e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad 17500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500"

Transkrypt

1 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN gazeta bezp³atna nak³ad Nr 3 (29) 2010 marzec MONTA KONSTRUKCJI STALOWEJ MOSTU ROZPOCZÊTY 3czerwca 2009 r. rozpoczê- ³a siê budowa pierwszego odcinka Trasy Mostu Pó³nocnego od wêz³a z ul. Modliñsk¹ do wêz³a z ul. Pu³kow¹. W marcu 2010 r. minê³o w³aœnie 9 miesiêcy od dnia rozpoczêcia prac na tym wielkim placu budowy. Realizacja wartej prawie miliard z³otych inwestycji drogowej przebiega zgodnie z harmonogramem i ma byæ zakoñczona na prze³omie 2011 i 2012 roku. W trakcie pierwszych tygodni budowy prowadzono prace zwi¹zane ze wzmacnianiem i stabilizacj¹ terenu, po którym przebiegaæ bêdzie nowa trasa. Po stronie bielañskiej wymaga³o to umieszczenia w gruncie ponad 6000 kolumn wirowych, po stronie bia³o³êckiej wymiany i zagêszczenia gruntu na obszarze m 2. Trwa³y tak e rozbiórki zabudowañ znajduj¹cych siê na nieruchomoœciach przejêtych pod budowê trasy. W lipcu i sierpniu ub.r. rozpoczêto pierwsze prace mostowe polegaj¹ce na wwiercaniu pali pod przyczó³ki mostu. Ruszy³y tak e roboty zwi¹zane z wykonywaniem nasypu pod budowê wêz³a Pu³kowa, w tym wiaduktów i zjazdów. Na Bia³o- ³êce wykonano nasyp pod trasê mostow¹ i rozpoczêto budowê wiaduktów drogowych nad ul. Œwidersk¹ i przy ul. Obrazkowej. Równolegle po obydwu stronach Wis³y prowadzone by- ³y prace przy przebudowie mediów podziemnych, w tym gazoci¹gu, kanalizacji i sieci teletechnicznej oraz energetycznej. Sierpieñ ubieg³ego roku przyniós³ pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Dotyczy³y one Wybrze a Gdyñskiego i by³y zwi¹zane z rozpoczêciem budowy wiaduktu drogowego oraz k³adki dla pieszych nad Wis³ostrad¹. Kolejne prace, tym razem zwi¹zane z budow¹ wiaduktu w ul. Marymonckiej nad tras¹ tramwajow¹, spowodowa³y we wrzeœniu koniecznoœæ zwê enia ul. Zgrupowania AK Kampinos. W paÿdzierniku nowa organizacja ruchu pojawi³a siê na ul. Modliñskiej, która zosta³a zwê ona o jeden pas w rejonie skrzy owania z ul. Obrazkow¹. Umo liwi³o to budowê wzd³u ulicy ciep³oci¹gu oraz wodoci¹gu. Pomimo niskich temperatur i intensywnych opadów œniegu, które przynios³a tegoroczna zima, cd. na str. 2 Rada Nadzorcza, Zarz¹d oraz wszyscy pracownicy Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Praga ycz¹ Pañstwu spokojnych, rodzinnych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych oraz weso³ego Alleluja! BIOREZONANS MAGNETYCZNY STOMATOLOGIA TESTY ALERGICZNE REHABILITACJA ODCZULANIE Witaj wiosno, nareszcie bêdziemy mogli zdj¹æ grube ubrania, ciê kie zimowe buty i z jak e wielk¹ przyjemnoœci¹ za³o yæ lekkie i przewiewne stroje.no i tu siê zaczyna, W co siê ubraæ? D³ugo trwaj¹ca zima spowodowa³a tu i ówdzie lekkie zaokr¹glenia a na wagê wolelibyœmy nie patrzeæ Wychodz¹c na przeciw w likwidacji zbêdnych centymetrów firma Unimed proponuje rewolucjê w bezwysi³kowym odchudzaniu. Dream Healther wibracyjny spalacz t³uszczu Dream Healther to najskuteczniejsze urz¹dzenie wykorzystuj¹ce zasadê wibracji do walki z nadwag¹, popraw¹ stanu zdrowia, ujêdrniania i modelowania cia³a. Dream Healther to zestawienie najnowoczeœniejszej technologii i koncepcji w d¹ eniu do uzyskania zdrowego cia³a i wymarzonej figury przy minimalnym nak³adzie wysi³ku fizycznego. Jedna seria obejmuj¹ca pe³en program treningowy to zaledwie 15 minut æwiczeñ dziennie w programie odchudzaj¹cym.niespotykana dot¹d technika wibracji, zastosowana w Dream Healther, wywo³uje intensywne drgania rotacyjne, werbuj¹ce do pracy tkankê t³uszczow¹. Osoba poddana zabiegowi bez wysi³ku fizycznego pozbywa siê ca³kowicie zgromadzonej podskórnej i wewnêtrznej tkanki t³uszczowej, szczególnie w okolicach brzucha, ud i poœladków. Wibruj¹ca platforma Dream Healthera wprowadza w ruch poszczególne partie cia³a. Wibracje zmuszaj¹ zatem komórki t³uszczowe do wzajemnej walki, w której gin¹ bezpowrotnie. Nastêpuje równie wyraÿna poprawa w funkcjonowaniu uk³adu sercowo naczyniowego. Modelowanie cia³a W trakcie treningu wibracje stymuluj¹ pracê miêœni. Stoj¹c na platformie anga owane s¹ wszystkie dolne partie miêœni wraz z brzusznymi. W pozycji klêcz¹cej przenosimy wibracje na górne strefy miêœni r¹k, miêœni grzbietowych i piersiowych. W efekcie skutecznie modelujemy, korygujemy i upiêkszamy ca³e cia³o nie wk³adaj¹c w to wysi³ku fizycznego. Zwiêkszenie si³y miêœni Wibracje na Dream Healterze wymuszaj¹ bezwysi³kowe naturalne skurcze w³ókien miêœniowych. W rezultacie doprowadzamy do ich wzmacniania i kontrolowanego wzrostu. Przy tym nie ma koniecznoœci wyd³u ania æwiczenia, wystarczy w³¹czyæ na urz¹dzeniu wiêksz¹ czêstotliwoœæ drgañ i biernie poddaæ siê ich dzia³aniom. Poprawa elastycznoœci i wytrzyma³oœci stawów, œciêgien i koœci Dream Healther doskonale wp³ywa tak e na prawid³owe funkcjonowanie stawów, œciêgien i uk³adu kostnego. Poprzez zwiêkszenie przep³ywu krwi dochodzi do lepszego od ywiania struktur kostnych i stawowych, znacznie te poprawia siê elastycznoœæ i wytrzyma³oœæ œciêgien. Regularne æwiczenia zapobiegaj¹ osteoporozie i artrozie. Bardzo istotny pozostaje fakt, e æwiczenie na Dream Healtherze nie powoduje przeci¹ eñ struktur stawowych i wyklucza wszelkie mo liwe urazy. Dobroczynnoœæ dla skóry Drgania jakim poddana jest skóra stymuluj¹ wytwarzanie kolagenu i elastyny. W sposób bardzo skuteczny Dream Healther usuwa wszelkie toksyny znajduj¹ce siê w skórze i warstwie podskórnej wywo³uj¹c naturalny drena oraz wyraÿnie redukuje cellulit. W efekcie skóra staje siê jêdrna i g³adka a jej kondycja jest równie doskona³a jak nasze samopoczucie. Wp³yw na uk³ad nerwowy i poprawa koordynacji ruchowej Wibracje powoduj¹ pozytywne pobudzenie w³ókien nerwowych. W sposób bardzo wyraÿny u osoby æwicz¹cej na Dream Healtherze nastêpuje poprawa koordynacji ruchowej, balansu cia- ³a, refleksu oraz p³ynnoœci ruchów. Satysfakcja i zadowolenie dla samego siebie Po ka dym æwiczeniu czujemy siê doskonale. Wibracje maj¹ niesamowity Kartkê œwi¹teczn¹ wykona³a Martyna Przestrzelska l. 11 z Naszego Klubu wp³yw na nasze œwietne samopoczucie. WyraŸnie wzrasta w nas ochota do dzia³ania.zawdziêczamy to aktywowaniu receptorów i naturalnemu wytworzeniu hormonów szczêœcia hamuj¹c jednoczeœnie czynniki stresogenne. Przyk³adowe medyczne wskazania wibroterapii: Artroza * arterioskleroza *osteoporoza * zaburzenie równowagi * bóle reumatyczne * niedow³ady i parali e * rehabilitacja po kontuzjach i wypadkach * stwardnienie rozsiane * terapia nietrzymania moczu * problemy z przemiana materii Przeciwwskazania Jak ka de urz¹dzenie mechaniczne maj¹ce bezpoœredni wp³yw na organizm, tak e i Drem Healther posiada pewne przeciwwskazania u ytkowe. W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do mo liwoœci zastosowania terapii wibracyjnej nale y zasiêgn¹æ opinii lekarza Warszawa, ul. Barkociñska 6 Pon-pt , sob tel , (tekst sponsorowany) Magiel Pralnia chemiczna Ksero Chemia z Niemiec Janinówka 7 obok kl. VI Poniedzia³ek Wtorek Œroda Rok za³o enia 1991 Czwartek Pi¹tek Sobota 9-14 Tel Zapraszamy

2 2 MONTA KONSTRUKCJI STALOWEJ MOSTU ROZPOCZÊTY do tego specjalne prasy, po³¹czone lin¹ z nasuwanym segmentem. W miarê wci¹gania liny przez prasy, segment konstrukcji mostu wysuwa siê do przodu. Skok prasy trwaj¹cy ok. 10 min pozwala nasun¹æ konstrukcjê o 50 cm. Z uwagi na ciê ar elementów i odleg³oœæ pomiêdzy podporami mostu, po przejœciu przez pierwsz¹ podporê na czole konstrukcji zamontowany zostanie dziób monta owy (awanbek), który pozwoli oprzeæ nasuwan¹ konstrukcjê na kolejnej podporze mostowej i dziêki temu w trakcie nasuwania nie bêdzie koniecznoœci konstruowania podpór pomocniczych. W nocy z 16 na 17 lutego br. zamontowane zosta³y pierwsze stalowe elementy najszerszego z wiaduktów Trasy Mostu Pó³nocnego wiaduktu nad Wis³ostrad¹. Ka dy z montowanych elementów wa y³ ok. 37 ton. Trwa równie monta kolejcd. ze str. 1 Widukt nad ul. Œwidersk¹ prace przy budowie Trasy Mostu Pó³nocnego trwa³y nieprzerwanie i umo liwi³y rozpoczêcie kolejnego etapu budowy jakim jest monta konstrukcji stalowej mostu. Pierwszy etap monta u polega na nasuwaniu konstrukcji ze specjalnie w tym celu zbudowanego stanowiska na nasypie po stronie Bia³o³êki. T¹ metod¹ konstrukcja mostu dotrze do wschodniego brzegu Wis³y. Element znajduj¹cy siê na podporach nurtowych bêdzie podnoszony z barki, pozosta³e segmenty bêd¹ montowane dÿwigami bezpoœrednio z ziemi. Nasuwanie konstrukcji wymaga wczeœniejszego przygotowania na placu budowy poszczególnych jej segmentów. Po³ówki przekrojów, z których powstaj¹ elementy mostu produkowane s¹ na terenie Polski w trzech wytwórniach (w Gdañsku, Gdyni i Czêstochowie). Z uwagi na ich rozmiar i ciê ar (ka da po³ówka to 40 ton stali) monta segmentów odbywa siê przy u yciu wózków przesuwanych po szynach. Kiedy segment konstrukcji jest gotowy rozpoczyna siê proces jego nasuwania z przyczó³ka mostu (gdzie znajduje siê stanowisko monta- owe) na podpory mostu. S³u ¹ ROBOTNICZA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA w WARSZAWIE OSIEDLE TARGÓWEK UL. WITEBSKA 4 og³asza przetarg nieograniczony na wymianê leja zsypowego w budynku mieszkalnym osiedla Targówek 1. Materia³y przetargowe (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, œlepy kosztorys dla w/w zadania itp.) mo na otrzymaæ odp³atnie w siedzibie Zamawiaj¹cego (pok. 10) w godz. pracy Administracji. 2. Termin sk³adania ofert do dnia r. do godz (pok. 4). 3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu r. godz (pok. 13). 4. Wadium w wysokoœci okreœlonej w Specyfikacji nale y wp³aciæ na konto Administracji Osiedla. 5. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjêcia adnej z ofert lub uniewa nienia przetargu bez podania przyczyny. 6. Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo podjêcia rokowañ z wybranymi oferentami. 7. Upowa nionymi do udzielania informacji oraz kontaktów z oferentami s¹: Krzysztof Kowalczyk (pok. 10, ) PO EGNANIA JAN ROSIÑSKI dzia³acz samorz¹dowy RSM Praga Osiedla Kijowska, zmar³ 9 marca 2010 roku. Mia³ 82 lata i mimo podesz³ego wieku, niemal do ostatnich swych dni, uczestniczy³ w dzia³alnoœci spo³ecznej. Z zawodu by³ technikiem mechanikiem. Ponad 30 lat przepracowa³ w Pañstwowych Zak³adach Optycznych na kierowniczych stanowiskach, daj¹c siê poznaæ jako solidny pracownik i dobry fachowiec. Zwierzchnicy mówili: Rosiñski to firma. W Klubie Sportowym Orze³ gra³ w pi³kê no n¹, a nastêpnie przez wiele lat by³ dzia- ³aczem sportowym. Nale a³ do grona pierwszych cz³onków naszej Spó³dzielni. W roku 1974 zamieszka³ przy ul. Radzymiñskiej w Osiedlu Kijowska. Od tego okresu datuj¹ siê pocz¹tki dzia³alnoœci samorz¹dowej Jana Rosiñskiego. Przez wiele kadencji by³ cz³onkiem Rady Nadzorczej. W Radzie Osiedla Kijowska przewodniczy³ miedzy innymi Komisji Handlu i Us³ug, Komisji Porz¹dku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. Ciesz¹cy siê zaufaniem mieszkañców, wielokrotnie by³ delegatem na Zebrania Przedstawicieli. Fot. Krzysztof Otrz¹sek PISANKA GIGANT Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 30 z ulicy Kawêczyñskiej w Warszawie przes³ali do Zarz¹du RSM Praga sympatyczne yczenia Wielkanocne wraz z nadzwyczajnym za³¹cznikiem w postaci gigantycznej pisanki (50 cm wysokoœci) wykonanej przez uczniów klasy I a. Za yczenia serdecznie dziêkujemy i t¹ drogê przekazujemy je dalej wszystkim mieszkañcom naszych spó³dzielczych osiedli. Na zdjêciu dla porównania wielkoœci obok pisanki kartka œwi¹teczna. nych elementów stalowych wiaduktu nad ul. Marymonck¹. Gotowe s¹ ju tak e œciany boczne powstaj¹cego w tym rejonie tunelu tramwajowego, oraz segmenty œciany oporowej, biegn¹cej wzd³u oœrodka sportowego. Dobiega koñca wyburzanie wy³¹czonej z ruchu wschodniej czêœci wiaduktu Wis³ostrady nad ul. Prozy. W tym miejscu rozpoczn¹ siê niebawem prace przy fundamentach nowego wiaduktu. Powstaj¹ tak e fundamenty wiaduktu, który bêdzie prowadzi³ z Mostu Pó³nocnego na Wis³ostradê w kierunku centrum miasta. Poniewa prace odbywaj¹ siê miêdzy innymi na wschodniej jezdni Wis³ostrady konieczne jest wykonanie zabezpieczeñ przed osuniêciem siê jezdni zachodniej. Dziêki temu mo liwe bêdzie prowadzenie prac w g³êbokim wykopie w bezpoœrednim s¹siedztwie czynnej jezdni Wis³ostrady. Trwaj¹ równie prace przy budowie podpór mostowych. W pierwszej kolejnoœci wykonywane s¹ filary pod dwa mosty drogowe. Filary mostu pieszo- -tramwajowego zostan¹ wykonana na koñcu, poniewa jego konstrukcja jest bardziej z³o ona. Wynika to z nieosiowego rozk³adu ciê aru na moœcie. Strona piesza jest mniej obci¹ ona od strony na której u³o one bêd¹ tory. (bm) ALEKSANDER W SEK cz³onek Rady Osiedla Generalska zmar³ 5 marca 2010 r. Od 1981 roku mieszkaniec tego Osiedla, a od 1991 roku spo³eczny dzia³acz spó³dzielczy, cz³onek Rady Osiedla Generalska, ostatnio w Komisji Rewizyjnej. Mi³y o wielkiej kulturze osobistej mówi¹ koledzy i przyjaciele. Bogate doœwiadczenie yciowe wykorzystywa³ w pracy spo³ecznej s³u ¹c zawsze fachow¹ pomoc¹ w sprawach gospodarczych Osiedla. Cieszy³ siê du ym szacunkiem, sympati¹ i zaufaniem mieszkañców, cz³onków Rady Osiedla i kierownictwa Administracji.Mia³ 92 lata, ale do ostatnich dni nie brakowa³o Panu Aleksandrowi chêci i zapa³u do dzia³ania. ycie mnie zahartowa³o mawia³. Urodzi³ siê 20 grudnia 1918 roku w rodzinie rolników i jak to w gospodarstwie, od najm³odszych lat ciê ka praca nie by³a Mu obca. Wykszta³cenie zdoby³ w Spó³dzielczej Szkole Handlowej, a nawyk do ciê kiej pracy w Junackich Hufcach. W czasie II wojny œwiatowej z ulicznej ³apanki trafi³ na roboty do Niemiec. Po wojnie, na Ziemiach Odzyskanych, w okolicach Szczecina organizowa³ aprowizacjê. Nastêpnie przez 20 lat w OSR w Teresinie by³ nauczycielem ksiêgowoœci i rachunkowoœci rolnej, ale z powodów zdrowotnych (okresowa utrata g³osu) zmieni³ charakter zatrudnienia przechodz¹c do stra y przemys³owej w FSO na eraniu. W roku 1982 otrzyma³ tytu³ Zas³u onego Pracownika FSO, a trzy lata póÿniej przeszed³ na emeryturê.

3 3 POWSTAJE MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje jako oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Jest pierwsz¹ tego typu placówk¹ na terenie prawobrze nej Warszawy (podczas gdy lewy posiada prawie 60 muzeów) i stawia sobie za zadanie ochronê pami¹tek jej historycznego dziedzictwa. W przysz³oœci Muzeum bêdzie mia³o sw¹ siedzibê w obiektach przy ul. Targowej 50/52. Na potrzeby placówki zostan¹ zaadaptowane trzy zabytkowe kamieniczki i oficyna w podwórzu, a na ty³ach brukowanego podwórka powstanie nowy budynek. Niepozorna i bardzo dziœ zniszczona zabudowa posesji ma niezwyk³¹ historiê. Najmniejsza kamieniczka z galeryjk¹ od podwórza tzw. kamienica Krzy anowskich to najstarszy zachowany dom na Pradze, swoimi pocz¹tkami siêgaj¹cy 2 po³. XVIII w.; œrodkowa kamienica Soko³owskiego powsta³a w l. 70. XIX w., a kamienicê Rothblitha na rogu Kêpnej zbudowano w l W przysz³oœci znajd¹ w nich miejsce m.in.: sale ekspozycji sta³ej dziejów prawobrze nej Warszawy, sale edukacji interaktywnej i historii mówionej, sale gin¹cych zawodów, wystawy czasowe i kawiarenka. W niewielkiej oficynie na ty³ach kamienic bêdzie mo na zwiedzaæ pozosta³oœci dwóch ydowskich modlitewni z unikatowymi malowid³ami z lat 30. XX w. Nowy budynek pomieœci salê projekcyjno-konferencyjn¹, czytelniê, warsztaty edukacyjne, pracownie naukowe i magazyny. W przysz³ym Muzeum bêdzie wiêc miejsce na wystawy, imprezy, spotkania, konferencje oraz atrakcyjne (wykorzystuj¹ce multimedia) dzia³ania edukacyjne. Prace budowlane, finansowane czêœciowo ze œrodków unijnych, rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2010, a zakoñcz¹ w grudniu 2011 r. Obecnie dzia³amy w tymczasowym biurze przy ul. Z¹bkowskiej 23/25, gdzie czekamy na Pañstwa zbieramy pami¹tki i wspomnienia, walczymy o zabytki, dokumentujemy historiê. Chcemy chroniæ dziedzictwo kulturowe prawego brzegu, by w przysz³oœci pokazywaæ jego bogactwo, ró norodnoœæ tradycji i klimatu poszczególnych rejonów (takich jak: Praga, Skaryszew, Kamionek, Grochów Targowa 50/52 przysz³a siedziba Muzeum. Od lewej: kamieniczka Krzy- anowskich (najstarszy zachowany dom na Pradze, 2 po³. XVIII/1 po³. XIX w.), kamienica Soko³owskiego (l. 70. XIX w.), kamienica Rothblitha II ( ). Z ty³u oficyna z zachowanymi salami ydowskich modlitewni, obok wzd³u podwórka powstanie tak e nowy budynek o funkcjach administracyjno-magazynowych. Z og³oszeniem rabat 10% i Goc³aw, Golêdzinów, Targówek, Bia³o³êka, Tarchomin, Saska Kêpa, Zerzeñ i inne). Swoje pami¹tki powierzy³o nam ju ponad sto osób. Aby zachowaæ dla przysz³ych pokoleñ pamiêæ o ludziach, miejscach i wydarzeniach nagrywamy i gromadzimy relacje tworzymy archiwum historii mówionej. Oprócz prac zwi¹zanych z organizacj¹ i pracami projektowymi nad przysz³¹ siedzib¹, zrealizowaliœmy ju szereg projektów, uczestniczyliœmy w wydarzeniach (wystawy: FotoPortret Praski, Praga. 360 lat nadania praw miejskich, Stadion X-lecia. Wydarzenia, ludzie, emocje, Gin¹cy detal praski, Warszawa lat wojny i okupacji ; konferencje: Œwi¹tynie prawego brzegu i Militarne znaczenie prawego brzegu ). Byliœmy obecni na imprezach takich jak: Jarmark Floriañski, Praskie spotkania z kultur¹, Muzyczny spacer po starej Pradze, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa. Od pocz¹tku wspomagaj¹ nas mieszkañcy, instytucje spo- ³eczne i stowarzyszenia oraz w³adze dzielnicowe. Zapraszamy do wspó³pracy przy tworzeniu muzeum! Jolanta Wiœniewska (Kontakt: Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji, biuro tymczasowe: ul. Z¹bkowska 23/25, czynne: wt., œr., pt. w godz. 9-15, w czw. 9-18; tel./fax ; Fot. J. Wiœniewski

4 4 Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa PRAGA z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Bia³ostockiej 11 OG ASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY na ustanowienie odrêbnej w³asnoœci ni ej wymienionych lokali mieszkalnych: 1/ w Warszawie ul. Gajkowicza 3 lokal nr 43 o pow. u ytkowej 53,10 m 2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na V piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,50 z³. Wysokoœæ wadium ,00.z³. (Administracja os. Generalska Warszawa Zamiejska 3 tel ) 2/ w Warszawie ul. Gajkowicza 5 lokal nr 93 o pow. u ytkowej 53,90 m 2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na X piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,35 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Generalska Warszawa Zamiejska 3 tel ) 3/ w Markach ul. Mieszka I 15 lokal nr 25 o pow. u ytkowej 63,30 m 2 (4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój) po- ³o ony na III piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Generalska: Warszawa Zamiejska 3 tel oraz Marki ul. Mieszka I 13 tel ). 4/ w Warszawie ul. Pancera 18 lokal nr 144 o pow. u ytkowej 32,50 m 2 (1 pokój, ciemna kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na IX piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,70 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Poraje Warszawa Porajów 2 tel ) 5/ w Warszawie ul. œw. Wincentego 40 lokal nr 24 o pow. u ytkowej 54,10 m 2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) po³o ony na IV piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Targówek Warszawa Witebska 4 tel ) 6/ w Warszawie ul. Pancera 11 lokal nr 30 o pow. u ytkowej 60,60 m 2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój) po- ³o ony na II piêtrze. Cena wywo³awcza wynosi ,00 z³. Wysokoœæ wadium ,00 z³. (Administracja os. Poraje Warszawa Porajów 2 tel ). Przetarg ma na celu wy³onienie osoby, która zaoferuje najwy sz¹ kwotê w odniesieniu do ceny wywo³awczej. Pierwszeñstwo nabycia maj¹: cz³onkowie RSM Praga, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych pierwszeñstwo ma najd³u ej oczekuj¹cy); dzieci i wnuki cz³onków RSM Praga, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych decyzjê o przyjêciu oferty podejmuje Zarz¹d Spó³dzielni kieruj¹c siê najkorzystniejsz¹ cenowo ofert¹); pracownicy RSM Praga, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (w przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych decyzjê o przyjêciu oferty podejmuje Zarz¹d Spó³dzielni kieruj¹c siê najkorzystniejsz¹ cenowo ofert¹). W przypadku nie rozstrzygniêcia przetargu spoœród w/w osób, rozpatrywane s¹ pozosta³e oferty. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej na konto bankowe nr w terminie do r. Wp³acane wadium zwraca siê w termie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia lub odwo³ania, b¹dÿ uniewa nienia przetargu, z wyj¹tkiem wadium wniesionego przez oferenta, który wygra³ przetarg. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet wp³aty wartoœci rynkowej lokalu. Pisemne oferty przetargowe w zamkniêtych kopertach zaopatrzone w napis Przetarg na mieszkanie (nale y podaæ adres lokalu) wraz z dowodem wp³aty wadium nale y sk³adaæ w dziale cz³onkowsko-mieszkaniowym Biura Zarz¹du RSM Praga (pokój nr 15) Warszawa Bia³ostocka 11 w terminie do dnia r. do godziny Termin rozpatrzenia ofert przez Komisjê Przetargow¹ nast¹pi w dniu r. w siedzibie Biura Zarz¹du RSM Praga ul. Bia³ostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert o godzinie Wybór oferenta dokonany przez Komisjê Przetargow¹ podlega zatwierdzeniu przez Zarz¹d. Osoba wygrywaj¹ca przetarg winna w ci¹gu 14 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu wp³aciæ pe³n¹ wartoœæ rynkow¹ lokalu mieszkalnego na podane konto jw. Je eli przetarg wygra osoba, która nie jest cz³onkiem RSM Praga winna ona ponadto w w/w terminie spe³niæ warunki statutowe umo liwiaj¹ce przyjêcie w poczet cz³onków (z³o enie deklaracji, wniesienie wpisowego i 3 udzia³ów cz³onkowskich). Lokale mo na ogl¹daæ w dniach: r r. w godzinach pracy Administracji. Nale y jednak skontaktowaæ siê wczeœniej z w³aœciw¹ terenowo Administracj¹ osiedla celem uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu. Osoby staj¹ce do przetargu zobowi¹zane s¹ do zapoznania i przestrzegania zasad zawartych w Uchwale nr 9/10 Rady Nadzorczej RSM Praga w sprawie zasad przetargów na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu mieszkalnego po wygaœniêciu spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz postanowieñ regulaminu postêpowania przetargowego na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokali niezasiedlonych przyjêtego Uchwa³¹ nr 84/2007 Rady Nadzorczej RSM Praga z dnia r. W/w Uchwa³y Rady Nadzorczej s¹ do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (w dziale cz³onkowsko-mieszkaniowym Biura Zarz¹du Warszawa, Bia³ostocka 11, pokój nr 15) oraz na stronie internetowej Operat szacunkowy jest do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (Biuro Zarz¹du pokój nr 15). Wygrywaj¹cy przetarg zobowi¹zany jest do wyremontowania mieszkania we w³asnym zakresie i na w³asny koszt. Wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœci notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczystoksiêgowym obci¹ aj¹ cz³onka RSM Praga, na rzecz którego Spó³dzielnia dokonuje przeniesienia w³asnoœci lokalu. Przetarg mo e byæ odwo³any lub uniewa niony bez podania przyczyny. Pozosta³e informacje mo na uzyskaæ w Biurze Zarz¹du Spó³dzielni (pokój nr 15) lub pod numerem telefonu wew ARKONA PO REMONCIE Od lipca ub. roku trwa³ remont pomieszczeñ Klubu Arkona na Porajach. Niektórzy twierdz¹, e to bardzo d³ugo. Ale kiedy odwiedzimy klub po remoncie, przekonamy siê, i tak gruntowna przebudowa pomieszczeñ wymaga³a czasu. Wnêtrze klubu zmieni³o siê nie do poznania. Ciemna, ponura boazeria zniknê³a ze œcian, na pod³odze zamiast wys³u onej wyk³adziny, jasna antypoœlizgowa masa z kolorowymi akcentami. Sale jasne, dwie w amfiladzie, dziêki czêœciowemu wyburzeniu œciany, osobna sala komputerowa, przestronny holl wejœciowy, w którym bêdzie mini kawiarenka, przebudowane i unowoczeœnione zaplecze kuchenne, nowe meble. Od 1 kwietnia br. Klub Arkona rozpocznie normalne funkcjonowanie. Odbywaæ siê bêd¹ zajêcia plastyczne, gimnastyka i aerobik dla pañ, ruszy sekcja modelarska. W maju, po wyposa eniu pracowni, rozpoczn¹ siê zajêcia komputerowe. Najwczeœniej do odnowionego klubu wprowadzi³y siê maluchy(mini przedszkole ju dzia³a) i emeryci z ko³a nr 4 na Bia³o³êce, którzy w ka dy poniedzia³ek i œrodê maj¹ w Arkonie swoje spotkania. (a) Zajêcia w mini przedszkolu Tak teraz wygl¹da klubowy korytarz Emeryci w czasie poniedzia³kowego spotkania KWIECIEÑ W TEATRZE RAMPA Szeœæ w jednej 9, 10 godz Nie uchodzi, nie uchodzi... czyli damy i huzary 23, 24 godz Babskie party 23, 24 godz ; 25 godzina (premiera) Kamyk zielony 9, 10 godz Jaskó³ka 27, 28 godz Ósmy cud œwiata i zag³ada 29, 30 godz Per³y kabaretu Mariana Hemara 18, 19 godz Pinokio 13, 28, 29, 30 godz ; 14, 15, 16 godz Œwiat Bastiana 7, 8, 19, 20 godz. 9.00, Awantura w piekle 26, 27 godz Z³ota kaczka 21, 22 godz Wielka wyprawa 14, 15, 16 godz OG OSZENIA DROBNE SPRZEDAM Sprzedam 3-pokojowe 56,5 m 2 na Targówku, w budynku IV piêtrowym przy ul. Heleny Junkiewicz. Mieszkanie na pierwszym Pietrze, z du a loggi¹ w kierunku rozleg³ego pasa zieleni. Mieszkanie konstrukcyjnie stwarza mo liwoœci zmiany aran acji. Budynek ocieplony w 2009 r. wymienione instalacje gazowe i centralnego ogrzewania z³/m 2 do negocjacji. Tel ,4 m 2, I piêtro w budynku 3-piêtrowym sprzedam. Atrakcyjny rozk³ad, 4 pokoje, salon z kuchni¹ 30 m 2, ³azienka z wann¹ i natryskiem, toaleta osobno, loggia 7 m 2. Tarchomin, ul. Erazma z Zakroczymia. W rozliczeniu mo liwoœæ zamiany na 2 pokoje lub kawalerkê. 2 pokoje, 38 m 2, X piêtro. ul. Korsaka oraz gara przy ul. Kijowskiej sprzedam. Tel M4, 64 m 2, VIII p, ul. Ko³owa z widokiem na park, sprzedam. Cena z³. Tel Bezpoœrednio, mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 61 m 2, VI p., Praga Pó³noc, ul. Radzymiñska. Pokoje 16, 12, 10 m 2 kuchnia widna 7,5 m 2 du y przedpokój, ³azienka + wc osobno. Cena 370 tys. z³ (do negocjacji). Budynek po ociepleniu, wymianie instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej. Mieszkanie s³oneczne, rozk³adowe, zadbane, na œcianach g³adÿ gipsowa, okna PCV, parkiet dêbowy, glazura, terakota, du y przedpokój zabudowany szafami, drzwi antyw³amaniowe. Piwnica 4 m 2 loggia 6 m 2, telefon, TV kablowa, internet. Parkingi: niestrze ony i strze ony. Bardzo dobry punkt komunikacyjny (autobusy, tramwaje) i bogata infrastruktura. Dworce Wileñski i Wschodni, blisko planowanej na 2012 r. stacji metra. Mo liwoœæ za³o enia ksiêgi wieczystej. Tel

5 5 WIOSNA POD KWITN C WIŒNI W Polsce, tak jak i w ca³ej Europie, nadejœcie wiosny przypada na okres Œwi¹t Wielkanocnych, co wi¹ e siê w du ej mierze z prze yciami duchowymi Europejczyków, którzy jak wiadomo s¹ w wiêkszoœci chrzeœcijanami. W Japonii wszelkie religie, oprócz rdzennego shinto, s¹ religiami nap³ywowymi. Wœród Japoñczyków najwiêcej jest wyznawców rdzennej religii oraz buddyzmu; mo na równie zauwa yæ wp³ywy konfucjanizmu, taoizmu, chrzeœcijañstwa oraz tzw. nowych religii. Badania statystyczne pokazuj¹, i w Japonii zaledwie 1,4% populacji to chrzeœcijanie, g³ównie katolicy i protestanci, wyznawców obrz¹dku wschodniego jest znacznie mniej. W zwi¹zku z tak niewielk¹ liczb¹ chrzeœcijan, Kwitn¹ce wiœnie w prefekturze Niigata Wielkanoc ma dla przeciêtnego Japoñczyka wymiar wy³¹cznie komercyjny, podobnie jak Bo e Narodzenie. W sklepach pojawiaj¹ siê dekoracje œwi¹teczne rodem z amerykañskich witryn sklepowych, tj. zaj¹ce, czy kolorowe jajka. Mo na równie zakupiæ s³odycze w kszta³cie jajek. Wskazuj¹c na Wielkanoc jako œwiêto gloryfikuj¹ce ycie oraz polsk¹ symbolikê Œwi¹t Wielkanocnych nawi¹zuj¹c¹ do pory roku, podczas której przyroda budzi siê z zimowego snu, mo - na odnaleÿæ analogiê do zwyczaju japoñskiego kultywowanego w tym okresie. W Japonii niezwykle istotnym wydarzeniem, zwi¹zanym z nadejœciem wiosny, jest kwitnienie wiœni (sakura). Zwyczaj podziwiania kwiatów wiœni (hanami dos³. ogl¹danie kwiatów) zosta³ zapocz¹tkowany w okresie Heian (VIII-XII w. n.e.) przez dworsk¹ arystokracjê. Wywodzi siê on ze zwyczaju podziwiania kwitn¹cych œliw, przeniesionego na grunt japoñski z Chin w okresie Nara (w VIII w. n.e.). O kres kwitnienia wiœni trwa oko³o dwóch tygodni. Krótki czas kwitnienia oraz moment przekwitania, kiedy wszystkie p³atki mog¹ zostaæ zdmuchniête jednym powiewem wiatru, symbolizuj¹ nietrwa³oœæ ludzkiego losu. Jakby na przekór temu, Japoñczycy z radoœci¹ podziwiaj¹ przepiêkne drzewa, które wygl¹daj¹ jak obsypane œniegiem. W parkach i na skwerach gromadz¹ siê t³umy przechodniów zachêconych piêkn¹ pogod¹ oraz bia³ym lub ró owym puchem kwiatów. Tradycyjnie hanami polega nie tylko na ogl¹daniu wspania³ych kwiatów, ale równie na zorganizowaniu pikniku, z rodzin¹ lub grup¹ znajomych pod kwitn¹cymi drzewami. Nie rzadko urz¹dza siê tak e mini-karaoke. Hanami stanowi równie dobr¹ okazjê do integracji w biurze czy w firmie. Czêsto dzieñ roboczy koñczy siê dla pracowników wspólnym wyjœciem do parku, a osoba z najmniejszym sta- em pracy jest wysy³ana odpowiednio wczeœniej, aby pod najpiêkniejszym drzewem zaj¹æ miejsce dla pozosta³ych. Czas kwitnienia wiœni jest szczegó³owo prognozowany dla ka dego regionu Japonii. Serwisy informacyjne w œrodkach masowego przekazu s¹ wype³nione dok³adnymi danymi na temat miejsc, gdzie i kiedy mo na podziwiaæ wiœnie danego gatunku. Kwitnienie drzew rozpoczyna siê w lutym na po³udniu Japonii, na wyspie Okinawa i stopniowo postêpuje na pó³noc, a do wyspy Hokkaido, gdzie rozpoczyna siê na prze³omie kwietnia i maja. Okres od marca do pocz¹tku kwietnia to czas wakacji wiosennych dla uczniów i studentów. W Polsce kwitn¹ce kasztany symbolizuj¹ okres egzaminów dojrza³oœci dla uczniów liceów, natomiast w Japonii kwitn¹ce wiœnie wyznaczaj¹ koniec roku szkolnego lub akademickiego. Szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy siê równie nocne ogl¹danie kwiatów, tj. yozakura (wieczorna wiœnia). W miejscach, takich jak park Ueno, czy park wokó³ œwi¹tyni Yasukuni-jinja w Tokio, drzewa s¹ specjalnie podœwietlane, aby mo na by³o napawaæ siê ich piêknem. Tak e i w Polsce mo emy odpocz¹æ od codziennej gonitwy i znaleÿæ czas, aby podziwiaæ drobne kwiaty wiœni. Wystarczy dotrzeæ na campus g³ówny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie tu za rogiem Pa³acu Kazimierzowskiego rosn¹ dwa drzewa sakury. Mo na tu spotkaæ wiosnê... Katarzyna Mazur absolwentka Japonistyki UW prowadzi naukê jêzyka japoñskiego w klubach: KuŸnia (Osiedle Kijowska) i Pinokio (Osiedle Targówek) WINDY POD SPECJALNYM NADZOREM W 15 budynkach Osiedla Kijowska mieszkañcy korzystaj¹ z 82 dÿwigów osobowych. Nad utrzymaniem wind w pe³nej sprawnoœci technicznej od 13 lat czuwa konserwator Witold M¹ka. Zna wiêc te urz¹dzenia bardzo dok³adnie. Dokonuje okresowych przegl¹dów, usuwa usterki wynikaj¹ce z eksploatacji i dokonuje napraw po dewastacjach i kradzie ach. Te ostatnie jak mówi Witold M¹ka, s¹ przys³owiow¹ zmor¹. Z³odzieje kradn¹ drogie urz¹dzenia, by nastêpnie sprzedaæ za kilkanaœcie z³otych w punkcie skupu z³omu. Na przyk³ad wymiana skradzionej, tak zwanej krzywki, to koszt ok z³. Za metal uzyskany z tego urz¹dzenia z³odziej otrzymuje nie wiêcej jak 20 z³. Podobnie z kradzie ami kabli zwisowych, gdzie koszt naprawy wynosi od 2 do 3 tys. z³otych. Co roku na Osiedlu Kijowska informuje kierownik Robert Ga- ³¹zka, na naprawy po kradzie ach i dewastacjach wydaje siê ok. 30 tys. z³otych. Aby wiêc zapobiec lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyæ dewastacje i kradzie e w dÿwigach osobowych na osiedlu, postanowiono w modernizowanych windach zainstalowaæ urz¹dzenia monitoruj¹ce. Odpowiednio zainstalowane kamery umo liwiaj¹ rejestracjê zdarzenia wewn¹trz windy i w systemie zewnêtrznym. Pierwsze pozytywne efekty ju odnotowano. W czasie dwóch ostatnich kradzie y z³odzieje zostali nagrani i dziêki temu policja po rozpoznaniu zatrzyma³a sprawców. Nale y podkreœliæ dodaje kierownik Robert Ga³¹zka, e oprócz monitoringu, w modernizowanych windach, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, wymienia siê aparatury sterowe oraz instaluje falowniki, które to urz¹dzenia wp³ywaj¹ na zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej. W windach starego typu tego urz¹dzenia nie by³o. Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa w modernizowanych windach montowane s¹ tak e nowoczesne urz¹dzenia zapewniaj¹ce ³¹cznoœæ z pogotowiem dÿwigowym. Natomiast w sytuacjach, kiedy nast¹pi³a awaria i winda porusza siê bez osób wewn¹trz, pogotowie mo na zawiadomiæ równie poprzez telefon komórkowy wysy³aj¹c esemesa. (a) Z REDAKCYJNEJ POCZTY PSIE SPRAWY Moja cierpliwoœæ siê wyczerpa³a, bo okazuje siê, e zwykli mieszkañcy Osiedla Kijowska musz¹ podporz¹dkowywaæ siê psom i ich w³aœcicielom, napisa³a do redakcji pani Maria S. z Osiedla Kijowska. Kiedy widzê psa bez smyczy na osiedlu (a jest to nagminne zjawisko), to zmieniam trasê spaceru (czyli muszê siê podporz¹dkowaæ, bo rozmowa z w³aœcicielem nigdy nie odnosi skutku). Swoje godziny spania te dostosowujê do psów, bo szczekaj¹ o ka dej porze dnia i nocy (w³aœciciele psów nie uznaj¹ czegoœ takiego jak cisza nocna). Kiedy widzê setki kup na osiedlu po zimie, to muszê zak³adaæ okulary, by je omin¹æ. Naprawdê moja cierpliwoœæ odnoœnie kup na osiedlu siê skoñczy³a i wypowiadam im wojnê. Proszê mi w tym pomóc! Na terenie osiedla Kijowska jest mnóstwo dzieci. Bawi¹ siê na boisku, na górce, na placach zabaw. Teren zabaw jest na szczêœcie ogrodzony. Ale proszê przejœæ siê kiedyœ w letni poranek wokó³ przedszkola albo wzd³u boku szko³y podstawowej przy ul. Kawêczyñskiej (myœlê o tym boku szko³y wzd³u ul. Korsaka). Tam zwykle jest najwiêcej psich kup. S¹ one wszêdzie, ale wokó³ ogrodzenia przedszkola najbardziej rzucaj¹ siê w oczy. Najwy szy czas wywiesiæ informacje na ka - dej klatce, aby w³aœciciele psów sprz¹tali psie kupy. Tylko przedtem trzeba wreszcie zawiesiæ odpowiednie kosze na osiedlu. Ponadto najwy szy czas by zosta³y zwiêkszone op³aty za posiadanie psów. Mo e wówczas niektórym w³aœcicielom odechce siê trzymaæ po 5 szczekaj¹cych ca³ymi dniami psów (tak jest na ul. Korsaka). Emeryci i renciœci nie powinni byæ zwolnieni ca³kowicie z tych op³at, tylko po³owicznie. Te pieni¹dze powinny iœæ na sprz¹tanie (codzienne!!!) psich kup. Do czego to podobne, e dzieci nie mog¹ swobodnie biegaæ po trawnikach, bo ci¹gle wpadaj¹ na psie kupy. Proszê ustawiæ na górce osiedla, na terenie wokó³ przedszkola, na terenie wokó³ placu zabaw i fontanny tabliczki, z wyraÿnie zaznaczonym zakazem za³atwiania siê psów w tym miejscu. Psie kupy s¹ zagro eniem dla zdrowia naszych dzieci. Takie psy s¹ czêsto chore i ich odchody s¹ siedliskiem wielu bakterii. Nigdy nie widzia³am, aby w³aœciciel psa sprz¹ta³ po swoim psie, natomiast niejednokrotnie widzia³am psy z biegunk¹. Nawet nie chcê pisaæ, co mi odpowiadaj¹ w³aœciciele takich psów, gdy im zwracam uwagê. Dlatego proszê o jak najszybsz¹ edukacjê w³aœcicieli psów i pilnowanie, by stosowali siê do poleceñ sanitarnych. A nawet gdyby psie kupy by³y wolne od zarazków, to s¹ one ogromnie nieestetyczne, niedobrze robi siê na ich widok, nie przyczyniaj¹ siê do poprawienia estetyki naszej Pragi. Od redakcji Od 2007 r. w Warszawie nie obowi¹zuj¹ adne op³aty czy podatki od posiadania psów. W Polsce podatek od posiadania psa obowi¹zywa³ do 31 grudnia 2007 r. By³ to podatek bezpoœredni i kwotowy. Jego wysokoœæ ustalana by³a przez gminy, jednak ograniczona przez rozporz¹dzenie ministerialne. Ca³oœæ podatku wp³ywa³a do bud etu gmin. Poza celem fiskalnym, podatek mia³ równie na celu ograniczanie iloœci zwierz¹t. W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. podatek ten zosta³ zniesiony, natomiast w jego miejsce istnieje mo liwoœæ wprowadzenia fakultatywnej op³aty za posiadanie psa, uzale nionej od rady gminy lub miasta w zakresie jej poboru, wysokoœci czy terminu p³atnoœci. Stawka tej op³aty maksymalnie mo e siêgaæ 100 z³otych. Rada Miasta Warszawy takiej op³aty nie ustali³a i nic nie wiadomo eby w najbli szej przysz³oœci mia³a ustaliæ. Natomiast od 1 wrzeœnia 2006 r. obowi¹zuje regulamin utrzymania porz¹dku i czystoœci na terenach miejskich. Okreœla on, e wszyscy posiadaj¹cy psy maj¹ obowi¹zek sprz¹tania po swoich pupilach. Nieczystoœci mo na wrzucaæ nie tylko do specjalnie oznakowanych koszy, ale i do wszystkich koszy ulicznych i parkowych. amanie tych przepisów jest wykroczeniem bêd¹cym podstaw¹ do interwencji Stra y Miejskiej. Nie zastosowanie siê do poleceñ funkcjonariuszy, mo e zakoñczyæ siê mandatem. Psie odchody na chodnikach, trawnikach i w wielu innych miejscach to nie tylko zmartwienie pani Marii S. czy administracji naszych osiedli, ale jest to nabrzmia³y problem miejski. W³aœciciele czworonogów nie respektuj¹ obowi¹zuj¹cych zarz¹dzêñ i regulaminów, ale równie Stra Miejska, powo³ana miêdzy innymi do walki z nieporz¹dkiem w mieœcie, op³acana z naszych podatków, nigdy dot¹d solidnie nie zabra³a siê za rozwi¹zanie psiego problemu w Warszawie. Administracje osiedli RSM Praga nie maj¹ uprawnieñ do karania w³aœcicieli psów, a samo uœwiadamianie, czy kosztowne ustawianie specjalnych pojemników, z których nikt nie korzysta, niczego nie rozwi¹zuje. Na terenach RSM Praga istniej¹ dogodne warunki do wype³niania obowi¹zku sprz¹tania po psach. W naszych osiedlach poustawiane s¹ kosze, do których bez przeszkód mo na wyrzucaæ zebrane po psach nieczystoœci Nie administratorzy, gospodarze domów, jak niektórzy sugeruj¹, a Stra Miejska powinna na co dzieñ zaj¹æ siê kontrolowaniem terenów, na które wyprowadzane s¹ psy. To wynika z obowi¹zków s³u b miejskich. Trzeba regularnie upominaæ w³aœcicieli czworonogów, a opornych karaæ mandatami. Przede wszystkim zaœ nale y nieustannie zadawaæ pytanie w³aœcicielom psów, dlaczego nie sprz¹taj¹ po swoich pupilach? (a)

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ

Firma Damis znana z zarz¹dzania handlem na Stadionie X-lecia zamierza wybudowaæ Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (475) 21 marca 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! Elastyczne protezy

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Elastyczne protezy nylonowe

Elastyczne protezy nylonowe Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 5 (520) 19 marca 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie Dwa testamenty www.ngp.pl - sprawiedliwy wyrok To bodaj pierwszy sprawiedliwy wyrok

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo