dla Małopolski Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3"

Transkrypt

1 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski I S S N Egzemplarz bezpłatny Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL

2 dla Małopolski BAROME TR POKL Barometr POKL Konkursy POKL w drugim kwartale 2009 r. Barometr POKL jest rubryką, w której będziemy prezentować statystyki z ogłoszonych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W drugim numerze KLM w 2009 r. prezentujemy statystyki z konkursów ogłoszonych lub wznowionych w drugim kwartale 2009 r., prezentuje je Tabela 1. Zakończyła sie ocena formalna projektów w ramach Poddziałania i ocena merytoryczna projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, w ramach którego nabór projektów zakończył się 31 marca 2009 r. Tabela 1. Okres trwania naboru projektów w ramach konkursów ogłoszonych w drugim kwartale 2009 r. Okres trwania naboru W ramach jakiego Działania/ Poddziałania r. Nabór trwa r r r. Nabór trwa r r r. Nabór trwa r. Nabór trwa Wznowiony r. Nabór trwa r. Zawieszenie konkursu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. POKL/6.3/I/ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. POKL/7.2.1/I/ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. POKL/7.3/I/ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. POKL/8.1.1/IA/09 i POKL/8.1.1/IB/ Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. POKL/8.1.3/I/ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. POKL/8.2.1/I/ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. POKL/9.2/I/ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Liczba wniosków poprawnych merytorycznie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba złożonych wniosków Informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie

3 l i s t o d r e d a k c j i Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu drugi w tym roku numer kwartalnika Kapitał Ludzki dla Małopolski. Przygotowujemy go w celu promowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie. Chcemy Państwu dostarczyć szereg cennych informacji dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych, procedur i wymagań stawianych beneficjentom POKL. Pragniemy również zaprezentować działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kontekście ogłaszanych konkursów, wydarzeń promujących POKL, a także realizacji projektów własnych. Numer, który trzymacie Państwo w ręku, poświęcamy w dużej mierze ciekawym przykładom projektów w ramach POKL. Na kilku stronach kwartalnika prezentujemy Państwu ciekawe inicjatywy w naszym regionie, opisujemy ich realizację. Teksty opatrzone zostały ciekawymi fotografiami z realizacji tychże projektów. W pewnej mierze, opisy dobrych praktyk uzupełnia artykuł poświęcony podsumowaniu kontroli w pierwszych projektach POKL. Tekst przygotowany przez Zespół Kontroli WUP Kraków, stanowi zestawienie obszarów podlegających kontroli oraz wskazuje te, w których najczęściej występują nieprawidłowości. W kwartalniku nie zabraknie informacji skierowanych do potencjalnych beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów. W kwartalniku Kapitał Ludzki dla Małopolski nr 2/2009 nie zabrakło informacji o małopolskim rynku pracy podsumowanie roku 2008 (na podstawie Oceny na małopolskim rynku pracy 2008 r.). w n u m e r z e: 1. Barometr PO KL Od redakcji Słowniczek Kalendarium wydarzeń Dobre Praktyki PO KL Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę Informacja o planowanych działaniach w ramach projektu Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu w ramach PO KL? Wnioski z kontroli pierwszych projektów PO KL Zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy 2008r Usługi ROEFS Kraków Punkty Informacyjne EFS w Małopolsce W numerze Tekst, do którego szczególnie zachęcamy to ten, poświęcony uzasadnianiu potrzeby realizacji projektów. Znajdziecie tam Państwo zbiór cennych informacji oraz wskazówki, gdzie szukać pomocy przy uzasadnianiu realizacji projektu dla poszczególnych Priorytetów. W numerze polecamy również artykuły podsumowujące dwie inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ostatnim okresie. Jedną z nich jest zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu. Drugą dwudniowa konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę zorganizowana w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Redaktor naczelny: Łukasz Bajak Redakcja: Anna Żołądź, Katarzyna Kopiec Współpraca: Katarzyna Marchewka-Chwaja, Justyna Zapała, Ewa Cudak, Justyna Ciałowicz, Monika Grzesło (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości), Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Kontakt: tel ;

4 dla Małopolski Słowniczek Słowniczek Europejski Fundusz Społeczny jeden z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, powstał w 1957 roku. Jego celem jest wspieranie walki z bezrobociem oraz pomoc w rozwoju zasobów ludzkich krajów Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jeden z programów operacyjnych służących realizacji pomocy płynącej dla Polski z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach Jego celem jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich kraju oraz pomoc w prowadzeniu przez rząd polityki na rzecz zatrudnienia. PO KL umożliwia także wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach Beneficjent/projektodawca podmiot realizujący projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent ostateczny/uczestnik projektu osoba otrzymująca bezpośrednie wsparcie w ramach projektu (np. w postaci udziału w szkoleniu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja Pośrednicząca (IP) - instytucja odpowiedzialna za prawidłową realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w danym województwie. W Małopolsce jest nią Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. foto: Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) - instytucja, której Instytucja Pośrednicząca przekazuje do realizacji część swoich zadań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. IP2 odpowiada za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ocenę projektów, a także nadzór nad ich realizacją. W województwie małopolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 4

5 k a l e n d a r i u m Kwiecień Udział przedstawicieli WUP Kraków w Konferencji Fundusze Europejskie w Małopolsce. Podczas wydarzenia dystrybuowane były materiały informacyjne oraz promujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki Udział przedstawicieli WUP Kraków w Konferencji Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu w Krakowie. Na stoisku można było uzyskać informacje nt. aktualnych naborów. Dyrektor WUP Kraków - Andrzej Martynuska prezentował możliwości stojące przez firmą w kontekście nowych źródeł finansowania. Kalendarium 7.04 Spotkanie w siedzibie WUP w Krakowie z przedstawicielami związków pracodawców z Małopolski. Spotkanie poprowadził dyrektor WUP Kraków Andrzej Martynuska, a organizatorem był projekt Inwestor W Krakowie odbyła się Konferencja podsumowująca I etap projektu Inwestor. Maj Przedstawiciele projektów WUP Kraków finansowanych z EFS, wzięli udział w II Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie promowali projekty własne WUP Kraków oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach POKL Udział przedstawicieli WUP Kraków w II Targach Funduszy Europejskich. Na stoisku POKL rozdawane były materiały informacyjne dot. pozyskiwania środków unijnych, a przedstawiciel Punktu Informacyjnego EFS udzielał informacji nt. naborów i wytycznych konkursowych odbyły się Warsztaty Planistyczne zorganizowane w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń odbyła się Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę, organizowana przez MPI. Podczas konferen- 5

6 dla Małopolski cji promowany był projekt oraz idea kształcenia się przez całe życie. Jednym z wydarzeń towarzyszących było Forum Dyskusyjne dot. kryzysu, które odbyło się w Benedyktyńskim Centrum Kultury. Kalendarium 25.05, Seminarium nt. funkcjonowania systemów wsparcia inwestorów w obszarze zapewnienia im dostępu do zasobów ludzkich (Kraków, Nowy Targ) , Konferencja w podregionach "Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy" (Nowy Targ, Nowy Sącz) zorganizowana w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez WUP Kraków. Czerwiec , 2.06, 4.06, 5.06 Odbywały się Seminaria nt. funkcjonowania systemów wsparcia inwestorów w obszarze zapewnienia im dostępu do zasobów ludzkich, organizowanych w ramach projektu Inwestor. Wydarzenia miały miejsce odpowiednio w miastach: Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz Piknik Europejski w Bochni wydarzenie promujące fundusze europejskie w Małopolsce Piknik Europejski promujący fundusze europejskie w Małopolsce w Suchej Beskidzkiej. Podczas wydarzenia rozdawane były materiały promujące POKL, a przedstawiciel WUP Kraków udzielał informacji nt. oferowanego wsparcia Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy, dot. omówienia koncepcji zmian w ich działaniu Spotkanie instytucji kluczowych w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. 1.06, 3.06, 5.06 Odbyły się konferencje w podregionach "Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy" (miasta: Kraków, Oświęcim, Tarnów). Organizatorem było Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w siedzibie WUP Kraków uroczyste zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu realizowanego przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 6

7 Ciekawe projekty 7

8 dla Małopolski Ciekawe projekty 8

9 Ciekawe projekty 9

10 dla Małopolski Ciekawe projekty 10

11 Ciekawe projekty 11

12 dla Małopolski Dokumenty POKL 12

13 W y d a r z e n i a Małopolska otwarta na wiedzę W dniach maja 2009 r. odbyła się już druga konferencja z cyklu Małopolska otwarta na wiedzę. Konferencja była kontynuacją zeszłorocznego spotkania, podczas którego Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara podpisał Deklarację Województwa Małopolskiego na rzecz Rozwoju Kształcenia Ustawicznego. Wtedy również 55 instytucji zawiązało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego. W tym roku tematem przewodnim konferencji była informacja. W pierwszym dniu konferencji ( ) odbyły się cztery warsztaty, podczas których uczestnicy wypracowali rekomendacje. Zostały one zaprezentowane następnego dnia podczas uroczystej Gali. Rekomendacje powstałe w trakcie konferencji zostaną wykorzystane w działaniach grup zadaniowych Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Podczas drugiego dnia konferencji miała również miejsce telekonferencja Steve Bainbridge z CEDEFOP krótko opowiedział o informacji jako narzędziu rozwoju i wsparcia działań dotyczących uczenia przez całe życie, w kontekście rozwiązań na poziomie europejskim. Wykazał, że informacja jest kluczowa dla rozwoju polityki, a dla sukcesu Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego konieczne jest wypracowanie systemu pozyskiwania i upowszechniania informacji. Jednakże uruchomienie takiego systemu to trudny i długotrwały proces. Dlatego CEDEFOP deklaruje swoją pomoc w tym zakresie. WARSZTAT Jakość usług edukacyjno szkoleniowych: systemy informacji i komunikacji w procesie promocji wysokiej jakości usług edukacyjno szkoleniowych dobre praktyki Poradnictwo całożyciowe regulacyjna rola informacji zawodowej w mechanizmach rynku pracy dobre praktyki Partnerstwo praca w sieciach tematycznych i geograficznych informacja narzędziem współpracy w sieci dobre praktyki Współpraca Nauka Biznes Administracja przepływ informacji, rozwiązania dobre praktyki REKOMENDACJE POKONFERENCYJNE CO REKOMENDUJE opracowanie wspólnych kryteriów rozumienia pojęć: dobra firma szkoleniowa, dobra oferta szkoleniowa, dobry trener, dobre szkolenie, wysokiej jakości szkolenie; opracowanie wspólnych standardów oceny podnoszących jakość; promocja dobrych instytucji przez partnerstwo; ocena nieformalna na forum; zamieszczanie informacji o ofertach szkoleniowych. zapewnienie ciągłego dostępu do ujednoliconej, ale i zróżnicowanej pod względem odbiorców, informacji o rynku pracy nieustanne promowanie usługi poradnictwa zawodowego współpracę z przedsiębiorcami szczególny nacisk na usługi poradnictwa zawodowego w edukacji wzmocnienie zaangażowania decydentów rozszerzenie zakresu usług dla młodzieży integrację strategiczna zaangażowanie lidera wypracowanie przez partnerów i dla partnerów procedur i narzędzi ułatwiających należy wypracować i uzgodnić wspólne punkty odniesienia tych trzech Aktorów wszyscy muszą być świadomi, że patrzymy w tym samym kierunku Współpraca powinna przybierać rozmiary realne do potrzeb i korzyści współpracujących partnerów musi zostać uzgodniona waga, zasięg i wpływ podejmowanych działań Musimy pamiętać o już opublikowanych wytycznych jedną z nich są Europejskie Ramy Kwalifikacji które wyznaczają kierunek działań tej współpracy czyli umiejętności odpowiednie dla rynku pracy Współpraca tych trzech aktorów doprowadzić musi do odpowiedzi edukacji, kształcenia na potrzeby i wymagania rynku Nie należy wiązać rozwoju ze szkołą zachęcenie do rozwoju elastycznych i dostępnych form uczenia się Także odbyło się wystąpienie Pana Stanisława Drzażdżewskiego, Radcy Generalnego w Departamencie Strategii MEN. Wygłosił on referat z prac nad Strategią uczenia się przez całe życie. Pan Stanisław Drzażdżewski opowiedział uczestnikom konferencji o procesie tworzenia krajowej strategii uczenia się przez całe życie, która ma zostać przyjęta z końcem 2009 r. Póki co, strategia jeszcze nie funkcjonuje, ale wybrane jej elementy są wdrażane w Polsce w różnych formach. Już teraz organizatorzy zapraszają na przyszły rok, kiedy, jak co roku w drugiej połowie maja odbędzie się III Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego otwiera się na nowych członków! Kontakt: Halina Juszczyk; tel Wydarzenia 13

14 dla Małopolski Projekty Urzędu Marszałkowskiego Pr o j e k t y U r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a M a ł o p o l s k i e g o Stypendia dla uczniów 3. Wypłata II transzy wynagrodzenia dla Opiekunów dydaktycznych nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów zatrudnionych w szkołach, do których uczęszczają uczniowie którzy pomagają w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju uczniów. W tym numerze kwartalnika przedstawiamy informację o planowanych działaniach w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu w ramach projektu Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt jest realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oto przedsięwzięcia planowane w ramach Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych : 1. Przygotowania do planowanego na miesiąc wrzesień naboru wniosków o przyznanie stypendium (edycja 2009/2010): sporządzenie obowiązującego formularza wniosku o przyznanie stypendium, uszczegółowienie punktacji w ramach Regulaminu udzielania stypendiów (..), z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 27 kwietnia 2009 roku, 2. Przyjmowanie sprawozdań Stypendystów z edycji 2008/2009 z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju. W sprawozdaniach znaleźć się muszą m.in. plany edukacyjne oraz wydatki, jakie udało się zrealizować uczniom w związku z otrzymanym stypendium. 4. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące naboru Wniosków 2009/2010: ogłoszenia w prasie, radio i telewizji; rozsyłanie informacji do powiatów, gmin, starostw powiatowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego o naborze Wniosków, zamieszczanie na bieżąco informacji o naborze Wniosków oraz wszelkich potrzebnych dokumentów związanych z naborem na stronie internetowej www. stypendia.mcp.malopolska.pl. 5. Organizacja we wrześniu trzech konferencji podsumowujących nabór 2008/2009 oraz informujących o nowym naborze wniosków. Konferencje odbędą się w Tarnowie, Oświęcimiu oraz w Nowym Sączu, a udział w nich wezmą m.in. przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz najwybitniejsi stypendyści z edycji programu 2008/2009. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych to projekt, który realizowany będzie w latach Co roku planowane jest przyznanie stypendiów dla 450 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-nazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku kalendarzowego i wynosi 500 zł brutto miesięcznie. 14

15 D o k u m e n t y w a ż n e d l a p r o j e k t o d a w c y Jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu w ramach POKL? Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu to pierwsza część wniosku o dofinansowanie. Część ta stanowi podstawę do sformułowania założeń projektu wskazania osób czy instytucji objętych wsparciem, zaplanowania działań adekwatnych do potrzeb tej grupy, wskazania właściwych rezultatów. To dzięki t y m w s k a z a n i o m m o ż n a r o z p o z n a ć rzeczywistą potrzebę realizacji projektu, to ich lektura daje odpowiedź na pytanie czy realizacja danego przedsięwzięcia jest faktycznie potrzebna. ukazało faktyczny problem, który ma zostać rozwiązany. Samo wskazanie problemu jest w tym przypadku kluczowe, lecz nie należy zapominać o zobrazowaniu jego skali odwołując się do statystyki publicznej czy raportów z przeprowadzonych badań. Wskazanie danych liczbowych obiektywnie ukazujących skalę poszczególnych problemów jest konieczne, gdyż ukazuje natężenie poszczególnych problemów w gminie, czy powiecie, w których projekt będzie realizowany. Niekiedy przywołanie danych liczbowych sprawia trudności - specyfika problemu nie pozwala sięgnąć do statystyki publicznej. W takich sytuacjach zachęcamy do skorzystania z zasobów elektronicznej biblioteki przygotowanej w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o nazwie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Biblioteka dostępna jest pod adresem pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html. Dokumenty ważne dla projektodawcy Nasuwa się zatem pytanie jak należy sformułować uzasadnienie, aby było ono mocną stroną projektu, aby Biblioteka gromadzi, opisuje i wskazuje dostęp do umieszczonych w Internecie publikacji na temat rynku pracy i edukacji. Ewidencjonowane są m.in. raporty z badań, analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe opublikowane po 1 stycznia 2004 roku. Publikacje dotyczą przede wszystkim Polski i województwa małopolskiego, w mniejszym zakresie - Europy, regionów Polski innych niż Małopolska oraz powiatów i gmin. Zasoby dostępne w Bibliotece mogą okazać się przydatne podczas opracowywania założeń projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostępne raporty mogą posłużyć jako cenne źródło danych dla Projektodawców podejmujących działania zarówno w obszarze rynku pracy, edukacji 15

16 dla Małopolski Dokumenty ważne dla projektodawcy 16 czy przedsiębiorczości, a także w odniesieniu do integracji społecznej. Poniżej wskazano najnowsze i najbardziej przydatne raporty i analizy dotyczące: rynku pracy, edukacji, integracji społecznej, gospodarki z ostatnich 2 lat. Ich lektura może okazać się przydatna w przygotowywaniu uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. W Bibliotece znajdują się raporty godne polecenia Projektodawcom wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. Należy do nich bez wątpienia pozycja Segmentacja powiatów województwa małopolskiego (nr katalogowy 320) opracowana przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raport zawiera opis segmentów województwa małopolskiego w kontekście trzech wymiarów: rynku pracy, z uwzględnieniem zatrudnienia i bezrobocia, edukacji i wykluczenia społecznego. W ramach analizy zaprezentowane zostały powiaty w układzie umożliwiającym wskazanie specyfiki lokalnego życia społeczno-gospodarczego oraz atutów i słabości danego powiatu, które mogą być pomocne m.in. przy określeniu ścieżki rozwoju danego powiatu. Projektodawcy Priorytetu VI mogą skorzystać z następujących raportów: Rynek pracy w Polsce (nr katalogowy 633) - Roczny raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o rynku pracy w Polsce, zawiera krótką charakterystykę następujących zagadnień: zmiany demograficzne, prognoza ludności Polski , aktywność ekonomiczna ludności Polski (BAEL), bezrobocie rejestrowane, rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej; Nierejestrowane zatrudnienie w Polsce. Raport końcowy (nr katalogowy 539) - Jeden z raportów przygotowanych przez Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Publikacja przygotowana przez CASE i SMG/ KRC zawiera analizę problemu szarej strefy przeprowadzoną na podstawie literatury przedmiotu oraz badań terenowych (perspektywa pracowników, pracodawców oraz instytucji kontrolujących i przeciwdziałających); Osoby 50+ na rynku pracy (nr katalogowy 547) - numer biuletynu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, na temat sytuacji osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy: przyczyny ich problemów z zatrudnieniem, pojęcie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach i instytucjach, dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem, systemem szkoleń i budowaniem ścieżki kariery zawodowej pracowników z grupy 50+, wnioski i rekomendacje (rozwiązania legislacyjne, rola organizacji pozarządowych); Dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym (nr katalogowy 616) - raport z badań zleconych przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, których głównym celem była identyfikacja przyczyn dezaktywizacji osób w wieku emerytalnym; Sytuacja na rynku pracy osób młodych i w starszych grupach wiekowych (nr katalogowy 629) - Analiza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiająca sytuację osób młodych i starszych na polskim rynku pracy w kontekście: zmian demograficznych, prognozy ludności Polski, aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL), aktywności ekonomicznej ludności w Unii Europejskiej oraz bezrobocia rejestrowanego. Szczególnie polecane Wnioskodawcom składającym projekty w ramach Priorytetu VII są następujące pozycje: Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach; małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Raport wstępny w ramach projektu OECD Improving Social Industrion Capacity at Local Level raport opracowany pod redakcją Cezarego Mieżejewskiego dostępny na stronie Projekt Gmino jaka jesteś?. Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych - synteza porównawcza z wyników badań osób niepełnosprawnych dotycząca województwa małopolskiego opracowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykonawca Pentor Research International S.A.). Opracowanie dostępne na stronie

17 Dla Projektodawców Priorytetu VIII pomocne być może Badanie strategicznych branż w Małopolsce przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (nr katalogowy 344). Celem badania było uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych, działających w gałęziach uznanych jako strategiczne dla małopolskiego rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia zbadane zostały: struktura zatrudnienia pracowników, ruchy zatrudnienia, deficyty w zakresie kwalifikacji pracowników, potrzeby szkoleniowe, jak również bieżąca ocena warunków prowadzenia działalności oraz prognozy dotyczące przyszłości danego zakładu. W drugiej fazie badania w ramach tzw. wywiadów focus group wyniki badania ilościowego zostały przedyskutowane z wybraną grupą przedsiębiorców. Wyniki badania powinny służyć jako cenne źródło informacji przy planowaniu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw. Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (nr katalogowy 322) - celem badania była odpowiedź na pytanie co dzieje się z absolwentami szkół zawodowych z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji. Równocześnie została dokonana próba wykrycia oraz określenia siły oddziaływania czynników obiektywnych i subiektywnych, które sprzyjają powodzeniu na rynku pracy oraz podejmowaniu dalszej edukacji. Wiedza o ścieżkach zawodowych i edukacyjnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników stanowić może cenne źródło informacji dla uczniów, którzy podejmują decyzję o wyborze szkoły zawodowej. Badanie zrealizowano w 2007 roku; Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (nr katalogowy 578) - stworzony przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów raport stanowi próbę sformułowania strategicznych celów rozwojowych kraju z uwzględnieniem gospodarki opartej na wiedzy i potencjału uczącego się społeczeństwa. Autorzy raportu rekomendują konkretne działania w oparciu o diagnozę uwarunkowań kapitału intelektualnego Polski i pomiar jego obecnego poziomu w relacji do innych krajów Unii Europejskiej; Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji Dokumenty ważne dla projektodawcy Projektodawcom Priorytetu IX polecamy następujące opracowania: Badanie praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców (nr katalogowy 627) przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji badanie miało na celu stworzenie syntetycznego opracowania na temat zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych organizowanych dla młodzieży ze szkół zawodowych. Badanie miało szczególne znaczenie w kontekście toczącej się w czasie jego realizacji dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego. Stanowiło również próbę zdiagnozowania problemu przed rozpoczęciem wdrażania działań zapisanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, mających na celu między innymi na podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; a potrzeby rynku pracy w Polsce [U. Sztanderska, W. Wojciechowski / Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Friedricha Eberta] (nr katalogowy 598) - raport poruszający problem niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku w Polsce. W kolejnych rozdziałach autorzy analizują, jak wykształcenie wpływa na decyzje o pracy zawodowej, jaki jest wpływ wykształcenia na poziom dochodów, jak edukacja wpływa na aktywność zawodową, zatrudnienie i bezrobocie, jakie znaczenie dla pozycji 17

18 dla Małopolski Dokumenty ważne dla projektodawcy na rynku pracy ma kształcenie ustawiczne, co wpływa na jakość i ofertę systemu edukacji w Polsce i czy rynek pracy zależy od jakości i kierunków edukacji. Opracowanie uzupełniają rekomendacje dla polityki gospodarczej; Raport końcowy z badań diagnozujących sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce [Uniwersytet Jagielloński / Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego] - Dokument podsumowujący efekty badań diagnozujących sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce. Opracowanie zawiera analizę danych zastanych w omawianym obszarze oraz wyniki badań w zakresie poziomu uczestnictwa mieszkańców w kształceniu pozaszkolnym, czynników motywujących do kształcenia ustawicznego i barier utrudniających dokształcanie się. Ponadto przedstawione zostały opinie instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego (popyt i podaż usług edukacyjnych w opiniach przedstawicieli tych instytucji, bariery i wyzwania dla uczenia się przez całe życie). Ostatnia część to opinia przedsiębiorstw na temat kształcenia się ustawicznego; Warto także zapoznać się z raportami tematycznymi opracowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raporty przedstawiają sytuację na małopolskim rynku pracy w 2008 r. i obejmują następujące obszary: 1. Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce, 2. Edukacja i kształcenie w Małopolsce, 3. Rynek pracy w Małopolsce, 4. Programy operacyjne w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w Małopolsce, 5. Usługi rynku pracy w Małopolsce. Raporty zawierają analizę stanu aktualnego i tendencji występujących w okresie kilku ostatnich lat w omawianych obszarach, przedstawiają najważniejsze zmiany, jakie zaszły na rynku pracy województwa, w gospodarce, edukacji, zatrudnieniu oraz bezrobociu w 2008 r. w kontekście regionalnym oraz w porównaniu do innych województw. Ponadto zostały przedstawione efekty działań podejmowanych w 2008 r. w obszarze rozwoju zasobów ludzkich Małopolski. Wnioski wynikające z powyższych Raportów wykorzystane zostały do opracowania Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2008 r. Wszystkie wskazane powyżej źródła informacji mogą okazać się cenne w procesie przygotowywania uzasadnienia potrzeby realizacji projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007 (nr katalogowy 324) - Raport UNDP jest próbą ukazania wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy edukacją, a rynkiem pracy. Analizie poddane zostały: działalność polskiego systemu edukacji w kontekście rynku pracy, kierunki i determinanty rozwoju popytu na pracę o określonych kwalifikacjach oraz współzależności wiążące system edukacji i rynku pracy, a przede wszystkim skutki dla funkcjonowania rynku pracy wynikające z potencjału kwalifikacyjnego uzyskiwanego w trakcie edukacji szkolnej i ustawicznej. 18

19 I n f o r m a c j e w a ż n e d l a p r o j e k t o d a w c y Wnioski z kontroli pierwszych projektów PO KL Zespół Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podzielony jest na dwa referaty: referat kontroli projektów w priorytetach VI i VII (referat A) oraz referat kontroli projektów w priorytetach VIII i IX (referat B). Przeprowadzone dotąd kontrole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwalają na wyciągnięcie wniosków, których omówienie pomoże Beneficjentom w prawidłowym dokumentowaniu poniesionych wydatków związanych z realizowanym projektem. Chociaż specyfika każdego z priorytetów, działań i poddziałań jest nieco inna, skoncentrujmy się na ogólnych kontrolowanych obszarach, szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia błędów i nieprawidłowości. Poniższe zagadnienia nie wyczerpują zakresu tematycznego, są jedynie najczęściej spotykanymi przez kontrolujących obszarami problemowymi. kontrolującym, jeśli nie wynikają wprost z tej dokumentacji. Należy przypomnieć, iż kontroli podlega także poprawność prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, a zatem także sposób jej przechowywania oraz oznaczania i opisywania - zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dobrym sposobem jest podzielenie dokumentacji projektowej i utworzenie osobnych, odpowiednio oznakowanych segregatorów, np: segregator(y) z dokumentacją rekrutacyjną, promocyjną, finansową itp. Obszary szczególnie narażone na występowanie błędów i nieprawidłowości I. Kontrola rekrutacji uczestników projektu Jednym z najistotniejszych kontrolowanych obszarów jest prawidłowość rekrutacji uczestników projektu. Nieprawidłowe zrekrutowanie beneficjentów może oznaczać uznanie ich za niekwalifikujących się do udziału w projekcie, co pociąga za sobą uznanie za niekwalifikowalne wszystkich już poniesionych kosztów bezpośrednich, związanych z uczestnictwem tych osób w projekcie (np. koszt szkolenia, w którym brał udział uczestnik, materiałów dydaktycznych, które otrzymał itp.). Tak więc pozornie niewielkie przeoczenie może skutkować w tym przypadku dużymi kosztami niekwalifikowalnymi. Informacje ważne dla projektodawcy Prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej Kontrolowana dokumentacja projektowa musi być odzwierciedleniem faktycznej realizacji projektu. Czynności kontrolne mają na celu zweryfikowanie czy działania zrealizowane odpowiadają działaniom zakładanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Prowadzenie dokumentacji w sposób czytelny i uporządkowany nie tylko ułatwia pracę kontrolującym, ale także usprawnia proces kontroli. Przejrzysta dokumentacja powoduje, iż Beneficjent nie musi wyjaśniać oczywistych dla siebie faktów, które nie są jednak znane 19

20 dla Małopolski Informacje ważne dla projektodawcy Najczęściej spotykane błędy występujące w czasie kontroli sposobu rekrutacji uczestników projektu 1) Brak niezbędnych dokumentów wymaganych zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczących poszczególnych osób rekrutowanych. Przykład: W czasie kontroli przeprowadzanych w ramach działania stwierdzano w dokumentacji rekrutowanych osób niepełnosprawnych i młodzieży w wieku lat zagrożonej wykluczeniem społecznym brak oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.3. Oświadczenia takie powinny być składane na etapie rekrutacji, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przykład 2: Zrekrutowanie do projektu mieszkańców gmin/powiatów innych niż określone w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Przykład 3: Zrekrutowanie do projektu osób bezrobotnych niespełniających kryterium długotrwałego bezrobocia (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), podczas gdy zakładana we wniosku o dofinansowanie grupa docelowa dotyczyła takich beneficjentów ostatecznych. II. Kontrola dokumentacji merytorycznej oraz finansowo-księgowej (wybrane zagadnienia) Przedmiotem kontroli co do zasady jest dokumentacja projektowa, niemniej jednak kontrolujący sięgają także do dokumentów wewnętrznych jednostki kontrolowanej, tj. Zasady (polityka) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont oraz dokument regulujący ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Pracownicy Beneficjenta, jak wynika z doświadczenia kontrolujących, nie zawsze posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Nie zawsze też Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która powinna zawierać imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dokumenty takie jak Polityka Rachunkowości powinny w swoich aktualizacjach uwzględniać realizację projektu w działalności podstawowej jednostki. 20 2) Niestosowanie się do kryteriów określonych przez projektodawcę w Grupie docelowej (punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu). Zapisy wniosku o dofinansowanie są dla Beneficjenta obligatoryjne, a zespół kontrolujący sprawdza prawidłowość rekrutacji przede wszystkim na podstawie tych zapisów. Zawężenie wymagań dotyczących grupy docelowej we wniosku o dofinansowanie w stosunku do wymagań określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest obowiązujące. Przykład 1: Zrekrutowanie do projektu osób w kryterium wiekowym niezgodnym z założeniami określonymi w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. W zakresie dokumentacji merytorycznej najczęściej stwierdzane są problemy dotyczące: 1) prawidłowego udokumentowania przeprowadzonych szkoleń (braki dat, nazwisk osób prowadzących zajęcia na listach obecności i w dziennikach zajęć); 2) potwierdzeń otrzymania materiałów szkoleniowych/ promocyjnych dla beneficjentów; 3) sprzeczności występujących w datach przeprowadzonych szkoleń między listami obecności, a dziennikami zajęć. Te przykładowe błędy pociągają za sobą poważniejsze problemy: Przykład 1: Koszt poniesiony na catering dla benefi-

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Maria Krysakowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. Ujednolicony tekst Uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach Programu pomocy stypendialnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji. w roku 2010

Ocena sytuacji. w roku 2010 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2010 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 412,1tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyższe niż w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r.

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12 Starosty Rawickiego z dnia 17 września 2012 roku I. Cele polityki szkoleniowej 1 1. Celem polityki szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER

Załącznik nr 10. Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER Załącznik nr 10 Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER Kielce, sierpień 2015 1. Niniejsze Wytyczne. określają warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo