SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI W DZIAŁANIU (Z UCHWAŁY PROGRAMOWEJ III ZJAZDU MOW TPD) WARSZAWA, MARZEC 2012 R.

2 SPIS TREŚCI Część I. ORGANIZACYJNA 1. POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY 2. DZIAŁACZE TPD, KADRA I WOLONTARIUSZE 3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-MAJĄTKOWA Część II. PROGRAMOWA 1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH * ochrona i promocja praw dziecka przedszkola i placówki wsparcia dziennego samorządność dziecięcą i młodzieżowa 2. ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU * działalność opiekuńczo-wychowawcza, animacyjna, profilaktycznoresocjalizacyjna w środowisku bliskim dziecku i rodzinie organizacja czasu wolnego, wypoczynek letni i zimowy wsparcie charytatywne podopiecznych i ich rodzin 3. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE PRZECIWDZIAŁANIE SIEROCTWU SPOŁECZNEMU ośrodek adopcyjno-opiekuńczy poradnictwo rodzinne, ośrodki mediacji i pomocy rodzinie szkolenia dla rodziców 4. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ * Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej * ruch rodziców dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych 5. KONTROLE I WIZYTACJE 2

3 CZĘŚĆ I. ORGANIZACYJNA 1. POTENCJAŁ ORGANIZACYJNY Według stanu z dnia r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki liczył 5969 członków zwyczajnych i 232 członków wspierających. Działalność statutową prowadziło 267 Kół Przyjaciół Dzieci, w tym 28 specjalistycznych w strukturze 27 Oddziałów Gminnych, 10 Oddziałów Miejskich, 16 Oddziałów Dzielnicowych i 21 Oddziałów Powiatowych TPD. Spadek liczby członków wynika z faktu, iż w roku ubiegłym jeden z naszych Oddziałów Powiatowych wykazał 1400 członków uznając, że jako członków TPD należy wykazać także dzieci będące pod opieką Oddziału. W roku sprawozdawczym zgodnie z przyjętym harmonogramem i tematyką, odbyły się 3 pełnoskładowe zebrania ZMOW TPD oraz Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy za kadencję W każdy poniedziałek odbywało się zebranie, w którym brali udział: prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz Prezydium ZMOW TPD. Zgodnie z przyjętą podczas ostatniego Zjazdu uchwałą, obecny Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD liczy 30 osób. W skład Prezydium wchodzi 9 osób. Wewnętrznym organem kontrolnym jest Mazowiecka Komisja Rewizyjna licząca 6 osób. Zarząd MOW TPD poprzez pracę Kół TPD, Oddziałów Gminnych, Miejskich, Dzielnicowych i Powiatowych TPD, działalność Biura Zarządu i aktywność własną realizował przyjęte na następną kadencję, w tym na 2011 rok zadania: 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych: - ochrona i promocja praw dziecka, - wspieranie edukacji i rozwoju małego dziecka, - rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego, - udzielanie rodzicom pomocy w kształceniu dzieci. 2. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu: - działalność opiekuńczo-wychowawcza, animacyjna, profilaktyczno-resocjalizacyjna i korekcyjno-rehabilitacyjna w środowisku bliskim dziecku i rodzinie, - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, wypoczynek feryjny, - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu: - poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne w sytuacjach kryzysowych, - działalność adopcyjna, łagodzenie skutków i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu, - promocja idei rodzicielstwa zastępczego, - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 4. Działania na rzecz integracji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: - organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, - rozwijanie działalności kół specjalistycznych, - animowanie ruchów rodziców dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności. 5. Działacze TPD, kadra i wolontariusze: - doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, realizacja ścieżek awansu zawodowego, - szkolenie animatorów ruchu społecznego, praca kół absolwentów Ognisk TPD, działaczy i wolontariuszy, - wymiana doświadczeń pedagogicznych w ramach działalności TPD KKWR, FICE i innych organizacji zagranicznych i międzynarodowych, - współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Wychowania Fizycznego i innymi uczelniami. 6. Rozwój potencjału organizacyjnego MOW TPD: - tworzenie nowych kół TPD, oddziałów gminnych i powiatowych, 3

4 - doskonalenie pracy komisji statutowych, - dostosowanie organizacji pracy MOW TPD do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - pozyskiwanie członków prawnych i wspierających, - współpraca z urzędami, samorządami i organizacjami pozarządowymi, - współpraca międzynarodowa, - wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych, - tworzenie nowych form działalności i placówek. 7. Działalność finansowo-majątkowa ZMOW TPD: - pozyskiwanie środków na działalność statutową, - praca Centrum Działalności Charytatywnej - inwentaryzacja i zabezpieczenie majątku MOW TPD - bezpieczeństwo i higiena pracy. Biuro Zarządu Mazowieckiego Oddziału TPD stanowi bazę działań informacyjnoinformatycznych i zaplecze różnorodnych rozliczeń finansowych. Zarząd prowadzi stronę WWW oraz posiada własną domenę. Część jednostek Oddziału Mazowieckiego TPD posiada własne strony internetowe, dzięki którym na bieżąco informują o prowadzonej działalności. Wydawane są materiały informacyjne i ulotki o prowadzonej działalności. Sprzyja to promocji działalności stowarzyszenia, stawaniu do wielu konkursów ofert oraz stwarza możliwość wykonywania profesjonalnych rozliczeń i sprawozdań. W roku 2011 zmieniła się formuła wydawania OGNISKA. W nowej, elektronicznej wersji redagowane jest przez wychowanków i wychowawców placówek. Zamieszczane jest jako zakładka, do pobrania, na stronie mazowieckiego TPD. Ponadto, rozsyłane poczta ową do publicznych partnerów w realizacji zadania i wszystkich naszych placówek. Partnerami w realizacji programu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD w roku 2011 byli: Dzielnice m. st. Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej, Biuro Edukacji, Dzielnicowe Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Zarząd Główny TPD, Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, Starostwa Powiatowe, Zarządy Miast, Zarządy Gmin i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, PFRON, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urzędy Pracy. Ponadto, parafie, szkoły, ośrodki kultury i inne podmioty działające na rzecz dzieci i młodzieży. 2. DZIAŁACZE TPD, KADRA I WOLONTARIUSZE Z satysfakcją odnotowaliśmy wzrost liczby członków wspierających nasze stowarzyszenie. Przy TPD ZMOW w roku 2011 działały następujące Zespoły Zadaniowe i Komisje: ds. Kół TPD, ds. Promocji, ds. Olszanki oraz ds. Odznaczeń. W trosce o doskonalenie zawodowe realizatorów podejmowanych działań, niektóre Oddziały TPD (m.in. Otwock) przeprowadziły szkolenia obejmujące problematykę wychowawczą i profilaktyczną, programowanie i wzbogacanie form ich realizacji. Podjęto kilka prób pozyskania środków na szkolenia dla wolontariuszy i działaczy naszego stowarzyszenia, które niestety, nie powiodły się. Nie zrażamy się jednak i w roku następnym także podejmiemy takie wysiłki. Wielu działaczy i wolontariuszy TPD zostało wyróżnionych organizacyjnymi odznaczeniami. 4

5 Członkowie TPD włączają się w tworzenie lokalnych strategii samorządów Mazowsza, uczestnicząc w Komisjach Dialogu Społecznego oraz w Koalicjach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z niepokojem obserwujemy pewne kompetencyjne konflikty, które pojawiają się niekiedy miedzy niektórymi strukturami TPD, np. Oddziałem Powiatowym a Oddziałem Gminnym, lub Oddziałem Powiatowym i Kołem Specjalistycznym. Próbujemy je zażegnywać i mediować pomiędzy stronami konfliktu. 3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-MAJĄTKOWA Główne źródło pozyskiwania środków na realizację naszych zadań statutowych to wygrane otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. Zadania te realizujemy na podstawie zawartych umów rocznych lub wieloletnich. Pozyskane z tego tytułu środki wyniosły ok. 10 mln złotych. Podstawą funkcjonowania Kół Przyjaciół Dzieci są składki członkowskie, których wysokość wynosi 12,00 zł rocznie. Uiszczenie rocznej składki jest podstawą bycia członkiem fizycznym TPD. Zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu Mazowieckiego TPD stawka to została podniesiona do 24,00 zł rocznie. Najwięksi sponsorzy działalności opiekuńczo-wychowawczych TPD w roku 2011 przekazujący na prowadzoną przez nas działalność swoje produkty lub środki finansowe to min.: Mars Polska, Sodexo Polska, Sodexo Pass, L`Oreal, S.C. Johnson S.A., Politechnika Warszawska, Bank PKO BP, Bank PeKaO S.A. Źródłem pozyskiwania środków na działalność statutową było rozprowadzanie znaczków wartościowych TPD na terenie szkół i przedszkoli. Do końca sierpnia 2011 na konto mazowieckiego TPD wpływały środki z tytułu 1% od podatku od dochodu od osób fizycznych za 2010 rok, przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W celu szerszego dostępu do podatników wydany został specjalny kalendarzyk i ulotki. Oddziały i placówki TPD organizowały bale, imprezy i aukcje, z których dochód przeznaczony był na realizację zadań statutowych naszego stowarzyszenia. W dniu 5 marca 2011 roku w Sali Kongresowej PKiN odbył się występ artystów Operetki Łódzkiej z przedstawieniem pt. Ptasznik z Tyrolu Karla Zellera, z którego część dochodu przeznaczona została na dofinansowanie akcji letniej prowadzonej w Ośrodku Kolonijnym TPD w Olszance gm. Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskim. Martwi fakt, że w naszej strukturze są oddziały, które posiadają zadłużenia. Szczególnie dotyczy to Oddziału Dzielnicowego TPD Warszawa Mokotów, który od kilkunastu już lat posiada wysokie zobowiązania w stosunku do pewnych instytucji. Kontrole i różnorodne programy naprawcze nie przyniosły pozytywnego efektu. Zadłużenie nie maleje. CZĘŚĆ II. PROGRAMOWA 1. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH Mazowieckie TPD realizuje przede wszystkim zadania z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem, profilaktyki wykluczenia społecznego, przeciwdziałania sieroctwu społecznemu oraz edukacji, rozwoju zainteresowań, usprawniania i rehabilitacji. Program Oddziału wychodzi naprzeciw problemom środowisk zaniedbanych, marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmierza do wyrównania startu życiowego dzieci bez względu na zaburzenia, jakie przejawiają oraz na środowisko, z którego pochodzą. Swoimi działaniami stara się przeciwdziałać oraz 5

6 łagodzić przejawy patologii społecznej i zapobiegać marginalizacji młodzieży oraz osób wychowujących dzieci, w tym szczególnie dzieci małe. W szczególny sposób staramy się o wyrównanie zaniedbań edukacyjnych i pomoc w nauce dzieciom, podopiecznym Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i świetlic TPD. Codzienne odrabianie lekcji, a przez to promocja do klasy programowo wyższej jest jednym z podstawowych celów realizowanych w tych placówkach. Zdecydowana większość naszych podopiecznych, dzięki pracy wychowawców w Ogniskach, poprawia swoje wyniki w nauce, rozwija zainteresowania, odkrywa telenty. 2. ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W modelu oferowanej pomocy dzieciom najważniejsze miejsce zajmują placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, a w nich Środowiskowe Ogniska Wychowawcze. Ogniska zapewniały swoim świadczenia socjalno-pomocowe dzieciom oraz całym rodzinom m.in. poprzez rozdawnictwo pozyskanej żywności, także odzieży, obuwia, środków czystości, materiałów szkolnych, itp. Dożywianie w postaci codziennych podwieczorków oraz innych posiłków w okresach ferii szkolnych i wakacji, profilaktykę i oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania innym uzależnieniom, realizację specjalistycznych programów z zastosowaniem odpowiednich form zajęć. Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji szkolnych, rodzinnych, środowiskowych, osobistych oraz w uzyskiwaniu promocji do klas programowo wyższych. Działalność Ogniska, to organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań poprzez atrakcyjne zajęcia świetlicowe, konkursy wiedzy, turnieje zręcznościowe na wesoło, oddziaływania socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, czasem także preorientacja zawodowa.. Wiele radości i satysfakcji daje dzieciom udział w spartakiadach sportowych, turniejach piłki nożnej, tenisa stołowego, Dniu Matki, Dniu Dziecka, Śniadaniu Wielkanocnym, Wieczerzy Wigilijnej i innych wydarzeniach, które mają miejsce w Ognisku. Zadaniem ogniska jest też kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych m.in. poprzez angażowanie dzieci do udziału w formach zajęć wychowawczych Mój kraj, moja Ojczyzna-Polska w odniesieniu do treści obejmujących zakres krajowy, i moje małe Ojczyzny w odniesieniu do treści obejmujących powiat, gminę, miejsce zamieszkania (TPD Otwock). Ogniska to także organizacja kolonii i zimowisk dla wychowanków jako kontynuacja pracy opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2011 w Województwie Mazowieckim funkcjonowało 105 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD, 8 świetlic w tym 1 socjoterapeutyczna, 6 Ognisk Pracy Pozaszkolnej, 8 punktów przedszkolnych, 2 Kluby Młodzieżowe, świetlicę terapeutyczną, 2 ośrodki rehabilitacyjne, 4 warsztaty terapii zajęciowej, niepubliczny zespól opieki zdrowotnej, 2 środowiskowe domy samopomocy, sala doświadczania świata. W naszych placówkach codzienną opiekę, pomoc wychowawczą i rehabilitacyjną otrzymywało dzieci i młodzieży. Programy opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczno-resocjalizacyjne i terapeutycznorehabilitacyjne przedszkoli, ognisk i świetlic TPD oraz placówek opiekuńczorehabilitacyjnych zawierają różnorodne zadania z zakresu wychowania zdrowotnego, rekreacji i uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży. Koła TPD zwłaszcza specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne organizują środowiskowe imprezy sportowo-rekreacyjne, biegi przełajowe, rajdy i wycieczki, koncerty integracyjne oraz wystawy wytworów artystycznych, połączone ze sprzedażą rękodzieła osób niepełnosprawnych. Rodzice, wolontariusze, wychowawcy podwórkowi, instruktorzy zajęć wokalnomuzycznych, wychowawcy ognisk i świetlic TPD zorganizowali wiele lokalnych 6

7 imprez i uroczystości promujących twórczość kulturalną, plastyczną i umiejętności sportowe swoich podopiecznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuję Powiat Otwocki, w którym w roku sprawozdawczym odbyły się bardzo atrakcyjne imprezy sportowe oraz o charakterze patriotycznym Dzieci i młodzież z inicjatywy i pod opieką ogniw i placówek TPD, tradycyjnie już uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach: plastycznym, poetyckim i ekologicznym, organizowanych przez Zarząd Główny TPD. Nasi wychowankowie uczestniczą w programach wychowania patriotycznego i historycznego realizowanych w prowadzonych przez TPD placówkach. Bardzo ważną w pracy wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest działalność kulturalna i aktywne uczestnictwo w kulturze. Posiadamy jednak ograniczone możliwości pozyskiwania środków na ten cel. Cieszymy się z każdych i skrzętnie je wykorzystujemy. W roku 2011, podobnie jak w latach wcześniejszych, kontynuowana była mazowiecka edycja konkursu ekologicznego Dbam o piękno mego domu Ziemi. Nagrody dla laureatów konkursu ponownie sfinansowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tegoroczne podsumowanie konkursu połączone zastało z organizacją imprezy integracyjnej, dofinansowywanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, pn. Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W prezentacji, która obejmowała: taniec, śpiew, deklamację oraz wytwory rękodzielnicze, uczestniczyły podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD oraz placówek integracyjnorehabilitacyjnych TPD z województwa mazowieckiego. Akcja zimowa 2011 roku, tak jak to jest przyjęte od lat, koncentrowała się głównie na organizacji czasu w miejscu zamieszkania. Kolonie i obozy zimowe jako kosztowna forma wypoczynku, mimo swojej niekwestionowanej atrakcyjności i zasadności ich organizowania nie są podstawą działalności TPD podczas ferii zimowych. Od lat, naszym priorytetem jest organizacja wypoczynku letniego. Z różnych form (stacjonarnych i wyjazdowych) zimowego i letniego wypoczynku oferowanego przez TPD podczas 116 turnusów, skorzystało 7364 podopiecznych mazowieckiego TPD. Uczestnicy wakacyjnego wypoczynku rekrutowali się głównie z naszych placówek wsparcia dziennego. Były to dzieci z rodzin ubogich, często dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym. Bez inicjatywy TPD i pomocy w uzyskaniu dofinansowania dzieci te, swoje wakacje spędziłyby w domu, na podwórku, bardzo często zupełnie bez opieki. Na wyróżnienie zasługuje realizacja programu letniego zorganizowana w Olszance. Od bardzo wczesnej wiosny były prowadzone tam społecznie prace związane z remontem i odnowieniem pomieszczeń mieszkalnych, izolatki, sanitariatów, wymianą okien, pozyskiwaniem od sponsorów mebli i innych artykułów wyposażenia. Mimo fatalnej pogody (ulewne deszcze i burze) zorganizowano 3 bardzo udane turnusy obozów namiotowych dla naszych podopiecznych. Podczas turnusów kontynuowano (3 edycja) szkolenie uczestników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na wspomnienie zasługuje innowacyjny program dofinansowywany przez MEN Poznaj swojego sąsiada! Polsko-Białoruskie spotkania dzieci i młodzieży który realizowaliśmy wraz z fundacją Media Evolution. W ciekawym projekcie medialnym udział wzięła młodzież licealna z terenu powiatu ostrołęckiego i mińskiego oraz z Białorusi. Działanie to jest finansowo wspierane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Marszałkowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędy Dzielnicowe, Starostwa Powiatowe, Zarządy Gmin, PFRON, Pełnomocnicy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Główny TPD i inne podmioty, w tym wolontariuszy i rodziców. 7

8 Od roku 1997, realizując zapisy statutowe, prowadzi placówkę pomocy charytatywnej o zasięgu wojewódzkim Centrum Działalności Charytatywnej ZMOW TPD. Swoje zadania Centrum realizuje poprzez pozyskiwanie darów rzeczowych (w roku 2011 na kwotę ok ,00 zł) od darczyńców, sponsorów publicznych, producentów, hurtowni i transport ich do magazynu Centrum. W okresie sprawozdawczym najważniejszymi ofiarodawcami dla Centrum byli: Mars Poland, Benckiser, Procter&Gamble, Avon, E. Wedel, Eris, Dax Cosmetics, Niemiecka Fundacja Pani Ingeborgi Hojer, Bank Żywności SOS, itp.) w postaci: artykułów żywnościowych, słodyczy, środków czystości i artykułów kosmetycznych, pieluch dla dzieci i osób niepełnosprawnych, odzieży, zabawek, używanych mebli i artykułów gospodarstwa domowego, używanego sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, używanego sprzętu komputerowego. Pozyskane dary rozdzielane były dla poszczególnych placówek TPD działających na terenie Warszawy i Mazowsza, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Centrum kontynuowało współpracę z Zakładami Karnymi w zakresie dostarczania do nich zabawek i słodyczy na spotkania z okazji Dnia Dziecka oraz Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności. Istotnym zadaniem w programie opiekuńczym Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD jest dożywianie dzieci. Ogniwa i placówki TPD w ramach swojej codziennej działalności z tą pomocą docierają do prawie pięciu tysięcy podopiecznych. Nie do przecenienia jest udział TPD w unijnym programie PEAD koordynowanym przez Banki Żywności SOS, którego celem jest dystrybucja podstawowych artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. W ramach akcji rozdawane są: mleko, ryż, mąka, sery żółte i topione, makaron, olej, cukier, masło. Jest to ogromny program, niezwykle potrzebny naszym podopiecznym. W roku 2012 będzie kontynuowany w nieco zmienionej wersji. Tradycyjnie już, Centrum wraz z mazowieckimi Oddziałami TPD uczestniczyło w akcjach zbiórki żywności organizowanej przez Banki Żywności SOS. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kontynuacja bardzo cennej inicjatywy firm Sodexo Pass i Sodexo Polska polegająca na codziennym dostarczaniu pełnych zestawów obiadowych dla 60 wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy ul. Łochowskiej 41/7 i 30 wychowanków ŚOW TPD przy ul. Brackiej 23/23 w Warszawie. Ponadto, ww. firmy przygotowały dla wychowanków ww. placówek śniadanie wielkanocne i przepyszną wieczerzę wigilijną z paczkami świątecznymi oraz paczki z okazji Dnia Dziecka. Z pomocy materialnej udzielonej przez Mazowieckie TPD w roku 2011 skorzystało ogółem dzieci, w tym 8229 z dożywiania. Opiekunowie indywidualni, pedagodzy rodzinni, społeczni rzecznicy praw dziecka oraz wychowawcy podwórkowi objęli opieką 1267 dzieci. 3. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE PRZECIWDZIAŁANIE SIEROCTWU SPOŁECZNEMU Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD w roku 2011 przeszkolił i zakwalifikował 59 nowych rodzin, przeprowadził 51 sądownie orzeczonych adopcji, 6 dzieci umieścił w 3 rodzinach zastępczych oraz przeszkolił 1 rodzinę jako kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Udzielił prawnego i psychologicznego wsparcia 19 osobom dorosłym adoptowanym oraz postadopcyjnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla 67 rodzin adopcyjnych. Bardzo prężnie, we współpracy i przy finansowaniu przez lokalne samorządy, rozwija się poradnictwo rodzinne. Kontynuowaliśmy działalność na rzecz małżeństw i związków 8

9 międzykulturowych, w których wychowują się dzieci. Projekt pod nazwą Dobro dziecka ponad granicami finansowany był przez m.st. Warszawa. W ramach projektu prowadzone były warsztaty umiejętności wychowawczych, poradnictwo prawne, psychologiczne oraz konsultacje antropologa kulturowego. Do końca czerwca 2011 realizowaliśmy program dla dzieci pn. Zajęcia integracyjnoedukacyjne dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców na Bielanach dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Ze środków m. st. Warszawa prowadzimy placówkę poradnianą: Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie. Centrum przyjmuje rodziny i samotnych opiekunów niewydolnych wychowawczo, osoby ubogie oraz uchodźców coraz liczniej przybywających do Polski. Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie udzieliło w 2011 roku: 329 porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych, w tym: - 36 spotkań mediacyjnych - 44 porad prawnych porady pedagogicznych porad psychologicznych Osobną działalnością jest praca z uchodźcami w ich środowisku. Tutaj objęto opieką ok. 30 dzieci i 25 osób dorosłych W Radomiu prowadzimy zaś placówkę typu interwencyjnego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który służy kobietom i rodzinom doświadczającym przemocy rodzinnej oraz kobietom - ofiarom handlu. Do obydwu placówek zgłosiło się wiele osób potrzebujących profesjonalnej pomocy. Klienci szukali u nas porady i wsparcia w problemach osobistych, wychowawczych, materialnych, w kontaktach z instytucjami, prawnych i wymagających mediacji. Nieprzystosowanie społeczne, bezradność, pasywność i niekonsekwencja życiowa u tych osób wynikały najczęściej z występowania w ich rodzinie problemu z uzależnieniem oraz bezrobocia. Szczególnie dużą grupę naszych podopiecznych stanowiły rodziny wielodzietne i rodzice samotnie wychowujący dzieci. W dalszej kolejności byli to bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni i osoby żyjące poza społeczeństwem. Wszystkich nękała bieda i wynikający z niej brak środków do życia, na zakup odzieży, opłacanie świadczeń mieszkaniowych i na zaspakajanie potrzeb szkolnych i opłaty świadczeń zdrowotnych dla dzieci. Rodziców w stosunku do dzieci cechowała niekonsekwencja, brak koncepcji wychowawczych i troski o sprawy szkolne oraz zaniedbywanie stymulacji ich psychospołecznego rozwoju oraz przygotowywania do samodzielnego życia. W zależności od konkretnej sytuacji, pracę z klientem podejmowało kilku specjalistów. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie. Zajmuje się sprawami dotyczącymi problemów rodziny w tym przemocy domowej. Niewątpliwie są to bardzo trudne sprawy z uwagi na fakt, iż dzieją się w środowisku zamkniętym, często niechętnym do ujawniania istniejącego problemu na zewnątrz. Informacje o faktach przemocy docierające do Ośrodka bardzo często są długo zatajane ponieważ ofiary przemocy boją się sprawcy. Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe. Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy. 9

10 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2011 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie. Celem działania Ośrodka w 2011 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2011 roku kompleksową pomoc, na którą składały się: I. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierającoterapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej; II. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych; III. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu. W okresie do OIK wpłynęło 1315 spraw: Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka 2011 rok Przemoc fizyczna i psychiczna 797 Molestowanie seksualne 12 Alkoholizm 137 Sprawy rozwodowe 111 Sprawowanie opieki nad dziećmi 42 Komunikacja w rodzinie 149 Sprawy socjalne 63 Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 17 Inne: * prostytucja dziecięca - a * dzieci pozostawione bez opieki - b 54a * ucieczki z domu nieletnich c * wyrzucenie z domu - d Punktem wyjściowym tych działań było zdiagnozowanie sytuacji tj. wniknięcie w sprawy rodziny, w której pojawił się problem w celu spowodowania zmiany zachowań i 10

11 reguł rządzących życiem rodziny będącej w kryzysie. W dalszej kolejności interwencja kryzysowa dotyczyła zatrzymania aktów przemocy, udzielenia bezpiecznej formy pomocy ofiarom, a w niektórych przypadkach łączyła się z odizolowaniem ofiary od sprawcy i umieszczeniem jej w części hostelowej Ośrodka. OIK prowadził w 2011r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi. Z jego pomocy skorzystało 16 osób. W związku z nowelizacja Ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która obowiązuje od r. sytuacja pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowe może ulec diametralnej zmianie o ile nowe prawo będzie właściwie stosowane. W 2011 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało: Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka rok kobiety dzieci Na dzień r 3 4 Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2011 r. należy podkreślić, iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej. Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy domowej był problem alkoholowy. Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić się o stwierdzenie, że obydwa te problemy stanowiły mocny związek z zaburzeniami prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz dysfunkcją procesu wychowawczego. W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny. W dalszej kolejności określenie planu pomocy, a to z kolei dotyczyło określenia rodzaju pomocy oferowanej w Ośrodku oraz dla zabezpieczenia sytuacji ofiary podjęcia procedury instytucjonalnej. a) pomoc indywidualna z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w 2011 roku: terapia psychodynamiczna: 34 osób mediacje rodzinne: 29 osoby rozmowy terapeutyczne: 410 osób porady prawne: 460 osób porady psychopedagogiczne 453osób Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w przypadkach, w których konieczna było dogłębna analiza psychologiczna obejmująca zachowania, sytuację, źródła problemu oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości ofiary i przywrócenia równowagi psychicznej bez których ofiara nie byłaby w stanie poradzić sobie korzystając jedynie z form wsparcia grupowego, czy też instytucjonalnego. Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej uruchomiono w 2011 roku w 235 przypadkach. Były to wnioski do: * Sąd: 44 * Prokuratura: 49 * Policja 11 * Gminna Komisja 11

12 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15 * Wezwania do OIK 229 * Opinie dla Sądu 12 b) pomoc grupowa Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2011 roku oferował kobietom, dzieciom oraz młodzieży poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie udział w grupach wsparcia. W ciągu roku w zajęciach takich grup wzięło udział 16 osób. Spotkania polegały na pomaganiu w rozpoznawaniu istoty i rozmiarów przemocy w rodzinie, w zapoznaniu się z kompetencjami instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Spotkania miały obok terapeutycznego także edukacyjny charakter. Tematyka dotyczyła przemocy, choroby alkoholowej, współuzależnienia, procesu wychowania. Celem pierwszorzędnym grup wsparcia była pomoc w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy oraz napiętnowania. c) telefony zaufania W 2011 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania. Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy. W 2011 roku Ośrodek kontynuował zadania podejmowane już w poprzednich latach, ściśle określone jako działania profilaktyczno-edukacyjne. Składały się na nie: monitorowanie praw dziecka, monitorowanie praw ofiar przestępstw domowych, monitorowanie problemu krzywdzenia dzieci: realizowanie zajęć edukacyjnych dla profesjonalistów w zakresie Programu: pracowników instytucji oświatowo-wychowawczych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych opracowanie ulotek informacyjnych dla dzieci opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i pedagogów organizowanie debat w placówkach oświatowych na tematy związane z problematyką dzieci i młodzieży emitowanie na antenie TV Dami Poradnika Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Bardzo aktywną i szeroko zakrojoną działalność środowiskową na rzecz dzieci i ich rodzin organizują Koła Specjalistyczne TPD. W ubiegłym roku, 28 Kół TPD kontynuowało działalność specjalistyczną, w tym na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, na diecie bezglutenowej, specjalnej troski, z alergią i astmą, autystycznych i innymi deficytami rozwojowymi. Ich działalność to dyżury informacyjno-poradniane, organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych, zimowisk z udziałem rodziców, organizacja wycieczek i pielgrzymek, konsultacje i szkolenia prowadzone przez lekarzy specjalistów, organizacja imprez środowiskowych: Dnia Dziecka, Dnia Osób Niepełnosprawnych, spotkania świąteczne, pomoc materialna, opracowywanie materiałów informacyjnych dla dzieci, rodziców i opiekunów, udział w Mazowieckich Dniach Integracji. W roku 2011 pod opieką 28 Kół Specjalistycznych TPD znajdowało się łącznie ponad tysiąc dzieci i młodzieży z Warszawy i województwa mazowieckiego. 12

13 Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność integracyjna prowadzona przez Koła. Wyprowadzanie niepełnosprawnych dzieci z domów, pokazywanie im najbliższej okolicy, kraju i świata. Oswajanie ludzi zdrowych z widokiem i problemami ludzi niepełnosprawnych. Z udziałem Kół Specjalistycznych prowadzone są placówki integracyjne i rehabilitacyjne w Płońsku, Ciechanowie i Ząbkach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Płocku, Miętnem, Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach realizowanych zajęć prowadzona jest tam rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa. Funkcjonują pracownie specjalistyczne: informatyczne, gospodarstwa domowego, krawieckie, itp. Uczestnicy objęci są treningiem ekonomicznym. Koryguje się wady wymowy, prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne. Podopieczni warsztatów oraz ich opiekunowie korzystają z oferty kulturalno-oświatowej i wypoczynkowej. Rodzice mogą także korzystać z porady psychologów, lekarzy i pedagogów oraz grupy wsparcia tworzonej przez innych rodziców. Na wyróżnienie zasługuje akcja wypoczynkowa (w tym wyjazdy zagraniczne) oraz organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych prowadzona przez Koła Specjalistyczne. Szczególnie aktywne w tej formie działalności jest warszawskie Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej. Z tej oferty corocznie korzysta wiele osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dla większości jest to jedyna szansa zmiany środowiska poza miejsce zamieszkania, zwiedzenia kraju i zagranicy. Wyjazdy te mają też ogromne znaczenie dla rozwoju integracji środowiska osób chorych ze zdrowymi, pozwalają przełamywać stereotypy myślowe oraz bariery komunikacyjne. W roku 2011 ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z Ząbek zorganizowane zostały warsztaty umiejętności wychowawczych. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Rodzice stwierdzili, że nabyta wiedza i umiejętności bardzo są pomocne w wychowywaniu niepełnosprawnych dzieci. Od listopada 2010 roku w Ośrodku w Serocku działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu legionowskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy utworzony został dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, mających trudności w zachowaniu integracji społecznej a zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem wymagających wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb i postępowania rehabilitacyjnego.w okresie sprawozdawczym na pobyt w ŚDS wydanych zostało 29 decyzji administracyjnych. Zajęcia w ŚDS odbywały się w grupach do 5 osób w obecności terapeutów. Kryteria doboru grupy związane były z podobnymi zainteresowaniami uczestników, ich zbliżonym stanem psychofizycznym i preferencjami, odbywały się według poniższego harmonogramu: zajęcia świetlicowe, zajęcia w grupach realizowane z wykorzystaniem metod pracy terapeutycznej adekwatnie do poziomu funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalnego uczestników zajęcia dodatkowe, indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań uczestników zajęcia świetlicowe Dom umożliwił uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w artykule 17 punkt 3 i 14 Ustawy. Ponadto odbywały się : - zajęcia integracyjne. - zajęcia psychologiczne, 13

14 - rehabilitacja ruchowa, - promocja zdrowia, - indywidualne zajęcia z uczestnikami, - zajęcia edukacyjne (utrwalanie nabytych umiejętności czytania i pisania, praktykowanie samodzielnego wypowiadania się, wykonywanie prostych działań matematycznych, obsługa komputera), - terapia zajęciowa ( rysunek, malarstwo, prace techniczne i proste prace stolarskie ) - zajęcia z gospodarstwa domowego (przygotowanie prostych potraw, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, sprzątanie, robienie zakupów), - muzykoterapia (grupowe i solowe śpiewanie piosenek, percepcja muzyki, odtwarzanie na instrumentach, elementy choreoterapii, relaksacja), W okresie sprawozdawczym dużo miejsca poświęcono na konstruktywną współpracę z rodzinami uczestników. W związku z tym należy stwierdzić że ŚDS zrealizował swoje zadania zgodnie z planem pracy i osiągnął zamierzony cel. Od stycznia 2011 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach na zlecenie powiatu wołomińskiego także prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to ośrodek wsparcia dziennego typu B, przeznaczony dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu wołomińskiego. Skierowanie do domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Dom Samopomocy realizuje swoje cele w oparciu o trzy główne zasady: Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą, Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, Samopomocy, czyli starający się rozwijać w uczestnikach umiejętności niesienia pomocy sobie nawzajem. W ŚDS dla podopiecznych prowadzone są następujące zajęcia: trening umiejętności życia codziennego, trening umiejętności spolecznych i interpersonalnych, trening gospodarstwa domowego, terapia zajęciowa, zajęcia społeczno-kulturalne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, poradnictwo psychologiczne oraz socjalne i prawne, wsparcie w zakresie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Środowiskowy Dom Samopomocy TPD Koła pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach jest zadaniem o zasięgu powiatowym. Działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do Do dyspozycji są następujące pomieszczenia: sala ogólna, w której znajduje się w pełni wyposażony kompleks kuchenny oraz jadalnia, sala do zajęć rekreacyjno-sportowych, pracownia twórczego rozwoju, sala komputerowa, pracownia do zajęć technicznych stolarnia, pokój do indywidualnego poradnictwa (psychologicznego, socjalnego, logopedycznego pełniący ponadto funkcję pokoju 14

15 wyciszenia), pomieszczenia sanitarne dla uczestników, toaleta personelu, pokój zespołu wspierająco-aktywizującego. W Ciechanowie TPD od wielu lat prowadzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Placówka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, edukacyjny oraz służący do zabawy i rekreacji. W roku 2011 z zajęć skorzystało 41 dzieci w wieku 3-16 lat z terenu miasta Ciechanowa i przyległych gmin. Efektem działalności Ogniska jest tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, łagodzenie niedostatków wychowawczych, eliminowanie zaburzeń zachowania, poprawienie warunków rehabilitacji psychofizycznej oraz integracja dzieci. Widocznym dowodem wsparcia rozwoju podopiecznych są zauważalne postępy w zakresie rozwoju mowy i ruchu. Ognisko niesie także efektywna pomoc matkom wychowującym niepełnosprawne dzieci, nie są one pozostawione same sobie. Niezwykle ważne jest wsparcie psychologiczne i praca z rodzina nastawione na radzenie sobie z chorobą, uczenie postępowania z chorym dzieckiem, umożliwianie kontaktów z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji i przekazywanie sobie wzajemnych doświadczeń, wspieranie się. Rodzice dzieci upośledzonych i przewlekle chorych zaopatrywani są w fachowe opracowania, biuletyny, książki, instrukcje w prowadzeniu rehabilitacji i stosowaniu diet. 5. KONTROLE I WIZYTACJE W roku 2011 gospodarka finansowa oraz realizacja zleconych programów opiekuńczych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych była kontrolowana i wizytowana. Kontrole i wizytacje przeprowadzane były przez następujące podmioty: Urząd Miasta st. Warszawy, Urzędy Dzielnic m. st. Warszawy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Urzędy Miejskie i Gminne oraz Wojewódzką Mazowiecką Komisję Rewizyjną. Zdecydowana większość kontroli wypadła dobrze lub bardzo dobrze i bez zaleceń. Sporządziła Monika Jagodzińska 15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2009 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 2011

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 2011 pieczątka zarządu pieczątka zarządu pieczątka zarządu miejscowość i data SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 20 Mazockiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warsza I. Stan organizacyjny i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MAZOWIECKI. Pomagamy dzieciom już ponad 90 lat. ,,Widzieć w dziecku człowieka

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MAZOWIECKI. Pomagamy dzieciom już ponad 90 lat. ,,Widzieć w dziecku człowieka TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MAZOWIECKI,,Widzieć w dziecku człowieka Janusz Korczak Pomagamy dzieciom już ponad 90 lat W placówkach TPD na terenie województwa mazowieckiego codzienną opiekę i

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Nowego Domu. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej.

Dobre praktyki Nowego Domu. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej. Dobre praktyki Nowego Domu Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej. Misją naszego Stowarzyszenia jest;..aby dzieci miały dom Nasze Stowarzyszenia działa od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C 32-048 Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia Regulamin Organizacyjny ŚDS - OT (domu ), określa zadania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieleszyn na lata

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieleszyn na lata (projekt) UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELESZYN z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieleszyn na lata 2015 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Załącznik Nr 3 Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2012 1262 3076 2013 1234 2996 2014 1151 2649

rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2012 1262 3076 2013 1234 2996 2014 1151 2649 Projekt z dnia 17 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA LUBSKA z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Lubsko na lata 2015 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W KOŚCIANIE

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W KOŚCIANIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 1 czerwca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W KOŚCIANIE PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność Niepełnosprawność 1 Polski Związek Niewidomych - Koło w Cieszynie Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn -prowadzenie świetlicy I - XII 7.500,00 Projekt skierowany został do 249 członków Koła PZN

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy DA. 0321-10/14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok zgodnie z art.179 USTAWY z dnia 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo