WYDZIAt IV NAUK TECHNICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAt IV NAUK TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 WYDZIAt IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKA AKAD MIA NAUK Warszawa, 22 czerwca 2012 r. Pan Profesor J6zef Korbicz Cztonek korespondent PAN byrektor Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonog6rskiego Szanowny Panie Profesorze, Sktadamy Panu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych. Dbatosc 0 rozw6j istotnej jednostki wydziatowej i jednoczesne konsekwentne tworzenie kwartalnika naukowego zostaty uwienczone ogromnym sukcesem. Dynamicznie rozwijajqcy si~ osrodek i rozpoznawalny w swiecie naukowym Journal od Applied Mathematics and Computer Science wptywajq na oblicze uprawianych w ramach Instytutu dyscyplin, co stanowi prawdziwy pow6d do dumy. Instytut jest wyr6iniaj<icym si~, wainym osrodkiem naukowym i moie poszczycic si~ istotnymi osiqgni~ciami naukowymiw zakresie badan nad sztucznq inteligencjq oraz diagnostykq proces6w i system6w; Plac6wka powot!3na przed dwudziestu laty - w ramach 6wczesnego Wydziatu Elektrycznego Wyiszej Szkoty Iflzynierskiej w Zielonej G6rze - do prowadzenia badan i ksztatcenia we wspomnianym wyiej obszarze znakomicie wywiqzuje si~ z powierzonego zadania. Kadra naukowa Instytutu zyskata ustabilizowanq, wysokq pozycj~ naukowq w kraju i za granicq. Wyjqtkowy w skali kraju dorobek pubtikacyjny pracownik6w: monografie ukazujqce si~ w prestiiowych wydawnictwach, pionierskie podr~czniki torujqce drog~ nowym specjalnosciom sprawiajq, ie ISSI stat si~ znakiem firmowym. Instytut petni r6wniei istotnq rol~ w zakresie upowszechniania wynik6w badan poprzez aktywnq dziatalnosc konferencyjnq. Niejednokrotnie byt spiritus movens wainych wydarzen i przedsi~wzi~c skupiajqcych srodowisko naukowe. Na r~ce Pana Profesora catej Spotecznosci Instytutu oraz Redakcji Kwartalnika sktadmy iyczenia uljli~j~tnosci wyznaczania coraz trudniejszych cel6w, entuzjazmu w dqieniu do ich realizacji i wielu sukces6w. Uczestnikom jubileuszowego seminarium pragniemy iyczyc wielu inspiracji oraz wspaniatej atmosfery wtasciwej prawdziwemu swi~tu, kt6rym jest pi~kny, okrqgty jubileusz. Z wyrazami szacunku, --:r '-L- 1 JanUSZ~K;~

2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicz'!Y w Szczecinie, Wydzial Elektrycz'!Y Pan Prof dr hab. inz Jr5zejKorbiciJ czlonek korespondent PAN Dyrektor Insrytutu Sterowania i Systemow Informarycztrych Wydzial Elektrotechniki, Informaryki i TelekomunikafJi" Uniwersytet Zie!onogorski Szanowtry Panie Profesor-ze, w imieniu Racfy Wyd~alu Elektryc~1ego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 5 zczecinie, jak i suym wlas'!)lm ikladam s.erdeczne gratulafje Z okaiji" jubzjeusz!' 20-lecia kierowanego przez Pana Profesora Insrytutu Sterow~nia i Systemow Info17narycznych Uniwer!)ltetu Zie!onogorskiego. Histori~ kazd~j insrytufji twor-zq lud~e, ktor:ry swoim zaangazowaniem, wiedzq, dofwiadczeniem i pa!jq pr:rycijinieyq si~ do Jego rozwoju. D~sif!Jj'ze osiqgni~cia i poijifj'a Insrytutu w fwiecie nauki swiadczq, ze tworry Insrytutu, Z Panem Profesorem na cze!e, mie!i trafnq wiij~, ktdrqpotrafiliprzekuc w liczne osiqgni~cia badawcze, cfydakryczne i organizaryjne. Nalezq do nich m.in. znaczqce dla rozwqju automaryki, diagnosryki technicznf!j' i mecfycznf!j' oraz informaryki publikafje, ud~al w wielu kreyowych i mi~dijinarodowych prq;ekiach badawcijich a takze organizafj'a wa~ych dla frodowiska kreyowych i zagranicztrych konfiremji i wars,:(!atow naukouych, Szczegolnie godtrym podkreflenia sukcesem Insrytutu i jego pracownikow Jest uydawanie mi~dijl/1arodowego kwartalnika naukowego ((International journal of Applied Mathematics and Computer Science ", pr~znie d=?jaleyqcego czasopisma indeksowanego pr-zez Thomson Reuters oraz w wie!u inl1ych fwiatowych bazach datrych..zyczr! Panu Dyrektorowi osobifcie oraz wsijistkim Pracownikom Insrytutu ponryflnofci w realizafji" ambitrtych ce!ow i zamier-zen, dalszego rozwq;u Insrytutu oraz sukcesow we wsiystkich formach i d=\jed~nach d~alalnofci naukowf!j; cfydakrycznf!j' i organizaryjnf!j: ihtlstejan Domek, 'zwyczeyny ZUT Szczecin, dnia 22 czerwca 2012 r..

3 19 Politechnika Wroctawska Wydziaf Infon"-natyki i Zarzctdzania Wroclaw, 22 czerwcd 2012 r. Szanowny Pan Prof dr hab. intojozefkorbicz Uniwersytet Zielonogorski Szanowny Panie Profesorze, w irnieniu spolecznosci akadernickiej Wydzialu Inforrnatyki i Zarzqdzania Politechniki Wroclawskiej oraz wlasnyrn pragnf2 zlotyc na Pan a rf2ce najserdeczniejsze gratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia Instytutu Sterowania i Systemow Informatycznych Uniwersytetu Zielonogorskiego oraz istnienia kwartalnika naukowego "International Journal of Applied Mathematics and Computer Science" (AMCS). Nauczycielom akademickim Zyczf2 wielu sukcesow zarowno na polu naukowy rn, jak idydaktycznym, a Studentorn i Pracownikom dalszej owocnej pracy, wielu sukcesow i realizacj i wszystkich stawianych przed sobq celow. Wszystkim Panstwu przekazujf2 tyczenia zdrowia i wszelkiej pomyslnosci w Zyciu osobistym. Wybrzeze W yspianskiego Wrodaw Prof drfiab. into JertZSWiqte Dziekan Wy~ ialu Informa 'ki i Zarzqdzania Politechniki Wrocla skiej budynek B4, pok6j 405 ul. l ukasiewicza 5 T: +48 (71) (71) F: +48 (71)

4 Politechnika todzka Wydziat Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki t6dz, 21 czerwca 2012.roku Pan Dyrektor " Instytutu Sterowania i Systemow Informatycznych Uniwersytetu Zielonogorskiego prof. dr hab. lozef Korbicz f~j?dj{v' /b./e ~I::a?; W imieniu Wydzia~u Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki t6dzkiej, na Pana re~ce sktadam spo~ecznosci Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych najserdeczniejsze gratulacje z okazji 20-lecia istnienia Instytutu. Jubileusz ten to wielkie swi~to Pana Profesora oraz pracownik6w Instytutu. To czas uroczystych spotkan, dumy i satysfakcji z imponujqcych osiqgnil:~c, zapewne tez refleksji i plan6w na przysztosc. Dwadziescia lat dziatalnosci Instytutu to zarazem czas wsp6tpracy z Wydziatem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki t6dzkiej- bardzo konkretnych i owocnych dziatan, kt6re Sq r6wniez naszq chlubq..... W tym uroczystym dniu zycz~ Panu oraz pracownikom Instytutu wszelkiej pomyslnosci oraz wielu sukces6w i satysfakcji z podejmowanych przedsi~wzi~c, w kazdej dziedzinie Panstwa dziatalnosci. Zycz~ Panstwu, aby Instytut rozwijat si~ r6wnie wspaniale jak w czasie minionego 20-lecia, a jego przysz~osc wypetniaty kolejne znakomite osiqgni~cia. Z7~/~~ Dziekan... -==ry == Prof. dr hab. Stawomir Wiak (3) Wydziat Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W~<?I() t6dz, ul. Stefanowskiego 18/22, budynek A 10 tel , fax ,

5 POLITECHNIKA WYDZIAt AUTOMA TYKI ELEKTRONIKIIINFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI S LAS K A UL. AKADEMICKA GLIWICE T: T: F: NIP: I REGON : / ING BANK SLI\SKI SA O/GLIWICE I NR RACHUNKU : OOp Gliwice, r. I' Szanowny Panie Profesorze, Drogi J6zku, 20-lecie Instytutu Sterowania System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonog6rskiego jest doskonalq okazjq do zlozenia gratulaeji. tw6rey g16wnemu animatorowi tej instytueji. Przyjmij zatem wyrazy podziwu dla Ciebie i Twoich wsp61praeownik6w i zyezenia by Wasze dokonania byly nadal tak wysoko oceniane przez srodowiska naukowe krajowe i zagraniczne. Bardzo zarujy, ze osobiscie nie mogy uczestniczyc w obchodach Jubileuszu, mam nadziejy, ze zastqpiq rnnie moi koledzy, zapewniam, ze sereem bydy z Wami. Z wyrazami szacunku DYREKTOR InEtvtlti Automatyki -.

6 Opofe, 22 czerwca 2012 Szanowny (!Jan CJ!Toj. ar 1ia6. ini. Jt5zej7(pr6icz Czionell7(presponaent (!J.ft!N (])yre{jor I nstytutu Systemt5w Sterowania i SystemOw I njormatycznycli Vniwersytetu ZiefonoBt5rs~Bo Z orgzji 20-fecia istnienia instytutu Systemow Sterowania i Systemow InJonnatycznycli kjerujf na rfce Pana (])yrelijora sercfeczne gratufacje i iyczenia ocf pracownir.9w Instytutu jlutomatykj i InJonnatykj PoCiteclinikj Opofskjej. (])zisiejszy uroczysty cfzien, lionorujqcy ju6i{eusz 20-{eciaistnienia Instytutu jest tq niezwy/ifq ok,azjq, kjecfy moina przergzac Pmistwu seo'wa naszego najwyiszego uznania i wyrazic pocfziw cffa kg{ejnycli wspaniafycfi inicjatyw na po{u naukj i w cfziaea{nofd tfycfalijycznoorgamzacy;ne;. Osiqgnifcia kjerowanego przez Pana I nstytutu mogq 6yc cffa jego zaeoiycieci i tworczycli reafizatorow powocfem cfo ogromnej satysfafsji. Z zacliwytem spoeecznofc ak,acfemick,a naszego I nstytutu o6serwujewasz istotny w/ifacf w rozwoj frocfowislla naukgwego w o6szarze automatykj i ro6otykj oraz injonnatykj. Wasze osi4gnifcia pozwofify rowniei uzysrgc wysollq pozycjf I nstytutowi Systemow Sterowania i Systemow I njonnatycznycli na /trajowej i mifcfzynarocfowej mapie instytucji naukgwo-6acfawczycli. (])zifllujqc za zaproszenie cfo ua.ziaeu w uroczystofciacli ju6ifeuszowycli iyczf Panu (])yrelijorowi i wsp6epracownikgm cfafszycfi sufsesow i zacfowo{enia w pracy zawocfowej, cfuio zcfrowia oraz pomyf{nofd w iyciu oso6istym. 'szarcf CJ<9jell <DyreliJor InstytutuFLU rykj i I njonnatykj

7 ~ Politechnika t6dzka P~~ I nstytut Automatyki, t6dz, 22 czerwca 2012 r. Szanowny Pan Prof. dr hab. inz. J6zef Korbicz, czl. koresp. PAN Instytut Sterowania i System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonog6rskiego Szanowny Panie Profesorze Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonogorskiego pragn~, w imieniu Pracownik6w Instytutu Automatyki Politechniki t6dzkiej, przekazac na Pana r~ce wyrazy najwyzszego uznania dla osiqgni~c kolektywu, kt6rym Pan kieruje. Z najwi~kszym podziwem sledzimy skutecznq realizacj~ w Instytucie tak wielu nowoczesnych i wazkich temat6w badawczych. Z najwyzszym szacunkiem obserwujemy uznanie dla tych wynik6w w Polsce na swiecie, codobrze s~uzy promocji polskiego srodowiska naukowego. Awans naukowy licznychm~odych badaczy pracujqcych w Instytucie pod Pana opiekq przyczynia si~ do rozwoju Uniwersytetu Zielonogorskiego i wielu innych jednostek, do kt6rych trafiajq Pana doktoranci. Gratulujemy tak skutecznych dzia~an organizacyjnych, dzi~ki kt6rym nieustannie poprawiajq si~ warunki studi6w i pracy naukowej. Prosz~ przyjqc i przekazac wszystkim pracownikom Instytutu zyczenia licznych, dalszych sukces6w, przyjemnej pracy pozwalajqcej realizowac kazdemu jego pasje, wielu radosci i szcz~scia w zyciu osobistym. Z wyrazami przyjazni i g~~bokiego szacunku Pracownicy Instyt4i:u Automatyki Politechniki t6dzkiej ~ tel t6dz, ul. Stefanowskiego18/22, budynek A , fax , NIP: , Regon:

8 ~", ~,..' Katedr~ ' lniy-ri.ie~~ii Korn'puterowej.. _... ~... Wydzial Intynierii Mechanicznej i Inforinatyki f,,~ ~ ~.. F' POLITECHNlKA ~ZE;STOCHOWSKA', ul. Armii Krajowej 36, Cz~stochowa, tel.: , fax: " - ~,..;. 325, ~ ~.' '. 1'; _ ~ Kie,rownik,Katedry - prof. dr hab. in.i. Leszt:!k R\.ItkQVI!s!ki, prpf. zwyczajny PCz..,0' ;' " ; " CzysJochowa, dn r.. 7! -', :1".. ~~.!:..;;~ Szanowny. Pan '.,- ' ~, ~ - ;....Prof. dr hab. inz. J6zefLZdrbicz, czl. koresp. PAN Dyrektor Insto/iutuSterowa~ia i System6w : ' Informatycznych ", '-',' Wydzial Elektrbie~fm1ki, Informatyki i Telekomunikacji -' Uniwersytetu Zielonog6rski, ~W iriileniu WlaSnyi"n oraz,.srqdowi;ka'. naukowego Politechniki CZystocnowskiej ' ' prai~ypanu Dyrektorowi zlozyc najserdecz~ejsze '. z.yozenia i gratulacje z'okazji Jubileuszu Instytutti Stetowa~ia i Systernow Informatycznych' Uniwersytetu Zidonog6rskiego. ~ W ci,!-gu- minionych 20'; lat.kierowany 'przez Pana Dyrektora Instytut stat si~ : wiod,!-c,!- pla:~6wk! naukow'!- w Polsce. w zakresie teorii sterowani31 i inteligentnych syst- rriow informatyc~nych.,.,,!.,;'" -,, ' Zyczy Panu Dyrektorowi i calemu Instytl!towi dalszych sukces6w ~.~ naukowych i kontynug;.cj.i wspanialego rozwoju. ' " "/" d J:2 ~1 :',~ {?Lt +kyc.:;0!tt~ "'r ~ ",.:; "'~t-

9 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej ul. Nowowiejska 15/19 tel.: (+4822) Warszawa fax: (+4822) NIP: czerwca 2012 r. Dyrektor Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych r Prof. dr hab. inz. J6zef Korbicz Szanowny Panie Dyrektorze! Uprzejmie prosz~ 0 przyj~cie gratulacji dla wszystkich pracownik6w Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Wydzialu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonog6rskiego z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia Instytutu. Szczeg61ne gratulacje kieruj~ pod adresem Dyrekcji Instytutu w osobach Pana Profesora oraz innych os6b, ktore wspomagaj'1. Pana w kierowaniu t'1. jednostkct, w tym Pana Profesora Dariusza Ucinskiego, gdyz to dzi«ki talentom organizacyjnym i wielkiemu osobistemu zaangazowaniu Panow Profesorow ISSI stal si«tak pr~zn'1. i znacz'1.c'1. plac6wk'1.. Chlubi~ si~ tym, ze moj macierzysty Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej ma scisle kontakty z tak znamienitym osrodkiem naukowym zajmuj'1.cym si«automatyk'1. i infoi matyk'1.. Na szczegolne uznanie zasluguje wydawany przez ISS1 International Journal ofapplied Mathematics and Computer Science (A MCS), kt6ry stal si«bardzo waznym miejscemdo oglaszania dobrych prac przez mi«dzynarodowe srodowisko informatyk6w i automatyk6w. Gratuluj«takze bardzo powaznego rozwoju kadry naukowej ISS1, a w szczeg61nosci tytu16w profesora i stopni doktora habilitowanego uzyskanych przez Pracownikow ISS!. Prosz«przyj'1.c najlepsze zyczenia dla Pana Profesora i wszystkich Pracownik6w ISSI wielu sukces6w i lat dynamicznego rozwoju naukowego, nawi'1.zuj'1.cego do osictgnit,,:c ostatnich dwudziestu lat od powstania tej pr«znej jednostki. Z wyrazami szacunku, %J~~(, Prof. dr hab. im. Cezary Zielillski Dyrektor, Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW

10 r w.p. prof. dr hab. ini., ezl koresp. PAN J6zef Korbicz Instytut Sterowania i System ow Informatycznych, Politechnika Zielonogorska Dvoor lj1-e ~e! Z okazji jubileuszu 20-leeia Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych pragn~ ztozyc na Twoje r~ce serdeczne gratulacje, a przede wszystkim wyrazy gt~bok i ego podziwu dla catego zespotu za Wasze osiqgni~ciajf rzy tej okazji z przyjemnoseiq konstatuj~ swoje dwa artykuty opublikowane w International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, udziat w zielonog6rskiej XIV Krajowej Konferencji Automatyki, jak r6wniez mite wspominam wiele zawsze sympatycznych wizyt w Waszym Instytucie. Pozw61 prosz~ J6zefie, iz ten adres zakoncz~ wyrazami osobistej przyjazni. l)'oar \W~J.. - Krak6w/Warszawa, 22 czerwca 2012

11 ffilillid POLSKIEJ - SEJM Posef na Seim Rzeczypospolitei Polskiei I RZECZYPOSPOLITEJ WALDEMAR StuGOCKI Zielona G6ra, r. Szanowny Pan prof. dr hab. inz. J6zef Korbicz Dyrektor Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Wydzialu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ ~ < ~ ~ ~~~?, >e, Pragn~ ztoiyc na pa,~e r~ce wszystkim pracow~om oraz studentom Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych serdeczne gratulacje z okazji 20 rocznicy jego powstania. Historia Paristwa Instytutu jest nierozerwalnie zwiqzana z historiq naszej uczelni oraz Zielonej poczqtku swojego istnienia Instytut Sterowania i System6w Informatycznych dostarczat rozwijajqcemu si~ Wojew6dztwu Lubuskiemu nie tylko dobrze wykwalifikowane kadry stanowiqce jego cenny kapitat, ale r6wniei niezb~dne rozwiqzania innowacyjne i naukowe,l Reprezentowane przez Paristwa srodowisko naukowe stanowi bardzo waine gremium z punktu widzenia rozwoju naszego wojew6dztwa oraz catego kraju, zastugujqce na uznanie oraz wsparcie najwainiejszych instytucji paristwowych. Zycz~ Paristwu aby Wasz Instytut nadal tak pr~inie wsp6ttworzyt iycie naukowe oraz gospodarcze naszego regionu i catego kraju. Jestem przekonany, ie kolejne lata jego istnienia przyniosq mu systematyczny wzrost liczby student6w oraz dalszy rozw6j kadry naukowo-dydaktycznej. Na zakoriczenie prosz~ r6wniei przyjqc serdeczne iyczenia owocnych obrad jubileuszowego seminarium oraz iyczenia wszelkiej pomyslnosci i realizacji zamierzonych plan6w. Niestety nie b~d~ z powodu odbywajqcego si~ cztonkiem. Prosz~ pozdrowienia. m6gt uczestniczyc w obchodach jubileuszu 20 - lecia Paristwa Instytutu tego dnia posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. kt6rej jestem zatem przyjqc moje przeprosiny oraz przekazac wszystkim uczestnikom moje ----~ r~~~- - " -~, ---- /" \~e'~?~~ ~. ~-; 7--:~. L:, ".<--\ Cy ;o

12 UNIWERSYTET ZIELDNOGDRSKI R E K TOR r Pan prof ar fza6. ini. Jozej1(or6icz cz EoneftR9responcfent PoCsftiejjtftaaemii :Nauft (])yrerjor I nstytutu Sterowania i Systemow I njonnatycznycli \'WAMl Wl 1~ ~N~ D V\L I w imieniu spo[ecznosci aftaaemic!?j.ej Vniwersytetu Ziewnogors!?j.ego slifaaam najsenfeczniejsze graturacje z orgzjiju6ifeuszu 20-fecia Instytutu Sterowania i Systemow InJormatycznycfi. PracowniR9m Instytutu przeftazuj? s[owa uznania i szacunftu za wspania[q prac? i poswi?cenie. uyrazam naaziej~, zeriaj6cizsie rata aostarczq Paristwu satysfar,sji z wypefniania coraz to nowycfi wyzwan naur9wo-6ad'awczycli, cfyaafttycznycfi i organizacyjnycfi a przea I nstytutem otworzq nowe moz[iwosci aa[,szego, fzarmonijneijo rozwoju. Jeszcze raz seraecznie gratu{uj? i zycz? f?sjfejnycfi aof{,onan oraz oso6istego SZCZ?scia Panu ProJesorowi, wszyst!?j.m pracownir9m i stuaentom Instytutu Sterowania i Systemow InJormatycznycft. 2 \r~~~ rj< RJor prof ar fia6. Czes[aw OSfR9ws!?j... Ziewna q6ra, 22 czerwca 2012 r.

13 UNIWERSVTET ZIELONOGORSKI Zielona Gora, ul. Podgorna 50 Zielona Gora, 22 czerwiec 2012 Szanowny Pan Prof. dr hab. inz. J6zeJ Korbicz czl. koresp. PAN Dyrektor Instytutu Sterowania i System6w InJormatycznych Wielce Szanowny Panie Dyrektorze, z wielkq radosciq przyjqlem wiadomosc, ie Instytut funkcjonuje w strukturach naszego Wydzialu jui 20 lat Z tej jakie donioslej okazji skladam na Pana r?ce serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wielki wklad wlozony w budow? i dynamiczny rozw6j Instytutu. Nie ukrywam, ie dla mnie osobiscie jest to r6wniei chwila refleksji a przede wszystkim podstawa do dumy poniewai nalei? do grupy os6b budujqcych ten instytut od poczqtku. Najserdeczniej iycz? Panu i wszystkim pracownikom Instytutu dalszej owocnej dzialalnosci na kanwie naukowej, jak r6wniei zdrowia i zadowolenia w iyciu osobistym. Jednoczesnie jest mi bardzo przykro, ie nie mog? osobiscie zloiyc gratulacji ale inne obowiqzki (spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Finans6w w Warszawie) uniemoiliwiajq mi udzial w tej uroczystosci. Z wyrazami gl~ szacunku Dr hab. inz. And;t;g~fi%.y ftski, DZIEKAN prof UZ tel. (68) , ; fax (68)" ; strona:www.weit.uz.zgora.pl

14 UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk 0 Zdro"W'iu Zielona G6ra, AI. Wojska Polskiego 69 tel. (0-68) ; Zielima {ifrra, 22 czerwca 2012 r. r Szanowny a»an lproj. tfr 1itJ6. ini. J6zif'l(pr6icz ~~Instytutu Stetowama isystemlyw Infonnatycznycfl Vniwmytetu ZieIimog6rs~o ~~f~l ~~ ~t1--(,,, Z okgzji dostojnefjo Ju6ifeuszu wraz z fjratucacjami proszf przyjqc odspoeecznosci a~ademic~iej 'CfydziaEu CPecfagogiki, SocjoCogii i!nau~ 0 Zdrowiu Vmwersytetu ZieConogors~iego najsertfeczniejsze zyczenia peenej satysfal(fji z dolignan Pana Profesora w 6udowaniu zieconogorsr..,iegosrodowiskg nau~owego oraz w rozwoju nau~ tecfinicznycfi wsze{{iej pomyscnqsci W zyciu oso6istym oraz cfacszej wiecofetniej a~tywnosci dca d06ra wspofpracownit<9w i wycfiowan~ow. SzczegoCne seowa uznania ~ierujemy do profesorow i wyrfadowcow, zyczqc ligfejnycfi sul(fesow w pracy na~owej oraz w zyciu os06istym. Jestesmy przelignan~ ruufcfiodzqce Cata zaowocujq /Wfejnymi osiqgnifciami zarowno indywufuacnymi ja~ i zespoeowymi przyczyniajqc s do rozwoju VczeCni i naszego k.[aju. af-vr~ ' ~~L ~~.~Tl prof. tfrlia6. z 6ioniew Iztfe6sfG ze

15 INsntrUT SOCJOLOeU tel./fax (0-68) UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI WYDZIAt PEDAGOGIKI SoqOLOGII I NAUK 0 ZDROWIU al. Wojska Polskiego Zielona G6ra Zie10na G6ra, dnia 21 czerwca 2012 r. Szanowny (j>an rpyof dr na6. Jozej1(or6icz (])yrekjor Instytutu Sterowania i Systemow Injormatycznycn Vniwersytetu ZieConogorskj.ego Y~~«6 ~ %azji Ju6iCeuszu 20-Cecia Instytutu Sterowania i Systemow InJormatycznycliw.imieniu weasnym oraz pracownimw Instytutu Socjofogii Vniwersytetu Zie[onogorslijego slifaaam na r~ce Pana ([)yrektora sercfeczne zyczenia wsze[/tiej pomys[nosci oraz sursesow w aafszym rozwoju tej znamienitej pfacowlij nauk9wo-6aaawczej qczf 'W)razy szacun(u 1 {)Ji~ '~\J~

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Instytut Archeologii i Etnologii PAN w dniu 14 listopada 2013 roku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji otrzymaliśmy liczne listy gratulacyjne i medale okolicznościowe. Przeżyjmy to jeszcze

Bardziej szczegółowo

t\.'t;ct* X,r,^ 1-l REKTOR I {ltttttttat - ^}. o i.aortn Y-rr; S-1. U't}'u^'j'l'- i--,-*l' Warszawa, 2011-05- L4 Rektor

t\.'t;ct* X,r,^ 1-l REKTOR I {ltttttttat - ^}. o i.aortn Y-rr; S-1. U't}'u^'j'l'- i--,-*l' Warszawa, 2011-05- L4 Rektor PANSTWOWA KOMISJA AI(REDYTACYJNA ul.hurawia 32/34 00-515 Warszawa BPKA _ZT/41A88/08 Y-rr; S-1. U't}'u^'j'l'- i--,-*l' I r X,r,^ 1-l t\.'t;ct* REKTOR I {ltttttttat - ^}. o i.aortn prof.d, hil. Czeslaw Osghowshi

Bardziej szczegółowo

Ekscelencjo Magnificencje Dostojni Goście Wysoki Senacie Droga Społeczności Akademicka Szanowni Goście

Ekscelencjo Magnificencje Dostojni Goście Wysoki Senacie Droga Społeczności Akademicka Szanowni Goście Wystąpienie JM Rektora wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w dniu 3 października 2016 roku Ekscelencjo Magnificencje Dostojni Goście

Bardziej szczegółowo

rozwoju WYDZIAtU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2016

rozwoju WYDZIAtU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2016 MISJA I STRATEGIA rozwoju WYDZIAtU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2016 Dokument zostat zatwierdzony przez Radq Wydziaiu Pedagogiki i Psychologii UKW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. AjH. prof. dr. hab. inz. JANOWI AWREJCEWICZOWI

ZAPROSZENIE. AjH. prof. dr. hab. inz. JANOWI AWREJCEWICZOWI Promocji Nauki oraz stypendium Centrum Badari w zakresie Zaawansowanej Nauki i Technologii Uniwersytetu w Tokio. W 2006 roku Profesor Awrejcewicz zostal jednym z dwoch laureatow pierwszej edycji krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT CENOWVCH

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT CENOWVCH tf\::ji iii I\T~U - Trondbeim :\orw..~inn l'niy,'r"ity of Science and Tl chnolug) ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT CENOWVCH (dla zamowien 0 wartosci szacunkowej nie przekraczajqcej rownowartosci kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP ZA ROK 2012. Fundacja nosi nazw : "Fundacja Medicover" i zostata ustanowiona z wofi Fundatora Medicover

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP ZA ROK 2012. Fundacja nosi nazw : Fundacja Medicover i zostata ustanowiona z wofi Fundatora Medicover ~ ~ MEDICOVER FUNDACJA Warszawa, 08.04.2013r. Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej Departament Poiytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP ZA ROK 2012 Szanowni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

fax: 09i 4494225 str. 1/8 Zasadv oe6lne 51 Srodkifnansowe

fax: 09i 4494225 str. 1/8 Zasadv oe6lne 51 Srodkifnansowe Z r cho rini op o m ors I;i Uniwcrs ltet TtchnolojJiczny vr Szczeciiie Wydzral BLrdovrnictrva i Architektury 70-311 Szczecin. al. Piast6w 50 i,ei.: 0914494001, fax: 09i 4494225 Regulamin tl&u przy2nawania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni: Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni: Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Al. Wojska Polskiego 69, parter, pok. 9 65-762 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, grudzień 2012 Wprowadzenie Strategia rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

\owame za okazane serce ipomoc dla Micbalka.

\owame za okazane serce ipomoc dla Micbalka. M - ' \owame za okazane serce ipomoc dla Micbalka. Cbcielibysmy serdecznie podziekowac zapomoc, ktorq Panstwo nam zaoferowali, jest bezcenna. Cieszymy sie ze sq jeszcze ludzie, >bojetny los dzieci. L \\a\rc\>

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference PREZENTACJA PREZENTACJA PROJEKTU Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej Ogólnopolska Konferencja Naukowa International Conference Developments PRAWNE, MEDYCZNE and

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012)

II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012) II. Baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (2007-2012) W 1962 r. decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołany został w Rybniku Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Politechniki Śląskiej.

Bardziej szczegółowo

L A U D A C J A. Poświęcona Panu prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi

L A U D A C J A. Poświęcona Panu prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Promotor L A U D A C J A Poświęcona Panu prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Wysoka Rado Wydziału Elektrotechniki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej Renata Siemieńska Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej PRZEPROWADZONE BADANIA: (1)Women in European Universities (conducted in the frame of V Programme of EC in 7 countries

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr /2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA nr /2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Pietrasa i wyznaczenia promotora Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania) Redakcja naukowa Krzysztof Bzdyra Grzegorz Bocewicz KOSZALIN 2011 ISBN 978-83-7365-276-7 Przewodniczący Uczelnianej Rady

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy z

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 9 (Wybrane zastosowania) Redakcja Krzysztof Bzdyra KOSZALIN 2014 ISSN 2353-6535 ISBN 978-83-7365-365-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH Wykorzystanie bibliografii do analizy cytowań publikacji pracowników uczelni CZĘŚĆ I Analiza cytowań pracowników Politechniki Łódzkiej na podstawie bazy Web of Science Justyna Pawlina Analiza cytowań -

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski 1. Metodologia badania 2. Problematyka badawcza 3. Cechy społeczno-demograficzne 4. Aktywność na rynku pracy 5. Bariery w zatrudnieniu 6. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH L.p. Tytuł Miejsce wydania Wydawca Rok Uwagi 1 Applied Mathematics and Computer Science Zielona Góra Politechnika Zielonogórska 1993-1997 2 Archiwum Akustyki PAN. Komitet Akustyki.

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój

Politechnika Śląska Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Politechnika Śląska 2016-2020 Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Priorytety Ludzie Przyjazna atmosfera Rozwój i prestiż Transfer technologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant SCHEMAT PRZEBIEGU CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ zatwierdzony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA poświęcona Panu prof. dr hab. inż. Janowi Węglarzowi

LAUDACJA poświęcona Panu prof. dr hab. inż. Janowi Węglarzowi prof. dr hab. Józef Korbicz, czł. koresp. PAN 5 czerwca 2009r. Promotor LAUDACJA poświęcona Panu prof. dr hab. inż. Janowi Węglarzowi Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Wysoka Rado Wydziału Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS PROGRAMU ERASMUS ZASADY KWALIFIKACJI UPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW W UCZELNI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Warszawa, 28.10.2011 UCZELNIA: 1 stycznia 2009: połączenie Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę WIZ PP na posiedzeniu w dniu 2009-03-31. Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek

LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek Magnificencjo Rektorze, Magnificencje, Dostojny Panie Profesorze Czcigodny Doktorancie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie! Z głębokim i prawdziwym wzruszeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze w latach 2008-2011. Prof. dr hab. inż. Józef K orbicz, czł. koresp.

SPRAWOZDANIE. Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze w latach 2008-2011. Prof. dr hab. inż. Józef K orbicz, czł. koresp. SPRAWOZDANIE Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze w latach 2008-2011 Prof. dr hab. inż. Józef K orbicz, czł. koresp. PAN Prezes Zielona Góra, 31 maja 2012 r. 1. WSTĘP W kadencji 2008-2011 działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

48,9% 51,1% PRACODAWDA DLA INŻYNIERA ,4% 64,6% Politechnika Warszawska 9,84% 22,53% 33,51% 16,27% 17,85%

48,9% 51,1% PRACODAWDA DLA INŻYNIERA ,4% 64,6% Politechnika Warszawska 9,84% 22,53% 33,51% 16,27% 17,85% Raport z badania 01.02-03.03.2017 1089 48,9% 51,1% 9,84% 22,53% 33,51% 16,27% 17,85% 35,4% 14,5% Mechanika i Budowa Maszyn 9,8% Automatyka i Robotyka 9,4% Informatyka 6,9% Elektrotechnika 6,5% Mechatronika

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji

List referencyjny. Pragnq serdecznie podziqkowaa Pani. Agacie B4k za wsp6lpracq przy organizacji Burmistz Dzielnicy BiaNotqka Miasta Stolecznego WarszawY ul. Modliriska 197, OtlPWarszawa, tel. F22) 5103106, faks (022) 67660 90 sekretariat@biableka.warv. pl, wrrrv.bialoleka.waw. pl List referencyjny

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Władze: Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Wybitne osiągnięcia polskiej spondyloimplantologii stały się podstawą do przyznania najbardziej prestiżowego w skali

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z dwóch stref:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Leszek Adam Mickiewicz Tłumacz języka angielskiego Monika Maria Mickiewicz

Prezentacja firmy. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Leszek Adam Mickiewicz Tłumacz języka angielskiego Monika Maria Mickiewicz Prezentacja firmy Zielona Góra, maj 2014-1- Spis treści prezentacji Słowo powitalne Podstawowe dane o firmie Historia firmy Plany rozwoju firmy Główne obszary działania Gwarancja najwyższej jakości Nasi

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny

Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny Warszawa, 19.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 CEL PROJEKTU str. 6 PROGRAM PRAW CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2011 r.

ZARZADZENIE NR 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2011 r. ZARZADZENIE NR 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wylaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior PK NOWOCZESNĄ UCZELNIĄ DLA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Prof. dr hab. inż. Jan Kazior Kraków, 6.04.2016 r. Dlaczego kandyduję na Rektora PK? Widzę szanse rozwoju Politechniki Krakowskiej Mam odpowiednie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo