Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Prażmów listopad Podsumowanie kadencji str Pobiegli pod opieką św. Franciszka str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Prażmów listopad 2014 www.prazmow.pl. Podsumowanie kadencji str. 4-7. Pobiegli pod opieką św. Franciszka str."

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Prażmów listopad Podsumowanie kadencji str. 4-7 Pobiegli pod opieką św. Franciszka str. 8

2 Cztery lata DOBRYCH ZMIAN Rozmowa z Grzegorzem Pruszczykiem Wójtem Gminy Prażmów S7 przyśpiesza Budowa odcinka trasy S7 Warszawa- -Grójec znalazła się na liście priorytetów w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski spotkał się w dniu 15 października z sygnatariuszami protestu przeciw zaniechaniu budowy Puławskiej-bis z października 2013 roku i przedstawił szczegółowy roboczy harmonogram prac nad budową przedmiotowego odcinka. Poza Grzegorzem Pruszczykiem Wójtem Prażmowa w spotkaniu udział wzięli pozostali przedstawiciele gmin, które we wspólnym apelu wystąpiły do Ministra Transportu: Zdzisław Lis - Burmistrz Piaseczna oraz Jolanta Budowa wodociągu z dofinansowaniem Gmina Prażmów w dniu 17 października 2014 r. otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o otrzymanym dofinansowaniu na budowę sieci wodociągowej w ul.głównej w Ustanowie. fot. Spotkanie u wojewody w sprawie budowy S7 Maria Batycka Wąsik Wójt Lesznowoli. Podczas spotkania zapoznani zostali z harmonogramem prac budowy drogi. Przetarg na jej realizację został wyznaczony na pierwszy kwartał 2015 roku, a planowane zakończenie robót przewidziano na początek 2019 roku. Gazyfikacja Wielomiesięczne negocjacje i starania Gminy Prażmów przyniosły efekt. Polska Spółka Gazownictwa wprowadziła do projektu planu na 2015 rok rozpoczęcie I etapu budowy sieci gazowej na terenie Gminy Prażmów. Założenia przewidują budowę systemowego gazociągu ze stacji tłocznej w Czaplinku poprzez Gabryelin, Uwieliny, Kędzierówkę, Cieszę się, że władze krajowe nie pozostały głuche na apel koalicji naszych gmin i zrewidowały swoje stanowisko wobec terminu budowy trasy tak ważnej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu piaseczyńskiego powiedział Grzegorz Pruszczyk. Krupią Wólkę do węzła dystrybucyjnego w rejonie Ustanowa. Ustalenia techniczne przewidują, że od tej magistrali będzie prowadzona dalsza nitka gazociągu w kierunku Piskórki i Łosia a stąd dalej na południe w kierunku Prażmowa. Złożony projekt czeka na zatwierdzenie przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa. fot. Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów Panie Wójcie, 4 lata temu wyborcy w Gminie Prażmów zdecydowali o zmianie personalnej na stanowisku wójta. Warto było? Cztery lata temu większość wyborców wybrała zmianę. Zdecydowano o zmianie nie tylko personalnej, lecz faktycznie o zmianie w tempie przemian cywilizacyjnych, w wizerunku gminy, jakości komunikowania się z mieszkańcami i w sposobie jej zarządzania. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw realnym potrzebom mieszkańców. Wiele spraw udało się rozwiązać a kilka długoterminowych projektów jak np. kanalizacja wreszcie rozpoczęto. Co ocenia Pan na plus tej kadencji? W mojej ocenie dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Dochody gminy wzrosły w tym okresie o 26%, a równocześnie systematycznie spłacane było zadłużenie, zaciągnięte w poprzedniej kadencji. Jako gmina nauczyliśmy się skutecznie pozyskiwać środki unijne i dziś prawie każda inwestycja w gminie jest finansowana przy udziale pozyskanych dotacji unijnych. Udział dotacji zewnętrznych w tej kadencji w porównaniu z poprzednią wzrósł 6-krotnie. Przestaliśmy także mówić o kanalizacji i spierać się z mieszkańcami o kolejne lokalizacje oczyszczalni, a zaczęliśmy w tej dziedzinie podejmować konkretne działania: podpisaliśmy porozumienie z Gminą Piaseczno na odbiór ścieków. Aktualnie wykonujemy projekt techniczny, który zakończy się pozwoleniem na budowę sieci kanalizacyjnej w pierwszych miejscowościach w naszej gminie. Udało się także w krótkim czasie skutecznie wdrożyć odbiór odpadów komunalnych z posesji. Wraz z wprowadzeniem linii L-19 Prażmów komunikacyjnie dołączył do aglomeracji warszawskiej, a mieszkańcy zyskali nowy sposób dojazdu do szkół i miejsc pracy. Czy zastał Pan solidny fundament dla zmian? W mojej ocenie wiele decyzji podejmowanych w poprzedniej kadencji była dokonywana bez odpowiedniego planowania i dbałości o dobre ich wykonanie. Dotyczy to, niestety, także poważnych inwestycji. Przykładem może być rozpoczęta przez mojego poprzednika budowa gimnazjum w Uwielinach. Budynek już w momencie projektowania miał zbyt małą ilość sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć w istniejących wtedy sześciu klasach gimnazjalnych. Nie wzięto także pod uwagę zmieniającego się prawa oświatowego, które sprawiło, że w krótkim okresie mamy do czynienia z szybkim przyrostem liczby dzieci w szkołach. W finale aktualnie spłacamy jeszcze kredyt zaciągnięty na budowę szkoły przez władze poprzedniej kadencji, a już zmuszeni jesteśmy projektować kolejną rozbudowę zespołu szkolnego w Uwielinach. Podobnie problematyczna jest następna sztandarowa inwestycja z ubiegłej kadencji: budynek ZOZ- u w Prażmowie, gdzie cały czas zmagamy się z przemakaniem ścian i fundamentów. Tylko w tym roku wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, aby odwodnić obiekt oddany do użytkowania w 2010 roku. A nie są to pierwsze nakłady na ten cel. Początek kadencji to zmaganie się z dolegliwościami lokalnych podtopień. Mieszkańcy są dziś bezpieczniejsi? Przez całą kadencję intensywnie nadrabialiśmy wieloletnie zaniedbania w zakresie drożności cieków i urządzeń wodnych, a także asfaltowanie dróg bez zadbania o ich prawidłowe odwodnienie. Przygotowane zostało także nowe studium kierunków i uwarunkowań zago- spodarowania przestrzennego gminy, w którym wyznaczono miejsca pod zbiorniki retencyjne i wskazanie stref ochronnych zabezpieczono mieszkańców przed dotkliwością ewentualnych podtopień. Podsumowując: w tym zakresie jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż 4 lata temu, choć w kolejnych budżetach trzeba planować kolejne prace i pamiętać o środkach utrzymujących drożność odtworzonych cieków. Przez całą kadencję systematycznie rozbudowywano infrastrukturę sportową dla dzieci i młodzieży. Dlaczego potraktował Pan to zadanie jako priorytetowe? Od początku kadencji zdawałem sobie sprawę, że ta dziedzina była jedną z bardziej zaniedbanych w naszej gminie. Miałem świadomość, że statystyki szkolne dotyczące zdiagnozowanych wad postawy u uczniów w gminie są na tyle niepokojące, że bez szybkich działań przede wszystkim dających możliwość większej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, my dorośli będziemy odpowiadać za choroby cywilizacyjne młodego pokolenia. Zbudowany został zespół boisk Orlik w Prażmowie, a teraz właśnie trwają prace nad kompleksem boisk w Uwielinach, również dofinansowywanym zewnętrznie, tylko z innego, korzystniejszego dla nas programu. Postanowiliśmy również wyjść naprzeciw organizacjom krzewiącym kulturę fizyczną także proceduralnie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad udostępniania sal i obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Prażmów. Sale i wszelkie obiekty sportowe są udostępniane tym podmiotom bezpłatnie. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed następną kadencją? W pierwszej kolejności kanalizacja i dalsza gazyfikacja gminy. Bez tego trudno będzie osiągnąć właściwy poziom rozwojowy. Ze względu na systematyczny przyrost ludności w naszej gminie bez wątpienia priorytetem muszą być także dalsze inwestycje w oświatę, służbę zdrowia i infrastrukturę drogową. Dziękuję za rozmowę. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie ok ,93 PLN, z czego kwota ,00 PLN zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na lata Dzięki pozyskanej dotacji gmina budowę wodociągu sfinansuje ze środków własnych tylko w 35%. fot. Budowa sieci gazowej w Gminie Prażmów rozpocznie się od Gabryelina 2

3 PODSUMOWANIE KADENCJI ŚWIETLICA WIEJSKA Sukcesywna spłata ubiegło-kadencyjnego zadłużenia, stały wzrost dochodów budżetowych, 6-krotne zwiększenie udziału środków zewnętrznych w inwestycjach gminnych, rozbudowa bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, rozwiązanie kwestii kanalizacji, konsekwentna budowa infrastruktury odwodnieniowej i wprowadzenie autobusowego połączenia komunikacyjnego ze stolicą tak w kilku frazach można scharakteryzować cztery lata mijającej kadencji w Gminie Prażmów. Dobiega końca remont budynku po byłym posterunku policji i zaadaptowanie go na świetlicę wiejską. Samorząd wydał na inwestycję prawie 140 tys. zł, z czego 31 tys. zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Także w tym tywną opinię LGD Perły Mazowsza kwotę prawie 603 tys. zł zyskała pozy- roku zakończyć ma się budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego przy środków PROW. i oczekuje na refundację finansową ze szkołach w Uwielinach. Inwestycja na PROJEKT ROZBUDOWY SP w UWIELINACH fot. Nowa świetlica wiejska w Prażmowie GMINNY PORTFEL ROZWIJAMY SIĘ Cztery lata dobiegającej końca kadencji przyniosły wiele dobrego mieszkańcom Gminy Prażmów. graf. Budżet gminy Prażmów na przestrzeni ostatnich lat Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłych latach znalazły się inwestycje w rozbudowę bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. W 2011 roku oddano do użytkowania pierwsze publiczne przedszkole gminne. Oddano do użytku budynek Publicznego Gimnazjum w Uwielinach. Obiekt wzniesiono obok Szkoły Podstawowej w Uwielinach. Wybudowanie i wyposażenie nowej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą kosztowało samorząd 3,2 mln zł. W 2012 roku uroczyście otworzono nowoczesny obiekt sportowy. Kompleks boisk sportowych Orlik powstał przy Szkole Podstawowej w Prażmowie. Inwestycja opiewająca na kwotę 1,1 mln zł została całkowicie sfinansowana z funduszy zewnętrznych. Początkowo pozyskano dotację Skuteczne zarządzanie finansami i planami inwestycyjnymi gminy przyniosło widoczne efekty. Bez obciążania mieszkańców wzrostem stawek podatków i opłat lokalnych, rok rocznie odnotowywany jest wzrost dochodów w budżecie. Spłata zadłużenia zaciągniętego w poprzedniej kadencji oraz realizowanie inwestycji bez ich kredytowania w ubiegłych latach przyczyniły się do znaczącego spadku PRZEDSZKOLE GMINNE Inwestycja przystosowania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie do prowadzenia w nim placówki oświatowej kosztowała 1,1 mln zł. Obiekt został zrewitalizowany. Oprócz urządzenia i wyposażenia sal dla przedszkolaków, wybudowano parking dla rodziców oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. fot. Gimnazjum w Uwielinach zadłużenia gminy i utrzymania go na poziomie 12 procent. W ostatnich czterech latach Gmina Prażmów nauczyła się także skutecznie pozyskiwać środki unijne. Dzisiaj prawie każda inwestycja jest finansowana przy udziale pozyskanych dotacji zewnętrznych. Udział środków zewnętrznych w tej kadencji w porównaniu z poprzednią wzrósł 6-krotnie. fot. Przedszkolny plac zabaw PUBLICZNE GIMNAZJUM W UWIELINACH fot. Sala informatyczna w Uwielinach KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK ze środków Ministerstwa i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 666 tys. zł. Następnie otrzymano refundację pozostałych kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PLACE ZABAW fot. Kompleks boisk sportowych Orlik graf. Pozyskane środki zewnętrzne na przestrzeni lat fot. Gminne przedszkole W bieżącym roku powstał także projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Uwielinach. Szkoła zostanie przygotowana na dynamiczny przyrost dzieci w wieku szkolnym na terenie W mijającej kadencji zrealizowano także szereg inwestycji drogowych. Kompleksowe modernizacje dróg na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł przeprowadzano na najbardziej wyeksploatowanych odcinkach. Wsparto fot. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej w Uwielinach gminy. Projekt zakłada dobudowanie nowego skrzydła szkoły. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa placówki zwiększy się 1152 m2. finansowo także remont drogi łączącej Gminę Prażmów z Gminą Chynów. Oto niektóre ze zrealizowanych inwestycji drogowych. fot. Bieg św. Franciszka w Prażmowie MODERNIZACJA DRÓG ul. Błońska w Błoniu ul. Szkolna/Leśna w Uwielinach ul. Zielonych Sosen w Białym Ługu Tradycyjnie w drugi pełny weekend września organizowane są także Dni Prażmowa. Dwudniowa impreza przyciąga INFRASTRUKTURA SPORTOWA Wyrównując szanse rozwojowe w zakresie aktywności fizycznej i zapobiegając wadom postawy u dzieci i młodzieży w Gminie Prażmów w mijającej kadencji konsekwentnie realizowany jest plan budowy niezbędnej infra- uwagę nie tylko mieszkańców gminy ale i sąsiadów. Dla dzieci przygotowane są liczne atrakcje dmuchańce-skakańce, ani- ul. Jarzębinowa w Gabryelinie fot. Turniej Piłki Nożnej w Prażmowie DNI PRAŻMOWA ul. Kalinowa w Bronisławowie ul. Główna w Nowym Wągrodnie struktury sportowej. Ponadto opracowano zapisy proceduralne mające zachęcić instytucje krzewiące kulturę fizyczną do pracy na naszym terenie (udostępnianie sal gimnastycznych i obiektów sportowych bezpłatnie dla stowarzyszeń i klubów). W gminny kalendarz wydarzeń sportowych wpisały się liczne imprezy zarówno dla amatorów siatkówki, piłki nożnej, kickboxingu, kolarstwa jak i biegania. fot. Turniej Pierwszego Kroku w Kickboxingu w Uwielinach macje i konkursy z nagrodami. Nieodłączną częścią imprezy są niedzielne obchody dożynkowe. Na scenie w tym roku zaprezentował się Kabaret CIACH oraz Grzegorz Hyży z zespołem TABB. ROZWIJAMY SIĘ JESTEŚMY AKTYWNI W tym samym roku z 50 procentowym wsparciem finansowym z Rządowego Programu Radosna Szkoła powstał nowoczesny plac zabaw przy szkołach w Uwielinach. Inwestycja kosztowała prawie 200 tys. zł. Z tego samego programu w 2013 roku wybudowano za kwotę 184 tys. zł (w tym 50 proc. dofinansowanie) kolejny plac zabaw przy szkołach w Prażmowie. Refundację w wysokości 35 tys. zł ze środków PROW uzyskał natomiast trzeci plac zabaw zlokalizowany w Woli Prażmowskiej. Jego budowa kosztowała 56,5 tys. zł (w tym fundusze sołeckie). fot. Plac zabaw w Uwielinach fot. Plac zabaw w Woli Prażmowskiej fot. Podczas imprezy dla dzieci przygotowany jest szereg atrakcji fot. W bieżącym roku Prażmów odwiedził Kabaret CIACH fot. Dni Prażmowa to okazja do integracji mieszkańców gminy fot.na scenie zaprezentował się także Grzegorz Hyży

4 DBAMY O HISTORIĘ BEZPIECZEŃSTWO PAMIĘTAMY fot. 150 rocznica śmierci poległych w Powstaniu Styczniowym Gmina w swoich działaniach w mijających czterech latach dawała wyraz troski o pamięć historyczną i tożsamość regionu. W 2013 roku z dofinansowaniem z programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uruchomiono Internetowe Muzeum Regionalne Ziemi Prażmowskiej. Wśród historycznych dokumentów zbioru zamieszczonego na portalu praprazmow.pl znajdują się, pochodzące z prywatnych rąk, unikatowe fotografie dokumentujące życie mieszkańców fot. Internetowe Muzeum Ziemi Prażmowskiej z okresów przed i po II wojnie światowej. Wśród eksponatów znajdują się archiwalne dokumenty, monografie oraz współczesne fotografie uwieczniające historyczne przedmioty. fot. Marsz Niepodległości w Krępie Uroczyście obchodzono także rocznice bitew i wydarzeń, które miały miejsce na terenie gminy. We współpracy z sołectwem Krępa organizowano także doroczne marsze niepodległości w dniu 11 listopada. fot.70-lecie bitwy w Piskórce W minionych czterech latach podjęto także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. We współpracy finansowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Komendantem Mazowieckim Państwowej Straży Pożarnej zakupiono wart 631 tys. zł nowoczesny samochód strażacki dla Bez wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Zdrowia w mijającej kadencji udało się poszerzyć zakres świadczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrodnie. Nowoczesny samochód pozwoli na bardziej efektywne niesienie pomocy. Dzięki parametrom wyposażenia, przede wszystkim zbiorników ze środkami gaśniczymi, jednostka wchodząca w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego zyskała dodatkowe atuty w akcji ratowniczej. ZDROWIE dla pacjentów w Prażmowskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej o ginekologię, USG oraz rehabilitację. Gmina Prażmów w bieżącej kadencji wsparła także lokalny posterunek policji. Dla funkcjonariuszy zakupiono tablety z dostępem do internetu oraz przekazano środki finansowe w wysokości 30 tys. zł na zakup dodatkowego radiowozu do jednostki. fot. Gabinet ginekologiczny fot. Wóz strażacki OSP Wągrodno BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ W trosce o wygodę życia naszych mieszkańców Wójt we współpracy z Radą Gminy podjął szereg działań na rzecz mieszkańców gminy. Oto niektóre z nich: DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE BY ŻYŁO SIĘ ŁATWIEJ fot. Prace odwodnieniowe fot. Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie fot. Odbiór odpadów komunalnych fot. L19 Od początku bieżącej kadencji dużo uwagi poświęcono kwestii odwodnienia. W minionych czterech latach odtworzono i zmodernizowano 18 km rowów odwadniających. Odmulono rzekę Zieloną, która jest głó- To także w tej kadencji zapadły strategiczne decyzje torujące drogę do skanalizowania terenu gminy Prażmów. Konsekwencją wypracowanych decyzji było Odbiór odpadów komunalnych stał się obowiązkiem gmin od lipca 2013 r. W Prażmowie wdrożenie sytemu było szybkie i sprawne. W między czasie w odpowiedzi na sugestie mieszkańców dokonano korekty harmonogramu wywozu, zwiększając częstotliwość wywozu odpadów segregowanych do Reagując na wycofywanie się z lokalnego rynku PKS-u we współpracy z ZTM uruchomiono pierwszą współfinansowaną linię ODWODNIENIE KANALIZACJA GOSPODARKA ODPADAMI dwóch razy w miesiącu. Modyfikacje nie wpłynęły na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Wdrożenie systemu pozwoliło na uszczelnienie całego systemu wywozu odpadów. TRANSPORT ZBIOROWY W mijającej kadencji dwukrotnie pozyskano także dotacje na łączną kwotę 68 tys. zł z Wojeautobusową. Wraz z otwarciem linii L-19 Gmina Prażmów znalazła się w lidze gmin, które mają ze stolicą nie tylko wspólne poło- wnym odbiornikiem wód z terenu gminy. Opracowano także nowe Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prażmów, w którym poza zapisami wyznaczającymi kierunki rozwoju, wykonano analizę hydrologiczną gminy. Owocem tej pracy było wyznaczenie w nowym studium zbiorników retencyjnych zabezpieczających przed powodzią tereny zabudowy mieszkaniowej. podpisanie Porozumienia Międzygminnego, na mocy którego ścieki z terenu gminy popłyną do piaseczyńskich oczyszczalni. Aktualnie przygotowywany jest projekt techniczny, który zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w pierwszych siedmiu wsiach. wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Działania kosztowały w sumie prawie 75 tys. zł. żenie geograficzne ale również wspólny bilet i komunikację. W mijającej kadencji pozyskano także liczne dotacje unijne i krajowe na projekty edukacyjne i społeczne. Gmina korzystając ze wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowała dodatkowe zajęcia dla uczniów wszystkich szkół. W 2011 rozpoczęto projekt Indywidualizacja procesu nauczania Gmina pozyskała także dotacje na projekty z związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa. W partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. realizowany jest projekt Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Gmina Prażmów nawiązując do zmian systemowych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi pozyskała także dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekty o tematyce edukacyjno- -ekologicznej. i wychowania uczniów klas 1-3. Zajęcia pozalekcyjne były prowadzone z uczniami wymagającymi wyrównania braków jak i rozwijania kompetencji kluczowych. Projekt kosztował blisko 91 tys. zł. W 2012 roku rozpoczęto podobny projekt zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych Nasza szkoła, CYFRYZACJA na kwotę 60 tys. zł. W ramach niego powstanie sala komputerowa w filii Biblioteki Publicznej w Woli Prażmowskiej. Obecnie realizowany jest także wart 538,5 tys. zł projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W 2013 roku zorganizowano dla wszystkich szkół i indywidualnie dla uczniów konkurs ekologiczny Czysta Gmina czysty świat. Dofinansowanie w wysokości prawie 10 tys. zł w całości przeznaczono na zakup urządzeń wielofunkcyjnych do szkół oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców części plastycznej konkursu. W 2014 roku gmina nasza przyszłość. W ramach działania na kwotę 193 tys. zł poza organizacją licznych zajęć dodatkowych udało się doposażyć bazę oświatową o nowoczesne pomoce naukowe. W 2014 roku rozpoczęto projekt skierowany do uczniów gimnazjów. Projekt Moja przyszłość realizowany jest za kwotę blisko 50 tys. zł. w sieci. W ramach niego trzy szkoły z terenu gminy, filia biblioteki publicznej oraz 30 gospodarstw domowych wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Gmina opłacać będzie dostęp do sieci przez kolejnych 5 lat. zrealizowała kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie. Działanie kosztowało 15 tys. zł. Obecnie trwają prace nad budową ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-ekologicznej. I etap realizacji tego przedsięwzięcia wart 48 tys. zł także zyskał pozytywną opinię WFOŚiGW w Warszawie. fot. Ferie z unijnymi zajęciami fot. w sieci fot. Kampania ekologiczna EDUKACJA NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

5 Pobiegli pod opieką św. Franciszka W dniu 11 października br. przy kościele w Prażmowie w Biegu św. Franciszka pobiegło 137 uczestników, w tym 4 z czworonożnymi przyjaciółmi. Impreza była związana z obchodzonym w dniu 4 października w Kościele Katolickim wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu, który jest także patronem tutejszej parafii. Imprezę współorganizował Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów oraz Tadeusz Polak - Proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu. Najmłodsi rywalizowali na dystansie 700 m, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych na dystansie 1500 m a młodzież gimnazjalna i dorośli na dystansie prawie 5 km. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcom podczas ceremonii dekoracji, Wójt Grzegorz Pruszczyk, Ks. Proboszcz Tadeusz Polak oraz Sołtys wsi Wilcza Wólka Wiesława Świderska wręczyli nagrody rzeczowe akcesoria do biegania. Najlepszy zawodnik wśród najmłodszych przebiegł przez metę jeszcze przed upływem trzeciej minuty. Najlepsza zawodniczka dziewięć sekund później. Na podium stanęli: I miejsce Damian Choroś, II miejsce- Mateusz Pietrzak, III miejsce Dawid Łukaszewicz. Wśród dziewczynek najlepsza była Helena Piekarowicz, II miejsce zajęła Oliwia Kielak, a III miejsce Klaudia Gielecińska. Na dystansie 1500 m jako pierwszy dobiegł Mikołaj Grzegrzółka z czasem 5:19, tuż za nim na podium stanął jego brat Łukasz Grzegrzółka, III miejsce zajął Sebastian Choroś. Najlepsza z dziewcząt była Alicja Stawiarska z czasem 8:16, II miejsce zajęła Alicja Florczyńska, jako III na podium stanęła Zuzanna Kłosiewicz. W biegu głównym na dystansie 4825 m zaciętą walkę toczyło 60 zawodników. Jako pierwszy dobiegł Przemysław Osełka z czasem 17:28. Na II miejscu ze stratą prawie 3 minut dotarł Michał Konopka. Jako ostatni na podium stanął Piotr Szczepański. Wśród kobiet najlepsza była Magdalena Piekarowicz, który minęła linię mety po upływie 23 minut i 42 sekund. Na II miejscu uplasowała się Urszula Szokalska, która wraz z mężem wsparła organizację biegu. III miejsce wśród kobiet zajęła Iwona Lewandowska. W biegu głównym można było wziąć udział z psem, ponieważ św. Franciszek jest m.in. patronem zwierząt. W tej odrębnej kategorii na podium stanęli wraz ze swoimi psami: I miejsce Marcin Pape z czasem 23 minuty, II miejsce Marcin Ratajczyk, III miejsce Marcin Szylassa. W dniu 26 września 2014 r. na kompleksie boisk Orlik w Prażmowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Prażmów Wzięło w nim udział 12 drużyn z powiatu piaseczyńskiego z: Konstancina Jeziornej, Baniochy, Góry Kalwarii, Czaplinka, Uwielin, Pamiątki, Prac Małych, Tarczyna oraz gospodarze z Prażmowa. Dziewczęta grały w systemie każdy z każdym a chłopcy w podziale na grupy. Najlepsze z Prażmowa, najlepsi z Tarczyna Drużyna dziewcząt z Prażmowa zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nimi uplasowała się drużyna z Tarczyna, trzecie miejsce zajęła zaś drużyna z Góry Kalwarii. Rywalizację chłopców wygrała drużyna z Tarczyna. Tuż za nimi na podium znalazły się drużyny z Góry Kalwarii na drugim miejscu i Baniochy na trzecim. Najlepszym zawodnikom turnieju rozdano nagrody indywidualne. Najlepszymi sportowcami turnieju zarówno spośród dziewcząt, jak i chłopców zostali zawodnicy z Tarczyna: Łukasz Jakóbiak oraz Oliwia Traczyk. Najwięcej bramek strzelił zaś Hubert Kobierski z Góry Kalwarii i Weronika Cieślicka z Prażmowa. Najskuteczniejszymi bramkarzami zostali: Bartosz Kaczmarek z Góry Kalwarii oraz Aleksandra Matulka z Prażmowa. Organizacja imprezy sportowej I Turniej Piłki Nożnej Prażmów 2014 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Samorządowy

Przegląd Samorządowy Czeczewo Otwarcie pracowni komputerowej Przegląd Samorządowy p o m o r z e Borkowo Inwestycja na piątkę 5 6 6 6 nr 2 (27) luty 2014 miesięcznik bezpłatny Grabiny-Zameczek Bal dla wszystkich Polecamy Bartoszylas

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W :

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W : Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej Czyżew wśród laureatów konkursu Grunt na medal W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata 2010-2014 www.bardo.pl ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 W NUMERZE Strona 3 Referendum gminne Strona 4 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem Strona

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010-2014. Gmina Tuchów

Podsumowanie kadencji 2010-2014. Gmina Tuchów Podsumowanie kadencji 2010-2014 Gmina Tuchów Dobiega końca kolejna kadencja samorządu, obejmująca lata 2010-2014. To okazja do dokonania podsumowań, bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych

Bardziej szczegółowo