystusowi, naśladować Jezusa Chrystusa, to jest tern jednem, czego człowiekowi potrzeba, Życie

5 hrześcijańskie będą zwrócone do jednego celu nie jest przez to jednostajnem, nudnem, gdyż właściwera jest duchowi lu Izkiernu, we wszystkich rzeczach zmierzać do jednego^celti, szukać jednej zasady. Wnauach i sztukach jest to główne prawidło, żeby jedność nie była chybioną. Tak np. w wymowie, nie podoba się nam mowa, w której myśli nie mają z sobą żadnego związku raczej podoba się nam mowa, która jest porządnem i zasadniczem rozwinięciem jednej idei. Tak samo piękniej wygląda budowa, której części są według jednego ogólnego planu wyprowadzone, aniżeli nagromadzona bezładnie ilość budynków. Jedność ta ma miejsce, zarówno w dziełach człowieka, jak i w naturze, w lulzkiem ciele, w drzewie, roślinie, w strumieniu, w morzu, na niebie; słowem w całein stworzeniu odkrywamy cudowną jedność planu. Ta jedność znaj luje się wszędzie w świecie widzialnym, zatem powinna mieć miejsce i w świecie moralnym i w życiu naszem. Jeżeli życie nasze nie ma jednego głównego celu, wówczas nie ma ono żadnej wartości, gdyż takiemu życiu zbywa na jedności mocy i głębokości. Zycie chrześcijańskie łączy w sobie jedność z rozmaitością. Jezus Chry.-dus zawiera w sobie nieskończoną rozmaitość przedmiotów, któremi można się zatrudniać w imieniu Pańskiem, gdyż wszystko można czynć ku chwale Pańskiej, z wyjątkiem tylko grzechu. Sześciodniowa praca, niedzielne odpocznieme, trudy i rozrywki, ciężary i zaszczyty stanu cywilnego, obowiązki i przyjemności domowego życia, ćwiczenia duszy, ducha i ciała, nawet pożywanie pokarmów, wszystko to chrześcijanin uświęca modlitwą, gdyż wszystko to musi się zwracać do Pana. Możemy każdy dzień, tydzień, rok, coraz nowemi zatrudnieniami zapełniać. nie przestając jednak służyć Chrystusowi Panu i itnie Jego uwielbiać. Nie znajdujemy nigdzie w świecie fizycznym piękniejszej widowni, jak gwiazdami zasiany firmament, tak samo w świecie moralnym nic piękniejszego nie odkrywamy nad życie chrześcijańskie, w którem jedna myśl wszystkie inne myśli i troski przenika i napełnia. Dla dokładniejszego objaśnienia tych myśli, możemy wziąść jakikolwiek przykład z domowego życia. W tym domu gdzie Pan Jezus nie jest wielbionym ani kochanym, stosunki między mężem i żoną, między rodzicami i dziećmi, między panami i sługami nie mają trwałej podstawy i ogólnej zasady. Zupełnie inaczej j ^ t w chrześcijańskiej rodzinie, w której mieszka, niewidzialny guść Jezus Chrystus, ożywiający duchem swoim wszystkie sto-unki domowego życia. Ścisły i czuły związek między mężem i żoną znajduje swoją zasadę w Jezusie Chrystusie. Jezus jest oblubieńcem kościoła, kościółjzaś jest oblubienicą Jego; Mąż powinien miłować żonę,

6 tak jak Jezus kościoł umiłował, żona zaś powinna być poddana mężowi, tak jak kościół Chrystusowi. (do Eft-z. V, 24-25) Tkliwy i wdzięczny stosunek rodziców do dzieci znajduje też prawidło swoje w Jezusie Chrystusie. Bóg który nas dziećmi s wojem i uczynił w Jezusie Chrystusie, jest naszym Ojcem, my zaś jesteśmy Jego dziećmi, ojciec więc powinien dzieci swoje tak prowadzić, jak Bóg prowadzi dzieci swe w Jezusie Chrystusie; dzieci powinne być posłuszne rodzicom swoim, jak Chrystus jest posłusznym swemu Ojcu w niebiesiech.naw et skromny i użyteczny stosunek pana i sługi również w Jezusie Chrystusie znajduje swoją zasadę i wzór. Tak urządzone życie familijne łączy w sobie jedność z n zmaitością. W szystkie rozmaite stosunki domowe jednoczą się w Jezusie Chrystusie. Chrześcijańskie rodziny, które mają nieco doświadczenia w tym względzie stwierdzają tę prawdę. Jezus Chrystus, w którym najwyższy majestat boski łączy się z ludzkością jest dla familii chrześcijańskiej Bogiem i razem przyjacielem. On rozpostrzenia w niej łagodną wesołość, czulą miłość, prawdziwą radość i pociechę. Zycie chrześcijańskie wydaje się dla ludzi światowych jednostajnym i zimnem Sądzą oni, iż chrześcijanin jest nieczułym na wszystkie sprawy i wypadki, podczas gdy te ich porywają i napełniają nadzieją lub radością albo trwogą i boleścią. Rzeczywiście, prawdziwy chrześcijanin jest w pewnym sposooie odosobnionym od świata jest pielgrzymem na ziemi; rzeczy niebieskie zamykają serce jego dla spraw zi. niskich. Może się to wydawać dla wielu obojętnością, nie mogącą zaspokoić potrzebę ruchu i czynnego życia; a pomimo to chrześcijańskie życie więcej ożywia człowieka n ż życie światowe, Interesu i sprawy życia światowego nie mają żadnej wielkości i wartości i są zanadto błahe, żeby mogły przywiązać do siebie duszę nieśmiertelną, kiedy interesu chrześcijanina są prawdziwie wielkie i naszej natury godne; irit resa ludzi światowych są ziemskie, interesu zaś chrześcijanina są niebieskie. Cóż to są za interesu, które zapełniają życie ludzi światowych? Mówię o zwykłych, codziennych interesach,można przytoczyć tu przedmioty: jaknprwieczorna rozmowa, uczta, suknia, pochwala lub nagana i t. p. Lecz nawet i poważniejszo interesu tyczące się naszego bogactwa lub ubóstwa, naszego zdrowia, nawet życia naszego, czy mogą zapełnić niezmierną próżnię nieśmiertelnego ducha? Czy jesteśmy ubogimi c z y bogatymi, zawsze je Inalc nic z sobą nie przynieśliśmy n:i ten świat i nic z sobą nie weźmiemy (do Tym. VI, 7) Czy jesteśmy chorymi lub zdrowymi, zawrze jednak musi kiedyś przyjść koniec na nas i jeżeli dziś wyzdrowieliśmy, to tylko dla tego, żeby jutro umrzeć, tak jak ów żołnierz na polu bitwy, który będąc ugodzony śmiertel

7 nym strzałem, ustępuje wołając: jestem ocalony! postąpiwszy zaf kilka kroków pala martwy na ziemię. Dziś przynoszą nam wiadomość o urodzeniu dziecięcia w naszej familii, jutro zaś uwiadamiają nas o śmierci dojrzałego męża, słowem, wszystkió nasze interesą są tak krótko-trwałe jak czas, niepewne jak życie ludzkie, nizkie jak padół ziemski. (dokończenie n.istąpi). ZBURZENIE JEROZOLIMY, ( d. 10 Sierpnia 10 r. po Chr. ),,Bo gdziekolwiek bęlzie ścierw, tam się zgromadzą i orłowie wyrzekł był Chrystus (Ew. Mat. XXIV, 28; w mowie swej do uczniów, przepowiadając zburzenie Jerozolimy, owo pierwsze przyjście Pańskie na sąd. Ścierwem jest, naród, w którym zamarło życie z Boga, w którym przestało bić serce pokuty i odnowienia się w Duchu Świętym. Bóg jest Bogiem łaski, miłosierdzia i długiej cierpliwości. Patrząc na Izraela dziwić się trzeba nad jego grzechem w obec cierpliwości Bożej i nad Bożą cierpliwością w obec grzechu tego ludu. 40 lat zostawia Bóg czasu do pokuty od tej chwili, kiedy w zatwardziałości serca przybili swe zbawienia do krzyża, że wielu skorzystało z tego czasu łaski bezwątpienia; wielu z Faryzeuszów i kapłanów uwierzyło, trzy tysiące dusz przyjmuje chrz i&t S ty w dniu Zesłania Ducha S go, lecz niewielka to liczba w porównaniu z resztą, w której grzech przytłumił wszelkie życie. Fanatyzm religijny krzywił się od dawna wśród ludu wybranego, nie oddziaływając na moralny i duchowy rozwój jego; uczęszczano do świątyni, składano ofiary, a pomimo to samolubstwb, duma, dogadzanie zmysłom, niewiadomość, i wszelkie tego następstwa, brak jedności, pycha ze swej narodowości bez miłości prawdziwej ojczyzny, różnica stanów, zabawy i chuci, łatwowierność ku oszukującym ' Faryzeuszom-Nauczyeielom w Piśmie, zapowiadały rychłe zgromadzenia się orłów. Rzymianie od czasu jak się stali panami Palestyny, umieli korzystać z takiego położenia rzeczy, i coraz więcej znikała samodziel-

8 nośd zdobytego Państwa. Judea, chociaż czas niejaki miała własnych królów, stała się następnie rzymską prowincją, rządzoną samowolnie przez Starostów. Ci obciążali kraj podatkami, brali pieniądze za skarbca świątyni, naznaczali Najwyższych kapłanów, i już i tak w sobie rozdwojony naród doprowadzali do ostateczności, do rozpaczliwego buntu. W 66 r. po Chr. rozpoczęła się walka na życie i śmierć. Widząc grożące niebezpieczeństwo, mai a garstka Chrześcian schroniła się do miasta Pella, nad morzem Martwem, gdzie król Arabii Ar eta a dozwolił im swobodnie przebywać. Już za czasów starosty Felixa pewien egipski żyd, zebrawszy żołnierzy, postanowił uwolnić kraj od panowania Rzymian, za ostatniego zaś starosty Florusa ucisk i okrucieństwo dochodziły do tego stopnia, że naród wypędziwszy Rzymian z Jerozolimy, uzbroił się we wszystkich prowincjach do Palestyny należących. Legion rzymski pod Cestiuszem Galluszem stanął w krotce pod murami Jerozolimy, ale wódz rzymski nie będąc zdecydowany, doznał silnej porażki, a naród żydowski na małą chwilę ujrzał się niezależnym narolem. Lecz nie był wstanie się rządzić: w tych kilku tygogniach wolności, okazał jeszcze bardziej, jak był strupieszałym, w tych kilku tygodniach popełnione zostały może większe okrucieństwa, jak za czasów niewoli. Galileę przebiegały bandy rabujące i mordujące w najohydniejszy sposób, pod dowództwem Eb-azara, napadły na miasto święte, dokonywając okrucieństw w świątyni. Orłowie tymczasem gromadzili się. Wezpazy.in, dowódza Cesarza Nerona, z synem swoim Tytusem wtargnął z 60,000 ludzi do Galilei, zdobywając jedno miasto po drugiem. Żydzi bronili się mężnie, lecz pod przemocą padali tysiącami. Tymczasem w Jerozolimie bezrząd dochodził do najwyższego stopnia. Najwyższy kapłan Ananus, pragnie zawrzeć z Rzymianami przymierze, chce ocalić miasto, łączy się z mieszkańcami, powiększa awe stronnictwo uciekającymi Galilejczykami i zamyka rabującego Eleazara w świątyni. Korzystając ze zdrady Jana z Giszali Eleazar potajemnie szuka pomocy w Edomitach, i kiedy ci są już pod murami Jerozolimy, wyłamuje się przemocą z świątyni, wpuszcza Edomito w do miasta i wśród srożącej się burzy nocnej, dokonywa mordu na mieszkańcach, którego pierwszą ofiarą jest Ananus. Krew broczy się strumieniami. Eleazar, Jan z Giszali wiarołomny Galilejczyk zdrajca urauusa i Szymon z Gerazy postrach Izraelitów, stają się panami miasta, mordując nawzajem i ogniem burząc miasto. Były to sępy, za któremi nadciągali orlowie, aby teraz stać się prawdziwie panami swe zdobyczy. Rzymianie zwolna postępowali pud mury miasta, wiedzieli oni, że żydzi niezgodą i anarchią sami

9 ułatwią zdobycie miasta. Waspazyan, zostawszy Cesarzem poruczył prowadzenie wojny jedynie Tytusowi. Na górze oliwnej stanął wódz rzymski i rozłożył obóz. Grożąc przemocą zdobyć miasto, ludzki Tytus zostawiał oblężonemu miastu czas do poddania się. Ale przebrzmiały głosy dobrże radzących. Agryppa potomek dzielnych i bohaterskich Machabejczyków został obrzucony kamieniami, podobny los spotkał znanego żydowskiego his.oryka Flawiusza Józefa, Parlamentarz Tytusa został ugodzony strzałą w ramię. Zdobywanie miasta, w którem gromadziło się milion ludu nastąpiło, Enermcznym środkom przeciwstawiano rozpaczliwą obronę: żydzi walczyli z wściekłością dzikich zwierząt i tysiące Rzymian znalazło grób pod murami miasta; dwa razy palono przybory oblężnicze, nie ceniono życia własnego, jeżeli tylko nieprzyjaciele padali. Do kłótni i zatargów wewnętrznych i oblężenia zewnętrznego, przyłączył się jeszcze straszniejszy nieprzyjaciel głód, Głód dał się najpi-.rwej uczuć w najbiedniejszej klasie ludu, która nocną porą chciała go choć zielskiem zaspokoić, lecz za murami miasta dostawała się po częściej do niewoli. Aby i temu ostatniemu ocaleniu przeszkodzić rozkazał Tytus opasać miasto drugim murem a każdego za murem schwytanego krzyżować. I zabrakło miejsca i drzewa na krzyże, bo głód był silniejszym panem nad myśl ukrzyżowania. Z początku grzebano jeszcze umarłych, gdy temu więcej niemożna było podołać, wyrzucano za mury lub wrzucano w szczeliny góry. Znajdowali się i tacy, których głód skłonił do poddania, lecz chociaż przyjęci gościnnie w obozie nieprzyjacielskim, umierali tu z nadmiaru używania pokarm, niemogąc głodu swego zaspokoić, a gdy się rozeszła pogłoska, że Izraelici połykali złoto, aby tym sposobem je ocalić, chciwe rabunku żoldactwo pruło ich wnętrza, szukając pieniędzy. Wiele jest opisów zburzenia Jerozolimy, prawdziwe są one, jeżeli gruntują się na opisie naocznego świadka Fhiwiusza Józefa, lecz i najobszerniejszy i najdokładniejszy opis nie jest wstaniu przedstawić obrzydliwości spustaszania" tych dni. Dusyć powiedzieć, że bogaci całym majątkiem okupywali miarkę zboża, rodzice dzieciom wydzierali kawałek cłileba z ust, zgroza pomyślić, że matka gotowała mięso swego dziecka dla zaspokojenia głodu i niedopięła nieraz celu, bo jej ten posiłek wydarto. Połykano drzewo, skóry, z rozpaczy głodu. Pomimo to mordowano w mieście a oblężenie trwało dez przerwy. Zamek Antonia w blizkości świątyni leżący, został zdobyty, opór stawał się słabszym, zdobycie świątyni łatwiejszem. Chęć Tytusa ocalenia jej, jakoteż samego miasta, spełzła na niczem, przy zapalczywości i nienawiści żydów. Jeszcze raz udało im się odnieść zwycięztwo nad oddziałem zdobywających świątynią, w krótce podrzucony ogień ogarnął p rzy b itek

10 Pański. Żydzi wydali okrzyk ostatniej rozpaczy. Co było najświętszego dla nich, płonęło ogniem, stracone zostało bezpowrotnie; niepomógł rozkaz Tytusa ratowania, żołnierze głusi na rozkaz wodza, którego kochali, burzyli wszystko. Straszny to dzień, 10 Sierpnia 70 r. po Chr. Jeszcze miesiąc po tern stawiało opór miasto górne, bronione przez Jana z Giszali i Szymona z Gerazy. Odwaga ich została nakoniec przełamaną, obaj trapieni głodem opuścili swe kryjówki i zdali się na łaskę. Jan został skazany na wieczne więzienie, Szymon w Rzymie śmiercią ukarany. Jak Chrystus przepowiedział, nie pozostał kamień na kamieniu a w pięcioletnim tym oporze przeszło miljon ludu padło, a ze stutysięcy wziętych do niewoli, kto nie został na igrzyskach porzucony dzikim zwierzętom, był jako niewolnik sprzedany. Niewiele biednych rodzin, za niewolmków uważanych, pozostało, aby mieszkać na zgliszczach miasta świętego. Po 70 prawie latach w r.132, dawna nienawiść podsycana przez fałszywego proroka Bar-Kochbę, wzrosła do nowego buntu. Rzymianie nie zaniedbali go przytłumić w r Bar Koch ba a z nim G00000 żydów padło. Blizko miejsca gdzie kiedyś stało potężne miasto, Cesarz Hadryan założył rzymską kolonię pod nazwą Aelia-Kapitolina, nazwaną w następstwie czasu znowu Jtrozolimą. Żydom wzbroniony był wstęp do niej przez długi czas, pod kaią śmierci. Daremnebyły chęci cesarza Juliana Apostaty w r. 363 na przekór słow< m Zbawiciela: oto dom wasz pustym zostanie (Ew. Mat XX1II, 38), odbudować świątynię. Trzęsienie ziemi i pożar udaremniły pracę i skłoniły Cesarza, który się wyparł wiary Chrystusa, do wyrzeczenia sió.v: Tandem vicisti Galilaee lat przetrwało nowe miasto pod panowaniem pogańskich Rzymian, a gdy się następnie stało zdobyczą Turków, na miejscu świątyni Jehowy stanął meczet Machometa. ZBÓR EWANGELICKO-REFORMOWANY Ż Y C H L I Ń S K L -K Kilka wiorst od miasta powiatowego Konina, znajduje się wieś Żychlin własnością Marszalka de Oppeln Bronikowskiego będąca, z kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Zbór Ewangelicko Reformowany Zychlmski jest jednym z najdawniejszych w Polsce, a są

11 dząc pó dacie, która umieszczoną była na jednej z belek drewniane' go kościoła, sięga r Z powodu zaginięcia 3 książek kościelnych, pewne wiadomości o Zborze Zychliriskim są dopiero od r Księgi zachowane świadczą, że jakkolwiek wiele rodzin należało do Zboru Żychlińskiego, dla prześladowań jednak, często potajemnie i nie bez obawy można się było zgromadzać na nabożeństwa. W r kollator Zboru Żychlińskiego, zniewolony był nawet opuścić majętność swoją, pasterz zaś Zboru, Xiądz Joachim Samuel Majewski, który postanowił pozostać, w nocy d. 13 Stycznia t. r. został zabity w mieszkaniu swojem. Rozcięta czaszka jego znajduje się jeszcze w kościele. W r otrzymał Zbór stały fundusz z zapisu Florentyny Bronikowskiej w summie zip. i naturaliach. Obecnie pasterzem Zboru Źychlińokiego jest JXiądz Jan Scholtz, Radca Honorowy IConsystorza Ewangelicko-Reformowanego w Królestwie Boiskiem. Starzec ten 75 letni pełni bez przerwy obowiązki pasterza Zboru Żychlińskiego odr iw roku zaprzeszłym obchodził 50 letni jubileusz urzędowania swego pasterskiego. Poprzednikami jego, o ile są wiadomości, byli: Tobiasz Paśkiewicz od r , Paweł Erastus do r Jan Cugier do r Krystyan Gerson Tobiasz do r. 1702, Paweł Kassyusz do r. 1727, Bogumił Mikołajewski do r. 1736, Jan Sammuel Majewski do r. 1769, Krystyan Bogumił Kassyusz do r. 1778, Salomon Jakób Kałuski do r. 1791, Jan Borneman do r Gdy w końcu wieku XVII zaczęli się w okolicach Żychlina o- siedlać liczni koloniści niemieccy, Pastor Ev\ ang. licko-augsburgski przybywał z Władysławowa i odbywał nabożeństwa w kościele Żychłińskim. Z wybudowaniem Kościoła Ewangehclco-Augsburgskiego w Koninie wr to ustało, do Paralii Żyehlińskiśj jednak bez względu na wyznanie, należały wsie Swięcia, Hołlendry Brzezińskie, Krzymowskie i Kiszewskie. Od r Paraha Żychlińska rozciąga się tylko na wyznawców Ewangelicko-Reformowanych w Powiatach Konińskim, Kaliskim i Łęczyckim zamieszkałych. O 12 mil od Żych- 1 na leży Filiał Nowa-wieś na powiaty: Gostyński i Łowicki, administrowany przez Pasterza Żychlińskiego. Kościół Żychliński murowany, wybudowany został w r. 1821; stoi on naprzeciw dworu, a w nie wielkiej odległości znajduje się grób murowany rodziny Bronikowskich. Cmentarz grzebalny leży przy drodze do Konina prowadzącej. Do Zboru Żychlińskiego należy rodzin 101, dusz 547. W r dopełniono chrztów 53, zaślubiło się par 10, zmarło osób 27, do komunii Stój przystępowało osób 217, konfirmowano młodzieży 19.

12 Szkól elementarnych ewangelickich jest 3: w Święci, do której uczęszcza dzieci pici obojej 62, wżdżarach (uczniów 57) i na Kiszewskich Holk-ndrach (uczniów 5), w miejscach tychznadują się nadto dozory cmentarzowe. W nowszych czasach Andrzej Zychliński zapisał na rzecz Zboru kapitał 600 rubli, zaś obecny dziedzic Bronikowski zamierza założyć w samym Żychlinie szkołę elementarną, a zapis w tym względzie przez niego uczyniony, zyskał już zatwierdzenie władzy wyższej. - C O O ^ O O * " PISMO ŚW IĘTE TRZEBA ROZPOW SZECHNIAĆ, CZYTAĆI ZROZUMIEĆ. W obec tak wielkiego orl czasów Reformacji rozpowszechniani Pisma Ś* mig Izy luly wszystkich narodów, gdy i u nas w ostatnich czasach nabycie Pisma Seo stało się tak przystępnem, iż wśród świata wywołało w rodzaju dowcipnem podziwianie lub ironię, chcemy o tein Piśmie Stem kilka słów powiedzieć. Patrząc na pręlkie rozkrzewianie się Chrześcijaństwa w czasach Apostolskich, nie znajdziemy inne; odpowiedzi na pytanie, przez co Zbory Chrześcijańskie się tworzyły, jak to: iż przez Pismo 8, gdyż to nie zmienia rzeczy, że Ewangelia wprzód opowiadaną a następnie napisaną została. 1 w poapostolskich czasach, w pierwszych wiekach przynajmniej kościoła, uznano konieczność Pisma Śgo. 0<1 Ireneusza, który wyrzekł: że nauka Apostołów, którą nam przekazali w Pismach swoich, jest fundamentem i filarem Bożym, podobnie się wyrażali i inni Ojcowie kościoła. Ze to nie ogólnik, każdy może się przekonać z pisemka, które w r wyszło w Warszawie p. t. Zdania 88. Ojców kościoła o czytaniu Biblii. W zasadzie"kościół chrześcijański zawsze Pismo Ste uważał za słowo Boże, chociaż dopiero prawdziwe powoływanie się na nie i jedyne, rozpoczyna się z Reformacyą. "Wiadomo czem dla Reformatorów bez wyjątku było Pismo Ste. Je jedynie chcemy uważać za źródło naszej wiary, na niem polegać, jego się trzymać, wszystko co z Pismem Stom stoi w sprzeczności odrzucamy, tak oświadczali się zarówno Reforma torowie Niemieccy jak Szwajcarscy. Słowo Pisma było dla nich,,nieskazitelnem nasieniem, które trwa na wieki ' (I. Piotra 1,23j, w niem znajdowali Boga i Jego wolę. Nigdz.e nie można poznać Zbawiciela, nigdzie mocy zbawienia Jego, jak w Słowie,Pisma. Kto oprócz

13 Stówa Bo "ego chce coś innego przyjmować, zboczył z drogi prowadzącej do zbawienia. Dla togo też Reformatorowie przyjmowali Pismo jak istniało, nie prz\ jrnowali nic nad'nie, ani nic z niego nie odejmowali (porównaj Obj. XXII ). Czy dziś Ewangelicy mogą się trzymać innych zasad, diedy i dla nich czyste Słowo Boże jest nii skazy tein eon oiasieooiem, które trwa na wieki? Myśmy wyższo ść słowa Bożego nad podania ludzkie i rozumowania religijne tak dobrze poznali jak ci, którzy w XVI wieku wyswobodzili kościół z pod jarzma ludzkich popełnień i obiaśnień,,maeny mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnem miejscu świecącej dobrze czynicie" (2 Piotra 1 19) i w obec tego słowa Bożego, gdy to świecić poczęło upadla moc tradycyi, zaświeciły i znikły jak meteory Strausowie, Renany, SchenkIowie, coraz więcej robiąc ustępstw Słowu Pisma, przynajmniej przedłużając swe istnienie używaniem (najwięcej przeciw nim świadczących) wyroków Pisma Świętego.,.Ni< bo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie zaginą" wyrzekł Chrytsus (Mat. XXIV, 35) i mając tę nadzieję, w obec takiego zwycięztwa słowa Pisma, nie powinniśmy się gniewać i nieprzyjaźnie występować, ale się cieszyć i być wdzięcznymi. Cieszyć się, że to słowo, przez które jesteśmy zbawieni jest podstawą teologii, treścią kazania przedmiotem nauki religii wyznaniem chrześcijan, że ono jest wśród nas i roztacza swe błogosławieństwo. A moc swoją wywiera Słowo Pisma dla tego, że jest organem Ducha Świętego, że przez nie Duch Święty naucza, przypomina, ostrzega, pociesza i wprowadza we wszelką prawdę. Dla tego to Zakon obudzą sumienie, a Ewangelia wlewa pociechę do strapionego serca, dla tego Słowo zawsze i wszędzie rodzi pokutę, wiarę, miłość i nadzieję. Żadne prawo i przepisy, choć się ich ludzie obawiają, chociaż je uznają za dobre, chociaż je spełniają i spełniać muszą, nie mają takiej moralnej siły, jak słowa z awarte w bożych przykazaniach. Pojedyncze wyroki z Pisma nieraz s:ę stały promykami światła i nadziei, chociaż nad nie, nie wiele więcej z Pisma umiano. Nieraz odwrócenie grzesznika z drogi błędu zależało od tego, że jedno stosowne miejsce Pisma Sw. w pamięci jego pozostało. Dla tego musi Kościołowi chrześcijańskiemu zależeć na tern, aby Biblia była rozpowszechniany, czytany, i zrozumiany. Trzeba mieć możność posiadania Pisma Sw. aby mód z czerpać z niego co ono daje, trzeba być posiadaczem Biblii, trzeba aby ona łatwą była do nabycia, aby i ten, któremu zaledwie starczy na kawałek powszedniego chleba, mógł ją kupić, i znaleść wjiięj Chrystusa, ów chłeb życia. Pismo Śte nie działa jednak czarodziejsko, ale na drodze przoz Boga obranej, to jest, gdy jest czytanem z pełnem poszanowania

14 i pragnącem sercem. Dla tego w rozpowszechnianiu Biblii nie m o żna dowolnie postępować. Wcale co innego jest dać komu Biblię do rąk w przekonaniu, że ją czytać będzie, jak Biblię rozdawać każdemu, kto tylko ją wziąść pragnie, tak jak to ma miejsce nieraz z drobnemi pisemkami treści religijnej, poczęściej z missjonarskiemi. Prawdziwie Bi bija nie na to została napisaną, i jako skarb Kościoła jest uważaną, aby ją drukować setkami i tysiącami, i rozpowszechniać między małemi i dużemi dziećmi bez różnicy. Dla swego powstania, dla swej treści i dla swego celu, niemoże ona miejsca zastąpić ani katechizmu, ani kazania, ani wyznania wiary kościoła. Biblija została napisaną dla wierzących Zborów, którym w pierwej Ewangelija opowiadaną była. Gdzie, to i dziś miejsce mieć będzie, Biblija stanie się pożądaną księgą. Nikt nie może utrzymywać, że Pismo Ste było pisanem dla dzieci i powinno być jak najwcześniej im do rąk dawane, aby stało się książką do nauki, i aby na tern poprzestać. Apostoł Filip, spostrzegłszy Kandacesa, komornika królowej murzyńskiej czytającego Proroka Jezajasza, pyta go: rozumieszże co czytasz? Na co ten mu odpowiada: Jakoż mogę rozumieć, jeśliby mi kto nie wyłożył? (Dzieje Ap. VIII, ) (Dokończenie nastąpi). = = * «= wmsemmścfi umnmz mvmik W Japonii od przeszło 6 lat t. j. od r znajdują się ewangeliccy Missjonarze, z których dwóch mieszka w Nangasaki, inni w Yokohama. Od czasu ich przybycia doznali oni tu różnych kolei Od trzech lat jednak zwiedzanie to mieszkań nie ma więcej miejsca, losu. Z początku władze krajowe pełno uprztdzeń i niechęci ku Chrześcjaństwu wydały polecenie zwiedzania od czasu do czasu mieszkań missjonarzy ze strony policyi, a ta jakkolwiek przyjaźnie postępowała, śledziła jednak bacznie, aby wykryć cel przybycia do Japonii ludzi, którzy żadnem handlem się nie zajmowali. Pierwszynpznakiem, że rząd Japoński przyjaźniej jest usposobiony dla missjonarzy, było przysłanie z Yeddo do Kanagawy 12 młodych ludzi z wyższego stanu, aby od missjonarza pobierali nau-

15 kę języka angielskiego. Nie dawno zaś Gubernatorowie w N angasaki i Yokohama założyli w obu tych miastai h szkoły,pod swójem zwierzcbnictwem w prawdzie, lecz pod nadzorem ewangelickich missjonarzy. Do szkoły w Yokohama uczęszcza przeszło 50 uczniów, a 4 missjonarzy udziela im lekcje godzinę lub dwie na dzień. Książki szkolne sprowadzone zostały z Ameryki, i dotąl nieograniczone nauczycieli, ani w wyborze prze im lotów, ani w sposobie wykładu. Tym sposobem prawda Chrystusa coraz więcej znajduje przystępu do serca młodych Japończyków. Wśród nauki jest ona przedmiotem rozmowy i uczniowie często zadają pytania religijne i żądają objaśnienia; chrześcijańska nauka nie raz jest i treścią ich ćwiczeń piśmiennych. Przed c/terema laty do tego się stopnia obawiano, że młodzi ludzie, którzy od pewnego missjonarza kupili książki pod tytułem: chrześcijańska książka do czytania, ro prędzej z karty tytułowej wykreślili wyraz,. chrześcijańska z obawy, aby nie byli pociągnięci do odpowiedzialności; dziś wielu otwarcie kupuje na własność Biblije w angielskim języku. Znika powoli odraza mówienia o Chrystusie, wymawiania imienia Jezus. Tam gdzie szkół niema,chętnie młodzież uczy się języka angielskiego od żon missjonarzy. Doktór medycyny Hepburn założył w Yokohama aptekę, z której wydają lekarstwa bezpłatnie. Na ścianach apteki pozawieszane są tablice z przykazaniami i wyjątkami stosownemi z Pisma Śgo. Chorzy czytają te napisy i coraz mniej ich razi itnię Jezus, będące dla Japończyka wzgardą. W Yeddo czynione są przygotowania wybudowania szkoły w tern mieście, w której sta uczniów wyższego pochodzenia będących, uczyć się mają angielskiego i francuzkiego języka. Missjonarze ewangeliccy i nad tą szkołą mają mieć nadzór. Tymczasem pracują oni nad wyuczeniem się gruntownem ję zyka japońskiego. Do druku przygotowany jest słownik japońsko-angielski, zawierający znac zenie w y r a z ó w japońskich, tłomaczenie Biblii postąpiło zaś tak daleko,że za kilka miesięcy, 4 ewangelie ukażą się w japońskim języku. W ogólności Japończycy nie s ą nienawistnie usposobieni przeciw cudzoziemcom, ani są fanatykami pod względem religijnym chlubią się nawet tern, że są wolnomyślniejszymi aniżeli Chińczycy. Ci z nich, którzy do kasty Samurajów należą i jedynie tylko mogą, być powołanymi do urzędów cywilnych i wojskowych, okazują wiele chęci nauczenia się języka, sztuk i umiejętności zachodu. Umiejący po angielsku lub uczący się tego języka, zgromadzają się chętnie na czytanie Biblii u missjonarzy i życzą bardzo, aby dla nich i ich współziomków nastąpiły takie dni wolności i swobody, jakie zgodnie z Biblią istnieć powinny. Pogardzają Buddaizoiem i jego kapłanam i.

16 Tak więc zapytać by można; cóż stoi jeszcze na przeszkodzie, aby narodowi Japońskiemu, według własnego jego obliczenia 32 milj on ów ludzi liczącemu, opowiadać Ewangelię Chrystusową? Jest jedna okoliczność, mianowicie, że rząd Japoński pod tym względem jest bardzo srogim. W skutek działań missjonarzy Rzymsko-katolickich dawnemi czasy, wydane zostały rozporządzenia, które nazwę nawet Chrześcijaństwa, jako środka podstępnego wdzierania się w interesa kraju, chcą wykorzenić z myśli poddanych japońskich, albo nazwać tern imieniem wszystko godne pogardy, i niebezpieczne. Obecnie każdy, nawet niewiasta i dziecię, musi zostać zapisany do księgi świątyni Buddy albo Szyntyj skiej. I rozporządzenia te przeciw Chrześcijanom, ani zostały zniesione następnie, ani udzielonem zostało zapewnienie, nie uważania za godny śmierci występek, jeżeli ktokolwiek zostanie Chrześcijaninem. Możeby ni etyle missjonarze jako cudzoziemcy, pociągani byli do odpowiedzialności, że opowiadali Ewangelję, ile poddani cesarstwa Japońskiego, że Ewangelii Chrystusowej słuchali; dla tego jąknie należy być zbytnie pierwszym bojaźliwymi, nie należy uprzedzać woli Bożej, ale tern więcej ją poznawać. Bóg pragnie aby i Japończykom prawda ogłaszaną była i nawrócili się do pasterza dusz swoich Jezusa Chrystusa i nastąpi niezawodnie chwila, gdzie chrześcijańskie rządy, i pod tym względem zawrą przymierze z cesarstwem japońskiem, gdzie władcy ludu japońskiego udzielą mu wolności sumienia, wolności słuchania słowa Bożego, aby król chwały do serc tego ludu zawitał. OD REDAKCYI. Zwiastun Ewangeliczny z dniem 15 Stycznia r. 1867, wychodzić będziepodredakcyą X. Pastora Otto, już nie Warszawie, lecz w Cieszynie. Format, objętość i cena, zostają też same. Dążność pisma, nie ulegnie żadnej zmianie. Zwiastun wychodzić będzie raz na miesiąc a skład główny i ekspedycya na Królestwo i Cesarstwo, w Księgarni Gebethnera i Wolffa, w Warszawie ulica Krakowskie przedmieście. Zwiastun kosztuje rocznie R. sr. 1 kop. 50; półrocznie kop 75. Upraszamy o wczesne zgłaszanie się o prenumeratę, aby módz na czas przesłać do wspomnionej Księgarni odpowiednią liczbę exemplarzy. N a k ła d G E B E T H N E R A i W OLFFA w W a rsza w ie. Za puzwuiiiuiisiu Cenzury Druk. Ignacego K rotoszyńskiego.

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE Pojęcie Sola Scriptura Sola scriptura - jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej,

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

WIDZIELIŚMY PANA. Józef Augustyn SJ. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Józef Augustyn SJ WIDZIELIŚMY PANA Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIA DO KONTEMPLACJI

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie.

Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Kiedyż o Boże, zdołamy Ci się wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za takie mnogie skarby miłosierdzia Twego. Stoi przede

Bardziej szczegółowo

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was Lekcja 8 na 20 maja 2017 On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was (1 Piotra 2:24) Piotr znał Jezusa i osobiście

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

O grzechu śmiertelnym

O grzechu śmiertelnym O grzechu śmiertelnym O, przeklęty grzechu śmiertelny, jak mało cię ludzie znają, a jak często cię popełniają! Powodujesz straszne zniszczenia w naszej świętej wierze, jesteś katem dusz, źródłem potępienia,

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY Mój Jezu, Niech ta droga krzyżowa będzie dla wszystkich lekarstwem, które daje światło, by wyjść z grzechu; i niech będzie pocieszeniem dla Twego Serca. I STACJA Jezus

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych od Rodziców Chrzestnych Na pamiątkę wielu łask Bożych życzą Rodzice Chrzestni. Bądź pełny wiary i nadziei, a miłość Boża niech wypełni Twoje serce. Wielu łask Bożych i nieustającej opieki aniołów życzy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13

Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13 SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 3 Przedmowa do pierwszego i ósmego wydania... 9 Słowo do czytelnika... 13 ROZDZIAŁ I O DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1. Co jest celem życia?... 7 2. Czym jest życie chrześcijańskie,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY

USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY Teksty biblijne: List do Rzymian 3, 9 12; 21 31 Tekst pamięciowy: Kaznodziei Salomona 7, 20 Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,1 11

Lectio Divina Rz 5,1 11 Lectio Divina Rz 5,1 11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo