Diagnoza stanu edukacji w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. dr Ewa Arciszewska dr Monika Jurewicz dr Jadwiga Wicińska dr Krzysztof Dziurzyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza stanu edukacji w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. dr Ewa Arciszewska dr Monika Jurewicz dr Jadwiga Wicińska dr Krzysztof Dziurzyński"

Transkrypt

1 Diagnoza stanu edukacji w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy dr Ewa Arciszewska dr Monika Jurewicz dr Jadwiga Wicińska dr Krzysztof Dziurzyński Warszawa, czerwiec 2010

2 Spis treści WSTĘP... 3 Rozdział 1 Charakterystyka szkół w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (rok szkolny 2009/2010)... 6 ROZDZIAŁ 2 Przywództwo i zarządzanie szkołą w opinii dyrektorów ROZDZIAŁ 3 Charakterystyka badanych nauczycieli i szkół ROZDZIAŁ 4 Rozwój zawodowy nauczycieli ROZDZIAŁ 5 Nauczanie i uczenie się w percepcji oraz postawach nauczycieli ROZDZIAŁ 6 Uczniowie o sobie, szkole i swoich nauczycielach ROZDZIAŁ 7 Rodzice o szkole i nauczycielach swoich dzieci Wnioski i rekomendacje Bibliografia

3 WSTĘP Nowoczesna polska szkoła musi mądrze równowaŝyć funkcje egalitarne (zapewnianie dobrego dostępu wszystkim uczniom, wyrównywanie szans Ŝyciowych dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych) i funkcje elitarne (kształcenie szczególnie uzdolnionych i utalentowanych). RozwaŜając róŝne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów trzeba zwrócić uwagę, Ŝe zasadniczymi czynnikami mającymi związek z tymi osiągnięciami, poza właściwościami osobowymi, są pochodzenie społeczne i środowisko domowe uczniów (tzw. SES 1 ). Potwierdzają to m.in. analizy prowadzone w związku z centralnymi badaniami obejmującymi uczniów na róŝnych etapach edukacji. 2 Jednocześnie podkreśla się, Ŝe nie są obojętne dla osiągnięć czynniki związane bezpośrednio z wyposaŝeniem i funkcjonowaniem szkoły. Wśród nich istotnie koreluje wyposaŝenie szkoły w pomoce dydaktyczne 3 oraz deklarowane przez nauczycieli przekonania o nauczaniu i uczniach (np. występuje związek między osiągnięciami uczniów, a nastawieniem nauczyciela na promowanie samodzielności, pobudzanie aktywności oraz pesymizmem edukacyjnym, tj. niewiarą w moŝliwości poznawcze ucznia 4 ). Nie wyklucza się oddziaływania równieŝ innych czynników (np. liczebność klas, udzielane wsparcie, zarządzanie szkołą, kompetencje nauczycieli, swoboda w wyborze programu kształcenia, nowatorstwo pedagogiczne), jednakŝe wyniki badań nie przynoszą w tym zakresie jednoznacznych odpowiedzi. Jest to spowodowane głównie trudnościami badawczymi (np. ograniczone moŝliwości bezpośredniego badania zachowań i postaw dydaktycznych nauczycieli, czy teŝ niemoŝność wyizolowania zmiennej SES ucznia od pozostałych zmiennych). Warto jednak dodać za Jerzym Lackowskim, Ŝe wśród wewnątrzszkolnych czynników wpływających na społeczne nierówności edukacyjne nauczycielskie oddziaływania na uczniów mają znaczenie fundamentalne. 5. Biorąc pod uwagę powyŝsze, moŝna powiedzieć, Ŝe szkoła, do której uczęszczają uczniowie o niskim SES nie jest bezradna. MoŜe bowiem - poprzez doskonalenie warunków 1 SES status społeczno-ekonomiczny, (w:) J. Lackowski, Decentracja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wyd. UJ, Kraków, 2008, s M. Dąbrowski, M. śytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Cz. II. Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów. CKE, Warszawa 2008 s.54; I. Białecki, J. Haman, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA. Wyniki polskie raport z badań, IFS PAN, 2006, s. 30; Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 2004/Nr 2, 2007/Nr 11 i Nr 12 3 I. Białecki, J. Haman, tamŝe, s M. Dąbrowski, M. śytko, tamŝe, s 20 i 21 5 J. Lackowski, Decentracja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wyd. UJ, Kraków, 2008, s. 17 3

4 edukacyjnych - korzystnie wpływać na osiągnięcia uczniów na róŝnych etapach kształcenia. Wymaga to niewątpliwie zidentyfikowania przede wszystkim tych obszarów jej działania, które moŝna zmieniać w poŝądanym kierunku lub skutecznie wykorzystać oraz uwzględnienia najnowszej wiedzy o nauczaniu i uczniu się. Nie bez znaczenia jest takŝe określenie potencjału (zasobów organizacyjno-materialnych i kadrowych), którym szkoła faktycznie dysponuje. Jesienią 2009 roku zespół pracowników szkół wyŝszych związanych z kształceniem pedagogicznym przystąpił do opracowania koncepcji a następnie narzędzi badawczych, które pozwoliły by odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań nurtujących środowisko edukacyjne Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Do szczegółowych celów badawczych zaliczono: ustalenie jaki jest stan bazy edukacyjnej placówek szkolnych w Dzielnicy Targówek; analizę poziomu wykorzystania bazy edukacyjnej przez szkoły Dzielnicy Targówek; uzyskanie informacji od dyrektorów na temat procesu edukacyjnego w kierowanych przez nich placówkach ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych; analizę kompetencji nauczycieli uczących w szkołach Dzielnicy Targówek; określenie strategii, realizowanych przez nauczycieli Dzielnicy Targówek, przygotowań do egzaminów zewnętrznych; zdobycie informacji na temat czynników stymulujących osiągnięcia szkolne uczniów; ustalenie jakie jest środowisko wychowawcze i społeczne uczniów Dzielnicy Targówek; Ostatecznym celem proponowanych badań było określenie czynników i ich związku z jakością procesu edukacyjnego w szkołach Dzielnicy Targówek. Badania przeprowadzono od października 2009 r. do stycznia 2010 r. Objęto nimi: 19 dyrektorów szkół, 150 nauczycieli, 469 uczniów, 373 rodziców. Łącznie w badaniu uczestniczyło 1011 osób. W międzyczasie na podstawie otrzymanych informacji od dyrektorów szkół podstawowych i analizy wyników uczniów klas szóstych ze sprawdzianu końcowego z lat przygotowano projekt monitorujący stan przygotowań uczniów szkół podstawowych z Targówka do sprawdzianu końcowego po szóstej klasie. Sprawdzian próbny przeprowadzono 28 stycznia 2010 roku. Na podstawie identycznych danych, ale w odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego podjęto decyzję o przeprowadzeniu egzaminu próbnego z nowoŝytnego języka obcego. 4

5 Egzamin gimnazjalny próbny z języka obcego nowoŝytnego przeprowadzono 18 lutego 2010 roku. Przeprowadzenie egzaminów próbnych miało na celu nie tylko sprawdzenie poziomu wiedzy, ale takŝe sprawdzenie stopnia znajomości procedur egzaminacyjnych, wdroŝenie uczniów do rygorów egzaminu zewnętrznego. Uczniowie bowiem wielokrotnie uczestniczyli w wewnątrzszkolnych działaniach sprawdzających poziom wiedzy i kompetencji. Jednak po raz pierwszy uczestniczyli w egzaminie odbywającym się w niemal rzeczywistych warunkach organizacyjnych. Egzaminy próbne pozwoliły teŝ na podjęcie działań w celu uzupełnienia wiedzy uczniów. Prezentowany raport składa się z rozdziałów opisujących: infrastrukturę edukacyjną dzielnicy Targówek; charakterystykę nauczycieli; rozwój zawodowy nauczycieli; przekonania nauczycieli na temat nauczania i uczenia się; przywództwo i zarządzanie szkołą w opinii dyrektorów szkół; środowisko społeczne uczniów szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Targówek; przekonania uczniów na temat klimatu szkoły i klasy; percepcję metod nauczania; ocenę aktywności własnych rodziców w sprawy szkoły; oczekiwania rodziców wobec szkoły; przekonania rodziców na temat relacji uczeń nauczyciel; opinie rodziców na temat własnej aktywności na terenie szkoły; wnioski i rekomendacje. 5

6 Rozdział 1 Charakterystyka szkół w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (rok szkolny 2009/2010) 1.1.Oferta edukacyjna Oferta edukacyjna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy obejmuje: Szkoły publiczne 11 szkół podstawowych 5 gimnazjów 4 licea ogólnokształcące 1 liceum profilowane 2 licea uzupełniające 1 technikum 2 szkoły policealne 6

7 1 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 1 zasadniczą szkołę zawodową Szkoły niepubliczne: 5 szkół podstawowych 2 gimnazja szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące licea profilowane licea uzupełniające technika szkoły policealne zasadnicze szkoły zawodowe Wykres 1. Oferta edukacyjna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy szkoły publiczne szkoły podstawowe gimnazja Wykres 2. Oferta edukacyjna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy szkoły niepubliczne 7

8 1.2. Szkoły w których przeprowadzono badania Szkoły, w których przeprowadzono badania ankietowe to placówki publiczne. ZróŜnicowana jest wielkość szkół mierzona liczbą uczniów. Średnia liczebność szkoły dla jedenastu szkół podstawowych to 572 uczniów, dla pięciu gimnazjów 556,6 uczniów, zaś dla czterech liceów ogólnokształcących 397,75 uczniów szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące Wykres 3. Liczba szkół, w których przeprowadzono badanie Największe szkoły pod względem liczby uczniów to cztery szkoły podstawowe nr: 42, 277, 285, 275. Spośród szkół podstawowych najmniejsze szkoły, to nr: 58, 206, 298. Spośród gimnazjów największe gimnazjum to Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 143, zaś najmniej liczne to: Gimnazjum nr 141 i 142. Spośród liceów ogólnokształcących, dwa mniejsze licea znajdują się w zespołach szkół. ZróŜnicowanie wielkości oddziału szkolnego nie jest tak duŝe, jak zróŝnicowanie średniej wielkości szkoły. Przeciętnie do jednego oddziału w szkole podstawowej uczęszcza 22,3 uczniów; do jednego oddziału w gimnazjum uczęszcza 26,25 uczniów, do jednego oddziału w liceum ogólnokształcącym uczęszcza 28,92 uczniów. 8

9 l.p. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów 1. Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Razem szkoły podstawowe: Gimnazjum nr Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr Gimnazjum nr Razem gimnazja CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 2. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 3. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 4. CXIII Liceum Ogólnokształcące 50 2 Razem licea ogólnokształcące

10 2.1. Organy szkoły, zasoby i wyposaŝenie szkół We wszystkich ankietowanych placówkach oświatowych istnieją Rady Rodziców. W 84,2 proc. badanych szkół nie ma Rady Szkoły, równieŝ w 63,2 proc. szkół nie ma rzecznika praw dziecka. Jednocześnie 100 proc. wymienionych szkół ma opracowaną misję szkoły i program wychowawczy. 94,7 proc. posiada program rozwoju szkoły. PowyŜsze dokumenty w 94,7 proc. szkół dostępne są w bibliotece szkolnej, w 21,1 proc. w gablocie szkolnej lub informatorze szkolnym. 94,7 proc. szkół ankietowanych wykazuje, Ŝe dokumenty te konsultowane są z społecznymi organami szkoły a 68,4 proc. podaje, Ŝe konsultowane są z zespołami przedstawicielskimi Rad Pedagogicznych. Dyrektorzy 94,7 proc. szkół podają, Ŝe ich szkoły prezentują unikalne, niepowtarzające się uroczystości szkolne. Mają one znaczny wpływ na promocję szkoły w środowisku lokalnym, ale ich przygotowanie w czasie wymaga duŝego zaangaŝowania tak uczniów jak i nauczycieli, co moŝe utrudniać proces nauczania. Wszystkie ankietowane szkoły posiadają bibliotekę szkolną. ZróŜnicowana jest ich wielkość mierzona liczbą woluminów. 10

11 Świetlice działają w 68,4 proc. szkół. Kuchnie i stołówki w 73,7 proc. szkół. Ogółem wydawanych posiłków dziennie: 2 906, tygodniowo: Średnia dzienna liczba wydawanych posiłków w szkołach wynosi: 181,62. Średnia tygodniowa liczba wydawanych posiłków w szkołach wynosi: 976,62. Spośród innych elementów infrastruktury szkół a związanych z nabywaniem i spoŝywaniem posiłków i napojów sklepik szkolny występuje w 57,9 proc. badanych szkół, kawiarenka występuje w 10,5 proc. badanych szkół a bufet w 21,1 proc. badanych szkół. Badając infrastrukturę sportową szkół moŝna zauwaŝyć, Ŝe: sale gimnastyczne pełnowymiarowe występują w 42,1 proc. szkół sale gimnastyczne niepełnowymiarowe występują w 52,6 proc. szkół hale sportowe posiada 10,5 proc. szkół (tj. 2 szkoły) boiska do gier zespołowych posiada 73,7 proc. szkół 11

12 pływalnie 5,3 proc. szkół ( tj. 1 szkoła ) natryski są zainstalowane w 63,2 proc. szkół (tj. w 12 szkołach) Wszystkie badane szkoły wyposaŝone są w sale komputerowe. 3 sale komputerowe w szkole 11,10% 4 sale komputerowe w szkole 5,60% 1 sala komputerowa w szkole 33,30% 2 sale komputerowe w szkole 50% Wykres 4. Liczba sal komputerowych w szkołach, w których przeprowadzono badanie Pracownie komputerowe nie są jedynym miejscem, gdzie uczeń lub nauczyciel mogą skorzystać z komputera jest pracownia komputerowa. Okazuje się, Ŝe nie. W 84,2 proc. badanych szkół komputery znajdują się równieŝ w salach lekcyjnych oraz we wszystkich szkolnych bibliotekach. Na korytarzu szkolnym komputer jest dostępny tylko w jednej szkole. Liczba komputerów w szkole waha się od 10 do 60 zestawów. Ogółem w badanych szkołach są 604 komputery, co daje średnią liczbę 31,74 komputerów na szkołę, przy czym warto zauwaŝyć, Ŝe średnio na jedno liceum przypada około 40 komputerów, na gimnazjum 29 a na szkołę podstawową około 30 zestawów. KaŜda z badanych szkół posiada dostęp do sieci Internet. Ogółem w szkołach podstawowych jest łącznie 209 sal lekcyjnych, najwięcej posiada ich Szkoła Podstawowa nr 285, najmniej Szkoła Podstawowa nr

13 SP nr 285 SP nr 277 SP nr 42 SP nr 275 SP nr 28 SP nr 84 SP nr 298 SP nr 52 SP nr 114 SP nr 206 SP nr 58 Wykres 5. Liczba sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, w których przeprowadzono badanie Ogółem w gimnazjach jest 116 sal lekcyjnych, najwięcej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr sal. Ogółem w liceach ogólnokształcących są łącznie 92 sale lekcyjne, najwięcej w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 30 sal. 13

14 Gimnazjum nr 143 XLVI Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum nr 144 XIII Liceum Ogólnokształcące CXIII Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum nr 141 Gimnazjum nr 142 Gimnazjum nr 145 CII Liceum Ogólnokształcące Wykres 6. Liczba sal lekcyjnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzono badanie Pracownie językowe funkcjonują w 73,7 proc. szkół (tj. w 14 ankietowanych placówkach oświatowych). Połowa ankietowanych szkół ma jedną pracownię językową a co trzecia szkoła (35,7 proc.) wykazuje posiadanie dwóch pracowni językowych. Jedna szkoła wykazała istnienie sześciu pracowni językowych. Łącznie na wyposaŝeniu wszystkich badanych szkół znajdują się 53 tablice interaktywne. Ogółem w szkołach podstawowych są 34 tablice interaktywne, natomiast w gimnazjach i liceach ogólnokształcących jest 19 tablic interaktywnych Liczba tablic interaktywnych SP nr 114 SP nr 277 SP nr 28 SP nr 42 SP nr 206 SP nr 52 SP nr 285 SP nr 298 SP nr 58 SP nr 84 SP nr 275 Szkoła Wykres 7. Liczba tablic interaktywnych w szkołach podstawowych, w których przeprowadzono badanie 14

15 6 Liczba tablic interaktywnych XIII LO Gimn. nr 142 Gimn. nr 143 Gimn. nr 145 CII LO wspólnie z SP 206 CXIII LO Gimn. nr 141 Gimn. nr 144 XLVI LO Szkoła Wykres 8. Liczba tablic interaktywnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzono badanie Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i opieka medyczna w szkołach Wspomaganie procesu dydaktycznego jest zadaniem pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach. We wszystkich ankietowanych placówkach taka opieka jest zapewniona. Natomiast logopedę zatrudnia tylko 76,9 proc. szkół badanych, są to głównie szkoły podstawowe. Opieka medyczna zapewniona jest we wszystkich szkołach; 84,2 proc. szkół podaje, Ŝe w szkole zatrudniona jest pielęgniarka, natomiast 10,5 proc. szkół ( tj. 2 szkoły) wymienia równieŝ lekarza. Gabinet profilaktyczny ma tylko jedna szkoła. Sześciolatki w szkołach podstawowych W 11 szkołach podstawowych jest 36 oddziałów sześciolatków, do których uczęszcza łącznie 800 uczniów. Przeciętnie do jednego oddziału uczęszcza uczniów. 15

16 l.p. Szkoła Liczba oddziałów 0 Liczba uczniów w oddziałach 0 1. Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Razem szkoły podstawowe: Pracownicy szkół, którzy nie są nauczycielami Na warunki pracy w szkole oddziałuje takŝe liczba i rodzaj zatrudnionych osób na stanowiskach nienauczycielskich. Są to pracownicy administracji i obsługi szkoły. Ich liczba uzaleŝniona jest od liczby uczniów w szkole, wskaźnika ustalonego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i decyzji Burmistrza Dzielnicy. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w szkołach waha się od 3 do 26: 21,1 proc. szkół ankietowanych (4 szkoły) podaje 17 osób 10,5 proc. szkół ankietowanych (2 szkoły) podaje 14 osób 10,5 proc. szkól ankietowanych (2 szkoły) podaje 23 osoby Pięć szkół zatrudnia od 3 do 16 pracowników i tyleŝ samo od 20 do 26 pracowników. Średnia liczba pracowników obsługi szkoły wynosi 16,21 pracownika i jest ona róŝna dla poszczególnych typów szkół. NajwyŜsza średnia liczba pracowników pracujących na etatach nienauczycielskich odnotowana została w szkołach podstawowych i wynosi 17,73 osoby, w gimnazjach 17 osób, a w liceach 11,25 pracowników. 16

17 W przełoŝeniu na etaty zatwierdzone w 2009 r. sytuacja przedstawiała się następująco: 30 27, , ,75 22, ,25 17,75 17, ,5 10 9,5 5 0 SP nr 277 SP nr 42 SP nr 275 SP nr 114 SP nr 84 SP nr 285 SP nr 206 SP nr 52 SP nr 28 SP nr 298 SP nr 58 Wykres 9. Liczba etatów administracji i obsługi zatwierdzonych w szkołach podstawowych, w których przeprowadzono badanie 17

18 , ,5 14, ,5 12, ,75 0 Gimn. nr 143 Gimn. nr 144 XLVI Liceum Ogólnokształcące Gimn. nr 145 XIII Liceum Ogólnokształcące Gimn. nr 141 Gimn. nr 142 CII Liceum Ogólnokształcące CXIII Liceum Ogólnokształcące Wykres 10. Liczba etatów administracji i obsługi zatwierdzonych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzono badanie 18

19 Liczba opracowanych i wdroŝonych innowacji i programów autorskich w szkołach 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 63,20% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 21,00% 10,00% 5,30% 10,50% 0,00% nie wdroŝono Ŝadnej wdroŝono jedną wdroŝono dwie brak wyniku Wykres 11. Liczba wdroŝonych innowacji pedagogicznych w szkołach, w których przeprowadzono badanie W szkołach Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zauwaŝalny jest brak innowacyjności. W 63,2 proc. szkół ankietowanych nie wdroŝono Ŝadnej innowacji. Pojedyncze innowacje wdroŝyły dwie szkoły. Jedna szkoła wdroŝyła dwie innowacje. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 42,15% 30,00% 20,00% 15,90% 10,00% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 0,00% nie wdroŝono Ŝadnego wdroŝono jeden wdroŝono dwa wdroŝono trzy wdroŝono pięć brak wyników Wykres 12. Liczba wdroŝonych programów autorskich w szkołach, w których przeprowadzono badanie 19

20 Podobna sytuacja dotyczy programów autorskich i ich wdroŝenia w szkołach. Spośród ankietowanych 42,1 proc. szkół (tj. 8 szkół) nie wdroŝyło Ŝadnego programu autorskiego. Dwie szkoły wykazały, Ŝe wdroŝyły po pięć programów autorskich, dwie po dwa programy i dwie po trzy programy. Liczba zorganizowanych i realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 form zajęć pozalekcyjnych oraz procentowy udział dzieci i młodzieŝy korzystających z tych zajęć. od 75 do 100% uczniów korzysta; 23,30% nie korzysta Ŝaden uczeń; 5,90% od 60 do 70% ucniów korzysta; 29,50% od 25 do 55% uczniów korzysta; 41,30% Wykres 13. Procentowy udział uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach, w których przeprowadzono badanie Jedna szkoła ankietowana udzieliła odpowiedzi negatywnej. Siedem szkół tj. 41,3 proc. odpowiedziało, Ŝe od 25 do 55 proc. uczniów szkoły uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne; 29,5 proc. odpowiedziało, Ŝe ok. 70 proc. uczniów szkoły korzysta z zajęć pozalekcyjnych; 23,6 proc. odpowiedziało, Ŝe od 75 do 100 proc. uczniów korzysta z zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach. Zajęcia pozalekcyjne Organizowane są we wszystkich ankietowanych szkołach. Najczęściej są to : koła artystyczne (w 100 proc. szkół); koła języka angielskiego (w 100 proc. szkół); koła przedmiotowe (w 94,7 proc. szkół); koła komputerowe (w 84,2 proc. szkół); szkolne koła sportowe ( w 84,2 proc. szkół); chór szkolny (w 78,9 proc. szkół); 20

21 koła języka niemieckiego (w 63,2 proc. szkół); gimnastyka korekcyjna (w 52,6 proc. szkół); inne (w 92,35 proc. szkół). Wymiana ze szkołami partnerskimi Nie wszystkie szkoły organizują taką wymianę. Spośród wszystkich badanych szkół 11 placówek (64,7 proc. szkół) podaje, Ŝe nie organizuje wymiany ze szkołami partnerskimi. Z dwiema szkołami wymianę prowadzą cztery ankietowane szkoły, co stanowi 23,5 proc. Promocja szkoły: własna strona www, wydawnictwa okolicznościowe, informatory, publikacje nauczycieli 120% 100% 80% 100% 73,70% 78,90% 60% 52,60% 40% 20% 0% własna strona www wydawnictwa okolicznościowe informator gazetka szkolna Wykres 14. Formy promocji szkół, w których przeprowadzono badanie Spośród ankietowanych wszystkie szkoły posiadają własną stronę internetową, publikują teŝ informacje o szkole w wydawnictwach okolicznościowych, własnych informatorach i gazetce szkolnej. 21

22 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 52,60% 50,00% 40,00% 42,10% 30,00% 20,00% 10,00% 5,30% 0,00% mają publikacje nie mają publikacji brak wyniku Wykres 15. Publikacje nauczycieli 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 44,40% 40,00% 30,00% 20,00% 16,70% 11,20% 10,00% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 0,00% zero publikacji dwie publikace trzy publikacje cztery publikacje pięć publikacji 10 do 19 publikacji 20 do 29 publikacji 30 publikacji Wykres 16. Liczba publikacji nauczycieli Analiza otrzymanych danych pokazała, Ŝe w 44,4 proc. szkół (tj. 8 szkół) nauczyciele nie mają Ŝadnej publikacji, w 16,7 proc. szkół (tj. 3 szkoły) mają łącznie trzy publikacje. W 11,20 proc. szkół (dwie szkoły) liczba publikacji waha się od 20 do 29. Pojedyncze szkoły (5,6 proc.) wykazały zróŝnicowaną liczbę publikacji. Najmniejsza liczba publikacji, w tej grupie szkół, to dwie, największa - trzydzieści. 22

23 ROZDZIAŁ 2 Przywództwo i zarządzanie szkołą w opinii dyrektorów 2.1. System zarządzania i kierowania szkołą w literaturze badanego przedmiotu Charakterystyka systemu zarządzania szkołą Szkoła jest zakładem pracy, w którym są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługi szkoły 6. System kierowania szkołą jest tworzony przez kilka podmiotów, które pozostają wobec siebie w ustalonych prawnie interakcjach relacjach podrzędności i nadrzędności. W szkole podmiotami, które biorą udział w kierowaniu szkołą, są: dyrektor, wicedyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, nauczycielskie zespoły statutowe oraz 7 rada szkoły i rada rodziców. Poza tym istotną rolę w zarządzaniu oświatą w sprawach pracowniczych odgrywają związki zawodowe. Osoby na stanowiskach kierowniczych i organy kolegialne w Ustawie o systemie oświaty mają określone kompetencje, opiniodawcze i wnioskodawcze, w ramach formalnie skonstruowanego systemu kierowania szkołą 8. J. Król i J. Pielachowski 9 oraz J. Pielachowski 10 opisali specyfikę kierowania szkołą dokonując porównania z kierowaniem instytucjami produkcyjnymi czy handlowymi. W ich opinii róŝnice dotyczą: 1) Celu funkcjonowania instytucji w szkole są to cele bardzo róŝnorodne (kształcenie, wychowanie, opieka nad uczniem itd.), długofalowe i tworzone przez wiele podmiotów (państwo, społeczność lokalną, rodziców uczniów, nauczycieli, uczniów). Szczególnie ostatnia cecha jest potencjalnym źródłem konfliktu interesów (co utrudnia kierowanie szkołą); 2) Relacji ilościowej między zasobami ludzkimi a aparaturowymi i technicznymi w szkole zdecydowanie przewaŝa czynnik ludzki; co utrudnia kierowanie szkołą; 6 Cz. Plewka: Role i zadania dyrektora współczesnej szkoły. (w:) Vademecum menedŝera oświaty. Red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, op. cit. s W Ustawie USO w artykułach mówiących o działalności rad szkół i rad rodziców występuje zapis mogą działać, co oznacza, Ŝe ich powołanie nie jest konieczne do stworzenia systemu kierowania szkołą zgodnego z wymogami prawnymi. 8 J. Pielachowski: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Wyd. empi 2, Poznań, s I. Król, J. Pielachowski: Organizacja i kierowanie szkołą. Poradnik informator dyrektora szkoły. Wyd. 2, Polski Dom wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań s J. Pielachowski: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Wyd. empi 2, Poznań, s

24 3) Cech zasobów ludzkich (uczniów) w szkole są to cechy bardzo róŝnorodne i zmienne w czasie, zwaŝywszy wiek uczniów i ich rotację, co zmusza do indywidualizacji metod działania; 4) W pewnym stopniu nieprzewidywalności oddziaływania szkoły w funkcjonowaniu szkoły naleŝy uwzględnić oddziaływanie czynników zewnętrznych przy jednoczesnym załamaniu się szkoły jako wzorca systemów wartości i wiedzy o świecie. 5) Struktury wewnętrznej szkoły nauczyciele z racji swego zawodu i relacji z uczniami takŝe w pewnym zakresie pełnią funkcje o charakterze kierowniczym. J. Pielachowski 11 podaje, Ŝe szkoła pod względem struktury organizacyjnej jest organizmem spłaszczonym bardziej stanowi zespół niŝ organizację z wieloma szczeblami zarządzania. S. Witek 12 system organizacji szkoły, charakteryzuje za pomocą czterech cech: formalizmu, hierarchii, złoŝoności i modyfikacji. Autor negatywnie ocenia system, proponując w zamian model innowacyjny, w którym szkoła zmienia się stosownie do wymogów otoczenia i wyników własnej działalności. Model ten, wymagający od dyrektora twórczej postawy, został wymuszony przez realia prawne, ekonomiczne i społeczne w Polsce po 1989 roku. Poszczególne podmioty systemu kierowania szkołą mają odmienny zakres uprawnień kierowniczych, w którym moŝna wyróŝnić trzy zakresy kompetencji: prawo do decydowania, prawo do opiniowania (tj. wydanie opinii jest konieczne) i prawo do wnioskowania lub proponowania projektu decyzji. Przejrzystego zestawienia uprawnień kierowniczych poszczególnych organów władzy w szkole dokonali I. Król i J. Pielachowski 13. Zakres kompetencji wynika z zapisów prawnych, które wraz z zakresem obowiązków poszczególnych organów są przedstawione w dalszej części raportu. 11 J. Pielachowski: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Wyd. empi 2, Poznań, s S. Witek: Zarządzanie reformowaną szkołą. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s I. Król, J. Pielachowski: Organizacja i kierowanie szkołą. Poradnik informator dyrektora szkoły. Wyd. 2, Polski Dom wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań s

25 Przemiany roli szkoły i systemu kierowania nią W systemie oświaty publicznej osobą uprawnioną do dokonywania czynności przysługujących pracodawcy jest dyrektor. Uprawnienie to określa Ustawa o systemie oświaty, art. 36, ust. 1., w myśl którego Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora, a za zgodą kuratora oświaty (ust. 2), stanowisko to moŝe być równieŝ powierzone osobie nie będącej nauczycielem, powołanej przez organ prowadzący. W szkole, w której jest więcej niŝ 12 oddziałów, tworzone jest stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. Podstawą prawną utworzenia tych stanowisk jest statut. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół, określono warunki, jakie musi spełniać osoba kandydująca na stanowisko dyrektora placówki. Kandydat m.in. musi mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub kurs zarządzania oświatą prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli 14. Zakres kompetencji dyrektora uległ powaŝnym zmianom, polegającym na ich poszerzeniu i zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zmiana postrzegania i roli funkcji kierowniczej w szkole była związana z przemianami społeczno-ekonomicznymi w Polsce, zapoczątkowanymi w 1989 roku. Zmianie uległa takŝe relacja między szkołą a środowiskiem lokalnym oraz rodzicami. Zdaniem L. Gawreckiego 15, nastąpiło między nimi zbliŝenie, co równieŝ ma wpływ na system kierowania szkołą. Dyrektor uzyskał większe kompetencje w zakresie nadzoru pedagogicznego i gospodarowania środkami finansowymi. Szkoła zaczęła funkcjonować w warunkach gospodarki wolnorynkowej, jednak jednocześnie zmianom tym towarzyszyło powstawanie niekorzystnych warunków finansowych i niespójnych warunków prawnych działalności szkół. Szkoły wciąŝ pracują w warunkach ograniczonego budŝetu oraz niespójnego i nieprecyzyjnego prawa oświatowego. 14 E. Adamczyk, E. Matczak, J. Gęsicki: Samorządowy model oświaty. Wyd. IBE, Warszawa 2001, s L. Gawrecki: Techniki pracy menedŝera oświaty. Wyd. empi 2, Poznań 1997, s

26 Wizerunek dyrektora szkoły W wyniku reformy z 1991 roku zmianie uległo znaczenie i rola dyrektora w szkole. Obecnie dyrektor, oprócz pełnienia funkcji wynikających z zajmowanego stanowiska, musi równieŝ doskonale prowadzić dokumentację i składać sprawozdania, pełnić rolę lidera, menedŝera, kreatywnego doradcy i dobrego negocjatora 16. Zwiększył się krąg osób i instytucji, z którymi dyrektor kontaktuje się i współpracuje, dyrektor stał się osobą publiczną i musi dbać o swój wizerunek; zwiększeniu uległa liczba obowiązków i kontaktów z personelem szkoły i jednostki samorządowej kosztem ograniczenia kontaktu z uczniami, zmienił się zakres postrzegania pracy szkoły. Praca dyrektora wymaga obecnie nie tylko rzetelności i skrupulatności, lecz takŝe twórczego podejścia, umiejętności planowania, przewidywania i realizacji dalekosięŝnych celów oraz wszechstronności i elastyczności. Według L. Gawreckiego 17 zaistniałe warunki wymuszają kształcenie kadr profesjonalnych kierowników placówek edukacyjnych. Dlatego nazywa ich menedŝerem oświaty. Zdaniem tego autora menedŝerem oświaty jest: pedagog kierownik placówki oświatowej, dysponujący szerokim zakresem uprawnień i wynikającej z niego odpowiedzialności, zdolny do samodzielnego i twórczego, a zarazem sprawnego i efektywnego rozwiązywania bieŝących problemów pedagogicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz administracyjnych, a takŝe projektowania własnych, oryginalnych koncepcji, doskonalących funkcjonowanie kierowanej placówki 18. Krótszą definicję podaje E. Kosińska menedŝer jest osobą, która pełni dwie funkcje zarządzania (szkołą) i kierowania (zatrudnionymi w szkole osobami) 19. Lech H. Haber do zakresu obowiązków menedŝera zalicza: planowanie czynności, organizowanie pracy, kierowanie podległym personelem, obsada stanowisk, rotacja, podnoszenie kwalifikacji, ocena, awans, prowadzenie działalności motywacyjnej, kontrola wykonywanych czynności i podejmowanie działań korekcyjnych 20. MenedŜer powinien stwarzać warunki organizacyjne, kadrowe i ekonomiczne do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów dydaktyczno-wychowawczych w szkole E. Kosińska: Dyrektor w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Rubikon, Kraków 1999, s L. Gawrecki:, MenedŜer pedagog i dyrektor profesjonalny. (w:) MenedŜer w szkole. Cz. 2. Dyrektor, czyli menedŝer oświaty. Red. L. Gawrecki, Wyd. EMPi 2, Poznań s L. Gawrecki: Techniki pracy menedŝera oświaty. Wyd. empi 2, Poznań s E. Kosińska: Dyrektor w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Rubikon, Kraków, s L.H. Haber: Management. Zarys zarządzania małą firmą. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s L. Gawrecki: Techniki pracy menedŝera oświaty, op. cit., s

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ JAKO JEDNA Z MOśLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo