e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad 17500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500"

Transkrypt

1 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad Nr 3 (29) 2010 marzec MONTA KONSTRUKCJI STALOWEJ MOSTU ROZPOCZÊTY 3czerwca 2009 r. rozpoczê- ³a siê budowa pierwszego odcinka Trasy Mostu Pó³nocnego od wêz³a z ul. Modliñsk¹ do wêz³a z ul. Pu³kow¹. W marcu 2010 r. minê³o w³aœnie 9 miesiêcy od dnia rozpoczêcia prac na tym wielkim placu budowy. Realizacja wartej prawie miliard z³otych inwestycji drogowej przebiega zgodnie z harmonogramem i ma byæ zakoñczona na prze³omie 2011 i 2012 roku. W trakcie pierwszych tygodni budowy prowadzono prace zwi¹zane ze wzmacnianiem i stabilizacj¹ terenu, po którym przebiegaæ bêdzie nowa trasa. Po stronie bielañskiej wymaga³o to umieszczenia w gruncie ponad 6000 kolumn wirowych, po stronie bia³o³êckiej wymiany i zagêszczenia gruntu na obszarze m 2. Trwa³y tak e rozbiórki zabudowañ znajduj¹cych siê na nieruchomoœciach przejêtych pod budowê trasy. W lipcu i sierpniu ub.r. rozpoczêto pierwsze prace mostowe polegaj¹ce na wwiercaniu pali pod przyczó³ki mostu. Ruszy³y tak e roboty zwi¹zane z wykonywaniem nasypu pod budowê wêz³a Pu³kowa, w tym wiaduktów i zjazdów. Na Bia³o- ³êce wykonano nasyp pod trasê mostow¹ i rozpoczêto budowê wiaduktów drogowych nad ul. Œwidersk¹ i przy ul. Obrazkowej. Równolegle po obydwu stronach Wis³y prowadzone by- ³y prace przy przebudowie mediów podziemnych, w tym gazoci¹gu, kanalizacji i sieci teletechnicznej oraz energetycznej. Sierpieñ ubieg³ego roku przyniós³ pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Dotyczy³y one Wybrze a Gdyñskiego i by³y zwi¹zane z rozpoczêciem budowy wiaduktu drogowego oraz k³adki dla pieszych nad Wis³ostrad¹. Kolejne prace, tym razem zwi¹zane z budow¹ wiaduktu w ul. Marymonckiej nad tras¹ tramwajow¹, spowodowa³y we wrzeœniu koniecznoœæ zwê enia ul. Zgrupowania AK Kampinos. W paÿdzierniku nowa organizacja ruchu pojawi³a siê na ul. Modliñskiej, która zosta³a zwê ona o jeden pas w rejonie skrzy owania z ul. Obrazkow¹. Umo liwi³o to budowê wzd³u ulicy ciep³oci¹gu oraz wodoci¹gu. Pomimo niskich temperatur i intensywnych opadów œniegu, które przynios³a tegoroczna zima, cd. na str. 2 Rada Nadzorcza, Zarz¹d oraz wszyscy pracownicy Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga ycz¹ Pañstwu spokojnych, rodzinnych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych oraz weso³ego Alleluja! BIOREZONANS MAGNETYCZNY STOMATOLOGIA TESTY ALERGICZNE REHABILITACJA ODCZULANIE Witaj wiosno, nareszcie bêdziemy mogli zdj¹æ grube ubrania, ciê kie zimowe buty i z jak e wielk¹ przyjemnoœci¹ za³o yæ lekkie i przewiewne stroje.no i tu siê zaczyna, W co siê ubraæ? D³ugo trwaj¹ca zima spowodowa³a tu i ówdzie lekkie zaokr¹glenia a na wagê wolelibyœmy nie patrzeæ Wychodz¹c na przeciw w likwidacji zbêdnych centymetrów firma Unimed proponuje rewolucjê w bezwysi³kowym odchudzaniu. Dream Healther wibracyjny spalacz t³uszczu Dream Healther to najskuteczniejsze urz¹dzenie wykorzystuj¹ce zasadê wibracji do walki z nadwag¹, popraw¹ stanu zdrowia, ujêdrniania i modelowania cia³a. Dream Healther to zestawienie najnowoczeœniejszej technologii i koncepcji w d¹ eniu do uzyskania zdrowego cia³a i wymarzonej figury przy minimalnym nak³adzie wysi³ku fizycznego. Jedna seria obejmuj¹ca pe³en program treningowy to zaledwie 15 minut æwiczeñ dziennie w programie odchudzaj¹cym.niespotykana dot¹d technika wibracji, zastosowana w Dream Healther, wywo³uje intensywne drgania rotacyjne, werbuj¹ce do pracy tkankê t³uszczow¹. Osoba poddana zabiegowi bez wysi³ku fizycznego pozbywa siê ca³kowicie zgromadzonej podskórnej i wewnêtrznej tkanki t³uszczowej, szczególnie w okolicach brzucha, ud i poœladków. Wibruj¹ca platforma Dream Healthera wprowadza w ruch poszczególne partie cia³a. Wibracje zmuszaj¹ zatem komórki t³uszczowe do wzajemnej walki, w której gin¹ bezpowrotnie. Nastêpuje równie wyraÿna poprawa w funkcjonowaniu uk³adu sercowo naczyniowego. Modelowanie cia³a W trakcie treningu wibracje stymuluj¹ pracê miêœni. Stoj¹c na platformie anga owane s¹ wszystkie dolne partie miêœni wraz z brzusznymi. W pozycji klêcz¹cej przenosimy wibracje na górne strefy miêœni r¹k, miêœni grzbietowych i piersiowych. W efekcie skutecznie modelujemy, korygujemy i upiêkszamy ca³e cia³o nie wk³adaj¹c w to wysi³ku fizycznego. Zwiêkszenie si³y miêœni Wibracje na Dream Healterze wymuszaj¹ bezwysi³kowe naturalne skurcze w³ókien miêœniowych. W rezultacie doprowadzamy do ich wzmacniania i kontrolowanego wzrostu. Przy tym nie ma koniecznoœci wyd³u ania æwiczenia, wystarczy w³¹czyæ na urz¹dzeniu wiêksz¹ czêstotliwoœæ drgañ i biernie poddaæ siê ich dzia³aniom. Poprawa elastycznoœci i wytrzyma³oœci stawów, œciêgien i koœci Dream Healther doskonale wp³ywa tak e na prawid³owe funkcjonowanie stawów, œciêgien i uk³adu kostnego. Poprzez zwiêkszenie przep³ywu krwi dochodzi do lepszego od ywiania struktur kostnych i stawowych, znacznie te poprawia siê elastycznoœæ i wytrzyma³oœæ œciêgien. Regularne æwiczenia zapobiegaj¹ osteoporozie i artrozie. Bardzo istotny pozostaje fakt, e æwiczenie na Dream Healtherze nie powoduje przeci¹ eñ struktur stawowych i wyklucza wszelkie mo liwe urazy. Dobroczynnoœæ dla skóry Drgania jakim poddana jest skóra stymuluj¹ wytwarzanie kolagenu i elastyny. W sposób bardzo skuteczny Dream Healther usuwa wszelkie toksyny znajduj¹ce siê w skórze i warstwie podskórnej wywo³uj¹c naturalny drena oraz wyraÿnie redukuje cellulit. W efekcie skóra staje siê jêdrna i g³adka a jej kondycja jest równie doskona³a jak nasze samopoczucie. Wp³yw na uk³ad nerwowy i poprawa koordynacji ruchowej Wibracje powoduj¹ pozytywne pobudzenie w³ókien nerwowych. W sposób bardzo wyraÿny u osoby æwicz¹cej na Dream Healtherze nastêpuje poprawa koordynacji ruchowej, balansu cia- ³a, refleksu oraz p³ynnoœci ruchów. Satysfakcja i zadowolenie dla samego siebie Po ka dym æwiczeniu czujemy siê doskonale. Wibracje maj¹ niesamowity Kartkê œwi¹teczn¹ wykona³a Martyna Przestrzelska l. 11 z Naszego Klubu wp³yw na nasze œwietne samopoczucie. WyraŸnie wzrasta w nas ochota do dzia³ania.zawdziêczamy to aktywowaniu receptorów i naturalnemu wytworzeniu hormonów szczêœcia hamuj¹c jednoczeœnie czynniki stresogenne. Przyk³adowe medyczne wskazania wibroterapii: Artroza * arterioskleroza *osteoporoza * zaburzenie równowagi * bóle reumatyczne * niedow³ady i parali e * rehabilitacja po kontuzjach i wypadkach * stwardnienie rozsiane * terapia nietrzymania moczu * problemy z przemiana materii Przeciwwskazania Jak ka de urz¹dzenie mechaniczne maj¹ce bezpoœredni wp³yw na organizm, tak e i Drem Healther posiada pewne przeciwwskazania u ytkowe. W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do mo liwoœci zastosowania terapii wibracyjnej nale y zasiêgn¹æ opinii lekarza Warszawa, ul. Barkociñska 6 Pon-pt , sob tel , (tekst sponsorowany) Magiel Pralnia chemiczna Ksero Chemia z Niemiec Janinówka 7 obok kl. VI Poniedzia³ek Wtorek Œroda Rok za³o enia 1991 Czwartek Pi¹tek Sobota 9-14 Tel Zapraszamy

2 2 MONTA KONSTRUKCJI STALOWEJ MOSTU ROZPOCZÊTY do tego specjalne prasy, po³¹czone lin¹ z nasuwanym segmentem. W miarê wci¹gania liny przez prasy, segment konstrukcji mostu wysuwa siê do przodu. Skok prasy trwaj¹cy ok. 10 min pozwala nasun¹æ konstrukcjê o 50 cm. Z uwagi na ciê ar elementów i odleg³oœæ pomiêdzy podporami mostu, po przejœciu przez pierwsz¹ podporê na czole konstrukcji zamontowany zostanie dziób monta owy (awanbek), który pozwoli oprzeæ nasuwan¹ konstrukcjê na kolejnej podporze mostowej i dziêki temu w trakcie nasuwania nie bêdzie koniecznoœci konstruowania podpór pomocniczych. W nocy z 16 na 17 lutego br. zamontowane zosta³y pierwsze stalowe elementy najszerszego z wiaduktów Trasy Mostu Pó³nocnego wiaduktu nad Wis³ostrad¹. Ka dy z montowanych elementów wa y³ ok. 37 ton. Trwa równie monta kolejcd. ze str. 1 Widukt nad ul. Œwidersk¹ prace przy budowie Trasy Mostu Pó³nocnego trwa³y nieprzerwanie i umo liwi³y rozpoczêcie kolejnego etapu budowy jakim jest monta konstrukcji stalowej mostu. Pierwszy etap monta u polega na nasuwaniu konstrukcji ze specjalnie w tym celu zbudowanego stanowiska na nasypie po stronie Bia³o³êki. T¹ metod¹ konstrukcja mostu dotrze do wschodniego brzegu Wis³y. Element znajduj¹cy siê na podporach nurtowych bêdzie podnoszony z barki, pozosta³e segmenty bêd¹ montowane dÿwigami bezpoœrednio z ziemi. Nasuwanie konstrukcji wymaga wczeœniejszego przygotowania na placu budowy poszczególnych jej segmentów. Po³ówki przekrojów, z których powstaj¹ elementy mostu produkowane s¹ na terenie Polski w trzech wytwórniach (w Gdañsku, Gdyni i Czêstochowie). Z uwagi na ich rozmiar i ciê ar (ka da po³ówka to 40 ton stali) monta segmentów odbywa siê przy u yciu wózków przesuwanych po szynach. Kiedy segment konstrukcji jest gotowy rozpoczyna siê proces jego nasuwania z przyczó³ka mostu (gdzie znajduje siê stanowisko monta- owe) na podpory mostu. S³u ¹ ROBOTNICZA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA w WARSZAWIE OSIEDLE TARGÓWEK UL. WITEBSKA 4 og³asza przetarg nieograniczony na wymianê leja zsypowego w budynku mieszkalnym osiedla Targówek 1. Materia³y przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, œlepy kosztorys dla w/w zadania itp.) mo na otrzymaæ odp³atnie w siedzibie Zamawiaj¹cego (pok. 10) w godz. pracy Administracji. 2. Termin sk³adania ofert do dnia r. do godz (pok. 4). 3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu r. godz (pok. 13). 4. Wadium w wysokoœci okreœlonej w Specyfikacji nale y wp³aciæ na konto Administracji Osiedla. 5. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjêcia adnej z ofert lub uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny. 6. Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo podjêcia rokowañ z wybranymi oferentami. 7. Upowa nionymi do udzielania informacji oraz kontaktów z oferentami s¹: Krzysztof Kowalczyk (pok. 10, ) PO EGNANIA JAN ROSIÑSKI dzia³acz samorz¹dowy RSM Praga Osiedla Kijowska, zmar³ 9 marca 2010 roku. Mia³ 82 lata i mimo podesz³ego wieku, niemal do ostatnich swych dni, uczestniczy³ w dzia³alnoœci spo³ecznej. Z zawodu by³ technikiem mechanikiem. Ponad 30 lat przepracowa³ w Pañstwowych Zak³adach Optycznych na kierowniczych stanowiskach, daj¹c siê poznaæ jako solidny pracownik i dobry fachowiec. Zwierzchnicy mówili: Rosiñski to firma. W Klubie Sportowym Orze³ gra³ w pi³kê no n¹, a nastêpnie przez wiele lat by³ dzia- ³aczem sportowym. Nale a³ do grona pierwszych cz³onków naszej Spó³dzielni. W roku 1974 zamieszka³ przy ul. Radzymiñskiej w Osiedlu Kijowska. Od tego okresu datuj¹ siê pocz¹tki dzia³alnoœci samorz¹dowej Jana Rosiñskiego. Przez wiele kadencji by³ cz³onkiem Rady Nadzorczej. W Radzie Osiedla Kijowska przewodniczy³ miedzy innymi Komisji Handlu i Us³ug, Komisji Porz¹dku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. Ciesz¹cy siê zaufaniem mieszkañców, wielokrotnie by³ delegatem na Zebrania Przedstawicieli. Fot. Krzysztof Otrz¹sek PISANKA GIGANT Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 30 z ulicy Kawêczyñskiej w Warszawie przes³ali do Zarz¹du RSM Praga sympatyczne yczenia Wielkanocne wraz z nadzwyczajnym za³¹cznikiem w postaci gigantycznej pisanki (50 cm wysokoœci) wykonanej przez uczniów klasy I a. Za yczenia serdecznie dziêkujemy i t¹ drogê przekazujemy je dalej wszystkim mieszkañcom naszych spó³dzielczych osiedli. Na zdjêciu dla porównania wielkoœci obok pisanki kartka œwi¹teczna. nych elementów stalowych wiaduktu nad ul. Marymonck¹. Gotowe s¹ ju tak e œciany boczne powstaj¹cego w tym rejonie tunelu tramwajowego, oraz segmenty œciany oporowej, biegn¹cej wzd³u oœrodka sportowego. Dobiega koñca wyburzanie wy³¹czonej z ruchu wschodniej czêœci wiaduktu Wis³ostrady nad ul. Prozy. W tym miejscu rozpoczn¹ siê niebawem prace przy fundamentach nowego wiaduktu. Powstaj¹ tak e fundamenty wiaduktu, który bêdzie prowadzi³ z Mostu Pó³nocnego na Wis³ostradê w kierunku centrum miasta. Poniewa prace odbywaj¹ siê miêdzy innymi na wschodniej jezdni Wis³ostrady konieczne jest wykonanie zabezpieczeñ przed osuniêciem siê jezdni zachodniej. Dziêki temu mo liwe bêdzie prowadzenie prac w g³êbokim wykopie w bezpoœrednim s¹siedztwie czynnej jezdni Wis³ostrady. Trwaj¹ równie prace przy budowie podpór mostowych. W pierwszej kolejnoœci wykonywane s¹ filary pod dwa mosty drogowe. Filary mostu pieszo- -tramwajowego zostan¹ wykonana na koñcu, poniewa jego konstrukcja jest bardziej z³o ona. Wynika to z nieosiowego rozk³adu ciê aru na moœcie. Strona piesza jest mniej obci¹ ona od strony na której u³o one bêd¹ tory. (bm) ALEKSANDER W SEK cz³onek Rady Osiedla Generalska zmar³ 5 marca 2010 r. Od 1981 roku mieszkaniec tego Osiedla, a od 1991 roku spo³eczny dzia³acz spó³dzielczy, cz³onek Rady Osiedla Generalska, ostatnio w Komisji Rewizyjnej. Mi³y o wielkiej kulturze osobistej mówi¹ koledzy i przyjaciele. Bogate doœwiadczenie yciowe wykorzystywa³ w pracy spo³ecznej s³u ¹c zawsze fachow¹ pomoc¹ w sprawach gospodarczych Osiedla. Cieszy³ siê du ym szacunkiem, sympati¹ i zaufaniem mieszkañców, cz³onków Rady Osiedla i kierownictwa Administracji.Mia³ 92 lata, ale do ostatnich dni nie brakowa³o Panu Aleksandrowi chêci i zapa³u do dzia³ania. ycie mnie zahartowa³o mawia³. Urodzi³ siê 20 grudnia 1918 roku w rodzinie rolników i jak to w gospodarstwie, od najm³odszych lat ciê ka praca nie by³a Mu obca. Wykszta³cenie zdoby³ w Spó³dzielczej Szkole Handlowej, a nawyk do ciê kiej pracy w Junackich Hufcach. W czasie II wojny œwiatowej z ulicznej ³apanki trafi³ na roboty do Niemiec. Po wojnie, na Ziemiach Odzyskanych, w okolicach Szczecina organizowa³ aprowizacjê. Nastêpnie przez 20 lat w OSR w Teresinie by³ nauczycielem ksiêgowoœci i rachunkowoœci rolnej, ale z powodów zdrowotnych (okresowa utrata g³osu) zmieni³ charakter zatrudnienia przechodz¹c do stra y przemys³owej w FSO na eraniu. W roku 1982 otrzyma³ tytu³ Zas³u onego Pracownika FSO, a trzy lata póÿniej przeszed³ na emeryturê.

3 3 POWSTAJE MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje jako oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Jest pierwsz¹ tego typu placówk¹ na terenie prawobrze nej Warszawy (podczas gdy lewy posiada prawie 60 muzeów) i stawia sobie za zadanie ochronê pami¹tek jej historycznego dziedzictwa. W przysz³oœci Muzeum bêdzie mia³o sw¹ siedzibê w obiektach przy ul. Targowej 50/52. Na potrzeby placówki zostan¹ zaadaptowane trzy zabytkowe kamieniczki i oficyna w podwórzu, a na ty³ach brukowanego podwórka powstanie nowy budynek. Niepozorna i bardzo dziœ zniszczona zabudowa posesji ma niezwyk³¹ historiê. Najmniejsza kamieniczka z galeryjk¹ od podwórza tzw. kamienica Krzy anowskich to najstarszy zachowany dom na Pradze, swoimi pocz¹tkami siêgaj¹cy 2 po³. XVIII w.; œrodkowa kamienica Soko³owskiego powsta³a w l. 70. XIX w., a kamienicê Rothblitha na rogu Kêpnej zbudowano w l W przysz³oœci znajd¹ w nich miejsce m.in.: sale ekspozycji sta³ej dziejów prawobrze nej Warszawy, sale edukacji interaktywnej i historii mówionej, sale gin¹cych zawodów, wystawy czasowe i kawiarenka. W niewielkiej oficynie na ty³ach kamienic bêdzie mo na zwiedzaæ pozosta³oœci dwóch ydowskich modlitewni z unikatowymi malowid³ami z lat 30. XX w. Nowy budynek pomieœci salê projekcyjno-konferencyjn¹, czytelniê, warsztaty edukacyjne, pracownie naukowe i magazyny. W przysz³ym Muzeum bêdzie wiêc miejsce na wystawy, imprezy, spotkania, konferencje oraz atrakcyjne (wykorzystuj¹ce multimedia) dzia³ania edukacyjne. Prace budowlane, finansowane czêœciowo ze œrodków unijnych, rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2010, a zakoñcz¹ w grudniu 2011 r. Obecnie dzia³amy w tymczasowym biurze przy ul. Z¹bkowskiej 23/25, gdzie czekamy na Pañstwa zbieramy pami¹tki i wspomnienia, walczymy o zabytki, dokumentujemy historiê. Chcemy chroniæ dziedzictwo kulturowe prawego brzegu, by w przysz³oœci pokazywaæ jego bogactwo, ró norodnoœæ tradycji i klimatu poszczególnych rejonów (takich jak: Praga, Skaryszew, Kamionek, Grochów Targowa 50/52 przysz³a siedziba Muzeum. Od lewej: kamieniczka Krzy- anowskich (najstarszy zachowany dom na Pradze, 2 po³. XVIII/1 po³. XIX w.), kamienica Soko³owskiego (l. 70. XIX w.), kamienica Rothblitha II ( ). Z ty³u oficyna z zachowanymi salami ydowskich modlitewni, obok wzd³u podwórka powstanie tak e nowy budynek o funkcjach administracyjno-magazynowych. Z og³oszeniem rabat 10% i Goc³aw, Golêdzinów, Targówek, Bia³o³êka, Tarchomin, Saska Kêpa, Zerzeñ i inne). Swoje pami¹tki powierzy³o nam ju ponad sto osób. Aby zachowaæ dla przysz³ych pokoleñ pamiêæ o ludziach, miejscach i wydarzeniach nagrywamy i gromadzimy relacje tworzymy archiwum historii mówionej. Oprócz prac zwi¹zanych z organizacj¹ i pracami projektowymi nad przysz³¹ siedzib¹, zrealizowaliœmy ju szereg projektów, uczestniczyliœmy w wydarzeniach (wystawy: FotoPortret Praski, Praga. 360 lat nadania praw miejskich, Stadion X-lecia. Wydarzenia, ludzie, emocje, Gin¹cy detal praski, Warszawa lat wojny i okupacji ; konferencje: Œwi¹tynie prawego brzegu i Militarne znaczenie prawego brzegu ). Byliœmy obecni na imprezach takich jak: Jarmark Floriañski, Praskie spotkania z kultur¹, Muzyczny spacer po starej Pradze, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa. Od pocz¹tku wspomagaj¹ nas mieszkañcy, instytucje spo- ³eczne i stowarzyszenia oraz w³adze dzielnicowe. Zapraszamy do wspó³pracy przy tworzeniu muzeum! Jolanta Wiœniewska (Kontakt: Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji, biuro tymczasowe: ul. Z¹bkowska 23/25, czynne: wt., œr., pt. w godz. 9-15, w czw. 9-18; tel./fax ; Fot. J. Wiœniewski

4 4 Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa PRAGA z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Bia³ostockiej 11 OG ASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY na ustanowienie odrêbnej w³asnoœci ni ej wymienionych lokali mieszkalnych: 1/ w Warszawie ul. Gajkowicza 3 lokal nr 43 o pow. u ytkowej 53,10 m 2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na V piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,50 z³. Wysokoœæ wadium ,00.z³. (Administracja os. Generalska Warszawa Zamiejska 3 tel ) 2/ w Warszawie ul. Gajkowicza 5 lokal nr 93 o pow. u ytkowej 53,90 m 2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na X piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,35 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Generalska Warszawa Zamiejska 3 tel ) 3/ w Markach ul. Mieszka I 15 lokal nr 25 o pow. u ytkowej 63,30 m 2 (4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój) po- ³o ony na III piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Generalska: Warszawa Zamiejska 3 tel oraz Marki ul. Mieszka I 13 tel ). 4/ w Warszawie ul. Pancera 18 lokal nr 144 o pow. u ytkowej 32,50 m 2 (1 pokój, ciemna kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na IX piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,70 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Poraje Warszawa Porajów 2 tel ) 5/ w Warszawie ul. œw. Wincentego 40 lokal nr 24 o pow. u ytkowej 54,10 m 2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na IV piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Targówek Warszawa Witebska 4 tel ) 6/ w Warszawie ul. Pancera 11 lokal nr 30 o pow. u ytkowej 60,60 m 2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój) po- ³o ony na II piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Poraje Warszawa Porajów 2 tel ). Przetarg ma na celu wy³onienie osoby, która zaoferuje najwy sz¹ kwotê w odniesieniu do ceny wywo³awczej. Pierwszeñstwo nabycia maj¹: cz³onkowie RSM Praga, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych pierwszeñstwo ma najd³u ej oczekuj¹cy); dzieci i wnuki cz³onków RSM Praga, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych decyzjê o przyjêciu oferty podejmuje Zarz¹d Spó³dzielni kieruj¹c siê najkorzystniejsz¹ cenowo ofert¹); pracownicy RSM Praga, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych decyzjê o przyjêciu oferty podejmuje Zarz¹d Spó³dzielni kieruj¹c siê najkorzystniejsz¹ cenowo ofert¹). W przypadku nie rozstrzygniêcia przetargu spoœród w/w osób, rozpatrywane s¹ pozosta³e oferty. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej na konto bankowe nr w terminie do r. Wp³acane wadium zwraca siê w termie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia lub odwo³ania, b¹dÿ uniewa nienia przetargu, z wyj¹tkiem wadium wniesionego przez oferenta, który wygra³ przetarg. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet wp³aty wartoœci rynkowej lokalu. Pisemne oferty przetargowe w zamkniêtych kopertach zaopatrzone w napis Przetarg na mieszkanie (nale y podaæ adres lokalu) wraz z dowodem wp³aty wadium nale y sk³adaæ w dziale cz³onkowsko-mieszkaniowym Biura Zarz¹du RSM Praga (pokój nr 15) Warszawa Bia³ostocka 11 w terminie do dnia r. do godziny Termin rozpatrzenia ofert przez Komisjê Przetargow¹ nast¹pi w dniu r. w siedzibie Biura Zarz¹du RSM Praga ul. Bia³ostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert o godzinie Wybór oferenta dokonany przez Komisjê Przetargow¹ podlega zatwierdzeniu przez Zarz¹d. Osoba wygrywaj¹ca przetarg winna w ci¹gu 14 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu wp³aciæ pe³n¹ wartoœæ rynkow¹ lokalu mieszkalnego na podane konto jw. Je eli przetarg wygra osoba, która nie jest cz³onkiem RSM Praga winna ona ponadto w w/w terminie spe³niæ warunki statutowe umo liwiaj¹ce przyjêcie w poczet cz³onków (z³o enie deklaracji, wniesienie wpisowego i 3 udzia³ów cz³onkowskich). Lokale mo na ogl¹daæ w dniach: r r. w godzinach pracy Administracji. Nale y jednak skontaktowaæ siê wczeœniej z w³aœciw¹ terenowo Administracj¹ osiedla celem uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu. Osoby staj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹ do zapoznania i przestrzegania zasad zawartych w Uchwale nr 9/10 Rady Nadzorczej RSM Praga w sprawie zasad przetargów na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu mieszkalnego po wygaœniêciu spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz postanowieñ regulaminu postêpowania przetargowego na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokali niezasiedlonych przyjêtego Uchwa³¹ nr 84/2007 Rady Nadzorczej RSM Praga z dnia r. W/w Uchwa³y Rady Nadzorczej s¹ do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (w dziale cz³onkowsko-mieszkaniowym Biura Zarz¹du Warszawa, Bia³ostocka 11, pokój nr 15) oraz na stronie internetowej Operat szacunkowy jest do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (Biuro Zarz¹du pokój nr 15). Wygrywaj¹cy przetarg zobowi¹zany jest do wyremontowania mieszkania we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. Wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœci notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczystoksiêgowym obci¹ aj¹ cz³onka RSM Praga, na rzecz którego Spó³dzielnia dokonuje przeniesienia w³asnoœci lokalu. Przetarg mo e byæ odwo³any lub uniewa niony bez podania przyczyny. Pozosta³e informacje mo na uzyskaæ w Biurze Zarz¹du Spó³dzielni (pokój nr 15) lub pod numerem telefonu wew ARKONA PO REMONCIE Od lipca ub. roku trwa³ remont pomieszczeñ Klubu Arkona na Porajach. Niektórzy twierdz¹, e to bardzo d³ugo. Ale kiedy odwiedzimy klub po remoncie, przekonamy siê, i tak gruntowna przebudowa pomieszczeñ wymaga³a czasu. Wnêtrze klubu zmieni³o siê nie do poznania. Ciemna, ponura boazeria zniknê³a ze œcian, na pod³odze zamiast wys³u onej wyk³adziny, jasna antypoœlizgowa masa z kolorowymi akcentami. Sale jasne, dwie w amfiladzie, dziêki czêœciowemu wyburzeniu œciany, osobna sala komputerowa, przestronny holl wejœciowy, w którym bêdzie mini kawiarenka, przebudowane i unowoczeœnione zaplecze kuchenne, nowe meble. Od 1 kwietnia br. Klub Arkona rozpocznie normalne funkcjonowanie. Odbywaæ siê bêd¹ zajêcia plastyczne, gimnastyka i aerobik dla pañ, ruszy sekcja modelarska. W maju, po wyposa eniu pracowni, rozpoczn¹ siê zajêcia komputerowe. Najwczeœniej do odnowionego klubu wprowadzi³y siê maluchy(mini przedszkole ju dzia³a) i emeryci z ko³a nr 4 na Bia³o³êce, którzy w ka dy poniedzia³ek i œrodê maj¹ w Arkonie swoje spotkania. (a) Zajêcia w mini przedszkolu Tak teraz wygl¹da klubowy korytarz Emeryci w czasie poniedzia³kowego spotkania KWIECIEÑ W TEATRZE RAMPA Szeœæ w jednej 9, 10 godz Nie uchodzi, nie uchodzi... czyli damy i huzary 23, 24 godz Babskie party 23, 24 godz ; 25 godzina (premiera) Kamyk zielony 9, 10 godz Jaskó³ka 27, 28 godz Ósmy cud œwiata i zag³ada 29, 30 godz Per³y kabaretu Mariana Hemara 18, 19 godz Pinokio 13, 28, 29, 30 godz ; 14, 15, 16 godz Œwiat Bastiana 7, 8, 19, 20 godz. 9.00, Awantura w piekle 26, 27 godz Z³ota kaczka 21, 22 godz Wielka wyprawa 14, 15, 16 godz OG OSZENIA DROBNE SPRZEDAM Sprzedam 3-pokojowe 56,5 m 2 na Targówku, w budynku IV piêtrowym przy ul. Heleny Junkiewicz. Mieszkanie na pierwszym Pietrze, z du a loggi¹ w kierunku rozleg³ego pasa zieleni. Mieszkanie konstrukcyjnie stwarza mo liwoœci zmiany aran acji. Budynek ocieplony w 2009 r. wymienione instalacje gazowe i centralnego ogrzewania z³/m 2 do negocjacji. Tel ,4 m 2, I piêtro w budynku 3-piêtrowym sprzedam. Atrakcyjny rozk³ad, 4 pokoje, salon z kuchni¹ 30 m 2, ³azienka z wann¹ i natryskiem, toaleta osobno, loggia 7 m 2. Tarchomin, ul. Erazma z Zakroczymia. W rozliczeniu mo liwoœæ zamiany na 2 pokoje lub kawalerkê. 2 pokoje, 38 m 2, X piêtro. ul. Korsaka oraz gara przy ul. Kijowskiej sprzedam. Tel M4, 64 m 2, VIII p, ul. Ko³owa z widokiem na park, sprzedam. Cena z³. Tel Bezpoœrednio, mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 61 m 2, VI p., Praga Pó³noc, ul. Radzymiñska. Pokoje 16, 12, 10 m 2 kuchnia widna 7,5 m 2 du y przedpokój, ³azienka + wc osobno. Cena 370 tys. z³ (do negocjacji). Budynek po ociepleniu, wymianie instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej. Mieszkanie s³oneczne, rozk³adowe, zadbane, na œcianach g³adÿ gipsowa, okna PCV, parkiet dêbowy, glazura, terakota, du y przedpokój zabudowany szafami, drzwi antyw³amaniowe. Piwnica 4 m 2 loggia 6 m 2, telefon, TV kablowa, internet. Parkingi: niestrze ony i strze ony. Bardzo dobry punkt komunikacyjny (autobusy, tramwaje) i bogata infrastruktura. Dworce Wileñski i Wschodni, blisko planowanej na 2012 r. stacji metra. Mo liwoœæ za³o enia ksiêgi wieczystej. Tel

5 5 WIOSNA POD KWITN C WIŒNI W Polsce, tak jak i w ca³ej Europie, nadejœcie wiosny przypada na okres Œwi¹t Wielkanocnych, co wi¹ e siê w du ej mierze z prze yciami duchowymi Europejczyków, którzy jak wiadomo s¹ w wiêkszoœci chrzeœcijanami. W Japonii wszelkie religie, oprócz rdzennego shinto, s¹ religiami nap³ywowymi. Wœród Japoñczyków najwiêcej jest wyznawców rdzennej religii oraz buddyzmu; mo na równie zauwa yæ wp³ywy konfucjanizmu, taoizmu, chrzeœcijañstwa oraz tzw. nowych religii. Badania statystyczne pokazuj¹, i w Japonii zaledwie 1,4% populacji to chrzeœcijanie, g³ównie katolicy i protestanci, wyznawców obrz¹dku wschodniego jest znacznie mniej. W zwi¹zku z tak niewielk¹ liczb¹ chrzeœcijan, Kwitn¹ce wiœnie w prefekturze Niigata Wielkanoc ma dla przeciêtnego Japoñczyka wymiar wy³¹cznie komercyjny, podobnie jak Bo e Narodzenie. W sklepach pojawiaj¹ siê dekoracje œwi¹teczne rodem z amerykañskich witryn sklepowych, tj. zaj¹ce, czy kolorowe jajka. Mo na równie zakupiæ s³odycze w kszta³cie jajek. Wskazuj¹c na Wielkanoc jako œwiêto gloryfikuj¹ce ycie oraz polsk¹ symbolikê Œwi¹t Wielkanocnych nawi¹zuj¹c¹ do pory roku, podczas której przyroda budzi siê z zimowego snu, mo - na odnaleÿæ analogiê do zwyczaju japoñskiego kultywowanego w tym okresie. W Japonii niezwykle istotnym wydarzeniem, zwi¹zanym z nadejœciem wiosny, jest kwitnienie wiœni (sakura). Zwyczaj podziwiania kwiatów wiœni (hanami dos³. ogl¹danie kwiatów) zosta³ zapocz¹tkowany w okresie Heian (VIII-XII w. n.e.) przez dworsk¹ arystokracjê. Wywodzi siê on ze zwyczaju podziwiania kwitn¹cych œliw, przeniesionego na grunt japoñski z Chin w okresie Nara (w VIII w. n.e.). O kres kwitnienia wiœni trwa oko³o dwóch tygodni. Krótki czas kwitnienia oraz moment przekwitania, kiedy wszystkie p³atki mog¹ zostaæ zdmuchniête jednym powiewem wiatru, symbolizuj¹ nietrwa³oœæ ludzkiego losu. Jakby na przekór temu, Japoñczycy z radoœci¹ podziwiaj¹ przepiêkne drzewa, które wygl¹daj¹ jak obsypane œniegiem. W parkach i na skwerach gromadz¹ siê t³umy przechodniów zachêconych piêkn¹ pogod¹ oraz bia³ym lub ró owym puchem kwiatów. Tradycyjnie hanami polega nie tylko na ogl¹daniu wspania³ych kwiatów, ale równie na zorganizowaniu pikniku, z rodzin¹ lub grup¹ znajomych pod kwitn¹cymi drzewami. Nie rzadko urz¹dza siê tak e mini-karaoke. Hanami stanowi równie dobr¹ okazjê do integracji w biurze czy w firmie. Czêsto dzieñ roboczy koñczy siê dla pracowników wspólnym wyjœciem do parku, a osoba z najmniejszym sta- em pracy jest wysy³ana odpowiednio wczeœniej, aby pod najpiêkniejszym drzewem zaj¹æ miejsce dla pozosta³ych. Czas kwitnienia wiœni jest szczegó³owo prognozowany dla ka dego regionu Japonii. Serwisy informacyjne w œrodkach masowego przekazu s¹ wype³nione dok³adnymi danymi na temat miejsc, gdzie i kiedy mo na podziwiaæ wiœnie danego gatunku. Kwitnienie drzew rozpoczyna siê w lutym na po³udniu Japonii, na wyspie Okinawa i stopniowo postêpuje na pó³noc, a do wyspy Hokkaido, gdzie rozpoczyna siê na prze³omie kwietnia i maja. Okres od marca do pocz¹tku kwietnia to czas wakacji wiosennych dla uczniów i studentów. W Polsce kwitn¹ce kasztany symbolizuj¹ okres egzaminów dojrza³oœci dla uczniów liceów, natomiast w Japonii kwitn¹ce wiœnie wyznaczaj¹ koniec roku szkolnego lub akademickiego. Szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy siê równie nocne ogl¹danie kwiatów, tj. yozakura (wieczorna wiœnia). W miejscach, takich jak park Ueno, czy park wokó³ œwi¹tyni Yasukuni-jinja w Tokio, drzewa s¹ specjalnie podœwietlane, aby mo na by³o napawaæ siê ich piêknem. Tak e i w Polsce mo emy odpocz¹æ od codziennej gonitwy i znaleÿæ czas, aby podziwiaæ drobne kwiaty wiœni. Wystarczy dotrzeæ na campus g³ówny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie tu za rogiem Pa³acu Kazimierzowskiego rosn¹ dwa drzewa sakury. Mo na tu spotkaæ wiosnê... Katarzyna Mazur absolwentka Japonistyki UW prowadzi naukê jêzyka japoñskiego w klubach: KuŸnia (Osiedle Kijowska) i Pinokio (Osiedle Targówek) WINDY POD SPECJALNYM NADZOREM W 15 budynkach Osiedla Kijowska mieszkañcy korzystaj¹ z 82 dÿwigów osobowych. Nad utrzymaniem wind w pe³nej sprawnoœci technicznej od 13 lat czuwa konserwator Witold M¹ka. Zna wiêc te urz¹dzenia bardzo dok³adnie. Dokonuje okresowych przegl¹dów, usuwa usterki wynikaj¹ce z eksploatacji i dokonuje napraw po dewastacjach i kradzie ach. Te ostatnie jak mówi Witold M¹ka, s¹ przys³owiow¹ zmor¹. Z³odzieje kradn¹ drogie urz¹dzenia, by nastêpnie sprzedaæ za kilkanaœcie z³otych w punkcie skupu z³omu. Na przyk³ad wymiana skradzionej, tak zwanej krzywki, to koszt ok z³. Za metal uzyskany z tego urz¹dzenia z³odziej otrzymuje nie wiêcej jak 20 z³. Podobnie z kradzie ami kabli zwisowych, gdzie koszt naprawy wynosi od 2 do 3 tys. z³otych. Co roku na Osiedlu Kijowska informuje kierownik Robert Ga- ³¹zka, na naprawy po kradzie ach i dewastacjach wydaje siê ok. 30 tys. z³otych. Aby wiêc zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyæ dewastacje i kradzie e w dÿwigach osobowych na osiedlu, postanowiono w modernizowanych windach zainstalowaæ urz¹dzenia monitoruj¹ce. Odpowiednio zainstalowane kamery umo liwiaj¹ rejestracjê zdarzenia wewn¹trz windy i w systemie zewnêtrznym. Pierwsze pozytywne efekty ju odnotowano. W czasie dwóch ostatnich kradzie y z³odzieje zostali nagrani i dziêki temu policja po rozpoznaniu zatrzyma³a sprawców. Nale y podkreœliæ dodaje kierownik Robert Ga³¹zka, e oprócz monitoringu, w modernizowanych windach, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, wymienia siê aparatury sterowe oraz instaluje falowniki, które to urz¹dzenia wp³ywaj¹ na zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej. W windach starego typu tego urz¹dzenia nie by³o. Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa w modernizowanych windach montowane s¹ tak e nowoczesne urz¹dzenia zapewniaj¹ce ³¹cznoœæ z pogotowiem dÿwigowym. Natomiast w sytuacjach, kiedy nast¹pi³a awaria i winda porusza siê bez osób wewn¹trz, pogotowie mo na zawiadomiæ równie poprzez telefon komórkowy wysy³aj¹c esemesa. (a) Z REDAKCYJNEJ POCZTY PSIE SPRAWY Moja cierpliwoœæ siê wyczerpa³a, bo okazuje siê, e zwykli mieszkañcy Osiedla Kijowska musz¹ podporz¹dkowywaæ siê psom i ich w³aœcicielom, napisa³a do redakcji pani Maria S. z Osiedla Kijowska. Kiedy widzê psa bez smyczy na osiedlu (a jest to nagminne zjawisko), to zmieniam trasê spaceru (czyli muszê siê podporz¹dkowaæ, bo rozmowa z w³aœcicielem nigdy nie odnosi skutku). Swoje godziny spania te dostosowujê do psów, bo szczekaj¹ o ka dej porze dnia i nocy (w³aœciciele psów nie uznaj¹ czegoœ takiego jak cisza nocna). Kiedy widzê setki kup na osiedlu po zimie, to muszê zak³adaæ okulary, by je omin¹æ. Naprawdê moja cierpliwoœæ odnoœnie kup na osiedlu siê skoñczy³a i wypowiadam im wojnê. Proszê mi w tym pomóc! Na terenie osiedla Kijowska jest mnóstwo dzieci. Bawi¹ siê na boisku, na górce, na placach zabaw. Teren zabaw jest na szczêœcie ogrodzony. Ale proszê przejœæ siê kiedyœ w letni poranek wokó³ przedszkola albo wzd³u boku szko³y podstawowej przy ul. Kawêczyñskiej (myœlê o tym boku szko³y wzd³u ul. Korsaka). Tam zwykle jest najwiêcej psich kup. S¹ one wszêdzie, ale wokó³ ogrodzenia przedszkola najbardziej rzucaj¹ siê w oczy. Najwy szy czas wywiesiæ informacje na ka - dej klatce, aby w³aœciciele psów sprz¹tali psie kupy. Tylko przedtem trzeba wreszcie zawiesiæ odpowiednie kosze na osiedlu. Ponadto najwy szy czas by zosta³y zwiêkszone op³aty za posiadanie psów. Mo e wówczas niektórym w³aœcicielom odechce siê trzymaæ po 5 szczekaj¹cych ca³ymi dniami psów (tak jest na ul. Korsaka). Emeryci i renciœci nie powinni byæ zwolnieni ca³kowicie z tych op³at, tylko po³owicznie. Te pieni¹dze powinny iœæ na sprz¹tanie (codzienne!!!) psich kup. Do czego to podobne, e dzieci nie mog¹ swobodnie biegaæ po trawnikach, bo ci¹gle wpadaj¹ na psie kupy. Proszê ustawiæ na górce osiedla, na terenie wokó³ przedszkola, na terenie wokó³ placu zabaw i fontanny tabliczki, z wyraÿnie zaznaczonym zakazem za³atwiania siê psów w tym miejscu. Psie kupy s¹ zagro eniem dla zdrowia naszych dzieci. Takie psy s¹ czêsto chore i ich odchody s¹ siedliskiem wielu bakterii. Nigdy nie widzia³am, aby w³aœciciel psa sprz¹ta³ po swoim psie, natomiast niejednokrotnie widzia³am psy z biegunk¹. Nawet nie chcê pisaæ, co mi odpowiadaj¹ w³aœciciele takich psów, gdy im zwracam uwagê. Dlatego proszê o jak najszybsz¹ edukacjê w³aœcicieli psów i pilnowanie, by stosowali siê do poleceñ sanitarnych. A nawet gdyby psie kupy by³y wolne od zarazków, to s¹ one ogromnie nieestetyczne, niedobrze robi siê na ich widok, nie przyczyniaj¹ siê do poprawienia estetyki naszej Pragi. Od redakcji Od 2007 r. w Warszawie nie obowi¹zuj¹ adne op³aty czy podatki od posiadania psów. W Polsce podatek od posiadania psa obowi¹zywa³ do 31 grudnia 2007 r. By³ to podatek bezpoœredni i kwotowy. Jego wysokoœæ ustalana by³a przez gminy, jednak ograniczona przez rozporz¹dzenie ministerialne. Ca³oœæ podatku wp³ywa³a do bud etu gmin. Poza celem fiskalnym, podatek mia³ równie na celu ograniczanie iloœci zwierz¹t. W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. podatek ten zosta³ zniesiony, natomiast w jego miejsce istnieje mo liwoœæ wprowadzenia fakultatywnej op³aty za posiadanie psa, uzale nionej od rady gminy lub miasta w zakresie jej poboru, wysokoœci czy terminu p³atnoœci. Stawka tej op³aty maksymalnie mo e siêgaæ 100 z³otych. Rada Miasta Warszawy takiej op³aty nie ustali³a i nic nie wiadomo eby w najbli szej przysz³oœci mia³a ustaliæ. Natomiast od 1 wrzeœnia 2006 r. obowi¹zuje regulamin utrzymania porz¹dku i czystoœci na terenach miejskich. Okreœla on, e wszyscy posiadaj¹cy psy maj¹ obowi¹zek sprz¹tania po swoich pupilach. Nieczystoœci mo na wrzucaæ nie tylko do specjalnie oznakowanych koszy, ale i do wszystkich koszy ulicznych i parkowych. amanie tych przepisów jest wykroczeniem bêd¹cym podstaw¹ do interwencji Stra y Miejskiej. Nie zastosowanie siê do poleceñ funkcjonariuszy, mo e zakoñczyæ siê mandatem. Psie odchody na chodnikach, trawnikach i w wielu innych miejscach to nie tylko zmartwienie pani Marii S. czy administracji naszych osiedli, ale jest to nabrzmia³y problem miejski. W³aœciciele czworonogów nie respektuj¹ obowi¹zuj¹cych zarz¹dzêñ i regulaminów, ale równie Stra Miejska, powo³ana miêdzy innymi do walki z nieporz¹dkiem w mieœcie, op³acana z naszych podatków, nigdy dot¹d solidnie nie zabra³a siê za rozwi¹zanie psiego problemu w Warszawie. Administracje osiedli RSM Praga nie maj¹ uprawnieñ do karania w³aœcicieli psów, a samo uœwiadamianie, czy kosztowne ustawianie specjalnych pojemników, z których nikt nie korzysta, niczego nie rozwi¹zuje. Na terenach RSM Praga istniej¹ dogodne warunki do wype³niania obowi¹zku sprz¹tania po psach. W naszych osiedlach poustawiane s¹ kosze, do których bez przeszkód mo na wyrzucaæ zebrane po psach nieczystoœci Nie administratorzy, gospodarze domów, jak niektórzy sugeruj¹, a Stra Miejska powinna na co dzieñ zaj¹æ siê kontrolowaniem terenów, na które wyprowadzane s¹ psy. To wynika z obowi¹zków s³u b miejskich. Trzeba regularnie upominaæ w³aœcicieli czworonogów, a opornych karaæ mandatami. Przede wszystkim zaœ nale y nieustannie zadawaæ pytanie w³aœcicielom psów, dlaczego nie sprz¹taj¹ po swoich pupilach? (a)

6 6 W DOMU KULTURY ZACISZE 10 kwietnia (sobota), o godz AKWARELA DA SIÊ LUBIÆ warsztaty w ramach cyklu Sobota dla Ciebie Op³ata: 20 z³ Materia³y zapewnia organizator. Ewa Ledziñska prowadz¹ca warsztaty: Akwarela to jedna z trudniejszych i jednoczeœnie ciekawszych technik malarskich. Obrazy malowane t¹ technik¹ maj¹ niezwykle delikatn¹ i zwiewna kolorystykê. Podstawow¹ zasad¹ akwareli jest wykorzystywanie bieli papieru do efektów œwiat³a i stopniowania tonacji koloru. Na warsztatach spróbujemy wyczarowaæ barwne delikatne wiosenne kwiaty i malownicze nastrojowe pejza- e. Zachêcam wszystkich chêtnych, gdy akwarela to nie profesjonalna wiedza, ale technika zawieraj¹ca w sobie element przypadku co sprawia, e ka de dzie³o bêdzie unikalne i niepowtarzalne. 15 IV (czwartek), o godz. 14 bêdzie mia³ miejsce 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkó³ ponad gimnazjalnych i doros³ych eliminacje dzielnicowe. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 8 kwietnia. 17 IV (sobota ca³y dzieñ) Scena Ma³ego Aktora przegl¹d teatrów dzieciêcych, warsztaty teatralne oraz spektakl w wykonaniu Teatru pod Orze³kiem. SCENA MA EGO AKTORA jest spotkaniem ma³ych zapaleñców i mi³oœników teatru. Jest przegl¹dem spektakli przygotowanych przez amatorskie zespo³y teatralne z³o one z dzieci i m³odzie y w wieku szko³y podstawowej. Konfrontacja dokonañ. Jest to œwiêto teatru wszyscy uczestnicz¹ w spotkaniu: jako aktorzy i jako widzowie. Przedstawienia ogl¹da profesjonalista, który na zakoñczenie omawia, radzi i sugeruje. W programie: prezentacje spektakli amatorskich, buduj¹ca krytyka jurora, warsztaty aktorskie oraz spektakl w wykonaniu Teatru pod Orze³kiem (to zespó³ profesjonalnych aktorów lalkarzy, absolwentów Wydzia³u Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku i Akademii Teatralnej w Warszawie). Wstêp wolny. 18 IV (niedziela), o godz. 17 Ilustracje do bajek rozstrzygniêcie konkursu plastycznego i otwarcie wystawy najlepszych prac. Wernisa uœwietni spektakl Królewna czy Œnie ka w wykonaniu Dzieciêcego Teatrzyku Pinokio z DK Zacisze. Wstêp wolny. Wystawê mo na bêdzie ogl¹daæ do 5 maja. URODZINY TEATRU 13 Galeria m³odego malarza K olejna edycja naszego nieustaj¹cego konkursu odby³a siê pod has³em Jak widzê moje osiedle. Mo na by³o przypuszczaæ, ze temat spotka siê z du ym zainteresowaniem uczestników zajêæ plastycznych w naszych osiedlowych klubach. Tymczasem pok³osie konkursu jest skromne. Jury pod przewodnictwem artystki plastyka Dominiki Ma³gowskiej nagrodzi³o piêæ prac. W kategorii dzieci m³odszych pierwsze miejsce przyznano pracy Patrycji Gawrysiak lat 9, drugie rysunkowi Pauliny Snopek lat 7 (obie z Klubu Pinokio ), W kategorii dzieci starszych nagrodzono tylko jedn¹ pracê Praca Patrycji Gawrysiak lat 9 z klubu Pinokio Joanny Marszalek lat 15 z Naszego Klubu. Ponadto wyró nienia otrzyma³y Julia Snopek lat 7 i Kamila Rek lat 13 z Klubu Pinokio. 22 marca br. w Naszym Klubie odby³o siê spotkanie laureatów konkursu. Gratulacje wyró nionym z³o y³a Jadwiga Krawczyk koordynator dzia- ³alnoœci kulturalno oœwiatowej w RSM Praga, a nagrody i upominki w postaci teczek, bloków i farb wrêczy³a Hanna Sobótka wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej RSM Praga. Na zdjêciach nagrodzone prace oraz migawki z wrêczenia nagród. Tematem nastêpnej edycji konkursu bêdzie opracowanie klubowego logo. Praca Pauliny Snopek lat 7 z klubu Pinokio Liczymy, e w zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku czterdziestoleciem naszej Spó³dzielni, dzieci postaraj¹ siê by ka dy osiedlowy klub mia³ swój barwny emblemat. Niech zadzia³a wyobraÿnia i fantazja. (a) Joasi Marsza³ek nagrodê wrêcza Hanna Sobótka Praca Joanny Marszalek lat 15 z Naszego Klubu Teatr 13 bawi, uczy i zachwyca juz od 22 lat. Z okazji rocznicy urodzin teatru, dzia- ³aj¹cego w Bia³olêckim Oœrodku Kultury poprosilismy o wypowiedÿ twórcê Trzynastki, re ysera, dyrektora Tomasza S³u ewskiego. Kiedy myœlê o Teatrze 13 to myœlê tak e o swoim yciu o pracy, o tym co osi¹gn¹- ³em,co straci³em. Kiedy to wszystko siê zaczyna³o 22 lata temu to nie przypuszcza³em, e pewna idea mo e przetrwaæ tak d³ugo, ale nie ukrywam, e mia³a ona silne fundamenty skoro przetrwa³a w tak ró nych okolicznoœciach. Fundamenty rzeczywiœcie by- ³y silne, bo powstanie 13 zrodzi³o siê z romantycznej mi³oœci do kole anki klasowej. Myœlê e nad tym wszystkim kr¹ y³ jeszcze duch mojego pradziada aktora W³adys³awa Grabowskiego,który spoczywa w Alei Zas³u onych na Pow¹zkach. Ten silny zwi¹zek z Melpomen¹ przetrwa³ wszystko. Ta potrzeba tworzenia teatru mia³a wielokrotnie charakter uzdrowicielski. W 2007 kiedy sypa³o siê moje zdrowie w wyniku amoralnych, pozbawionych klasy dzia³añ zaaran owanych przez kilku ludzi, zaczê³y siê rodziæ i ujrza³y œwiat³o dzienne dwie wa ne premiery Bolero Artura i Przy Drzwiach zamkniêtych. W trakcie dwudziestolecia podj¹³em decyzjê o zakoñczeniu tworzenia Teatru 13 i otworzenia siê na nowy osobisty bardzo wa ny w¹tek w moim yciu. Pamiêtam, e wiele osób nie wierzy³o, e sprawy osobiste wezm¹ górê. Ja by³em zdeterminowany, ale los chcia³ inaczej i wówczas zaczê³a siê rodziæ inscenizacja Mistrza i Ma³gorzaty Bu³hakowa. By³a to ju druga, dodam nieskromnie, du o lepsza wersja ni ta z 2005 roku. Myœlê, e nie mo - na mieæ kompleksów albo udawaæ fa³szyw¹ skromnoœæ, je eli prawie po ka dym spektaklu Mistrza trwaj¹cego 6 godzin, publicznoœæ nagradza aktorów brawami na stoj¹co. Oczywiœcie zdarzaj¹ siê widzowie, którzy wychodz¹ w trakcie przerw, ale równie ze spektakli mojego duchowego mistrza Krystiana Lupy ludzie tak e wychodz¹. Niestety ka dy cz³owiek ma inn¹ kondycjê psychiczn¹ i mo liwoœci intelektualne. Jedni stworzeni s¹ dla farsy inni dla g³êbszego odczuwania sztuki. Teatr dzia³a dalej, mimo, e wiele osób czyni³o i wci¹ dok³ada wszelkich starañ eby podci¹æ nam skrzyd³a. Przyzwyczai³em siê, e jest to domena ludzi ma³ych. Si³a tego teatru jest metafizyczna i zawsze odradza³ siê, nawet w bardzo trudnych momentach. Wierzê, e czuwa nade mn¹ moja babcia Janina Woliñska, która zarazi³a mnie mi³oœci¹ do teatru. Przez 22 lata przez Teatr 13 przewinê³o siê prawie 200 osób. Niektórzy zostali dziennikarzami, aktorami, prawnikami inni zwyczajnymi ludÿmi, którzy prze yli pewn¹ przygodê podczas prób i spektakli. Dziœ ju teatr dorobi³ siê powa nego sponsora. Spektakle ogl¹dane s¹ przez t³umy widzów. W skali roku jest to oko³o 5-6 tysiêcy osób. Œrednio w ci¹gu roku powstaj¹ cztery premiery. Na 22 urodziny dajemy Pañstwu i sobie prezent nietypowy dla charakteru 13. Szelmostwami Lisa Witalisa Jana Brzechwy opowiadamy o Polsce. Jest to subiektywny obraz, mo- e widziany w krzywym zwierciadle, ale teatr i sztuka maj¹ swoje prawa. Premiera odby³a siê 27 marca br. w Miêdzynarodowym Dniu Teatru. Widzowie nagrodzili aktorów owacj¹ na stoj¹co.

7 e-obywatel podnoszenie umiejętności mieszkańców woj. mazowieckiego do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia, zamieszkałych i pracujących na terenie woj. mazowieckiego. Biuro projektu: Zgłoś się już dziś! tel.: , fax: CTC Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Ostrobramska 101A Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Relaks z krzy ówk¹ Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 26, utworz¹ rozwi¹zanie. Rozwi¹zania has³a krzy ówki, w terminie do 14 kwietnia 2010 r. prosimy przesy³aæ na kartkach pocztowych pod adresem: RSM Praga redakcja ul. Bia³ostocka 11, Warszawa lub dostarczaæ osobiœcie do siedziby redakcji pod tym samym adresem pok. Nr 47. Prawid³owe has³o krzy ówki z nr. 2/28/2010 Zima w mieœcie. Nagrody ksi¹ kowe, wylosowali: Joanna Zawistowska z ul. Pancera, Bo ena D¹browska z ul. Askenazego, Czes³aw Kondej z ul. Go³awickiej i G. Ostaszewski z ul. Targowej. Gratulujemy i zachêcamy do rozwi¹zywania krzy ówek. FELIETON PODWÓRKOWY SENIOR M ODSZY W trosce o zdrowie, kondycjê, dobre samopoczucie i o coœ tam jeszcze, w³adze samorz¹dowe wymyœli³y program rekreacji dla seniorów. W ka dej warszawskiej dzielnicy seniorzy mog¹ w oœrodkach sportowych bezp³atnie korzystaæ dwa razy w tygodniu z zajêæ gimnastycznych, p³ywania czy marszobiegów. Inicjatywa ta ze wszech miar po yteczna spotka³a siê z du ym zainteresowaniem osób wieku podesz³ego, tym bardziej, e wed³ug klasyfikacji bia³o- ³êckich urzêdników kryterium wieku seniora ustalono na poziomie ukoñczonych piêædziesiêciu lat. To brzmi jak obraza. WyobraŸmy sobie pani¹ lekko po piêædziesi¹tce, jeszcze w pretensjach, któr¹ zapraszamy na æwiczenia seniorów. Albo mê czyzna w podobnym wieku? Przecie to dopiero adonisowe ycie siê zaczyna, a nie jakieœ kapcie z tytu³em seniora. W Aquaparku na Bukowinie Tatrzañskiej, eby kupiæ bilet ulgowy dla seniorów trzeba wczeœniej skoñczyæ szeœædziesi¹t piêæ lat. I to zarówno kobieta jak mê czyzna. No ale na Bia³o³êce mo e byæ senior m³odszy, a nawet bardzo m³ody. Bo jak siê okaza³o, w kolejce po karnety na p³ywalniê w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu ustawili siê seniorzy poni ej wymaganego przez urzêdników wieku, tacy niewiele po czterdziestce, no mo e tu przed piêædziesi¹tk¹ i ci siê za³apali, bo nikt im dowodów nie sprawdza³. Natomiast prawdziwi seniorzy z peselem du o starszym, którym si³ i tupetu nie starczy³o karnetów nie dostali. Ale w efekcie nie ma tego z³ego co by na dobre nie wysz³o. Przychodzê sobie we wtorki i soboty wieczorem na galeriê, a w basenie p³ywaj¹ seniorki, e a mi³o popatrzeæ, m³ode piêædziesiêciolatki. Jan Osiedlowy Mieczys³aw M. Marzec ZA KIEROWNIC ZMIANY W PRZEPISACH Z wiêkszenie uprawnieñ policji i stra y miejskiej do karania kierowców przekraczaj¹cych przepisy poza drogami publicznymi oraz odholowanie na koszt w³aœciciela pojazdu zaparkowanego w miejscu dla niepe³nosprawnych przewiduje projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Projekt zosta³ juz przyjêty przez Radê Ministrów. Uwzglêdnia on m.in. orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 2008 r., kwestionuj¹ce przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa bez prawomocnego orzeczenia s¹du pojazdu usuniêtego z drogi w wyniku naruszenia przepisów. W projekcie zaproponowano skrócenie z 6 do 3 miesiêcy czasu, w jakim starosta ma wystêpowaæ do s¹du z wnioskiem o przepadek pojazdu. S¹d orzeka³by o przepadku pojazdu w postêpowaniu cywilnym w trybie nieprocesowym. Zgodnie z projektem, op³aty za odholowanie i parkowanie usuniêtych pojazdów maj¹ stanowiæ dochód powiatu. Rada Powiatu ma corocznie ustalaæ w uchwale wysokoœæ op³at za holowanie i parkowanie (przechowywanie) pojazdów. Projekt zak³ada te, e Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ma udzielaæ powiatom dotacji w wysokoœci proporcjonalnej do liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji (wraków) i przekazanych do stacji demonta u. SZPALTA UŒMIECHU Kobiecy g³os w kinie: Czy móg³by pan po³o yæ swoj¹ rêkê gdzieœ indziej? Mogê, ale nie mam œmia³oœci. Szef do podw³adnych: Tyle razy wam zabrania³em piæ w trakcie pracy! Zdziwieni pracownicy: Szefie ale kto tu pracuje? W restauracji klient wo³a: Kelner. W moim jajku jest kurczak! Kurczak? Zaraz dopiszê do rachunku. Nades³a³: Janusz Mi¹czyñski Zapisano tak e, e pojazd zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepe³nosprawnych bêdzie odholowywany na koszt w³aœciciela. Pojazdy bêd¹ te odholowywane, gdy kierowca zaparkuje na miejscu oznaczonym znakiem zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania siê, pod którym bêdzie informacja o usuniêciu pojazdu na koszt w³aœciciela. Wed³ug projektu, je eli s³u by zdecyduj¹ o odholowaniu samochodu, a w tym czasie pojawi siê na miejscu jego w³aœciciel, to samochód nie bêdzie odwieziony na parking ale jego w³aœciciel poniesie koszty zorganizowania akcji holowniczej. R ównie Komenda G³ówna Policji przygotowuje ma³¹ rewolucjê, która faktem mo e DANIE MIESI CA Pieczony boczek z jajkiem w sosie chrzanowym w galarecie Sk³adniki: 1 kg surowego boczku, przyprawy (sól, pieprz, majeranek), czosnek, 2 szklanki wywaru (rosó³) na galaretê, staæ siê jeszcze w tym roku. W myœl nowych zasad, punkty karne bêd¹ przyznawane równie za te wykroczenia, które dziœ skutkuj¹ tylko mandatem, jak np. rozmowa przez telefon bez zestawu g³oœnomówi¹cego czy parkowanie na miejscu dla niepe³nosprawnych. Wiêksze bêd¹ tak e kary za najciê sze drogowe przestêpstwa, jak spowodowanie wypadku czy jazda pod wp³ywem alkoholu. Mieszkañców naszych osiedli szczególnie ucieszy fakt, e policjanci i stra nicy miejscy bêd¹ wreszcie mieli prawo interweniowania i karania kierowców, którzy przekraczaj¹ przepisy na dogach wewn¹trz osiedli RSM Praga. Dotychczas administracje ustawia³y znaki drogowe, a kierowcy ich nie respektowali wiedz¹c, e policjanci na terenie osiedla karaæ nie mog¹. Teraz to siê zmieni. (am) natka pietruszki, elatyna, jajka, 1/2 majonezu, chrzan. Przygotowanie Z boczku odkroiæ skórê, miêso nacieramy przyprawami oraz czosnkiem, odstawiamy pod przykryciem na kilka godzin. Nastêpnie pieczemy w piekarniku (200 C) ok. godziny. Gotujemy jaja na twardo. Z majonezu, chrzanu i ugotowanych jajek ( ó³tka) robimy sos chrzanowy którym nadziewamy jaja (bia³ka). Sch³odzony upieczony boczek kroimy w plastry, uk³adamy na talerzu, k³adziemy na boczek wczeœniej przygotowane nafaszerowane sosem chrzanowym jaja, dekorujemy wed³ug uznania natk¹ pietruszki. Do wywaru dodajemy elatynê i zalewamy boczek i jaja. Odstawiamy do sch³odzenia. IDEALNE DANIE NA ŒNIADANIE WIELKANOCNE. Smacznego! Gotuje dla Pañstwa BAR BARY KA, ul. Erazma z Zakroczymia 2a, tel.: Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i wynajmujemy sale. Miesiêcznik RSM PRAGA Wydawca: Zarz¹d i Rada Nadzorcza, Warszawa, ul. Bia³ostocka 11 Rada programowa w sk³adzie: Alfred Broniec, Hanna Jarzêbska, Piotr Majewski, Andrzej Pó³rolniczak, Ryszard Zarañski Redakcja i biuro og³oszeñ: Warszawa, ul. Bia³ostocka 11 p. 47 tel.: (22) wew Redakcja: Andrzej Maœlankiewicz redaktor naczelny Opracowanie graficzne i sk³ad: Studio APe Druk: MEDIA EXPRESS Redakcja materia³ów niezamówionych nie zwraca, za treœæ og³oszeñ nie odpowiada.

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach.

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawowej nr 3 im Bolesława Krzywoustego na osiedlu Piastowskim 27 w Poznaniu - IV zadania.

Podstawowej nr 3 im Bolesława Krzywoustego na osiedlu Piastowskim 27 w Poznaniu - IV zadania. Poznań: Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 im Bolesława Krzywoustego na osiedlu Piastowskim 27 w Poznaniu - IV zadania Numer ogłoszenia: 140279-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom WYNAJEM KOPAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ DLA POTRZEB WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2013 ROKU Numer ogłoszenia: 65213-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Page 1 of 7 Warszawa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb sprzedaŝy oraz uzyskanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatów Numer ogłoszenia: 288534-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 20/14 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu pisemnego

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo