dla Małopolski Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3"

Transkrypt

1 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski I S S N Egzemplarz bezpłatny Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL

2 dla Małopolski BAROME TR POKL Barometr POKL Konkursy POKL w drugim kwartale 2009 r. Barometr POKL jest rubryką, w której będziemy prezentować statystyki z ogłoszonych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W drugim numerze KLM w 2009 r. prezentujemy statystyki z konkursów ogłoszonych lub wznowionych w drugim kwartale 2009 r., prezentuje je Tabela 1. Zakończyła sie ocena formalna projektów w ramach Poddziałania i ocena merytoryczna projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, w ramach którego nabór projektów zakończył się 31 marca 2009 r. Tabela 1. Okres trwania naboru projektów w ramach konkursów ogłoszonych w drugim kwartale 2009 r. Okres trwania naboru W ramach jakiego Działania/ Poddziałania r. Nabór trwa r r r. Nabór trwa r r r. Nabór trwa r. Nabór trwa Wznowiony r. Nabór trwa r. Zawieszenie konkursu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. POKL/6.3/I/ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. POKL/7.2.1/I/ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. POKL/7.3/I/ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. POKL/8.1.1/IA/09 i POKL/8.1.1/IB/ Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. POKL/8.1.3/I/ Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. POKL/8.2.1/I/ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. POKL/9.2/I/ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Liczba wniosków poprawnych merytorycznie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba złożonych wniosków Informacje o aktualnych konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można znaleźć na stronie

3 l i s t o d r e d a k c j i Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu drugi w tym roku numer kwartalnika Kapitał Ludzki dla Małopolski. Przygotowujemy go w celu promowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie. Chcemy Państwu dostarczyć szereg cennych informacji dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych, procedur i wymagań stawianych beneficjentom POKL. Pragniemy również zaprezentować działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kontekście ogłaszanych konkursów, wydarzeń promujących POKL, a także realizacji projektów własnych. Numer, który trzymacie Państwo w ręku, poświęcamy w dużej mierze ciekawym przykładom projektów w ramach POKL. Na kilku stronach kwartalnika prezentujemy Państwu ciekawe inicjatywy w naszym regionie, opisujemy ich realizację. Teksty opatrzone zostały ciekawymi fotografiami z realizacji tychże projektów. W pewnej mierze, opisy dobrych praktyk uzupełnia artykuł poświęcony podsumowaniu kontroli w pierwszych projektach POKL. Tekst przygotowany przez Zespół Kontroli WUP Kraków, stanowi zestawienie obszarów podlegających kontroli oraz wskazuje te, w których najczęściej występują nieprawidłowości. W kwartalniku nie zabraknie informacji skierowanych do potencjalnych beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów. W kwartalniku Kapitał Ludzki dla Małopolski nr 2/2009 nie zabrakło informacji o małopolskim rynku pracy podsumowanie roku 2008 (na podstawie Oceny na małopolskim rynku pracy 2008 r.). w n u m e r z e: 1. Barometr PO KL Od redakcji Słowniczek Kalendarium wydarzeń Dobre Praktyki PO KL Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę Informacja o planowanych działaniach w ramach projektu Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu w ramach PO KL? Wnioski z kontroli pierwszych projektów PO KL Zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy 2008r Usługi ROEFS Kraków Punkty Informacyjne EFS w Małopolsce W numerze Tekst, do którego szczególnie zachęcamy to ten, poświęcony uzasadnianiu potrzeby realizacji projektów. Znajdziecie tam Państwo zbiór cennych informacji oraz wskazówki, gdzie szukać pomocy przy uzasadnianiu realizacji projektu dla poszczególnych Priorytetów. W numerze polecamy również artykuły podsumowujące dwie inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ostatnim okresie. Jedną z nich jest zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu. Drugą dwudniowa konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę zorganizowana w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Redaktor naczelny: Łukasz Bajak Redakcja: Anna Żołądź, Katarzyna Kopiec Współpraca: Katarzyna Marchewka-Chwaja, Justyna Zapała, Ewa Cudak, Justyna Ciałowicz, Monika Grzesło (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości), Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Kontakt: tel ;

4 dla Małopolski Słowniczek Słowniczek Europejski Fundusz Społeczny jeden z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, powstał w 1957 roku. Jego celem jest wspieranie walki z bezrobociem oraz pomoc w rozwoju zasobów ludzkich krajów Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jeden z programów operacyjnych służących realizacji pomocy płynącej dla Polski z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach Jego celem jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich kraju oraz pomoc w prowadzeniu przez rząd polityki na rzecz zatrudnienia. PO KL umożliwia także wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach Beneficjent/projektodawca podmiot realizujący projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent ostateczny/uczestnik projektu osoba otrzymująca bezpośrednie wsparcie w ramach projektu (np. w postaci udziału w szkoleniu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja Pośrednicząca (IP) - instytucja odpowiedzialna za prawidłową realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w danym województwie. W Małopolsce jest nią Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. foto: Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) - instytucja, której Instytucja Pośrednicząca przekazuje do realizacji część swoich zadań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. IP2 odpowiada za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ocenę projektów, a także nadzór nad ich realizacją. W województwie małopolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 4

5 k a l e n d a r i u m Kwiecień Udział przedstawicieli WUP Kraków w Konferencji Fundusze Europejskie w Małopolsce. Podczas wydarzenia dystrybuowane były materiały informacyjne oraz promujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki Udział przedstawicieli WUP Kraków w Konferencji Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu w Krakowie. Na stoisku można było uzyskać informacje nt. aktualnych naborów. Dyrektor WUP Kraków - Andrzej Martynuska prezentował możliwości stojące przez firmą w kontekście nowych źródeł finansowania. Kalendarium 7.04 Spotkanie w siedzibie WUP w Krakowie z przedstawicielami związków pracodawców z Małopolski. Spotkanie poprowadził dyrektor WUP Kraków Andrzej Martynuska, a organizatorem był projekt Inwestor W Krakowie odbyła się Konferencja podsumowująca I etap projektu Inwestor. Maj Przedstawiciele projektów WUP Kraków finansowanych z EFS, wzięli udział w II Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie promowali projekty własne WUP Kraków oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach POKL Udział przedstawicieli WUP Kraków w II Targach Funduszy Europejskich. Na stoisku POKL rozdawane były materiały informacyjne dot. pozyskiwania środków unijnych, a przedstawiciel Punktu Informacyjnego EFS udzielał informacji nt. naborów i wytycznych konkursowych odbyły się Warsztaty Planistyczne zorganizowane w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń odbyła się Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę, organizowana przez MPI. Podczas konferen- 5

6 dla Małopolski cji promowany był projekt oraz idea kształcenia się przez całe życie. Jednym z wydarzeń towarzyszących było Forum Dyskusyjne dot. kryzysu, które odbyło się w Benedyktyńskim Centrum Kultury. Kalendarium 25.05, Seminarium nt. funkcjonowania systemów wsparcia inwestorów w obszarze zapewnienia im dostępu do zasobów ludzkich (Kraków, Nowy Targ) , Konferencja w podregionach "Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy" (Nowy Targ, Nowy Sącz) zorganizowana w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez WUP Kraków. Czerwiec , 2.06, 4.06, 5.06 Odbywały się Seminaria nt. funkcjonowania systemów wsparcia inwestorów w obszarze zapewnienia im dostępu do zasobów ludzkich, organizowanych w ramach projektu Inwestor. Wydarzenia miały miejsce odpowiednio w miastach: Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz Piknik Europejski w Bochni wydarzenie promujące fundusze europejskie w Małopolsce Piknik Europejski promujący fundusze europejskie w Małopolsce w Suchej Beskidzkiej. Podczas wydarzenia rozdawane były materiały promujące POKL, a przedstawiciel WUP Kraków udzielał informacji nt. oferowanego wsparcia Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy, dot. omówienia koncepcji zmian w ich działaniu Spotkanie instytucji kluczowych w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. 1.06, 3.06, 5.06 Odbyły się konferencje w podregionach "Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy" (miasta: Kraków, Oświęcim, Tarnów). Organizatorem było Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w siedzibie WUP Kraków uroczyste zakończenie projektu Menadżer w dobie kryzysu realizowanego przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 6

7 Ciekawe projekty 7

8 dla Małopolski Ciekawe projekty 8

9 Ciekawe projekty 9

10 dla Małopolski Ciekawe projekty 10

11 Ciekawe projekty 11

12 dla Małopolski Dokumenty POKL 12

13 W y d a r z e n i a Małopolska otwarta na wiedzę W dniach maja 2009 r. odbyła się już druga konferencja z cyklu Małopolska otwarta na wiedzę. Konferencja była kontynuacją zeszłorocznego spotkania, podczas którego Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara podpisał Deklarację Województwa Małopolskiego na rzecz Rozwoju Kształcenia Ustawicznego. Wtedy również 55 instytucji zawiązało Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego. W tym roku tematem przewodnim konferencji była informacja. W pierwszym dniu konferencji ( ) odbyły się cztery warsztaty, podczas których uczestnicy wypracowali rekomendacje. Zostały one zaprezentowane następnego dnia podczas uroczystej Gali. Rekomendacje powstałe w trakcie konferencji zostaną wykorzystane w działaniach grup zadaniowych Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Podczas drugiego dnia konferencji miała również miejsce telekonferencja Steve Bainbridge z CEDEFOP krótko opowiedział o informacji jako narzędziu rozwoju i wsparcia działań dotyczących uczenia przez całe życie, w kontekście rozwiązań na poziomie europejskim. Wykazał, że informacja jest kluczowa dla rozwoju polityki, a dla sukcesu Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego konieczne jest wypracowanie systemu pozyskiwania i upowszechniania informacji. Jednakże uruchomienie takiego systemu to trudny i długotrwały proces. Dlatego CEDEFOP deklaruje swoją pomoc w tym zakresie. WARSZTAT Jakość usług edukacyjno szkoleniowych: systemy informacji i komunikacji w procesie promocji wysokiej jakości usług edukacyjno szkoleniowych dobre praktyki Poradnictwo całożyciowe regulacyjna rola informacji zawodowej w mechanizmach rynku pracy dobre praktyki Partnerstwo praca w sieciach tematycznych i geograficznych informacja narzędziem współpracy w sieci dobre praktyki Współpraca Nauka Biznes Administracja przepływ informacji, rozwiązania dobre praktyki REKOMENDACJE POKONFERENCYJNE CO REKOMENDUJE opracowanie wspólnych kryteriów rozumienia pojęć: dobra firma szkoleniowa, dobra oferta szkoleniowa, dobry trener, dobre szkolenie, wysokiej jakości szkolenie; opracowanie wspólnych standardów oceny podnoszących jakość; promocja dobrych instytucji przez partnerstwo; ocena nieformalna na forum; zamieszczanie informacji o ofertach szkoleniowych. zapewnienie ciągłego dostępu do ujednoliconej, ale i zróżnicowanej pod względem odbiorców, informacji o rynku pracy nieustanne promowanie usługi poradnictwa zawodowego współpracę z przedsiębiorcami szczególny nacisk na usługi poradnictwa zawodowego w edukacji wzmocnienie zaangażowania decydentów rozszerzenie zakresu usług dla młodzieży integrację strategiczna zaangażowanie lidera wypracowanie przez partnerów i dla partnerów procedur i narzędzi ułatwiających należy wypracować i uzgodnić wspólne punkty odniesienia tych trzech Aktorów wszyscy muszą być świadomi, że patrzymy w tym samym kierunku Współpraca powinna przybierać rozmiary realne do potrzeb i korzyści współpracujących partnerów musi zostać uzgodniona waga, zasięg i wpływ podejmowanych działań Musimy pamiętać o już opublikowanych wytycznych jedną z nich są Europejskie Ramy Kwalifikacji które wyznaczają kierunek działań tej współpracy czyli umiejętności odpowiednie dla rynku pracy Współpraca tych trzech aktorów doprowadzić musi do odpowiedzi edukacji, kształcenia na potrzeby i wymagania rynku Nie należy wiązać rozwoju ze szkołą zachęcenie do rozwoju elastycznych i dostępnych form uczenia się Także odbyło się wystąpienie Pana Stanisława Drzażdżewskiego, Radcy Generalnego w Departamencie Strategii MEN. Wygłosił on referat z prac nad Strategią uczenia się przez całe życie. Pan Stanisław Drzażdżewski opowiedział uczestnikom konferencji o procesie tworzenia krajowej strategii uczenia się przez całe życie, która ma zostać przyjęta z końcem 2009 r. Póki co, strategia jeszcze nie funkcjonuje, ale wybrane jej elementy są wdrażane w Polsce w różnych formach. Już teraz organizatorzy zapraszają na przyszły rok, kiedy, jak co roku w drugiej połowie maja odbędzie się III Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego otwiera się na nowych członków! Kontakt: Halina Juszczyk; tel Wydarzenia 13

14 dla Małopolski Projekty Urzędu Marszałkowskiego Pr o j e k t y U r z ę d u M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a M a ł o p o l s k i e g o Stypendia dla uczniów 3. Wypłata II transzy wynagrodzenia dla Opiekunów dydaktycznych nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów zatrudnionych w szkołach, do których uczęszczają uczniowie którzy pomagają w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju uczniów. W tym numerze kwartalnika przedstawiamy informację o planowanych działaniach w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu w ramach projektu Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt jest realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oto przedsięwzięcia planowane w ramach Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych : 1. Przygotowania do planowanego na miesiąc wrzesień naboru wniosków o przyznanie stypendium (edycja 2009/2010): sporządzenie obowiązującego formularza wniosku o przyznanie stypendium, uszczegółowienie punktacji w ramach Regulaminu udzielania stypendiów (..), z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 27 kwietnia 2009 roku, 2. Przyjmowanie sprawozdań Stypendystów z edycji 2008/2009 z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju. W sprawozdaniach znaleźć się muszą m.in. plany edukacyjne oraz wydatki, jakie udało się zrealizować uczniom w związku z otrzymanym stypendium. 4. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące naboru Wniosków 2009/2010: ogłoszenia w prasie, radio i telewizji; rozsyłanie informacji do powiatów, gmin, starostw powiatowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego o naborze Wniosków, zamieszczanie na bieżąco informacji o naborze Wniosków oraz wszelkich potrzebnych dokumentów związanych z naborem na stronie internetowej www. stypendia.mcp.malopolska.pl. 5. Organizacja we wrześniu trzech konferencji podsumowujących nabór 2008/2009 oraz informujących o nowym naborze wniosków. Konferencje odbędą się w Tarnowie, Oświęcimiu oraz w Nowym Sączu, a udział w nich wezmą m.in. przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz najwybitniejsi stypendyści z edycji programu 2008/2009. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych to projekt, który realizowany będzie w latach Co roku planowane jest przyznanie stypendiów dla 450 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-nazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku kalendarzowego i wynosi 500 zł brutto miesięcznie. 14

15 D o k u m e n t y w a ż n e d l a p r o j e k t o d a w c y Jak uzasadnić potrzebę realizacji projektu w ramach POKL? Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu to pierwsza część wniosku o dofinansowanie. Część ta stanowi podstawę do sformułowania założeń projektu wskazania osób czy instytucji objętych wsparciem, zaplanowania działań adekwatnych do potrzeb tej grupy, wskazania właściwych rezultatów. To dzięki t y m w s k a z a n i o m m o ż n a r o z p o z n a ć rzeczywistą potrzebę realizacji projektu, to ich lektura daje odpowiedź na pytanie czy realizacja danego przedsięwzięcia jest faktycznie potrzebna. ukazało faktyczny problem, który ma zostać rozwiązany. Samo wskazanie problemu jest w tym przypadku kluczowe, lecz nie należy zapominać o zobrazowaniu jego skali odwołując się do statystyki publicznej czy raportów z przeprowadzonych badań. Wskazanie danych liczbowych obiektywnie ukazujących skalę poszczególnych problemów jest konieczne, gdyż ukazuje natężenie poszczególnych problemów w gminie, czy powiecie, w których projekt będzie realizowany. Niekiedy przywołanie danych liczbowych sprawia trudności - specyfika problemu nie pozwala sięgnąć do statystyki publicznej. W takich sytuacjach zachęcamy do skorzystania z zasobów elektronicznej biblioteki przygotowanej w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o nazwie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Biblioteka dostępna jest pod adresem pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html. Dokumenty ważne dla projektodawcy Nasuwa się zatem pytanie jak należy sformułować uzasadnienie, aby było ono mocną stroną projektu, aby Biblioteka gromadzi, opisuje i wskazuje dostęp do umieszczonych w Internecie publikacji na temat rynku pracy i edukacji. Ewidencjonowane są m.in. raporty z badań, analizy, ekspertyzy, biuletyny, podręczniki i artykuły naukowe opublikowane po 1 stycznia 2004 roku. Publikacje dotyczą przede wszystkim Polski i województwa małopolskiego, w mniejszym zakresie - Europy, regionów Polski innych niż Małopolska oraz powiatów i gmin. Zasoby dostępne w Bibliotece mogą okazać się przydatne podczas opracowywania założeń projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostępne raporty mogą posłużyć jako cenne źródło danych dla Projektodawców podejmujących działania zarówno w obszarze rynku pracy, edukacji 15

16 dla Małopolski Dokumenty ważne dla projektodawcy 16 czy przedsiębiorczości, a także w odniesieniu do integracji społecznej. Poniżej wskazano najnowsze i najbardziej przydatne raporty i analizy dotyczące: rynku pracy, edukacji, integracji społecznej, gospodarki z ostatnich 2 lat. Ich lektura może okazać się przydatna w przygotowywaniu uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. W Bibliotece znajdują się raporty godne polecenia Projektodawcom wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. Należy do nich bez wątpienia pozycja Segmentacja powiatów województwa małopolskiego (nr katalogowy 320) opracowana przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raport zawiera opis segmentów województwa małopolskiego w kontekście trzech wymiarów: rynku pracy, z uwzględnieniem zatrudnienia i bezrobocia, edukacji i wykluczenia społecznego. W ramach analizy zaprezentowane zostały powiaty w układzie umożliwiającym wskazanie specyfiki lokalnego życia społeczno-gospodarczego oraz atutów i słabości danego powiatu, które mogą być pomocne m.in. przy określeniu ścieżki rozwoju danego powiatu. Projektodawcy Priorytetu VI mogą skorzystać z następujących raportów: Rynek pracy w Polsce (nr katalogowy 633) - Roczny raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o rynku pracy w Polsce, zawiera krótką charakterystykę następujących zagadnień: zmiany demograficzne, prognoza ludności Polski , aktywność ekonomiczna ludności Polski (BAEL), bezrobocie rejestrowane, rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej; Nierejestrowane zatrudnienie w Polsce. Raport końcowy (nr katalogowy 539) - Jeden z raportów przygotowanych przez Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Publikacja przygotowana przez CASE i SMG/ KRC zawiera analizę problemu szarej strefy przeprowadzoną na podstawie literatury przedmiotu oraz badań terenowych (perspektywa pracowników, pracodawców oraz instytucji kontrolujących i przeciwdziałających); Osoby 50+ na rynku pracy (nr katalogowy 547) - numer biuletynu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, na temat sytuacji osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy: przyczyny ich problemów z zatrudnieniem, pojęcie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach i instytucjach, dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem, systemem szkoleń i budowaniem ścieżki kariery zawodowej pracowników z grupy 50+, wnioski i rekomendacje (rozwiązania legislacyjne, rola organizacji pozarządowych); Dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym (nr katalogowy 616) - raport z badań zleconych przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, których głównym celem była identyfikacja przyczyn dezaktywizacji osób w wieku emerytalnym; Sytuacja na rynku pracy osób młodych i w starszych grupach wiekowych (nr katalogowy 629) - Analiza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiająca sytuację osób młodych i starszych na polskim rynku pracy w kontekście: zmian demograficznych, prognozy ludności Polski, aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL), aktywności ekonomicznej ludności w Unii Europejskiej oraz bezrobocia rejestrowanego. Szczególnie polecane Wnioskodawcom składającym projekty w ramach Priorytetu VII są następujące pozycje: Integracja społeczna i ekonomia społeczna w województwach; małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Raport wstępny w ramach projektu OECD Improving Social Industrion Capacity at Local Level raport opracowany pod redakcją Cezarego Mieżejewskiego dostępny na stronie Projekt Gmino jaka jesteś?. Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych - synteza porównawcza z wyników badań osób niepełnosprawnych dotycząca województwa małopolskiego opracowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wykonawca Pentor Research International S.A.). Opracowanie dostępne na stronie

17 Dla Projektodawców Priorytetu VIII pomocne być może Badanie strategicznych branż w Małopolsce przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (nr katalogowy 344). Celem badania było uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych, działających w gałęziach uznanych jako strategiczne dla małopolskiego rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia zbadane zostały: struktura zatrudnienia pracowników, ruchy zatrudnienia, deficyty w zakresie kwalifikacji pracowników, potrzeby szkoleniowe, jak również bieżąca ocena warunków prowadzenia działalności oraz prognozy dotyczące przyszłości danego zakładu. W drugiej fazie badania w ramach tzw. wywiadów focus group wyniki badania ilościowego zostały przedyskutowane z wybraną grupą przedsiębiorców. Wyniki badania powinny służyć jako cenne źródło informacji przy planowaniu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw. Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (nr katalogowy 322) - celem badania była odpowiedź na pytanie co dzieje się z absolwentami szkół zawodowych z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji. Równocześnie została dokonana próba wykrycia oraz określenia siły oddziaływania czynników obiektywnych i subiektywnych, które sprzyjają powodzeniu na rynku pracy oraz podejmowaniu dalszej edukacji. Wiedza o ścieżkach zawodowych i edukacyjnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników stanowić może cenne źródło informacji dla uczniów, którzy podejmują decyzję o wyborze szkoły zawodowej. Badanie zrealizowano w 2007 roku; Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (nr katalogowy 578) - stworzony przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów raport stanowi próbę sformułowania strategicznych celów rozwojowych kraju z uwzględnieniem gospodarki opartej na wiedzy i potencjału uczącego się społeczeństwa. Autorzy raportu rekomendują konkretne działania w oparciu o diagnozę uwarunkowań kapitału intelektualnego Polski i pomiar jego obecnego poziomu w relacji do innych krajów Unii Europejskiej; Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji Dokumenty ważne dla projektodawcy Projektodawcom Priorytetu IX polecamy następujące opracowania: Badanie praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców (nr katalogowy 627) przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji badanie miało na celu stworzenie syntetycznego opracowania na temat zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych organizowanych dla młodzieży ze szkół zawodowych. Badanie miało szczególne znaczenie w kontekście toczącej się w czasie jego realizacji dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego. Stanowiło również próbę zdiagnozowania problemu przed rozpoczęciem wdrażania działań zapisanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, mających na celu między innymi na podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; a potrzeby rynku pracy w Polsce [U. Sztanderska, W. Wojciechowski / Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Friedricha Eberta] (nr katalogowy 598) - raport poruszający problem niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku w Polsce. W kolejnych rozdziałach autorzy analizują, jak wykształcenie wpływa na decyzje o pracy zawodowej, jaki jest wpływ wykształcenia na poziom dochodów, jak edukacja wpływa na aktywność zawodową, zatrudnienie i bezrobocie, jakie znaczenie dla pozycji 17

18 dla Małopolski Dokumenty ważne dla projektodawcy na rynku pracy ma kształcenie ustawiczne, co wpływa na jakość i ofertę systemu edukacji w Polsce i czy rynek pracy zależy od jakości i kierunków edukacji. Opracowanie uzupełniają rekomendacje dla polityki gospodarczej; Raport końcowy z badań diagnozujących sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce [Uniwersytet Jagielloński / Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego] - Dokument podsumowujący efekty badań diagnozujących sytuację w obszarze kształcenia ustawicznego w Małopolsce. Opracowanie zawiera analizę danych zastanych w omawianym obszarze oraz wyniki badań w zakresie poziomu uczestnictwa mieszkańców w kształceniu pozaszkolnym, czynników motywujących do kształcenia ustawicznego i barier utrudniających dokształcanie się. Ponadto przedstawione zostały opinie instytucji działających w obszarze kształcenia ustawicznego (popyt i podaż usług edukacyjnych w opiniach przedstawicieli tych instytucji, bariery i wyzwania dla uczenia się przez całe życie). Ostatnia część to opinia przedsiębiorstw na temat kształcenia się ustawicznego; Warto także zapoznać się z raportami tematycznymi opracowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Raporty przedstawiają sytuację na małopolskim rynku pracy w 2008 r. i obejmują następujące obszary: 1. Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce, 2. Edukacja i kształcenie w Małopolsce, 3. Rynek pracy w Małopolsce, 4. Programy operacyjne w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w Małopolsce, 5. Usługi rynku pracy w Małopolsce. Raporty zawierają analizę stanu aktualnego i tendencji występujących w okresie kilku ostatnich lat w omawianych obszarach, przedstawiają najważniejsze zmiany, jakie zaszły na rynku pracy województwa, w gospodarce, edukacji, zatrudnieniu oraz bezrobociu w 2008 r. w kontekście regionalnym oraz w porównaniu do innych województw. Ponadto zostały przedstawione efekty działań podejmowanych w 2008 r. w obszarze rozwoju zasobów ludzkich Małopolski. Wnioski wynikające z powyższych Raportów wykorzystane zostały do opracowania Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2008 r. Wszystkie wskazane powyżej źródła informacji mogą okazać się cenne w procesie przygotowywania uzasadnienia potrzeby realizacji projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007 (nr katalogowy 324) - Raport UNDP jest próbą ukazania wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy edukacją, a rynkiem pracy. Analizie poddane zostały: działalność polskiego systemu edukacji w kontekście rynku pracy, kierunki i determinanty rozwoju popytu na pracę o określonych kwalifikacjach oraz współzależności wiążące system edukacji i rynku pracy, a przede wszystkim skutki dla funkcjonowania rynku pracy wynikające z potencjału kwalifikacyjnego uzyskiwanego w trakcie edukacji szkolnej i ustawicznej. 18

19 I n f o r m a c j e w a ż n e d l a p r o j e k t o d a w c y Wnioski z kontroli pierwszych projektów PO KL Zespół Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podzielony jest na dwa referaty: referat kontroli projektów w priorytetach VI i VII (referat A) oraz referat kontroli projektów w priorytetach VIII i IX (referat B). Przeprowadzone dotąd kontrole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwalają na wyciągnięcie wniosków, których omówienie pomoże Beneficjentom w prawidłowym dokumentowaniu poniesionych wydatków związanych z realizowanym projektem. Chociaż specyfika każdego z priorytetów, działań i poddziałań jest nieco inna, skoncentrujmy się na ogólnych kontrolowanych obszarach, szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia błędów i nieprawidłowości. Poniższe zagadnienia nie wyczerpują zakresu tematycznego, są jedynie najczęściej spotykanymi przez kontrolujących obszarami problemowymi. kontrolującym, jeśli nie wynikają wprost z tej dokumentacji. Należy przypomnieć, iż kontroli podlega także poprawność prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, a zatem także sposób jej przechowywania oraz oznaczania i opisywania - zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dobrym sposobem jest podzielenie dokumentacji projektowej i utworzenie osobnych, odpowiednio oznakowanych segregatorów, np: segregator(y) z dokumentacją rekrutacyjną, promocyjną, finansową itp. Obszary szczególnie narażone na występowanie błędów i nieprawidłowości I. Kontrola rekrutacji uczestników projektu Jednym z najistotniejszych kontrolowanych obszarów jest prawidłowość rekrutacji uczestników projektu. Nieprawidłowe zrekrutowanie beneficjentów może oznaczać uznanie ich za niekwalifikujących się do udziału w projekcie, co pociąga za sobą uznanie za niekwalifikowalne wszystkich już poniesionych kosztów bezpośrednich, związanych z uczestnictwem tych osób w projekcie (np. koszt szkolenia, w którym brał udział uczestnik, materiałów dydaktycznych, które otrzymał itp.). Tak więc pozornie niewielkie przeoczenie może skutkować w tym przypadku dużymi kosztami niekwalifikowalnymi. Informacje ważne dla projektodawcy Prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej Kontrolowana dokumentacja projektowa musi być odzwierciedleniem faktycznej realizacji projektu. Czynności kontrolne mają na celu zweryfikowanie czy działania zrealizowane odpowiadają działaniom zakładanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Prowadzenie dokumentacji w sposób czytelny i uporządkowany nie tylko ułatwia pracę kontrolującym, ale także usprawnia proces kontroli. Przejrzysta dokumentacja powoduje, iż Beneficjent nie musi wyjaśniać oczywistych dla siebie faktów, które nie są jednak znane 19

20 dla Małopolski Informacje ważne dla projektodawcy Najczęściej spotykane błędy występujące w czasie kontroli sposobu rekrutacji uczestników projektu 1) Brak niezbędnych dokumentów wymaganych zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczących poszczególnych osób rekrutowanych. Przykład: W czasie kontroli przeprowadzanych w ramach działania stwierdzano w dokumentacji rekrutowanych osób niepełnosprawnych i młodzieży w wieku lat zagrożonej wykluczeniem społecznym brak oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w działaniu 1.3. Oświadczenia takie powinny być składane na etapie rekrutacji, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przykład 2: Zrekrutowanie do projektu mieszkańców gmin/powiatów innych niż określone w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Przykład 3: Zrekrutowanie do projektu osób bezrobotnych niespełniających kryterium długotrwałego bezrobocia (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), podczas gdy zakładana we wniosku o dofinansowanie grupa docelowa dotyczyła takich beneficjentów ostatecznych. II. Kontrola dokumentacji merytorycznej oraz finansowo-księgowej (wybrane zagadnienia) Przedmiotem kontroli co do zasady jest dokumentacja projektowa, niemniej jednak kontrolujący sięgają także do dokumentów wewnętrznych jednostki kontrolowanej, tj. Zasady (polityka) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont oraz dokument regulujący ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Pracownicy Beneficjenta, jak wynika z doświadczenia kontrolujących, nie zawsze posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Nie zawsze też Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która powinna zawierać imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Dokumenty takie jak Polityka Rachunkowości powinny w swoich aktualizacjach uwzględniać realizację projektu w działalności podstawowej jednostki. 20 2) Niestosowanie się do kryteriów określonych przez projektodawcę w Grupie docelowej (punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu). Zapisy wniosku o dofinansowanie są dla Beneficjenta obligatoryjne, a zespół kontrolujący sprawdza prawidłowość rekrutacji przede wszystkim na podstawie tych zapisów. Zawężenie wymagań dotyczących grupy docelowej we wniosku o dofinansowanie w stosunku do wymagań określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest obowiązujące. Przykład 1: Zrekrutowanie do projektu osób w kryterium wiekowym niezgodnym z założeniami określonymi w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. W zakresie dokumentacji merytorycznej najczęściej stwierdzane są problemy dotyczące: 1) prawidłowego udokumentowania przeprowadzonych szkoleń (braki dat, nazwisk osób prowadzących zajęcia na listach obecności i w dziennikach zajęć); 2) potwierdzeń otrzymania materiałów szkoleniowych/ promocyjnych dla beneficjentów; 3) sprzeczności występujących w datach przeprowadzonych szkoleń między listami obecności, a dziennikami zajęć. Te przykładowe błędy pociągają za sobą poważniejsze problemy: Przykład 1: Koszt poniesiony na catering dla benefi-

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009

II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 II Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie MAŁOPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo