Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi proces skoordynowanych działań nastawionych na ukształtowanie sieci współpracowników sprawnie realizujących misję organizacji, zgodnie z interesami i wartościami jej uczestników inaczej: to wiedza i umiejętność znalezienia właściwych osób, we właściwym czasie na odpowiednie stanowisko oraz zapewnienia im warunków pracy optymalnych dla wspólnego sukcesu 1 ZARZĄDZANIE LUDŹMI powinno być systemem, czyli układem celowo dobranych, zorganizowanych i wewnętrznie spójnych elementów (np. kryteriów ocen), odpowiadającym organizacji, a przede wszystkim jej celom. 2

2 Proces kadrowy OBSADA ODEJŚCIE SZKOLENIE PRZENIESIENIE (+;-) (+) (-) OCENA UCZESTNICZENIE 3 System zarządzania zasobami ludzkimi Powinien brać pod uwagę: Warunki organizacji Warunki otoczenia Ludzie podmioty ZZL 4

3 Warunki organizacji Struktura właścicielska Struktura (fizyczna) formalne i nieformalne rodzaje powiazań między podmiotami, stopień rozbudowania schematu organizacyjnego i jednostek organizacyjnych (zasięg i rozpiętość kierowania), stopień centralizacji / decentralizacji, specjalizacji, wielkość Wyposażenie i technologie Rodzaj działalności 5 Warunki organizacji Cele strategiczne i strategie Metoda zarządzania i styl kierowania Normy, plany i poziom wymagań Kultura i klimat organizacji Wiek (historia, tradycja, legendy) Organizacje pracownicze Miejsce i znaczenie struktur formalnych (np. dział HR) w organizacji 6

4 Warunki otoczenia Zewnętrzni interesariusze (klienci, kontrahenci, dostawcy) Konkurencja (jej siła i relacje z nią) Rynek pracy Regulacje prawne (prawo pracy, podatkowe, ubezpieczenia i zabezpieczenia społeczne, ustawa o ochronie danych osobowych) Organizacje zawodowe 7 Warunki otoczenia Władza państwowa (wykonawcza i ustawodawcza) Instytucje rynku pracy (urzędy pracy, Państwowa Inspekcja Pracy) Społeczność lokalna Kultura narodowa 8

5 Ludzie podmioty ZZL Struktura demograficzna personelu Cechy osobowości pracowników i menedżerów Kompetencje, talenty, wiedza Przełożeni i ich autorytet Liderzy związkowi Rodziny pracowników 9 Planowanie zatrudnienia Planowanie to przewidywanie i celowe działania zmierzające do kreowania zmian w przyszłości. Celem planowania jest identyfikacja przyszłych potrzeb organizacji i przygotowanie programów, których wdrożenie powinno zapewnić eliminację różnic między stanem pożądanym a istniejącym. 10

6 Celem planowania zatrudnienia jest optymalizacja kosztów, zatrudnienia, zasobu wiedzy i kompetencji, efektywności. Wpływa na produktywność, skuteczność, satysfakcję i rozwój. 11 Modele zatrudnienia Stałe zatrudnienie dominujące pracownicze stosunki pracy na czas nieokreślony Zatrudnienie elastyczne dostosowywanie (wielkości i struktury) zatrudnienia do zmiennych warunków i sytuacji oraz potrzeb i możliwości 12

7 Modele zatrudnienia Elastyczność organizacyjna podział firm na mniejsze jednostki. Outsourcing Elastyczność funkcjonalna możliwość podejmowania różnych zadań przez pracowników dzięki ich zdolnościom adaptacyjnym 13 Modele zatrudnienia Elastyczność ilościowa zmiana liczby zatrudnionych pracowników nawet w bardzo krótkich okresach czasu Elastyczność czasowa dostosowywanie rozkładu i wymiaru czasu pracy do zmiennej w czasie potrzeby zatrudnienia w zależności od sezonowości lub zmian koniunktury gospodarczej 14

8 Modele zatrudnienia Zmienny model zatrudnienia zatrudnienie minimalne z okresowym wykorzystaniem elastycznych form Model mieszany pracownicy stali i tymczasowi 15 Typy elastyczności 1. Flexitime (elastyczny czas) wybór czasu pracy poza uzgodnionymi okresami kontaktowymi. 2. Staggered hours (zróżnicowane godziny pracy) pracownicy mogą rozpoczynać i kończyć pracę w ustalonym czasie. 16

9 Typy elastyczności 3. Compressed working hours (skompresowany czas pracy) ograniczenie dni pracy w tygodniu przez wydłużenie dziennego wymiaru czasu pracy. 4. Shift swapping (zamiana zmian) wybór zmian i czasu pracy między pracownikami, z uwzględnieniem potrzeb funkcjonowania zakładu w określonym czasie. 17 Typy elastyczności 5. Time off in lieu (czas wolny w zamian) wykorzystanie czasu wolnego z tytułu nadgodzin (np. wieczorne narady). 6. Self-rostering dopasowanie liczby pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach do dziennego zapotrzebowania (np. w szpitalach i domach opieki). 18

10 Typy elastyczności 7. Annualised hours (annualizacja godzin) rozliczanie czasu pracy pracownika w skali rocznej. 8. Job sharing (podział etatu) podział etatu na dwie części. 9. Working from home (praca z domu) wykonywanie pracy poza siedzibą firmy, np. montowanie, szycie, praca biurowa itp. 19 Typy elastyczności 10. Tele-working (telepraca) praca na odległość. 11. Breaks from work (przerwy w pracy) urlopy: macierzyński, opiekuńczy, szkoleniowy, naukowy. 12. Flexible retirement (elastyczne przechodzenie na emeryturę) w okresie poprzedzającym emeryturę mniejszy bądź malejący wymiar czasu pracy. 20

11 Typy elastyczności 13. Time accounts (konta czasowe) system rejestracji i rozliczania czasu pracy w różnych przekrojach czasowych, gromadzenie i wykorzystywanie oszczędności czasowych. 14. Flexible and cafeteria benefits (kafeteria bonusów) obejmuje finansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie szkoleń i ubezpieczeń, usługi pralnicze, możliwość wykorzystywania urządzeń zakładowych, opiekę lekarską. 21 Typy elastyczności 15. Part-time working (praca w niepełnym wymiarze czasu) możliwość pracy w krótszym wymiarze czasu, głównie na życzenie pracownika (w przeciwieństwie do narzuconego krótszego wymiaru czasu pracy). 22

12 Jakościowe określanie potrzeb kadrowych firmy Analiza pracy JOB ANALYZIS (procedura) Opis stanowiska pracy JOB DESCRIPTION (arkusz) Wymagania kwalifikacyjne JOB SPECIFICATION (wobec osoby na stanowisku pracy) Profil zawodowy (osoba) 23 Analiza pracy jest procesem zbierania informacji o danej pracy: treści, warunkach wykonywania, obowiązkach, wymaganiach, zakresie itp. Jest podstawą do sporządzania opisu stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych. 24

13 Metody analizy pracy Wywiady (z wybranymi osobami źródłami informacji, np. przełożonymi i podwładnymi oraz w różnych formach, np. z pytaniami otwartymi lub zamkniętymi) Obserwacje (np. uczestnicząca, z użyciem kamer, ciągła, migawkowa) 25 Metody analizy pracy Kwestionariusze i metody wystandaryzowane (np. w Polsce: Kwestion. Analizy Stanowiska KAS, Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy KLASP) Analiza sytuacji skrajnych (w tym wypadków) rzeczywistych i/lub wykreowanych 26

14 Metody analizy pracy Praca grupy ekspertów Badanie narzędzi, przedmiotów i materiałów związanych z pracą (np. stopnia zużycia, dysfunkcjonalności) oraz dokumentacji 27 Opis stanowiska pracy zebrane, opracowane i udostępnione informacje zawierające wszechstronną charakterystykę najważniejszych aspektów pracy na konkretnym stanowisku. 28

15 Przykładowe kategorie do opisu: 1. Formalna nazwa stanowiska 2. Komu osoba na stanowisku podlega służbowo 3. Nad kim osoba na stanowisku sprawuje nadzór (kierownictwo) 29 Przykładowe kategorie do opisu: 4. Zastępstwa aktywne (kogo?) 5. Zastępstwa pasywne (kto?) 6. Szczególne uprawnienia: kadrowe, organizacyjno-kierownicze, ekonomiczne 30

16 Przykładowe kategorie do opisu: 7. Odpowiedzialność: finansowa (sumy?), za sprzęt techniczny (jaki?), za pracę podwładnych (kogo? za jaką pracę?), produkty (ilość, jakość) 8. Wyposażenie stanowiska 31 Przykładowe kategorie do opisu: 9. Wymiar czasu pracy 10. Współpraca z innymi podmiotami: w firmie, zewnętrznymi 11. Udział w pracach zespołowych 32

17 Przykładowe kategorie do opisu: 12. Podstawowe zadania przedmiotowe na stanowisku 13. Kryteria oceny 14. Szkolenia (ustawiczne, niezbędne, przydatne) 33 Przykładowe kategorie do opisu: 15. Możliwości awansu 16. Wymagania kwalifikacyjne: wiedza i umiejętności organizatorskie, ekonomiczne, zawodowe, techniczne; wykształcenie; umiejętności interpersonalne; znajomość języków obcych; w zakresie przebiegu pracy zawodowej 34

18 Wymagania kwalifikacyjne nazywane są także wymaganiem (profilem) kompetencyjnym. Są przypisanymi do stanowiska czynnikami niezbędnymi do efektywnego wypełniania zadań i obowiązków. Określają optymalny model cech i właściwości dla stanowiska, stanowią oczekiwany, przedmiotowy aspekt czynników sukcesu. 35 Profil zawodowy albo kwalifikacyjny określa rzeczywisty, przypisany osobie (a więc podmiotowy) zespół cech i właściwości decydujących o tym, w jakim stopniu pracownik lub kandydat odpowiada wymaganiom stanowiska. 36

19 Elementy potencjału zawodowego Określenie czynników wpływających na potencjał zawodowy jest jednym z podstawowych problemów i jednocześnie najtrudniejszych do jednoznacznego wskazania. Stanowią podstawę do sporządzania wymagań kwalifikacyjnych i profilu zawodowego. 37 Elementy potencjału zawodowego Zależą one od wielu zmiennych, które można pogrupować w kategoriach związanych z aspektem fizycznym, wykształceniem, zainteresowaniami, inteligencją, zdolnościami specjalnymi, predyspozycjami psychicznymi. 38

20 Elementy potencjału zawodowego Aspekty fizyczne stan zdrowia, siła, wygląd Wykształcenie poziom, rodzaj, typ, szkolenia, kursy itp. Zainteresowania pośrednio lub bezpośrednio związane z pracą, zawodowe lub pozazawodowe, jednak mające potencjalne zastosowanie w wykonywaniu obowiązków np. sport. 39 Elementy potencjału zawodowego Ogólna inteligencja zdolność postrzegania, analizy i rozwiązywania problemów. Zdolności specjalne szczególne uzdolnienia, wyjątkowe umiejętności, talenty. Dyspozycje psychiczne osobowość, temperament, charakter, procesy poznawcze, style poznawcze, poczucie sprawstwa, motywacja, system wartości, perspektywa czasowa, atrybucje (np. optymizm, pesymizm), komunikatywność itp. 40

21 Wśród elementów potencjału zawodowego, które mogą być wykorzystane w zarządzaniu wiekiem a jednocześnie stanowią obszar szczególnego zainteresowania teoretyków i praktyków ZZL warto wymienić: talenty (zarządzanie talentami), wiedza (z. wiedzą), kompetencje (z. kompetencjami) umiejętności, postawy, osobowość, temperament. 41 TALENT ponadprzeciętne uzdolnienie ukierunkowane na psychiczne lub fizyczne predyspozycje, związane ze znacznym zaangażowaniem i dający wyróżniające, oryginalne wyniki. Zadaniem dla organizacji jest odkrywanie i zarządzanie talentami pracowników, przy założeniu, że każdy pracownik ma jakiś/jakieś talent (-ty). 42

22 Rozpoznawanie talentów Obserwowanie spontanicznych reakcji Zwracanie uwagi na pragnienia i dążenia Dostrzeganie obszarów szybkiego uczenia się Przeżywanie uczucia zadowolenia 43 Jeśli jakaś czynność wychodzi dobrze należy zwrócić uwagę, w jakim czasie o tym myślimy: W czasie teraźniejszym, np. Kiedy będę miał to za sobą? nie wykorzystujemy swojego talentu. W czasie przyszłym, np. Kiedy będę to znowu robił? angażujemy swój talent. 44

23 Talenty wg koncepcji psychologii pozytywnej Można rozwijać jedynie w ograniczonym stopniu można też zmarnować Są w dużym stopniu wrodzone Są niezależne od wieku Są względnie automatyczne Posiadanie ich nie jest kwestią wyboru 45 Talenty wg Gallupa OSIĄGANIE (ACHIEVER) AKTYWATOR (ACTIVATOR) ELASTYCZNOŚĆ (ADAPTABILITY) ANALITYK (ANALYTICAL) ORGANIZATOR (ARRANGER) PRYNCYPIALNOŚĆ (BELIEF) DOWODZENIE (COMMAND) KOMUNIKATYWNOŚĆ (COMMUNICATION) 46

24 Talenty wg Gallupa RYWALIZACJA (COMPETITION) WSPÓŁZALEŻNOŚĆ (CONNECTEDNESS) KONTEKST (CONTEXT) ROZWAGA (DELIBERATIVE) ROZWIJANIE INNYCH (DEVELOPER) DYSCYPLINA (DISCIPLINE) EMPATIA (EMPATHY) BEZSTRONNOŚĆ (FAIRNESS) 47 Talenty wg Gallupa UKIERUNKOWANIE (FOCUS) WIZJONER (FUTURISTIC) ZGODNOŚĆ (HARMONY) ODKRYWCZOŚĆ (IDEATION) INTEGRATOR (INCLUSIVENESS) INDYWIDUALIZACJA (INDIVIDUALIZATION) ZBIERANIE (INPUT) INTELEKT (INTELLECTION) UCZENIE SIĘ (LEARNER) 48

25 Talenty wg Gallupa MAKSYMALISTA (MAXIMIZER) OPTYMISTA (POSITIVITY) BLISKOŚĆ (RELATOR) ODPOWIEDZIALNOŚĆ (RESPONSIBILITY) NAPRAWIANIE (RESTORATIVE) WIARA W SIEBIE (SELF-ASSURANCE) POWAŻANIE (SIGNIFICANCE) STRATEG (STRATEGIC) CZAR (WOO) 49 WIEDZA zbiór faktów i informacji dostępnych w pamięci. UMIEJĘTNOŚĆ sprawność praktycznego wykorzystania wiedzy. Nauka nieustanny proces stawania się innym (lepszym). 50

26 Kompetencja to wg. Europejskiej Ramy Kwalifikacji udowodniona umiejętność zastosowania wiedzy, umiejętności, zdolności, jak również umiejętności interpersonalnych i (lub) metodologicznych w środowisku pracy czy nauki oraz w rozwoju osobistym i zawodowym. W kontekście ERK kompetencje opisywane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. W takim przypadku termin kompetencje stosowany jest w ograniczonym zakresie, jako umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce. 51 SILNA STRONA to bliskie doskonałości właściwości osób oraz ich sposoby działania. Doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez rozwijanie swoich silnych stron. Silna strona łączy talenty, wiedzę i umiejętności. Umiejętności decydują, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, talenty determinują jak dobrze i jak często to robimy. 52

27 Postawa Względnie trwały sposób odnoszenia się do obiektów rzeczywistości, składający się z komponentów poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Obiektem postawy może być człowiek (ludzie), organizacje, państwa, idee, wartości, przekonania, rzeczy, zjawiska itp. 53 Osobowość i temperament Osobowość treściowa charakterystyka zachowania, odpowiada na pytanie co decyduje o naszym zachowaniu i podlega procesowi rozwoju. Temperament formalna charakterystyka zachowania, odpowiada na pytanie jak zmienia się nasze zachowanie i jest względnie trwały. Decyduje m.in. o funkcjonowaniu w sytuacji stresu. 54

28 Elementy potencjału zawodowego Wymagania OSOBOWOŚĆ I TEMPERAMENT TALENTY UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY WIEDZA ZDROWIE Metody szkoleń 55 Podmiot rekrutujący Własne siły Doradcy Źródło Wewnętrzne Zewnętrzne Miejsce poszukiwania 56

29 Argumenty za korzystaniem z usług firm konsultingowych wypracowane techniki doświadczenie specjalistów własne bazy danych znajomość rynku pracy i mediów 57 Argumenty za korzystaniem z usług firm konsultingowych zachowanie w tajemnicy nazwy firmy bezstronność, obiektywność i neutralność, osobiste kontakty gwarancje brak zasobów 58

30 Wybór źródła pozyskania pracownika kryteria Koszty rekrutacji i adaptacji Jakość kandydata Wiedza o kandydacie Atmosfera w organizacji (motywacja, konflikty) 59 Oferty pracy można umieszczać 1. na terenie firmy (znajomości pracowników, staże, dni otwarte) 2. w biurach i urzędach pracy 3. w firmach doradczych zajmujących się poszukiwaniem i doborem 60

31 Oferty pracy można umieszczać 4. w firmach współpracujących (klienci i kontrahenci) 5. w fundacjach 6. w organizacjach zawodowych 61 Oferty pracy można umieszczać 7. w szkołach, uczelniach, ośrodkach szkoleniowych 8. w prasie 9. w rozgłośniach radiowych 62

32 Oferty pracy można umieszczać 10. w stacjach telewizyjnych 11. na targach pracy 12. na tablicach ogłoszeniowych 13. w internecie 14. rekrutacja nieustająca 63 Przyjmowanie dokumentacji aplikacyjnej Weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej, analiza danych biograficznych 64

33 Rozmowa telefoniczna Wywiad (I rozmowa) Sprawdzenie referencji 65 Grupowe i indywidualne badania kandydatów (np. AC): testy, projekty, prezentacje... gry decyzyjne, prace zespołowe... II rozmowa Ostateczna decyzja 66

34 ASSESSMENT CENTER (ocena zintegrowana, centrum oceny, warsztat kwalifikacyjny lub diagnostyczny) to kompleksowe badanie i ocena predyspozycji kandydatów do określonej pracy (kierowniczej) dokonana przez zespół ekspertów na podstawie zachowania się i osiągnięć kandydatów obserwowanych w specjalnie przygotowanych warunkach. 67 Narzędzia badawcze stosowane w metodzie A.C.: 1. gry symulacyjne indywidualne i grupowe, 2. testy psychologiczne, 3. rozmowy kwalifikacyjne, 4. obserwacja kandydatów w sytuacjach społecznych, 68

35 Narzędzia badawcze stosowane w metodzie A.C.: 5. opracowania pisemne dotyczące przyszłej pracy, 6. autoprezentacje kandydatów, 7. dyskusje kierowane i swobodne, 8. analizy opisów sytuacyjnych (studium przypadku). 69 Warunki A.C.: Miejsce: ośrodek szkoleniowy z dala od siedziby firmy. Uczestnicy: pracownicy firmy lub kandydaci o dużym potencjale rozwojowym. Czas: min. 2-3 dni. Oceniający: kierownicy wyższego szczebla i konsultanci zewnętrzni. 70

36 Warunki A.C.: Wyniki: raport pisemny z przebiegu badań, (powinien on zawierać psychologiczne charakterystyki uczestników w związku z ich przyszłą pracą zawodową). Zastosowanie: w dużych firmach dla diagnozy potencjału rozwojowego kadry na odpowiedzialnych szczeblach kierowania. 71 Wartościowanie pracy ze względów prawnych bywa koniecznością, stanowi podstawę do określenia wynagrodzeń i kształtowania zbiorowych umów dotyczących pracy. 72

37 Istotą wartościowania pracy jest jej ocena wg adekwatnych miar, tak aby różne rodzaje pracy (zadań, stanowisk) można było ze sobą porównywać. O efekcie wartościowania decydują zastosowane kryteria. 73 Przykłady kryteriów 1. Wymagania umysłowe, np. kwalifikacje, doświadczenie, kompetencje zawodowe, kreatywność, zmienność aktywności 2. Odpowiedzialność, np. za organizację pracy, kierowanie, koordynację, za wyniki, kontakty z innymi podmiotami 3. Uciążliwość, trudność warunków pracy, fizyczne obciążenie 74

38 W uproszczeniu wartościowanie powinno odpowiadać na następujące pytania (M. Adamiec i B. Kożusznik) 1. Co zależy od danego pracownika, na co wpływa jego zachowanie? 2. Jak wielki jest jego wysiłek, w ilu i w jakich sferach? 3. Jakich kompetencji wymaga jego praca? 4. Jaki jest stopień (zakres) jego odpowiedzialności? 5. Jak wielkim stresom podlega? 75 Wśród podstawowych metod wartościowania pracy wymieniane są: syntetyczne (np. rangowanie) i analityczne (np. analityczno-punktowe czy analityczno obliczeniowe i in.). 76

39 Do najbardziej znanych w Polsce metod wartościowania pracy należy UMEWAP-2000 (Uniwersalna Metoda Wartościowania Pracy wersja z 2000 r.). W metodzie tej przyjęto cztery główne kryteria wartościowania: złożoność pracy, odpowiedzialność, uciążliwość oraz warunki pracy. 77 Szkolenie Planowane i metodyczne działania polegające na uczeniu, zmierzające do zmian w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Nauka to nieustanny proces stawania się innym (lepszym). 78

40 Proces szkoleniowy - etapy 1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 2. Planowanie szkolenia 2.1. Kto przeprowadzi? 2.2. Metody 2.3. Miejsce przeprowadzenia szkolenia 3. Ocena efektywności Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych (RAPS) Służy określeniu rozbieżności miedzy stanem istniejącym w organizacji a pożądanym. Podstawowymi źródłami informacji dla RAPS są: Strategia organizacji Wyniki ocen okresowych Oceny efektywności szkoleń Analiza i opis stanowiska pracy Plany rozwoju pracowników 80

41 RAPS Metody badawcze są podobne jak w innych procedurach kadrowych, np.: diagnoza organizacyjna, analiza dokumentów, wywiady, obserwacja, ankiety i kwestionariusze, panele ekspertów, Development Center. Wynikiem RAPS jest wyznaczenie celów, uczestników szkolenia i prowadzących, programu szkolenia, metod i miejsca Kto prowadzi? Wykorzystanie gotowych materiałów przez pracowników (e-learning, filmy, programy komputerowe, zestawy ćwiczeniowe) Dział szkoleń lub odpowiednio przygotowani do tego pracownicy Firmy doradcze lub wyspecjalizowane w szkoleniach Wolni strzelcy niezależni szkoleniowcy 82

42 2.2. Metody szkoleń macierz Metody doskonalenia w miejscu pracy (on the job) Metody doskonalenia poza miejscem pracy (off the job) Indywidualne I II Grupowe III IV 83 I. Indywidualne on the job Przyuczenie Instruktaż Asystentura Zastępowanie Rotacja Następstwo Powierzenie specjalnych zadań Rozwój kierowniczy Coaching Mentoring Patronat Konsultacje z przełożonym Zadania zlecone Staże i praktyki 84

43 II. Indywidualne off the job E-learning (także on the job) Nauka na odległość (korespondencyjna) Prace pisemne Studia stacjonarne, wieczorowe i podyplomowe Studia podyplomowe Studia MBA Konsultacje Programowany instruktaż Indywidualna analiza przypadków 85 III. Grupowe on the job Koła jakości Ośrodek uczenia się Projekty kooperacyjne Projekty zespołowe Metody aktualizowanych przypadków Gabinety cieni Inkubatory talentów 86

44 IV. Grupowe off the job Wykłady Seminaria Konferencje Sympozja Symulacje ekonomiczne Gry planistyczne Odgrywanie ról Inscenizacje Nauczanie programowane Psychodrama Grupowe studia przypadków 87 IV. Grupowe off the job Trening dynamiki grupowej Treningi interpersonalne Treningi wrażliwości Trening pracy zespołowej Trening umiejętności organizacyjnych Warsztaty twórcze Uczenie w działaniu Trening outdoor 88

45 2.3. Miejsce przeprowadzenia szkolenia Off the job poza miejscem pracy daje możliwość koncentracji uczestników na szkoleniu, chociaż jest zwykle droższe. On the job w miejscu pracy daje możliwość nauki obsługi urządzeń i sprzętu w firmie czy rozwiązywania konkretnych przypadków Ocena efektywności szkolenia I. Poziom indywidualny 1. Reakcje opinie, odczucia i oceny indywidualnych uczestników szkolenia dotyczące jego przebiegu (merytorycznie i organizacyjnie) 2. Wiedza czy i w jakim stopniu została przyswojona wiedza 90

46 3. Ocena efektywności szkolenia II. Poziom organizacji 3. Zachowania wykorzystanie przedmiotu szkolenia w codziennej pracy. Badanie trudne i czasochłonne 4. Rezultaty szuka i analizuje rezultaty szkolenia dla funkcjonowania całej organizacji (zwrot nakładów w czasie i zysk) 91 OCENA OKRESOWA PERSONELU może dotyczyć: KANDYDATA potencjał Jaki może być? PROGNOZA PRACOWNIKA efektywność Jaki jest? DIAGNOZA ROZWOJOWY SZACUNKOWY 92

47 OCENA PERSONELU może dotyczyć: I. Podmiotu (osoby) II. Przedmiotu (rodzaj i poziom uzyskanych wyników pracy) III. Organizacji (nastawiona na diagnozę systemu zarządzania) 93 Metody oceny Wśród grup metod ocen wymieniane są najczęściej: Relatywne Analityczne Absolutne Sumaryczne Jedną z bardziej rozbudowanych technik jest development center wywodząca się z assessment center, jednak z inaczej określonym celem. 94

48 Ocena może być przeprowadzona przez: 1. bezpośredniego przełożonego (lub z pominięciem jednego szczebla) 2. kierownika ds. personalnych 3. podwładnych 95 Ocena może być przeprowadzona przez: 4. współpracowników 5. grupę podwładnych, lub współpracowników 6. samego pracownika (samoocena) 7. specjalistów z zewnątrz 96

49 Zasadniczą cechą systemu ocen powinna być jego prostota i rzetelność oraz jasno sformułowany cel. Pozostałe cechy można podzielić ze względu na: Organizację Ocenianych Oceniających 97

PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE

PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE 1 PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE agencje doradztwa personalnego (personnel/human resources consulting) firmy działające w zakresie doradztwa personalnego. Zatrudniają wysokiej klasy specjalistów, którym

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna SYSTEM ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTY NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo