Rozwój doradztwa politycznego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój doradztwa politycznego w Polsce"

Transkrypt

1 Bartłomiej Biskup Rozwój doradztwa politycznego w Polsce Jako kraj rozwijającej się demokracji, Polska obecnie nadrabia zaległości w różnych dziedzinach, próbując zniwelować straty, jakie ma do krajów zachodniej Europy oraz USA. Straty te, co warto podkreślić, nie wynikały z naszych własnych chęci i doświadczeń. Były raczej wynikiem rozwoju wypadków historycznych, na które jako naród mieliśmy niewielki wpływ. To nadrabianie zaległości dotyczy w oczywisty sposób również marketingu politycznego oraz doradztwa politycznego dziedzin, które rozwijają się u nas dopiero od dwudziestu lat, a które większość krajów rozwijała przez lat co najmniej sześćdziesiąt 1. Ujęte w tym opracowaniu 20 lat doradztwa politycznego jest zatem z pewnością dopiero początkiem drogi, jaka nas w Polsce w tej dziedzinie czeka, ale zarazem początkiem dosyć dynamicznym i różnorodnym oraz wyznaczającym trendy na przyszłość. Artykuł prezentuje zjawiska zachodzące w Polsce w obszarze doradztwa politycznego od czasu zmiany ustroju politycznego na demokratyczny do chwili obecnej oraz próbuje umieścić go w ramach znanych już od dawna światowych modeli i zjawisk. W szczególności zjawisko to będzie porównywane do modelu stworzonego przez Farrell, Kolodny, Medvic oraz prezentowanych przez nich typów konsultantów politycznych. W niniejszym opracowaniu znajdzie się też propozycja typowo polskiej, funkcjonalnej typologii doradców oraz prognozy rozwoju tej dziedziny na przyszłość. 1 Por. D. W. Johnson, The Business of Political Consulting,. w: J. A. Thurber & C. J. Nelson (red.), Campaign Warriors. Political Consultants in Elections, Brookings Institution Press, Washington, D. C. 2000, s ; G. Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, w: T. Klementewicz (red.), Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd, Studia politologiczne vol. 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996, s. 154; J. P. Maarek, Political Marketing and Communication, John Libbey & Company Ltd., London Paris Rome 1995, s

2 Farrell, Kolodny i Medvic, biorąc pod uwagę relacje partii politycznych lub kandydatów z doradcami politycznymi, definiują trzy podstawowe modele kampanii wyborczych: amerykański wyjątek, model zachodnioeuropejski oraz model nowych demokracji. Model amerykański pojawił się najwcześniej, bo w kampanii prezydenckiej 1952 roku, kiedy to do jej prowadzenia po raz pierwszy zatrudniono zewnętrzne agencje marketingowe i indywidualnych doradców2. Były to jednak osoby, które nie miały doświadczeń w marketingu politycznym i przenosiły techniki marketingu handlowego na grunt kampanii wyborczych. Wyborczy business w USA szybko się rozrósł, stanowiąc obecnie dosyć pokaźną gałąź nie tylko komunikowania i marketingu politycznego, ale też źródło stałego utrzymania dla dużej rzeszy ludzi. Ważnym czynnikiem dającym w tej dziedzinie amerykanom palmę pierwszeństwa jest rozwój nowych technologii informacyjnych i teleinformatycznych, które mają zastosowanie zarówno na rynku komercyjnym, jak i politycznym. To właśnie Stany Zjednoczone przeważnie jako pierwsze używały metod marketingowych oraz technologii, które następnie przechodziły do Europy. Model amerykański zakłada dominację profesjonalnych doradców i menedżerów zarządzających kampaniami nad przebiegiem kampanii, w tym także nad uczestniczącymi w niej politykami. Doradcy tacy pracują samodzielnie lub są w dużych firmach zajmujących się tą dziedziną. Oni też, na różnych szczeblach, wykonują większość prac kampanijnych: od tworzenia strategii, poprzez realizację materiałów wyborczych, aż po wykonanie ulotek, czy koordynację pracy wolontariuszy. Zwrócić należy uwagę na wysokie koszty prowadzenia takiej kampanii, bo przecież z niej musi utrzymać się wiele osób. Politycy stają się zatem w tej sytuacji wykonawcami zaplanowanej przez kogoś innego strategii. A przecież to oni właśnie, a nie doradcy, ponoszą odpowiedzialność polityczną i to ich wyborcy w ostatecznym rozrachunku rozliczają z efektów rządzenia. Jak widzimy, amerykański wyjątek ma wiele zalet i wad, a w środowisku badaczy i praktyków marketingu politycznego ma on pewnie tyle samo zwolenników, co przeciwników. 2 B. Dobek-Ostrowska, Rola konsultantów politycznych w kampaniach wyborczych, w: M. Gierula (red.), Władza. Media. Polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s

3 Drugim, klasycznym typem doradztwa jest model zachodnioeuropejski. Przeciwnie do wcześniej omówionego, jest on zorientowany na partię polityczną, której zasoby zarówno materialne, jak i osobowe, są bazą do prowadzenia kampanii wyborczej. Mające swoje podstawy historyczne w masach członkowskich i leżącej u podstaw powstania silnej ideologii, wykorzystywały do prowadzenia kampanii początkowo szerokie rzesze jej członków. Później zaczęto również wynajmować zewnętrznych specjalistów, ale zatrudniając ich w organizmach partyjnych. Powodowało to, że zachodnioeuropejski konsultant wyborczy był na stałe związany z jedną partią polityczną, z nią kojarzony. Jednak w miarę słabnięcia partii politycznych jako silnych struktur z dużą bazą członkowską, można zauważyć zjawisko coraz częstszego sięgania po niezależnych specjalistów zewnętrznych, ale nie oznacza to przejścia do modelu amerykańskiego. Ciągle w zachodniej Europie kampanie przeprowadza się w oparciu o partie polityczne i ich członków. Oni też politycy partii mają główny wpływ na kształt kampanii oraz biorą za nią odpowiedzialność przed wyborcami. Model zachodnioeuropejski jest jeszcze zatem w niewielkim stopniu dotknięty zjawiskiem amerykanizacji 3. Można raczej mówić o dostosowaniu niektórych wzorców zza oceanu do potrzeb starego kontynentu. Trzeci typ to model nowych demokracji, czy też krajów rozwijających i kształtujących dopiero swój system polityczny. Nie wykształciły one w procesie historycznym ani tradycji prowadzenia kampanii wyborczych, ani szczególnie silnych struktur partyjnych. Dostęp do nowych technologii, a w szczególności rozwój środków masowego przekazu i idąca za tym medializacja polityki sprawiły, że społeczeństwa tych krajów na bieżąco obserwują zjawiska zachodzące w kampaniach wyborczych na świecie i czerpią wzorce z innych krajów. Na tle innych kampanie amerykańskie jawią się jako najbardziej barwne, rozwinięte, przyciągające tłumy i dynamiczne. W związku z tym naturalna jest w młodych demokracjach tendencja do przenoszenia na swój grunt amerykańskich, a nie europejskich wzorców. Temu zjawisku sprzyjają też kraje, które mają ustrój podobny do amerykańskiego czyli prezydencki lub 3 D. C. Hallin, P. Mancini, Americanization, Globalization, and Secularization. Understanding the Convergence of Media Systems and Political Communication, w: F. Esser, B. Pfetsch (red.), Comparing Political Communication. Theories, Cases, and Challenges, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s

4 semiprezydencki 4. Międzynarodowe dane dowodzą również, że dla polityków w krajach młodych demokracji pracuje bardzo wielu doradców z krajów rozwiniętych, ale przede wszystkim z USA 5. Te czynniki sprawiają, że model nowych demokracji jest bardzo zbliżony do amerykańskiego. Bliskość ta dotyczy jednakże moim zdaniem raczej technik i narzędzi marketingu politycznego, które są przenoszone lub adaptowane z USA, natomiast w trochę mniejszym stopniu wpływu doradców na kampanię. Jest on większy niż w modelu zachodnioeuropejskim, ale nie tak pełny, jak w Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę, czy doradcy polityczni wywodzą się z partii politycznej, czy z zewnątrz oraz czy pracują dla klientów rządowych czy pozarządowych, sformułowano ich typologię 6. Trzeba jednak dodać, że odnosi się ona wyłącznie do rynku amerykańskiego. I tak historycznie pierwsi pojawili się marketerzy, którzy pochodzą z rynku ekonomicznego i nie są związani z żadną partią polityczną, a pracują głównie dla klientów pozarządowych. Kolejną grupą są sprzedawcy, czyli osoby lub firmy pochodzące spoza partii politycznych, ale pracujący głównie dla nich i świadczący profesjonalne, wyspecjalizowane usługi, takie jak badania przedwyborcze, projektowanie komunikacji internetowej itp. Kolejną grupą są tradycyjni politicos, którzy są silnie związani z partiami politycznymi i dla nich lub ich liderów pracowali, ale później się usamodzielnili i obecnie wykorzystują swoje doświadczenia zakładając firmy świadczące usługi doradztwa politycznego. Ostatni typ doradców to stratedzy, czyli osoby dobrze wykształcone, przeszkolone do działania zarówno na rynku politycznym, jak i komercyjnym, pracujący zarówno dla klientów partyjnych i rządowych, jak i pozarządowych. To nowocześni fachowcy do wynajęcia. 4 B. Dobek-Ostrowska, Rola konsultantów, s S. Bowler, D. M. Farrell, The Internationalization of Campaign Consultancy, w: J. A. Thurber, C. J. Nelson (red.), Campaign Warriors. Political Consultants in Elections, Brookings Institution Press, Washington D. C. 2000, s D. Farrell, R. Kolodny, S. Medvic, Political Parties and Campaign Professionals In a Digital Age: Political Consultants in the U.S. and Their Counterparts Overseas, referat wygłoszony na XVII Światowym Kongresie IPSA w Quebec City w Kanadzie w 2000 r., cyt. za: B. Dobek-Ostrowska, Rola konsultantów, s

5 Trzeba zaznaczyć jednak, że ta typologia będzie miała jedynie częściowe zastosowanie w warunkach polskich, ponieważ nie istnieje praktycznie w naszym kraju osobny segment doradców politycznych pracujących dla organizacji pozarządowych. Praktycznie korzystają z ich usług jedynie partie polityczne (w tym te, które aktualnie sprawują władzę) lub komitety wyborcze kandydatów. Doradcy polityczni mogą swoje zadania wykonywać indywidualnie lub działać poprzez założone do tego celu firmy. B. Dobek-Ostrowska wyróżnia w tym zakresie kilka typów doradców 7. Jeśli chodzi o doradców indywidualnych, to mamy do czynienia z personelem menedżerskim, konsultacyjnym i technicznym. Personel menedżerski koordynuje funkcjonowanie kampanii, zarządza nią całą lub poszczególnymi jej elementami. To najlepiej opłacana elita doradców politycznych. Personel konsultacyjny to różnego rodzaju specjaliści zajmujący się planowaniem, projektowaniem, koordynacją i realizacją poszczególnych obszarów kampanii, takich jak np. specjaliści od strategii, planowania i zakupu mediów, projektowania i produkcji reklam, doradcy wizerunkowi i wizażyści, a także politolodzy, psychologowie i socjolodzy mający umiejętność analizy rynku politycznego. Personel techniczny to osoby lub firmy, które realizują już poszczególne specjalistyczne usługi, takie jak produkcja telewizyjna, zbieranie podpisów, zbieranie dokumentacji, obsługa sieci teleinformatycznych itp. Co do firm doradczych, można wyróżnić globalne lub fragmentaryczne świadczenie usług. Z globalnym mamy do czynienia wtedy, kiedy prowadzenie i koordynacja całości kampanii wyborczej jest zlecona zewnętrznej firmie lub instytucji. Fragmentaryczne zachodzi wtedy, kiedy konsultanci zewnętrzni wykonują tylko poszczególne zlecone działania i działają doradczo pod stałą kontrolą politycznego sztabu kandydata lub partii politycznej. Dla dopełnienia obrazu i przez pryzmat swoich własnych badań i doświadczeń proponuję jeszcze jeden podział, ze względu na merytoryczną zawartość usług doradczych na doradztwo merytoryczne, komunikacyjne i osobiste. Doradztwo 7 B. Dobek-Ostrowska, Rola konsultantów, s

6 merytoryczne to przelewanie pomysłów polityków na rozwiązania systemowe i prawne, wykonywanie analiz wszelkich aspektów działalności politycznej, np. systemów politycznych i partyjnych, rozwiązań prawnoustrojowych, wizerunku, ordynacji wyborczych itp. w systemach politycznych całego globu. Doradztwo komunikacyjne to projektowanie i wykonywanie całościowych kampanii politycznych i wyborczych od wykonania badań opinii publicznej i rynku politycznego i analizy sytuacji wyjściowej, przez opracowanie strategii aż po dobór i realizację narzędzi kampanii politycznej i wyborczej. To również szkolenia dla polityków i sztabów wyborczych oraz inne usługi potrzebne w komunikowaniu, takie jak koordynowanie prac nad spotami i reklamami medialnymi, produkcja materiałów wyborczych, czy usługi z zakresu kreowania wizerunku. Doradztwo osobiste zaś to pomoc w planowaniu i rozwoju kariery polityków, zarówno początkujących, jak i tych z większym doświadczeniem. Do tego celu stosuje się nowoczesne i autorskie metody analityczne oraz badawcze. Takie doradztwo zajmuje się również rozwojem osobistych kompetencji i umiejętności politycznych w formie coachingu. Tezą niniejszego artykułu jest twierdzenie, że wraz z postępem transformacji ustrojowej w Polsce ewolucji ulegało również doradztwo polityczne i jego typy. Weryfikacji tej tezy służą następujące pytania: (1) w czym przejawia się ewolucja doradztwa politycznego w Polsce, (2) jakie typy doradztwa politycznego występowały w Polsce w badanym okresie, (3) jak na doradztwo polityczne w Polsce wpłynęły zjawiska globalne, takie jak profesjonalizacja, amerykanizacja, medializacja itp. Na przestrzeni dwudziestu opisywanych lat w Polsce odbyło się 17 kampanii wyborczych. Do tej liczby nie wliczam wyborów w 1989 roku, gdyż były to wybory tylko częściowo wolne, w których oddająca władzę partia postkomunistyczna zagwarantowała sobie dwie trzecie miejsc w Sejmie. Poza tym wyjątkiem odbyło się 4 kampanie prezydenckie (1990, 1995, 2000, 2005), 6 parlamentarnych (1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2007), 5 samorządowych (1990, 1994, 1998, 2002, 2006) oraz 2 do Parlamentu Europejskiego (2004, 2009). Do tego można włączyć jeszcze 3 kampanie 6

7 referendalne dotyczące powszechnego uwłaszczenia (1996), zatwierdzające zmianę Konstytucji (1997) oraz w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2003). Wymienione kampanie wyborcze można podzielić ze względu na rodzaj zastosowanych narzędzi i sposób prowadzenia na trzy główne okresy: 1. Okres pierwszych doświadczeń marketingowych przypadający na lata , w którym stosowano podstawowe techniki marketingowe, próbowano przenosić doświadczenia innych krajów i bazowano na zaangażowaniu w kampanię wielu osób gdzie rola doradców politycznych była w większości przypadków mała. 2. Okres nadrabiania strat, przypadający na lata w którym nastąpiło intensywne dostosowanie technik marketingu politycznego do potrzeb polskich kampanii, zwiększono wykorzystanie mediów masowych oraz wzrosła rola doradców politycznych. 3. Okres kampanii permanentnej, w latach , w którym aktywnie korzystano z komunikacji masowej oraz nowych mediów, gdzie rola doradców politycznych stała się prawie pierwszorzędna. W okresie pierwszych doświadczeń marketingowych rola doradców politycznych była bardzo w większości przypadków bardzo mała. Wynikało to nie tylko z młodości polskiej demokracji, ale też z braku odpowiednio przygotowanych specjalistów w dziedzinie marketingu politycznego. Nie było ich z oczywistych powodów w Polsce, ale też w niewielkim stopniu wykorzystywano doradców zagranicznych. W kampanii prezydenckiej 1990 roku bazowano na merytorycznych doradcach wewnętrznych, czyli politykach oraz sympatykach - osobach popierających poszczególnych kandydatów, którzy głównie przygotowywali programy wyborcze i pracowali społecznie. Zewnętrzni konsultanci wykonywali specjalistyczne usługi. Na przykład sztab wyborczy Romana Bartoszcze zatrudnił specjalistów od kampanii radiowej i telewizyjnej, którymi byli dziennikarze i producenci. Dla sztabu Tadeusza Mazowieckiego pracował reżyser Krzysztof Krauze, materiałami wyborczymi zajmował się szef jednego z wydawnictw, a promocją dziennikarz Grzegorz 7

8 Lindenberg. Dla sztabu Lecha Wałęsy pracowali specjaliści z branży medialnej, m. in. Andrzej Drzycimski, dziennikarz Wojciech Reszczyński oraz zespół psychologów z Uniwersytetu Gdańskiego. Jedynym kandydatem, który zatrudnił zewnętrzną agencję reklamową był Stanisław Tymiński, który sprawy promocyjne powierzył firmie Golik & Dąbrowski. Do współpracy z mediami zatrudniał też dziennikarzy. W kampanii parlamentarnej 1991 roku sytuacja wyglądała podobnie. Większość ugrupowań w publicznych wypowiedziach wskazywała jednak, wbrew faktom, na pełen profesjonalizm działań i konstruowanie sztabów z samych fachowców. Solidarność na przykład deklarowała powołanie eksperckich zespołów, które przygotują program wyborczy Solidarności (...). Pod pojęciem fachowców kryli się w tej kampanii wyborczej zaprzyjaźnieni z politykami specjaliści w poszczególnych dziedzinach oraz sympatycy partii politycznych. Świadczy o tym wiele przykładów: Trening telewizyjny dla Unii Demokratycznej prowadziła reżyserka Izabella Cywińska, a spoty telewizyjne przygotowywał inny reżyser Waldemar Dziki. Chociaż oficjalnie jego firma Paleograf została wynajęta do przygotowania kampanii telewizyjnej, to Dziki pracował w sztabie społecznie, a spoty telewizyjne realizował po cenie kosztów, niejednokrotnie dokładając własne pieniądze, z sympatii dla UD. Podobnie było w sztabie Porozumienia Obywatelskiego Centrum, przy którym działał zespół psychologów. W rzeczywistości były to dwie zaprzyjaźnione osoby, pracujące dla sztabu w niewielkim wymiarze godzin i zupełnie nieodpłatnie. POC również miało swojego zaprzyjaźnionego reżysera Pawła Piterę. Model zatrudniania fachowej pomocy tylko w wyjątkowych okazjach i w sprawach technicznych był zresztą dominujący. Kongres Liberalno-Demokratyczny zatrudnił kilku specjalistów na szkolenie dla kandydatów odbywające się w Cetniewie. Byli to psychologowie, socjologowie, a także choreograf i kostiumolog. Nie byli to jednak stali konsultanci. Firmom zewnętrznym powierzano zazwyczaj techniczne przygotowanie materiałów. Sojusz Lewicy Demokratycznej zlecił firmie zewnętrznej przygotowanie spotów telewizyjnych, plakatów i folderów. Podobnie KLD, który współpracował z kilkoma agencjami reklamowymi. Pojawili się także zagraniczni doradcy, niezależni lub związani z partiami politycznymi, którzy oferowali swą pomoc bezpłatnie, jak na przykład amerykanie z National Instutute for International Affairs 8

9 którzy zaoferowali szkolenia dla wszystkich partii politycznych. SLD korzystał z pomocy konsultantów Zjednoczonej Lewicy Hiszpańskiej. W kampanii parlamentarnej z 1993 roku wzrosło wykorzystanie zewnętrznych firm do planowania i realizacji kampanii. Na największą i niespotykaną dotąd skalę zrobił to Kongres Liberalno-Demokratyczny, któremu firma Saatchi&Saatchi prowadziła prawie całą kampanię wyborczą - od kreacji aż po druk plakatów i produkcję spotów telewizyjnych. W sztabie KLD firma doradcza stanowiła właściwie osobną i równoległą strukturę, której zalecenia realizowali członkowie głównego sztabu. Również Bezpartyjny Blok Wspierania Reform zlecił opracowanie kampanii firmie marketingowej. Firma zgodziła się zrobić kampanię po kosztach, nie zarabiając na niej. Jednak w tym przypadku udział firmy w kampanii polegał na opracowywaniu propozycji graficznych materiałów wyborczych i doradztwie strategicznym w małym zakresie. Jednak większość ugrupowań politycznych w dalszym ciągu przywiązywały małą wagę do roli doradców zewnętrznych. Jeden z głównych polityków otwartej do tej pory na różne nowe sposoby prowadzenia kampanii wyborczej Unii Demokratycznej, przestrzegał nawet: Innym zagrożeniem dla dyskusji programowej są elementy nowoczesnej reklamy, które mogą się pojawić w kampanii. Agencji reklamowej nie interesuje, czy oferowany przez nią towar polityczny jest dobry. On ma się sprzedać. Dyskusję programową zastąpi działanie na sentymenty i podświadomość wyborcy. Będzie to oczywiście kosztowało masę pieniędzy i mąciło wyborcom w głowach. Równie prowadzenia niewielkie badań było opinii wykorzystanie publicznej. Sztab zewnętrznych Stanisława konsultantów Tymińskiego do jako prawdopodobnie jedyny zrobił to w kampanii prezydenckiej W kolejnych kampaniach korzystano z ogólnodostępnych badań trackingowych preferencji politycznych, przeprowadzanych comiesięcznie przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Centrum Badania Opinii Społecznej, a później także Demoskop i Pracownię Badań Społecznych. Przeprowadzenie badań społecznych typu benchmark poll po raz pierwszy zlecił Kongres Libralno-Demokratyczny w 1993 roku. Kongres 9

10 Liberalno-Demokratyczny jako pierwszy przeprowadził również kilka badań typu focus group interview. Można zatem podsumować, że na tym etapie kampanii doradcy polityczni występowali głównie w roli personelu konsultacyjnego i zajmowali się sprawami merytorycznymi i komunikacyjnymi, ale z reguły były to osoby, które sympatyzowały z kandydatami, często pracowały nieodpłatnie lub były rekrutowane ad hoc. Okres nadrabiania strat w latach , przyniósł za sobą zwiększenie roli mediów masowych w kampanii, ale też większą ich profesjonalizację. W większym stopniu korzystano już zarówno z doradców zagranicznych, jak i ci rodzimi stali się bardziej doświadczeni. Jednak szefami i strategami sztabów prawie zawsze byli doświadczeni partyjni działacze. Przełomowym momentem była wygrana kampania prezydencka Aleksandra Kwaśniewskiego z 1995 roku. Zagranicznym doradcą Kwaśniewskiego, który przyjeżdżał do Polski co jakiś czas i spędzał ze sztabem wyborczym wiele godzin był Jacques Seguela, były doradca m. In. Francois Mitteranda. I chociaż w kampanii tej pracowało wielu innych doradców zewnętrznych, jak choćby socjolodzy i psycholodzy z Uniwersytetu Warszawskiego (np. Janusz Reykowski, Jerzy Wiatr), to właśnie Segueli przypisuje się dominujący wpływ na sukces wyborczy Kwaśniewskiego. On też uważany jest za twórcę zewnętrznego wizerunku kandydata, czyli ubioru z charakterystyczną błękitną koszulą oraz błękitnymi szkłami kontaktowymi. Pozostałe sztaby kandydatów również korzystały z zewnętrznej pomocy specjalistów: Hanna Gronkiewicz-Waltz i Lech Wałęsa współpracowali z ekspertami związanymi z brytyjską Partią Konserwatywną. W kampanię Jacka Kuronia zaangażowali się m. In. socjolog prof. Andrzej Rychard, reżyserzy Laco Adamik i Jacek Bromski, kompozytor Maciej Zembaty. Doradcą Waldemara Pawlaka był dziennikarz Henryk Sobierajski, a doradcami Tadeusza Zielińskiego ds. wizerunku profesorowie socjologii Borowicz i Szczypiński. W kampanii wyborczej do parlamentu z 1997 roku zewnętrzne firmy i doradcy zatrudniani byli już głównie do tworzenia koncepcji strategicznych i projektowania i realizacji działań reklamowych oraz szkoleń dla kandydatów i sztabów. Unia Pracy 10

11 zatrudniła agencję Ysso Grzegorza Banaszaka oraz skorzystała z rad brytyjskiej Partii Pracy, a nawet przystosowała jej slogan do potrzeb kampanii w Polsce. Unia Wolności korzystała z rad ekspertów zachodnich, częściowo opłacanych. Akcja Wyborcza Solidarność zatrudniła do działań dwie agencje reklamowe. Liderzy Akcji uczestniczyli w szkoleniach medialnych prowadzonych przez znanych dziennikarzy. Polskie Stronnictwo Ludowe chciało zatrudnić firmę robiącą kampanię hiszpańskiej Partii Ludowej, ale brak funduszy był przyczyną wycofania się z tego projektu. PSL korzystało z pomocy pojedynczych ekspertów np. prof. Andrzeja Mleczko, ekonomisty. Organizowano także szkolenia dla mniej znanych kandydatów, którzy mieli małe szanse na wejście do Sejmu. Byli oni szkoleni przez zewnętrznych ekspertów w zakresie budowania strategii, projektowania materiałów wyborczych, sposobów wręczania ulotek itp. Zewnętrzni doradcy pomagali też pisać życiorysy. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie korzystał z płatnych doradców, jedynie z rad zaprzyjaźnionych francuskich socjalistów oraz Instytutu Gallupa. Sojusz organizował jednak szkolenia dla kandydatów i sztabów. Ruch Odbudowy Polski z powodu braku funduszy nie zatrudnił ekspertów, a szkolenia medialne prowadził rzecznik partii Jacek Kurski. Aktywne były też zachodnie instytuty szkolące, najczęściej za darmo, różne partie polityczne. Scott Carpenter z International Republican Institute doradzał nieodpłatnie AWS, ROP i UW. Przeszkolił osób. Natomiast Andrew Young z National Democratic Institute realizował szkolenia dla Unii Pracy, Partii Konserwatywnej, Konfederacji Polski Niepodległej, Ruchu 100 i Ruchu Odbudowy Polski. Kolejna kampania prezydencka przyniosła dalszy wzrost wykorzystania doradców politycznych, w tym również tych bardziej profesjonalnych. Sztab Jarosława Kalinowskiego korzystał z usług Geralda Abramczyka, wykształconego i zdobywającego doświadczenia w marketingu politycznym w USA. Marian Krzaklewski wspomagany był przez specjalistów od kreowania wizerunku i współpracy z mediami Joannę Gepfert, Piotra Tymochowicza oraz specjalistę w zakresie badań opinii publicznej Bartłomieja Pawlaka. Aleksander Kwaśniewski po raz drugi skorzystał z usług Jacquesa Segueli. W kampanii parlamentarnej 2001 roku największy spośród doradców zewnętrznych wpływ mieli pracujący dla Unii Wolności 11

12 doradcy amerykańscy. Odgrywali oni najważniejszą rolę w sztabie i mieli wpływ na wszystkie jego pozostałe struktury oraz wszystkie etapy działania. Pozostałe działy realizowały koncepcje amerykańskich doradców. Pozostałe ugrupowania również korzystały z pomocy zewnętrznych, głównie polskich firm i doradców. Korzystano zarówno z usług agencji reklamowych, którym zlecano przygotowanie materiałów reklamowych oraz spotów telewizyjnych i radiowych. Wynajmowano również indywidualnych konsultantów w postaci firm, czy też indywidualnych ekspertów, jak na przykład najbardziej znany przypadek Piotra Tymochowicza, pracującego dla Andrzeja Leppera i Samoobrony. Indywidualni doradcy w wyborach samorządowych 2002 oraz parlamentarnych 2001 roku zdobywają również coraz większe obszary lokalnych i regionalnych rynków politycznych. Doradzają m. in. kandydatom na radnych różnych szczebli, prezydentów miast oraz prowadzą lokalne kampanie wyborcze do parlamentu. Wśród zewnętrznych doradców warto wymienić takie nazwiska, jak Wiesław Gałązka, Marzena Cichosz, Sergiusz Trzeciak, Sebastian Drobczyński, Sylwia Wilkos i Witold Ferenc (firma Polcam Consulting), i inni. W okresie nadrabiania zaległości wzrosło znaczenie zewnętrznych doradców, ale ciągle decydujący wpływ na kampanię mieli najbardziej znani politycy i szefowie partii politycznych. W tym okresie również. Wzrosło wykorzystanie badań wyborczych. Standardem stało się zamawianie benchmnark poll s oraz badań FGI. Lata nazwałem okresem kampanii permanentnej, gdyż prowadzenie kampanii w tym okresie charakteryzuje się znacznym użyciem mediów masowych (w różnych formach) oraz stałym stosowaniem badań opinii publicznej, nie tylko przed samymi wyborami, ale też w okresach międzywyborczych 8. W związku z tym komunikacja w kampanii staje się bardziej intensywną częścią stałej komunikacji politycznej. Najbardziej to zjawisko oddają kampanie parlamentarne 2005 i 2007 roku oraz pokrywająca się z parlamentarną kampania prezydencka z 2005 roku. Kampanie do 8 N. Ornstein, T. Mann, (red.), The Permanent Campaign and Its Future, American Enterprise Institute, The Brookings Institution, Washington D. C. 2000, s

13 Parlamentu Europejskiego są raczej drugorzędne, chociaż warto zwrócić uwagę, że najwięcej wewnętrznych doradców mających wpływ na kampanie parlamentarne zdobywało doświadczenia w wyborach do PE, w 2004 roku zastosowano również po raz pierwszy wiele narzędzi komunikacji z użyciem Internetu. Nastąpiła stabilizacja działań doradczych dla głównych partii politycznych, wzmocniona przez fakt, że kampanie prezydencka i parlamentarna w 2005 roku były połączone. Te dwie główne partie to Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Korzystały one w tym ostatnim okresie w zasadzie z jednego stałego zespołu doradców, wywodzących się z wewnątrz partii politycznych i przez nie wykształconych. Wspomagani byli oni przez stały zestaw firm zewnętrznych, wykonujące specjalistyczne usługi techniczne, takie jak produkcja spotów, czy organizacja eventów w rodzaju konwencji wyborczych. Tymi wewnętrznymi doradcami (politicos) byli w Platformie Obywatelskiej reprezentujący starsze pokolenie Rafał Grupiński odpowiedzialny za strategię i działacz młodszego pokolenia Sławomir Nowak. To działacze partyjni, którzy mieli wcześniej (szczególnie Nowak) doświadczenia w komercyjnej działalności marketingowej. Do tego na stałe przez kilka lat z partią tą współpracowali Maciej Grabowski z agencji United PR oraz Adam Łaszyn z agencji Alert Media Communication. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości za kampanie odpowiedzialni byli dwaj posłowie tej partii Adam Bielan i Michał Kamiński. To politycy od lat aktywni w działalności publicznej, przedstawiciele młodego pokolenia, wraz ze swoimi partiami poznający kolejne szczeble wtajemniczenia w marketingu politycznym. Byli oni odpowiedzialni zarówno za konstrukcję przekazu wyborczego, jak też za organizacyjne i techniczne przygotowanie kampanii. Strategicznym doradcą wewnętrznym, opowiadającym za programy i koncepcje był polityk starszego pokolenia Adam Lipiński. Wspomagani oni byli przez firmy zewnętrzne, a na stałe przez Andrzeja Orłowskiego, odpowiedzialnego za produkcję spotów telewizyjnych. Można zatem stwierdzić, że w partiach tych realizowane było doradztwo strategiczne, długofalowe, w którym przez kilka lat uczestniczyły te same osoby. Te dwa dominujące wtedy i obecnie w Polsce ugrupowania polityczne korzystały bardzo 13

14 często z badań opinii publicznej różnego typu, wykorzystując nowoczesne techniki prowadzenia błyskawicznych krótkich sondaży, takie jak badania telefoniczne CATI, czy internetowe. Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło nawet swoją własną pracownię badań telefonicznych, mieszczącą się w siedzibie partii. Pozostałe partie i komitety wyborcze, chociaż nie posiadały stałego i wieloletniego doradztwa, korzystały z równie nowoczesnych i sprawdzonych metod oraz podmiotów doradczych. Przede wszystkim były to zewnętrzne firmy z branży reklamowej i PR oraz indywidualni doradcy, wymienieni już wcześniej w tym opracowaniu. Rzadziej korzystano już z pomocy doradców zagranicznych. Jednym z wyjątków była kampania do Parlamentu Europejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 2009 roku, kiedy to ponownie lewica polska skorzystała z pomocy firmy Jacquesa Segueli. Standardem stała się współpraca z domami mediowymi, które odpowiedzialne były za rezerwację powierzchni reklamowej. Szczególną wagę przywiązywano do analiz rynku politycznego wykonywanych w formie badań opinii publicznej przez różne ośrodki badawcze. Spośród ok. 120 firm badających rynek i opinię publiczną w Polsce (dane Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) na zlecenia ze świata polityki pracuje jedynie ok. dziesięciu. W ostatnim okresie były to: Centrum Badania Opinii Społecznej, GfK Polonia, Homo Homini, Ipsos-Demoskop, TNS OBOP, PBS DGA, Pentor, Polska Grupa Badawcza, SMG/KRC. Jakie zatem typy i modele doradztwa rozwijały się w Polsce w ostatnich latach? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy porównując poszczególne okresy prowadzenia kampanii i doradztwa i umieszczając to porównanie na tle zjawisk globalnych. Posłużono się tutaj pięciostopniową skalą częstości występowania zjawiska (wcale,, umiarkowanie, często, bardzo często). 14

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? Uniwersytet Śląski Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? Amerykański model komunikowania politycznego stanowi ważny punkt odniesienia w badaniach porównawczych ewolucji kampanii wyborczych w państwach

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki KAROLINA CHURSKA-NOWAK Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki 1. Orientacja marketingowa w wymiarze praktycznym i teoretycznym

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS EDYCJA VII, nr albumu 38748 PRACA DYPLOMOWA MGR JOANNA PISZCZ - NOWICKA ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek Konsultacja dr Jacek P. Męcina TELEPRACA. OGÓLNOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie

Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie VOL. 16 STUDIA POLITOLOGICZNE Bartłomiej Biskup Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie STUDIA I ANALIZY SŁOWA KLUCZOWE: strategia polityczna, strategia wyborcza, kampania polityczna,

Bardziej szczegółowo

szczegółowe informacje na stronie 80

szczegółowe informacje na stronie 80 szczegółowe informacje na stronie 80 Spis treści 5 Rynek badań 5 Wstęp 6 Rynek badań marketingowych z perspektywy 2011 roku 14 Kalendarz PTBRiO na sezon 2010/2011 22 O PTBRiO 53 Cyber badania w realnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami

Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 25 Jan Garlicki, Daniel Mider Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami SŁOWA KLUCZOWE: marketing polityczny, kampania permanentna, marketing w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Adam Mąka Nr albumu: 261793 Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Ma r k e t i n g p o l i t y c z n y w p o l s k i m s a m o r z ą d z i e r e g i o n a l n y m

Ma r k e t i n g p o l i t y c z n y w p o l s k i m s a m o r z ą d z i e r e g i o n a l n y m Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(37)/2009 ISSN 1509 4995 Agnieszka Szczudlińska-Kanoś* Ma r k e t i n g p o l i t y c z n y w p o l s k i m s a m o r z ą d z i e r e g i o n a l n y m Pojmowanie marketingu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo