Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3."

Transkrypt

1

2 Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska Wydawca: Bartosz Kosiński Far Beyond Business Ul. Św. Filipa 23/3, Kraków ISBN: Autorzy: Anna Łyżwa, Konrad Jankoś, Magdalena Szczudło Redaktor: Bartosz Kosiński Korekta, skład i łamanie: Piotr Kulig Oprawa graficzna: Tomasz-Jerzy Tumidajewicz Publikacja finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Akcji przygotowawczej Programu Gwarancje dla Młodzieży oraz opracowana przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Fihel w Miechowie.

3 spis treści Wstęp. 3 Animator ds. Rozwoju Kompetencji 4 1. Cel pracy Animatora.4 2. Zakres zadań/czynności 4 3. Kwalifikacje i kompetencje 6 4. Ścieżka pracy animacyjnej 6 5. Narzędzia pracy Animatora Zasady prowadzenia spotkań informacyjnych przez Animatora Zasady prowadzenia spotkań konsultacyjnych przez Animatora Ocena pracy Animatora 12 Załączniki.. 14

4 wstęp Wstęp Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży zostało formalnie przyjęte przez Radę Ministrów Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2013 r. W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy, młodzi ludzie mogli znaleźć pracę dostosowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia lub zdobyć wykształcenie, umiejętności i doświadczenie niezbędne do znalezienia pracy w przyszłości. W 2012 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego opracowano osiemnaście pilotażowych projektów gwarancji dla młodzieży, niniejszy podręcznik przedstawia rezultat jednego z tych projektów. Stanowić on ma rozbudowaną instrukcję, rekomendację, w jaki sposób na poziomie lokalnym budować można partnerstwo wokół rozwoju kompetencji młodzieży. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają Animator oraz Rada ds. Rozwoju Kompetencji, jako osoby i podmioty mające stymulować współpracę pomiędzy kluczowymi podmiotami uczestniczącymi w rozwoju młodych ludzi. Mam nadzieję, że podręcznik ten stanie się przejrzystą i wartościową rekomendacją, jak na poziomie lokalnym wesprzeć młodzież w obszarze aktywizacji zawodowej. Jednocześnie pragnę poinformować, że niniejszy przewodnik stanowi zaledwie jeden z dokumentów, które powstały w ramach projektu. Wszystkie je można znaleźć na stronie do której odwiedzenia serdecznie zachęcam. Koordynator merytoryczny projektu Bartosz Kosiński 3

5 animator ds. rozwoju kompetencji 1. Cel pracy Animatora Celem stanowiska pracy Animatora ds. Rozwoju Kompetencji jest dostosowywanie kompetencji zawodowych młodzieży poniżej 24. roku życia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Aby powyższy cel został osiągnięty, rola Animatora ds. Rozwoju Kompetencji musi być bardzo szeroka. Należy ją rozpatrywać w stosunku do instytucji i grup, z którymi Animator będzie pracował na obszarze swojego działania. Praca odbywała się będzie na kilku płaszczyznach: współpracy z Operatorem jednostką samorządu terytorialnego bądź organizacją pozarządową; współpracy z lokalnym sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym; współpracy i koordynacji działań Lokalnej Rady ds. Rozwoju Kompetencji. 2. Zakres zadań/czynności Animator pracuje zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, w zależności od wykonywanych zadań, do których należą: identyfikacja rzeczywistych potrzeb i problemów społeczności lokalnej; identyfikacja potrzeb regionu związana z lokalnym rynkiem pracy, sytuacją sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu; określenie poziomu dostosowania kompetencji młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy, identyfikacja luk kompetencyjnych wśród młodzieży; sporządzanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kompetencji, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; tworzenie bazy instytucji edukacyjnych działających w regionie oraz proponowanych przez nie ofert nabycia/ rozwoju kompetencji wśród młodzieży (studiów, szkoleń, kursów itp.); udzielanie aktualnych informacji o możliwościach nabywania/rozwijania kompetencji wśród młodzieży; rozpowszechnianie dobrych praktyk ; kontakt i współpraca z instytucjami, które mają wpływ na rozwiązanie problemu niedostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy szkołami, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami; rozpoznanie działań podejmowanych przez ww. instytucje; zachęcanie przedstawicieli ww. instytucji do podejmowania działań w celu wsparcia rozwoju kompetencji młodzieży, aktywnym poszukiwaniu przez nich pracy, projektowaniu indywidualnych ścieżek kariery itp.; wyszukiwanie liderów lokalnych w instytucjach, organizacjach, grupach, z którymi animator współpracuje; koordynowanie prac Lokalnej Rady ds. Rozwoju Kompetencji w zakresie opracowania ścieżek dydaktycznych realizowanych przez szkoły; monitorowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i koordynacja prac związanych z aktualizacją ścieżek dydaktycznych opracowywanych z Lokalną Radą ds. Rozwoju Kompetencji. Utrzymywanie gotowości i chęci współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi lokalne partnerstwo na rzecz zarządzania kompetencjami; Działania związane z rozszerzeniem lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania kompetencjami; Działania na rzecz budowania nowych partnerstw i innych form współpracy mających na celu jak najlepsze dostosowanie kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy. Punktem wyjścia pracy Animatora ds. Rozwoju Kompetencji młodzieży poniżej 24. roku życia powinna być z jednej strony identyfikacja potrzeb regionu związana z lokalnym rynkiem pracy, sytuacją sektora MŚP, poziomem rozwoju społeczno- -ekonomicznego regionu, a także innymi kwestiami dotyczącymi obszaru działania animatora, z drugiej zaś strony określenie poziomu dostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy. Tak przeprowadzona analiza pozwoli zidentyfikować kompetencje pożądane z punktu widzenia rynku pracy, poznać luki kompetencyjne występujące wśród młodzieży, a w konsekwencji podjąć działania mające na celu 4

6 nabycie bądź rozwój kompetencji pożądanych z punktu widzenia rynku pracy i eliminację luk kompetencyjnych. W tym celu niezbędna jest współpraca Animatora z instytucjami/ organizacjami funkcjonującymi na obszarze działania jego pracy, a w szczególności szkołami, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorstwami. Na podstawie identyfikacji podmiotów funkcjonujących na danym obszarze i rozpoznania środowiska lokalnego powinna powstać strategia działania Animatora obejmująca harmonogram współpracy ze zidentyfikowanymi grupami docelowymi. Do zadań Animatora należy ułożenie w sposób logiczny w oparciu o swoje doświadczenia sposobu podejścia do wytypowanych instytucji/organizacji, z którymi w danym okresie zamierza pracować. Wybór sposobu kontaktów, ich częstotliwości i formy należy do animatora, który kierować się powinien swoją dotychczasową praktyką i doświadczeniem zawodowym. Praca animatora z daną organizacją bądź grupą zależy od sytuacji i zapotrzebowania. W wielu przypadkach będzie się ona rozpoczynać od uświadomienia danej organizacji celu działania, możliwych ścieżek postępowania, zachęcania i namawiania do podjęcia współpracy, pokonywania stereotypów oraz w miarę możliwości do minimalizowania powstałych barier utrudniających podejmowanie określonych działań. Istotnym elementem w przedmiotowej współpracy powinno być wynajdowanie w poszczególnych organizacjach, grupach czy społecznościach lokalnych tzw. liderów lokalnych, którzy będą w stanie prawidłowo i efektywnie kierować dalszymi etapami działań. Animator powinien ich wspierać, edukować, uświadamiać możliwości i zagrożenia płynące z różnego typu działań lub zaniechania działań, ale nie powinien pełnić funkcji lidera w organizacjach. Jego rola w początkowych etapach pracy z daną organizacją lub społecznością powinna polegać na ukierunkowaniu organizacji na określone działania/cele. Ważną rolą Animatora ds. Rozwoju Kompetencji będzie utrzymywanie gotowości i chęci współpracy między podmiotami tworzącymi lokalne partnerstwo na rzecz zarządzania kompetencjami oraz podejmowanie działań związanych z rozszerzeniem przedmiotowego partnerstwa. W tym celu Animator powinien szukać sojuszników wśród instytucji, organizacji lub grup zajmujących się rozwojem kompetencji wśród młodzieży. Przypadek niedostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy nie może być skutecznie rozwiązany przez samą szkołę i aby przeciwdziałać temu zjawisku potrzebna jest współpraca nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców, uczniów, organizacji pozarządowych, pracodawców itp. Dlatego jednym z podstawowych zadań, jakie trzeba wykonać na rzecz zmiany w środowisku, jest budowanie związków między lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu. Współpraca pomiędzy takimi partnerami społecznymi, niezależnie od różnic istniejących pomiędzy nimi, musi być oczywiście oparta o doświadczenie w działaniu na rzecz tej samej lokalnej społeczności. Dla budowania przyszłej współpracy niezbędne jest dokonanie prostej analizy środowiska. Należy znaleźć instytucje i organizacje kluczowe dla rozwiązania danego problemu i zachęcić je do współpracy. Powodzenie przedsięwzięcia zależy od dobrze przygotowanej osoby i wsparcia technicznego instytucji (operatora). Bez tych elementów funkcjonowanie lokalnego partnerstwa najczęściej kończy się porażką. Należy również pamiętać, że kluczem do sukcesu w tworzeniu i funkcjonowaniu partnerstwa jest przestrzeganie trzech fundamentalnych jego zasad: dobrowolności, równości i zaangażowania partnerów. Te elementy stanowią o istocie partnerstwa, czyli wzajemnym zaufaniu, i ostatecznie umożliwiają rzeczywiste, wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów. Ważne jest także, aby utworzone partnerstwo nie straciło w związku z napotykanymi w trakcie realizacji swoich celów problemami entuzjazmu i sensu działania. Potrzebne jest wsparcie dla osób tworzących partnerstwo, w celu motywowania ich oraz podtrzymywania w ciągłej gotowości do działania. Zadanie to ma wykonywać Animator, który aktywizuje do działania, pokazuje potrzeby i możliwości ich zaspokajania, ale także wspiera w trudnych chwilach, podsuwa możliwe rozwiązania problemów itp. Niezmiernie istotnym działaniem Animatora jest także utrzymywane gotowości i chęci do współpracy między partnerami. Zadanie to wymaga indywidualnego podejścia do każdej z instytucji zaangażowanej w partnerstwo. Ponadto, animator powinien kreować zmiany w organizacji, grupie czy partnerstwie, z którym pracuje. Rola animatora powinna obejmować także wypracowanie wspólnie z organizacją/grupą sposobów reagowania na już zaistniałe zewnętrzne zmiany dotyczące głownie rynku pracy, warunków społeczno-gospodarczych czy instytucjonalnych. Istotną rolą Animatora jest rozpowszechnianie dobrych praktyk jako działań horyzontalnych. Animator poprzez promowanie dobrych praktyk uwiarygodnia swoje działania, a także inspiruje grupy i organizacje, z którymi pracuje. 5

7 3. Kwalifikacje i kompetencje Kluczowym aspektem w działaniu Animatora ds. Rozwoju Kompetencji jest fakt, że to on jako człowiek jest źródłem zmiany. Dlatego niezwykle istotne jest zdefiniowanie kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i wartości, jakimi powinien charakteryzować się animator. Warunki podstawowe: wykształcenie min. średnie; min. 2-letnie doświadczenie w pracy animacyjnej; wiedza z zakresu zarządzania kompetencjami oraz problematyki rynku pracy; doświadczenie w realizacji inicjatyw/projektów o charakterze społecznym; doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań/seminariów/szkoleń; umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami różnych instytucji; umiejętność pracy w zespole; umiejętność planowania i ustalania celów; znajomość specyfiki danego regionu. Warunki pożądane: wykształcenie wyższe; dodatkowe wykształcenie ponad wymagane minimum (np. ukończone studia podyplomowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe itp.); wiedza z zakresu problematyki rynku pracy; wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności zarządzania kompetencjami; wiedza z zakresu programów kształcenia młodzieży poniżej 24. roku życia i możliwości podnoszenia kwalifikacji; doświadczenie w pracy/współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców otwartego rynku pracy (w tym m.in.: animowanie działań, aktywizowanie lokalnych liderów, realizacja inicjatyw o charakterze społecznym itp.); znajomość problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy; doświadczenie w realizacji inicjatyw/projektów o charakterze społecznym, aktywizacji zawodowej, zatrudniania itp.; doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań/seminariów/szkoleń; umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami różnych instytucji; umiejętność pracy w zespole; osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych bądź innych form współpracy instytucjonalnej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów; umiejętność organizacji pracy, zarządzania czasem, planowania i ustalania celów; doskonała znajomość specyfiki danego regionu. Umiejętności twarde : obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, pakietu Office; obsługa urządzeń biurowych; znajomość narzędzi internetowych; znajomość technik prezentacji. Umiejętności miękkie : orientacja na efekty pracy; orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym; orientacja na klienta; orientacja na współpracę; rozwiązywanie problemów i innowacyjność; kierowanie i rozwijanie innych; komunikacja. Przymioty osobiste: poczucie misji; poczucie własnych umiejętności i potencjału; jasność co do własnych możliwości i ograniczeń; akceptacja siebie i innych; zdolność do życia/pracy w zbiorowości; elastyczność myślenia i zachowania, umiejętność dostosowywania się; postawa twórcza i inwencja; systematyczność, wytrwałość, terminowość. 4. Ścieżka pracy animacyjnej Ścieżka pracy animacyjnej określa kierunki działania animatora w środowisku lokalnym. Przede wszystkim dostosowana jest do pracy w środowisku instytucjonalnym (np. na poziomie gminy/powiatu, czy kilku miejscowości). Z pewnymi modyfikacjami stosowana być może również w pracy z odbiorcami indywidualnymi, np. mieszkańcami pojedynczej wsi lub miejscowości. Ścieżka wyróżnia siedem faz pracy animatora 1. Są nimi: 1) Refleksja i rozpoznanie wstępne: a) narzędzia: analiza planów działania, dokumentów 6

8 strategicznych, itp.; analiza dokumentów lokalnych instytucji aktywizujących mieszkańców; wizja lokalna; analiza mediów lokalnych (zawartości informacyjnej itp.); analiza wydawnictw lokalnych; wywiady, rozmowy; zebranie informacji od instytucji, osób itp.; konsultacje z zespołem; obserwacja wydarzeń lokalnych; analiza zawartości stron internetowych; b) rezultaty: przemyślenia animatora; zwiększenie wiedzy; wstępna wiedza nt. środowiska; wstępna koncepcja organizacyjna pracy animatora; c) produkty: notatka animatora (nieobowiązkowo); spotkania z zespołem; zbiór kontaktów dot. środowiska; teczka środowiskowa. 2) Wejście w środowisko a) narzędzia: spotkania (indywidualne i grupowe); spotkania informacyjne; prezentacja dobrej praktyki; obserwacja (ludzi i otoczenia); strona internetowa jako narzędzie do zaproszenia ludzi na spotkanie (wykorzystanie lokalnych stron internetowych); konsultacje z instytucjami, organizacjami lokalnymi i innymi partnerami; wywiady, rozmowy z liderami, sołtysami, radnymi, przedsiębiorcami itp.; prasa (jako tuba); obserwacja uczestnicząca; b) rezultaty: wzrost wiedzy o środowisku; poznanie środowiska przez animatora; nawiązanie kontaktów; koncepcja dalszej pracy animacyjnej; uruchomienie procesu edukacji, w tym zwłaszcza środowiskowej; c) produkty: notatka animatora (np. refleksja po spotkaniach); lista kontaktów; informacje i dane kontaktowe (ewentualna baza danych, ale w takim przypadku należy pamiętać, że gromadzenie/przechowywanie danych osobowych podlega wymogom określonym w Ustawie o ochronie danych osobowych); ścieżka animacyjna zawierająca (opcjonalnie) scenariusz wejścia (opcjonalnie w formie dokumentu); zasady współpracy (miejsce, organizator, daty, w tym kolejnego spotkania; indywidualne spotkania z grupą); 3) Diagnoza środowiskowa a) narzędzia: analiza SWOT; wywiady indywidualne i grupowe (rozmowy, spotkania, focus grupy, debaty); analiza dokumentów, np. analiza strategii, bazy danych, statystyki; ankiety; obserwacja (zewnętrzna uczestnicząca); analiza relacji pomiędzy podmiotami życia społecznego (instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi); zewnętrzne badania środowiskowe; b) rezultaty: diagnoza środowiska; zwiększenie wiedzy i świadomości problemów/potrzeb środowiska lokalnego; zdefiniowanie problemów i potrzeb; zdefiniowanie potencjału społecznego; uruchomienie elementów interwencji edukacyjnej szczególnie w obszarze diagnozy społecznej; c) produkty: aktualizacja ścieżki animacyjnej; SWOT; mapa zasobów i potrzeb (w dowolnej formie). 4) Planowanie rozwoju a) narzędzia: spotkania indywidualne i grupowe; szkolenia, wizyty studyjne, dobre praktyki; doradztwo, konsultacje; media, promocja; indywidualne ścieżki rozwoju (mentoring, coaching, tutoring, facylitacja); mapa zasobów i potrzeb; tworzenie grup tematycznych; konsultacje społeczne; b) rezultaty: zwiększenie i ukierunkowanie wiedzy o samorozwoju i rozwoju społeczności; świadomość zmiany, którą chcemy prowadzić; określenie kierunków zmiany; plan działania/modernizacji (lub strategiczny inny dokument planistyczny); wybór kluczowego problemu, decyzja o kierunku działań; integracja (początek procesu); c) produkty: dokument planistyczny, w tym np. bank pomysłów, plan rozwoju, strategia lub inny dokument (dowolna forma, przedział czasowy dostosowany do możliwości); ewentualna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb. 5) Działania a) narzędzia: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne; wydarzenia integracyjne; sieciowanie działań, budowanie partnerstwa; projekty (wnioski); prezentacja dobrych praktyk; promocja, w tym np. kampania społeczna; doradztwo, konsultacje; monitoring, ewaluacja projektów; konsultacje społeczne; badania; b) rezultaty: zmiana społeczna, w tym szczególnie: podniesienie aktywności, nabycie/doskonalenie umiejętności, integracja środowiska, podniesienie świadomości, tożsamości; samodzielnie funkcjonująca społeczność, w tym świadomość procesów grupowych; wdrożenie metody pracy projektowej; partnerstwo (na poziomie więzi, planów, podziału ról itp.); c) produkty: deklaracja, umowa partnerska; działania, inicjatywy lokalne; projekty (planowanie i wdrażanie poszczególnych działań); organizacje powstałe/ wzmocnione. 7

9 6) Ewaluacja a) narzędzia: obserwacja; wywiady, rozmowy(indywidualne, grupowe); ankiety; spotkania; konsultacje (społeczne, z innymi animatorami itp.); analiza dokumentów (pisanych itp.); focus grupy (Rady); konsultacje z całą Radą; b) rezultaty: wzrost wiedzy i informacji o efektach procesu (czy zaszła zmiana, osiągnięto cele, co się udało, a co nie itd.); wnioski, refleksje, rekomendacje; c) produkty dokumenty: raport (analiza wnioski refle ksja); analiza dokumentacyjna z rekomendacjami; ankiety, wywiady; pozostałe dokumenty. 7) Wyjście ze środowiska a) narzędzia: media, promocja, np. popularyzacja powstałych dobrych praktyk (również w wymiarze pozaspołecznościowym); pożegnalne wydarzenie/a (np. konferencja podsumowująca, spotkania oficjalne i nieoficjalne); b) rezultaty: promocja osiągnięć środowiska/partnerstwa; utrzymanie kontaktów; działające instytucje, partnerstwa itp.; mobilizacja społeczności lokalnej do określenia tego co dalej (przyszłości funkcjonowania społeczności); c) produkty: partnerstwo rozwoju lokalnego; spotkanie zamykające; dokumentacja archiwalna (np. zdjęcia, artykuły prasowe i in.). Stosując ww. fazy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: 1) Zasada główna należy pamiętać, że ścieżka pracy animacyjnej nie jest sztywnym zbiorem kroków w pracy animatora. Należy przeprowadzić wszystkie siedem faz, natomiast narzędzia przypisane do każdej z faz pozostają do wyboru zgodnie z oceną animatora i dostosowane powinny zostać do specyfiki danego środowiska. Ścieżka nie jest więc standardem, który wymaga stosowania wszelkich jego zapisów. Ważne jest, by nie rozpatrywać jej jako spisu wymagań, lecz jako spis możliwości. Ponadto, dopuszczalne jest rozpoczęcie pracy od jednej z kolejnych faz, o ile zrealizowane zostały fazy poprzedzające. W takim przypadku należy zapoznać się z efektami dotychczasowych prac i w przypadku takiej potrzeby, dokonać ich aktualizacji. Należy tu zwrócić uwagę na proces nawiązania więzi, relacji ze środowiskiem lokalnym (który rozpoczyna się już od fazy 2., tj. od Wejścia w środowisko ); 2) Jeśli rezultaty przypisane danej fazie nie zostały osiągnięte, należy wrócić do poprzedniej fazy; 3) W przypadku wątpliwości co do skuteczności/prawidłowości pracy w danej fazie rekomendowane jest zastosowanie superwizji ze strony doświadczonego Animatora (uwzględniającej ewaluację każdej z faz); 4) Na każdym etapie, zaczynając od fazy 2., należy wprowadzać elementy interwencji edukacyjnej, z naciskiem na edukację środowiskową (uczenie w działaniu). Należy tu rozróżnić edukację od edukacji środowiskowej. Edukacja podstawowa to wiedza przekazywana bezpośrednio (np. poprzez szkolenia, wizyty itp.). Edukacja środowiskowa, czyli organizowana w ramach środowiska i na rzecz środowiska, to edukacja permanentna, uczenie się przez całe życie. Taka edukacja to proces rodzenia się zaufania między ludźmi, to rozpoczęcie od animatorów, liderów, agentów zmiany, gdyż prowadzi do zmiany i rodzi konkretne rezultaty 2. Edukację środowiskową określa się jako proces kształtowania i rozwoju kompetencji własnych środowiska (indywidualnych, grupowych, środowiskowych) w toku realizacji indywidualnych potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów, polegający na odkrywaniu, ukierunkowywaniu i wyzwalaniu dynamik sił społecznych jako źródła zmiany i rozwoju. 3 ; 5) Animator współpracuje w każdej z faz z zespołem (wywodzącym się z instytucji/organizacji własnej lub partnerskich); 6) Wskazane w danej fazie narzędzia mogą dotyczyć lokalnych instytucji, organizacji, grup nieformalnych i mieszkańców. Ich zastosowanie zależy od specyfiki danej społeczności; 7) W każdej fazie uwzględnić/pamiętać należy o zasobach niezbędnych do pracy animacyjnej (sala, komputer, telefon, poczta elektroniczna, itp.). W poradniku pn. Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i tych wszystkich, którzy chcą coś zmienić w społeczności lokalnej autorzy wskazują na następujące przykazania, których musi przestrzegać Animator 4 : 1) Zawsze mów prawdę a będą Ci ufać. 2) Bądź cierpliwy i pozytywny. 3) Szukaj i łącz ludzi aktywnych. 4) Bądź twórczy. 5) Szukaj wsparcia, ale i pozostań niezależny. 6) Szukaj rozwiązań wokół siebie. 7) Zachowaj dystans do siebie i otoczenia. 8

10 5. Narzędzia pracy Animatora Animator ma do dyspozycji wachlarz różnych narzędzi i metod pracy, które dobiera w zależności od swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz etapu (fazy), na jakim znajduje się jego praca. Najczęściej stosowanymi narzędziami pracy animatora są: analiza dokumentów zastanych (planów działania, dokumentów strategicznych, dokumentów statystycznych, dokumentów lokalnych instytucji aktywizujących mieszkańców w określonych obszarach, baz danych, zdjęć itp.); analiza mediów lokalnych, stron internetowych, wydawnictw lokalnych itp.; analiza jakościowa; analiza biograficzna; obserwacja zewnętrzna i uczestnicząca (np. wizja lokalna, analiza przestrzeni, analiza relacji pomiędzy podmiotami życia społecznego itp.); wywiady indywidualne i grupowe, rozmowy, spotkania, fokus grupy, debaty; spotkania indywidualne i grupowe; spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne; wydarzenia integracyjne; gry edukacyjne; prezentacja dobrych praktyk ; doradztwo/konsultacje; indywidualne ścieżki rozwoju (mentoring, coaching, tutoring, facylitacja); analiza SWOT; Mapa zasobów i potrzeb; tworzenie grup tematycznych; konsultacje społeczne; sieciowanie działań, budowanie partnerstw; ankiety, badania; monitoring, ewaluacja. Bazując na informacjach z poprzedniego rozdziału, należy przeprowadzić: a) Diagnozę społeczną (danej społeczności lokalnej w odniesieniu do rynku pracy) i analizę problemów grupy docelowej młodzieży poniżej 24. roku życia w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy jest to jedno z podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej i poprzedza same działania w społeczności. b) Identyfikację i analizę potencjalnych partnerów pod kątem działań na rzecz dostosowywania kompetencji młodzieży poniżej 24. roku życia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Z tej diagnozy i identyfikacji, Animator powinien sporządzić raport pokazujący stan bieżący (stan na wejściu). Przykładowy układ raportu: Spis treści Wstęp Nota metodologiczna I. Opis sytuacji na lokalnym rynku pracy (od strony pracodawców i pracowników). II. Charakterystyka respondentów badań. III. Słabe i mocne strony wskazane przez respondentów. IV. Wykaz podmiotów/stron kluczowych przy podejmowaniu działań na rzecz wspierania kwalifikacji i umiejętności zawodowych młodzieży poniżej 24. roku życia w rozwoju zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. V. Możliwości i metody wspierania rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych młodzieży poniżej 24. roku życia zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Podsumowanie Analiza powinna zostać przeprowadzona zarówno wśród zainteresowanych stron (strony biorące udział w Lokalnej radzie), jak również wśród lokalnej społeczności, której to głos może wskazywać na obszary niezauważane przez głównych zainteresowanych) Wzory ankiet, które można wykorzystać przy realizacji diagnozy umieszczono w załącznikach. Jedną z form raportu z przeprowadzonej diagnozy społecznej może też być mapa zasobów i potrzeb (jedno z narzędzi wskazanych powyżej). Jest dobrym narzędziem dla organizatora społeczności lokalnej, jednak aby była użyteczna powinna być rzetelnie przygotowana i musi zawierać szeroko zaprezentowane wyniki z diagnozy zakończone wnioskami i planem działań. Diagnoza powinna mieć kilka etapów i po ich zakończeniu możliwe jest dopiero opracowanie Mapy zasobów i potrzeb, która powinna składać się z następujących elementów: 1) Opis społeczności lokalnej (może być dokonywany wg wskazań zawartych w Instrukcji dla operatora modelu: zasady zarządzania partnerstwem w rozdziale 7, lub też zawierać: określenie granic terytorialnych, struktury ludności, sytuacji ekonomicznej, cech charakterystycznych przygotowany w oparciu o obserwację wybranej spo- 9

11 łeczności oraz analizę istniejących dokumentów; można w tym miejscu podać zestawienia/wykresy/tabele charakteryzujące opisywaną społeczność). 2) Zasoby społeczności lokalnej z podziałem na instytucjonalne, materialne i ludzkie, do których można zaliczyć: instytucje i organizacje działające w sferze publicznej, pozarządowej oraz biznesowej (jeśli brak jest jakichś charakterystycznych lub niezbędnych zasobów, to również należy tutaj wskazać). Opisy powinny zawierać: nazwę danej instytucji/organizacji, dane teleadresowe, imię i nazwisko osoby zarządzającej oraz krótki opis działalności, uwzględniający zadania istotne z punktu widzenia celu diagnozy. Należy też zaprezentować zasoby o charakterze materialnym, m.in.: nieruchomości, finanse, miejsca skupiające mieszkańców, miejsca do wykorzystania. Konieczny jest także opis kanałów komunikacyjnych, poprzez które możliwe jest kontaktowanie się ze społecznością. Opis zasobów materialnych można dokonać z podziałem na: a) zasoby w działaniu (które na co dzień są wykorzystywane) oraz b) możliwości (do których zalicza się, m.in. historię danej społeczności, dzięki której powstały szczególnego rodzaju więzi między jej członkami, różne wydarzenia bieżące, które łączą lub dzielą daną społeczność, a także inne zasoby kulturalne lub materialne). Trzecią grupę zasobów stanową ludzie. Osoby ważne dla danej społeczności reprezentujące różne sfery życia, w tym lokalne autorytety. Opisy powinny być sporządzone w oparciu o posiadane informacje, własną obserwację oraz analizę stron internetowych poszczególnych instytucji. Uzupełnieniem mogą być dane pozyskane w drodze wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami poszczególnych instytucji, w celu zebrania informacji na temat ich działalności. 3) Charakterystyka mieszkańców oraz ich problemów i potrzeb według obszarów: a) cechy społeczno-demograficzne (m.in.: liczba mieszkańców, struktura wieku, płeć, wykształcenie, a także opis struktury rodzin, sytuacji materialnej, zawodowej, stanu zdrowia, wskaźnik przestępczości itp.); b) problemy i potrzeby Animator dokonuje wstępnego określenia problemów w oparciu o własną obserwację, która powinna być ukierunkowana na stan danej przestrzeni w kontekście celu prowadzonej analizy. W drugiej części powinny zostać zaprezentowane wyniki badań na temat potrzeb i problemów, przeprowadzonych wśród mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji. Powinny one dostarczyć informacji istotnych dla prowadzonej diagnozy (m.in. dotyczących zagadnień: postrzeganie swojej społeczności na tle innych, jej znaczenia, relacji międzyludzkich, zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy, postrzeganie lokalnych zasobów społeczności i ich roli w rozwiązywaniu lokalnych problemów). Niezbędne jest zaprezentowanie występujących na danym obszarze problemów i niezaspokojonych potrzeb wraz z wyjaśnieniem stopnia ich uciążliwości dla mieszkańców, a także dotychczas podejmowanych działań na rzecz rozwiązania istniejących problemów i ich efektów. Dopełnieniem mogą być informacje obrazujące sposoby na rozwiązanie wskazywanych problemów oraz rola, jaką mogą w tym zakresie odegrać sami mieszkańcy, lokalne organizacje i instytucje. Badania mieszkańców powinny zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu wywiadów swobodnych i wywiadów grupowych. Niezbędne do opisu dane powinny być pozyskane poprzez analizę różnych sprawozdań i dokumentów, a uzupełnione o informacje zgromadzone w toku wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami lokalnych instytucji, a także własną obserwację. Część diagnostyczna powinna być wzbogacona o informacje pozyskane od przedstawicieli instytucji/organizacji zlokalizowanych na danym terenie lub poza nim, ale działających na rzecz danej społeczności. Powinna dać odpowiedź, jak osoby te postrzegają społeczność i zawierać opis: dobrych i słabych stron społeczności, dostrzeganych w niej problemów, postrzeganej aktywności mieszkańców, możliwości ich zaangażowania w proces zmian. Prezentacja badań przeprowadzonych z mieszkańcami i osobami funkcyjnymi powinna być sporządzona według schematu: metodologia badań, prezentacja wyników badań, wnioski. 4) Potencjał społeczności lokalnej, czyli siły tkwiącej w danej społeczności, jej mocnych stron. Analiza powinna być ukierunkowana na dookreślenie potencjału badanej społeczności. 5) Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań, jak również dookreślenie problemów, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności oraz zaprezentowanie planu działań w społeczności uwzględniającego zadania wraz z terminem ich wykonania. Zaprojektowany plan działań musi wynikać z diagnozy i być odpowiedzią na stwierdzone problemy i potrzeby społeczności. Przy jego konstruowaniu należy wziąć pod uwagę nie tylko skalę 10

12 problemów lub potrzeb, ale również możliwości ich rozwiązania. Ułożony w odniesieniu do wybranych problemów plan nie musi zawierać dużego obszaru działań, warto zaplanować pracę małymi krokami, co pozwoli na szybszą identyfikację sukcesów i wpłynie na motywację zaangażowanych. Niewskazane jest umieszczanie w planie działań zadań, które nie mają uzasadnienia w diagnozie. Mapa jest uznawana za przewodnik po zasobach społeczności, lub też za kompleksowe zestawienie problemów i potrzeb, które pozwala dostrzec ich skalę i ustalić kolejność ich rozwiązywania. Jako narzędzie, którego opracowanie wymaga przeprowadzenia badań, stwarzając tym samym okazję do poznania mieszkańców oraz potencjalnych parterów, działanie to doskonale zapoczątkowuje procesy budowania relacji czy współpracy. Mapa jest również postrzegana jako materiał promujący dokonania organizatora społeczności lokalnej, świadczy o jego wkładzie pracy, zaangażowaniu, umiejętnościach. Z powodzeniem jest wykorzystywana w dialogu z lokalną władzą, partnerami, a także w celu przedstawienia im pogłębionej analizy przedstawionej sytuacji. Możliwość odwołania się do diagnozy i opracowanej w jej efekcie mapy zasobów i potrzeb, uwiarygodnia pracę Animatora i świadczy o jego profesjonalnym działaniu Zasady prowadzenia spotkań informacyjnych przez Animatora Najważniejszymi zasadami pomagającymi w organizacji skutecznego i motywującego spotkania informacyjnego są: określenie starannie i jasno celu i charakteru spotkania; określenie najważniejszych punktów spotkania, zaczynając od zadań łatwych do wykonania; zdecydowanie, kto ma wziąć udział w spotkaniu; opracowanie starannego planu spotkania z określeniem ile czasu potrzeba na poszczególne jego części; wyznaczenie ram czasowych całego spotkania (jeśli trwa dłużej niż 1,5 godz. zaplanowanie również przerw); przesłanie do uczestników agendy spotkania (najpóźniej 7 dni przed spotkaniem) z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa oraz zgłaszanie dodatkowych punktów ważnych do omówienia; przygotowanie na piśmie informacji dot. spotkania i powielenie ich w odpowiedniej liczbie egzemplarzy; rozpoczęcie spotkania punktualnie; przedstawienie planu spotkania i sprawdzenie, czy uczestnicy mają do niego uwagi. Upewnienie się, czy wszyscy mogą zostać do końca, jeśli trzeba będzie podejmować decyzje grupowe; uzgodnienie z uczestnikami i zapisanie na tablicy kontraktu obowiązującego podczas spotkania (np. zobowiązania się do podejmowania rozmów w temacie dotyczącym spotkania, mówienia na temat, unikania dygresji, wzajemnego słuchania, krytykowania za pomocą zwrotów, które wskazują na rozwiązanie, a nie ocenę itp.); przestrzeganie planu spotkania. W szczególności zadbanie o to, by spotkanie zakończyło się nie później niż godzina, o której zostali poinformowani wszyscy uczestnicy; pilnowanie dyscypliny dyskusji. Jeśli jest taka potrzeba określenie lub delikatne, ale stanowcze przypomnienie podstawowych zasad dyskusji (tj. mówi tylko jedna osoba, czas wypowiedzi jest ograniczony, głosu udziela prowadzący zebranie (animator), prowadzący ma prawo przerywać wypowiedzi nie na temat); zadbanie, by treść spotkania była notowana; wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań uzgodnionych podczas spotkania i określanie terminów ich wykonania oraz osób, do których mają dotrzeć dokumenty/raporty z realizacji poszczególnych zadań; na zakończenie podsumowanie spotkania, podziękowanie za przybycie, zapowiedzenie daty, godziny i tematu kolejnego spotkania; dopilnowanie, by notatka ze spotkania trafiła do wszystkich uczestników jak najszybciej po spotkaniu (2-3 dni). 7. Zasady prowadzenia spotkań konsultacyjnych przez Animatora Dodatkowo, najważniejszymi zasadami pomagającymi w organizacji spotkań konsultacyjnych są: Przekazanie uczestnikom użytecznych informacji dotyczących zmiany (jaki jest jej powód, jakie są konsekwencje wprowadzenia zmiany, a jakie mogą być konsekwencje nie wprowadzenia jej). Przekazanie, że animator jest osobiście zaangażowany w proces zmiany. Powiedzenie, jakie działania już podjął oraz jakie zachowania innych osób są pożądane. Pytanie grupy o pomysły na zmiany i sposób ich wdrożenia przed podzieleniem się swoim pomysłem. Zachowanie bezstronności przy rozpatrywaniu pomysłów członków grupy. Możliwość korzystania z techniki burzy mózgów, po- 11

13 zwalającej na zbieranie indywidualnych pomysłów od poszczególnych osób. Możliwość zarządzenia tajnego głosowania na temat zgłaszanych pomysłów. Korzystanie z opinii ekspertów na temat pomysłów, które się pojawiają. Zdanie osób z zewnątrz pozwala często na spojrzenie z innej perspektywy na problemy i propozycje ich rozwiązania. Powoływanie ekspertów z zewnątrz tylko wówczas, gdy uczestnicy (grupa/zespół) nie mają wszystkich potrzebnych zasobów wiedzy lub zaistnieje sytuacja wyboru rozwiązania z kilku równoważnych i potrzebne są konsultacje osób z zewnątrz. Pamiętanie, by pytać zespół o zdanie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Kolejność powinna być następująca: zebranie pomysłów od poszczególnych członków zespołu, ich analiza, podjęcie decyzji. Zbieranie i wykorzystywanie informacji zwrotnych w celu korygowania strategii zmian. 8. Ocena pracy Animatora Od początku Animator powinien być informowany o sposobie oceny jego pracy. Za ocenę może odpowiadać Operator (skoro dla niego pracuje), lub też Lokalna Rada (skoro na jej rzecz w znacznej mierze pracuje). Oczywiście ocena może być dokonywana przez oba te podmioty równolegle. Niezależnie od przyjętego rozwiązania, należy jasno określić 6 : w jaki sposób, kiedy, do kogo i o czym Animator ma raportować; jakie są prawa i obowiązki uczestników partnerstwa ważne jest, aby określić, w jaki sposób można rozliczyć uczestników z wykonanej lub niewykonanej pracy (nie zawsze Animator będzie odpowiedzialny za ewentualne porażki, gdyż część obowiązków lub działań należy do poszczególnych podmiotów zaangażowanych w partnerstwie); w jakich sytuacjach uważa się pewne procesy i wydarzenia za porażkę; w jakich sytuacjach określone podmioty mogą kwestionować pracę animatora i podejmować stosowne decyzje wobec niego. Animator może i powinien dokonywać samooceny swojej pracy. Pomocny może być Arkusz samooceny animatora zawierający pytania z różnych dziedzin aktywności Animatora. Poniżej zaprezentowano przykładowe pytania jakie powinien zadać sobie Animator 7. A. Umiejętności: Jakimi umiejętnościami muszę dysponować, aby spełnić swoją rolę? Jakie są moje mocne i słabe strony w tym zakresie? Co wymaga poprawy? Czy powinienem zaangażować osoby z zewnątrz, które dysponują komplementarnymi umiejętnościami? B. Zadania: Jakie zadania zrealizowałem w ostatnim okresie? Czy zadania zostały wykonane odpowiednio i zgodnie z przewidywanym harmonogramem? Co mogłem zrobić lepiej/inaczej/szybciej? Co uczestnicy partnerstwa mogli zrobić lepiej/inaczej/ szybciej? Co należałoby w przyszłości zrobić inaczej? Czy powinienem zaangażować inne podmioty w realizację planowanych w następnym okresie zadań? C. Relacje i interakcje: Jak wyglądają moje relacje i interakcje z uczestnikami partnerstwa? Czy odczuwałem w ostatnim okresie trudności w nawiązywaniu interakcji z innymi? Co należałoby zrobić, aby zmienić tę sytuację? Czy należałoby inicjować inne narzędzia komunikacji z otoczeniem? D. Zarządzanie: Czy procedury i procesy są w odpowiedni sposób zarządzane i monitorowane? Jeżeli nie, to co należy zmienić? Czy stosunki między mną i przełożonymi lub członkami partnerstwa opierają się na zdrowych zasadach? Jeżeli nie, to co należy zmienić? Czy otrzymałem odpowiednie wsparcie od Operatora i podmiotów zaangażowanych w partnerstwo? Jeżeli nie, to co należy zmienić? Czy powinienem wprowadzić zmiany w procesach zarządzania? Jeśli tak, to jakie? E. Nowe priorytety: Czy znam priorytety na następne okresy? Czy wiem, jakie są konsekwencje niewykonania określonych, niezbędnych zadań w następnym okresie? Czy powinienem zmieniać strategię postępowania w następnym okresie? Czy powinienem zaangażować nowe osoby w realizację moich działań w następnym okresie? Jakie zmiany powinienem wprowadzić, aby móc lepiej wykonywać pracę? 12

14 Animator posiadający wizję i entuzjazm może sprowokować wiele osób i podmiotów do podejmowania nowych inicjatyw, jednak Animator, który wykazuje jedną z poniższych cech, może zagrozić dalszemu istnieniu partnerstwa 8 : Animator zachowujący się jak koordynator-kontroler. Zamiast swoją postawą zachęcać i inspirować, wykazuje się brakiem elastyczności wobec pomysłów i propozycji innych, próbuje panować nad wszystkim i wszystkimi. Animator nie potrafi zdystansować się od inicjowanych działań. Każde działanie i pomysł traktuje jak własne dziecko. Każdy sukces i porażkę traktuje bardzo osobiście. Animator chce być wszędzie obecny i ma trudności z delegowaniem zadań na poszczególnych partnerów. Tym samym niepotrzebnie przedłuża procesy podejmowania decyzji. Animator szybko osiada na laurach po pierwszych dobrych wynikach. W komunikacji zewnętrznej kładzie nacisk na swoją osobę, zamiast na grupę, która zapewniła dobre osiągnięcia. 1 por. Ścieżka pracy animacyjnej, oprac. Bartłomiej Głuszak, Elbląg, styczeń-marzec 2010; uploads/2010/05/ścieżka-animacyjnapdf.pdf 2 P. Jordan, Edukacja w służbie rozwoju społeczności lokalnych 3 B. Skrzypczak Ars educandi kilka uwag o edukacji 4 Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i tych wszystkich, którzy chcą coś zmienić w społeczności lokalnej; praca zbiorowa, M. Czerkawskiej, K. Miki (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, str Monika Makowiecka, Jak opracować mapę zasobów i potrzeb?, 6 por. L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008, str por. Tennyson R., The Brokering Guidebook. Navigating effective sustainable development partnerships. The International Business Leaders Forum, 2005 (cyt. za: L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008, str ). 8 por. Tennyson R., The Brokering Guidebook. Navigating effective sustainable development partnerships. The International Business Leaders Forum, 2005 (cyt. za: L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008, str. 118). 13

15 KWESTIONARIUSZ OPISU STANOWISKA PRACY ANIMATORA DS. ROZWOJU KOMPETENCJI KWESTIONARIUSZ OPISU STANOWISKA PRACY ANIMATORA DS. ROZWOJU KOMPETENCJI NAZWA MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PRZEŁOŻONY Animatords. Rozwoju Kompetencji JST; NGO Wójt/Burmistrz; Dyrektor NGO PODWŁADNI LICZBA 1 RODZAJE STANOWISK Sekretarz Lokalnej Rady ds. Rozwoju Kompetencji ZADANIA Identyfikacja rzeczywistych potrzeb i problemów lokalnych; Identyfikacja potrzeb regionu związana z lokalnym rynkiem pracy, sytuacją sektora MŚP oraz poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu; Określenie poziomu dostosowania kompetencji młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy, identyfikacja luk kompetencyjnych wśród młodzieży; Sporządzanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kompetencji, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; Tworzenie bazy instytucji edukacyjnych działających w regionie oraz proponowanych przez nie ofert nabycia/rozwoju kompetencji wśród młodzieży (studiów, szkoleń, kursów itp.); Udzielanie aktualnych informacji o możliwościach nabywania/rozwijania kompetencji wśród młodzieży; Rozpowszechnianie dobrych praktyk ; Kontakt i współpraca z instytucjami, które mają wpływ na rozwiązanie problemu niedostosowania kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy szkołami, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami; Rozpoznawanie działań przez ww. instytucje; Zachęcanie przedstawicieli ww. instytucji do podejmowania działań w celu wsparcia młodzieży w rozwoju ich kompetencji, aktywnym poszukiwaniu pracy, projektowaniu indywidualnych ścieżek kariery itp.; Wyszukiwanie liderów lokalnych w instytucjach, organizacjach, grupach, z którymi animator współpracuje; Koordynacja prac Lokalnej rady ds. rozwoju kompetencji w zakresie opracowywania ścieżek dydaktycznych realizowanych przez szkoły; Monitorowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i koordynacja prac związanych z aktualizacją ścieżek dydaktycznych, opracowywanych z Lokalną radą ds. rozwoju kompetencji; Utrzymywanie gotowości i chęci współpracy między podmiotami tworzącymi lokalne partnerstwo na rzecz zarządzania kompetencjami; Podejmowanie działań związanych z rozszerzeniem lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania kompetencjami; Działania na rzecz budowania nowych partnerstw i innych form współpracy mających na celu jak najlepsze dostosowanie kompetencji młodzieży do lokalnego rynku pracy. 14

16 KWESTIONARIUSZ OPISU STANOWISKA PRACY ANIMATORA DS. ROZWOJU KOMPETENCJI KOOPERANCI I PARTNERZY WEWNĄTRZ JEDNOSTKI Pracownicy JST; Pracownicy NGO; wolontariusze NA ZEWNĄTRZ JEDNOSTKI JST i ich jednostki organizacyjne; szkoły; NGO; urzędy pracy; MŚP WARUNKI PRACY FORMA ZATRUDNIENIA Umowa o pracę LOKALIZACJA JST/NGO CZAS PRACY 0,5 1 etat Źródło: opracowanie własne 15

17

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011

Plan Komunikacji projektu samooceny CAF. Gminy Zapolice. Zapolice, lipiec 2011 1 Plan Komunikacji projektu samooceny CAF Gminy Zapolice Zapolice, lipiec 2011 1 2 SPIS TREŚCI: str. Wprowadzenie... 3 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie... 3 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki.

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Inicjowanie pracy zespołu Organizacyjnie Cel cyklu szkoleniowego LAS Zasady pracy Poznajmy się Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Cele programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB: a) rozwinięcie funkcjonującej w środowiskach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2016 ROK PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. TWORZENIA PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie

Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Plan Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) Urzędu Gminy w Rzgowie Rzgów, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie.....2 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie.....3 2. Plan komunikacji uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola) 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Warszawa 27 marca 2015 r. Etapy realizacji projektu Przygotowanie Mobilności Kontynuacja Wpływ Upowszechnianie rezultatów projektu Ewaluacja Raporty indywidualne uczestników + raport

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

MODEL ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

MODEL ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MODEL ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Jolanta Baron Piotr Kidawa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Organizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PROBLEMU RODZICE, SZKOŁA, KURATOR, PRACOWNICY POMOCY SPOŁECZNEJ, UCZEŃ

ZGŁOSZENIE PROBLEMU RODZICE, SZKOŁA, KURATOR, PRACOWNICY POMOCY SPOŁECZNEJ, UCZEŃ ZGŁOSZENIE PROBLEMU RODZICE, SZKOŁA, KURATOR, PRACOWNICY POMOCY SPOŁECZNEJ, UCZEŃ KONSULTACJA Z RODZICEM, UCZNIEM, NAUCZYCIELEM, KURATOREM ROZPOZNANIE PROBLEMU DIAGNOZA PROPOZYCJA FORMY POMOCY TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 Aktualizacja harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie była opracowana w odpowiedzi na problemy i potrzeby społeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo