Jesteśmy pierwszą firmą doradczo rozwojową w Polsce dostarczającą klientom kompleksowe usługi w obszarze Rozwoju Świadomości Biznesowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteśmy pierwszą firmą doradczo rozwojową w Polsce dostarczającą klientom kompleksowe usługi w obszarze Rozwoju Świadomości Biznesowej."

Transkrypt

1 O FIRMIE MARSCHALL POLSKA Jesteśmy pierwszą firmą doradczo rozwojową w Polsce dostarczającą klientom kompleksowe usługi w obszarze Rozwoju Świadomości Biznesowej. Jesteśmy twórcą unikatowego produktu, stworzyliśmy go bazując na doświadczeniach naszych i naszych klientów. Pomagamy Paostwu radykalnie zwiększyd efektywnośd działao rynkowych. Jesteśmy wieloletnimi praktykami, którzy wspierają Paostwa organizację sprzedaży w procesach realizacji celów biznesowych wykorzystując wieloletnie doświadczenie Top Managerów, Konsultantów i Trenerów Biznesu pracujących w firmie Marschall Polska. Wraz z początkiem naszej działalności, wyznajemy zasadę, że jedynie najlepsi praktycy w swojej specjalności mogą tworzy standardy, wyznaczad nowatorskie kierunki działania. Dlatego też kładziemy szczególny nacisk na: wysoki poziom merytoryczny naszej pracy skutecznośd stosowanych metod i narzędzi kompleksowośd i szybkośd działania kulturę współpracy dzięki wieloletniemu doświadczeniu Konsultantów, Doradców i Trenerów. Naszym celem jest, aby proponowane przez Marschall Polska rozwiązania należały do najbardziej zaawansowanych w dziedzinie doskonalenia personelu i przynosiły wymierne korzyści klientom. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa i szkoleo, setki skutecznych i nowatorskich projektów dla wielu firm i branż, współpraca z partnerami zagranicznymi i polskimi, są tymi wyznacznikami marki Marschall Polska, które decydują o powodzeniu realizowanych przez nas projektów. NASZA MISJA Co na temat Misji pisze literatura? Misja określa sens istnienia każdego przedsiębiorstwa, powód jego działania. To coś do czego dążą zawsze pracownicy, czemu podporządkowana jest strategia firmy. Najczęściej jest to odpowiedź na pytanie: Dlaczego robimy to co robimy? Dlaczego istniejemy? Misja firmy Marschall Polska składa się z dwóch elementów. W pierwszym z nich opisujemy jacy chcemy byd określamy to w co wierzymy, co leży u podstaw naszego działania. Drugi element opisuje nasze dążenie wsparcia klientów. Jest naszą obietnicą.

2 MISJA MARSCHALL POLSKA Byd najbardziej nowatorską firmą doradczo rozwojową wspierającą partnerów w realizacji celów biznesowych. NASZE WARTOŚCI Znacząca ilośd przedsiębiorstw działających w Polsce coraz chętniej odwołują się do uniwersalnych wartości jak np.: odpowiedzialnośd, etyka, jakośd czy innowacyjnośd to tylko częśd z zagadnieo, których nie może zaniedbywad nowoczesna firma. Podstawą działalności firmy Marschall Polska są nasze wartości, które stanowią czytelny sygnał dla naszych klientów, dla nas jako pracowników dla naszych kontrahentów. Wierzymy, że jako Konsultanci i Doradcy dzięki naszym wartością wpływamy na lepsze postrzeganie firmy Marschall Polska na rynku działając w poszanowaniu norm społecznych, dbając o sprawy istotne dla otoczenia. 2

3 OFERTA ŚWIADOMOŚD BIZNESOWA RYNEK FMCG, Ostatni rok dla polskiej gospodarki jak pokazuje większośd wskaźników makroekonomicznych można uznad za udany w szczególności do roku poprzedniego 2009go. Wiele przedsiębiorstw wznowiło swoje inwestycje, zwiększyło lub ma zamiar zwiększyd w najbliższych miesiąc zatrudnienie pracowników, wzrasta sprzedaż produktów i usług. Jednym z czynników decydujących o tak dobrych wskaźnikach makroekonomicznych przedsiębiorstw działających na polskim rynku był odpowiedni poziom świadomości biznesowej pracowników. Jak pokazują doświadczenia Konsultantów z firmy Marschall Polska w ostatnich trzech latach wiele korporacji międzynarodowych zdecydowało się na wpisanie do swojego systemu kompetencyjnego kluczowej - najważniejszej kompetencji, którą jest właśnie Świadomośd Biznesowa. Mimo znaczącej poprawy poziomu Świadomości Biznesowej pracowników badania Konsultantów z firmy Marschall Polska pokazują wyraźnie, że obszar ten nadal należy do bardzo dużego deficytu, nadal jest kluczową barierą rozwoju przedsiębiorstwa i jego skutecznego konkurowania na rynku. Mimo pozytywnego trendu w ramach rozwoju poziomu Świadomości Biznesowej pracowników aktualne pozostają pytania: Czy Paostwa pracownicy są świadomi dokonujących się zmian rynkowych Czy rozumieją interakcje wewnątrz firmy podnoszące lub ograniczające efektywnośd działao firmy? Czy stosowane narzędzia w Paostwa organizacji nadążają za potrzebami Paostwa klientów? Czy Paostwa pracownicy wykorzystują wszystkie możliwości płynące z dostępnych badao, analiz, narzędzi do realizacji swoich celów biznesowych? Kluczową barierą rozwoju biznesu i skutecznego konkurowania na rynku przedsiębiorstwa nadal jest rozwój poziomu Świadomości Biznesowej pracowników. 3

4 Czym jest Świadomośd Biznesowa? Jest jednym z tych obszarów, który ma decydujący wpływ na rozwój organizacji sprzedaży w ramach podejmowanych codziennych decyzji osób zajmujących stanowiska w działach sprzedaży. To w swej istocie: Zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz otoczenia konkurencyjnego firmy w której pracuje pracownik. Jest sprawnym wykorzystywaniem dostępnej wiedzy, badao rynkowych, rozumieniem mechanizmów i zasad funkcjonowania firmy, a także partnerów handlowych. Świadomośd Biznesowa charakteryzuje się niezwykle istotną cechą: można ją rozwijad dzięki czemu organizację sprzedaży osiągają lepsze wyniki. Świadomośd Biznesowa stanowi tzw. zbiór "twardych" kompetencji decydujących o jakości i o efektach naszych działao w obszarze podejmowania decyzji szeroko rozumianych jako biznesowe. Dzięki świadomemu wykorzystywaniu w codziennej pracy wszystkich obszarów dotyczących Świadomości Biznesowej zyskujemy zdolnośd do funkcjonowania w organizacjach sprzedażowych z najwyższym efektem co z kolei przekłada się na rozwój zawodowy i poczucie własnej wartości dla organizacji sprzedaży w której pracuje pracownik. Warto zwrócid uwagę, iż w interesie każdej organizacji sprzedażowej jest posiadanie w swoich strukturach pracowników o jak najwyższym poziomie Świadomości Biznesowej. Wysoki poziom Świadomości Biznesowej jest najlepszą gwarancją efektywnego funkcjonowania organizacji sprzedażowej. Z wieloletnich doświadczeo Top Managerów wywodzących się działów sprzedaży z sektora fmcg, którzy pracowali w międzynarodowych korporacjach od początku lat dziewięddziesiątych, a obecnie współtworzą zespół Trenerów i Konsultantów w firmie Marschall Polska wynika, iż obszar dotyczący Świadomości Biznesowej Bussines Awareness, często jest pomijany w programach rozwojowych działów sprzedaży. Dlaczego? niektóre firmy nie zauważają deficytu tej kompetencji w swojej organizacji sprzedaży. poziom świadomości biznesowej, który dawniej wystarczał do efektywnego sprzedawania, dzisiaj już jest niewystarczający. odpowiedzialnością za rozwój świadomości biznesowej pracowników obarcza się przełożonych. 4

5 Odpowiedzią na bardzo duże zapotrzebowanie rynku na usługi doradczo rozwojowe w obszarze Świadomości Biznesowej jest oferta firmy Marschall Polska. Proces rozwoju organizacji sprzedażowej w ramach Świadomości Biznesowej oparty jest o autorski model konsultacyjny DCD firmy Marschall Polska. DIAGNOZA Marschall Polska na etapie diagnozy oferuje swoim klientom zastosowanie kilku możliwych narzędzi pomiaru w tym jedynego na rynku polskim Bussines Awareness Arkusz BAA. Najczęściej stosowane narzędzia badawcze na etapie diagnozy: Arkusz testowy BAA świadomości biznesowej Spotkania focus group świadomości biznesowej Audyt organizacyjny świadomości biznesowej Assessment Centre świadomości biznesowej Warsztaty Ownership świadomości biznesowej Wywiady strukturalizowane świadomości biznesowej W procesie Diagnozy badaniem zostają objęte trzy kluczowe obszary funkcjonowania każdej organizacji sprzedażowej. Składają się na nią następujące kryteria: Świadomośd Biznesowa w obszarze Sprzedaży, dotyczący rozumienia otoczenia funkcjonowania organizacji sprzedażowej uwarunkowao zewnętrznych i wewnętrznych. Świadomośd Biznesowa w obszarze Marketingu, dotyczący rozumienia zachowao konsumentów, pozycjonowania produktów oraz mechanizmów decydujących o wyborze danego produktu. Świadomośd Biznesowa w obszarze Finansów, dotyczący szerokiego rozumienia aspektów kosztów związanych z funkcjonowaniem regionu sprzedaży vs. przychodowośd wygenerowana z jej aktywności sprzedażowej. 5

6 KONSULTACJE Konsultanci Marschall Polska w ramach posiadanej wiedzy w wyniku działao przeprowadzonych na etapie diagnozy koncentrują się na rekomendacji procesów rozwojowych wewnątrz organizacji mających na celu zwiększenie poziomu Świadomości Biznesowej. Elementami tego etapu prac doradczych jest: Rekomendacja podejścia zmiany rozwoju procesów biznesowych wewnątrz organizacji. Zmiana sposób myślenia o rozwoju świadomości biznesowej adekwatna do specyfiki organizacji. Rekomendacja zasobów na których podstawie budowad należy proces rozwoju Świadomości Biznesowej w organizacji. Konsultację dotyczące formy wsparcia organizacji na etapie rozwoju Świadomości Biznesowej. ROZWÓJ Etap ten służy praktycznemu doskonaleniu obszarów z zakresu Świadomości Biznesowej w organizacji. Działania tego etapu uwzględniają specyfikę pracy w danym kanale dystrybucyjnym pracowników działów w sektorze fmcg, pozycja w strukturze organizacji: kadra handlowa, średni management, wyższy management. Elementami tego etapu są: Warsztaty świadomości biznesowej Szkolenia świadomości biznesowej Coaching indywidualny Coaching kaskadowy w organizacji Wprowadzanie i kształtowanie kultury świadomości biznesowej w organizacjach Z ramienia firmy Marschall Polska osobą odpowiedzialną za merytoryczny nadzór w ramach realizacji projektów wśród klientów z sektora fmcg w obszarze rozwoju poziomu świadomości biznesowej pracowników działów sprzedaży jest Wojciech Sikora Parter w firmie Marschall Polska. 6

7 CV Wojciecha Sikory autora programów szkoleniowych i warsztatów praktycznych rozwijających poziom świadomości biznesowej w organizacjach. Wykształcenie: Doktorant studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Nauki o Zarządzaniu Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu pedagogiki Absolwent studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego kierunek Marketing i Zarządzanie. Absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek Trener Grupowy. Międzynarodowy Coach ICC Certyfikowany Konsultant PDI Profilor feedback Doświadczenie zawodowe zdobył na początku lat dziewięddziesiątych pracując w koncernach międzynarodowych na stanowiskach średniego i wyższego management u United Distillers oraz International Paper. Od 11 lat czynny Konsultant i Trener. Od 2006 roku Partner w firmie doradczo rozwojowej Marschall Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla działów sprzedaży, rozwoju świadomości biznesowej w organizacjach działów sprzedaży w sektorze fmcg. Projektuje i wdraża procesy rozwojowe w organizacjach poprzez szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje managerskie i handlowe. Specjalizuje się w wprowadzaniu tzw. kultury cochingowej w organizacji działu sprzedaży. Zrealizował w minionych latach projekty rozwojowe dla ponad 140 przedsiębiorstw, przeszkolił w ostatnich 11-tu latach ponad pracowników różnego szczebla m.in. w firmach z sektora fmcg: ALIMA GERBER, AVON COSMETICS, AVON OPERATIONS, BACHA CAMPINA, BROWN FORMAN POLSKA SP. Z O.O., CARLSBERG POLSKA SA, CEDC, COSMOPOLITAN COSMETICS POLSKA, COTY POLSKA, FRITO LAY, HENKEL, HENKEL SCHWARZKOPF, KOMPANIA PIWOWARSKA, L'OREAL POLSKA, LORENZ BAHLSEN POLSKA, MASTERFOODS POLSKA, NIVEA POLSKA SP. Z O.O., OPTIMUM DISTRIBUTION, OSRAM, POLLENA EWA S.A., PREMIUM FOODS, PRIMA - SARA LEE POLSKA SP. Z O.O., PRYMAT, REEMSTMA, SC Johnson, SISLEY, STORCK, TZMO, UNICOM BOLS GROUP, WELLA POLSKA, WYBOROWA S.A., ZT KRUSZWICA i wiele innych. 7

ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZACUNEK POKORA

ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZACUNEK POKORA MARSCHALL POLSKA Firma Marschall Polska jest jedyną firmą doradczo-rozwojową w Polsce dostarczającą Klientom kompleksowe usługi w obszarze Badania i Rozwoju Świadomości Biznesowej. Jesteśmy twórcami unikatowego

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój przewodnik zakupu usług branżowych almanachhrm Almanach niezbędnych informacji o firmach, które kierują swoją ofertę dla działów personalnych i szkoleniowych. Usystematyzowany zbiór praktycznych danych,

Bardziej szczegółowo

Warsztat materiał dla prowadzących szkolenia w ramach projektu Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Warsztat materiał dla prowadzących szkolenia w ramach projektu Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu Strona1 Program szkolenia dla uczestników cyklu edukacyjnego Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych Moduł II: Strategiczne podejście do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z części jakościowej badania Warszawa, 2011 1 Autorzy raportu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015 89 Ocena usług polskich agencji zatrudnienia W warunkach globalnej gospodarki trudno jest różnicować jakość usług jakiegokolwiek przedsiębiorcy ze względu na kraj pochodzenia. Kluczowe znaczenie ma otoczenie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo