Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 3/2004 LISTOPAD ISSN POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych inwestycji edukacyjnych - kampus Politechniki Opolskiej. Wizualizacja drugiego kampusu Politechniki Opolskiej. Na pierwszym planie budynek wydzia³u wychowania fizycznego i fizjoterapii. Realizacja ca³ego przedsiê wziêcia roz³o ona jest kilkanaœcie lat. Ale ju za dwa lata powinien zostaæ sfinalizowany pierwszy jego etap - budowa czêœci wydzia³u wychowania fizycznego i fizykoterapii. Ca³e przedsiêwziêcie kosztowaæ bêdzie 45 mln z³otych. 13,5 miliona na realizacjê pierwszego etapu pochodzi ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Politechnika Opolska jest wiêc jednym z najwiêkszych benificjentów unijnych pieniêdzy w regionie. - Do starañ o pozyskanie funduszy sk³oni³a nas sytuacja lokalowa - wyjaœnia prof. Jerzy Skubis, prorektor PO. - Uczelnia w ci¹gu minionych dziesiêciu lat solidnie siê rozros³a. Liczba studentów z zwiêkszy³a siê do 15 tysiêcy. Liczba kierunków zwiêkszy³a siê z trzech do piêtnastu. Zajêcia odbywaj¹ siê w 18 rozproszonych na terenie miasta obiektach. Bez nowych terenów i budynków trudno sobie wyobraziæ nowoczesn¹ dydaktykê. W grudniu 2002 roku rektor Politechniki Opolskiej podpisa³ porozumienie z prezydentem Opola o przejêciu przez uczelniê kompleksu koszarowego przy ulicy Prószkowskiej z przeznaczeniem na utworzenie tam drugiego kampusu. W lipcu 2003 uczelnia sta³a siê pe³noprawnym w³aœcicielem terenów przy ulicy Prószkowskiej. A kompleks to niema³y - 10 hektarów gruntu i oko³o 28 tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej w zlokalizowanych budynkach. Ich stan techniczny prof. Skubis ocenia na co najmniej dobry. Na razie dwa budynki (do grudnia 2005 roku) zajmuje S¹d Okrêgowy w Opolu, co ma tê dobr¹ stronê, e zosta³y one porz¹dnie wyremontowane. Politechnika od pocz¹tku dzia³a szybko. Rozpisuje konkurs na koncepcjê zagospodarowania drugiego kampusu. Zwyciê a rozwi¹zanie Beaty i Adama Szczegielniaków w opolskiego Arch-Studia, którzy wykonali koncepcjê zagospodarowania ca³oœci terenu oraz opracowali projekt realizacji pierwszego zadania - wydzia³u wychowania fizycznego i fizjoterapii. Pozosta³e etapy, to przystosowa- nie budynków dla wydzia³u elektrotechniki i automatyki. Potem budowa dwóch obiektów biblioteki g³ównej, wreszcie na koniec - budowa centrum logistycznego i nowa aula uczelniana. Na razie wa ne jest, by w ci¹gu 24 miesiêcy zakoñczyæ etap pierwszy. W nowo budowanym obiekcie maj¹ siê znaleÿæ sale æwiczeñ ruchowych, du a sala gimnastyczna (ponad 400 mkw.), bie nia lekkoatletyczna, sala gier zespo³owych (ponad 1000 mkw.), si³owania ( 194 mkw.), sala audytoryjna oraz pe³ne zaplecze techniczne i sanitarne. Do tego dochodzi uzbrojenie w media. Obecn¹ sieæ, pochodz¹c¹ z 1934 roku, trzeba bêdzie przebudowaæ, bo jest niewydolna. Przedsiêwziêcie jest wiêc ogromne. Ale w ocenie w³adz uczelni realne do sfinalizowania w zapla- ŒWIÊTO NIEPODLEG OŒCI Uroczystoœci w Opolu Tegoroczne obchody 86 rocznicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci odbêd¹ siê w Opolu. Uroczystoœci rozpoczn¹ siê o godz msz¹ œwiêt¹ w Katedrze Opolskiej. Nast¹pi tam wyœwiêcenie i wrêczenie sztandaru Stowarzyszeniu Rodzina Katyñska. W po³udnie pod Pomnikiem Bojowników o Polskoœæ Œl¹ska Opolskiego odbêdzie siê wyœwiêcenie i wrêczenie sztandaru oraz nadanie imienia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Gimnazjum nr 8 w Opolu. Program obchodów przewiduje tak e okolicznoœciowe wyst¹pienia marsza³ka województwa opolskiego, wojewody opolskiego, prezydenta miasta Opola oraz z³o enie kwiatów pod pomnikiem. nowanym czasie. Zw³aszcza, e lada chwila przetarg wy³oni wykonawcê zadania. Docelowo na Prószkowskiej znajdzie siê siedem kierunków studiów, które kszta³ciæ bêd¹ od 7-8 tys. studentów. - Bêdzie to baza w pe³ni konkurencyjna z uczelniami zachodnimi - ocenia prof. Skubis. - Przeniesienie prawie po³owy uczelni do nowego kampusu roz³aduje ciasnotê na pozosta³ych kierunkach nauczania. Niektóre budynki rozproszone w mieœcie bêdzie mo na sprzedaæ. Scalenie uczelni wp³ynie wiêc na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. Nikt te nie ma w¹tpliwoœci, e uruchomienie kampusu zmieni jakoœæ ycia na opolskim Zaodrzu. Studenci przecie bêd¹ tam wynajmowaæ mieszkania, sto³owaæ siê, bawiæ. Maria Szylska

2 2 LISTOPAD 2004 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE Opolszczyzna w pigu³ce PRODUKT, US UGA, EKSPORT Opolska marka po raz drugi Województwo Opolskie Izba Gospodarcza "Œl¹sk" PRODUKT 1. OXOPLAST: O, NB, IB - Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" SA 2. Kuchnia Alergika - NUTRICIA Polska Sp. z o.o. 3. Wymiennik z wê ownic¹ spiraln¹ kwadro - PPHU GALMET SDR. GALARA S.j 4. Micha³ki Piastowskie - Przedsiêbiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A. 5. Meble wypoczynkowe - PROGRAM KLER C140 -KLER S.A. 6. Pionizator rehabilitacyjny dla osób z mózgowym pora eniem dzieciêcym - Zak³ad Sprzêtu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego "KORFANTÓW" Sp. z o.o. 7. Stó³ bilardowy "MANHATAN" - PPHU "LISSY" 8. Meble Kuchenne K 602 GOUARDA - MEBEL RUST, Marian Rust 9. Ser TARTARE Delikatny - TOSKA Sp. z o.o. 10. Automatyczne i pó³automatyczne pakowarki k¹towe TZ - TERMOPAK H. 25 listopada br. poznamy laureatów konkursu Opolska marka Wy³oni on najlepszy opolski produkt, us³ugê i eksportera. O polska marka do kalen darza imprez woje wódzkich wesz³a w roku ubieg³ym, zastêpuj¹c dwa inne konkursy - Elitê Opolskich Eksporterów oraz Najlepszy produkt Opolszczyzny. - Uznaliœmy, e takie rozwi¹zanie bêdzie du o lepsze - wyjaœnia Ryszard Galla, wicemarsza³ek województwa. - Podniesie presti naszego konkursu, pozwoli na lepsze promowanie jego zwyciêzców, poka e potencja³ gospodarczy regionu. Posiadanie tytu³u opolskiej marki bêdzie œwiadectwem, e mamy do czynienia z nowoczesnym wyrobem, godnym polecenia, o wysokim poziomie jakoœci. Chcemy bowiem, by opolska marka kojarzy³a siê z czymœ wyj¹tkowym. Organizatorami konkursu s¹ Urz¹d Marsza³kowski, Izba Gospodarcza Œl¹sk, Stowarzyszenie Promocji Przedsiêbiorczoœci oraz Euro Info Centre w Opolu. Aby daæ szansê zarówno ma³ym, jak i du ym firmom, konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach - ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz przedsiêbiorstw du ych. Udzia³ w nim bior¹ firmy, które maj¹ swoj¹ siedzibê na terenie Opolszczyzny. Zg³oszone przez nich wyroby oraz us³ugi ocenia jury. W jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele instytucji i organizacji oko³obiznesowych. Ich werdykt poznamy 25 listopada na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbêdzie siê w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Niezale nie od wybranego jury prawo do oddania g³osu ma ka dy z mieszkañców Opolszczyzny. Poni ej drukujemy listê rekomendowanych przez komisjê wyrobów, us³ug oraz eksporterów. Prosimy o g³osowanie na swoich ulubieñców. Szyl Stowarzyszenie "Promocja Przedsiêbiorczoœci" Agencja Rozwoju Opolszczyzny SA NAJLEPSZY PRODUKT I US UGA ROKU TWÓJ G OS JEST WA NY W tegorocznej edycji Jury nominowa³o 21 produktów i us³ug, spoœród których mog¹ Pañstwo wybraæ najlepsze: Cichoñ S.j. US UGA 1. Monta kot³ów - REMAK SA 2. Monta izolacji termicznych akustycznych, ogniochronnych - R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. 3. Ochrona osób i mienia - Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. 4. Izolacje termiczne oraz elektryczne ogrzewanie wspomagaj¹ce izolacje - R&M IZOP Izolacja i Serwis Przemys³owy Sp. z o.o. 5. Us³ugi laboratoryjne - Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" SA 6. Wykonanie klisz fotopolimerowych dla drukarni fleksograficznych - Chespa Sp. z o.o. 7. Regularne Przewozy Autokarowe - Prywatne Biuro Podró y Sindbad 8. Oprogramowanie do obs³ugi biuletynu informacji publicznej - Netkoncept.com s.c. G Przew³ocki, G. ZieleŸny, S. Milewski, M. Chudy 9. T³umaczenia, szkolenia - sowabusiness services Ewa Rogoziñska 10. Produkcja Telewizyjna i Filmowa - Produkcja Telewizyjna i Filmowa tress-film 11. Doradztwo, produkcja i monta mebli kuchennych - MEBEL RUST, Marian Rust Prosimy g³osowaæ na jeden wybrany produkt i jedn¹ us³ugê spoœród poni ej podanych. G³osowaæ mog¹ Pañstwo przesy³aj¹c za³¹czony kupon na adres: ARO SA, ul. Pl. Wolnoœci 4-5, Opole, lub em: do 10 listopada KUPON OPOLSKA MARKA 2004 Plebiscyt Publicznoœci G OSUJÊ NA:... W KATEGORII PRODUKT... W KATEGORII US UGA... IMIÊ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON Wszelkich informacji o Konkursie udziela: EURO INFO CENTRE ul. 1 Maja 30A, Opole tel./fax: , tel: Projekt wspó³finansowany ze œrodków Kontraktu Województwa Opolskiego na rok 2004 TRZEBA SIÊ WSZÊDZIE PROMOWAÆ Przedstawicielstwo w stolicy 21 paÿdziernika oficjalnie otwarto Wspólne Biuro Województwa Opolskiego i Autonomicznej Wspólnoty Galicji w Warszawie. Inicjatywa ta jest wynikiem wspó³pracy zapocz¹tkowanej w 1999 roku pomiêdzy Województwem Opolskim a Autonomiczn¹ Wspólnot¹ Galicji. JAK ZACHÊCIÆ INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH Ulgi i autostrady To sytuacja i dynamika zmian wokó³ wymusi³a na nas otwarcie przedstawicielstwa w Warszawie - stwierdzi³ marsza³ek Grzegorz Kubat. - Dziœ nie mo emy czekaæ, a ktoœ odwiedzi nasz region lub zechce w nim zainwestowaæ. Dzisiaj trzeba aktywnie siê promowaæ i wykorzystywaæ pojawiaj¹ce siê szanse. Bêdziemy w miejscu wa nych wydarzeñ, u³atwimy sobie nasz¹ codzienn¹ wspó³pracê z warszawskimi instytucjami. Mam nadziejê, e otwarcie biura pomo e te potencjalnym inwestorom - zaopiekujemy siê nimi ju w Warszawie, a u nas, na miejscu, bêdzie im pomagaæ dzia³aj¹ce przy Agencji Rozwoju Opolszczyzny Centrum Obs³ugi Inwestora, które poprowadzi ich do konkretnych gmin. Zadaniem szefa opolskiego biura w Warszawie (jest nim Damian Pelc) bêdzie reprezentowanie interesów samorz¹du województwa opolskiego wobec instytucji administracji pañstwowej i publicznej oraz rozmaitych organizacji i stowarzyszeñ, a tak e promocja naszego regionu, a szczególnie jego potencja³u inwestycyjnogospodarczego. Biuro bêdzie równie nawi¹zywaæ kontakty i inicjowaæ nowe formy wspó³pracy z ró nymi instytucjami, œciœle wspó³pracowaæ z przedstawicielstwem Galicji, reprezentowanym przez Instytut Promocji Gospodarczej IGAPE (dysponuje on informacjami na temat regionu Galicja, a tak e prowadzi doradztwo dla poten- Z inicjatywy Urzêdu Marsza³kowskiego, Agencji Rozwoju Opolszczyzny oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odby³a siê 27 paÿdziernika br. w Opolu regionalna konferencja gospodarcza na temat roli regionu w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych. Spotkanie adresowane by³o do opolskich przedsiêbiorców i samorz¹dowców. N a OpolszczyŸnie uloko wa³o siê 47 obcych inwe storów. Najwiêkszy jest udzia³ kapita³u holenderskiego, francuskiego, belgijskiego. Zdaniem dr Jadwigi Szymañskiej, doradcy Zarz¹du PA- IiIZ, obcy inwestorzy stawiaj¹ coraz wy sze wymagania. Interesuj¹ ich du e tereny pod budownictwo, z uregulowanym statusem w³asnoœciowym, doprowadzonymi mediami, drogami dojazdowymi, bliskim s¹siedztwem autostrady. Oprócz tych warunków pytaj¹ o wszelkiego rodzaju ulgi i zachêty. Na pytanie: co przekona³o inwestorów do ulokowania kapita³u w Polsce pada³y takie odpowiedzi: Kapita³ w Polsce cjalnych inwestorów polskich i galicyjskich). Damian Pelc, który reprezentuje Opolszczyznê w Warszawie, jest pracownikiem Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ i Promocji Regionu Urzêdu Marsza³kowskiego. Zosta³ wy³oniony w ramach konkursu og³oszonego przez Zarz¹d Województwa. Jest magistrem prawa i administracji, absolwentem Krajowej Szko³y Administracji Publicznej. Wczeœniej pracowa³ m.in. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz w instytucjach europejskich. JAK DO NAS DOTRZEÆ BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I AUTONOMICZNEJ WSPÓLNOTY GALICJI W WARSZAWIE Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8, 36 piêtro Przedstawicielstwo Województwa Opolskiego: tel , fax , Przedstawicielstwo Galicji (IGAPE): tel tel., , fax , www. igape.es mo liwoœæ wzrostu gospodarczego (62 proc.), niskie koszty pracy (61 proc.), wielkoœæ rynku (59 proc.), niskie koszty produkcji (53 proc.), wysokie kwalifikacje si³y roboczej (52 proc.). W kraju dzia³a oko³o 50 tysiêcy firm z kapita³em zagranicznym. Najwiêkszy jego nap³yw odnotowano w roku 2000 (podobnie by³o na œwiecie). W roku ubieg³ym wartoœæ zagranicznych inwestycji wynios³a 72 mld dolarów. Zarówno prognozy gospodarcze, jak i dane GUS, wskazuj¹, e obecny rok bêdzie lepszy od 2003, poniewa w pierwszym pó³roczu nap³yw inwestycji by³ wiêkszy o 0,05 mld dolarów, a swój kapita³ ulokowa³o w Polsce o tysi¹c firm zagranicznych wiêcej, ni w analogicznym okresie roku ubieg³ego. Czesi i S³owacy, uwa ani dot¹d za tygrysy Europy, odnotowuj¹ blisko 60 procentowy spadek inwestycji zagranicznych. Wœród ekspertów gospodarczych panuje przekonanie, e Polska bêdzie w najbli szych latach krajem, gdzie nast¹pi kumulacja inwestycji zagranicznych. Ich nap³yw spodziewany jest w takich ga³êziach jak: motoryzacja, centra us³ugowe (finansowo-ksiêgowe), sektor medyczny, sektor obronny. 72 proc. kapita³u nap³ywa do nas z Unii Europejskiej, 15 proc. z Ameryki. Naszymi najwiêkszymi partnerami s¹ Francja, Niemcy, Niderlandy, USA.

3 Samorz¹d województwa PUBLICYSTA I SAMORZ DOWIEC Honorowi Obywatele Opolszczyzny Zbyszko BEDNORZ Zbyszko BEDNORZ, nestor opolskich pisarzy i Hans Josef VOGEL, burmistrz niemieckiego Arnsbergu, otrzymali tytu³y Honorowych Obywateli Opolszczyzny. Hans Josef VOGEL Sylwetkê Zbyszko Bednorza przybli y³ Harry Duda, prezes Opolskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich. - Zbyszko Bednorz zwi¹zany jest z naszym regionem od ponad 50 lat - stwierdzi³. - Jest nie tylko poet¹ i pisarzem, ale tak e publicyst¹, znanym dzia³aczem spo³ecznym, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Opolskiego. Da³ Œl¹skowi "dobro moralne, intelektualne i artystyczne". W latach II wojny œwiatowej napisa³ - na polecenie Delegatury Rz¹du na Kraj - ksi¹ kê o Œl¹sku pn. "Œl¹sk wierny OjczyŸnie". Walcz¹c i dzia³aj¹c w okupowanej Warszawie czêsto mówi³, e nad Wis³¹ myœli o Odrze. Jest uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie represjonowany, w latach przebywa³ w wiêzieniu. W 1945 roku osiedli³ siê w Opolu. Tu redagowa³ "Goœcia Niedzielnego", "Dziœ i Jutro", tygodnik "Katolik". Pracowa³ w Instytucie Œl¹skim w Opolu. Prowadzi³ badania nad opolsk¹ literatur¹ ludow¹. Do 1980 roku (do momentu przejœcia na emeryturê) kierowa³ Pracowni¹ Historii Kultury Polskiej na Œl¹sku. W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych by³ prezesem i wiceprezesem opolskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich, wspó³organizowa³ Zjazdy Pisarzy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Jest autorem 25 ksi¹ ek poetyckich, beletrystycznych, eseistycznowspomnieniowych - m. in. Œl¹sk wierny OjczyŸnie", Rêce wzniesione", "Dyszlem i par¹", "Lata krecie i or³owe", "Do wyjaœnienia", "Gniazdo wêdruj¹ce". Dziêkuj¹c za to wyró nienie Zbyszko Bednorz powiedzia³: - Sk³adam pok³on Ziemi Opolskiej za to, e mog³em byæ tak wysoko podniesiony. O przyznanie tytu³u Honorowego Obywatela Opolszczyzny dla Hansa Josefa Vogla wystêpowa³ burmistrz Olesna, Edward Flak. On te przedstawi³ jego osobê. - Burmistrz miasta Arnsberg jest cz³owiekiem, którego dzia- ³ania od wielu lat skierowane s¹ na budowanie i rozwijanie wiêzi partnerskich pomiêdzy miastami i spo³ecznoœciami - mówi³. Hans Vogel ukoñczy³ elitarn¹ Wy sz¹ Szko³ê Administracji w Speyer w zakresie prawa, filozofii i polityki. Kierowa³ rozg³oœni¹ radiow¹ Landesfunkhaus Sachsen Drezno. Od 1993 roku pe³ni³ funkcjê dyrektora miasta Arnsberg, a od 1999 roku jest jego burmistrzem. Stale wspó³pracuje z Instytutem Spo³eczno-Gospodarczym w Bonn, zajmuj¹c siê zachodz¹cymi w Europie zmianami gospodarczymi oraz prawami konkurencji. Nadzoruje prace Parlamentarnej Komisji Œledczej w Ladtagu w sprawie nielegalnych finansów partii politycznych. Jest autorem licznych publikacji dotycz¹cych Polski i Europy Œrodkowej. W czasie stanu wojennego Hans Josef Vogel odwiedza³ nasz kraj, kontaktuj¹c siê z krakowskimi studentami. Burmistrz Arnsberga wiele zdzia³a³ dla pozyskania dla Olesna kapita³u inwestycyjnego - z jego inicjatywy odby³o siê spotkanie w³adz gminy z niemieckimi przedsiêbiorcami i projektantami. Wspó³praca obu samorz¹dów zaowocowa³a powstaniem Towarzystwa Przyjació³ Olesna w Arnsbergu. - Uhonorowanie mojej osoby, to uhonorowanie partnerstwa - stwierdzi³ w swej wypowiedzi Hans Josef Vogel. - Jest dla mnie bodÿcem, by zacieœniæ wspó³pracê z województwem opolskim, znajdowaæ mu przyjació³ tak e w innych pañstwach Europy. Szyl PRZYDA BY SIÊ SOLIDNY MECENAT Sport nie dzieli Tylko 7 proc. polskiego spo- ³eczeñstwa uprawia czynny wypoczynek, za to a 80 procent m³odzie y ma wady krêgos³upa. Pytanie do Jolanty MALINOWSKIEJ radnej LPR i lekarza Lepiej zapobiegaæ - Dlaczego ruch i rekreacja maj¹ tak du e znaczenie dla naszego zdrowia? - Postêp techniczny doprowadzi³ do wielu osi¹gniêæ eko- Marsza³ek województwa opolskiego, Grzegorz Kubat oraz Helmut Schõps, konsul generalny Niemiec we Wroc³awiu, podpisali 22 paÿdziernika 2004 roku porozumienie dotycz¹ce kszta³cenia nauczycieli jêzyka niemieckiego w Niwkach. Strona niemiecka zadeklarowa³a wspó³udzia³ finansowy (kwota 112 tys. z³otych) oraz pomoc w pozyskaniu wysokiej klasy wyk³adowców (s¹ to g³ownie pracownicy Instytutu Gethego w Kolonii). - Opolski samorz¹d wojewódzki - przypomnia³ marsza³ek Grzegorz Kubat - przeznacza w tym roku na funkcjonowanie programu Niwki kwotê 120 tysiêcy z³otych. Pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na wynagrodzenia wyk³adowców, noclegi, dowóz uczestników. Od 1989 roku Centrum Kszta³cenia w Niwkach przeszkoli³o ponad 500 osób. Ostatnio doskonal¹ tu swój warsztat nie tylko nauczyciele jêzyka niemieckiego, ale tak e specjaliœci z innych przedmiotów (matematyki, fizyki, geografii), którzy prowadz¹ zajêcia w jêzyku niemieckim. - Zainteresowanie tak¹ form¹ kszta³cenia jest 3 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE LISTOPAD 2004 Te zatrwa aj¹ce wyniki zaprezentowa³ na ostat niej sesji sejmiku województwa pose³ Kazimierz Pietrzyk, cz³onek sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Pretekstem by³a ocena stanu organizacyjnego kultury fizycznej i sportu w województwie opolskim. Bazê - jak wynika³o z tego raportu - mamy nienajgorsz¹. Z dop³at do stawek w grach liczbowych w latach oddano w naszym województwie 59 obiektów sportowych. Jedynie 13 gmin nie posiada pe³nowymiarowych sal gimnastycznych. - Skoro taka dobra jest baza, to dlaczego takie kiepskie wyniki osi¹gaj¹ nasi zawodnicy, dlaczego tak ma³o ludzi uprawia sport - pytali radni. - Co z tego, e przy szkole powstaje nowa sala do æwiczeñ, skoro po godzinie zamkniêta jest na g³ucho - zauwa a³ radny MN, Bruno Kosak. - Jak mamy zadbaæ o zdrowie m³odzie y, gdy dochodz¹ ze szkó³ niepokoj¹ce sygna³y o likwidacji dodatkowej godziny wychowania fizycznego - sygnalizowa³ Norbert Lysek (SLD). - Sport, jest nie mniej wa ny od gospodarki. Bez wsparcia samorz¹du nie zaistnieje. Nie mo- emy apelowaæ, by ludzie masowo uprawiali czynny wypoczynek i jednoczeœnie podnosiæ do 10 z³otych bilety wstêpu na basen - dodawa³ Tomasz Garbowski (SLD). - Bez systemu stypendialnego na pewno nie uda siê zatrzymaæ odp³ywu sportowców z Opolszczyzny. - W naszym regionie powinniœmy powo³aæ fundacjê sportu, wspieraæ sport akademicki i ma- nomicznych, ale te zrodzi³ wiele zagro eñ dla zdrowia cz³owieka. Siedz¹cy tryb ycia i wadliwe od ywianie, sprawiaj¹, e coraz czêœciej odczuwamy bóle krêgos³upa, e nêkaj¹ nas zawa³y serca. Coraz wiêcej dzieci i m³odzie y ma wady postawy cia³a. Powiedzenie "ruch, to zdrowie" ma pe³ne pokrycie w badaniach medycznych. Wystarczy codzienna i systematycznie uprawiana gimnastyka, by wzmocniæ aparat miêœniowy i wi¹zad³owy krêgos³upa i stawów. Poprzez odpowiednio dobrane æwiczenia mo emy PROGRAM NIWKI Bêd¹ pieni¹dze i wyk³adowcy sowy, dobrze adresowaæ pieni¹dze przeznaczone na kulturê fizyczn¹ - stwierdzi³ Piotr Wach (PO). - Jeœli pañstwo - a tak ostatnio poinformowa³a Rzeczpospolita - w ostatnich czasach udzieli³o pomocy publicznej swoim podmiotom gospodarczym na poziomie 20 mld z³otych, to œmiem twierdziæ, e u³amek tej kwoty by³by zbawienny zarówno dla sport, jak i m³odzie y. W przyjêtych przez sejmik wnioskach znalaz³y siê postulaty, by zwiêkszyæ nak³ady na kulturê fizyczn¹ i sport, wprowadziæ system stypendialny oraz premiowanie klubów za osi¹gniêcia sportowe, wspieraæ organizacje tych imprez sportowych, które promuj¹ region. Komisja Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa ufundowa³a upominek ksiêdzu Zygmuntowi Lubienieckiemu ( Encyklopediê sportu ) z wyrazami uznania dla jego dzia³alnoœci jako kapelana sportu. Poniewa ksi¹dz Lubieniecki - ze wzglêdu na stan zdrowia - nie by³ na sesji obecny, upominek zostanie mu dorêczony przez Biuro Sejmiku. wp³ywaæ na czynnoœci narz¹dów wewnêtrznych, pobudzaj¹c wymianê gazow¹, a wiêc doprowadzaj¹c do ich lepszego utlenienia. Gimnastykê, tê najprostsz¹ z form ruchu, polecam najm³odszym i najstarszym. Pieni¹dze w³o one w profilaktykê odzyskamy w sposób zwielokrotniony. Bo lepiej zapobiegaæ chorobom, ni je leczyæ. Niestety, programy profilaktyczne finansowane przez NFZ s¹ z roku na rok mniejsze. Dlatego o swoje zdrowie i kondycjê powinniœmy zadbaæ sami. Im bêdziemy aktywniejsi ruchowo, tym d³u ej bêdziemy yli. Od lewej Józef Macharczyk z opolskiego konsulatu, konsul generalny, Helmut Schöps i marsza³ek Grzegorz Kubat. ogromne - twierdzi Danuta Humeniuk, dyrektor Departamentu Edukacji. - Zg³aszaj¹ siê do nas nauczyciele z ró nych stron kraju. Konsul Helmut Schõps zauwa y³, e mimo wielu ciêæ bud etowych, które wprowadza jego kraj, kwota przewidziana na dofinansowanie programu dokszta³cania nauczycieli w Niwkach pozostaje w tym roku na niezmienionym poziomie. - Oœrodek - stwierdzi³ - wypracowa³ sobie doskona³¹ markê i znany jest z wysokiego poziomu kszta³cenia. (Ms)

4 4 LISTOPAD 2004 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE Kultura i zdrowie MINISTER D BROWSKI NA OPOLSZCZY NIE Ruszy³a Opolska Zachêta OPOLE W MARSZU NADZIEI Z rakiem mo na wygraæ Ods³oniêcie pomnika Jerzego Grotowskiego. Na zdjêciu od lewej: Ryszard Zembaczyñski, Waldemar D¹browski, Ewa Rurynkiewicz, Stanis³aw Nicieja, Dorota Simonides, Maja Komorowska. 27 wrzeœnia - udzia³em ministra kultury, Waldemara D¹browskiego i Aliny Magnuskiej, dyrektor Narodowego Centrum Kultury - odby³o siê inauguracyjne posiedzenie Opolskiego Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych. Towarzystwo powsta³o z inicjatywy ludzi kultury naszego województwa - twórców i animatorów. Jego g³ównym zadaniem bêdzie tworzenie regionalnej kolekcji sztuki wspó³czesnej. Minister D¹browski, który jest inicjatorem programu Zna- Minister Waldemar D¹browski przekazuje czek na 100 tys. z³otych dyrektor Muzeum Œl¹ska Opolskiego, Krystynie Lenart- Juszczewskiej. Nowa stacja dializ 30 wrzeœnia br. w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu otwarta zosta³a stacja dializ. Dziêki niej z dobro dziejstw sztucznej ner ki korzystaæ bêdzie mog³o 65 pacjentów, na których czeka 11 nowoczesnych stanowisk (³ó ko plus sztuczna nerka firmy GAMBRO). Remont oraz wyposa enie stacji kosztowa³y ponad 600 tys. z³otych. Zosta³y sfinansowane z kontraktu wojewódzkiego 2004 roku oraz z wp³at sponsorów. Roboty trwa³y zaledwie dwa miesi¹ce. Opolska stacja dializ ki Czasu, ma ambicjê, by stworzyæ na bazie kolekcji regionalnych reprezentatywn¹ kolekcjê sztuki wspó³czesnej. Koordynatorami tego programu w naszym regionie zostali wicemarsza³ek Ewa Rurynkiewicz oraz senator RP Stanis³aw S. Nicieja. Bêd¹ oni zachêcaæ opolskich ludzi kultury, mecenasów i animatorów do organizacji opolskiej kolekcji, do promocji tego programu w regionie, do prowadzenia dzia³añ edukacyjnych i popularyzatorskich. Podczas swojej wizyty w Opolu minister D¹browski przekaza³ czek na 100 tys. z³otych dla opolskiej kolekcji sztuki wspó³czesnej, a tak e pierwsze dzie³a - obraz Grzegorza Stachañczyka Polonia oraz dwie prace Józefa Szajny. Minister kultury dokona³ tak- e ods³oniêcia pomnika Jerzego Grotowskiego, który swoj¹ re- ysersk¹ dzia³alnoœæ rozpoczyna³ w opolskim Teatrze 13 Rzêdów. Pomnik Grotowskiego stan¹³ na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu, obok Collegium Maius. Na uroczystoœæ zaproszono uczniów i wspó³pracowników Jerzego Grotowskiego - m.in. Majê Komorowsk¹ i Macieja Prusa, brata Jerzego, prof. Kazimierza Grotowskiego, a tak- e przedstawicieli Oœrodka Badañ Grotowskiego z Wroc³awia. (VR) zmieni³a swoj¹ siedzibê po raz trzeci. Pierwsza mieœci³a siê w budynku przy ulicy Koœnego. Kolejna w budynku oddzia³u pulmonologii, obecna na ulicy Katowickiej, w g³ównym skrzydle szpitala. Obecny na uroczystoœci otwarcia dr Ryszard Kwieciñski, regionalny konsultant ds. nefrologii, przypomnia³ chwile sprzed 32 lat, gdy opolska dializa zaczyna³a raczkowaæ. Pocz¹tkowo by³ to skromny oddzialik, z dwoma stanowiskami. Pierwsza pacjentka oddzia³u prze y³a bez nerek dziewiêæ miesiêcy - dzisiaj ludzie bez nerek yj¹ po 25 lat. Marsz Nadziei zgromadzi³ setki Opolan. 16 paÿdziernika 2004 roku województwo opolskie po raz pierwszy w³¹czy³o siê do ogólnopolskiej akcji Marsz Nadziei, organizowanej przez Polsk¹ Uniê Onkologii i inne organizacje walcz¹ce z chorobami nowotworowymi. Celem tej akcji jest manifestacja potrzeby zjednoczenia siê wszystkich w walce z choroba- AKCELERATOR W OPOLU Wi¹zk¹ w nowotwory Pod koniec grudnia tego roku pierwsi pacjenci opolskiej onkologii bêd¹ mogli skorzystaæ z nowoczesnego akceleratora. U rz¹dzenie, zwane inaczej przyspieszaczem linio wym, s³u y napromieniowaniu chorych na raka. Zabiegi o jego pozyskanie trwa³y dwa lata. Aparat, który kosztowa³ 8,5 mln z³otych, do Opola trafi³ 20 paÿdziernika br. Dotar³ z Anglii tirem w czêœciach. Oko³o dwóch - trzech tygodni potrwa ich monta, a potem dostrojenie aparatury. Dzia³anie urz¹dzenia bêdzie wspomagane przez komputerowy program planowania leczenia. Producentem akceleratora jest brytyjsko-holenderskie konsorcjum "Elektra". To ono wygra³o przetarg na dostawê urz¹dzenia. Aparat zostanie zainstalowany w specjalnym bunkrze, który budowany by³ pod jego potrzeby. Inwestycja Roz³adunek urz¹dzenia trwa³ kilka godzin. kosztowa³a 7,3 mln z³otych. Pieni¹dze na ten cel pochodzi- ³y z kontraktu województwa opolskiego na rok Nowoczesny akcelerator zmieni jakoœæ leczenia. Bêdzie mo na precyzyjnie naœwietliæ tylko te miejsca, gdzie znajduje siê nowotwór, bez naruszania zdrowych tkanek - wyjaœnia dr. Wojciech Redelbach, szef opolskiej mi nowotworowymi i silne zaakcentowanie koniecznoœci przyspieszenia prac nad wdro eniem ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. Opolski Marsz zorganizowali: Wojewódzki Oœrodek Onkologii, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego, Pañstwowa Medyczna Wy sza Szko- ³a Zawodowa w Opolu i Stowarzyszenie "Amazonki". Wziê³o w nim udzia³ oko³o 150 osób, wœród nich tak e wiele takich, które przezwyciê y³y tê chorobê. Akcjê w naszym regionie obj¹³ swoim patronatem marsza- ³ek województwa Grzegorz Kubat, który potwierdzi³, e jednym z priorytetów dzia³ania samorz¹du województwa w sferze ochrony zdrowia jest rozwój lecznictwa onkologicznego. VR onkologii. W Opolskim Oœrodku Onkologii rocznie poddaje siê naœwietlaniu oko³o 900 osób. Stary akcelerator funkcjonowa³ przesz³o 25 lat i nale a³ do najstarszych (i mocno awaryjnych) tego typu urz¹dzeñ w kraju. Teraz bêdzie wykorzystany w mniej skomplikowanych przypadkach. Szyl

5 Region za granic¹ 5 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE LISTOPAD 2004 OPOLSZCZYZNA NA UKRAINIE ¹czy YROWA WŒRÓD NAJ ADNIEJSZYCH EUROPEJSKICH WSI Bez kompleksów nas wiele Na Ukrainie zaprezentowa³ siê opolski zespó³ Pech. Fot. Mariusz Przygoda Niemal w trzeci¹ rocznicê podpisania partnerskiej umowy pomiêdzy województwem opolskim a Obwodem Iwano- Frankiwskim odbywa³y siê obchody dni kultury polskiej na Ukrainie. W ramach tych obcho dów zorganizowano wyjazd do Iwano- Frankiwska opolskich artystów i ludzi zwi¹zanych z kultur¹. W Dniach Kultury Województwa Opolskiego trwaj¹cych od 8 do 10 paÿdziernika uczestniczyli m.in. Zespó³ Taneczny "Pech", Opolskie Studio Piosenki, Kwintet Dêty Filharmonii Opolskiej, a tak e literaci, dyrektorzy instytucji kultury oraz przedstawiciele nauki. W uroczystym koncercie na zakoñczenie obchodów wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz województwa opolskiego i Obwodu Iwano-Frankiwskiego - w oficjalnej delegacji z Opola byli m.in. marsza³ek Grzegorz Kubat, wicemarsza³ek Ewa Rurynkiewicz i przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Opolskiego, Andrzej Mazur. Nasza wizyta na Ukrainie udowodni³a, e w kulturze polskiej i ukraiñskiej wiele jest wspólnych elementów, wiele wspólnych wartoœci, e potrafimy œpiewaæ te same piosenki, e podobnie reagujemy na muzykê. Nasze zespo³y by³y witane bardzo gor¹co, a publicznoœæ na koncertach najsilniej oklaskiwa- ³a to, co i my okreœlamy mianem "znane i lubiane". Interesuj¹ce by³y tak e spotkania, w których wziêli udzia³ literaci, ludzie kultury i naukowcy. Podczas spotkania na Uniwersytecie Przykarpackim rozmawiano o mo liwoœciach wspó³pracy z Uniwersytetem Opolskim. Uczelnia w Iwano-Frankiwsku ma podobny rodowód do Uniwersytetu Opolskiego - równie powsta³a na bazie wy szej uczelni Tegoroczne podsumowanie konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi odby³o siê w austriackim regionie Großes Walsertal. Wœród najwy ej ocenionych 32 wsi znalaz³a siê opolska yrowa. K onkurs rozstrzygany jest raz na dwa lata. Uroczy stoœci wrêczenia nagród odbywaj¹ siê w miejscowoœci, która w poprzedniej jego edycji zwyciê y³a. Wygrywa jeden, pozostali uczestnicy rywalizacji traktowani s¹ równorzêdnie. Bo zaszczytem jest sam udzia³ w konkursie, zmierzenie siê z europejsk¹ czo³ówk¹. Opolszczyzna, jako jedyne w Polsce województwo jest cz³onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). Na tegorocznym posiedzeniu rady (odbywa³o siê ono przed oficjalnym og³oszeniem wyników konkursu), reprezentuj¹cy Opolszczyznê, cz³onek Zarz¹du Województwa, Edward Cybulka, zaproponowa³, by w przysz³ym roku zorganizowaæ podró studialn¹ po naszym regionie i pokazaæ efekty odnowy wsi - przede wszystkim tym krajom cz³onkowskim, które dopiero od maja br. s¹ cz³onkami Unii Europejskiej. Natomiast w 2007 roku na OpolszczyŸnie mog³aby siê odbyæ miêdzynarodowa konferencja "Odnowy wsi". Obie propozycje zosta³y przyjête z du ym zainteresowaniem. Austriacy udowodnili, e bycie gospodarzem europejskich uroczystoœci jest okazj¹ nie tylko, by siê zaprezentowaæ na szerszym forum. Ale tak e nieÿle zarobiæ. Na europejskiej imprezie zyska³y przede wszystkim miejscowe pensjonaty i gastronomia. Region Walsertal (uroczystoœci odbywa³y siê 60 km od Jeziopedagogicznej, kszta³ci kilkanaœcie tysiêcy studentów, w tym oko³o 160 osób na polonistyce, w jedynym centrum polonistyki na Ukrainie. Ukraiñscy naukowcy i studenci chcieliby skorzystaæ z naszych doœwiadczeñ w dziedzinie pozyskiwania funduszy przedakcesyjnych, planuj¹ tak e powo³anie na uniwersytecie centrum ds. spraw europejskich. Wiele wskazuje na to, e bêdziemy mogli im w tym pomóc, nawi¹zuj¹c regularn¹ wspó³pracê z t¹ uczelni¹. Z kolei spotkanie literackie w Bibliotece G³ównej Obwodu Iwano-Frankiwskiego zgromadzi³o wielu przyjació³ Polski i polskiej literatury, ale sta³o siê tak e okazj¹ do zapocz¹tkowania roboczych kontaktów z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Opolu. Przebywaj¹cy na Ukrainie dyrektor WBP, Tadeusz Chrobak zaprosi³ do odwiedzenia Opola dyrektorkê tamtejszej biblioteki, obieca³ wzbogacenie polskiego ksiêgozbioru w Iwano-Frankiwsku. Podczas wizyty na Ukrainie nie zabrak³o tak e spotkañ z Huculszczyzn¹ i wspania³¹ kultur¹ tego regionu - w Ko³omyi odwiedziliœmy Muzeum Huculszczyzny i jedyne w swoim rodzaju Muzeum Pisanki, w którym prezentowane s¹ malowane jajka niemal z ca³ego œwiata. Teraz wzbogaci³o siê ono o wspania³¹ kolekcjê opolskich kroszonek, które przywióz³ ze sob¹ dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, Jaros³aw Ga³êza. Podczas rozmów oficjalnych ustalono, e w grudniu przyjad¹ do Opola przedstawiciele Iwano-Frankiwska, aby podyskutowaæ o realizacji wspólnych, konkretnych projektów w dziedzinie wspó³pracy kulturalnej. Bêdzie to tak e okazja, aby przygotowaæ obchody Dni Kultury Ukraiñskiej w Polsce, które maj¹ siê odbyæ w przysz³ym roku. Tym razem Opolanie bêd¹ mogli zobaczyæ to, co w ukraiñskiej kulturze najbardziej wartoœciowe, najpiêkniejsze, czym nasi partnerzy bêd¹ chcieli siê przed nami pochwaliæ. Violetta Ruszczewska Opolska delegacja z dyplomami Europejskiej Odnowy Wsi. Od lewej: Jerzy Szo³tysek, t³umacze, Helga Bieniusa, so³tys Józef Wilczek oraz wicemarsza³ek Edward Cybulka. ra Bodeñskiego), to szereg malowniczo po³o onych miasteczek i wsi alpejskich, nastawionych na turystykê i przetwórstwo rolnospo ywcze. Prawie ka dy dom dysponuje kilkoma pokojami, gdzie turysta znajdzie nocleg. Prawie przy ka dym domu znajduje siê gospodarstwo rodzinne. Wszystko zadbane, odnowione, ukwiecone. Wiêkszoœæ miejscowych gospodarzy - jak wyjaœniano w czasie pobytu - od póÿnej wiosny do jesieni przenosi siê z dobytkiem w wy sze partie gór do letnich domostw. Tam wypasane jest byd³o. Prowadzenie wypasu "z doskoku" by³oby niemo liwe, bo wêdrówka w jedn¹ stronê zajmuje czêsto kilka godzin. W regionie zawi¹za³a siê kilka lat temu grupa producencka, która specjalizuje siê w wytwarzaniu serów. Dzia³aj¹ cztery nowoczesne serownie, które - co wa ne - maj¹ zbyt na swoje produkty. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê sery z najwy szej pó³ki, które trafiaj¹ do najbardziej ekskluzywnych delikatesów. Te, o uproszczonej technologii, sprzedawane s¹ w najbli szej okolicy. Urz¹dzenia do produkcji s¹ najnowszej generacji, ale sposób dostarczania ciep³a do serowni tradycyjny - pali siê drewnem. Ka dy dostawca mleka proporcjonalnie do iloœci oddawanego surowca dostarcza odpowiedni¹ iloœæ kubików opa³u. Niemal ca³y region zaliczany jest do tzw. parku biosfery. Jest to gwarancj¹, e wszelkie produkty bêd¹ ekologiczne i zdrowe. Interes mo na zrobiæ prawie na wszystkim - miejscowe gospodynie zbieraj¹ zio³a i kwiaty, sporz¹dzaj¹ z nich nalewki, herbatki, napary. Regionaln¹ pami¹tk¹ jest (kosztuj¹cy ok. 40 euro) zestaw turystyczny sk³adaj¹cy siê z gustownego kuferka, w którym mo na znaleÿæ pêto (oczywiœcie ekologicznej) wêdliny, kawa³ek ekologicznego sera, torebkê herbaty zio³owej oraz butelkê nalewki (ekologiczn¹ niew¹tpliwie, choæ obdarzon¹ spor¹ iloœci¹ procentów). Maria Szylska KAMIEÑ ŒL SKI Laureat tegorocznego konkursu Piêkna wieœ opolska goœci³ samorz¹dowców z ca³ego województwa. Najpierw by³ spacer po najciekawszych zak¹tkach tej miejscowoœci, potem oficjalne podsumowanie konkursu w nowo powsta³ej czêœci sanatoryjnej. Laureaci gratulowali gospodarzom zwyciêstwa i zapowiadali, e w nastêpnych latach poka ¹ na co ich staæ.

6 6 LISTOPAD 2004 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE Najlepsi w nauce REGIONALNE ŒWIÊTO EDUKACJI Nagrody dla prymusów Jak co roku marsza³ek województwa opolskiego z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej przyzna³ nagrody regionalne osobom, które w nauce i oœwiacie odnosz¹ znacz¹ce sukcesy. Stypendium marsza³ka odbiera Anna Dominiak, studentka Uniwersytetu Opolskiego. Inwestowanie w wiedzê, to in westowanie w nasz¹ przy sz³oœæ - stwierdzi³ marsza³ek Grzegorz Kubat, zachêcaj¹c m³odych ludzi, by zdobywali gruntowne wykszta³cenie, które pozwoli im bez kompleksów zdobywaæ najbardziej presti owe stanowiska i urzêdy w naszym regionie, Polsce i Europie. System wyró nieñ, które co roku s¹ przyznawane, promuje najlepszych nauczycieli, którzy otrzymuj¹ Nagrody Marsza³ka Województwa, uczniów i studentów (tak e tych ucz¹cych siê poza województwem), którzy za wysokie osi¹gniêcia w nauce i pracach naukowych otrzymuj¹ stypendia oraz uczniów-laureatów konkursów, olimpiad i przegl¹dów szczebla ponadregionalnego, których honoruje siê nagrod¹ "Prymus Opolszczyzny". Najd³u sz¹ historiê ma Nagroda Marsza³ka Województwa, bowiem przyznawana jest od lat szeœciu. W tym roku Nagrodê Marsza³ka Województwa Opolskiego otrzyma³o piêæ osób: - dr Jan MAJEWSKI, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Przemys³u Spo ywczego w Brzegu (prowadzi badania naukowe z geografii Opolszczyzny i dydaktyki geografii, jest autorem 450 publikacji poœwiêconych problematyce opolskiej oraz wspó³organizatorem Okrêgowej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej); - Waldemar LANKAUF, nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Walcach (prowadzi szkoln¹ grupê teatraln¹ "Ogród wyobraÿni", jest autorem trzech programów edukacyjno-wychowawczych, bierze udzia³ w pracach Towarzystwa Kultury Teatralnej w Opolu oraz w jury wojewódzkich konkursów teatralnych); - Eryk RIPPEL, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu (nagroda za sukcesy uczniów na szczeblu ogólnopolskim w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych oraz realizacjê programu inwentaryzacji zabytków sakralnych regionu oraz wspó³organizacjê wystawy, która prezentowa³a te zabytki); - Pawe³ SERAFINOWICZ, nauczyciel Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach (nagroda przyznana za liczne sukcesy uczniów na olimpiadach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, kilkuletni¹ opiekê nad m³odzie ow¹ rad¹ miasta i sejmikiem dziêciêco-m³odzie- owym województwa opolskiego, organizacjê Powiatowej Olimpiady Sprawnoœciowej dla Osób Niepe³nosprawnych); - dr Zygmunt KASPERSKI, prorektor ds. organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nagroda za systematyczn¹, spo³eczn¹ wspó³pracê w tworzeniu regionalnych dokumentów okreœlaj¹cych kierunki rozwoju oœwiaty w województwie oraz aktywn¹ dzia³alnoœæ w Radzie Kszta³cenia Ustawicznego. NAGRODY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO dla pracowników pedagogicznych szkó³ i placówek (nagroda wrêczana jest od 2000 roku). W tym roku otrzymali j¹: - Jadwiga WIŒNIEWSKA, dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Janusza Korczaka w Prudniku (m. in. wspó³autorka programu nauczania w zawodach opiekunka dzieciêca i asystent osoby niepe³nosprawnej, wydawca monografii szko³y); - Maria SZYMCZAK-WO- REK, kierownik szkolenia praktycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Kêdzierzynie-KoŸlu (nagroda przyznana za wspó³pracê ze œrodowiskiem lokalnym, organizowanie akcji promuj¹cych zdrowie, prowadzenie wolontariatu); - Les³aw TOMCZAK, dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu (nagroda za uczynienie z WODIiP nowoczesnje placówki doskonalenia nauczycieli, ciesz¹cej siê dobr¹ opini¹ na terenie kraju); - Wies³aw MAZUR, wicedyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Metodycznego w Opolu (nagroda za m. in. opracowanie warsztatów "Prawa ucznia w szkole", zorganizowanie cyklu seminariów dla nauczycieli na temat stosunków polsko-niemieckich). STYPENDIUM MARSZA - KA WOJEWÓDZTWA OPOL- SKIEGO dla uczniów (s³uchaczy i studentów). Przyznawane jest od lat trzech. Wynosi 300 z³otych i jest wyp³acane przez dziesiêæ miesiêcy. Pieni¹dze pochodz¹ w bud etu województwa opolskiego Stypendiami honoruje siê najlepszych i najzdolniejszych studentów, osi¹gaj¹cych nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale te maj¹cych pierwsze sukcesy naukowe. W tym roku otrzymali je: - Anna DOMINIAK, studentka Uniwersytetu Opolskiego (œrednia ocen 4,83, zdobywczyni I miejsca w regionalnym etapie konkursu na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej, pomys³odawczyni nowych technik wp³ywu spo³ecznego - tzw. wabików uwagi); - Marek SZLADOWSKI, student Uniwersytetu Opolskiego (œrednia ocen 4,74, pracuje w studenckim naukowym kole literackim oraz kole naukowym Radiowców "Emiter", uczestnik i wspó³organizator wielu sesji naukowych); - Pawe³ SKUCZYÑSKI, student Uniwersytetu Warszawskiego (œrednia ocen 4,71, autor wielu publikacji i referatów prawniczych wyg³oszonych na konferencjach naukowych, cz³onek za³o yciel Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej); - Marcin ROMANOWICZ, student Uniwersytetu Warszawskiego (œrednia ocen 4,81, uczestnik wielu seminariów naukowych, autor wyk³adu "Amor Dei", cz³onek ko³a naukowego Wydzia³u Prawa i Administracji UW). NAGRODA MARSZA KA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO "Prymus Opolszczyzny" - dla uczniów i studentów za wybitne osi¹gniêcia s³u ¹ce promocji regionu. W tym roku przyznana zosta³a po raz trzeci. GRUPA SZKÓ PODSTAWO- WYCH: - Anna JUREK, uczennica Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Brzegu za zajêcie IV miejsca w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkó³ Podstawowych; - Marek GO BEK, uczeñ Publicznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Brzegu za zajêcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie M³odych Artystów oraz w eliminacjach do Œwiatowego Konkursu M³odych Artystów FAI; - Katarzyna KUCZMA, uczennica Publicznego Gimnazjum w Izbicku za zajêcie IV miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie "Multitest" z jêzyka polskiego; - Marcin SKÓRA, uczeñ Publicznego Gimnazjum w Izbicku za zajêcie III miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie "Multitest" z matematyki. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW - Ewa HUREK, uczennica Publicznego Gimnazjum w Izbicku za zajêcie VII miejsca w finale ogólnopolskim Konkursu Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego; - Tomasz GRAJCAR, uczeñ Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu, w ³y wiarstwie figurowym za zajêcie I miejsca w Miêdzynarodowych Zawodach o Puchar Torunia, III miejsca w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie y w Sportach Zimowych Œl¹ska 2004; - Natalia GRAJCER, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu w shorttracku za zajêcie I miejsca w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie y w Sportach Zimowych, mistrzyni Polski seniorek na 500 m, dwukrotnie II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Sanoku i Opolu; - Piotr SOWIÑSKI i Tymoteusz SIWIAK, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Opolu, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy o³nierza i dzieje orê a polskiego w latach Od traktatu Ryskiego do Uk³adu Poczdamskiego"; - Krzysztof BURATYÑSKI, uczeñ Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. za zajêcie I miejsca w I Polsko-Niemieckim Turnieju Pianistycznym, nagroda specjalna dla "Najwiêkszej Indywidualnoœci Artystycznej" tego turnieju; - Sylwia MICHALIK, uczennica Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. w Opolu za zdobycie II nagrody w Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla M³odych Pianistów w Rzymie, II nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej "Kameralistyka Fortepianowa"; - Oliwia GRABOWSKA, uczennica Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. w Opolu za zajêcie II miejsca w XVII Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.S. Bacha w Gorzowie Wielkopolskim. SZKO Y PONADGIMNAZJALNE: - Maciej KRASUCKI i Marek KRÊ A EK, uczniowie Zespo³u Szkó³ Elektrycznych w Opolu za zajêcie III miejsca na szczeblu centralnym w Turnieju M³odych Mistrzów Techniki oraz za zajêcie I miejsca na szczeblu centralnym w Ogólnopolskim Konkursie Technik 2004; - Tomasz UKASZEWICZ, uczeñ Zespo³u Szkó³ Elektrycznych w Opolu za zajêcie I miejsca na szczeblu centralnym Turnieju M³odych Mistrzów Techniki; - ukasz GARNCAREK, uczeñ II LO w Opolu, laureat XXXVI Ma³ej Olimpiady Matematycznej, dru ynowo II miejsce w Dolnoœl¹skich Meczach Matematycznych, dru ynowo III miejsce w XV Miêdzynarodowym Konkursie "Matematyka bez granic"; - Daniel FELDER, uczeñ II LO w Opolu, laureat XII Olimpiady Nautologicznej, dru ynowo II miejsce w Dolnoœl¹skich Meczach Matematycznych, dru- ynowo III miejsce w XV Miêdzynarodowym Konkursie "Matematyka bez granic"; - Micha³ LUDEWICZ, uczeñ III LO w Opolu, laureat XLV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Polska w NATO"; - Kazimierz TYCZYÑSKI, uczeñ Zespo³u Szkó³ Sportowych w Nysie za zajêcie 13 miejsca dru ynowo w Mistrzostwach Europy w Ljubljanie, 2 srebrne medale w finale æwiczeñ na koniu z ³êkami i w finale æwiczeñ na dr¹ ku, cz³onek kadry narodowej juniorów w gimnastyce sportowej na rok 2004; - Jakub BOGDZIEWICZ, uczeñ zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. K. Gzowskiego w Opolu, laureat XVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych; - Ewelina BURDZY, uczennica Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Namys³owie, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Euklides" w kat. klas II - III miejsce. GRUPA STUDENTÓW: - Katarzyna TRAWKA, studentka Uniwersytetu Opolskiego, zwyciê czyni w ogólnopolskim przegl¹dzie studenckich badañ naukowych - M³ody Naukowiec 2003 roku. Szyl

7 Unijne pieni¹dze 62 MILIONÓW EURO NA WODÊ I KANALIZACJÊ Rusza ISPA Do koñca 2007 roku w szeœciu podopolskich gminach oraz dziewiêciu dzielnicach Opola rozwi¹zany zostanie problem wody pitnej i kanalizacji. W iosn¹ 2005 roku rusza program ISPA. Nie bawem wy³oniony zostanie wykonawca inwestycji. - Firmy wykonawcze wykupi³y u nas 24 komplety dokumentacji, ale ostatecznie wp³ynê³o do komisji przetargowej osiem ofert. Teraz sprawdzamy, czy ci, którzy zg³osili siê do przetargu, spe³niaj¹ postawione przez nas warunki - wyjaœnia Stanis³aw Tyka, naczelnik Biura Projektu ISPA. - Rozbie noœci pomiêdzy zaproponowan¹ cen¹ us³ugi s¹ ogromne: od 38 do 87 mln z³otych. W ramach Europejskiego Funduszu Spójnoœci ISPA zrealizowany zostanie projekt pod nazw¹ "Poprawa jakoœci wody w Opolu". Tak naprawdê jego zakres jest znacznie szerszy. Oprócz Opola uczestniczy w inwestycji szeœæ podopolskich gmin: Chrz¹stowice, D¹browa, ubniany, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski. Zyskaj¹ one w najbli szych kilku latach nowoczesn¹ sieæ kanalizacyjn¹, poprawi siê te jakoœæ wody pitnej. Dla wielu mieszkañców oznacza to du y skok cywilizacyjny i podniesienie standardu ycia. Uzbrojenie terenu w nowoczesn¹ sieæ kanalizacyjn¹ sprawi te, e wzroœnie jego atrakcyjnoœæ inwestycyjna. To najbardziej namacalne i doraÿne efekty ISPY. Te d³ugofalowe, to ochrona zasobów zbiornika wód podziemnych GZWP 333 Opole - Zawadzkie, który znajduje siê na terenie województwa opolskiego i œl¹skiego i nale y do najbogatszych pod wzglêdem zasobnoœci wody zbiorników w Polsce - obejmuje swym zasiêgiem ok km kwadratowych powierzchni. - Zagro eniem dla zbiornika - wyjaœnia naczelnik Tyka - s¹ w³aœnie te, nieskanalizowane obszary w Opolu i jego s¹siedztwie. Poniewa œcieki ³atwo przenikaj¹ przez warstwy wapienne jakoœæ wody ze zbiornika ulega sta³emu pogorszeniu. Ca³oœæ zadania (patrz ramka) kosztowaæ bêdzie tys. euro. 65 procent tej kwoty (40,5 mln euro) stanowi¹ pieni¹dze z Unii Europejskiej. Pozosta³e 35 procent pochodziæ bêdzie z bud etów gminnych i po yczek inwestycyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. ISPA na OpolszczyŸnie rodzi- ³a siê w bólach i z du ym poœlizgiem czasowym. W Biurze Projektu zapewniaj¹, e opóÿnienia zostan¹ nadrobione. Pierwszy etap robót rozpocznie siê na pocz¹tku przysz³ego roku, nastêpne choæ rusz¹ kilka miesiêcy póÿniej, prowadzone bêd¹ równolegle. ISPA podzielona na zadania I etap: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoœciach Folwark, Chrzowice, Chmielowice, erkowice, Komprachcice- Osiny, Polska Nowa Wieœ ( m); II etap: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoœciach: Chrz¹stowice, Dêbska KuŸnia, Przywory, K¹ty Opolskie oraz dzielnice Opola: Grotowice, kolektora œciekowego K w Opolu, ujêæ wodnych i zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody Grotowice ( m.); III etap: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoœciach: Wrzoski-Chróœcina, Karczów, Chróœcina-Mechnice, D¹browa- Ciepielowice, S³awice oraz w dzielnicach Opola: Pó³wieœ, Bierkowice ( m.); IV etap: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoœciach: Kêpa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicach Opola: Groszowice, Malina, Gos³awice, Nowa Wieœ Królewska, Zakrzów-Wróblin; magistrali wodoci¹gowej Po³udnie w Opolu ( m.). Szyl Nasz cz³owiek w Zwi¹zku Województw RP RYSZARD GALLA, wicemarsza³ek województwa opolskiego i zarazem radny MN, zosta³ przewodnicz¹cym Komisji ds. Monitorowania Œrodków Unijnych Zwi¹zku Województwa RP. Komisja zebra³a siê po raz pierwszy 23 wrzeœnia br. w Warszawie. Zasiadaj¹ w niej przedstawiciele wszystkich województw. Celem dzia³ania komisji bêdzie doskonalenie procedur zwi¹zanych z wydatkowaniem pieniêdzy unijnych, poprzez wymianê doœwiadczeñ regionów z prowadzonych dzia³añ. (VR) Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzêdu Marsza³kowskiego), pokój 629, tel: Redaktor naczelny: Maria Szylska Zastrzegamy sobie prawo skracania nades³anych tekstów. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. l: regionalna Wydawca: Samorz¹d Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Sk³ad: Pracownia Komputerowa Virtual sc, Zawada, ul. Krótka 14. Druk: Drukarnia Pro Media, Opole, ul. Sk³adowa 4. 7 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE LISTOPAD 2004 n REKLAMA Wojewódzki Urz¹d Pracy w Opolu Zaprasza na bezp³atne 2-dniowe szkolenie Przygotowanie projektów w ramach dzia³añ 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego" przedstawicieli instytucji uprawnionych do aplikowania w ramach ww. dzia³añ którymi s¹: 1. Jednostki samorz¹du terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania jednostek samorz¹du terytorialnego 2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego (gmin i powiatów). 3. Jednostki organizacyjne podleg³e Wojewodzie (w tym Oœrodki Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwojowi Wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie wraz z oddzia³ami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) 4. Szko³y wy sze. 5. Organ za³o ycielski w przypadku szkó³ ponadgimnazjalnych niepublicznych maj¹cych uprawnienia szko³y publicznej. 6. Organy prowadz¹ce szko³y ponadgimnazjalne w przypadku ponadgimnazjalnych szkó³ publicznych. 7. Placówki prowadz¹ce kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 8. Organizacje pozarz¹dowe maj¹ce w zadaniach statutowych promocjê i wspomaganie edukacji. 9. Organizacje pozarz¹dowe specjalizuj¹ce siê w pomocy osobom poszukuj¹cym pracy i bezrobotnym 10. Samorz¹dy gospodarcze i zawodowe. 11. Jednostki naukowe,. 12. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne). 13. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych dzia³añ: - publiczne s³u by zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu spo³ecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje zwi¹zków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ce z publicznymi s³u bami zatrudnienia), 14. Wojewódzkie Urzêdy Statystyczne. 15. Pracodawcy Szkolenie poprowadzi akredytowany trener Krajowego Oœrodka Szkoleñ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (KOSzEFS). Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Oleska 127, Opole Formularz zg³oszenia nale y pobraæ ze strony internetowej Bli szych informacji udziela Punkt informacji o Europejskim Funduszu Spo³ecznym ul. G³ogowska 25c, pokój 22, w godzinach , pod numerem infolinii * lub , * op³ata za po³¹czenie jak za jedn¹ jednostkê taryfikacyjn¹ niezale nie od czasu trwania po³¹czenia. Og³oszenie i szkolenie s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej Og³oszenie wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej Wojewódzki Urz¹d Pracy w Opolu jako instytucja wdra aj¹ca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata Og³asza konkurs otwarty* na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego dla Priorytetu II ZPORR dla Dzia³añ: 2.1 Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwoœci kszta³cenia ustawicznego w regionie. 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa. 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagro onych procesami restrukturyzacji. Uprawnione podmioty do sk³adania wniosku s¹ wymienione w Uzupe³nieniu Programu ZPORR. Dokument ten jest dostêpny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy pod adresem: Weryfikacja formalna nast¹pi w ci¹gu 14 dni kalendarzowych po dniu z³o enia wniosków. Weryfikacja merytoryczna nast¹pi w dniu posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP). Posiedzenia KOP zosta³y zaplanowane: dla Dzia³ania XI 2004r. dla Dzia³ania XI 2004r. dla Dzia³ania XI 2004r. Wyniki konkursu bêd¹ og³aszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu pod adresem: Dokumenty dla ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie nale y sk³adaæ w siedzibie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu ul. G³ogowska 25c, Punkt Informacji o EFS pokój 22, zgodnie z dokumentacj¹ konkursow¹, która jest dostêpna na stronie internetowej WUP Opole pod adresem Wnioski s¹ przyjmowane od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach Wnioski nale y wype³niæ w programie "Generator wniosków" w wersji nie starszej ni Program nale y pobraæ ze strony Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków o pomoc finansow¹ do wy ej wymienionych Dzia³añ ZPORR znajduj¹ siê w Uzupe³nieniu Programu ZPORR. Pytania prosimy kierowaæ na adres: lub telefonicznie: infolinia ** lub (0 77) * Dopuszcza siê wczeœniejszy termin zamkniêcia konkursu w przypadku wyczerpania œrodków. ** op³ata za po³¹czenie jak za jedn¹ jednostkê taryfikacyjn¹ niezale nie od czasu trwania po³¹czenia. ZAPROSZENIE DO WSPÓ PRACY Centrum Obs³ugi Inwestora poszukuje terenów inwestycyjnych oraz zabudowañ przemys³owych i biurowych. Zainteresowanych sprzeda ¹ lub dzier aw¹ w/w obiektów prosimy o kontakt : Agencja Rozwoju Opolszczyzny S.A., Pl. Wolnoœci 5 tel. (0-77) /48 Z naszych baz danych korzysta wiêkszoœæ inwestorów zagranicznych zainteresowanych Opolszczyzn¹ Projekt wspó³finansowany ze œrodków Kontraktu Województwa Opolskiego na rok 2004 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego

8 8 LISTOPAD 2004 OPOLSKIE WIADOMOŒCI REGIONALNE Piêkna wieœ opolska KUNIÓW NIE OSIADA NA LAURACH Gotowi na wszystko Energiczny, pe³en zapa³u, z tysi¹cem pomys³ów i marzeñ. To, co planuje potrafi zamieniæ w rzeczywistoœæ i jeszcze porwaæ za sob¹ ludzi. Stanis³aw KONARSKI, rocznik 1961, so³tys Kuniowa, niedu ej wioski w s¹siedztwie Kluczborka, dzia³aczem spo³ecznym sta³ siê trochê z przypadku. Energii - jak mówi - nigdy mu nie brakowa- ³o. Wyposa a³ dom, uprawia³ niewielkie pole i przydomowy ogródek, zalicza³ kolejne turnusy jako maszynista na PKP. Niejednego taki yciowy rozk³ad w pe³ni by zadowoli³. Konarskiego zaczê³o nosiæ. Najpierw dzia³a³ w radzie parafialnej. Z niez³ym skutkiem. W ci¹gu szeœciu lat ma³a spo³ecznoœæ Kuniowa wybudowa³a kaplicê pogrzebowo-cmentarn¹ i wyremontowa³a koœció³. Na sam dach posz³o 40 tysiêcy dachówek i dwie tony miedzi. SCHEDA Kiedy zmar³ poprzedni so³tys, Jan Soko³owski, ludzie nie mieli w¹tpliwoœci, kto powinien obj¹æ po nim schedê. Tak w 1998 roku Stanis³aw Konarski po raz pierwszy zosta³ so³tysem. Chyba niez³ym, skoro w tegorocznym konkursie "Piêkna wieœ opolska", Kuniów ze swym wiejskim domem kultury, zdoby³ drugie miejsce w województwie, niewiele ustêpuj¹c zwyciêzcom z Pilszcza. - Od dawna chcieliœmy tak¹ placówkê utworzyæ, ale nie by³o gdzie - mówi so³tys. - Okazja siê nadarzy³a, gdy w budynku szko- Stanis³aw Konarski - so³tys i marzyciel-realista. ³y podstawowej zwolni³o siê s³u bowe mieszkanie. Mia³ siê odbyæ tylko niewielki remont, a okaza³o siê, e pomieszczenia wymagaj¹ gruntownej modernizacji. Do wymiany nadawa³a siê instalacja elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania. - Za³o yliœmy nowe grzejniki, œciany pokryliœmy g³adzi¹ i pomalowali, dosz³o dodatkowe oœwietlenie, sieæ komputerowa, nowe drzwi wejœciowe, pod³ogi, rolety antyw³amaniowe, nowe meble do biblioteki, czytelni i sali komputerowej - wylicza Stanis³aw Konarski. Powsta³ nowoczesny obiekt, w którym mieœci siê biblioteka wyposa ona w komputer z czytnikiem na karty magnetyczne oraz z programem SOWA w³¹czonym w sieæ internetow¹. Dy ury w bibliotece pe³ni¹ spo- ³ecznie mieszkañcy wsi wed³ug ustalonego grafiku. Obok jest skomputeryzowana czytelnia z dostêpem do wydawnictw multiemdialnych, w s¹siedztwie sala komputerowa na piêæ stanowisk, wspania³y bilard oraz sala gier. Dom têtni yciem od popo³udnia do póÿnych godzin. Do bilardu i komputerów trzeba robiæ zapisy. BABCIA DZIÊKUJE W lecie do jednej z mieszkanek Kuniowa przyjecha³ wnuczek z Niemiec. Ch³opiec nie kry³, e taki przyjazd wcale mu siê nie uœmiecha, bo "co bêdzie robi³ na wsi". A jednak szybko nawi¹za³ kontakt z rówieœnikami, od komputera trudno go by³o odci¹gn¹æ. Do domu za bardzo nie chcia³ wracaæ. Wdziêczna babcia zadeklarowa³a, e pokryje zakup jeszcze jednego stanowiska komputerowego. Tymczasem so³tys Konarski ju snuje dalsze plany: - Nad mieszkaniem, które dopiero co zosta³o zaadaptowane, jest poddasze szko³y - prawie 300 metrów kwadratowych. Zrobimy tam aulê, kó³ka zainteresowañ, czêœæ goœcinno-hotelow¹, bo przecie coraz wiêcej osób do nas przyje d a. Sk¹d pieni¹dze? - Jak zwykle. Zarabiamy na imprezach plenerowych, wiêkszoœæ prac wykonamy w³asnymi si³ami, trochê pomo e gmina, trzy tysi¹ce mamy za Odnowê wsi. KU NIA I PIEKARNIA Przed szko³¹ stoi stary budyneczek gospodarczy, kiedyœ mieœci³y siê tam ubikacje i chlewiki. Konarski ju planuje, by go gruntownie wyremontowaæ i zrobiæ w nim star¹ kuÿniê, izbê regionaln¹ oraz piekarniê. - Ludzie bêd¹ przyje d aæ rowerowymi, poka emy im jak siê kiedyœ chleb wypieka³o, jak pracowa³ kowal - marzy so³tys. Na kowala te pan Stanis³aw ma pomys³ - w Chocianowicach jest kuÿnia rodziny Turków. Z seniorem rodu, Konarski pojecha³ na zawody kowali do Zakopanego i dopiero tam przekona³ siê, jakim powa aniem cieszy siê opolski rzemieœlnik. W ci¹gu dwóch dni ponawi¹zywa³ kontakty, zadeklarowa³, e europejskie zawody kowali odbêd¹ siê w Kuniowie. Jak dobrze pójdzie to ju w sierpniu przysz³ego roku. Jakby tego by³o ma³o so³tys chce wykorzystaæ kolejowe nieczynne obiekty. Ju siê zabiera za pisanie projektu "Szlakiem by³ych nastawni i stacyjek" - W tej najbli ej Kuniowa - marzy - zrobimy muzeum kolejnictwa. Koledzy z pracy obie- Ma³o która miejska biblioteka mo e siê pochwaliæ takim wyposa eniem, jak kuniowska. cali, e podaruj¹ modele wagonów i lokomotyw. Niejeden ma w domu mapy, czapki, odznaki, lizaki dy urnych ruchu. Eksponatów wiêc nie zabraknie. W koñcu w s¹siedztwie Kluczborka mieszka oko³o 300 czynnych i w stanie spoczynku kolejarzy. Plan takiego szlaku by³by taki: najpierw zwiedzanie nastawni, potem rowery za³aduje siê do kolejowej drezyny i pojedzie do Szumiradu, tam grill i powrót do Kuniowa. WIEŒ ZARABIA NA MASÓWCE So³tysa w poczynaniach wspiera rada so³ecka, zachêca do dzia³ania ona Jolanta. Bez tego wsparcia niewiele by wysz³o. Konarski ma tyle entuzjazmu, e trudno mu odmówiæ. Ostatnio wymyœli³ internet w ka dym domu. I oto Adam Fudali, in ynier informatyk i Rafa³ Kowalczyk, student czwartego roku informatyki, zak³adaj¹ spo³ecznie we wsi internet zasilany falami radiowymi. - Jest najtañszy - przekonuje so³tys. - Anteny za³o yliœmy na koœciele, nie ma problemu z odbiorem, bo domy s¹ po³o one wzd³u jednej ulicy. Ju jedenaœcie domostw zosta- ³o pod³¹czonych. Wieœ wyspecjalizowa³a siê w obs³udze imprez plenerowych - ma swój sprzêt nag³aœniaj¹cy, grilla gastronomicznego, ³awo-sto³y. Na jego wypo- yczeniu udaje siê trochê na potrzeby so³eckie zarobiæ. Ale so³tys ma te œwiadomoœæ, e za jakiœ czas du e imprezy plenerowe mog¹ staæ siê niemodne. Ludzie bêd¹ poszukiwaæ innych form relaksu i odpoczynku. Jeœli zechc¹ siêgn¹æ do korzeni, do œl¹skiej tradycji, to Kuniów jest na to gotowy. Maria Szylska Stanowiska komputerowe w nowym domu kultury oblegane s¹ przez m³odzie. Sala bilardowa z profesjonalnym wyposa eniem.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SPECJALISTYCZNE

STUDIUM SPECJALISTYCZNE STUDIUM SPECJALISTYCZNE USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZAŁÓŻ BIURO RACHUNKOWE ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZOSTAŃ ASYSTENTEM PODATNIKA ZDOBĄDŹ BEZPŁATNĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu. Projekt WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ul. Jastrzębia 24, 53-148 WROCŁAW ODDZIAŁ... Data wpływu Nr sprawy Data rejestracji Numer wniosku *Wypełnia Fundusz ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaworzno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaworzno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jaworzno.pl Jaworzno: Świadczenie usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 20 w Jaworznie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla uczniów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo