WYDZIAt IV NAUK TECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAt IV NAUK TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 WYDZIAt IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKA AKAD MIA NAUK Warszawa, 22 czerwca 2012 r. Pan Profesor J6zef Korbicz Cztonek korespondent PAN byrektor Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonog6rskiego Szanowny Panie Profesorze, Sktadamy Panu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych. Dbatosc 0 rozw6j istotnej jednostki wydziatowej i jednoczesne konsekwentne tworzenie kwartalnika naukowego zostaty uwienczone ogromnym sukcesem. Dynamicznie rozwijajqcy si~ osrodek i rozpoznawalny w swiecie naukowym Journal od Applied Mathematics and Computer Science wptywajq na oblicze uprawianych w ramach Instytutu dyscyplin, co stanowi prawdziwy pow6d do dumy. Instytut jest wyr6iniaj<icym si~, wainym osrodkiem naukowym i moie poszczycic si~ istotnymi osiqgni~ciami naukowymiw zakresie badan nad sztucznq inteligencjq oraz diagnostykq proces6w i system6w; Plac6wka powot!3na przed dwudziestu laty - w ramach 6wczesnego Wydziatu Elektrycznego Wyiszej Szkoty Iflzynierskiej w Zielonej G6rze - do prowadzenia badan i ksztatcenia we wspomnianym wyiej obszarze znakomicie wywiqzuje si~ z powierzonego zadania. Kadra naukowa Instytutu zyskata ustabilizowanq, wysokq pozycj~ naukowq w kraju i za granicq. Wyjqtkowy w skali kraju dorobek pubtikacyjny pracownik6w: monografie ukazujqce si~ w prestiiowych wydawnictwach, pionierskie podr~czniki torujqce drog~ nowym specjalnosciom sprawiajq, ie ISSI stat si~ znakiem firmowym. Instytut petni r6wniei istotnq rol~ w zakresie upowszechniania wynik6w badan poprzez aktywnq dziatalnosc konferencyjnq. Niejednokrotnie byt spiritus movens wainych wydarzen i przedsi~wzi~c skupiajqcych srodowisko naukowe. Na r~ce Pana Profesora catej Spotecznosci Instytutu oraz Redakcji Kwartalnika sktadmy iyczenia uljli~j~tnosci wyznaczania coraz trudniejszych cel6w, entuzjazmu w dqieniu do ich realizacji i wielu sukces6w. Uczestnikom jubileuszowego seminarium pragniemy iyczyc wielu inspiracji oraz wspaniatej atmosfery wtasciwej prawdziwemu swi~tu, kt6rym jest pi~kny, okrqgty jubileusz. Z wyrazami szacunku, --:r '-L- 1 JanUSZ~K;~

2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicz'!Y w Szczecinie, Wydzial Elektrycz'!Y Pan Prof dr hab. inz Jr5zejKorbiciJ czlonek korespondent PAN Dyrektor Insrytutu Sterowania i Systemow Informarycztrych Wydzial Elektrotechniki, Informaryki i TelekomunikafJi" Uniwersytet Zie!onogorski Szanowtry Panie Profesor-ze, w imieniu Racfy Wyd~alu Elektryc~1ego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 5 zczecinie, jak i suym wlas'!)lm ikladam s.erdeczne gratulafje Z okaiji" jubzjeusz!' 20-lecia kierowanego przez Pana Profesora Insrytutu Sterow~nia i Systemow Info17narycznych Uniwer!)ltetu Zie!onogorskiego. Histori~ kazd~j insrytufji twor-zq lud~e, ktor:ry swoim zaangazowaniem, wiedzq, dofwiadczeniem i pa!jq pr:rycijinieyq si~ do Jego rozwoju. D~sif!Jj'ze osiqgni~cia i poijifj'a Insrytutu w fwiecie nauki swiadczq, ze tworry Insrytutu, Z Panem Profesorem na cze!e, mie!i trafnq wiij~, ktdrqpotrafiliprzekuc w liczne osiqgni~cia badawcze, cfydakryczne i organizaryjne. Nalezq do nich m.in. znaczqce dla rozwqju automaryki, diagnosryki technicznf!j' i mecfycznf!j' oraz informaryki publikafje, ud~al w wielu kreyowych i mi~dijinarodowych prq;ekiach badawcijich a takze organizafj'a wa~ych dla frodowiska kreyowych i zagranicztrych konfiremji i wars,:(!atow naukouych, Szczegolnie godtrym podkreflenia sukcesem Insrytutu i jego pracownikow Jest uydawanie mi~dijl/1arodowego kwartalnika naukowego ((International journal of Applied Mathematics and Computer Science ", pr~znie d=?jaleyqcego czasopisma indeksowanego pr-zez Thomson Reuters oraz w wie!u inl1ych fwiatowych bazach datrych..zyczr! Panu Dyrektorowi osobifcie oraz wsijistkim Pracownikom Insrytutu ponryflnofci w realizafji" ambitrtych ce!ow i zamier-zen, dalszego rozwq;u Insrytutu oraz sukcesow we wsiystkich formach i d=\jed~nach d~alalnofci naukowf!j; cfydakrycznf!j' i organizaryjnf!j: ihtlstejan Domek, 'zwyczeyny ZUT Szczecin, dnia 22 czerwca 2012 r..

3 19 Politechnika Wroctawska Wydziaf Infon"-natyki i Zarzctdzania Wroclaw, 22 czerwcd 2012 r. Szanowny Pan Prof dr hab. intojozefkorbicz Uniwersytet Zielonogorski Szanowny Panie Profesorze, w irnieniu spolecznosci akadernickiej Wydzialu Inforrnatyki i Zarzqdzania Politechniki Wroclawskiej oraz wlasnyrn pragnf2 zlotyc na Pan a rf2ce najserdeczniejsze gratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia Instytutu Sterowania i Systemow Informatycznych Uniwersytetu Zielonogorskiego oraz istnienia kwartalnika naukowego "International Journal of Applied Mathematics and Computer Science" (AMCS). Nauczycielom akademickim Zyczf2 wielu sukcesow zarowno na polu naukowy rn, jak idydaktycznym, a Studentorn i Pracownikom dalszej owocnej pracy, wielu sukcesow i realizacj i wszystkich stawianych przed sobq celow. Wszystkim Panstwu przekazujf2 tyczenia zdrowia i wszelkiej pomyslnosci w Zyciu osobistym. Wybrzeze W yspianskiego Wrodaw Prof drfiab. into JertZSWiqte Dziekan Wy~ ialu Informa 'ki i Zarzqdzania Politechniki Wrocla skiej budynek B4, pok6j 405 ul. l ukasiewicza 5 T: +48 (71) (71) F: +48 (71)

4 Politechnika todzka Wydziat Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki t6dz, 21 czerwca 2012.roku Pan Dyrektor " Instytutu Sterowania i Systemow Informatycznych Uniwersytetu Zielonogorskiego prof. dr hab. lozef Korbicz f~j?dj{v' /b./e ~I::a?; W imieniu Wydzia~u Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki t6dzkiej, na Pana re~ce sktadam spo~ecznosci Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych najserdeczniejsze gratulacje z okazji 20-lecia istnienia Instytutu. Jubileusz ten to wielkie swi~to Pana Profesora oraz pracownik6w Instytutu. To czas uroczystych spotkan, dumy i satysfakcji z imponujqcych osiqgnil:~c, zapewne tez refleksji i plan6w na przysztosc. Dwadziescia lat dziatalnosci Instytutu to zarazem czas wsp6tpracy z Wydziatem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki t6dzkiej- bardzo konkretnych i owocnych dziatan, kt6re Sq r6wniez naszq chlubq..... W tym uroczystym dniu zycz~ Panu oraz pracownikom Instytutu wszelkiej pomyslnosci oraz wielu sukces6w i satysfakcji z podejmowanych przedsi~wzi~c, w kazdej dziedzinie Panstwa dziatalnosci. Zycz~ Panstwu, aby Instytut rozwijat si~ r6wnie wspaniale jak w czasie minionego 20-lecia, a jego przysz~osc wypetniaty kolejne znakomite osiqgni~cia. Z7~/~~ Dziekan... -==ry == Prof. dr hab. Stawomir Wiak (3) Wydziat Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W~<?I() t6dz, ul. Stefanowskiego 18/22, budynek A 10 tel , fax ,

5 POLITECHNIKA WYDZIAt AUTOMA TYKI ELEKTRONIKIIINFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI S LAS K A UL. AKADEMICKA GLIWICE T: T: F: NIP: I REGON : / ING BANK SLI\SKI SA O/GLIWICE I NR RACHUNKU : OOp Gliwice, r. I' Szanowny Panie Profesorze, Drogi J6zku, 20-lecie Instytutu Sterowania System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonog6rskiego jest doskonalq okazjq do zlozenia gratulaeji. tw6rey g16wnemu animatorowi tej instytueji. Przyjmij zatem wyrazy podziwu dla Ciebie i Twoich wsp61praeownik6w i zyezenia by Wasze dokonania byly nadal tak wysoko oceniane przez srodowiska naukowe krajowe i zagraniczne. Bardzo zarujy, ze osobiscie nie mogy uczestniczyc w obchodach Jubileuszu, mam nadziejy, ze zastqpiq rnnie moi koledzy, zapewniam, ze sereem bydy z Wami. Z wyrazami szacunku DYREKTOR InEtvtlti Automatyki -.

6 Opofe, 22 czerwca 2012 Szanowny (!Jan CJ!Toj. ar 1ia6. ini. Jt5zej7(pr6icz Czionell7(presponaent (!J.ft!N (])yre{jor I nstytutu Systemt5w Sterowania i SystemOw I njormatycznycli Vniwersytetu ZiefonoBt5rs~Bo Z orgzji 20-fecia istnienia instytutu Systemow Sterowania i Systemow InJonnatycznycli kjerujf na rfce Pana (])yrelijora sercfeczne gratufacje i iyczenia ocf pracownir.9w Instytutu jlutomatykj i InJonnatykj PoCiteclinikj Opofskjej. (])zisiejszy uroczysty cfzien, lionorujqcy ju6i{eusz 20-{eciaistnienia Instytutu jest tq niezwy/ifq ok,azjq, kjecfy moina przergzac Pmistwu seo'wa naszego najwyiszego uznania i wyrazic pocfziw cffa kg{ejnycli wspaniafycfi inicjatyw na po{u naukj i w cfziaea{nofd tfycfalijycznoorgamzacy;ne;. Osiqgnifcia kjerowanego przez Pana I nstytutu mogq 6yc cffa jego zaeoiycieci i tworczycli reafizatorow powocfem cfo ogromnej satysfafsji. Z zacliwytem spoeecznofc ak,acfemick,a naszego I nstytutu o6serwujewasz istotny w/ifacf w rozwoj frocfowislla naukgwego w o6szarze automatykj i ro6otykj oraz injonnatykj. Wasze osi4gnifcia pozwofify rowniei uzysrgc wysollq pozycjf I nstytutowi Systemow Sterowania i Systemow I njonnatycznycli na /trajowej i mifcfzynarocfowej mapie instytucji naukgwo-6acfawczycli. (])zifllujqc za zaproszenie cfo ua.ziaeu w uroczystofciacli ju6ifeuszowycli iyczf Panu (])yrelijorowi i wsp6epracownikgm cfafszycfi sufsesow i zacfowo{enia w pracy zawocfowej, cfuio zcfrowia oraz pomyf{nofd w iyciu oso6istym. 'szarcf CJ<9jell <DyreliJor InstytutuFLU rykj i I njonnatykj

7 ~ Politechnika t6dzka P~~ I nstytut Automatyki, t6dz, 22 czerwca 2012 r. Szanowny Pan Prof. dr hab. inz. J6zef Korbicz, czl. koresp. PAN Instytut Sterowania i System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonog6rskiego Szanowny Panie Profesorze Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Uniwersytetu Zielonogorskiego pragn~, w imieniu Pracownik6w Instytutu Automatyki Politechniki t6dzkiej, przekazac na Pana r~ce wyrazy najwyzszego uznania dla osiqgni~c kolektywu, kt6rym Pan kieruje. Z najwi~kszym podziwem sledzimy skutecznq realizacj~ w Instytucie tak wielu nowoczesnych i wazkich temat6w badawczych. Z najwyzszym szacunkiem obserwujemy uznanie dla tych wynik6w w Polsce na swiecie, codobrze s~uzy promocji polskiego srodowiska naukowego. Awans naukowy licznychm~odych badaczy pracujqcych w Instytucie pod Pana opiekq przyczynia si~ do rozwoju Uniwersytetu Zielonogorskiego i wielu innych jednostek, do kt6rych trafiajq Pana doktoranci. Gratulujemy tak skutecznych dzia~an organizacyjnych, dzi~ki kt6rym nieustannie poprawiajq si~ warunki studi6w i pracy naukowej. Prosz~ przyjqc i przekazac wszystkim pracownikom Instytutu zyczenia licznych, dalszych sukces6w, przyjemnej pracy pozwalajqcej realizowac kazdemu jego pasje, wielu radosci i szcz~scia w zyciu osobistym. Z wyrazami przyjazni i g~~bokiego szacunku Pracownicy Instyt4i:u Automatyki Politechniki t6dzkiej ~ tel t6dz, ul. Stefanowskiego18/22, budynek A , fax , NIP: , Regon:

8 ~", ~,..' Katedr~ ' lniy-ri.ie~~ii Korn'puterowej.. _... ~... Wydzial Intynierii Mechanicznej i Inforinatyki f,,~ ~ ~.. F' POLITECHNlKA ~ZE;STOCHOWSKA', ul. Armii Krajowej 36, Cz~stochowa, tel.: , fax: " - ~,..;. 325, ~ ~.' '. 1'; _ ~ Kie,rownik,Katedry - prof. dr hab. in.i. Leszt:!k R\.ItkQVI!s!ki, prpf. zwyczajny PCz..,0' ;' " ; " CzysJochowa, dn r.. 7! -', :1".. ~~.!:..;;~ Szanowny. Pan '.,- ' ~, ~ - ;....Prof. dr hab. inz. J6zefLZdrbicz, czl. koresp. PAN Dyrektor Insto/iutuSterowa~ia i System6w : ' Informatycznych ", '-',' Wydzial Elektrbie~fm1ki, Informatyki i Telekomunikacji -' Uniwersytetu Zielonog6rski, ~W iriileniu WlaSnyi"n oraz,.srqdowi;ka'. naukowego Politechniki CZystocnowskiej ' ' prai~ypanu Dyrektorowi zlozyc najserdecz~ejsze '. z.yozenia i gratulacje z'okazji Jubileuszu Instytutti Stetowa~ia i Systernow Informatycznych' Uniwersytetu Zidonog6rskiego. ~ W ci,!-gu- minionych 20'; lat.kierowany 'przez Pana Dyrektora Instytut stat si~ : wiod,!-c,!- pla:~6wk! naukow'!- w Polsce. w zakresie teorii sterowani31 i inteligentnych syst- rriow informatyc~nych.,.,,!.,;'" -,, ' Zyczy Panu Dyrektorowi i calemu Instytl!towi dalszych sukces6w ~.~ naukowych i kontynug;.cj.i wspanialego rozwoju. ' " "/" d J:2 ~1 :',~ {?Lt +kyc.:;0!tt~ "'r ~ ",.:; "'~t-

9 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej ul. Nowowiejska 15/19 tel.: (+4822) Warszawa fax: (+4822) NIP: czerwca 2012 r. Dyrektor Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych r Prof. dr hab. inz. J6zef Korbicz Szanowny Panie Dyrektorze! Uprzejmie prosz~ 0 przyj~cie gratulacji dla wszystkich pracownik6w Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Wydzialu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonog6rskiego z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia Instytutu. Szczeg61ne gratulacje kieruj~ pod adresem Dyrekcji Instytutu w osobach Pana Profesora oraz innych os6b, ktore wspomagaj'1. Pana w kierowaniu t'1. jednostkct, w tym Pana Profesora Dariusza Ucinskiego, gdyz to dzi«ki talentom organizacyjnym i wielkiemu osobistemu zaangazowaniu Panow Profesorow ISSI stal si«tak pr~zn'1. i znacz'1.c'1. plac6wk'1.. Chlubi~ si~ tym, ze moj macierzysty Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej ma scisle kontakty z tak znamienitym osrodkiem naukowym zajmuj'1.cym si«automatyk'1. i infoi matyk'1.. Na szczegolne uznanie zasluguje wydawany przez ISS1 International Journal ofapplied Mathematics and Computer Science (A MCS), kt6ry stal si«bardzo waznym miejscemdo oglaszania dobrych prac przez mi«dzynarodowe srodowisko informatyk6w i automatyk6w. Gratuluj«takze bardzo powaznego rozwoju kadry naukowej ISS1, a w szczeg61nosci tytu16w profesora i stopni doktora habilitowanego uzyskanych przez Pracownikow ISS!. Prosz«przyj'1.c najlepsze zyczenia dla Pana Profesora i wszystkich Pracownik6w ISSI wielu sukces6w i lat dynamicznego rozwoju naukowego, nawi'1.zuj'1.cego do osictgnit,,:c ostatnich dwudziestu lat od powstania tej pr«znej jednostki. Z wyrazami szacunku, %J~~(, Prof. dr hab. im. Cezary Zielillski Dyrektor, Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW

10 r w.p. prof. dr hab. ini., ezl koresp. PAN J6zef Korbicz Instytut Sterowania i System ow Informatycznych, Politechnika Zielonogorska Dvoor lj1-e ~e! Z okazji jubileuszu 20-leeia Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych pragn~ ztozyc na Twoje r~ce serdeczne gratulacje, a przede wszystkim wyrazy gt~bok i ego podziwu dla catego zespotu za Wasze osiqgni~ciajf rzy tej okazji z przyjemnoseiq konstatuj~ swoje dwa artykuty opublikowane w International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, udziat w zielonog6rskiej XIV Krajowej Konferencji Automatyki, jak r6wniez mite wspominam wiele zawsze sympatycznych wizyt w Waszym Instytucie. Pozw61 prosz~ J6zefie, iz ten adres zakoncz~ wyrazami osobistej przyjazni. l)'oar \W~J.. - Krak6w/Warszawa, 22 czerwca 2012

11 ffilillid POLSKIEJ - SEJM Posef na Seim Rzeczypospolitei Polskiei I RZECZYPOSPOLITEJ WALDEMAR StuGOCKI Zielona G6ra, r. Szanowny Pan prof. dr hab. inz. J6zef Korbicz Dyrektor Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych Wydzialu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ ~ < ~ ~ ~~~?, >e, Pragn~ ztoiyc na pa,~e r~ce wszystkim pracow~om oraz studentom Instytutu Sterowania i System6w Informatycznych serdeczne gratulacje z okazji 20 rocznicy jego powstania. Historia Paristwa Instytutu jest nierozerwalnie zwiqzana z historiq naszej uczelni oraz Zielonej poczqtku swojego istnienia Instytut Sterowania i System6w Informatycznych dostarczat rozwijajqcemu si~ Wojew6dztwu Lubuskiemu nie tylko dobrze wykwalifikowane kadry stanowiqce jego cenny kapitat, ale r6wniei niezb~dne rozwiqzania innowacyjne i naukowe,l Reprezentowane przez Paristwa srodowisko naukowe stanowi bardzo waine gremium z punktu widzenia rozwoju naszego wojew6dztwa oraz catego kraju, zastugujqce na uznanie oraz wsparcie najwainiejszych instytucji paristwowych. Zycz~ Paristwu aby Wasz Instytut nadal tak pr~inie wsp6ttworzyt iycie naukowe oraz gospodarcze naszego regionu i catego kraju. Jestem przekonany, ie kolejne lata jego istnienia przyniosq mu systematyczny wzrost liczby student6w oraz dalszy rozw6j kadry naukowo-dydaktycznej. Na zakoriczenie prosz~ r6wniei przyjqc serdeczne iyczenia owocnych obrad jubileuszowego seminarium oraz iyczenia wszelkiej pomyslnosci i realizacji zamierzonych plan6w. Niestety nie b~d~ z powodu odbywajqcego si~ cztonkiem. Prosz~ pozdrowienia. m6gt uczestniczyc w obchodach jubileuszu 20 - lecia Paristwa Instytutu tego dnia posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. kt6rej jestem zatem przyjqc moje przeprosiny oraz przekazac wszystkim uczestnikom moje ----~ r~~~- - " -~, ---- /" \~e'~?~~ ~. ~-; 7--:~. L:, ".<--\ Cy ;o

12 UNIWERSYTET ZIELDNOGDRSKI R E K TOR r Pan prof ar fza6. ini. Jozej1(or6icz cz EoneftR9responcfent PoCsftiejjtftaaemii :Nauft (])yrerjor I nstytutu Sterowania i Systemow I njonnatycznycli \'WAMl Wl 1~ ~N~ D V\L I w imieniu spo[ecznosci aftaaemic!?j.ej Vniwersytetu Ziewnogors!?j.ego slifaaam najsenfeczniejsze graturacje z orgzjiju6ifeuszu 20-fecia Instytutu Sterowania i Systemow InJormatycznycfi. PracowniR9m Instytutu przeftazuj? s[owa uznania i szacunftu za wspania[q prac? i poswi?cenie. uyrazam naaziej~, zeriaj6cizsie rata aostarczq Paristwu satysfar,sji z wypefniania coraz to nowycfi wyzwan naur9wo-6ad'awczycli, cfyaafttycznycfi i organizacyjnycfi a przea I nstytutem otworzq nowe moz[iwosci aa[,szego, fzarmonijneijo rozwoju. Jeszcze raz seraecznie gratu{uj? i zycz? f?sjfejnycfi aof{,onan oraz oso6istego SZCZ?scia Panu ProJesorowi, wszyst!?j.m pracownir9m i stuaentom Instytutu Sterowania i Systemow InJormatycznycft. 2 \r~~~ rj< RJor prof ar fia6. Czes[aw OSfR9ws!?j... Ziewna q6ra, 22 czerwca 2012 r.

13 UNIWERSVTET ZIELONOGORSKI Zielona Gora, ul. Podgorna 50 Zielona Gora, 22 czerwiec 2012 Szanowny Pan Prof. dr hab. inz. J6zeJ Korbicz czl. koresp. PAN Dyrektor Instytutu Sterowania i System6w InJormatycznych Wielce Szanowny Panie Dyrektorze, z wielkq radosciq przyjqlem wiadomosc, ie Instytut funkcjonuje w strukturach naszego Wydzialu jui 20 lat Z tej jakie donioslej okazji skladam na Pana r?ce serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wielki wklad wlozony w budow? i dynamiczny rozw6j Instytutu. Nie ukrywam, ie dla mnie osobiscie jest to r6wniei chwila refleksji a przede wszystkim podstawa do dumy poniewai nalei? do grupy os6b budujqcych ten instytut od poczqtku. Najserdeczniej iycz? Panu i wszystkim pracownikom Instytutu dalszej owocnej dzialalnosci na kanwie naukowej, jak r6wniei zdrowia i zadowolenia w iyciu osobistym. Jednoczesnie jest mi bardzo przykro, ie nie mog? osobiscie zloiyc gratulacji ale inne obowiqzki (spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Finans6w w Warszawie) uniemoiliwiajq mi udzial w tej uroczystosci. Z wyrazami gl~ szacunku Dr hab. inz. And;t;g~fi%.y ftski, DZIEKAN prof UZ tel. (68) , ; fax (68)" ; strona:www.weit.uz.zgora.pl

14 UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk 0 Zdro"W'iu Zielona G6ra, AI. Wojska Polskiego 69 tel. (0-68) ; Zielima {ifrra, 22 czerwca 2012 r. r Szanowny a»an lproj. tfr 1itJ6. ini. J6zif'l(pr6icz ~~Instytutu Stetowama isystemlyw Infonnatycznycfl Vniwmytetu ZieIimog6rs~o ~~f~l ~~ ~t1--(,,, Z okgzji dostojnefjo Ju6ifeuszu wraz z fjratucacjami proszf przyjqc odspoeecznosci a~ademic~iej 'CfydziaEu CPecfagogiki, SocjoCogii i!nau~ 0 Zdrowiu Vmwersytetu ZieConogors~iego najsertfeczniejsze zyczenia peenej satysfal(fji z dolignan Pana Profesora w 6udowaniu zieconogorsr..,iegosrodowiskg nau~owego oraz w rozwoju nau~ tecfinicznycfi wsze{{iej pomyscnqsci W zyciu oso6istym oraz cfacszej wiecofetniej a~tywnosci dca d06ra wspofpracownit<9w i wycfiowan~ow. SzczegoCne seowa uznania ~ierujemy do profesorow i wyrfadowcow, zyczqc ligfejnycfi sul(fesow w pracy na~owej oraz w zyciu os06istym. Jestesmy przelignan~ ruufcfiodzqce Cata zaowocujq /Wfejnymi osiqgnifciami zarowno indywufuacnymi ja~ i zespoeowymi przyczyniajqc s do rozwoju VczeCni i naszego k.[aju. af-vr~ ' ~~L ~~.~Tl prof. tfrlia6. z 6ioniew Iztfe6sfG ze

15 INsntrUT SOCJOLOeU tel./fax (0-68) UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI WYDZIAt PEDAGOGIKI SoqOLOGII I NAUK 0 ZDROWIU al. Wojska Polskiego Zielona G6ra Zie10na G6ra, dnia 21 czerwca 2012 r. Szanowny (j>an rpyof dr na6. Jozej1(or6icz (])yrekjor Instytutu Sterowania i Systemow Injormatycznycn Vniwersytetu ZieConogorskj.ego Y~~«6 ~ %azji Ju6iCeuszu 20-Cecia Instytutu Sterowania i Systemow InJormatycznycliw.imieniu weasnym oraz pracownimw Instytutu Socjofogii Vniwersytetu Zie[onogorslijego slifaaam na r~ce Pana ([)yrektora sercfeczne zyczenia wsze[/tiej pomys[nosci oraz sursesow w aafszym rozwoju tej znamienitej pfacowlij nauk9wo-6aaawczej qczf 'W)razy szacun(u 1 {)Ji~ '~\J~

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 494/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r.

Uchwala nr 494/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. Uchwala nr 494/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyj~cia "Zalozen Strategii Informatyzacji PW do roku 2020." Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajac na

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

o r t al wydawnicze www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Profesor Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo

o r t al wydawnicze www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Profesor Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo 2012-10-15 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu NOWOŚC I 14:06 Strona 1 wydawnicze P 2/3 (13) 2012 o r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 okladka_1_4_13:makieta

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010

styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010 styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010 fot. Z. Sulima Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Henryka Filcka 8 grudnia 2010 (tekst s. 11) fotografie z uroczystości: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=201

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

00-695 WarSZawa ul N wogrodzka 47a 00-695 Warszawa. List referencyjny

00-695 WarSZawa ul N wogrodzka 47a 00-695 Warszawa. List referencyjny Diageo Polska Sp. z o.o. Ul. NoWOgrodzka 473 Diageo Polska Sp. z o.o. 00-695 WarSZawa ul N wogrodzka 47a 00-695 Warszawa GrzegorzZi

Bardziej szczegółowo

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009

ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17. Warszawa 2009 1 ISBN 1233-3336 BIULETYN NR 17 Warszawa 2009 2 Biuletyn PTZE nr 17 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Redakcja: Andrzej Krawczyk Skład Komputerowy: Agnieszka Byliniak Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

WITAMY WITAMY WITAMY CO ZACZYNAJ

WITAMY WITAMY WITAMY CO ZACZYNAJ WITAMY WITAMY WITAMY T Y C H CO ZACZYNAJ Inauguracja nadziei i obaw Wchodzimy w trzeci już rok działalności Uniwersytetu. Myślę, że dynamika rozwojowa, jaką dało utworzenie nowej uczelni, wzbogaconej o

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Politechnika Gdańska nauką i sportem stoi 3/2015 PISMO PG 1 Okładka: Inauguracja

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka:

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka: Szanowni Czytelnicy Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku akademickiego 2013/2014. W Państwa ręce przekazujemy zatem ostatni, przed przerwą wakacyjną, numer Akademickich Aktualności Morskich. Niech

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC

Bardziej szczegółowo

Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016

Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 Rektor prof. Janusz Żmija składa gratulacje Rektorowi -Elektowi prof. Włodzimierzowi Sady Głosowanie elektorów

Bardziej szczegółowo