Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 3/2004 LISTOPAD ISSN POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych inwestycji edukacyjnych - kampus Politechniki Opolskiej. Wizualizacja drugiego kampusu Politechniki Opolskiej. Na pierwszym planie budynek wydzia³u wychowania fizycznego i fizjoterapii. Realizacja ca³ego przedsiê wziêcia roz³o ona jest kilkanaœcie lat. Ale ju za dwa lata powinien zostaæ sfinalizowany pierwszy jego etap - budowa czêœci wydzia³u wychowania fizycznego i fizykoterapii. Ca³e przedsiêwziêcie kosztowaæ bêdzie 45 mln z³otych. 13,5 miliona na realizacjê pierwszego etapu pochodzi ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Politechnika Opolska jest wiêc jednym z najwiêkszych benificjentów unijnych pieniêdzy w regionie. - Do starañ o pozyskanie funduszy sk³oni³a nas sytuacja lokalowa - wyjaœnia prof. Jerzy Skubis, prorektor PO. - Uczelnia w ci¹gu minionych dziesiêciu lat solidnie siê rozros³a. Liczba studentów z zwiêkszy³a siê do 15 tysiêcy. Liczba kierunków zwiêkszy³a siê z trzech do piêtnastu. Zajêcia odbywaj¹ siê w 18 rozproszonych na terenie miasta obiektach. Bez nowych terenów i budynków trudno sobie wyobraziæ nowoczesn¹ dydaktykê. W grudniu 2002 roku rektor Politechniki Opolskiej podpisa³ porozumienie z prezydentem Opola o przejêciu przez uczelniê kompleksu koszarowego przy ulicy Prószkowskiej z przeznaczeniem na utworzenie tam drugiego kampusu. W lipcu 2003 uczelnia sta³a siê pe³noprawnym w³aœcicielem terenów przy ulicy Prószkowskiej. A kompleks to niema³y - 10 hektarów gruntu i oko³o 28 tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej w zlokalizowanych budynkach. Ich stan techniczny prof. Skubis ocenia na co najmniej dobry. Na razie dwa budynki (do grudnia 2005 roku) zajmuje S¹d Okrêgowy w Opolu, co ma tê dobr¹ stronê, e zosta³y one porz¹dnie wyremontowane. Politechnika od pocz¹tku dzia³a szybko. Rozpisuje konkurs na koncepcjê zagospodarowania drugiego kampusu. Zwyciê a rozwi¹zanie Beaty i Adama Szczegielniaków w opolskiego Arch-Studia, którzy wykonali koncepcjê zagospodarowania ca³oœci terenu oraz opracowali projekt realizacji pierwszego zadania - wydzia³u wychowania fizycznego i fizjoterapii. Pozosta³e etapy, to przystosowa- nie budynków dla wydzia³u elektrotechniki i automatyki. Potem budowa dwóch obiektów biblioteki g³ównej, wreszcie na koniec - budowa centrum logistycznego i nowa aula uczelniana. Na razie wa ne jest, by w ci¹gu 24 miesiêcy zakoñczyæ etap pierwszy. W nowo budowanym obiekcie maj¹ siê znaleÿæ sale æwiczeñ ruchowych, du a sala gimnastyczna (ponad 400 mkw.), bie nia lekkoatletyczna, sala gier zespo³owych (ponad 1000 mkw.), si³owania ( 194 mkw.), sala audytoryjna oraz pe³ne zaplecze techniczne i sanitarne. Do tego dochodzi uzbrojenie w media. Obecn¹ sieæ, pochodz¹c¹ z 1934 roku, trzeba bêdzie przebudowaæ, bo jest niewydolna. Przedsiêwziêcie jest wiêc ogromne. Ale w ocenie w³adz uczelni realne do sfinalizowania w zapla- ŒWIÊTO NIEPODLEG OŒCI Uroczystoœci w Opolu Tegoroczne obchody 86 rocznicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci odbêd¹ siê w Opolu. Uroczystoœci rozpoczn¹ siê o godz msz¹ œwiêt¹ w Katedrze Opolskiej. Nast¹pi tam wyœwiêcenie i wrêczenie sztandaru Stowarzyszeniu Rodzina Katyñska. W po³udnie pod Pomnikiem Bojowników o Polskoœæ Œl¹ska Opolskiego odbêdzie siê wyœwiêcenie i wrêczenie sztandaru oraz nadanie imienia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Gimnazjum nr 8 w Opolu. Program obchodów przewiduje tak e okolicznoœciowe wyst¹pienia marsza³ka województwa opolskiego, wojewody opolskiego, prezydenta miasta Opola oraz z³o enie kwiatów pod pomnikiem. nowanym czasie. Zw³aszcza, e lada chwila przetarg wy³oni wykonawcê zadania. Docelowo na Prószkowskiej znajdzie siê siedem kierunków studiów, które kszta³ciæ bêd¹ od 7-8 tys. studentów. - Bêdzie to baza w pe³ni konkurencyjna z uczelniami zachodnimi - ocenia prof. Skubis. - Przeniesienie prawie po³owy uczelni do nowego kampusu roz³aduje ciasnotê na pozosta³ych kierunkach nauczania. Niektóre budynki rozproszone w mieœcie bêdzie mo na sprzedaæ. Scalenie uczelni wp³ynie wiêc na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. Nikt te nie ma w¹tpliwoœci, e uruchomienie kampusu zmieni jakoœæ ycia na opolskim Zaodrzu. Studenci przecie bêd¹ tam wynajmowaæ mieszkania, sto³owaæ siê, bawiæ. Maria Szylska

2 2 LISTOPAD 2004 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE Opolszczyzna w pigu³ce PRODUKT, US UGA, EKSPORT Opolska marka po raz drugi Województwo Opolskie Izba Gospodarcza "Œl¹sk" PRODUKT 1. OXOPLAST: O, NB, IB - Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" SA 2. Kuchnia Alergika - NUTRICIA Polska Sp. z o.o. 3. Wymiennik z wê ownic¹ spiraln¹ kwadro - PPHU GALMET SDR. GALARA S.j 4. Micha³ki Piastowskie - Przedsiêbiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A. 5. Meble wypoczynkowe - PROGRAM KLER C140 -KLER S.A. 6. Pionizator rehabilitacyjny dla osób z mózgowym pora eniem dzieciêcym - Zak³ad Sprzêtu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego "KORFANTÓW" Sp. z o.o. 7. Stó³ bilardowy "MANHATAN" - PPHU "LISSY" 8. Meble Kuchenne K 602 GOUARDA - MEBEL RUST, Marian Rust 9. Ser TARTARE Delikatny - TOSKA Sp. z o.o. 10. Automatyczne i pó³automatyczne pakowarki k¹towe TZ - TERMOPAK H. 25 listopada br. poznamy laureatów konkursu Opolska marka Wy³oni on najlepszy opolski produkt, us³ugê i eksportera. O polska marka do kalen darza imprez woje wódzkich wesz³a w roku ubieg³ym, zastêpuj¹c dwa inne konkursy - Elitê Opolskich Eksporterów oraz Najlepszy produkt Opolszczyzny. - Uznaliœmy, e takie rozwi¹zanie bêdzie du o lepsze - wyjaœnia Ryszard Galla, wicemarsza³ek województwa. - Podniesie presti naszego konkursu, pozwoli na lepsze promowanie jego zwyciêzców, poka e potencja³ gospodarczy regionu. Posiadanie tytu³u opolskiej marki bêdzie œwiadectwem, e mamy do czynienia z nowoczesnym wyrobem, godnym polecenia, o wysokim poziomie jakoœci. Chcemy bowiem, by opolska marka kojarzy³a siê z czymœ wyj¹tkowym. Organizatorami konkursu s¹ Urz¹d Marsza³kowski, Izba Gospodarcza Œl¹sk, Stowarzyszenie Promocji Przedsiêbiorczoœci oraz Euro Info Centre w Opolu. Aby daæ szansê zarówno ma³ym, jak i du ym firmom, konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach - ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz przedsiêbiorstw du ych. Udzia³ w nim bior¹ firmy, które maj¹ swoj¹ siedzibê na terenie Opolszczyzny. Zg³oszone przez nich wyroby oraz us³ugi ocenia jury. W jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele instytucji i organizacji oko³obiznesowych. Ich werdykt poznamy 25 listopada na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbêdzie siê w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Niezale nie od wybranego jury prawo do oddania g³osu ma ka dy z mieszkañców Opolszczyzny. Poni ej drukujemy listê rekomendowanych przez komisjê wyrobów, us³ug oraz eksporterów. Prosimy o g³osowanie na swoich ulubieñców. Szyl Stowarzyszenie "Promocja Przedsiêbiorczoœci" Agencja Rozwoju Opolszczyzny SA NAJLEPSZY PRODUKT I US UGA ROKU TWÓJ G OS JEST WA NY W tegorocznej edycji Jury nominowa³o 21 produktów i us³ug, spoœród których mog¹ Pañstwo wybraæ najlepsze: Cichoñ S.j. US UGA 1. Monta kot³ów - REMAK SA 2. Monta izolacji termicznych akustycznych, ogniochronnych - R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. 3. Ochrona osób i mienia - Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. 4. Izolacje termiczne oraz elektryczne ogrzewanie wspomagaj¹ce izolacje - R&M IZOP Izolacja i Serwis Przemys³owy Sp. z o.o. 5. Us³ugi laboratoryjne - Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" SA 6. Wykonanie klisz fotopolimerowych dla drukarni fleksograficznych - Chespa Sp. z o.o. 7. Regularne Przewozy Autokarowe - Prywatne Biuro Podró y Sindbad 8. Oprogramowanie do obs³ugi biuletynu informacji publicznej - Netkoncept.com s.c. G Przew³ocki, G. ZieleŸny, S. Milewski, M. Chudy 9. T³umaczenia, szkolenia - sowabusiness services Ewa Rogoziñska 10. Produkcja Telewizyjna i Filmowa - Produkcja Telewizyjna i Filmowa tress-film 11. Doradztwo, produkcja i monta mebli kuchennych - MEBEL RUST, Marian Rust Prosimy g³osowaæ na jeden wybrany produkt i jedn¹ us³ugê spoœród poni ej podanych. G³osowaæ mog¹ Pañstwo przesy³aj¹c za³¹czony kupon na adres: ARO SA, ul. Pl. Wolnoœci 4-5, Opole, lub em: do 10 listopada KUPON OPOLSKA MARKA 2004 Plebiscyt Publicznoœci G OSUJÊ NA:... W KATEGORII PRODUKT... W KATEGORII US UGA... IMIÊ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON Wszelkich informacji o Konkursie udziela: EURO INFO CENTRE ul. 1 Maja 30A, Opole tel./fax: , tel: Projekt wspó³finansowany ze œrodków Kontraktu Województwa Opolskiego na rok 2004 TRZEBA SIÊ WSZÊDZIE PROMOWAÆ Przedstawicielstwo w stolicy 21 paÿdziernika oficjalnie otwarto Wspólne Biuro Województwa Opolskiego i Autonomicznej Wspólnoty Galicji w Warszawie. Inicjatywa ta jest wynikiem wspó³pracy zapocz¹tkowanej w 1999 roku pomiêdzy Województwem Opolskim a Autonomiczn¹ Wspólnot¹ Galicji. JAK ZACHÊCIÆ INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH Ulgi i autostrady To sytuacja i dynamika zmian wokó³ wymusi³a na nas otwarcie przedstawicielstwa w Warszawie - stwierdzi³ marsza³ek Grzegorz Kubat. - Dziœ nie mo emy czekaæ, a ktoœ odwiedzi nasz region lub zechce w nim zainwestowaæ. Dzisiaj trzeba aktywnie siê promowaæ i wykorzystywaæ pojawiaj¹ce siê szanse. Bêdziemy w miejscu wa nych wydarzeñ, u³atwimy sobie nasz¹ codzienn¹ wspó³pracê z warszawskimi instytucjami. Mam nadziejê, e otwarcie biura pomo e te potencjalnym inwestorom - zaopiekujemy siê nimi ju w Warszawie, a u nas, na miejscu, bêdzie im pomagaæ dzia³aj¹ce przy Agencji Rozwoju Opolszczyzny Centrum Obs³ugi Inwestora, które poprowadzi ich do konkretnych gmin. Zadaniem szefa opolskiego biura w Warszawie (jest nim Damian Pelc) bêdzie reprezentowanie interesów samorz¹du województwa opolskiego wobec instytucji administracji pañstwowej i publicznej oraz rozmaitych organizacji i stowarzyszeñ, a tak e promocja naszego regionu, a szczególnie jego potencja³u inwestycyjnogospodarczego. Biuro bêdzie równie nawi¹zywaæ kontakty i inicjowaæ nowe formy wspó³pracy z ró nymi instytucjami, œciœle wspó³pracowaæ z przedstawicielstwem Galicji, reprezentowanym przez Instytut Promocji Gospodarczej IGAPE (dysponuje on informacjami na temat regionu Galicja, a tak e prowadzi doradztwo dla poten- Z inicjatywy Urzêdu Marsza³kowskiego, Agencji Rozwoju Opolszczyzny oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odby³a siê 27 paÿdziernika br. w Opolu regionalna konferencja gospodarcza na temat roli regionu w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych. Spotkanie adresowane by³o do opolskich przedsiêbiorców i samorz¹dowców. N a OpolszczyŸnie uloko wa³o siê 47 obcych inwe storów. Najwiêkszy jest udzia³ kapita³u holenderskiego, francuskiego, belgijskiego. Zdaniem dr Jadwigi Szymañskiej, doradcy Zarz¹du PA- IiIZ, obcy inwestorzy stawiaj¹ coraz wy sze wymagania. Interesuj¹ ich du e tereny pod budownictwo, z uregulowanym statusem w³asnoœciowym, doprowadzonymi mediami, drogami dojazdowymi, bliskim s¹siedztwem autostrady. Oprócz tych warunków pytaj¹ o wszelkiego rodzaju ulgi i zachêty. Na pytanie: co przekona³o inwestorów do ulokowania kapita³u w Polsce pada³y takie odpowiedzi: Kapita³ w Polsce cjalnych inwestorów polskich i galicyjskich). Damian Pelc, który reprezentuje Opolszczyznê w Warszawie, jest pracownikiem Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ i Promocji Regionu Urzêdu Marsza³kowskiego. Zosta³ wy³oniony w ramach konkursu og³oszonego przez Zarz¹d Województwa. Jest magistrem prawa i administracji, absolwentem Krajowej Szko³y Administracji Publicznej. Wczeœniej pracowa³ m.in. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz w instytucjach europejskich. JAK DO NAS DOTRZEÆ BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I AUTONOMICZNEJ WSPÓLNOTY GALICJI W WARSZAWIE Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8, 36 piêtro Przedstawicielstwo Województwa Opolskiego: tel , fax , Przedstawicielstwo Galicji (IGAPE): tel tel., , fax , www. igape.es mo liwoœæ wzrostu gospodarczego (62 proc.), niskie koszty pracy (61 proc.), wielkoœæ rynku (59 proc.), niskie koszty produkcji (53 proc.), wysokie kwalifikacje si³y roboczej (52 proc.). W kraju dzia³a oko³o 50 tysiêcy firm z kapita³em zagranicznym. Najwiêkszy jego nap³yw odnotowano w roku 2000 (podobnie by³o na œwiecie). W roku ubieg³ym wartoœæ zagranicznych inwestycji wynios³a 72 mld dolarów. Zarówno prognozy gospodarcze, jak i dane GUS, wskazuj¹, e obecny rok bêdzie lepszy od 2003, poniewa w pierwszym pó³roczu nap³yw inwestycji by³ wiêkszy o 0,05 mld dolarów, a swój kapita³ ulokowa³o w Polsce o tysi¹c firm zagranicznych wiêcej, ni w analogicznym okresie roku ubieg³ego. Czesi i S³owacy, uwa ani dot¹d za tygrysy Europy, odnotowuj¹ blisko 60 procentowy spadek inwestycji zagranicznych. Wœród ekspertów gospodarczych panuje przekonanie, e Polska bêdzie w najbli szych latach krajem, gdzie nast¹pi kumulacja inwestycji zagranicznych. Ich nap³yw spodziewany jest w takich ga³êziach jak: motoryzacja, centra us³ugowe (finansowo-ksiêgowe), sektor medyczny, sektor obronny. 72 proc. kapita³u nap³ywa do nas z Unii Europejskiej, 15 proc. z Ameryki. Naszymi najwiêkszymi partnerami s¹ Francja, Niemcy, Niderlandy, USA.

3 Samorz¹d województwa PUBLICYSTA I SAMORZ DOWIEC Honorowi Obywatele Opolszczyzny Zbyszko BEDNORZ Zbyszko BEDNORZ, nestor opolskich pisarzy i Hans Josef VOGEL, burmistrz niemieckiego Arnsbergu, otrzymali tytu³y Honorowych Obywateli Opolszczyzny. Hans Josef VOGEL Sylwetkê Zbyszko Bednorza przybli y³ Harry Duda, prezes Opolskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich. - Zbyszko Bednorz zwi¹zany jest z naszym regionem od ponad 50 lat - stwierdzi³. - Jest nie tylko poet¹ i pisarzem, ale tak e publicyst¹, znanym dzia³aczem spo³ecznym, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Opolskiego. Da³ Œl¹skowi "dobro moralne, intelektualne i artystyczne". W latach II wojny œwiatowej napisa³ - na polecenie Delegatury Rz¹du na Kraj - ksi¹ kê o Œl¹sku pn. "Œl¹sk wierny OjczyŸnie". Walcz¹c i dzia³aj¹c w okupowanej Warszawie czêsto mówi³, e nad Wis³¹ myœli o Odrze. Jest uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie represjonowany, w latach przebywa³ w wiêzieniu. W 1945 roku osiedli³ siê w Opolu. Tu redagowa³ "Goœcia Niedzielnego", "Dziœ i Jutro", tygodnik "Katolik". Pracowa³ w Instytucie Œl¹skim w Opolu. Prowadzi³ badania nad opolsk¹ literatur¹ ludow¹. Do 1980 roku (do momentu przejœcia na emeryturê) kierowa³ Pracowni¹ Historii Kultury Polskiej na Œl¹sku. W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych by³ prezesem i wiceprezesem opolskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich, wspó³organizowa³ Zjazdy Pisarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Jest autorem 25 ksi¹ ek poetyckich, beletrystycznych, eseistycznowspomnieniowych - m. in. Œl¹sk wierny OjczyŸnie", Rêce wzniesione", "Dyszlem i par¹", "Lata krecie i or³owe", "Do wyjaœnienia", "Gniazdo wêdruj¹ce". Dziêkuj¹c za to wyró nienie Zbyszko Bednorz powiedzia³: - Sk³adam pok³on Ziemi Opolskiej za to, e mog³em byæ tak wysoko podniesiony. O przyznanie tytu³u Honorowego Obywatela Opolszczyzny dla Hansa Josefa Vogla wystêpowa³ burmistrz Olesna, Edward Flak. On te przedstawi³ jego osobê. - Burmistrz miasta Arnsberg jest cz³owiekiem, którego dzia- ³ania od wielu lat skierowane s¹ na budowanie i rozwijanie wiêzi partnerskich pomiêdzy miastami i spo³ecznoœciami - mówi³. Hans Vogel ukoñczy³ elitarn¹ Wy sz¹ Szko³ê Administracji w Speyer w zakresie prawa, filozofii i polityki. Kierowa³ rozg³oœni¹ radiow¹ Landesfunkhaus Sachsen Drezno. Od 1993 roku pe³ni³ funkcjê dyrektora miasta Arnsberg, a od 1999 roku jest jego burmistrzem. Stale wspó³pracuje z Instytutem Spo³eczno-Gospodarczym w Bonn, zajmuj¹c siê zachodz¹cymi w Europie zmianami gospodarczymi oraz prawami konkurencji. Nadzoruje prace Parlamentarnej Komisji Œledczej w Ladtagu w sprawie nielegalnych finansów partii politycznych. Jest autorem licznych publikacji dotycz¹cych Polski i Europy Œrodkowej. W czasie stanu wojennego Hans Josef Vogel odwiedza³ nasz kraj, kontaktuj¹c siê z krakowskimi studentami. Burmistrz Arnsberga wiele zdzia³a³ dla pozyskania dla Olesna kapita³u inwestycyjnego - z jego inicjatywy odby³o siê spotkanie w³adz gminy z niemieckimi przedsiêbiorcami i projektantami. Wspó³praca obu samorz¹dów zaowocowa³a powstaniem Towarzystwa Przyjació³ Olesna w Arnsbergu. - Uhonorowanie mojej osoby, to uhonorowanie partnerstwa - stwierdzi³ w swej wypowiedzi Hans Josef Vogel. - Jest dla mnie bodÿcem, by zacieœniæ wspó³pracê z województwem opolskim, znajdowaæ mu przyjació³ tak e w innych pañstwach Europy. Szyl PRZYDA BY SIÊ SOLIDNY MECENAT Sport nie dzieli Tylko 7 proc. polskiego spo- ³eczeñstwa uprawia czynny wypoczynek, za to a 80 procent m³odzie y ma wady krêgos³upa. Pytanie do Jolanty MALINOWSKIEJ radnej LPR i lekarza Lepiej zapobiegaæ - Dlaczego ruch i rekreacja maj¹ tak du e znaczenie dla naszego zdrowia? - Postêp techniczny doprowadzi³ do wielu osi¹gniêæ eko- Marsza³ek województwa opolskiego, Grzegorz Kubat oraz Helmut Schõps, konsul generalny Niemiec we Wroc³awiu, podpisali 22 paÿdziernika 2004 roku porozumienie dotycz¹ce kszta³cenia nauczycieli jêzyka niemieckiego w Niwkach. Strona niemiecka zadeklarowa³a wspó³udzia³ finansowy (kwota 112 tys. z³otych) oraz pomoc w pozyskaniu wysokiej klasy wyk³adowców (s¹ to g³ownie pracownicy Instytutu Gethego w Kolonii). - Opolski samorz¹d wojewódzki - przypomnia³ marsza³ek Grzegorz Kubat - przeznacza w tym roku na funkcjonowanie programu Niwki kwotê 120 tysiêcy z³otych. Pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na wynagrodzenia wyk³adowców, noclegi, dowóz uczestników. Od 1989 roku Centrum Kszta³cenia w Niwkach przeszkoli³o ponad 500 osób. Ostatnio doskonal¹ tu swój warsztat nie tylko nauczyciele jêzyka niemieckiego, ale tak e specjaliœci z innych przedmiotów (matematyki, fizyki, geografii), którzy prowadz¹ zajêcia w jêzyku niemieckim. - Zainteresowanie tak¹ form¹ kszta³cenia jest 3 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE LISTOPAD 2004 Te zatrwa aj¹ce wyniki zaprezentowa³ na ostat niej sesji sejmiku województwa pose³ Kazimierz Pietrzyk, cz³onek sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Pretekstem by³a ocena stanu organizacyjnego kultury fizycznej i sportu w województwie opolskim. Bazê - jak wynika³o z tego raportu - mamy nienajgorsz¹. Z dop³at do stawek w grach liczbowych w latach oddano w naszym województwie 59 obiektów sportowych. Jedynie 13 gmin nie posiada pe³nowymiarowych sal gimnastycznych. - Skoro taka dobra jest baza, to dlaczego takie kiepskie wyniki osi¹gaj¹ nasi zawodnicy, dlaczego tak ma³o ludzi uprawia sport - pytali radni. - Co z tego, e przy szkole powstaje nowa sala do æwiczeñ, skoro po godzinie zamkniêta jest na g³ucho - zauwa a³ radny MN, Bruno Kosak. - Jak mamy zadbaæ o zdrowie m³odzie y, gdy dochodz¹ ze szkó³ niepokoj¹ce sygna³y o likwidacji dodatkowej godziny wychowania fizycznego - sygnalizowa³ Norbert Lysek (SLD). - Sport, jest nie mniej wa ny od gospodarki. Bez wsparcia samorz¹du nie zaistnieje. Nie mo- emy apelowaæ, by ludzie masowo uprawiali czynny wypoczynek i jednoczeœnie podnosiæ do 10 z³otych bilety wstêpu na basen - dodawa³ Tomasz Garbowski (SLD). - Bez systemu stypendialnego na pewno nie uda siê zatrzymaæ odp³ywu sportowców z Opolszczyzny. - W naszym regionie powinniœmy powo³aæ fundacjê sportu, wspieraæ sport akademicki i ma- nomicznych, ale te zrodzi³ wiele zagro eñ dla zdrowia cz³owieka. Siedz¹cy tryb ycia i wadliwe od ywianie, sprawiaj¹, e coraz czêœciej odczuwamy bóle krêgos³upa, e nêkaj¹ nas zawa³y serca. Coraz wiêcej dzieci i m³odzie y ma wady postawy cia³a. Powiedzenie "ruch, to zdrowie" ma pe³ne pokrycie w badaniach medycznych. Wystarczy codzienna i systematycznie uprawiana gimnastyka, by wzmocniæ aparat miêœniowy i wi¹zad³owy krêgos³upa i stawów. Poprzez odpowiednio dobrane æwiczenia mo emy PROGRAM NIWKI Bêd¹ pieni¹dze i wyk³adowcy sowy, dobrze adresowaæ pieni¹dze przeznaczone na kulturê fizyczn¹ - stwierdzi³ Piotr Wach (PO). - Jeœli pañstwo - a tak ostatnio poinformowa³a Rzeczpospolita - w ostatnich czasach udzieli³o pomocy publicznej swoim podmiotom gospodarczym na poziomie 20 mld z³otych, to œmiem twierdziæ, e u³amek tej kwoty by³by zbawienny zarówno dla sport, jak i m³odzie y. W przyjêtych przez sejmik wnioskach znalaz³y siê postulaty, by zwiêkszyæ nak³ady na kulturê fizyczn¹ i sport, wprowadziæ system stypendialny oraz premiowanie klubów za osi¹gniêcia sportowe, wspieraæ organizacje tych imprez sportowych, które promuj¹ region. Komisja Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa ufundowa³a upominek ksiêdzu Zygmuntowi Lubienieckiemu ( Encyklopediê sportu ) z wyrazami uznania dla jego dzia³alnoœci jako kapelana sportu. Poniewa ksi¹dz Lubieniecki - ze wzglêdu na stan zdrowia - nie by³ na sesji obecny, upominek zostanie mu dorêczony przez Biuro Sejmiku. wp³ywaæ na czynnoœci narz¹dów wewnêtrznych, pobudzaj¹c wymianê gazow¹, a wiêc doprowadzaj¹c do ich lepszego utlenienia. Gimnastykê, tê najprostsz¹ z form ruchu, polecam najm³odszym i najstarszym. Pieni¹dze w³o one w profilaktykê odzyskamy w sposób zwielokrotniony. Bo lepiej zapobiegaæ chorobom, ni je leczyæ. Niestety, programy profilaktyczne finansowane przez NFZ s¹ z roku na rok mniejsze. Dlatego o swoje zdrowie i kondycjê powinniœmy zadbaæ sami. Im bêdziemy aktywniejsi ruchowo, tym d³u ej bêdziemy yli. Od lewej Józef Macharczyk z opolskiego konsulatu, konsul generalny, Helmut Schöps i marsza³ek Grzegorz Kubat. ogromne - twierdzi Danuta Humeniuk, dyrektor Departamentu Edukacji. - Zg³aszaj¹ siê do nas nauczyciele z ró nych stron kraju. Konsul Helmut Schõps zauwa y³, e mimo wielu ciêæ bud etowych, które wprowadza jego kraj, kwota przewidziana na dofinansowanie programu dokszta³cania nauczycieli w Niwkach pozostaje w tym roku na niezmienionym poziomie. - Oœrodek - stwierdzi³ - wypracowa³ sobie doskona³¹ markê i znany jest z wysokiego poziomu kszta³cenia. (Ms)

4 4 LISTOPAD 2004 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE Kultura i zdrowie MINISTER D BROWSKI NA OPOLSZCZY NIE Ruszy³a Opolska Zachêta OPOLE W MARSZU NADZIEI Z rakiem mo na wygraæ Ods³oniêcie pomnika Jerzego Grotowskiego. Na zdjêciu od lewej: Ryszard Zembaczyñski, Waldemar D¹browski, Ewa Rurynkiewicz, Stanis³aw Nicieja, Dorota Simonides, Maja Komorowska. 27 wrzeœnia - udzia³em ministra kultury, Waldemara D¹browskiego i Aliny Magnuskiej, dyrektor Narodowego Centrum Kultury - odby³o siê inauguracyjne posiedzenie Opolskiego Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych. Towarzystwo powsta³o z inicjatywy ludzi kultury naszego województwa - twórców i animatorów. Jego g³ównym zadaniem bêdzie tworzenie regionalnej kolekcji sztuki wspó³czesnej. Minister D¹browski, który jest inicjatorem programu Zna- Minister Waldemar D¹browski przekazuje czek na 100 tys. z³otych dyrektor Muzeum Œl¹ska Opolskiego, Krystynie Lenart- Juszczewskiej. Nowa stacja dializ 30 wrzeœnia br. w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu otwarta zosta³a stacja dializ. Dziêki niej z dobro dziejstw sztucznej ner ki korzystaæ bêdzie mog³o 65 pacjentów, na których czeka 11 nowoczesnych stanowisk (³ó ko plus sztuczna nerka firmy GAMBRO). Remont oraz wyposa enie stacji kosztowa³y ponad 600 tys. z³otych. Zosta³y sfinansowane z kontraktu wojewódzkiego 2004 roku oraz z wp³at sponsorów. Roboty trwa³y zaledwie dwa miesi¹ce. Opolska stacja dializ ki Czasu, ma ambicjê, by stworzyæ na bazie kolekcji regionalnych reprezentatywn¹ kolekcjê sztuki wspó³czesnej. Koordynatorami tego programu w naszym regionie zostali wicemarsza³ek Ewa Rurynkiewicz oraz senator RP Stanis³aw S. Nicieja. Bêd¹ oni zachêcaæ opolskich ludzi kultury, mecenasów i animatorów do organizacji opolskiej kolekcji, do promocji tego programu w regionie, do prowadzenia dzia³añ edukacyjnych i popularyzatorskich. Podczas swojej wizyty w Opolu minister D¹browski przekaza³ czek na 100 tys. z³otych dla opolskiej kolekcji sztuki wspó³czesnej, a tak e pierwsze dzie³a - obraz Grzegorza Stachañczyka Polonia oraz dwie prace Józefa Szajny. Minister kultury dokona³ tak- e ods³oniêcia pomnika Jerzego Grotowskiego, który swoj¹ re- ysersk¹ dzia³alnoœæ rozpoczyna³ w opolskim Teatrze 13 Rzêdów. Pomnik Grotowskiego stan¹³ na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu, obok Collegium Maius. Na uroczystoœæ zaproszono uczniów i wspó³pracowników Jerzego Grotowskiego - m.in. Majê Komorowsk¹ i Macieja Prusa, brata Jerzego, prof. Kazimierza Grotowskiego, a tak- e przedstawicieli Oœrodka Badañ Grotowskiego z Wroc³awia. (VR) zmieni³a swoj¹ siedzibê po raz trzeci. Pierwsza mieœci³a siê w budynku przy ulicy Koœnego. Kolejna w budynku oddzia³u pulmonologii, obecna na ulicy Katowickiej, w g³ównym skrzydle szpitala. Obecny na uroczystoœci otwarcia dr Ryszard Kwieciñski, regionalny konsultant ds. nefrologii, przypomnia³ chwile sprzed 32 lat, gdy opolska dializa zaczyna³a raczkowaæ. Pocz¹tkowo by³ to skromny oddzialik, z dwoma stanowiskami. Pierwsza pacjentka oddzia³u prze y³a bez nerek dziewiêæ miesiêcy - dzisiaj ludzie bez nerek yj¹ po 25 lat. Marsz Nadziei zgromadzi³ setki Opolan. 16 paÿdziernika 2004 roku województwo opolskie po raz pierwszy w³¹czy³o siê do ogólnopolskiej akcji Marsz Nadziei, organizowanej przez Polsk¹ Uniê Onkologii i inne organizacje walcz¹ce z chorobami nowotworowymi. Celem tej akcji jest manifestacja potrzeby zjednoczenia siê wszystkich w walce z choroba- AKCELERATOR W OPOLU Wi¹zk¹ w nowotwory Pod koniec grudnia tego roku pierwsi pacjenci opolskiej onkologii bêd¹ mogli skorzystaæ z nowoczesnego akceleratora. U rz¹dzenie, zwane inaczej przyspieszaczem linio wym, s³u y napromieniowaniu chorych na raka. Zabiegi o jego pozyskanie trwa³y dwa lata. Aparat, który kosztowa³ 8,5 mln z³otych, do Opola trafi³ 20 paÿdziernika br. Dotar³ z Anglii tirem w czêœciach. Oko³o dwóch - trzech tygodni potrwa ich monta, a potem dostrojenie aparatury. Dzia³anie urz¹dzenia bêdzie wspomagane przez komputerowy program planowania leczenia. Producentem akceleratora jest brytyjsko-holenderskie konsorcjum "Elektra". To ono wygra³o przetarg na dostawê urz¹dzenia. Aparat zostanie zainstalowany w specjalnym bunkrze, który budowany by³ pod jego potrzeby. Inwestycja Roz³adunek urz¹dzenia trwa³ kilka godzin. kosztowa³a 7,3 mln z³otych. Pieni¹dze na ten cel pochodzi- ³y z kontraktu województwa opolskiego na rok Nowoczesny akcelerator zmieni jakoœæ leczenia. Bêdzie mo na precyzyjnie naœwietliæ tylko te miejsca, gdzie znajduje siê nowotwór, bez naruszania zdrowych tkanek - wyjaœnia dr. Wojciech Redelbach, szef opolskiej mi nowotworowymi i silne zaakcentowanie koniecznoœci przyspieszenia prac nad wdro eniem ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. Opolski Marsz zorganizowali: Wojewódzki Oœrodek Onkologii, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego, Pañstwowa Medyczna Wy sza Szko- ³a Zawodowa w Opolu i Stowarzyszenie "Amazonki". Wziê³o w nim udzia³ oko³o 150 osób, wœród nich tak e wiele takich, które przezwyciê y³y tê chorobê. Akcjê w naszym regionie obj¹³ swoim patronatem marsza- ³ek województwa Grzegorz Kubat, który potwierdzi³, e jednym z priorytetów dzia³ania samorz¹du województwa w sferze ochrony zdrowia jest rozwój lecznictwa onkologicznego. VR onkologii. W Opolskim Oœrodku Onkologii rocznie poddaje siê naœwietlaniu oko³o 900 osób. Stary akcelerator funkcjonowa³ przesz³o 25 lat i nale a³ do najstarszych (i mocno awaryjnych) tego typu urz¹dzeñ w kraju. Teraz bêdzie wykorzystany w mniej skomplikowanych przypadkach. Szyl

5 Region za granic¹ 5 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE LISTOPAD 2004 OPOLSZCZYZNA NA UKRAINIE ¹czy YROWA WŒRÓD NAJ ADNIEJSZYCH EUROPEJSKICH WSI Bez kompleksów nas wiele Na Ukrainie zaprezentowa³ siê opolski zespó³ Pech. Fot. Mariusz Przygoda Niemal w trzeci¹ rocznicê podpisania partnerskiej umowy pomiêdzy województwem opolskim a Obwodem Iwano- Frankiwskim odbywa³y siê obchody dni kultury polskiej na Ukrainie. W ramach tych obcho dów zorganizowano wyjazd do Iwano- Frankiwska opolskich artystów i ludzi zwi¹zanych z kultur¹. W Dniach Kultury Województwa Opolskiego trwaj¹cych od 8 do 10 paÿdziernika uczestniczyli m.in. Zespó³ Taneczny "Pech", Opolskie Studio Piosenki, Kwintet Dêty Filharmonii Opolskiej, a tak e literaci, dyrektorzy instytucji kultury oraz przedstawiciele nauki. W uroczystym koncercie na zakoñczenie obchodów wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz województwa opolskiego i Obwodu Iwano-Frankiwskiego - w oficjalnej delegacji z Opola byli m.in. marsza³ek Grzegorz Kubat, wicemarsza³ek Ewa Rurynkiewicz i przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Opolskiego, Andrzej Mazur. Nasza wizyta na Ukrainie udowodni³a, e w kulturze polskiej i ukraiñskiej wiele jest wspólnych elementów, wiele wspólnych wartoœci, e potrafimy œpiewaæ te same piosenki, e podobnie reagujemy na muzykê. Nasze zespo³y by³y witane bardzo gor¹co, a publicznoœæ na koncertach najsilniej oklaskiwa- ³a to, co i my okreœlamy mianem "znane i lubiane". Interesuj¹ce by³y tak e spotkania, w których wziêli udzia³ literaci, ludzie kultury i naukowcy. Podczas spotkania na Uniwersytecie Przykarpackim rozmawiano o mo liwoœciach wspó³pracy z Uniwersytetem Opolskim. Uczelnia w Iwano-Frankiwsku ma podobny rodowód do Uniwersytetu Opolskiego - równie powsta³a na bazie wy szej uczelni Tegoroczne podsumowanie konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi odby³o siê w austriackim regionie Großes Walsertal. Wœród najwy ej ocenionych 32 wsi znalaz³a siê opolska yrowa. K onkurs rozstrzygany jest raz na dwa lata. Uroczy stoœci wrêczenia nagród odbywaj¹ siê w miejscowoœci, która w poprzedniej jego edycji zwyciê y³a. Wygrywa jeden, pozostali uczestnicy rywalizacji traktowani s¹ równorzêdnie. Bo zaszczytem jest sam udzia³ w konkursie, zmierzenie siê z europejsk¹ czo³ówk¹. Opolszczyzna, jako jedyne w Polsce województwo jest cz³onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). Na tegorocznym posiedzeniu rady (odbywa³o siê ono przed oficjalnym og³oszeniem wyników konkursu), reprezentuj¹cy Opolszczyznê, cz³onek Zarz¹du Województwa, Edward Cybulka, zaproponowa³, by w przysz³ym roku zorganizowaæ podró studialn¹ po naszym regionie i pokazaæ efekty odnowy wsi - przede wszystkim tym krajom cz³onkowskim, które dopiero od maja br. s¹ cz³onkami Unii Europejskiej. Natomiast w 2007 roku na OpolszczyŸnie mog³aby siê odbyæ miêdzynarodowa konferencja "Odnowy wsi". Obie propozycje zosta³y przyjête z du ym zainteresowaniem. Austriacy udowodnili, e bycie gospodarzem europejskich uroczystoœci jest okazj¹ nie tylko, by siê zaprezentowaæ na szerszym forum. Ale tak e nieÿle zarobiæ. Na europejskiej imprezie zyska³y przede wszystkim miejscowe pensjonaty i gastronomia. Region Walsertal (uroczystoœci odbywa³y siê 60 km od Jeziopedagogicznej, kszta³ci kilkanaœcie tysiêcy studentów, w tym oko³o 160 osób na polonistyce, w jedynym centrum polonistyki na Ukrainie. Ukraiñscy naukowcy i studenci chcieliby skorzystaæ z naszych doœwiadczeñ w dziedzinie pozyskiwania funduszy przedakcesyjnych, planuj¹ tak e powo³anie na uniwersytecie centrum ds. spraw europejskich. Wiele wskazuje na to, e bêdziemy mogli im w tym pomóc, nawi¹zuj¹c regularn¹ wspó³pracê z t¹ uczelni¹. Z kolei spotkanie literackie w Bibliotece G³ównej Obwodu Iwano-Frankiwskiego zgromadzi³o wielu przyjació³ Polski i polskiej literatury, ale sta³o siê tak e okazj¹ do zapocz¹tkowania roboczych kontaktów z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Opolu. Przebywaj¹cy na Ukrainie dyrektor WBP, Tadeusz Chrobak zaprosi³ do odwiedzenia Opola dyrektorkê tamtejszej biblioteki, obieca³ wzbogacenie polskiego ksiêgozbioru w Iwano-Frankiwsku. Podczas wizyty na Ukrainie nie zabrak³o tak e spotkañ z Huculszczyzn¹ i wspania³¹ kultur¹ tego regionu - w Ko³omyi odwiedziliœmy Muzeum Huculszczyzny i jedyne w swoim rodzaju Muzeum Pisanki, w którym prezentowane s¹ malowane jajka niemal z ca³ego œwiata. Teraz wzbogaci³o siê ono o wspania³¹ kolekcjê opolskich kroszonek, które przywióz³ ze sob¹ dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, Jaros³aw Ga³êza. Podczas rozmów oficjalnych ustalono, e w grudniu przyjad¹ do Opola przedstawiciele Iwano-Frankiwska, aby podyskutowaæ o realizacji wspólnych, konkretnych projektów w dziedzinie wspó³pracy kulturalnej. Bêdzie to tak e okazja, aby przygotowaæ obchody Dni Kultury Ukraiñskiej w Polsce, które maj¹ siê odbyæ w przysz³ym roku. Tym razem Opolanie bêd¹ mogli zobaczyæ to, co w ukraiñskiej kulturze najbardziej wartoœciowe, najpiêkniejsze, czym nasi partnerzy bêd¹ chcieli siê przed nami pochwaliæ. Violetta Ruszczewska Opolska delegacja z dyplomami Europejskiej Odnowy Wsi. Od lewej: Jerzy Szo³tysek, t³umacze, Helga Bieniusa, so³tys Józef Wilczek oraz wicemarsza³ek Edward Cybulka. ra Bodeñskiego), to szereg malowniczo po³o onych miasteczek i wsi alpejskich, nastawionych na turystykê i przetwórstwo rolnospo ywcze. Prawie ka dy dom dysponuje kilkoma pokojami, gdzie turysta znajdzie nocleg. Prawie przy ka dym domu znajduje siê gospodarstwo rodzinne. Wszystko zadbane, odnowione, ukwiecone. Wiêkszoœæ miejscowych gospodarzy - jak wyjaœniano w czasie pobytu - od póÿnej wiosny do jesieni przenosi siê z dobytkiem w wy sze partie gór do letnich domostw. Tam wypasane jest byd³o. Prowadzenie wypasu "z doskoku" by³oby niemo liwe, bo wêdrówka w jedn¹ stronê zajmuje czêsto kilka godzin. W regionie zawi¹za³a siê kilka lat temu grupa producencka, która specjalizuje siê w wytwarzaniu serów. Dzia³aj¹ cztery nowoczesne serownie, które - co wa ne - maj¹ zbyt na swoje produkty. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê sery z najwy szej pó³ki, które trafiaj¹ do najbardziej ekskluzywnych delikatesów. Te, o uproszczonej technologii, sprzedawane s¹ w najbli szej okolicy. Urz¹dzenia do produkcji s¹ najnowszej generacji, ale sposób dostarczania ciep³a do serowni tradycyjny - pali siê drewnem. Ka dy dostawca mleka proporcjonalnie do iloœci oddawanego surowca dostarcza odpowiedni¹ iloœæ kubików opa³u. Niemal ca³y region zaliczany jest do tzw. parku biosfery. Jest to gwarancj¹, e wszelkie produkty bêd¹ ekologiczne i zdrowe. Interes mo na zrobiæ prawie na wszystkim - miejscowe gospodynie zbieraj¹ zio³a i kwiaty, sporz¹dzaj¹ z nich nalewki, herbatki, napary. Regionaln¹ pami¹tk¹ jest (kosztuj¹cy ok. 40 euro) zestaw turystyczny sk³adaj¹cy siê z gustownego kuferka, w którym mo na znaleÿæ pêto (oczywiœcie ekologicznej) wêdliny, kawa³ek ekologicznego sera, torebkê herbaty zio³owej oraz butelkê nalewki (ekologiczn¹ niew¹tpliwie, choæ obdarzon¹ spor¹ iloœci¹ procentów). Maria Szylska KAMIEÑ ŒL SKI Laureat tegorocznego konkursu Piêkna wieœ opolska goœci³ samorz¹dowców z ca³ego województwa. Najpierw by³ spacer po najciekawszych zak¹tkach tej miejscowoœci, potem oficjalne podsumowanie konkursu w nowo powsta³ej czêœci sanatoryjnej. Laureaci gratulowali gospodarzom zwyciêstwa i zapowiadali, e w nastêpnych latach poka ¹ na co ich staæ.

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN 1731-3732 http://www.dabrowa-gornicza.pl GAZETA BEZP ATNA, PA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo