SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI W DZIAŁANIU (Z UCHWAŁY PROGRAMOWEJ III ZJAZDU MOW TPD) WARSZAWA, MARZEC 2012 R.

2 SPIS TREŚCI Część I. ORGANIZACYJNA 1. POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY 2. DZIAŁACZE TPD, KADRA I WOLONTARIUSZE 3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-MAJĄTKOWA Część II. PROGRAMOWA 1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH * ochrona i promocja praw dziecka przedszkola i placówki wsparcia dziennego samorządność dziecięcą i młodzieżowa 2. ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU * działalność opiekuńczo-wychowawcza, animacyjna, profilaktycznoresocjalizacyjna w środowisku bliskim dziecku i rodzinie organizacja czasu wolnego, wypoczynek letni i zimowy wsparcie charytatywne podopiecznych i ich rodzin 3. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE PRZECIWDZIAŁANIE SIEROCTWU SPOŁECZNEMU ośrodek adopcyjno-opiekuńczy poradnictwo rodzinne, ośrodki mediacji i pomocy rodzinie szkolenia dla rodziców 4. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ * Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej * ruch rodziców dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych 5. KONTROLE I WIZYTACJE 2

3 CZĘŚĆ I. ORGANIZACYJNA 1. POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY Według stanu z dnia r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki liczył 5969 członków zwyczajnych i 232 członków wspierających. Działalność statutową prowadziło 267 Kół Przyjaciół Dzieci, w tym 28 specjalistycznych w strukturze 27 Oddziałów Gminnych, 10 Oddziałów Miejskich, 16 Oddziałów Dzielnicowych i 21 Oddziałów Powiatowych TPD. Spadek liczby członków wynika z faktu, iż w roku ubiegłym jeden z naszych Oddziałów Powiatowych wykazał 1400 członków uznając, że jako członków TPD należy wykazać także dzieci będące pod opieką Oddziału. W roku sprawozdawczym zgodnie z przyjętym harmonogramem i tematyką, odbyły się 3 pełnoskładowe zebrania ZMOW TPD oraz Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy za kadencję W każdy poniedziałek odbywało się zebranie, w którym brali udział: prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz Prezydium ZMOW TPD. Zgodnie z przyjętą podczas ostatniego Zjazdu uchwałą, obecny Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD liczy 30 osób. W skład Prezydium wchodzi 9 osób. Wewnętrznym organem kontrolnym jest Mazowiecka Komisja Rewizyjna licząca 6 osób. Zarząd MOW TPD poprzez pracę Kół TPD, Oddziałów Gminnych, Miejskich, Dzielnicowych i Powiatowych TPD, działalność Biura Zarządu i aktywność własną realizował przyjęte na następną kadencję, w tym na 2011 rok zadania: 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych: - ochrona i promocja praw dziecka, - wspieranie edukacji i rozwoju małego dziecka, - rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego, - udzielanie rodzicom pomocy w kształceniu dzieci. 2. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu: - działalność opiekuńczo-wychowawcza, animacyjna, profilaktyczno-resocjalizacyjna i korekcyjno-rehabilitacyjna w środowisku bliskim dziecku i rodzinie, - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, wypoczynek feryjny, - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu: - poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne w sytuacjach kryzysowych, - działalność adopcyjna, łagodzenie skutków i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu, - promocja idei rodzicielstwa zastępczego, - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 4. Działania na rzecz integracji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: - organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, - rozwijanie działalności kół specjalistycznych, - animowanie ruchów rodziców dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności. 5. Działacze TPD, kadra i wolontariusze: - doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, realizacja ścieżek awansu zawodowego, - szkolenie animatorów ruchu społecznego, praca kół absolwentów Ognisk TPD, działaczy i wolontariuszy, - wymiana doświadczeń pedagogicznych w ramach działalności TPD KKWR, FICE i innych organizacji zagranicznych i międzynarodowych, - współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Wychowania Fizycznego i innymi uczelniami. 6. Rozwój potencjału organizacyjnego MOW TPD: - tworzenie nowych kół TPD, oddziałów gminnych i powiatowych, 3

4 - doskonalenie pracy komisji statutowych, - dostosowanie organizacji pracy MOW TPD do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - pozyskiwanie członków prawnych i wspierających, - współpraca z urzędami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, - współpraca międzynarodowa, - wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych, - tworzenie nowych form działalności i placówek. 7. Działalność finansowo-majątkowa ZMOW TPD: - pozyskiwanie środków na działalność statutową, - praca Centrum Działalności Charytatywnej - inwentaryzacja i zabezpieczenie majątku MOW TPD - bezpieczeństwo i higiena pracy. Biuro Zarządu Mazowieckiego Oddziału TPD stanowi bazę działań informacyjnoinformatycznych i zaplecze różnorodnych rozliczeń finansowych. Zarząd prowadzi stronę WWW oraz posiada własną domenę. Część jednostek Oddziału Mazowieckiego TPD posiada własne strony internetowe, dzięki którym na bieżąco informują o prowadzonej działalności. Wydawane są materiały informacyjne i ulotki o prowadzonej działalności. Sprzyja to promocji działalności stowarzyszenia, stawaniu do wielu konkursów ofert oraz stwarza możliwość wykonywania profesjonalnych rozliczeń i sprawozdań. W roku 2011 zmieniła się formuła wydawania OGNISKA. W nowej, elektronicznej wersji redagowane jest przez wychowanków i wychowawców placówek. Zamieszczane jest jako zakładka, do pobrania, na stronie mazowieckiego TPD. Ponadto, rozsyłane poczta ową do publicznych partnerów w realizacji zadania i wszystkich naszych placówek. Partnerami w realizacji programu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD w roku 2011 byli: Dzielnice m. st. Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej, Biuro Edukacji, Dzielnicowe Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Zarząd Główny TPD, Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Starostwa Powiatowe, Zarządy Miast, Zarządy Gmin i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, PFRON, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urzędy Pracy. Ponadto, parafie, szkoły, ośrodki kultury i inne podmioty działające na rzecz dzieci i młodzieży. 2. DZIAŁACZE TPD, KADRA I WOLONTARIUSZE Z satysfakcją odnotowaliśmy wzrost liczby członków wspierających nasze stowarzyszenie. Przy TPD ZMOW w roku 2011 działały następujące Zespoły Zadaniowe i Komisje: ds. Kół TPD, ds. Promocji, ds. Olszanki oraz ds. Odznaczeń. W trosce o doskonalenie zawodowe realizatorów podejmowanych działań, niektóre Oddziały TPD (m.in. Otwock) przeprowadziły szkolenia obejmujące problematykę wychowawczą i profilaktyczną, programowanie i wzbogacanie form ich realizacji. Podjęto kilka prób pozyskania środków na szkolenia dla wolontariuszy i działaczy naszego stowarzyszenia, które niestety, nie powiodły się. Nie zrażamy się jednak i w roku następnym także podejmiemy takie wysiłki. Wielu działaczy i wolontariuszy TPD zostało wyróżnionych organizacyjnymi odznaczeniami. 4

5 Członkowie TPD włączają się w tworzenie lokalnych strategii samorządów Mazowsza, uczestnicząc w Komisjach Dialogu Społecznego oraz w Koalicjach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z niepokojem obserwujemy pewne kompetencyjne konflikty, które pojawiają się niekiedy miedzy niektórymi strukturami TPD, np. Oddziałem Powiatowym a Oddziałem Gminnym, lub Oddziałem Powiatowym i Kołem Specjalistycznym. Próbujemy je zażegnywać i mediować pomiędzy stronami konfliktu. 3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-MAJĄTKOWA Główne źródło pozyskiwania środków na realizację naszych zadań statutowych to wygrane otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. Zadania te realizujemy na podstawie zawartych umów rocznych lub wieloletnich. Pozyskane z tego tytułu środki wyniosły ok. 10 mln złotych. Podstawą funkcjonowania Kół Przyjaciół Dzieci są składki członkowskie, których wysokość wynosi 12,00 zł rocznie. Uiszczenie rocznej składki jest podstawą bycia członkiem fizycznym TPD. Zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu Mazowieckiego TPD stawka to została podniesiona do 24,00 zł rocznie. Najwięksi sponsorzy działalności opiekuńczo-wychowawczych TPD w roku 2011 przekazujący na prowadzoną przez nas działalność swoje produkty lub środki finansowe to min.: Mars Polska, Sodexo Polska, Sodexo Pass, L`Oreal, S.C. Johnson S.A., Politechnika Warszawska, Bank PKO BP, Bank PeKaO S.A. Źródłem pozyskiwania środków na działalność statutową było rozprowadzanie znaczków wartościowych TPD na terenie szkół i przedszkoli. Do końca sierpnia 2011 na konto mazowieckiego TPD wpływały środki z tytułu 1% od podatku od dochodu od osób fizycznych za 2010 rok, przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W celu szerszego dostępu do podatników wydany został specjalny kalendarzyk i ulotki. Oddziały i placówki TPD organizowały bale, imprezy i aukcje, z których dochód przeznaczony był na realizację zadań statutowych naszego stowarzyszenia. W dniu 5 marca 2011 roku w Sali Kongresowej PKiN odbył się występ artystów Operetki Łódzkiej z przedstawieniem pt. Ptasznik z Tyrolu Karla Zellera, z którego część dochodu przeznaczona została na dofinansowanie akcji letniej prowadzonej w Ośrodku Kolonijnym TPD w Olszance gm. Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskim. Martwi fakt, że w naszej strukturze są oddziały, które posiadają zadłużenia. Szczególnie dotyczy to Oddziału Dzielnicowego TPD Warszawa Mokotów, który od kilkunastu już lat posiada wysokie zobowiązania w stosunku do pewnych instytucji. Kontrole i różnorodne programy naprawcze nie przyniosły pozytywnego efektu. Zadłużenie nie maleje. CZĘŚĆ II. PROGRAMOWA 1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH Mazowieckie TPD realizuje przede wszystkim zadania z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem, profilaktyki wykluczenia społecznego, przeciwdziałania sieroctwu społecznemu oraz edukacji, rozwoju zainteresowań, usprawniania i rehabilitacji. Program Oddziału wychodzi naprzeciw problemom środowisk zaniedbanych, marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmierza do wyrównania startu życiowego dzieci bez względu na zaburzenia, jakie przejawiają oraz na środowisko, z którego pochodzą. Swoimi działaniami stara się przeciwdziałać oraz 5

6 łagodzić przejawy patologii społecznej i zapobiegać marginalizacji młodzieży oraz osób wychowujących dzieci, w tym szczególnie dzieci małe. W szczególny sposób staramy się o wyrównanie zaniedbań edukacyjnych i pomoc w nauce dzieciom, podopiecznym Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i świetlic TPD. Codzienne odrabianie lekcji, a przez to promocja do klasy programowo wyższej jest jednym z podstawowych celów realizowanych w tych placówkach. Zdecydowana większość naszych podopiecznych, dzięki pracy wychowawców w Ogniskach, poprawia swoje wyniki w nauce, rozwija zainteresowania, odkrywa telenty. 2. ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W modelu oferowanej pomocy dzieciom najważniejsze miejsce zajmują placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, a w nich Środowiskowe Ogniska Wychowawcze. Ogniska zapewniały swoim świadczenia socjalno-pomocowe dzieciom oraz całym rodzinom m.in. poprzez rozdawnictwo pozyskanej żywności, także odzieży, obuwia, środków czystości, materiałów szkolnych, itp. Dożywianie w postaci codziennych podwieczorków oraz innych posiłków w okresach ferii szkolnych i wakacji, profilaktykę i oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania innym uzależnieniom, realizację specjalistycznych programów z zastosowaniem odpowiednich form zajęć. Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji szkolnych, rodzinnych, środowiskowych, osobistych oraz w uzyskiwaniu promocji do klas programowo wyższych. Działalność Ogniska, to organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań poprzez atrakcyjne zajęcia świetlicowe, konkursy wiedzy, turnieje zręcznościowe na wesoło, oddziaływania socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, czasem także preorientacja zawodowa.. Wiele radości i satysfakcji daje dzieciom udział w spartakiadach sportowych, turniejach piłki nożnej, tenisa stołowego, Dniu Matki, Dniu Dziecka, Śniadaniu Wielkanocnym, Wieczerzy Wigilijnej i innych wydarzeniach, które mają miejsce w Ognisku. Zadaniem ogniska jest też kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych m.in. poprzez angażowanie dzieci do udziału w formach zajęć wychowawczych Mój kraj, moja Ojczyzna-Polska w odniesieniu do treści obejmujących zakres krajowy, i moje małe Ojczyzny w odniesieniu do treści obejmujących powiat, gminę, miejsce zamieszkania (TPD Otwock). Ogniska to także organizacja kolonii i zimowisk dla wychowanków jako kontynuacja pracy opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2011 w Województwie Mazowieckim funkcjonowało 105 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, 8 świetlic w tym 1 socjoterapeutyczna, 6 Ognisk Pracy Pozaszkolnej, 8 punktów przedszkolnych, 2 Kluby Młodzieżowe, świetlicę terapeutyczną, 2 ośrodki rehabilitacyjne, 4 warsztaty terapii zajęciowej, niepubliczny zespól opieki zdrowotnej, 2 środowiskowe domy samopomocy, sala doświadczania świata. W naszych placówkach codzienną opiekę, pomoc wychowawczą i rehabilitacyjną otrzymywało dzieci i młodzieży. Programy opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczno-resocjalizacyjne i terapeutycznorehabilitacyjne przedszkoli, ognisk i świetlic TPD oraz placówek opiekuńczorehabilitacyjnych zawierają różnorodne zadania z zakresu wychowania zdrowotnego, rekreacji i uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży. Koła TPD zwłaszcza specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne organizują środowiskowe imprezy sportowo-rekreacyjne, biegi przełajowe, rajdy i wycieczki, koncerty integracyjne oraz wystawy wytworów artystycznych, połączone ze sprzedażą rękodzieła osób niepełnosprawnych. Rodzice, wolontariusze, wychowawcy podwórkowi, instruktorzy zajęć wokalnomuzycznych, wychowawcy ognisk i świetlic TPD zorganizowali wiele lokalnych 6

7 imprez i uroczystości promujących twórczość kulturalną, plastyczną i umiejętności sportowe swoich podopiecznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuję Powiat Otwocki, w którym w roku sprawozdawczym odbyły się bardzo atrakcyjne imprezy sportowe oraz o charakterze patriotycznym Dzieci i młodzież z inicjatywy i pod opieką ogniw i placówek TPD, tradycyjnie już uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach: plastycznym, poetyckim i ekologicznym, organizowanych przez Zarząd Główny TPD. Nasi wychowankowie uczestniczą w programach wychowania patriotycznego i historycznego realizowanych w prowadzonych przez TPD placówkach. Bardzo ważną w pracy wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest działalność kulturalna i aktywne uczestnictwo w kulturze. Posiadamy jednak ograniczone możliwości pozyskiwania środków na ten cel. Cieszymy się z każdych i skrzętnie je wykorzystujemy. W roku 2011, podobnie jak w latach wcześniejszych, kontynuowana była mazowiecka edycja konkursu ekologicznego Dbam o piękno mego domu Ziemi. Nagrody dla laureatów konkursu ponownie sfinansowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tegoroczne podsumowanie konkursu połączone zastało z organizacją imprezy integracyjnej, dofinansowywanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, pn. Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W prezentacji, która obejmowała: taniec, śpiew, deklamację oraz wytwory rękodzielnicze, uczestniczyły podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD oraz placówek integracyjnorehabilitacyjnych TPD z województwa mazowieckiego. Akcja zimowa 2011 roku, tak jak to jest przyjęte od lat, koncentrowała się głównie na organizacji czasu w miejscu zamieszkania. Kolonie i obozy zimowe jako kosztowna forma wypoczynku, mimo swojej niekwestionowanej atrakcyjności i zasadności ich organizowania nie są podstawą działalności TPD podczas ferii zimowych. Od lat, naszym priorytetem jest organizacja wypoczynku letniego. Z różnych form (stacjonarnych i wyjazdowych) zimowego i letniego wypoczynku oferowanego przez TPD podczas 116 turnusów, skorzystało 7364 podopiecznych mazowieckiego TPD. Uczestnicy wakacyjnego wypoczynku rekrutowali się głównie z naszych placówek wsparcia dziennego. Były to dzieci z rodzin ubogich, często dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym. Bez inicjatywy TPD i pomocy w uzyskaniu dofinansowania dzieci te, swoje wakacje spędziłyby w domu, na podwórku, bardzo często zupełnie bez opieki. Na wyróżnienie zasługuje realizacja programu letniego zorganizowana w Olszance. Od bardzo wczesnej wiosny były prowadzone tam społecznie prace związane z remontem i odnowieniem pomieszczeń mieszkalnych, izolatki, sanitariatów, wymianą okien, pozyskiwaniem od sponsorów mebli i innych artykułów wyposażenia. Mimo fatalnej pogody (ulewne deszcze i burze) zorganizowano 3 bardzo udane turnusy obozów namiotowych dla naszych podopiecznych. Podczas turnusów kontynuowano (3 edycja) szkolenie uczestników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na wspomnienie zasługuje innowacyjny program dofinansowywany przez MEN Poznaj swojego sąsiada! Polsko-Białoruskie spotkania dzieci i młodzieży który realizowaliśmy wraz z fundacją Media Evolution. W ciekawym projekcie medialnym udział wzięła młodzież licealna z terenu powiatu ostrołęckiego i mińskiego oraz z Białorusi. Działanie to jest finansowo wspierane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Marszałkowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędy Dzielnicowe, Starostwa Powiatowe, Zarządy Gmin, PFRON, Pełnomocnicy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Główny TPD i inne podmioty, w tym wolontariuszy i rodziców. 7

8 Od roku 1997, realizując zapisy statutowe, prowadzi placówkę pomocy charytatywnej o zasięgu wojewódzkim Centrum Działalności Charytatywnej ZMOW TPD. Swoje zadania Centrum realizuje poprzez pozyskiwanie darów rzeczowych (w roku 2011 na kwotę ok ,00 zł) od darczyńców, sponsorów publicznych, producentów, hurtowni i transport ich do magazynu Centrum. W okresie sprawozdawczym najważniejszymi ofiarodawcami dla Centrum byli: Mars Poland, Benckiser, Procter&Gamble, Avon, E. Wedel, Eris, Dax Cosmetics, Niemiecka Fundacja Pani Ingeborgi Hojer, Bank Żywności SOS, itp.) w postaci: artykułów żywnościowych, słodyczy, środków czystości i artykułów kosmetycznych, pieluch dla dzieci i osób niepełnosprawnych, odzieży, zabawek, używanych mebli i artykułów gospodarstwa domowego, używanego sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, używanego sprzętu komputerowego. Pozyskane dary rozdzielane były dla poszczególnych placówek TPD działających na terenie Warszawy i Mazowsza, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Centrum kontynuowało współpracę z Zakładami Karnymi w zakresie dostarczania do nich zabawek i słodyczy na spotkania z okazji Dnia Dziecka oraz Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności. Istotnym zadaniem w programie opiekuńczym Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD jest dożywianie dzieci. Ogniwa i placówki TPD w ramach swojej codziennej działalności z tą pomocą docierają do prawie pięciu tysięcy podopiecznych. Nie do przecenienia jest udział TPD w unijnym programie PEAD koordynowanym przez Banki Żywności SOS, którego celem jest dystrybucja podstawowych artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. W ramach akcji rozdawane są: mleko, ryż, mąka, sery żółte i topione, makaron, olej, cukier, masło. Jest to ogromny program, niezwykle potrzebny naszym podopiecznym. W roku 2012 będzie kontynuowany w nieco zmienionej wersji. Tradycyjnie już, Centrum wraz z mazowieckimi Oddziałami TPD uczestniczyło w akcjach zbiórki żywności organizowanej przez Banki Żywności SOS. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kontynuacja bardzo cennej inicjatywy firm Sodexo Pass i Sodexo Polska polegająca na codziennym dostarczaniu pełnych zestawów obiadowych dla 60 wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy ul. Łochowskiej 41/7 i 30 wychowanków ŚOW TPD przy ul. Brackiej 23/23 w Warszawie. Ponadto, ww. firmy przygotowały dla wychowanków ww. placówek śniadanie wielkanocne i przepyszną wieczerzę wigilijną z paczkami świątecznymi oraz paczki z okazji Dnia Dziecka. Z pomocy materialnej udzielonej przez Mazowieckie TPD w roku 2011 skorzystało ogółem dzieci, w tym 8229 z dożywiania. Opiekunowie indywidualni, pedagodzy rodzinni, społeczni rzecznicy praw dziecka oraz wychowawcy podwórkowi objęli opieką 1267 dzieci. 3. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE PRZECIWDZIAŁANIE SIEROCTWU SPOŁECZNEMU Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD w roku 2011 przeszkolił i zakwalifikował 59 nowych rodzin, przeprowadził 51 sądownie orzeczonych adopcji, 6 dzieci umieścił w 3 rodzinach zastępczych oraz przeszkolił 1 rodzinę jako kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Udzielił prawnego i psychologicznego wsparcia 19 osobom dorosłym adoptowanym oraz postadopcyjnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla 67 rodzin adopcyjnych. Bardzo prężnie, we współpracy i przy finansowaniu przez lokalne samorządy, rozwija się poradnictwo rodzinne. Kontynuowaliśmy działalność na rzecz małżeństw i związków 8

9 międzykulturowych, w których wychowują się dzieci. Projekt pod nazwą Dobro dziecka ponad granicami finansowany był przez m.st. Warszawa. W ramach projektu prowadzone były warsztaty umiejętności wychowawczych, poradnictwo prawne, psychologiczne oraz konsultacje antropologa kulturowego. Do końca czerwca 2011 realizowaliśmy program dla dzieci pn. Zajęcia integracyjnoedukacyjne dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców na Bielanach dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Ze środków m. st. Warszawa prowadzimy placówkę poradnianą: Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie. Centrum przyjmuje rodziny i samotnych opiekunów niewydolnych wychowawczo, osoby ubogie oraz uchodźców coraz liczniej przybywających do Polski. Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie udzieliło w 2011 roku: 329 porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych, w tym: - 36 spotkań mediacyjnych - 44 porad prawnych porady pedagogicznych porad psychologicznych Osobną działalnością jest praca z uchodźcami w ich środowisku. Tutaj objęto opieką ok. 30 dzieci i 25 osób dorosłych W Radomiu prowadzimy zaś placówkę typu interwencyjnego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który służy kobietom i rodzinom doświadczającym przemocy rodzinnej oraz kobietom - ofiarom handlu. Do obydwu placówek zgłosiło się wiele osób potrzebujących profesjonalnej pomocy. Klienci szukali u nas porady i wsparcia w problemach osobistych, wychowawczych, materialnych, w kontaktach z instytucjami, prawnych i wymagających mediacji. Nieprzystosowanie społeczne, bezradność, pasywność i niekonsekwencja życiowa u tych osób wynikały najczęściej z występowania w ich rodzinie problemu z uzależnieniem oraz bezrobocia. Szczególnie dużą grupę naszych podopiecznych stanowiły rodziny wielodzietne i rodzice samotnie wychowujący dzieci. W dalszej kolejności byli to bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni i osoby żyjące poza społeczeństwem. Wszystkich nękała bieda i wynikający z niej brak środków do życia, na zakup odzieży, opłacanie świadczeń mieszkaniowych i na zaspakajanie potrzeb szkolnych i opłaty świadczeń zdrowotnych dla dzieci. Rodziców w stosunku do dzieci cechowała niekonsekwencja, brak koncepcji wychowawczych i troski o sprawy szkolne oraz zaniedbywanie stymulacji ich psychospołecznego rozwoju oraz przygotowywania do samodzielnego życia. W zależności od konkretnej sytuacji, pracę z klientem podejmowało kilku specjalistów. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie. Zajmuje się sprawami dotyczącymi problemów rodziny w tym przemocy domowej. Niewątpliwie są to bardzo trudne sprawy z uwagi na fakt, iż dzieją się w środowisku zamkniętym, często niechętnym do ujawniania istniejącego problemu na zewnątrz. Informacje o faktach przemocy docierające do Ośrodka bardzo często są długo zatajane ponieważ ofiary przemocy boją się sprawcy. Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe. Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy. 9

10 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2011 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie. Celem działania Ośrodka w 2011 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2011 roku kompleksową pomoc, na którą składały się: I. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierającoterapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej; II. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych; III. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu. W okresie do OIK wpłynęło 1315 spraw: Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka 2011 rok Przemoc fizyczna i psychiczna 797 Molestowanie seksualne 12 Alkoholizm 137 Sprawy rozwodowe 111 Sprawowanie opieki nad dziećmi 42 Komunikacja w rodzinie 149 Sprawy socjalne 63 Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 17 Inne: * prostytucja dziecięca - a * dzieci pozostawione bez opieki - b 54a * ucieczki z domu nieletnich c * wyrzucenie z domu - d Punktem wyjściowym tych działań było zdiagnozowanie sytuacji tj. wniknięcie w sprawy rodziny, w której pojawił się problem w celu spowodowania zmiany zachowań i 10

11 reguł rządzących życiem rodziny będącej w kryzysie. W dalszej kolejności interwencja kryzysowa dotyczyła zatrzymania aktów przemocy, udzielenia bezpiecznej formy pomocy ofiarom, a w niektórych przypadkach łączyła się z odizolowaniem ofiary od sprawcy i umieszczeniem jej w części hostelowej Ośrodka. OIK prowadził w 2011r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi. Z jego pomocy skorzystało 16 osób. W związku z nowelizacja Ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która obowiązuje od r. sytuacja pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowe może ulec diametralnej zmianie o ile nowe prawo będzie właściwie stosowane. W 2011 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało: Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka rok kobiety dzieci Na dzień r 3 4 Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2011 r. należy podkreślić, iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej. Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy domowej był problem alkoholowy. Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić się o stwierdzenie, że obydwa te problemy stanowiły mocny związek z zaburzeniami prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz dysfunkcją procesu wychowawczego. W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny. W dalszej kolejności określenie planu pomocy, a to z kolei dotyczyło określenia rodzaju pomocy oferowanej w Ośrodku oraz dla zabezpieczenia sytuacji ofiary podjęcia procedury instytucjonalnej. a) pomoc indywidualna z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w 2011 roku: terapia psychodynamiczna: 34 osób mediacje rodzinne: 29 osoby rozmowy terapeutyczne: 410 osób porady prawne: 460 osób porady psychopedagogiczne 453osób Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w przypadkach, w których konieczna było dogłębna analiza psychologiczna obejmująca zachowania, sytuację, źródła problemu oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości ofiary i przywrócenia równowagi psychicznej bez których ofiara nie byłaby w stanie poradzić sobie korzystając jedynie z form wsparcia grupowego, czy też instytucjonalnego. Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej uruchomiono w 2011 roku w 235 przypadkach. Były to wnioski do: * Sąd: 44 * Prokuratura: 49 * Policja 11 * Gminna Komisja 11

12 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 * Wezwania do OIK 229 * Opinie dla Sądu 12 b) pomoc grupowa Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2011 roku oferował kobietom, dzieciom oraz młodzieży poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie udział w grupach wsparcia. W ciągu roku w zajęciach takich grup wzięło udział 16 osób. Spotkania polegały na pomaganiu w rozpoznawaniu istoty i rozmiarów przemocy w rodzinie, w zapoznaniu się z kompetencjami instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Spotkania miały obok terapeutycznego także edukacyjny charakter. Tematyka dotyczyła przemocy, choroby alkoholowej, współuzależnienia, procesu wychowania. Celem pierwszorzędnym grup wsparcia była pomoc w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy oraz napiętnowania. c) telefony zaufania W 2011 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania. Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy. W 2011 roku Ośrodek kontynuował zadania podejmowane już w poprzednich latach, ściśle określone jako działania profilaktyczno-edukacyjne. Składały się na nie: monitorowanie praw dziecka, monitorowanie praw ofiar przestępstw domowych, monitorowanie problemu krzywdzenia dzieci: realizowanie zajęć edukacyjnych dla profesjonalistów w zakresie Programu: pracowników instytucji oświatowo-wychowawczych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych opracowanie ulotek informacyjnych dla dzieci opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i pedagogów organizowanie debat w placówkach oświatowych na tematy związane z problematyką dzieci i młodzieży emitowanie na antenie TV Dami Poradnika Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Bardzo aktywną i szeroko zakrojoną działalność środowiskową na rzecz dzieci i ich rodzin organizują Koła Specjalistyczne TPD. W ubiegłym roku, 28 Kół TPD kontynuowało działalność specjalistyczną, w tym na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, na diecie bezglutenowej, specjalnej troski, z alergią i astmą, autystycznych i innymi deficytami rozwojowymi. Ich działalność to dyżury informacyjno-poradniane, organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych, zimowisk z udziałem rodziców, organizacja wycieczek i pielgrzymek, konsultacje i szkolenia prowadzone przez lekarzy specjalistów, organizacja imprez środowiskowych: Dnia Dziecka, Dnia Osób Niepełnosprawnych, spotkania świąteczne, pomoc materialna, opracowywanie materiałów informacyjnych dla dzieci, rodziców i opiekunów, udział w Mazowieckich Dniach Integracji. W roku 2011 pod opieką 28 Kół Specjalistycznych TPD znajdowało się łącznie ponad tysiąc dzieci i młodzieży z Warszawy i województwa mazowieckiego. 12

13 Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność integracyjna prowadzona przez Koła. Wyprowadzanie niepełnosprawnych dzieci z domów, pokazywanie im najbliższej okolicy, kraju i świata. Oswajanie ludzi zdrowych z widokiem i problemami ludzi niepełnosprawnych. Z udziałem Kół Specjalistycznych prowadzone są placówki integracyjne i rehabilitacyjne w Płońsku, Ciechanowie i Ząbkach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Płocku, Miętnem, Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach realizowanych zajęć prowadzona jest tam rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa. Funkcjonują pracownie specjalistyczne: informatyczne, gospodarstwa domowego, krawieckie, itp. Uczestnicy objęci są treningiem ekonomicznym. Koryguje się wady wymowy, prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne. Podopieczni warsztatów oraz ich opiekunowie korzystają z oferty kulturalno-oświatowej i wypoczynkowej. Rodzice mogą także korzystać z porady psychologów, lekarzy i pedagogów oraz grupy wsparcia tworzonej przez innych rodziców. Na wyróżnienie zasługuje akcja wypoczynkowa (w tym wyjazdy zagraniczne) oraz organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych prowadzona przez Koła Specjalistyczne. Szczególnie aktywne w tej formie działalności jest warszawskie Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej. Z tej oferty corocznie korzysta wiele osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dla większości jest to jedyna szansa zmiany środowiska poza miejsce zamieszkania, zwiedzenia kraju i zagranicy. Wyjazdy te mają też ogromne znaczenie dla rozwoju integracji środowiska osób chorych ze zdrowymi, pozwalają przełamywać stereotypy myślowe oraz bariery komunikacyjne. W roku 2011 ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z Ząbek zorganizowane zostały warsztaty umiejętności wychowawczych. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Rodzice stwierdzili, że nabyta wiedza i umiejętności bardzo są pomocne w wychowywaniu niepełnosprawnych dzieci. Od listopada 2010 roku w Ośrodku w Serocku działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu legionowskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy utworzony został dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, mających trudności w zachowaniu integracji społecznej a zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb i postępowania rehabilitacyjnego.w okresie sprawozdawczym na pobyt w ŚDS wydanych zostało 29 decyzji administracyjnych. Zajęcia w ŚDS odbywały się w grupach do 5 osób w obecności terapeutów. Kryteria doboru grupy związane były z podobnymi zainteresowaniami uczestników, ich zbliżonym stanem psychofizycznym i preferencjami, odbywały się według poniższego harmonogramu: zajęcia świetlicowe, zajęcia w grupach realizowane z wykorzystaniem metod pracy terapeutycznej adekwatnie do poziomu funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalnego uczestników zajęcia dodatkowe, indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań uczestników zajęcia świetlicowe Dom umożliwił uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w artykule 17 punkt 3 i 14 Ustawy. Ponadto odbywały się : - zajęcia integracyjne. - zajęcia psychologiczne, 13

14 - rehabilitacja ruchowa, - promocja zdrowia, - indywidualne zajęcia z uczestnikami, - zajęcia edukacyjne (utrwalanie nabytych umiejętności czytania i pisania, praktykowanie samodzielnego wypowiadania się, wykonywanie prostych działań matematycznych, obsługa komputera), - terapia zajęciowa ( rysunek, malarstwo, prace techniczne i proste prace stolarskie ) - zajęcia z gospodarstwa domowego (przygotowanie prostych potraw, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, sprzątanie, robienie zakupów), - muzykoterapia (grupowe i solowe śpiewanie piosenek, percepcja muzyki, odtwarzanie na instrumentach, elementy choreoterapii, relaksacja), W okresie sprawozdawczym dużo miejsca poświęcono na konstruktywną współpracę z rodzinami uczestników. W związku z tym należy stwierdzić że ŚDS zrealizował swoje zadania zgodnie z planem pracy i osiągnął zamierzony cel. Od stycznia 2011 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach na zlecenie powiatu wołomińskiego także prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to ośrodek wsparcia dziennego typu B, przeznaczony dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu wołomińskiego. Skierowanie do domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Dom Samopomocy realizuje swoje cele w oparciu o trzy główne zasady: Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą, Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, Samopomocy, czyli starający się rozwijać w uczestnikach umiejętności niesienia pomocy sobie nawzajem. W ŚDS dla podopiecznych prowadzone są następujące zajęcia: trening umiejętności życia codziennego, trening umiejętności spolecznych i interpersonalnych, trening gospodarstwa domowego, terapia zajęciowa, zajęcia społeczno-kulturalne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, poradnictwo psychologiczne oraz socjalne i prawne, wsparcie w zakresie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Środowiskowy Dom Samopomocy TPD Koła pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach jest zadaniem o zasięgu powiatowym. Działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do Do dyspozycji są następujące pomieszczenia: sala ogólna, w której znajduje się w pełni wyposażony kompleks kuchenny oraz jadalnia, sala do zajęć rekreacyjno-sportowych, pracownia twórczego rozwoju, sala komputerowa, pracownia do zajęć technicznych stolarnia, pokój do indywidualnego poradnictwa (psychologicznego, socjalnego, logopedycznego pełniący ponadto funkcję pokoju 14

15 wyciszenia), pomieszczenia sanitarne dla uczestników, toaleta personelu, pokój zespołu wspierająco-aktywizującego. W Ciechanowie TPD od wielu lat prowadzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Placówka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, edukacyjny oraz służący do zabawy i rekreacji. W roku 2011 z zajęć skorzystało 41 dzieci w wieku 3-16 lat z terenu miasta Ciechanowa i przyległych gmin. Efektem działalności Ogniska jest tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, łagodzenie niedostatków wychowawczych, eliminowanie zaburzeń zachowania, poprawienie warunków rehabilitacji psychofizycznej oraz integracja dzieci. Widocznym dowodem wsparcia rozwoju podopiecznych są zauważalne postępy w zakresie rozwoju mowy i ruchu. Ognisko niesie także efektywna pomoc matkom wychowującym niepełnosprawne dzieci, nie są one pozostawione same sobie. Niezwykle ważne jest wsparcie psychologiczne i praca z rodzina nastawione na radzenie sobie z chorobą, uczenie postępowania z chorym dzieckiem, umożliwianie kontaktów z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji i przekazywanie sobie wzajemnych doświadczeń, wspieranie się. Rodzice dzieci upośledzonych i przewlekle chorych zaopatrywani są w fachowe opracowania, biuletyny, książki, instrukcje w prowadzeniu rehabilitacji i stosowaniu diet. 5. KONTROLE I WIZYTACJE W roku 2011 gospodarka finansowa oraz realizacja zleconych programów opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych była kontrolowana i wizytowana. Kontrole i wizytacje przeprowadzane były przez następujące podmioty: Urząd Miasta st. Warszawy, Urzędy Dzielnic m. st. Warszawy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Urzędy Miejskie i Gminne oraz Wojewódzką Mazowiecką Komisję Rewizyjną. Zdecydowana większość kontroli wypadła dobrze lub bardzo dobrze i bez zaleceń. Sporządziła Monika Jagodzińska 15

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo