PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2013/S 034-054236. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Osoba do kontaktów: Sylwia Głowala Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: usługi bankowe Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjne dla pracowników BGK (uczestników szkoleń) na rok 2013/2014 cz. od I do IV Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 1/10

2 2/10 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Usługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjne dla pracowników BGK (uczestników szkoleń) na rok 2013/2014 części od I do IV Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Część I usługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna wraz z rekreacją 1) Krótki opis Część I usługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna wraz z rekreacją 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Cześć II usługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna wraz z rekreacją 1) Krótki opis Cześć II usługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna wraz z rekreacją 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 2/10

3 3/10 Nazwa: Część III usługa hotelarsko gastronomiczno-konferencyjna wyłącznie na terenie miasta Warszawa, dzielnica Śródmieście 1) Krótki opis Część III usługa hotelarsko gastronomiczno-konferencyjna wyłącznie na terenie miasta Warszawa, dzielnica Śródmieście 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Część IV usługa gastronomiczno-konferencyjna wyłącznie na terenie miasta Warszawa, dzielnica Śródmieście 1) Krótki opis Część IV usługa gastronomiczno-konferencyjna wyłącznie na terenie miasta Warszawa, dzielnica Śródmieście 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ), Część II zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ), Część III zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych ), Część IV 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych ), 2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia r. Termin wniesienia wadium upływa w dniu r o godz Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. -w gwarancjach bankowych -w gwarancjach ubezpieczeniowych -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Biuro Zamówień Publicznych osoba do kontaktów j.w. w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu -w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta /10

4 4/10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Usługi hotelarsko-gastronomicznokonferencyjne dla pracowników BGK (uczestników szkoleń). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 4.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 5.Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 6.Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 ustawy PZP- - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a oraz - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2.posiadania wiedzy i doświadczenia; 3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w części VI SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1.Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 3.1 do SIWZ. 2.Wykaz zasobów wraz z podstawą dysponowania tymi zasobami, o którym mowa w cz. VI SIWZ wg Załącznika nr 3.5 do SIWZ. 4/10

5 5/10 3.Wykazu wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu Doświadczenie stanowi załącznik 3.3 do SIWZ 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 3.2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) 1.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w części VIII SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w części VIII B SIWZ: 1) ust. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został określony w sekcji III 2.3) Ogłoszenia, Zamawiający Żąda następujących oświadczeń i dokumentów: - Ośwadaczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - Dokumentów wskazanych w sekcji III 2.3) ogłoszenia o zamówieniu 5/10

6 6/10 III.2.2) III.2.3) Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - Wykaz zasobów wraz z podstawą dysponowania tymi zasobami, o którym mowa w cz. VI SIWZ wg Załącznika nr 3.5 do SIWZ. - Wykazu wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu oraz daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu Doświadczenie stanowi załącznik 3.3 do SIWZ - Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia dla części od I do III: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 5 (pięć) zamówień polegających na zapewnieniu usługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjnej dla minimum 50 osób każde. 2.w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia dla części IV: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 5 (pięć) zamówień polegających na zapewnieniu usługi konferencyjnej dla minimum 20 osób każde. 3.w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zasobami, tj. obiektem dla części I: spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( j.t Dz.U.2004 r, Nr 223, poz.2268 z późn.zm.), posiadającym standard hotelu co najmniej cztero gwiazdkowego, w którym świadczone są usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne. W obiekcie możliwe jest jednoczesne zakwaterowanie 180 osób w pokojach maksymalnie 2-osobowych z łazienkami, w których mieszczą się dwa pojedyncze łóżka, ponadto jest możliwość rezerwacji apartamentów dla min 6 osób oraz organizacja posiłków w formie bufetu, a także uroczystej kolacji z wieczorem tanecznym/ dyskoteką dla grupy do 180 osób. Obiekt wyposażony jest w bezprzewodowy Internet w całym obiekcie, kryty basen, saunę, a także miejsce, w którym można zorganizować grilla/ognisko, bezpłatny parking posiadający co najmniej 70 miejsc parkingowych. Ponadto, obiekt położony jest w odległości maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego. dla części II: 6/10

7 7/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych( j.t Dz.U.2004 r, Nr 223, poz.2268 z późn.zm.), posiadającym standard hotelu co najmniej cztero gwiazdkowego, w którym świadczone są usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne. W obiekcie możliwe jest jednoczesne zakwaterowanie 150 osób w pokojach maksymalnie 2-osobowych z łazienkami, w których mieszczą się dwa pojedyncze łóżka, ponadto jest możliwość rezerwacji apartamentów dla min 6 osób oraz organizacja posiłków w formie bufetu, a także uroczystej kolacji z wieczorem tanecznym/dyskoteką dla grupy do 150 osób. Obiekt wyposażony jest w bezprzewodowy Internet w całym obiekcie, kryty basen i saunę, a także miejsce, w którym można zorganizować grilla/ognisko, bezpłatny parking posiadający co najmniej 70 miejsc parkingowych. Ponadto, obiekt położony jest w odległości maksymalnie 70 km od siedziby Zamawiającego. dla części III: spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych ( j.t Dz.U.2004 r, Nr 223, poz.2268 z późn.zm.), posiadającym standard hotelu co najmniej trzy gwiazdkowego, w którym świadczone są usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne. W obiekcie możliwe jest jednoczesne zakwaterowanie 100 osób w pokojach maksymalnie 2-osobowych z łazienkami, w których mieszczą się dwa pojedyncze łóżka oraz organizacja posiłków w formie bufetu, a także uroczystej kolacji z wieczorem tanecznym/dyskoteką dla grupy do 150 osób. Obiekt wyposażony jest w bezprzewodowy Internet w całym obiekcie, parking posiadający co najmniej 50 miejsc parkingowych. Obiekt położony jest na terenie Warszawy, w dzielnicy Śródmieście max 5 km od siedziby Zamawiającego. dla części IV: w którym znajdują się nowocześnie wyposażone sale szkoleniowe oraz min. 2 sale komputerowe. W obiekcie możliwe jest przeprowadzenie szkoleń jednocześnie dla 60 osób oraz organizacja posiłków w formie bufetu. Obiekt położony jest na terenie Warszawy, w dzielnicy Śródmieście max 5 km od siedziby Zamawiającego. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 7/10

8 8/10 IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) BZP/137/DZK/2012 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejscowość: Warszawa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i jego wagą: w części I I kryterium - Łączna cena brutto PLN za noclegi waga 35% liczba pkt w kryterium I = x 35 pkt II kryterium - Łączna cena brutto PLN za sale konferencyjne z wyposażeniem waga 25% liczba pkt w kryterium II = x 25 pkt III kryterium Łączna cena brutto PLN za usługę gastronomiczną waga 35% liczba pkt w kryterium III = x 35 pkt IV kryterium Łączna cena brutto PLN za dj'a waga 5% liczba pkt w kryterium IV = x 5 pkt 8/10

9 9/10 VI.4) VI.4.1) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. w części II I kryterium - Łączna cena brutto PLN za noclegi waga 35% liczba pkt w kryterium I = x 35 pkt II kryterium - Łączna cena brutto PLN za sale konferencyjne z wyposażeniem waga 25% liczba pkt w kryterium II = x 25 pkt III kryterium - Łączna cena brutto PLN za usługę gastronomiczną waga 35% liczba pkt w kryterium III = x 35 pkt IV kryterium Łączna cena brutto PLN za dj'a waga 5% liczba pkt w kryterium IV = x 5 pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. w części III I kryterium - Łączna cena brutto PLN za noclegi waga 30% liczba pkt w kryterium I = x 30 pkt II kryterium - Łączna cena brutto PLN za sale konferencyjne z wyposażeniem waga 40% liczba pkt w kryterium II = x 40 pkt III kryterium - Łączna cena brutto PLN za usługę gastronomiczną waga 30% liczba pkt w kryterium III = x 30 pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. w części IV I kryterium - Łączna cena brutto PLN za sale konferencyjne z wyposażeniem waga 60% liczba pkt w kryterium I = x 60 pkt II kryterium - Łączna cena brutto PLN za usługę gastronomiczną waga 40% liczba pkt w kryterium II = x 40 pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 9/10

10 10/10 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postepu 17 Warszawa POLSKA Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postepu 17 Warszawa POLSKA Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293568-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie 2013/S 169-293568 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17377-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Hotelarskie usługi noclegowe 2015/S 138-255008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Lublin: Hotelarskie usługi noclegowe 2015/S 138-255008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255008-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Hotelarskie usługi noclegowe 2015/S 138-255008 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340393-2014:text:pl:html Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-109061. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-109061. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109061-2015:text:pl:html Polska-Tomaszów Mazowiecki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-109061 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo