dla Małopolski Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3"

Transkrypt

1 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski I S S N Egzemplarz bezpłatny Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL

2 dla Małopolski BAROME TR POKL Barometr POKL Konkursy POKL w drugim kwartale 2009 r. Barometr POKL jest rubryką, w której będziemy prezentować statystyki z ogłoszonych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W drugim numerze KLM w 2009 r. prezentujemy statystyki z konkursów ogłoszonych lub wznowionych w drugim kwartale 2009 r., prezentuje je Tabela 1. Zakończyła sie ocena formalna projektów w ramach Poddziałania i ocena merytoryczna projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, w ramach którego nabór projektów zakończył się 31 marca 2009 r. Tabela 1. Okres trwania naboru projektów w ramach konkursów ogłoszonych w drugim kwartale 2009 r. Okres trwania naboru W ramach jakiego Działania/ Poddziałania r. Nabór trwa r r r. Nabór trwa r r r. Nabór trwa r. Nabór trwa Wznowiony r. Nabór trwa r. Zawieszenie konkursu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. POKL/6.3/I/ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. POKL/7.2.1/I/ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. POKL/7.3/I/ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. POKL/8.1.1/IA/09 i POKL/8.1.1/IB/ Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. POKL/8.1.3/I/ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. POKL/8.2.1/I/ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. POKL/9.2/I/ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Liczba wniosków poprawnych merytorycznie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba złożonych wniosków Informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie

3 l i s t o d r e d a k c j i Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu drugi w tym roku numer kwartalnika Kapitał Ludzki dla Małopolski. Przygotowujemy go w celu promowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie. Chcemy Państwu dostarczyć szereg cennych informacji dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych, procedur i wymagań stawianych beneficjentom POKL. Pragniemy również zaprezentować działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kontekście ogłaszanych konkursów, wydarzeń promujących POKL, a także realizacji projektów własnych. Numer, który trzymacie Państwo w ręku, poświęcamy w dużej mierze ciekawym przykładom projektów w ramach POKL. Na kilku stronach kwartalnika prezentujemy Państwu ciekawe inicjatywy w naszym regionie, opisujemy ich realizację. Teksty opatrzone zostały ciekawymi fotografiami z realizacji tychże projektów. W pewnej mierze, opisy dobrych praktyk uzupełnia artykuł poświęcony podsumowaniu kontroli w pierwszych projektach POKL. Tekst przygotowany przez Zespół Kontroli WUP Kraków, stanowi zestawienie obszarów podlegających kontroli oraz wskazuje te, w których najczęściej występują nieprawidłowości. W kwartalniku nie zabraknie informacji skierowanych do potencjalnych beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów. W kwartalniku Kapitał Ludzki dla Małopolski nr 2/2009 nie zabrakło informacji o małopolskim rynku pracy podsumowanie roku 2008 (na podstawie Oceny na małopolskim rynku pracy 2008 r.). w n u m e r z e: 1. Barometr PO KL Od redakcji Słowniczek Kalendarium wydarzeń Dobre Praktyki PO KL Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę Informacja o planowanych działaniach w ramach projektu Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu w ramach PO KL? Wnioski z kontroli pierwszych projektów PO KL Zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy 2008r Usługi ROEFS Kraków Punkty Informacyjne EFS w Małopolsce W numerze Tekst, do którego szczególnie zachęcamy to ten, poświęcony uzasadnianiu potrzeby realizacji projektów. Znajdziecie tam Państwo zbiór cennych informacji oraz wskazówki, gdzie szukać pomocy przy uzasadnianiu realizacji projektu dla poszczególnych Priorytetów. W numerze polecamy również artykuły podsumowujące dwie inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ostatnim okresie. Jedną z nich jest zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu. Drugą dwudniowa konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę zorganizowana w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Redaktor naczelny: Łukasz Bajak Redakcja: Anna Żołądź, Katarzyna Kopiec Współpraca: Katarzyna Marchewka-Chwaja, Justyna Zapała, Ewa Cudak, Justyna Ciałowicz, Monika Grzesło (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości), Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Kontakt: tel ;

4 dla Małopolski Słowniczek Słowniczek Europejski Fundusz Społeczny jeden z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, powstał w 1957 roku. Jego celem jest wspieranie walki z bezrobociem oraz pomoc w rozwoju zasobów ludzkich krajów Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jeden z programów operacyjnych służących realizacji pomocy płynącej dla Polski z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach Jego celem jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich kraju oraz pomoc w prowadzeniu przez rząd polityki na rzecz zatrudnienia. PO KL umożliwia także wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach Beneficjent/projektodawca podmiot realizujący projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent ostateczny/uczestnik projektu osoba otrzymująca bezpośrednie wsparcie w ramach projektu (np. w postaci udziału w szkoleniu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja Pośrednicząca (IP) - instytucja odpowiedzialna za prawidłową realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w danym województwie. W Małopolsce jest nią Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. foto: Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) - instytucja, której Instytucja Pośrednicząca przekazuje do realizacji część swoich zadań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. IP2 odpowiada za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ocenę projektów, a także nadzór nad ich realizacją. W województwie małopolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 4

5 k a l e n d a r i u m Kwiecień Udział przedstawicieli WUP Kraków w Konferencji Fundusze Europejskie w Małopolsce. Podczas wydarzenia dystrybuowane były materiały informacyjne oraz promujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki Udział przedstawicieli WUP Kraków w Konferencji Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu w Krakowie. Na stoisku można było uzyskać informacje nt. aktualnych naborów. Dyrektor WUP Kraków - Andrzej Martynuska prezentował możliwości stojące przez firmą w kontekście nowych źródeł finansowania. Kalendarium 7.04 Spotkanie w siedzibie WUP w Krakowie z przedstawicielami związków pracodawców z Małopolski. Spotkanie poprowadził dyrektor WUP Kraków Andrzej Martynuska, a organizatorem był projekt Inwestor W Krakowie odbyła się Konferencja podsumowująca I etap projektu Inwestor. Maj Przedstawiciele projektów WUP Kraków finansowanych z EFS, wzięli udział w II Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie promowali projekty własne WUP Kraków oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach POKL Udział przedstawicieli WUP Kraków w II Targach Funduszy Europejskich. Na stoisku POKL rozdawane były materiały informacyjne dot. pozyskiwania środków unijnych, a przedstawiciel Punktu Informacyjnego EFS udzielał informacji nt. naborów i wytycznych konkursowych odbyły się Warsztaty Planistyczne zorganizowane w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń odbyła się Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę, organizowana przez MPI. Podczas konferen- 5

6 dla Małopolski cji promowany był projekt oraz idea kształcenia się przez całe życie. Jednym z wydarzeń towarzyszących było Forum Dyskusyjne dot. kryzysu, które odbyło się w Benedyktyńskim Centrum Kultury. Kalendarium 25.05, Seminarium nt. funkcjonowania systemów wsparcia inwestorów w obszarze zapewnienia im dostępu do zasobów ludzkich (Kraków, Nowy Targ) , Konferencja w podregionach "Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy" (Nowy Targ, Nowy Sącz) zorganizowana w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez WUP Kraków. Czerwiec , 2.06, 4.06, 5.06 Odbywały się Seminaria nt. funkcjonowania systemów wsparcia inwestorów w obszarze zapewnienia im dostępu do zasobów ludzkich, organizowanych w ramach projektu Inwestor. Wydarzenia miały miejsce odpowiednio w miastach: Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz Piknik Europejski w Bochni wydarzenie promujące fundusze europejskie w Małopolsce Piknik Europejski promujący fundusze europejskie w Małopolsce w Suchej Beskidzkiej. Podczas wydarzenia rozdawane były materiały promujące POKL, a przedstawiciel WUP Kraków udzielał informacji nt. oferowanego wsparcia Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy, dot. omówienia koncepcji zmian w ich działaniu Spotkanie instytucji kluczowych w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. 1.06, 3.06, 5.06 Odbyły się konferencje w podregionach "Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy" (miasta: Kraków, Oświęcim, Tarnów). Organizatorem było Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w siedzibie WUP Kraków uroczyste zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu realizowanego przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 6

7 Ciekawe projekty 7

8 dla Małopolski Ciekawe projekty 8

9 Ciekawe projekty 9

10 dla Małopolski Ciekawe projekty 10

11 Ciekawe projekty 11

12 dla Małopolski Dokumenty POKL 12

13 W y d a r z e n i a Małopolska otwarta na wiedzę W dniach maja 2009 r. odbyła się już druga konferencja z cyklu Małopolska otwarta na wiedzę. Konferencja była kontynuacją zeszłorocznego spotkania, podczas którego Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara podpisał Deklarację Województwa Małopolskiego na rzecz Rozwoju Kształcenia Ustawicznego. Wtedy również 55 instytucji zawiązało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego. W tym roku tematem przewodnim konferencji była informacja. W pierwszym dniu konferencji ( ) odbyły się cztery warsztaty, podczas których uczestnicy wypracowali rekomendacje. Zostały one zaprezentowane następnego dnia podczas uroczystej Gali. Rekomendacje powstałe w trakcie konferencji zostaną wykorzystane w działaniach grup zadaniowych Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Podczas drugiego dnia konferencji miała również miejsce telekonferencja Steve Bainbridge z CEDEFOP krótko opowiedział o informacji jako narzędziu rozwoju i wsparcia działań dotyczących uczenia przez całe życie, w kontekście rozwiązań na poziomie europejskim. Wykazał, że informacja jest kluczowa dla rozwoju polityki, a dla sukcesu Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego konieczne jest wypracowanie systemu pozyskiwania i upowszechniania informacji. Jednakże uruchomienie takiego systemu to trudny i długotrwały proces. Dlatego CEDEFOP deklaruje swoją pomoc w tym zakresie. WARSZTAT Jakość usług edukacyjno szkoleniowych: systemy informacji i komunikacji w procesie promocji wysokiej jakości usług edukacyjno szkoleniowych dobre praktyki Poradnictwo całożyciowe regulacyjna rola informacji zawodowej w mechanizmach rynku pracy dobre praktyki Partnerstwo praca w sieciach tematycznych i geograficznych informacja narzędziem współpracy w sieci dobre praktyki Współpraca Nauka Biznes Administracja przepływ informacji, rozwiązania dobre praktyki REKOMENDACJE POKONFERENCYJNE CO REKOMENDUJE opracowanie wspólnych kryteriów rozumienia pojęć: dobra firma szkoleniowa, dobra oferta szkoleniowa, dobry trener, dobre szkolenie, wysokiej jakości szkolenie; opracowanie wspólnych standardów oceny podnoszących jakość; promocja dobrych instytucji przez partnerstwo; ocena nieformalna na forum; zamieszczanie informacji o ofertach szkoleniowych. zapewnienie ciągłego dostępu do ujednoliconej, ale i zróżnicowanej pod względem odbiorców, informacji o rynku pracy nieustanne promowanie usługi poradnictwa zawodowego współpracę z przedsiębiorcami szczególny nacisk na usługi poradnictwa zawodowego w edukacji wzmocnienie zaangażowania decydentów rozszerzenie zakresu usług dla młodzieży integrację strategiczna zaangażowanie lidera wypracowanie przez partnerów i dla partnerów procedur i narzędzi ułatwiających należy wypracować i uzgodnić wspólne punkty odniesienia tych trzech Aktorów wszyscy muszą być świadomi, że patrzymy w tym samym kierunku Współpraca powinna przybierać rozmiary realne do potrzeb i korzyści współpracujących partnerów musi zostać uzgodniona waga, zasięg i wpływ podejmowanych działań Musimy pamiętać o już opublikowanych wytycznych jedną z nich są Europejskie Ramy Kwalifikacji które wyznaczają kierunek działań tej współpracy czyli umiejętności odpowiednie dla rynku pracy Współpraca tych trzech aktorów doprowadzić musi do odpowiedzi edukacji, kształcenia na potrzeby i wymagania rynku Nie należy wiązać rozwoju ze szkołą zachęcenie do rozwoju elastycznych i dostępnych form uczenia się Także odbyło się wystąpienie Pana Stanisława Drzażdżewskiego, Radcy Generalnego w Departamencie Strategii MEN. Wygłosił on referat z prac nad Strategią uczenia się przez całe życie. Pan Stanisław Drzażdżewski opowiedział uczestnikom konferencji o procesie tworzenia krajowej strategii uczenia się przez całe życie, która ma zostać przyjęta z końcem 2009 r. Póki co, strategia jeszcze nie funkcjonuje, ale wybrane jej elementy są wdrażane w Polsce w różnych formach. Już teraz organizatorzy zapraszają na przyszły rok, kiedy, jak co roku w drugiej połowie maja odbędzie się III Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego otwiera się na nowych członków! Kontakt: Halina Juszczyk; tel Wydarzenia 13

14 dla Małopolski Projekty Urzędu Marszałkowskiego Pr o j e k t y U r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a M a ł o p o l s k i e g o Stypendia dla uczniów 3. Wypłata II transzy wynagrodzenia dla Opiekunów dydaktycznych nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów zatrudnionych w szkołach, do których uczęszczają uczniowie którzy pomagają w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju uczniów. W tym numerze kwartalnika przedstawiamy informację o planowanych działaniach w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu w ramach projektu Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt jest realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oto przedsięwzięcia planowane w ramach Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych : 1. Przygotowania do planowanego na miesiąc wrzesień naboru wniosków o przyznanie stypendium (edycja 2009/2010): sporządzenie obowiązującego formularza wniosku o przyznanie stypendium, uszczegółowienie punktacji w ramach Regulaminu udzielania stypendiów (..), z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 27 kwietnia 2009 roku, 2. Przyjmowanie sprawozdań Stypendystów z edycji 2008/2009 z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju. W sprawozdaniach znaleźć się muszą m.in. plany edukacyjne oraz wydatki, jakie udało się zrealizować uczniom w związku z otrzymanym stypendium. 4. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące naboru Wniosków 2009/2010: ogłoszenia w prasie, radio i telewizji; rozsyłanie informacji do powiatów, gmin, starostw powiatowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego o naborze Wniosków, zamieszczanie na bieżąco informacji o naborze Wniosków oraz wszelkich potrzebnych dokumentów związanych z naborem na stronie internetowej www. stypendia.mcp.malopolska.pl. 5. Organizacja we wrześniu trzech konferencji podsumowujących nabór 2008/2009 oraz informujących o nowym naborze wniosków. Konferencje odbędą się w Tarnowie, Oświęcimiu oraz w Nowym Sączu, a udział w nich wezmą m.in. przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz najwybitniejsi stypendyści z edycji programu 2008/2009. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych to projekt, który realizowany będzie w latach Co roku planowane jest przyznanie stypendiów dla 450 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-nazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku kalendarzowego i wynosi 500 zł brutto miesięcznie. 14

15 D o k u m e n t y w a ż n e d l a p r o j e k t o d a w c y Jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu w ramach POKL? Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu to pierwsza część wniosku o dofinansowanie. Część ta stanowi podstawę do sformułowania założeń projektu wskazania osób czy instytucji objętych wsparciem, zaplanowania działań adekwatnych do potrzeb tej grupy, wskazania właściwych rezultatów. To dzięki t y m w s k a z a n i o m m o ż n a r o z p o z n a ć rzeczywistą potrzebę realizacji projektu, to ich lektura daje odpowiedź na pytanie czy realizacja danego przedsięwzięcia jest faktycznie potrzebna. ukazało faktyczny problem, który ma zostać rozwiązany. Samo wskazanie problemu jest w tym przypadku kluczowe, lecz nie należy zapominać o zobrazowaniu jego skali odwołując się do statystyki publicznej czy raportów z przeprowadzonych badań. Wskazanie danych liczbowych obiektywnie ukazujących skalę poszczególnych problemów jest konieczne, gdyż ukazuje natężenie poszczególnych problemów w gminie, czy powiecie, w których projekt będzie realizowany. Niekiedy przywołanie danych liczbowych sprawia trudności - specyfika problemu nie pozwala sięgnąć do statystyki publicznej. W takich sytuacjach zachęcamy do skorzystania z zasobów elektronicznej biblioteki przygotowanej w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o nazwie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Biblioteka dostępna jest pod adresem pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html. Dokumenty ważne dla projektodawcy Nasuwa się zatem pytanie jak należy sformułować uzasadnienie, aby było ono mocną stroną projektu, aby Biblioteka gromadzi, opisuje i wskazuje dostęp do umieszczonych w Internecie publikacji na temat rynku pracy i edukacji. Ewidencjonowane są m.in. raporty z badań, analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe opublikowane po 1 stycznia 2004 roku. Publikacje dotyczą przede wszystkim Polski i województwa małopolskiego, w mniejszym zakresie - Europy, regionów Polski innych niż Małopolska oraz powiatów i gmin. Zasoby dostępne w Bibliotece mogą okazać się przydatne podczas opracowywania założeń projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostępne raporty mogą posłużyć jako cenne źródło danych dla Projektodawców podejmujących działania zarówno w obszarze rynku pracy, edukacji 15

16 dla Małopolski Dokumenty ważne dla projektodawcy 16 czy przedsiębiorczości, a także w odniesieniu do integracji społecznej. Poniżej wskazano najnowsze i najbardziej przydatne raporty i analizy dotyczące: rynku pracy, edukacji, integracji społecznej, gospodarki z ostatnich 2 lat. Ich lektura może okazać się przydatna w przygotowywaniu uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. W Bibliotece znajdują się raporty godne polecenia Projektodawcom wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. Należy do nich bez wątpienia pozycja Segmentacja powiatów województwa małopolskiego (nr katalogowy 320) opracowana przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raport zawiera opis segmentów województwa małopolskiego w kontekście trzech wymiarów: rynku pracy, z uwzględnieniem zatrudnienia i bezrobocia, edukacji i wykluczenia społecznego. W ramach analizy zaprezentowane zostały powiaty w układzie umożliwiającym wskazanie specyfiki lokalnego życia społeczno-gospodarczego oraz atutów i słabości danego powiatu, które mogą być pomocne m.in. przy określeniu ścieżki rozwoju danego powiatu. Projektodawcy Priorytetu VI mogą skorzystać z następujących raportów: Rynek pracy w Polsce (nr katalogowy 633) - Roczny raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o rynku pracy w Polsce, zawiera krótką charakterystykę następujących zagadnień: zmiany demograficzne, prognoza ludności Polski , aktywność ekonomiczna ludności Polski (BAEL), bezrobocie rejestrowane, rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej; Nierejestrowane zatrudnienie w Polsce. Raport końcowy (nr katalogowy 539) - Jeden z raportów przygotowanych przez Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Publikacja przygotowana przez CASE i SMG/ KRC zawiera analizę problemu szarej strefy przeprowadzoną na podstawie literatury przedmiotu oraz badań terenowych (perspektywa pracowników, pracodawców oraz instytucji kontrolujących i przeciwdziałających); Osoby 50+ na rynku pracy (nr katalogowy 547) - numer biuletynu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, na temat sytuacji osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy: przyczyny ich problemów z zatrudnieniem, pojęcie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach i instytucjach, dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem, systemem szkoleń i budowaniem ścieżki kariery zawodowej pracowników z grupy 50+, wnioski i rekomendacje (rozwiązania legislacyjne, rola organizacji pozarządowych); Dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym (nr katalogowy 616) - raport z badań zleconych przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, których głównym celem była identyfikacja przyczyn dezaktywizacji osób w wieku emerytalnym; Sytuacja na rynku pracy osób młodych i w starszych grupach wiekowych (nr katalogowy 629) - Analiza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiająca sytuację osób młodych i starszych na polskim rynku pracy w kontekście: zmian demograficznych, prognozy ludności Polski, aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL), aktywności ekonomicznej ludności w Unii Europejskiej oraz bezrobocia rejestrowanego. Szczególnie polecane Wnioskodawcom składającym projekty w ramach Priorytetu VII są następujące pozycje: Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach; małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Raport wstępny w ramach projektu OECD Improving Social Industrion Capacity at Local Level raport opracowany pod redakcją Cezarego Mieżejewskiego dostępny na stronie Projekt Gmino jaka jesteś?. Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych - synteza porównawcza z wyników badań osób niepełnosprawnych dotycząca województwa małopolskiego opracowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykonawca Pentor Research International S.A.). Opracowanie dostępne na stronie

17 Dla Projektodawców Priorytetu VIII pomocne być może Badanie strategicznych branż w Małopolsce przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (nr katalogowy 344). Celem badania było uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych, działających w gałęziach uznanych jako strategiczne dla małopolskiego rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia zbadane zostały: struktura zatrudnienia pracowników, ruchy zatrudnienia, deficyty w zakresie kwalifikacji pracowników, potrzeby szkoleniowe, jak również bieżąca ocena warunków prowadzenia działalności oraz prognozy dotyczące przyszłości danego zakładu. W drugiej fazie badania w ramach tzw. wywiadów focus group wyniki badania ilościowego zostały przedyskutowane z wybraną grupą przedsiębiorców. Wyniki badania powinny służyć jako cenne źródło informacji przy planowaniu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw. Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (nr katalogowy 322) - celem badania była odpowiedź na pytanie co dzieje się z absolwentami szkół zawodowych z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji. Równocześnie została dokonana próba wykrycia oraz określenia siły oddziaływania czynników obiektywnych i subiektywnych, które sprzyjają powodzeniu na rynku pracy oraz podejmowaniu dalszej edukacji. Wiedza o ścieżkach zawodowych i edukacyjnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników stanowić może cenne źródło informacji dla uczniów, którzy podejmują decyzję o wyborze szkoły zawodowej. Badanie zrealizowano w 2007 roku; Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (nr katalogowy 578) - stworzony przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów raport stanowi próbę sformułowania strategicznych celów rozwojowych kraju z uwzględnieniem gospodarki opartej na wiedzy i potencjału uczącego się społeczeństwa. Autorzy raportu rekomendują konkretne działania w oparciu o diagnozę uwarunkowań kapitału intelektualnego Polski i pomiar jego obecnego poziomu w relacji do innych krajów Unii Europejskiej; Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji Dokumenty ważne dla projektodawcy Projektodawcom Priorytetu IX polecamy następujące opracowania: Badanie praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców (nr katalogowy 627) przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji badanie miało na celu stworzenie syntetycznego opracowania na temat zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych organizowanych dla młodzieży ze szkół zawodowych. Badanie miało szczególne znaczenie w kontekście toczącej się w czasie jego realizacji dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego. Stanowiło również próbę zdiagnozowania problemu przed rozpoczęciem wdrażania działań zapisanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, mających na celu między innymi na podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; a potrzeby rynku pracy w Polsce [U. Sztanderska, W. Wojciechowski / Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Friedricha Eberta] (nr katalogowy 598) - raport poruszający problem niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku w Polsce. W kolejnych rozdziałach autorzy analizują, jak wykształcenie wpływa na decyzje o pracy zawodowej, jaki jest wpływ wykształcenia na poziom dochodów, jak edukacja wpływa na aktywność zawodową, zatrudnienie i bezrobocie, jakie znaczenie dla pozycji 17

18 dla Małopolski Dokumenty ważne dla projektodawcy na rynku pracy ma kształcenie ustawiczne, co wpływa na jakość i ofertę systemu edukacji w Polsce i czy rynek pracy zależy od jakości i kierunków edukacji. Opracowanie uzupełniają rekomendacje dla polityki gospodarczej; Raport końcowy z badań diagnozujących sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce [Uniwersytet Jagielloński / Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego] - Dokument podsumowujący efekty badań diagnozujących sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce. Opracowanie zawiera analizę danych zastanych w omawianym obszarze oraz wyniki badań w zakresie poziomu uczestnictwa mieszkańców w kształceniu pozaszkolnym, czynników motywujących do kształcenia ustawicznego i barier utrudniających dokształcanie się. Ponadto przedstawione zostały opinie instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego (popyt i podaż usług edukacyjnych w opiniach przedstawicieli tych instytucji, bariery i wyzwania dla uczenia się przez całe życie). Ostatnia część to opinia przedsiębiorstw na temat kształcenia się ustawicznego; Warto także zapoznać się z raportami tematycznymi opracowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raporty przedstawiają sytuację na małopolskim rynku pracy w 2008 r. i obejmują następujące obszary: 1. Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce, 2. Edukacja i kształcenie w Małopolsce, 3. Rynek pracy w Małopolsce, 4. Programy operacyjne w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w Małopolsce, 5. Usługi rynku pracy w Małopolsce. Raporty zawierają analizę stanu aktualnego i tendencji występujących w okresie kilku ostatnich lat w omawianych obszarach, przedstawiają najważniejsze zmiany, jakie zaszły na rynku pracy województwa, w gospodarce, edukacji, zatrudnieniu oraz bezrobociu w 2008 r. w kontekście regionalnym oraz w porównaniu do innych województw. Ponadto zostały przedstawione efekty działań podejmowanych w 2008 r. w obszarze rozwoju zasobów ludzkich Małopolski. Wnioski wynikające z powyższych Raportów wykorzystane zostały do opracowania Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2008 r. Wszystkie wskazane powyżej źródła informacji mogą okazać się cenne w procesie przygotowywania uzasadnienia potrzeby realizacji projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007 (nr katalogowy 324) - Raport UNDP jest próbą ukazania wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy edukacją, a rynkiem pracy. Analizie poddane zostały: działalność polskiego systemu edukacji w kontekście rynku pracy, kierunki i determinanty rozwoju popytu na pracę o określonych kwalifikacjach oraz współzależności wiążące system edukacji i rynku pracy, a przede wszystkim skutki dla funkcjonowania rynku pracy wynikające z potencjału kwalifikacyjnego uzyskiwanego w trakcie edukacji szkolnej i ustawicznej. 18

19 I n f o r m a c j e w a ż n e d l a p r o j e k t o d a w c y Wnioski z kontroli pierwszych projektów PO KL Zespół Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podzielony jest na dwa referaty: referat kontroli projektów w priorytetach VI i VII (referat A) oraz referat kontroli projektów w priorytetach VIII i IX (referat B). Przeprowadzone dotąd kontrole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwalają na wyciągnięcie wniosków, których omówienie pomoże Beneficjentom w prawidłowym dokumentowaniu poniesionych wydatków związanych z realizowanym projektem. Chociaż specyfika każdego z priorytetów, działań i poddziałań jest nieco inna, skoncentrujmy się na ogólnych kontrolowanych obszarach, szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia błędów i nieprawidłowości. Poniższe zagadnienia nie wyczerpują zakresu tematycznego, są jedynie najczęściej spotykanymi przez kontrolujących obszarami problemowymi. kontrolującym, jeśli nie wynikają wprost z tej dokumentacji. Należy przypomnieć, iż kontroli podlega także poprawność prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, a zatem także sposób jej przechowywania oraz oznaczania i opisywania - zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dobrym sposobem jest podzielenie dokumentacji projektowej i utworzenie osobnych, odpowiednio oznakowanych segregatorów, np: segregator(y) z dokumentacją rekrutacyjną, promocyjną, finansową itp. Obszary szczególnie narażone na występowanie błędów i nieprawidłowości I. Kontrola rekrutacji uczestników projektu Jednym z najistotniejszych kontrolowanych obszarów jest prawidłowość rekrutacji uczestników projektu. Nieprawidłowe zrekrutowanie beneficjentów może oznaczać uznanie ich za niekwalifikujących się do udziału w projekcie, co pociąga za sobą uznanie za niekwalifikowalne wszystkich już poniesionych kosztów bezpośrednich, związanych z uczestnictwem tych osób w projekcie (np. koszt szkolenia, w którym brał udział uczestnik, materiałów dydaktycznych, które otrzymał itp.). Tak więc pozornie niewielkie przeoczenie może skutkować w tym przypadku dużymi kosztami niekwalifikowalnymi. Informacje ważne dla projektodawcy Prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej Kontrolowana dokumentacja projektowa musi być odzwierciedleniem faktycznej realizacji projektu. Czynności kontrolne mają na celu zweryfikowanie czy działania zrealizowane odpowiadają działaniom zakładanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Prowadzenie dokumentacji w sposób czytelny i uporządkowany nie tylko ułatwia pracę kontrolującym, ale także usprawnia proces kontroli. Przejrzysta dokumentacja powoduje, iż Beneficjent nie musi wyjaśniać oczywistych dla siebie faktów, które nie są jednak znane 19

20 dla Małopolski Informacje ważne dla projektodawcy Najczęściej spotykane błędy występujące w czasie kontroli sposobu rekrutacji uczestników projektu 1) Brak niezbędnych dokumentów wymaganych zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczących poszczególnych osób rekrutowanych. Przykład: W czasie kontroli przeprowadzanych w ramach działania stwierdzano w dokumentacji rekrutowanych osób niepełnosprawnych i młodzieży w wieku lat zagrożonej wykluczeniem społecznym brak oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.3. Oświadczenia takie powinny być składane na etapie rekrutacji, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przykład 2: Zrekrutowanie do projektu mieszkańców gmin/powiatów innych niż określone w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Przykład 3: Zrekrutowanie do projektu osób bezrobotnych niespełniających kryterium długotrwałego bezrobocia (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), podczas gdy zakładana we wniosku o dofinansowanie grupa docelowa dotyczyła takich beneficjentów ostatecznych. II. Kontrola dokumentacji merytorycznej oraz finansowo-księgowej (wybrane zagadnienia) Przedmiotem kontroli co do zasady jest dokumentacja projektowa, niemniej jednak kontrolujący sięgają także do dokumentów wewnętrznych jednostki kontrolowanej, tj. Zasady (polityka) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont oraz dokument regulujący ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Pracownicy Beneficjenta, jak wynika z doświadczenia kontrolujących, nie zawsze posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Nie zawsze też Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która powinna zawierać imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dokumenty takie jak Polityka Rachunkowości powinny w swoich aktualizacjach uwzględniać realizację projektu w działalności podstawowej jednostki. 20 2) Niestosowanie się do kryteriów określonych przez projektodawcę w Grupie docelowej (punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu). Zapisy wniosku o dofinansowanie są dla Beneficjenta obligatoryjne, a zespół kontrolujący sprawdza prawidłowość rekrutacji przede wszystkim na podstawie tych zapisów. Zawężenie wymagań dotyczących grupy docelowej we wniosku o dofinansowanie w stosunku do wymagań określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest obowiązujące. Przykład 1: Zrekrutowanie do projektu osób w kryterium wiekowym niezgodnym z założeniami określonymi w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. W zakresie dokumentacji merytorycznej najczęściej stwierdzane są problemy dotyczące: 1) prawidłowego udokumentowania przeprowadzonych szkoleń (braki dat, nazwisk osób prowadzących zajęcia na listach obecności i w dziennikach zajęć); 2) potwierdzeń otrzymania materiałów szkoleniowych/ promocyjnych dla beneficjentów; 3) sprzeczności występujących w datach przeprowadzonych szkoleń między listami obecności, a dziennikami zajęć. Te przykładowe błędy pociągają za sobą poważniejsze problemy: Przykład 1: Koszt poniesiony na catering dla benefi-

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną?

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną? Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Czy opieka dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Maria Krysakowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo