ek:s,p Wycieczka z elementami edukacji na trasie tr-6dz - Warszawa- tr-6dz (tytul zadania) W okresie od 16 siemnia 2011r. do 31 siemnia 2011r. roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ek:s,p Wycieczka z elementami edukacji na trasie tr-6dz - Warszawa- tr-6dz (tytul zadania) W okresie od 16 siemnia 2011r. do 31 siemnia 2011r. roku."

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZAD PCLS Ki r S"t'c'v,JAi1.z'l s : r!'j I E Fi f ' J,..i,_,. 0ri0B Z Llir0gl[liEijlElr4 UL4ytii.i)',i r r,;!{'.fi.cl y.,l-'i--r[-tz! ie:i. {-i*!l liii ili: g4?234t-(:riz, ul. Ka;icjsivsil:: i't:i.'ii htri; 0crr037::985, p.[g0f..l 10 i c:<.ti il... J*Lp :t ^2s.$2... (p i e c zq t ofe r e n ta./ ofe re nt 6vt * ) ek:s,p '!P,.At*6 --dteiieqp" n9y.t F-Nf. ' tt _tua I IVF OFERTA organizacji pozarz4dowej Tryb pozakonkursowym Data i miejsce zlo/:enia oferty (wypelnia organ administracji publiczne) Dzialania na rzecz os6b niepelnosprawn:rch - imprezv inteqracuine (rodzaj zadania) Wycieczka z elementami edukacji na trasie tr-6dz - Warszawa- tr-6dz (tytul zadania) W okresie od 16 siemnia 2011r. do 31 siemnia 2011r. roku. w formie WSPIERANIA RE,ALIZACJI ZADANIA* ptzez Zarz4d Woj ew6dztwa L6dzkiego skladana na podstawie przepis6w dziatu II rozaziatu 2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie l. Dane oferenta 1) Nazwa: Polskie Stowarz.vszenie na Rzecz Os6b z UpoSledzeniem Umyslowym. Kolo w tr-odzi 2) forma prawna: ( X ) stowarzyszenie ( ) tundacja ( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna ( ) sp6ldzielnia socjalna ( ) inna 3) numer w Krajowym Rejestrze S4dowym, w innym rejestrze lub ewidencji: (podai nazw e wlasciwego rej estru lub ewidencj i) Numer KRS: ) data wpisu, rejestracji lub utworzetia: (w zaleznosci od tego, w jaki spos6b organizacja powstala) data wpisu KoIaPSOUU w trodzi do KRS: r.

2 5) 6) 7) nrnip: ntregon: adres: miejscowos6: I-6d2. ul.: Karolewska nr posesji: 70/76. dzielnica. Dzielnica- Polesie grnina: tr 6d2. powiat tr-6dzki wojew6dztwo: tr 6dzkie kod pocztowy: poczta:n-6d2. tel.: , faks: ) e) numer rachunku bankowego: llll lnlazwa banku: BANK PEKAO SA nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta: a) Roman Bartoszuk - Antoszewski - przewodnicz4cy Zarz4du Kola PSOUU b) Irena Zmyslowska - skarbnik Zarz4du Kola PSOUU 10)nazw4 adres i telefon kontaktowy jednostki oryartrzacyjnej bezpo5rednio wykonuj4cej zadarie, o kt6rym mowa w ofercie: 11) osoba upowazniona do skladania wyjadnieri dotycz4cych oferty (imie i nazwisko oftv nr telefonu kontaktowego) Monika Dyla. kierownik plac6wki SDS. Tel: ) przedmiot dzialalnodci po4rtku publicznego: a) dzialalno66 nieodplatna pozytku publiczrego: Celem Stowarzyszenie jest dzialarue na rzecz wyr6wnywania szans os6b z uposledzeniem umyslowym, tworzenie warunk6w przestrzegania wobec nich praw czlowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w zyci.u spolecznym oraz wspieranie ich rodzin - dzialalnosd stafutowa nieodplatra. Cel jest realizowany poprzez tworzenie warunk6w do maksymalnieriezaleinrego, samodzielnego, iryci4 do czynnego udzialu w Lycia spoleczryrn, wystgpowanie w obronie i interesie os6b niepelnosprawnych intelektualnie ich rodzin, organizowanie zajel rehabilitacyjno - terapeutyczrych w warunkach bezpieczeristwa i akceptacji, daj4cych zadowolenie z zyciq pewnosi siebie zzachowariem zwi4zk6w rodzirurych oraz wigzi ze Srodowiskiem lokalnym. b) dzialalno5d odplatra pozytku publiczrego: Dzialalno$ci statutowej odplatnej nie prowadzimy l3)je2eli oferent prowadzi dzialatnos6 gospodarcz4: a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w: b)przedmiot dzialalno6ci gospodarczej: Oferent nie prowadzi dzialalnosci sosoodarczei.

3 14) informacje o prowadzonej dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych Cry statut oferenta zawierazapis o dzialalnosci narz.ecz os6b niepetnosprawnych? Tak: X Nie: ( przy wlasciwei odpowiedzinaleint wstawic znak X) Czy oferent prowadzi(-4) dzialalno36 rehabilitacyjn4 na rzecz os6b Tak: X Nie: niepelnosprawnvch? brzv wlasciwei odoowiedzi nalezv wstawid znak X) Od kiedy oferent prowadzi(-4) dzialalno6i narzecz os6b niepetnosprawnych roryoczgcie dzialalnosci kola PSOUU uruchomienie plac6wki SDS uzyskanie osobowo$ci prawnej PSOUU w N,odzi k6tki opis dzialan zrealizowanychprzezoferenta narzeczos6b niepelnosprawnych (w tym: cel dzialani4 liczba os6b niepelnosprawnych objgtych dzialaniem z uwzglgdnieniem dzieci imlodziely,liczbazatrudnionej kadry specjalistycznej i inne informacje) Stowarzyszenie PSOUU prowadzi od momentu powstania r62ne formy pomocy, plac6wki dzienne Ila czlonk6w Stowarzvszenia oraz innvch os6b tego potrzebuj4cych. Od r. prowadzi plac6wkg Srodowiskowy Dom Samopomocy dla 45 os6b z niepelnosprawnodci4 intelektualn4 i innymi sprzg2onymi chorobami niepetnosprawnosci4. Podopiecznymi plac6wki s4 osoby, kt6re ukoriczyly iuz etap edukacji szkolnej, jednak potrzebuj4 Srodowiskowego wsparcia oraz pomocy w nawi4zaniu spoleczrych relacji z innymi lud:zmi. Wsparcie takie jest niezbgdne aby w bezpiecznych warunkach zdobywad umiejgtno6ci pontalaj4cych na pelne uczestnictwo w Lyciu spolecznym. Plac6wka na przestrzeni o6miu lat dzialalnosci przeprowadzila szereg inicjatyw, wyjazd6w cz! imprez integracyjnych dla podopiecznych plac6wki i czlonk6w Stowarzyszenia PSOIIU oraz przyjacictl, rodzin i wszystkich ludzi, kt6rym bliskie sg nasze problemy. Podopiecznymi Stowarzyszenia PSOUU to okolo 90 rodzin w kt6rych pojawil sig problem niepelnosprawno6ci intelektualnej. 54 to dzieci, mlodziel i doro6li, kt6rry w5r6d czlonk6w stowarzyszenia odnalezli swoje miejsce, wsp6lny iqzyk, wsparcie i pomoc w trudnej sytuacji w jakiej sig zralezli. Czgsto rodziny te dotyka r6wnie2 tudna sytuacja rodzinn4 materialna ale i zdrowotna. W znakomitej wigkszosci przypadk6w opiekunami s4 matki, ojcowie to bardzo nieliczna grupa. Niestety malo jest tez rodzin pelnych, kt6re wsp6lnie ponosity by koszty finansowe ale i psychiczre zaistuiialej sytuacji - urodzenia i wychowania osoby niepelnosprawnej. Obecnie gl6wnym dzialaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie plac6wki SDS dla 45 doroslych os6b niepelnosprawnych, kt6re ukoric4yty juz etap edukacji szkolnej, jednak potrzebuj4 jesznzs6rodowiskowego 'wsparcia aby m6c funkcjonowai w pelni w Zyciu spolecznym i kulturalnym.dzialania plac6wki SDS sq nakierowane na wl4czanie spoleczne podopiecznych. Wszelkie zajgciaterapeutyczne prowadzone w plac6wce maj4 na celu wyrabianie nawyk6w celowej ak$wno6ci, ksztattowanie zachowari spolecznie akceptowalnych oraz zltxrigkszenie mo2liwosci tw6rczej ekspresji. Odbywa sig to poprzez r62norodne dzialaria terapeut5rczne m.in. plastyczne, techniczne, muzyczte, komputerowe, itd. Wszelkie przedsigwzigcia maj4 na celu akfiizacjg i,,wprowadzanie" os6b niepelnosprawnych w szeroko rozumiane Lycie spoleczre, we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. Plac6wka prowadzi szeroko rozumian4 terapig zajgciowq obejmuj4c4: - rehabilitacjg spoleczn4; - rehabilitacjg ruchow4; l-rozw6j umiejgtno6ci i zarnteresowari, popruez: zajgcia plastyczro - techniczne, prace dziewiarskie,zajgcia I muzyczne, przygotowywanie przedstawieri i spektakli muzyczno - tanecznych, zajgcia komputerowe, gy rekreacyjne; - edukacjg - doskonalenie umiejgtno$ci pisani4 cz.ytarti4 liczenia. l- komunikacjg werbaln4 i niewerbaln4. l-stymulacjg rozwoju psychoruchowego. l- orientacjg i aktywizacjg zawodow4 uczestnik6w SOS.

4 It. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy Prawnej 6fVut"ry okreslii, czy podstaw4 s4 zisady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferry wsp6lnej.) Spos6b reprezentowania okresla Statut PSOUU i wpis do KRS tll. Szczegotowy zakres rzeczory zadania proponowanego do realizacji 1. Kr6tka charakterystyka zadania Proponujemy uczestnikom plac6wki SDS,, opiekunamivtyjazd do Warszawy pol4czony z oglqdaniem i zviedzaniem takich miejsc jak: Palacu Kultury i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd ten daje mozliwosd zdobycia nowych umiejetnosci a takze daje sposobnosi do poszerzenia posiadanej wiedzy. Termin wycieczki 31 sierpnia 2011r. Miejsce: wycieczka z elementami edukacji na trasie I-6dL - Warszawa - N-6d2. Zwiedzarie obejmuje: Palac Kultury i Nauki - wystawp,,czlowiek: Ewolucja niezwykla. ZaczENosig od erwina..." oraz Centrum Nauki Kopernik z proponowanymi do *matycznymi. Uczestnikom wyjazdu proponujemy r6wniez cieply zwiedzartia wystawami oruz posilek. salami 2. Opis potrzeb wskazuj4cych na koniecznosd wykonania zadania, opis ich prryczyn oraz skutk6w SrodowiskowegoDomuSamopomocyprowadzonegoprzezPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z UpoSledzeniem Umyslowym s4 osoby niepelnosprawne intelektualnie atak1e osoby, u kt6rych dodatkowo wystgpuj4 inne, sprzezone niepelnosprawnosci (DzieciEce PoraZenie M6zgowe, porazenia wielokoriczynowe, Zespol Downa, Fenyloketonuria, Zesp6l Lenoxa - Gestandt, padaczka, problemy z narzqdem ruchu itp.) Zmniejszone mozliwosci intelektualne oraz koniecznos6 dodatkowej, czesto specjalistycznej pomocy przy codziennym funkcjonowaniu spycha osoby niepelnosprawne na margines \cia spolecznego. Problemem tym dotkniete s4 szczeg6lnie osoby niepelnosprawne intelektualnie. Dla os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich barierq czesto nie do pokonania jest wyjscie z domu bez specjalistycznego sprzetu i pomocy os6b trzecich. Waznym, codziennym problemem jest niski poziom zasob6w finansowych. Podopieczni naszei I ac6wki to osoby niepelnosprawne od urodzenia, w wigkszosci utrzymuj4ce sip zrent socjalnych. R6wnieZ Yodzice naszych podopiecznych s4 osobami, kt6re przebywaje na rentach lub wczesniejszych emeryturach. Niestety poci4ga to za sobq niskie dochody a zatem niski standard irycia calej rodziny. Dochodz4ce do tego problemy z fachow4 opiek4 brak akceptacji ze strony otoczenia, trudnosci z transportem s% w wielu przypadkach barier4 nie do przek'roczenia. Dzialania plac6wki SnS se nakierowane na wlqczanie spoleczne naszych podopiecznych. Wszelkie zajgcia terapeutyczne prowadzone w plac6wce majq na celu wyrabianie nawyk6w celowej aktywnosci, ksztahowanie zachowari spolecznie akceptowalnych oraz zwigkszenie mo2liwosci trv6rczej ekspresji. Odbywa sie poprzez rozladowanie napied m.in. podczas zajq(' terapeutycznych - plastycznych i techniczny ch, muzy cznych, komputerowych, itd. Wszelkie czynione przedsiewziecia majq na celu akfywizacje i,,wprowadzanie" os6b niepelnosprawnych w szeroko rozumiane irycie spoleczne. Jest to niezbqdny element rycia os6b niepelnosprawnych, niestety jeszcze zbyt malo jest czynione w tym aspekcie Zycia. Niedostateczne Srodki finansowe plac6wek zajmuj4cych sie tymi problemami skutkuj4nielicznymi dzialamawti lub malym zasiqgiem tych juz realizowanych. Niewykorzystany pozostaje zapal do pracy i potencjal ludzi chetnych do pracy i nowych inicjatyw. Dzialarna o charakterze integracyjnym czynione przez Stowarzyszenie maj4 r6wnie2 na celu zmiane funkcionui kt6re to krnrudza osoby ruepe{nosprawne.

5 3. Opis grup adresat6w zadania (nalezy wpisad grupy docelowe zadania w tym liczbg os6b niepehrosprawnych, z podaniem powiat6w wojew6dztwa l6dzkiego, kt6rych mieszkaricami s4 uczestnicy zadania) Adresatami zadaria s4 osoby niepelnosprawne, kl6re korzystz:q z zajg6 prowadzorlych w plac6wce Srodowiskowego Domu Samopomocy oraz czlonk6w Stowarzyszittiu psotru. Wszyscy podopieczni pochodze z terenu miasta N-odzi. W dniu 3l sierpnia 2011 r. planujemy organrzacjg wyjazdu dla 34 os6b, w tym 20 os6b to niepehrosprawnintelektualnie podopiecmi plac6wki SOS w tr odzi. Przewidujemy udzial w wyje1dzie grupy opiekun6w i wolontariuszy aby m6c zapewni6 jak najlepsze warunki do podr6zy i pobytu w Warszawie. Poniewaz jest to dla niekt6rych podopieczrych pierwszy tego rodzaju wyjud koniecme jest zapewnienie szczeg6lnej opieki. Miejsca, kt6re chcemy z:vvd,ledzat i pokazal naszym podopiecznym se czgsciowo przystosowane do potrzeb os6b n niepelnosprawnych. Niezbgdne jest zatem zapewnienie pomocy wszystkim osobom podr6zuj4cym na wycieczkg aby zapewni! bezpieczefstwo i komfort korzystania z wystaw i atrakcji ftie proponujemy podczas wyjazdu. 4. Uzasadnienie potneby dofinansowania z dotacji inwestycji zuiqzarrych z realizacj4 zadatrjla, w szczeg6lno(ci ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyn sig to do podwyzszenia standardu rcalizacji zadama (wypehrid tylko w przypadkuubiegania sig o dofinansowanie inwestycji) Nie dotyczy. Stowarzyszenie nie ubiega sig o dofinansowania inwestycji. 5. Informacja, W w ci4gu ostatnich 5 lat oferent* otrrymal* dotacjg na dofinansowanie inwestycji mtiryanych z rcalizacj4 zadattta z podaniem inwestycji, kl6re zostaty dofinansowane, organu, kt6ry udzielil dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji (wypetnic tylko w przypadkubiegania sig o dofinansowanie inwestycji) PSOUU w tr-odziw ostatnich 5 latach nie inwestycji wviqzanychz rcalizacja zadana. otrzymalo ani nie ubiegalo sig o dofinansowanie

6 6. Zakladane cele realizacji zadania oraz spos6b ich realizacji Zakladanymi celami z. udrqzaurtymi z rcalizacjq zadatna se: - mozliwosl wyjazdu z domu os6b niepelnosprawnych intelekfualnie. - mozliwosd zdobycia nowych doswiadczeri i umiejgtrosci. - poszerzanie wiedzy i zakresu posiadanych wiadomosci przez uczestnik6w wyjazdu. - podniesienie poczucia warto6ci kazdej z os6b. - rozw6j uzdolnieri i umiejgtnosci. - promocja dzialart na rzecz os6b niepetnosprawnych. Wszystkie cele bgd4 realizowane poprzez organizacjg wyjazdu i sam wyjud pobyt w Warszawie. Podczas ptzejazdu zaplanowano nryiedzante z autokaru Centrum Warszawy oraz stacjonarne mdedzarne i udzial w dw6ch wystawach proponowanych przez Palac Kultury i Nauki - wystawa,,czlowiek: Ewolucja nienvykla. ZaczElo sie od Darwina..." oraz Centrum Nauki Kopernik - gdzie bgd4 mogli obejrzet dotkn46 te wszystkie eksponaty i eksperymenty, o kt6rych dotychczas slyszeli lub widzieli je tylko w telewizji. W Centrum Nauki Kopernik uczestricy wyjazdu bgdq mogli zdobyd nowe doswiadczenia. Cale Centrum Nauki Kopemik jest tak pomyslane i zaprojektowane aby szeroka publicznos6 w nietypowy pos6b stykala sig z tresciami zvti4zanymi z wieloma gatgziarn wiedzy. Wystawy zapraszaj4 icznosi, wywotuj4 emocje, inspiracje, sklaniaj4 do refleksji. Dla wszystkich uczestnik6w wyjazdu przewidziany jest cieply posilek. 7. Miejsce realizacji zadania N,6M - Warszawa -N-6d2. poprzez przsjazd autokarem- w trakcie przejazdu. od 8. Opis poszczeg6lnych dzialarfi w zakresie realizacji zadania (Opis musi by6 sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej -nale2ry wskazadokladny podziai dziataft w ramach realizacji zadanra migdzy skladajqcymi ofertg wsp6ln4.) Organizacja wyjazdu bgdzie obejmowa6 poszczeg6lne dzialania: 1. Rekrutacja uczestnik6w wyjazdu - podopiecnrych- osoby niepelnosprawne, opiekun6w i wolontariuszy. 2. Zapewnienie obslugi terapeutycmej dla uczestnik6w. 3. Wynajgcie autokaru dla uczestnik6w na trasg N,6&2 - Warszawa -N-6d2. 4. Zapewnienie ubezpieczeria uczesbrikom wyjazdu. 5. Zarezerwowanie bilet6w wstgpu na proponowan4 wystawg. 6- Zatezerwowanie posilku dla wszystkich bior4cych udzial w wyjefudzie.

7 9. Harmonogram (W harmonogramie naleiry podai terminy ro4oczgciai zakofrczenia poszczeg6lnych dzialafi oraz liczbowe okre6lenie skali dziajart planowanych prry realizacjizadania (tm. miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba Swiadczefl udzielonych tygodniowo, miesigcznie, liczba adresat6w)) Zadanie realizowane w okresie od 16 sierpnia 20llr. do 31 sierpnia 20llr. Poszczeg6lne dzialania w zakresie realizowanego zadania (oois zeodnv z kosztorvsem) 1.Rekrutacj a uczestrdk6w wyj azdu -podopiecznych- osoby niepelnosprawne, opiekun6w i wolontariuszy. Terminy realizacji po szczdg6lny ch dzialair Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dzialanie W zakresie realizowaneso zadania 2.Zapewnienie obslugi terapeut6w dla uczestnik6w wyjazdu. -WynajEcie autokaru dla uczestnik6w na trase I-6dZ - Warszawa -I,6di2. 4.Zap ewnrenie ubezpieczenia uczestnikom wyjazdu. 5.Zarczerwowanie bilet6w wstepu na proponowan4 wystawq Za wszystkie dzialaria dotycz4ce realizacji dw projektu odpowiedzialny jest Znzqd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os6b z Upo6ledzeniem Umyslowym, Kolo wt-odzi. 6.Zarezerwowanie posilku dla wszystkich bior4cych udzial vtyjeldzie. '2. Wyciec zka z elementami edukacji, zwiedzanie wystawy - L6dz-Warszawa-N,6dL

8 10. Zil<ladane rezultaty realwacji zadania (nale2y opisai zakladane reailtzty zadanla - czy bgd4 trwale, w jakim stopniu realizacj a zadania zrnieni sytuacjg os6b niepehrosprawnych orazprzyceyni sig do rozwiqzania problemu spoleczrego lub zlagodzi jego negatywne skutki) Zakladanymi rezultatami nryiqzarlymi z rcalizacj4 zadanta sq: - mo2liwost poszeruenia zakresu doswiadczeri os6b niepetnospftlwnych intelektualnie. - mo21iwo56 rozszerzania zasob6w wiedzy o Warszawie - stolicy Polski, zasob6w wiedzy dotycz4cych ewolucji czlowieka i jego historii - Wystawa w Palacu Kultury i Nauki; poszerzenie wiedzy z r6znorodnych kierunk6w wiedzy pozyskana po wizycie w centrum Nauki Kopemik. - podniesienie poczucia wartosci kazdej z tych os6b. - rozw6j spoleczny i poszerzenie umiejgtno6ci radzeria sobie w nowym Srodowisku - jednak w bezpiecznych warunkach, jakie zapewnia bliska obecnosd opiekun6w. - promocja dzialai na rzecz os6b niepelnosprawnych. Wszystkie cele bgd4 realizowane poprzez wyjard i mvtedzante wystaw, CNK i proponowanych nim sal i warsztat6w tematycznych podczas, kt6rych do6wiadcza sig wiedzy. lfektem naszych dzialan jest podejscie rozumiane jako upodmiotowienie os6b niepehrosprawnych profilaktyk4 jak i ograniczeniem marginalizacji os6b niepelnosprawnych intelektualnie. Wymiernym efektem bgdzie zdobycie dodatkowych nowych spolecznych kontakt6w. poszerzenie Dla wielu os6b niepelnosprawnych uczesbrictwo w wycieczce podczas, kt6rej mog4 sie wiele nauczyl jest jedynq forme aktywnosci. Stwarzanie dodatkowych form uzyskiwania wiedzy oraz nawi4zywanie wsp6lpracy sprawia" 2e poszerzaj4 sig krggi znajomych, prryjaci6l. Osoby niepelnosprawne mog4 zobaczyl,,zycie" poza osrodkiem jaki najqod lat, majqtez mo2liwos6 wyjazdu poza miejsce zamieszkaruu zdobycia nowych umiejgtnosci, mozliwosci spolecznychltp. lv. Kal ku lacja p rzewidywanych koszt6w real izacj i zadan ia 1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w: Lp. Rodzaj koszt6w (nalezy uwzglgdnic wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnosci' zakupu usfug, zakupu rzecry, {) o wynagrodzeri) ( J N B 5 B () N a 11 h F N Koszt calkowity (w zl) Ztego do pokrycia z wnioskowanej dotacji ( w zl) Ztego z finansowych Srodk6w wlasnych, Srodk6w z innych Lr6del, w tym wplat i oplat adresat6w zadania (w zi) (dotyczyjedynie wspierania zadania) Koszt do pokrycia zwkladu osobowego, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczef wolontariusry (w zl)

9 I Koszty merytoryczret) po stronie PSOUU 2): 1) Koszty wynajgcia autokaru I 2.00 tra )Koszty pracy terapeut6w godz 384,00 384,00 3) ubezpieczenie uczestnik6w 34 2 polisa 68,00 68,00 4)bilety do PKiN - wystawa 1 40 f-ra )ciepty posilek f-ra 816,00 816,00 6) parkingi, wej6cia itp J 50 f-ry, ra -ki OGOI.EM II. Koszty obsfugi', zadal;ia, w tym koszty administracyjne po stronie 2): 1)... 2,\ OGOI-EM u. Inne koszty, w tym koszty wlposazenia i promocji po stronie'): l)... 2\ OGOLEM IV. Ogt6lem: , t) Nalezy wpisad koszly bezposrednio zwiqzarc z celem realizowaneg o zadania. " " W przypadku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dol4czaj1do tabeli informacjg o swoich kosztach. Nalely wpisai koszfy ztriqzarrre z obslug4 i administracj4 realizowanego zadaniq kt6re zwi4zane s4 z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obstug4 finansow4 i prawn4 projektu. 2. Przewidywane trildla finansowania zadania: I Wnioskowana kwota dotacj i 2.816,00 zt 73,76 %;o 2 Srodki finansowe wlasne (dotyczy jedynie wspierania zadania) t a % J Srodki finansowe z innych ir6de\ogo,lem (Srodki finansowe wymienione w pkt ) 3.1 (wypelni6 tylko w przypadku ubiegania sig o dofinansowanie inwesfycji) 0.00 zl 0.00 % wplaty i oplaty adresat6w zadania (dotyczy j edynie wspierania zadania) 0.00 zl 0.00 % J.L dotacje z budzetu paristwa lub budzetu jednostki samorz4du terytorialnego, fundusry celowych, Srodki z fundusry strukturalnych) (dotyczy jedynie wspierania zadania) Srodki finansowe z innych ir6delpublicznych (w szczeg6lno6ci: 0-00 zl 0.00 % Pozostale (dotyczy jedynie wspierania zadania) 4 Wklad osobowy (w tym dwiadczenia wolontarius4t i pracaspoleczra czlonk6w) 0.00 zl 0.00 % 5 Og6lem (6rodki wymienione w pkt 1-4) 0.00 zl 0.00 % zt 100%

10 3. tr'inansowe Srodki z innych trildelpublicznych - NIE DOTYCZY (Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowieni4 o kt6rym mowa w $ 16 ramowego wzoru umowy, stanowi4cego zal4cnik nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecanej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofer$ i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicmego ofizwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dotyczy jedynie oferfy wspierania realizacji zadania-) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finans6w publicznych Kwota Srodk6w (w zl) lnformacja o tym, czy wniosek (oferta) oprryzrl,lenie Srodk6w zostal(-a)rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy teznie zostal(-a) jeszcze rozpatrzonv(-a) TAKAIIE* TAKA{IE* TAKA{IE* TAKA{IE* Termin rozpatzeniaw przypadku wniosk6w (ofert) nierozpatrzonych do czasu zloirenia niniejszej oferly Uwagi. kt6re mog4 mie6 znaczenie przry ocenie kosztorysu:, Zaplanowana wycieczfta z elementami edukacji jest zorganizowana dla podopiecrlych plac6wki SDS i opiekun6w. Podczas wyjazdu zapewniamy opieke terapeutyczn4 i ciepty posilek. Aby bezpiecznie dojechad do miejsc wystaw zapewniamy wszystkim autokar. ZaplanowaliSmy wyjazd do Warszawy polqczony ze rwiedzantem Centum Warszawy z autokaru oraz obejrzeniedw6chwystaw-w Palacu Nauki i Kultury oraz wystaw w Centrum Nauki Kopernik. Jednak aby m6c zwiedzil dwcentumnauki Kopernik musielismy zamilwtl ioplaci6 bilety przez oktesem, o kt6rym m6wimy we wniosku. Fakturg i bilety juz posiadamy dla calej grupy. V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacjizadana (Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bgdq zatrudnione przy realizaqi zadani4 oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nalery przyporz4dkowad zasoby kadrowe do dysponuj4cych nimi oferent6w.) Podczas zaplanowanego wyjazdu opiekg terapeutyczne bede zapewniali pracownicy plac6wki SDS. 1. Jadwiga Grzyb - Fiotrowska - -nauczyciei terapeuta z wieloletnim staipm pru"y * plac6wce SDS; Wyksztalcenie wy2sze magisterskie - WyLsza Szkota Pedagogiki Specjalnej, mgr pedagogiki specjalnej, rewalidacja upo6ledzonych umyslowo. 2. El2bieta Gawlowska - naucqyciel terapeuta z wieloletnim stazem pracy w plac6wce SDS; Wyksdalcenie wyzsze magisterskie - Wy2sza Szkola Pedagogiki Specjalnej, mgr pedagogiki specjalnej, rewalidacja upo6ledzonych umyslowo. 3. MonikaDyla-kierownikplac6wki SDS, wyksztalcenie wylsze pedagogiczre-mg pedagogiki spolecznej w zakresie pracy socjalno - wychowawczej, specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Spolecznej Utr-. 4. Miroslawa Gaj - pomoc terapeuty, wyksztalcenie na poziomie studium pomaturalnego. 5. Roman Bartoszuk - Antoszewski - pomoc terapeuty, wyksztalcenie $rednie. 6. kena Zmyslowska - pomoc terapeuty, wyksztalcenie na poziomie studium pomaturalnego.

11 2. Zasoby rzeczowe oferenta* przewidywane do wykorzystatiaptzy rcalizacjizadama (Np. lokal, sprzg! materialy. W przypadku oferty wsp6lnej taleiry przyporz4dkowac zasoby rzeczowe do dysponuj4cych nimi oferent6w.) Lokal, kt6ry wynajmowany jestprznz Stowarzyszenie to okolo polowy budynku, w kt6rym miesci sig Zlobek. Zajmujemy dwie kondygnacje, na kt6rych znajduj4 sig sale terapeutyczre (5 sal) oraz pokoje (3 pokoje) do zaj96 komputerowych i psychologicrrych, techniczrych, a takize zabieg6w rehabilitacyjnych z uzyciem specjalistycznych un'tdzeh. Posiadane sale terapeutyczre mog4 by6 wykorzystane podczas realizacji projektu. Wynajmujemy lokal o powierzchni ok. 300 m2. Do plac6wki prowadzi podjazd dla w6zk6w, za3 plac6wka dysponuje schodolazem dzigki, kt6remu mo2emy niwelowa6 bariery architektoniczne w budynku. Budynek bez barier architektonicznych, dostosowany dla os6b niepetrosprawnych. Plac6wka wyposazona jest r6wnie2 w sprzgt i wyposazenie do rehabilitacji: sala rehabilitacyjna wyposazona w specjalistyczny sprzgt: UGUL zoprzytz4dowaniem, st6l rehabilitacyjny, urz,4dzenie wielofunkcyjne rehabilitaryjne ATLAS, wanna z hydromasazem, urz4dzenie do elekhoterapii, laseroterapii, magnetoterapii i ultradfwigk6w ataki:e rotory, ergometr, bie2nig, stepper, rowerki rehabilitacyjne, st6l do 6wiczeri manipulacyjnych dloni, drabinkg, laweczkg, sztangi, materace, pilki, sollux oraz l*pg Bioptron i drobny sprzgt rehabilitacyjny. Sala komputerowa wyposazona w cztery komputery stacjonarne, z oprogramowaniem. Logogry, programy komputerowe (np. logopedyczry), gry, Klik - ktaki itd. Posiadamy r6wnie2 na wyposazeniu specjalistycznq klawiaturg InellyKey dla os6b z przykurczami w obrgbie koficqfn g6rnych. Infrastruktura i wyposai:enie jakim dysponuje plac6wka Srodowiskowego Dom Samopomocy pozwala na rzeprowadzenie programu wsparcia sieci oparcia spolecznego dla os6b z upo6ledzeniem umyslowym. 3. Dotychczasowe doswi adczenia w realizacj i zadafi podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kt6re z tych zadaf realizowane byty we wsp6lpracy z adminishacj4 pubticzn4) Stowarzyszenie posiada wieloletnie do6wiadczenie w realizacji wielokierunkowych dzialah na rzacz Srodowiska os6b niepelnosprawnych, mieszkaric6w tr odzi ale i Wojew6dtvta tr-6dzkiego. - realizacja turnus6w rehabilitacyjnych dla os6b niepelnosprawnych. Prowadz4c plac6wkg SOS oa 2003 roku mieli6my okazje wsp6lpracowad z wieloma innymi z terenu wojew6dztwa dzia\aj4c wsp6lnie dla dobra naszych podopiecznych. M.in. dzialania realizowane przez PSOW w latach : plac6wkami dla podopiecznych, plac6wki SDS lszeroko rozumiana rehabilitacyjna obejmuj4ca uczestnik6w plac6wki SDS) - Wojew6dztwo l-6dzkie - Regionalne Centrum Polityki os6b niepelnosprawnych pol4czone z rehabilitacj4 RCPS oraz MOPS. PFRON w dyspo4ycji - organrzacja programu,,centrum Aktywno6ci" w ramach realizacji Sieci Oparcia Spolecznego dla Os6b z Zaburzeniami Psychicznymi - $rodki z Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej 4. Informacj4 czy oferent* przewiduj e(-4) zlecac rcalizacjg zadaniaw trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwiehria2}}3 r. o dzialalno5ci pofirlku publiczrego i o wolontariacie Nie przewidujemy. l1

12 OSwiadczam (-y), ze: 1) proponowane zadanie publiczne w calo6ci mie5ci sig w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego sfsrsnhbg r nt6#)' 2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieraniel) oplat od adresat6w zadania; 3) oferenvoferencil) lesusel) zwiqzany(-ni) niniejszq ofertq do dnia.%,.q8,.n./1.y...; 4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycz4 AoZyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, po2.926, zpo2n. zm.); 5) oferenuoferencil) skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega Hdtzalegal+) 1) z oplacaniem nale2nosci z tytulu zobowiqzad podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel); 6) dane okreslone w czgsci I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S4dowym/wla6ciwq ewidencjql); 7)wszystkie podane w ofercie orazzalqcznikach informacje sqzgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 5 ili Kola Lrewi bks :- I :;'i j :i L h: i-) /" I i'i i I i,1 i i il4'r lir.ovii I I'r :':, '..--1i.1Zl tr'ti. tilll 9i-:1;;,'' -:;,:.:,.,..i l. itar,:it',r''s i...r:i / i't lj (.) : ii;.j i ::!l rj, i;, P.i: G f:.: I I 1 ] i tt'i.4:i 1? '..\\tr (podpis osoby u powaznionej lub podpisy osob upowaznionych do skladania o5wiadczefl woliw imieniu oferenta/oferent6wl) Data... Zalqczniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SEdowego, innego rejestru lub ewidencjiza) 2. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladajqcych ofertg wsp6lnq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wla6ciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w). PoSwiadczen ie zlo2enia ofertv2s) okfr- T/U,^RTe- Nl d,at. e. O+. A'0,?/ u STARSZY. INSPEKTOR n mgr Ma&fl6 nydz \a/vdltat os Rehabllitacli Osbb t'tiepetncsprawnych T2

13 Adnotacje urzgdowe (wypetnia organ administracji publicznej) {-te "-4u'rtrz.tt1e'+rp / "& n^'r + ll lfpf lsse l^.o/u starszy NSPEKTOR :lal d3. Niepelnosprawnych TIWAGA: o W ofercie nalezy wypelni wszystkie rubryki, ewentualnie wpisat,,nie dotltczy". a W prrypadha gdy w formulozu oferty przewidziano zbyt malo miejsca naleiyt dolqczyt zalqcmik o odpowiedniej numeracji. Zalqcmiki powinny zostai sporzqdzone w uhadzie przewidzianym dla odpowiednich rubrykformulqza. Wsrystkie kserolapie dohtmentfiw muszq fu6 pofwiadczone za zgodnoflt z oryginalem przez osoby upowainione do shadania o9wiadczertwohw imieniu oferenta(6w) na kazdej stronie. * niepotrzebne slcresli6 t3

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA*

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (Y-CH)*/ PODMIOTU(-ÓW) O KTÓRYM (-CH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do...

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do... W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... (rodzaj zadania publicznego 2) )......

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/*, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1784/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ... Data i miejsce złożenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

w okresie od... do... (organ administracji publicznej)

w okresie od... do... (organ administracji publicznej) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) 1) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie... (pieczęć oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce ożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd. 7) tel.: 667972560 faks:.- e-mail: cypel@ulanow.eu, http: 8) numer rachunku bankowego: 21 9430 1032 4000 1922 2000 0002 nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oddział Ulanów 9) nazwiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA --,uwskie TowarzystwoPIIyjacIól ClIOIyCh HOSPICJUM o ':l4-100pulawy.ul. Niemcewicza 2a ~ ~ STAROSTWOPOWIATOWE1 w Pulawach Do ~ c.. &J ~... 2010 06 25 dn. ReI.430938763,NIP718-220-24-30~:g -. la 2010-06-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl)

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPOLNAT) organtzacjt POZARZ4DOWEJTYCHyPODMTOTU(-OW), O KTORYMGYCH) MOWA w ARr.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm.

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.01.2016 r.... pieczątka wnioskodawcy... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA Głogów. 28.02.2014 WK.DPSiZ. 525. Y. 2014 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. 1, Parafia Rzymsko

Bardziej szczegółowo

Data i miejscc zlozcnia ofert)' ($]?ctnia organ administracj i publicznej) OFERTA

Data i miejscc zlozcnia ofert)' ($]?ctnia organ administracj i publicznej) OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (:J--\:'-\ z- t) - 1 l,,!','f D't'o!_\ 'l tt. / t) - Data i miejscc zlozcnia ofert)' ($]?ctnia organ administracj i publicznej) OFERTA ORGANZACJI POZAM,4DOWEJ(-YCHyPODMIOTU('OW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej" w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r.

1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r. Zalqcznik nr, OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zespol ' Ekonomiczno-Admrnistracyjny Szkol w Staninie 1 3. 7, 215 wpt YhlEL Data i miejsce zlohenia oferty (qpetnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

Turystyka i krajoznawstwo

Turystyka i krajoznawstwo STOWARZYSZENIE SUKCES Jeziorzany 74, 32-060 Liszki NIP: 9442174285, Reg. 120582035 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Liszki, dnia 11.05.2016 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU (ÓW), O KTÓRYM (YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r....... (pieczęć klubu sportowego) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO . ~ T ii Gj\Q do kct&l 11 Urzad Miasta Szczecin Biurods.OrganizacjiPozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245 los bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl "1 BOP-lO "';:'. '::L'~~;.. "':.,)-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr AO.0050.210.2016 Burmistrza Miasta Kluczborka OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty /Wypełnia organ administracji publicznej/ OFERTA Dziennego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego) Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)... (pieczęć nagłówkowa oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej)

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) (rodzaj zadania publicznego Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA 11 UrzadMiastaSzczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl KLUB ~ SPORTOWY 71-637 Szczecin, ul. Firlika 41 tel.

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno (organ administracji publicznej) Rehabilitacyjne AMAZONKA 64 100 Leszno, ul. Chrobrego 37 Tel. 065 520 51 15 NIP 6971599698 REGON 410223889 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 10.09.2013 r. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

oswraocznnrn MAJATKowE

oswraocznnrn MAJATKowE oswraocznnrn MAJATKowE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajecego gminn4 osob4 prawn4 oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik nr 1 do rozporządzenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia.(poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ!!! ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego)

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ (data i miejsce złoŝenia oferty) podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia. IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

Data rozpoczęcia. IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

;*"-'9'.f:-'o\ 53i."#l[e "

;*-'9'.f:-'o\ 53i.#l[e Fundacja "ARKA" ;*"-'9'.f:-'o\ 53i."#l[e " oferta REALTZACJT ZADANTA PUBLTCZNE tum'u'o*t5- e rltl f.ir f1*o& 5[P ll'l ltol'l REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ w LODZI 2011 _08_ 2 6 :,&,f,7.(,,,.roar,,&r

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 22.10.2012 Data

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY 15.03.2013 Stargard Szczecinski Data i miejsce ztotenia oferty (wypetnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

BOP-10. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

BOP-10. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 105 bop@um.szczecin.pl www.szczecin.pl BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO. I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania

WZÓR OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO. I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania WZÓR (pieczęć podmiotu uprawnionego).. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania 1) Pełna nazwa podmiotu... 2) Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w zespole/druzynie wokresie od skladany na podstawie uchwaly nr.. Rady Gminy Golub- Dobrzyn z dnia 2009 r. W KWOCIE

WNIOSEK. w zespole/druzynie wokresie od skladany na podstawie uchwaly nr.. Rady Gminy Golub- Dobrzyn z dnia 2009 r. W KWOCIE Za^cznik nr 1 do uchwaly nr XXVI /150/09 Rady Gminy Golub- Dobrzyri z dnia 24.02. 2009 r. (piecz^c) (data i miejsce zlozenia) WNIOSEK (nazwa klubu/ stowarzyszenia sportowego) O WSPARCIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO

OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO ... (pieczęć podmiotu uprawnionego)... (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA PODMIOTU UPRAWNIONEGO I. Dane podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania: 1. Pełna nazwa podmiotu: 2. Forma

Bardziej szczegółowo

2015-10- 2? Datawpfywu Data1! 'nffiejsee-ztozervia oferty ''

2015-10- 2? Datawpfywu Data1! 'nffiejsee-ztozervia oferty '' OFERTA RALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO skhulana w try hie art. 19 a ustawy o diialalitosci pozytku pubiicznego. Regionahn Osrcdek _... Polityki SpcMeczne; w Opolu Depnrlamen I pjjhalpobjjmjggotagnd if!?.'

Bardziej szczegółowo