I stopnia inżynierskie. mgr inż. Irena Werner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I stopnia inżynierskie. mgr inż. Irena Werner"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IPBUDO-IP-1o4-2012KBIBES Pozycja planu: A-4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Cele i założenia przedmiotu Edukacja techniczna Budownictwo I stopnia inżynierskie praktyczny stacjonarne Budownictwo energooszczędne, Konstrukcje budowlane i inżynierskie Instytut Politechniczny, Zakład Budownictwa mgr inż. Irena Werner B. Semestralny rozkład zajęć według planu studiów Semestr Wykłady audytoryjne Brak Wiedza ogólna na poziomie szkoły średniej Świadomość dynamiki rozwoju myśli technicznej jak i skutków społecznych, środowiskowych. Świadomość potrzeby stałego aktualizowania wiedzy, ostrożności w podejściu do nowinek technicznych, technologicznych mających/mogących mieć wpływ na środowisko -> populację ludzi laboratoryjne projektowe Seminaria Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) Liczba punktów ECTS I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. W1 W2 U1 U2 U3 Opis efektów WIEDZA Ma elementarną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w technice i technologiach mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na środowisko, społeczeństwo Ma elementarną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych i środowiskowych uwarunkowań działalności inżynierskiej. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, oraz innych źródeł, integrować je. Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków Potrafi pracować indywidualnie i w małym zespole, potrafi zrealizować powierzone mu zadanie, dotrzymuje zobowiązania terminowe Ma umiejętność samo m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych Odniesienie do kierunkowych efektów K_W20 K_W20 K_U16 K_U20 K_U23 Odniesienie do efektów dla obszaru T1P_W02 T1P_W08 T1P_U01 T1P_U11 T1P_U05 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie K_K06 T1P_K01

2 K2 potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji (opinii) dostępnej w masowych mediach mających odniesienie do nowych rozwiązań technicznych, technologicznych mających/mogących mieć wpływ na środowisko, społeczeństwo 3. METODY DYDAKTYCZNE K_K10 T1P_K02 Wykład: prezentacja multimedialna; Seminarium: (miejsce sala komputerowa z dostępem do internetu dla każdego studenta). Studenci w grupach opracowują wybrane przez siebie, interesujące ich zagadnienia. Podział na grupy studentów, szczegółowość opracowanych przez nich zagadnień prowadzący uzależnia od grupy studentów, jej potencjału. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład: zaliczenie pisemne, forma testu; Seminaria: ocena z procesu przygotowania, prezentacji projektu. Projekt kończy się multimedialną publiczną prezentacją (na forum grupy studenckiej). 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B Wykład Historia rozwoju techniki Kronika rozwoju techniki świata starożytnego Kronika rozwoju techniki okresu Średniowiecza i Renesansu Rozwój techniki w okresie nowożytnym Początki wielkoprzemysłowej produkcji masowej Zespalanie się badań i technik Wkład Polaków w rozwój techniki Rozwój przemysłu a przemiany społeczne, środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w czasie, Przewidywane kierunki rozwoju techniki, Nowoczesne technologie zarys, nowinki Seminaria Zagadnienia do wyboru jak wyżej + tematy zgłoszone przez studentów, gdzie - kontekst koreluje z powyższymi treściami - uwzględnienie przykładów myśli technicznej wykorzystanej w praktyce z negatywnymi skutkami dla środowiska, społeczeństwa korelacji w czasie 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt Test Forma oceny Proces przygotowania projektu w grupie Ocena/samoocena w grupie z powierzonego zadania (odpowiedzialność, kreatywność) Źródło informacji (autorytet) dobór treści (obiektywizm, zwięzłość) Wnioski (czytelność argumentacji) Prezentacja (komunikatywność, dobór narzędzi przekazu, estetyka, kultura osobista) W1 x x W2 x x x x U1 x x x x U2 x x U3 x x x x x K1 x x x x x x K2 x x x x x x Strona 2 z 7

3 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca [1] Paturi F. R.: 1992 r.; Kronika Techniki. Wydawnictwo Kronika Warszawa, [2] Orłowski B. i inn.: 1997 r., Encyklopedia odkryć i wynalazków. Wiedza Powszechna, Warszawa, [3] Orłowski B.: Historia techniki polskiej. Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Radom NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych - wykład 15 Przygotowanie do testu kończącego wykład 8 Przygotowanie, prezentacja projektu seminaria, - praca samodzielna Łączny nakład pracy studenta 58 Liczba punktów ECTS proponowana przez nauczyciela 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa komisja ds. projektowania programów ) 2 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z testu zaliczającego wykład 40% Ocena z projektu 20% Ocena za stopień indywidualnego zaangażowania w proces tworzenia 60% projektu, jego prezentacji RAZEM 100 % Piła dn r.

4 Kod przedmiotu: IPBUD-I-1o4-2012BEKBIS Pozycja planu: A-4 9. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Cele i założenia przedmiotu Rozwój zrównoważony Budownictwo I stopnia inżynierskie praktyczny stacjonarne Budownictwo energooszczędne, Konstrukcje budowlane i inżynierskie Instytut Politechniczny, Zakład Budownictwa mgr inż. Irena Werner Brak Bez wymagań. Na początku zajęć zostanie ustalony punkt wyjścia tzn. posiadanych kwalifikacji grupy studentów w zakresie elementarnej wiedzy podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej. Zaszczepienie wrażliwości i wykształcenie postawy prośrodowiskowej. Uświadomienie studentom faktu, że ochrona przyrody i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju jest powinnością ich samych, a nie jedynie instytucji państwowych, a więc ochrona środowiska zaczyna się w domu i najbliższym otoczeniu, a kończy na szczeblu międzynarodowym. B. Semestralny rozkład zajęć według planu studiów Semestr Wykłady audytoryjne laboratoryjne projektowe Seminaria Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) Liczba punktów ECTS I EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis efektów WIEDZA W1 Wykazuje elementarną znajomość wybranych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej W2 Ma elementarną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań działalności inżynierskiej UMIEJĘTNOŚCI U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je. Ma umiejętność słuchania otwartość na argumenty innych Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. U2 Potrafi pracować indywidualnie i w małym zespole, potrafi zrealizować powierzone mu zadanie, dotrzymuje zobowiązania terminowe U3 Ma umiejętność samo m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Strona 4 z 7 Odniesienie do kierunkowych efektów K_W01 K_W20 K_U16 K_U20 K_U23 Odniesienie do efektów dla obszaru T1P_W01 T1P_W08 T1P_U01 T1P_U11 T1P_U05

5 K1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych. Rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy K2 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do obszaru na styku społeczeństwo-ekonomiaśrodowisko K3 Ma świadomość odpowiedzialności za realizację powierzonego zadania oraz za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową (na każdym etapie ścieżki decyzyjnej ). 11. METODY DYDAKTYCZNE K_K06 K_K10 K_K01 T1P_K01 T1P_K02 T1P_K03 T1P_K04 Wykład: problemowy aktywizujący z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego; przegląd prasy aktualne wydarzenia z obszaru przedmiotu, dyskusja Seminarium: (miejsce sala komputerowa z dostępem do internetu dla każdego studenta) Studenci w grupach opracowują wybrane przez siebie, interesujące ich zagadnienia. Podział na grupy studentów, szczegółowość opracowanych przez nich zagadnień jak i kontekst przekazu prowadzący uzależnia od grupy studentów, jej potencjału. Prowadzący podsuwa studentom literaturę, gdzie wnioski, opinie w odniesieniu do danego zdarzenia, zjawiska są sprzeczne. Prowadzący dzieli się swoją opinią na dany temat pozostawiając studentowi prawo do swojej opinii popartej obustronnie autorytetami (autor, dziedzina zawodowa, rok informacji, motywacja) 12. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU zaliczenie przedmiotu (składowe): sprawdzian pisemny po uzupełnieniu braków punktu wyjścia, test z wykładu, ocena z procesu przygotowania, prezentacji projektu. Projekt kończy się multimedialną publiczną prezentacją (na forum grupy studenckiej). 13. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wpisać treści osobno dla każdej z form zajęć wskazanych w punkcie 1.B Organizmy modyfikowane genetycznie GMO, tak/nie Autor programu (sylabusa) uwzględnia możliwość dołączenia do tematów jak wyżej innych zagadnień zgłoszonych przez studentów obejmujących aktywność człowieka na styku obszarów społeczeństwo, ekonomia, środowisko (możliwość uznania kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego kształcenie nieformalne) 14. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt Sprawdzian Test Ocena/samoocena w grupie za powierzone zadanie (odpowiedzialność, kreatywność) Forma oceny (podano przykładowe) Proces przygotowania projektu w grupie Źródło informacji (autorytet) dobór treści (obiektywizm, zwięzłość) Wnioski (czytelność argumentacji) Prezentacja (komunikatywność, dobór narzędzi przekazu, estetyka, kultura osobista) W1 x W2 x x x x U1 x x x x U2 x x U3 x x x x x x x K1 x x x x x x x K2 x x x x x x x

6 K3 x x x x x x x 15. LITERATURA podstawowa uzupełniająca [1] Podgórski W.: 2003 r,, Podstawy Ekologii, wyd. AE we Wrocławiu, [2] Kozłowski S.: 2002, Ekorozwój. wyzwanie XXI wieku, PWN, [3] Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona srodowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1994 [4] Bartniczak B., Ptak M.: 2011 r. Opłaty i podatki ekologiczne teoria i praktyka [5] Strona internetowa Ministerstwa Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zakładki do aktów prawnych Strony internetowe organizacji rządowych, pozarządowych, ruchu obywatelskiego Rocznik Statystyki Międzynarodowej; http//www.stat.gov.pl/gus 16. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 15 k 5 s 5 k Udział w zajęciach dydaktycznych - wykład Przygotowanie do testu kończącego wykład praca samodzielna Uzupełnienie braków punktu wyjścia, test końcowy - seminaria Przygotowanie, prezentacja projektu: seminaria, - praca samodzielna Łączny nakład pracy studenta 60 Liczba punktów ECTS proponowana przez nauczyciela 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa komisja ds. projektowania programów ) 10 k 25 s 2 9.OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena ze sprawdzianu po uzupełnieniu braków punktu wyjścia 20% Ocena z testu zaliczającego wykład 20% Ocena z projektu 20% Ocena za stopień indywidualnego zaangażowania w proces tworzenia projektu 40% RAZEM 100 % Piła, dn r. Wymiary rozwoju zrównoważonego Strona 6 z 7

7 zrównoważenie Środowisko Ekonomia

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-606a Nazwa modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2015 / 2016 A.

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo