Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3."

Transkrypt

1

2 Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska Wydawca: Bartosz Kosiński Far Beyond Business Ul. Św. Filipa 23/3, Kraków ISBN: Autorzy: Anna Łyżwa, Konrad Jankoś, Magdalena Szczudło Redaktor: Bartosz Kosiński Korekta, skład i łamanie: Piotr Kulig Oprawa graficzna: Tomasz-Jerzy Tumidajewicz Publikacja finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Akcji przygotowawczej Programu Gwarancje dla Młodzieży oraz opracowana przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Fihel w Miechowie.

3 spis treści Wstęp. 3 Animator ds. Rozwoju Kompetencji 4 1. Cel pracy Animatora.4 2. Zakres zadań/czynności 4 3. Kwalifikacje i kompetencje 6 4. Ścieżka pracy animacyjnej 6 5. Narzędzia pracy Animatora Zasady prowadzenia spotkań informacyjnych przez Animatora Zasady prowadzenia spotkań konsultacyjnych przez Animatora Ocena pracy Animatora 12 Załączniki.. 14

4 wstęp Wstęp Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży zostało formalnie przyjęte przez Radę Ministrów Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2013 r. W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy, młodzi ludzie mogli znaleźć pracę dostosowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia lub zdobyć wykształcenie, umiejętności i doświadczenie niezbędne do znalezienia pracy w przyszłości. W 2012 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego opracowano osiemnaście pilotażowych projektów gwarancji dla młodzieży, niniejszy podręcznik przedstawia rezultat jednego z tych projektów. Stanowić on ma rozbudowaną instrukcję, rekomendację, w jaki sposób na poziomie lokalnym budować można partnerstwo wokół rozwoju kompetencji młodzieży. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają Animator oraz Rada ds. Rozwoju Kompetencji, jako osoby i podmioty mające stymulować współpracę pomiędzy kluczowymi podmiotami uczestniczącymi w rozwoju młodych ludzi. Mam nadzieję, że podręcznik ten stanie się przejrzystą i wartościową rekomendacją, jak na poziomie lokalnym wesprzeć młodzież w obszarze aktywizacji zawodowej. Jednocześnie pragnę poinformować, że niniejszy przewodnik stanowi zaledwie jeden z dokumentów, które powstały w ramach projektu. Wszystkie je można znaleźć na stronie do której odwiedzenia serdecznie zachęcam. Koordynator merytoryczny projektu Bartosz Kosiński 3

5 animator ds. rozwoju kompetencji 1. Cel pracy Animatora Celem stanowiska pracy Animatora ds. Rozwoju Kompetencji jest dostosowywanie kompetencji zawodowych młodzieży poniżej 24. roku życia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Aby powyższy cel został osiągnięty, rola Animatora ds. Rozwoju Kompetencji musi być bardzo szeroka. Należy ją rozpatrywać w stosunku do instytucji i grup, z którymi Animator będzie pracował na obszarze swojego działania. Praca odbywała się będzie na kilku płaszczyznach: współpracy z Operatorem jednostką samorządu terytorialnego bądź organizacją pozarządową; współpracy z lokalnym sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym; współpracy i koordynacji działań Lokalnej Rady ds. Rozwoju Kompetencji. 2. Zakres zadań/czynności Animator pracuje zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, w zależności od wykonywanych zadań, do których należą: identyfikacja rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności lokalnej; identyfikacja potrzeb regionu związana z lokalnym rynkiem pracy, sytuacją sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu; określenie poziomu dostosowania kompetencji młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy, identyfikacja luk kompetencyjnych wśród młodzieży; sporządzanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kompetencji, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; tworzenie bazy instytucji edukacyjnych działających w regionie oraz proponowanych przez nie ofert nabycia/ rozwoju kompetencji wśród młodzieży (studiów, szkoleń, kursów itp.); udzielanie aktualnych informacji o możliwościach nabywania/rozwijania kompetencji wśród młodzieży; rozpowszechnianie dobrych praktyk ; kontakt i współpraca z instytucjami, które mają wpływ na rozwiązanie problemu niedostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy szkołami, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami; rozpoznanie działań podejmowanych przez ww. instytucje; zachęcanie przedstawicieli ww. instytucji do podejmowania działań w celu wsparcia rozwoju kompetencji młodzieży, aktywnym poszukiwaniu przez nich pracy, projektowaniu indywidualnych ścieżek kariery itp.; wyszukiwanie liderów lokalnych w instytucjach, organizacjach, grupach, z którymi animator współpracuje; koordynowanie prac Lokalnej Rady ds. Rozwoju Kompetencji w zakresie opracowania ścieżek dydaktycznych realizowanych przez szkoły; monitorowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i koordynacja prac związanych z aktualizacją ścieżek dydaktycznych opracowywanych z Lokalną Radą ds. Rozwoju Kompetencji. Utrzymywanie gotowości i chęci współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi lokalne partnerstwo na rzecz zarządzania kompetencjami; Działania związane z rozszerzeniem lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania kompetencjami; Działania na rzecz budowania nowych partnerstw i innych form współpracy mających na celu jak najlepsze dostosowanie kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy. Punktem wyjścia pracy Animatora ds. Rozwoju Kompetencji młodzieży poniżej 24. roku życia powinna być z jednej strony identyfikacja potrzeb regionu związana z lokalnym rynkiem pracy, sytuacją sektora MŚP, poziomem rozwoju społeczno- -ekonomicznego regionu, a także innymi kwestiami dotyczącymi obszaru działania animatora, z drugiej zaś strony określenie poziomu dostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy. Tak przeprowadzona analiza pozwoli zidentyfikować kompetencje pożądane z punktu widzenia rynku pracy, poznać luki kompetencyjne występujące wśród młodzieży, a w konsekwencji podjąć działania mające na celu 4

6 nabycie bądź rozwój kompetencji pożądanych z punktu widzenia rynku pracy i eliminację luk kompetencyjnych. W tym celu niezbędna jest współpraca Animatora z instytucjami/ organizacjami funkcjonującymi na obszarze działania jego pracy, a w szczególności szkołami, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorstwami. Na podstawie identyfikacji podmiotów funkcjonujących na danym obszarze i rozpoznania środowiska lokalnego powinna powstać strategia działania Animatora obejmująca harmonogram współpracy ze zidentyfikowanymi grupami docelowymi. Do zadań Animatora należy ułożenie w sposób logiczny w oparciu o swoje doświadczenia sposobu podejścia do wytypowanych instytucji/organizacji, z którymi w danym okresie zamierza pracować. Wybór sposobu kontaktów, ich częstotliwości i formy należy do animatora, który kierować się powinien swoją dotychczasową praktyką i doświadczeniem zawodowym. Praca animatora z daną organizacją bądź grupą zależy od sytuacji i zapotrzebowania. W wielu przypadkach będzie się ona rozpoczynać od uświadomienia danej organizacji celu działania, możliwych ścieżek postępowania, zachęcania i namawiania do podjęcia współpracy, pokonywania stereotypów oraz w miarę możliwości do minimalizowania powstałych barier utrudniających podejmowanie określonych działań. Istotnym elementem w przedmiotowej współpracy powinno być wynajdowanie w poszczególnych organizacjach, grupach czy społecznościach lokalnych tzw. liderów lokalnych, którzy będą w stanie prawidłowo i efektywnie kierować dalszymi etapami działań. Animator powinien ich wspierać, edukować, uświadamiać możliwości i zagrożenia płynące z różnego typu działań lub zaniechania działań, ale nie powinien pełnić funkcji lidera w organizacjach. Jego rola w początkowych etapach pracy z daną organizacją lub społecznością powinna polegać na ukierunkowaniu organizacji na określone działania/cele. Ważną rolą Animatora ds. Rozwoju Kompetencji będzie utrzymywanie gotowości i chęci współpracy między podmiotami tworzącymi lokalne partnerstwo na rzecz zarządzania kompetencjami oraz podejmowanie działań związanych z rozszerzeniem przedmiotowego partnerstwa. W tym celu Animator powinien szukać sojuszników wśród instytucji, organizacji lub grup zajmujących się rozwojem kompetencji wśród młodzieży. Przypadek niedostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy nie może być skutecznie rozwiązany przez samą szkołę i aby przeciwdziałać temu zjawisku potrzebna jest współpraca nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców, uczniów, organizacji pozarządowych, pracodawców itp. Dlatego jednym z podstawowych zadań, jakie trzeba wykonać na rzecz zmiany w środowisku, jest budowanie związków między lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu. Współpraca pomiędzy takimi partnerami społecznymi, niezależnie od różnic istniejących pomiędzy nimi, musi być oczywiście oparta o doświadczenie w działaniu na rzecz tej samej lokalnej społeczności. Dla budowania przyszłej współpracy niezbędne jest dokonanie prostej analizy środowiska. Należy znaleźć instytucje i organizacje kluczowe dla rozwiązania danego problemu i zachęcić je do współpracy. Powodzenie przedsięwzięcia zależy od dobrze przygotowanej osoby i wsparcia technicznego instytucji (operatora). Bez tych elementów funkcjonowanie lokalnego partnerstwa najczęściej kończy się porażką. Należy również pamiętać, że kluczem do sukcesu w tworzeniu i funkcjonowaniu partnerstwa jest przestrzeganie trzech fundamentalnych jego zasad: dobrowolności, równości i zaangażowania partnerów. Te elementy stanowią o istocie partnerstwa, czyli wzajemnym zaufaniu, i ostatecznie umożliwiają rzeczywiste, wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Ważne jest także, aby utworzone partnerstwo nie straciło w związku z napotykanymi w trakcie realizacji swoich celów problemami entuzjazmu i sensu działania. Potrzebne jest wsparcie dla osób tworzących partnerstwo, w celu motywowania ich oraz podtrzymywania w ciągłej gotowości do działania. Zadanie to ma wykonywać Animator, który aktywizuje do działania, pokazuje potrzeby i możliwości ich zaspokajania, ale także wspiera w trudnych chwilach, podsuwa możliwe rozwiązania problemów itp. Niezmiernie istotnym działaniem Animatora jest także utrzymywane gotowości i chęci do współpracy między partnerami. Zadanie to wymaga indywidualnego podejścia do każdej z instytucji zaangażowanej w partnerstwo. Ponadto, animator powinien kreować zmiany w organizacji, grupie czy partnerstwie, z którym pracuje. Rola animatora powinna obejmować także wypracowanie wspólnie z organizacją/grupą sposobów reagowania na już zaistniałe zewnętrzne zmiany dotyczące głownie rynku pracy, warunków społeczno-gospodarczych czy instytucjonalnych. Istotną rolą Animatora jest rozpowszechnianie dobrych praktyk jako działań horyzontalnych. Animator poprzez promowanie dobrych praktyk uwiarygodnia swoje działania, a także inspiruje grupy i organizacje, z którymi pracuje. 5

7 3. Kwalifikacje i kompetencje Kluczowym aspektem w działaniu Animatora ds. Rozwoju Kompetencji jest fakt, że to on jako człowiek jest źródłem zmiany. Dlatego niezwykle istotne jest zdefiniowanie kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i wartości, jakimi powinien charakteryzować się animator. Warunki podstawowe: wykształcenie min. średnie; min. 2-letnie doświadczenie w pracy animacyjnej; wiedza z zakresu zarządzania kompetencjami oraz problematyki rynku pracy; doświadczenie w realizacji inicjatyw/projektów o charakterze społecznym; doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań/seminariów/szkoleń; umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami różnych instytucji; umiejętność pracy w zespole; umiejętność planowania i ustalania celów; znajomość specyfiki danego regionu. Warunki pożądane: wykształcenie wyższe; dodatkowe wykształcenie ponad wymagane minimum (np. ukończone studia podyplomowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe itp.); wiedza z zakresu problematyki rynku pracy; wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności zarządzania kompetencjami; wiedza z zakresu programów kształcenia młodzieży poniżej 24. roku życia i możliwości podnoszenia kwalifikacji; doświadczenie w pracy/współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców otwartego rynku pracy (w tym m.in.: animowanie działań, aktywizowanie lokalnych liderów, realizacja inicjatyw o charakterze społecznym itp.); znajomość problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy; doświadczenie w realizacji inicjatyw/projektów o charakterze społecznym, aktywizacji zawodowej, zatrudniania itp.; doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań/seminariów/szkoleń; umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami różnych instytucji; umiejętność pracy w zespole; osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych bądź innych form współpracy instytucjonalnej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów; umiejętność organizacji pracy, zarządzania czasem, planowania i ustalania celów; doskonała znajomość specyfiki danego regionu. Umiejętności twarde : obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, pakietu Office; obsługa urządzeń biurowych; znajomość narzędzi internetowych; znajomość technik prezentacji. Umiejętności miękkie : orientacja na efekty pracy; orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym; orientacja na klienta; orientacja na współpracę; rozwiązywanie problemów i innowacyjność; kierowanie i rozwijanie innych; komunikacja. Przymioty osobiste: poczucie misji; poczucie własnych umiejętności i potencjału; jasność co do własnych możliwości i ograniczeń; akceptacja siebie i innych; zdolność do życia/pracy w zbiorowości; elastyczność myślenia i zachowania, umiejętność dostosowywania się; postawa twórcza i inwencja; systematyczność, wytrwałość, terminowość. 4. Ścieżka pracy animacyjnej Ścieżka pracy animacyjnej określa kierunki działania animatora w środowisku lokalnym. Przede wszystkim dostosowana jest do pracy w środowisku instytucjonalnym (np. na poziomie gminy/powiatu, czy kilku miejscowości). Z pewnymi modyfikacjami stosowana być może również w pracy z odbiorcami indywidualnymi, np. mieszkańcami pojedynczej wsi lub miejscowości. Ścieżka wyróżnia siedem faz pracy animatora 1. Są nimi: 1) Refleksja i rozpoznanie wstępne: a) narzędzia: analiza planów działania, dokumentów 6

8 strategicznych, itp.; analiza dokumentów lokalnych instytucji aktywizujących mieszkańców; wizja lokalna; analiza mediów lokalnych (zawartości informacyjnej itp.); analiza wydawnictw lokalnych; wywiady, rozmowy; zebranie informacji od instytucji, osób itp.; konsultacje z zespołem; obserwacja wydarzeń lokalnych; analiza zawartości stron internetowych; b) rezultaty: przemyślenia animatora; zwiększenie wiedzy; wstępna wiedza nt. środowiska; wstępna koncepcja organizacyjna pracy animatora; c) produkty: notatka animatora (nieobowiązkowo); spotkania z zespołem; zbiór kontaktów dot. środowiska; teczka środowiskowa. 2) Wejście w środowisko a) narzędzia: spotkania (indywidualne i grupowe); spotkania informacyjne; prezentacja dobrej praktyki; obserwacja (ludzi i otoczenia); strona internetowa jako narzędzie do zaproszenia ludzi na spotkanie (wykorzystanie lokalnych stron internetowych); konsultacje z instytucjami, organizacjami lokalnymi i innymi partnerami; wywiady, rozmowy z liderami, sołtysami, radnymi, przedsiębiorcami itp.; prasa (jako tuba); obserwacja uczestnicząca; b) rezultaty: wzrost wiedzy o środowisku; poznanie środowiska przez animatora; nawiązanie kontaktów; koncepcja dalszej pracy animacyjnej; uruchomienie procesu edukacji, w tym zwłaszcza środowiskowej; c) produkty: notatka animatora (np. refleksja po spotkaniach); lista kontaktów; informacje i dane kontaktowe (ewentualna baza danych, ale w takim przypadku należy pamiętać, że gromadzenie/przechowywanie danych osobowych podlega wymogom określonym w Ustawie o ochronie danych osobowych); ścieżka animacyjna zawierająca (opcjonalnie) scenariusz wejścia (opcjonalnie w formie dokumentu); zasady współpracy (miejsce, organizator, daty, w tym kolejnego spotkania; indywidualne spotkania z grupą); 3) Diagnoza środowiskowa a) narzędzia: analiza SWOT; wywiady indywidualne i grupowe (rozmowy, spotkania, focus grupy, debaty); analiza dokumentów, np. analiza strategii, bazy danych, statystyki; ankiety; obserwacja (zewnętrzna uczestnicząca); analiza relacji pomiędzy podmiotami życia społecznego (instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi); zewnętrzne badania środowiskowe; b) rezultaty: diagnoza środowiska; zwiększenie wiedzy i świadomości problemów/potrzeb środowiska lokalnego; zdefiniowanie problemów i potrzeb; zdefiniowanie potencjału społecznego; uruchomienie elementów interwencji edukacyjnej szczególnie w obszarze diagnozy społecznej; c) produkty: aktualizacja ścieżki animacyjnej; SWOT; mapa zasobów i potrzeb (w dowolnej formie). 4) Planowanie rozwoju a) narzędzia: spotkania indywidualne i grupowe; szkolenia, wizyty studyjne, dobre praktyki; doradztwo, konsultacje; media, promocja; indywidualne ścieżki rozwoju (mentoring, coaching, tutoring, facylitacja); mapa zasobów i potrzeb; tworzenie grup tematycznych; konsultacje społeczne; b) rezultaty: zwiększenie i ukierunkowanie wiedzy o samorozwoju i rozwoju społeczności; świadomość zmiany, którą chcemy prowadzić; określenie kierunków zmiany; plan działania/modernizacji (lub strategiczny inny dokument planistyczny); wybór kluczowego problemu, decyzja o kierunku działań; integracja (początek procesu); c) produkty: dokument planistyczny, w tym np. bank pomysłów, plan rozwoju, strategia lub inny dokument (dowolna forma, przedział czasowy dostosowany do możliwości); ewentualna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb. 5) Działania a) narzędzia: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne; wydarzenia integracyjne; sieciowanie działań, budowanie partnerstwa; projekty (wnioski); prezentacja dobrych praktyk; promocja, w tym np. kampania społeczna; doradztwo, konsultacje; monitoring, ewaluacja projektów; konsultacje społeczne; badania; b) rezultaty: zmiana społeczna, w tym szczególnie: podniesienie aktywności, nabycie/doskonalenie umiejętności, integracja środowiska, podniesienie świadomości, tożsamości; samodzielnie funkcjonująca społeczność, w tym świadomość procesów grupowych; wdrożenie metody pracy projektowej; partnerstwo (na poziomie więzi, planów, podziału ról itp.); c) produkty: deklaracja, umowa partnerska; działania, inicjatywy lokalne; projekty (planowanie i wdrażanie poszczególnych działań); organizacje powstałe/ wzmocnione. 7

9 6) Ewaluacja a) narzędzia: obserwacja; wywiady, rozmowy(indywidualne, grupowe); ankiety; spotkania; konsultacje (społeczne, z innymi animatorami itp.); analiza dokumentów (pisanych itp.); focus grupy (Rady); konsultacje z całą Radą; b) rezultaty: wzrost wiedzy i informacji o efektach procesu (czy zaszła zmiana, osiągnięto cele, co się udało, a co nie itd.); wnioski, refleksje, rekomendacje; c) produkty dokumenty: raport (analiza wnioski refle ksja); analiza dokumentacyjna z rekomendacjami; ankiety, wywiady; pozostałe dokumenty. 7) Wyjście ze środowiska a) narzędzia: media, promocja, np. popularyzacja powstałych dobrych praktyk (również w wymiarze pozaspołecznościowym); pożegnalne wydarzenie/a (np. konferencja podsumowująca, spotkania oficjalne i nieoficjalne); b) rezultaty: promocja osiągnięć środowiska/partnerstwa; utrzymanie kontaktów; działające instytucje, partnerstwa itp.; mobilizacja społeczności lokalnej do określenia tego co dalej (przyszłości funkcjonowania społeczności); c) produkty: partnerstwo rozwoju lokalnego; spotkanie zamykające; dokumentacja archiwalna (np. zdjęcia, artykuły prasowe i in.). Stosując ww. fazy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: 1) Zasada główna należy pamiętać, że ścieżka pracy animacyjnej nie jest sztywnym zbiorem kroków w pracy animatora. Należy przeprowadzić wszystkie siedem faz, natomiast narzędzia przypisane do każdej z faz pozostają do wyboru zgodnie z oceną animatora i dostosowane powinny zostać do specyfiki danego środowiska. Ścieżka nie jest więc standardem, który wymaga stosowania wszelkich jego zapisów. Ważne jest, by nie rozpatrywać jej jako spisu wymagań, lecz jako spis możliwości. Ponadto, dopuszczalne jest rozpoczęcie pracy od jednej z kolejnych faz, o ile zrealizowane zostały fazy poprzedzające. W takim przypadku należy zapoznać się z efektami dotychczasowych prac i w przypadku takiej potrzeby, dokonać ich aktualizacji. Należy tu zwrócić uwagę na proces nawiązania więzi, relacji ze środowiskiem lokalnym (który rozpoczyna się już od fazy 2., tj. od Wejścia w środowisko ); 2) Jeśli rezultaty przypisane danej fazie nie zostały osiągnięte, należy wrócić do poprzedniej fazy; 3) W przypadku wątpliwości co do skuteczności/prawidłowości pracy w danej fazie rekomendowane jest zastosowanie superwizji ze strony doświadczonego Animatora (uwzględniającej ewaluację każdej z faz); 4) Na każdym etapie, zaczynając od fazy 2., należy wprowadzać elementy interwencji edukacyjnej, z naciskiem na edukację środowiskową (uczenie w działaniu). Należy tu rozróżnić edukację od edukacji środowiskowej. Edukacja podstawowa to wiedza przekazywana bezpośrednio (np. poprzez szkolenia, wizyty itp.). Edukacja środowiskowa, czyli organizowana w ramach środowiska i na rzecz środowiska, to edukacja permanentna, uczenie się przez całe życie. Taka edukacja to proces rodzenia się zaufania między ludźmi, to rozpoczęcie od animatorów, liderów, agentów zmiany, gdyż prowadzi do zmiany i rodzi konkretne rezultaty 2. Edukację środowiskową określa się jako proces kształtowania i rozwoju kompetencji własnych środowiska (indywidualnych, grupowych, środowiskowych) w toku realizacji indywidualnych potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów, polegający na odkrywaniu, ukierunkowywaniu i wyzwalaniu dynamik sił społecznych jako źródła zmiany i rozwoju. 3 ; 5) Animator współpracuje w każdej z faz z zespołem (wywodzącym się z instytucji/organizacji własnej lub partnerskich); 6) Wskazane w danej fazie narzędzia mogą dotyczyć lokalnych instytucji, organizacji, grup nieformalnych i mieszkańców. Ich zastosowanie zależy od specyfiki danej społeczności; 7) W każdej fazie uwzględnić/pamiętać należy o zasobach niezbędnych do pracy animacyjnej (sala, komputer, telefon, poczta elektroniczna, itp.). W poradniku pn. Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i tych wszystkich, którzy chcą coś zmienić w społeczności lokalnej autorzy wskazują na następujące przykazania, których musi przestrzegać Animator 4 : 1) Zawsze mów prawdę a będą Ci ufać. 2) Bądź cierpliwy i pozytywny. 3) Szukaj i łącz ludzi aktywnych. 4) Bądź twórczy. 5) Szukaj wsparcia, ale i pozostań niezależny. 6) Szukaj rozwiązań wokół siebie. 7) Zachowaj dystans do siebie i otoczenia. 8

10 5. Narzędzia pracy Animatora Animator ma do dyspozycji wachlarz różnych narzędzi i metod pracy, które dobiera w zależności od swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz etapu (fazy), na jakim znajduje się jego praca. Najczęściej stosowanymi narzędziami pracy animatora są: analiza dokumentów zastanych (planów działania, dokumentów strategicznych, dokumentów statystycznych, dokumentów lokalnych instytucji aktywizujących mieszkańców w określonych obszarach, baz danych, zdjęć itp.); analiza mediów lokalnych, stron internetowych, wydawnictw lokalnych itp.; analiza jakościowa; analiza biograficzna; obserwacja zewnętrzna i uczestnicząca (np. wizja lokalna, analiza przestrzeni, analiza relacji pomiędzy podmiotami życia społecznego itp.); wywiady indywidualne i grupowe, rozmowy, spotkania, fokus grupy, debaty; spotkania indywidualne i grupowe; spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne; wydarzenia integracyjne; gry edukacyjne; prezentacja dobrych praktyk ; doradztwo/konsultacje; indywidualne ścieżki rozwoju (mentoring, coaching, tutoring, facylitacja); analiza SWOT; Mapa zasobów i potrzeb; tworzenie grup tematycznych; konsultacje społeczne; sieciowanie działań, budowanie partnerstw; ankiety, badania; monitoring, ewaluacja. Bazując na informacjach z poprzedniego rozdziału, należy przeprowadzić: a) Diagnozę społeczną (danej społeczności lokalnej w odniesieniu do rynku pracy) i analizę problemów grupy docelowej młodzieży poniżej 24. roku życia w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy jest to jedno z podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej i poprzedza same działania w społeczności. b) Identyfikację i analizę potencjalnych partnerów pod kątem działań na rzecz dostosowywania kompetencji młodzieży poniżej 24. roku życia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Z tej diagnozy i identyfikacji, Animator powinien sporządzić raport pokazujący stan bieżący (stan na wejściu). Przykładowy układ raportu: Spis treści Wstęp Nota metodologiczna I. Opis sytuacji na lokalnym rynku pracy (od strony pracodawców i pracowników). II. Charakterystyka respondentów badań. III. Słabe i mocne strony wskazane przez respondentów. IV. Wykaz podmiotów/stron kluczowych przy podejmowaniu działań na rzecz wspierania kwalifikacji i umiejętności zawodowych młodzieży poniżej 24. roku życia w rozwoju zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. V. Możliwości i metody wspierania rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych młodzieży poniżej 24. roku życia zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Podsumowanie Analiza powinna zostać przeprowadzona zarówno wśród zainteresowanych stron (strony biorące udział w Lokalnej radzie), jak również wśród lokalnej społeczności, której to głos może wskazywać na obszary niezauważane przez głównych zainteresowanych) Wzory ankiet, które można wykorzystać przy realizacji diagnozy umieszczono w załącznikach. Jedną z form raportu z przeprowadzonej diagnozy społecznej może też być mapa zasobów i potrzeb (jedno z narzędzi wskazanych powyżej). Jest dobrym narzędziem dla organizatora społeczności lokalnej, jednak aby była użyteczna powinna być rzetelnie przygotowana i musi zawierać szeroko zaprezentowane wyniki z diagnozy zakończone wnioskami i planem działań. Diagnoza powinna mieć kilka etapów i po ich zakończeniu możliwe jest dopiero opracowanie Mapy zasobów i potrzeb, która powinna składać się z następujących elementów: 1) Opis społeczności lokalnej (może być dokonywany wg wskazań zawartych w Instrukcji dla operatora modelu: zasady zarządzania partnerstwem w rozdziale 7, lub też zawierać: określenie granic terytorialnych, struktury ludności, sytuacji ekonomicznej, cech charakterystycznych przygotowany w oparciu o obserwację wybranej spo- 9

11 łeczności oraz analizę istniejących dokumentów; można w tym miejscu podać zestawienia/wykresy/tabele charakteryzujące opisywaną społeczność). 2) Zasoby społeczności lokalnej z podziałem na instytucjonalne, materialne i ludzkie, do których można zaliczyć: instytucje i organizacje działające w sferze publicznej, pozarządowej oraz biznesowej (jeśli brak jest jakichś charakterystycznych lub niezbędnych zasobów, to również należy tutaj wskazać). Opisy powinny zawierać: nazwę danej instytucji/organizacji, dane teleadresowe, imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz krótki opis działalności, uwzględniający zadania istotne z punktu widzenia celu diagnozy. Należy też zaprezentować zasoby o charakterze materialnym, m.in.: nieruchomości, finanse, miejsca skupiające mieszkańców, miejsca do wykorzystania. Konieczny jest także opis kanałów komunikacyjnych, poprzez które możliwe jest kontaktowanie się ze społecznością. Opis zasobów materialnych można dokonać z podziałem na: a) zasoby w działaniu (które na co dzień są wykorzystywane) oraz b) możliwości (do których zalicza się, m.in. historię danej społeczności, dzięki której powstały szczególnego rodzaju więzi między jej członkami, różne wydarzenia bieżące, które łączą lub dzielą daną społeczność, a także inne zasoby kulturalne lub materialne). Trzecią grupę zasobów stanową ludzie. Osoby ważne dla danej społeczności reprezentujące różne sfery życia, w tym lokalne autorytety. Opisy powinny być sporządzone w oparciu o posiadane informacje, własną obserwację oraz analizę stron internetowych poszczególnych instytucji. Uzupełnieniem mogą być dane pozyskane w drodze wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami poszczególnych instytucji, w celu zebrania informacji na temat ich działalności. 3) Charakterystyka mieszkańców oraz ich problemów i potrzeb według obszarów: a) cechy społeczno-demograficzne (m.in.: liczba mieszkańców, struktura wieku, płeć, wykształcenie, a także opis struktury rodzin, sytuacji materialnej, zawodowej, stanu zdrowia, wskaźnik przestępczości itp.); b) problemy i potrzeby Animator dokonuje wstępnego określenia problemów w oparciu o własną obserwację, która powinna być ukierunkowana na stan danej przestrzeni w kontekście celu prowadzonej analizy. W drugiej części powinny zostać zaprezentowane wyniki badań na temat potrzeb i problemów, przeprowadzonych wśród mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji. Powinny one dostarczyć informacji istotnych dla prowadzonej diagnozy (m.in. dotyczących zagadnień: postrzeganie swojej społeczności na tle innych, jej znaczenia, relacji międzyludzkich, zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy, postrzeganie lokalnych zasobów społeczności i ich roli w rozwiązywaniu lokalnych problemów). Niezbędne jest zaprezentowanie występujących na danym obszarze problemów i niezaspokojonych potrzeb wraz z wyjaśnieniem stopnia ich uciążliwości dla mieszkańców, a także dotychczas podejmowanych działań na rzecz rozwiązania istniejących problemów i ich efektów. Dopełnieniem mogą być informacje obrazujące sposoby na rozwiązanie wskazywanych problemów oraz rola, jaką mogą w tym zakresie odegrać sami mieszkańcy, lokalne organizacje i instytucje. Badania mieszkańców powinny zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu wywiadów swobodnych i wywiadów grupowych. Niezbędne do opisu dane powinny być pozyskane poprzez analizę różnych sprawozdań i dokumentów, a uzupełnione o informacje zgromadzone w toku wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami lokalnych instytucji, a także własną obserwację. Część diagnostyczna powinna być wzbogacona o informacje pozyskane od przedstawicieli instytucji/organizacji zlokalizowanych na danym terenie lub poza nim, ale działających na rzecz danej społeczności. Powinna dać odpowiedź, jak osoby te postrzegają społeczność i zawierać opis: dobrych i słabych stron społeczności, dostrzeganych w niej problemów, postrzeganej aktywności mieszkańców, możliwości ich zaangażowania w proces zmian. Prezentacja badań przeprowadzonych z mieszkańcami i osobami funkcyjnymi powinna być sporządzona według schematu: metodologia badań, prezentacja wyników badań, wnioski. 4) Potencjał społeczności lokalnej, czyli siły tkwiącej w danej społeczności, jej mocnych stron. Analiza powinna być ukierunkowana na dookreślenie potencjału badanej społeczności. 5) Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań, jak również dookreślenie problemów, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności oraz zaprezentowanie planu działań w społeczności uwzględniającego zadania wraz z terminem ich wykonania. Zaprojektowany plan działań musi wynikać z diagnozy i być odpowiedzią na stwierdzone problemy i potrzeby społeczności. Przy jego konstruowaniu należy wziąć pod uwagę nie tylko skalę 10

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II Podręcznik dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Instrukcja dla użytkowników JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2014 1 Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp Publikacja powstała w ramach projektu JOBfirma jako model pracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo