Diagnoza stanu edukacji w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. dr Ewa Arciszewska dr Monika Jurewicz dr Jadwiga Wicińska dr Krzysztof Dziurzyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza stanu edukacji w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. dr Ewa Arciszewska dr Monika Jurewicz dr Jadwiga Wicińska dr Krzysztof Dziurzyński"

Transkrypt

1 Diagnoza stanu edukacji w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy dr Ewa Arciszewska dr Monika Jurewicz dr Jadwiga Wicińska dr Krzysztof Dziurzyński Warszawa, czerwiec 2010

2 Spis treści WSTĘP... 3 Rozdział 1 Charakterystyka szkół w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (rok szkolny 2009/2010)... 6 ROZDZIAŁ 2 Przywództwo i zarządzanie szkołą w opinii dyrektorów ROZDZIAŁ 3 Charakterystyka badanych nauczycieli i szkół ROZDZIAŁ 4 Rozwój zawodowy nauczycieli ROZDZIAŁ 5 Nauczanie i uczenie się w percepcji oraz postawach nauczycieli ROZDZIAŁ 6 Uczniowie o sobie, szkole i swoich nauczycielach ROZDZIAŁ 7 Rodzice o szkole i nauczycielach swoich dzieci Wnioski i rekomendacje Bibliografia

3 WSTĘP Nowoczesna polska szkoła musi mądrze równowaŝyć funkcje egalitarne (zapewnianie dobrego dostępu wszystkim uczniom, wyrównywanie szans Ŝyciowych dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych) i funkcje elitarne (kształcenie szczególnie uzdolnionych i utalentowanych). RozwaŜając róŝne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów trzeba zwrócić uwagę, Ŝe zasadniczymi czynnikami mającymi związek z tymi osiągnięciami, poza właściwościami osobowymi, są pochodzenie społeczne i środowisko domowe uczniów (tzw. SES 1 ). Potwierdzają to m.in. analizy prowadzone w związku z centralnymi badaniami obejmującymi uczniów na róŝnych etapach edukacji. 2 Jednocześnie podkreśla się, Ŝe nie są obojętne dla osiągnięć czynniki związane bezpośrednio z wyposaŝeniem i funkcjonowaniem szkoły. Wśród nich istotnie koreluje wyposaŝenie szkoły w pomoce dydaktyczne 3 oraz deklarowane przez nauczycieli przekonania o nauczaniu i uczniach (np. występuje związek między osiągnięciami uczniów, a nastawieniem nauczyciela na promowanie samodzielności, pobudzanie aktywności oraz pesymizmem edukacyjnym, tj. niewiarą w moŝliwości poznawcze ucznia 4 ). Nie wyklucza się oddziaływania równieŝ innych czynników (np. liczebność klas, udzielane wsparcie, zarządzanie szkołą, kompetencje nauczycieli, swoboda w wyborze programu kształcenia, nowatorstwo pedagogiczne), jednakŝe wyniki badań nie przynoszą w tym zakresie jednoznacznych odpowiedzi. Jest to spowodowane głównie trudnościami badawczymi (np. ograniczone moŝliwości bezpośredniego badania zachowań i postaw dydaktycznych nauczycieli, czy teŝ niemoŝność wyizolowania zmiennej SES ucznia od pozostałych zmiennych). Warto jednak dodać za Jerzym Lackowskim, Ŝe wśród wewnątrzszkolnych czynników wpływających na społeczne nierówności edukacyjne nauczycielskie oddziaływania na uczniów mają znaczenie fundamentalne. 5. Biorąc pod uwagę powyŝsze, moŝna powiedzieć, Ŝe szkoła, do której uczęszczają uczniowie o niskim SES nie jest bezradna. MoŜe bowiem - poprzez doskonalenie warunków 1 SES status społeczno-ekonomiczny, (w:) J. Lackowski, Decentracja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wyd. UJ, Kraków, 2008, s M. Dąbrowski, M. śytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Cz. II. Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów. CKE, Warszawa 2008 s.54; I. Białecki, J. Haman, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA. Wyniki polskie raport z badań, IFS PAN, 2006, s. 30; Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 2004/Nr 2, 2007/Nr 11 i Nr 12 3 I. Białecki, J. Haman, tamŝe, s M. Dąbrowski, M. śytko, tamŝe, s 20 i 21 5 J. Lackowski, Decentracja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wyd. UJ, Kraków, 2008, s. 17 3

4 edukacyjnych - korzystnie wpływać na osiągnięcia uczniów na róŝnych etapach kształcenia. Wymaga to niewątpliwie zidentyfikowania przede wszystkim tych obszarów jej działania, które moŝna zmieniać w poŝądanym kierunku lub skutecznie wykorzystać oraz uwzględnienia najnowszej wiedzy o nauczaniu i uczniu się. Nie bez znaczenia jest takŝe określenie potencjału (zasobów organizacyjno-materialnych i kadrowych), którym szkoła faktycznie dysponuje. Jesienią 2009 roku zespół pracowników szkół wyŝszych związanych z kształceniem pedagogicznym przystąpił do opracowania koncepcji a następnie narzędzi badawczych, które pozwoliły by odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań nurtujących środowisko edukacyjne Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Do szczegółowych celów badawczych zaliczono: ustalenie jaki jest stan bazy edukacyjnej placówek szkolnych w Dzielnicy Targówek; analizę poziomu wykorzystania bazy edukacyjnej przez szkoły Dzielnicy Targówek; uzyskanie informacji od dyrektorów na temat procesu edukacyjnego w kierowanych przez nich placówkach ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych; analizę kompetencji nauczycieli uczących w szkołach Dzielnicy Targówek; określenie strategii, realizowanych przez nauczycieli Dzielnicy Targówek, przygotowań do egzaminów zewnętrznych; zdobycie informacji na temat czynników stymulujących osiągnięcia szkolne uczniów; ustalenie jakie jest środowisko wychowawcze i społeczne uczniów Dzielnicy Targówek; Ostatecznym celem proponowanych badań było określenie czynników i ich związku z jakością procesu edukacyjnego w szkołach Dzielnicy Targówek. Badania przeprowadzono od października 2009 r. do stycznia 2010 r. Objęto nimi: 19 dyrektorów szkół, 150 nauczycieli, 469 uczniów, 373 rodziców. Łącznie w badaniu uczestniczyło 1011 osób. W międzyczasie na podstawie otrzymanych informacji od dyrektorów szkół podstawowych i analizy wyników uczniów klas szóstych ze sprawdzianu końcowego z lat przygotowano projekt monitorujący stan przygotowań uczniów szkół podstawowych z Targówka do sprawdzianu końcowego po szóstej klasie. Sprawdzian próbny przeprowadzono 28 stycznia 2010 roku. Na podstawie identycznych danych, ale w odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego podjęto decyzję o przeprowadzeniu egzaminu próbnego z nowoŝytnego języka obcego. 4

5 Egzamin gimnazjalny próbny z języka obcego nowoŝytnego przeprowadzono 18 lutego 2010 roku. Przeprowadzenie egzaminów próbnych miało na celu nie tylko sprawdzenie poziomu wiedzy, ale takŝe sprawdzenie stopnia znajomości procedur egzaminacyjnych, wdroŝenie uczniów do rygorów egzaminu zewnętrznego. Uczniowie bowiem wielokrotnie uczestniczyli w wewnątrzszkolnych działaniach sprawdzających poziom wiedzy i kompetencji. Jednak po raz pierwszy uczestniczyli w egzaminie odbywającym się w niemal rzeczywistych warunkach organizacyjnych. Egzaminy próbne pozwoliły teŝ na podjęcie działań w celu uzupełnienia wiedzy uczniów. Prezentowany raport składa się z rozdziałów opisujących: infrastrukturę edukacyjną dzielnicy Targówek; charakterystykę nauczycieli; rozwój zawodowy nauczycieli; przekonania nauczycieli na temat nauczania i uczenia się; przywództwo i zarządzanie szkołą w opinii dyrektorów szkół; środowisko społeczne uczniów szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Targówek; przekonania uczniów na temat klimatu szkoły i klasy; percepcję metod nauczania; ocenę aktywności własnych rodziców w sprawy szkoły; oczekiwania rodziców wobec szkoły; przekonania rodziców na temat relacji uczeń nauczyciel; opinie rodziców na temat własnej aktywności na terenie szkoły; wnioski i rekomendacje. 5

6 Rozdział 1 Charakterystyka szkół w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (rok szkolny 2009/2010) 1.1.Oferta edukacyjna Oferta edukacyjna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy obejmuje: Szkoły publiczne 11 szkół podstawowych 5 gimnazjów 4 licea ogólnokształcące 1 liceum profilowane 2 licea uzupełniające 1 technikum 2 szkoły policealne 6

7 1 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego 1 zasadniczą szkołę zawodową Szkoły niepubliczne: 5 szkół podstawowych 2 gimnazja szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące licea profilowane licea uzupełniające technika szkoły policealne zasadnicze szkoły zawodowe Wykres 1. Oferta edukacyjna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy szkoły publiczne szkoły podstawowe gimnazja Wykres 2. Oferta edukacyjna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy szkoły niepubliczne 7

8 1.2. Szkoły w których przeprowadzono badania Szkoły, w których przeprowadzono badania ankietowe to placówki publiczne. ZróŜnicowana jest wielkość szkół mierzona liczbą uczniów. Średnia liczebność szkoły dla jedenastu szkół podstawowych to 572 uczniów, dla pięciu gimnazjów 556,6 uczniów, zaś dla czterech liceów ogólnokształcących 397,75 uczniów szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące Wykres 3. Liczba szkół, w których przeprowadzono badanie Największe szkoły pod względem liczby uczniów to cztery szkoły podstawowe nr: 42, 277, 285, 275. Spośród szkół podstawowych najmniejsze szkoły, to nr: 58, 206, 298. Spośród gimnazjów największe gimnazjum to Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 143, zaś najmniej liczne to: Gimnazjum nr 141 i 142. Spośród liceów ogólnokształcących, dwa mniejsze licea znajdują się w zespołach szkół. ZróŜnicowanie wielkości oddziału szkolnego nie jest tak duŝe, jak zróŝnicowanie średniej wielkości szkoły. Przeciętnie do jednego oddziału w szkole podstawowej uczęszcza 22,3 uczniów; do jednego oddziału w gimnazjum uczęszcza 26,25 uczniów, do jednego oddziału w liceum ogólnokształcącym uczęszcza 28,92 uczniów. 8

9 l.p. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów 1. Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Razem szkoły podstawowe: Gimnazjum nr Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr Gimnazjum nr Razem gimnazja CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 2. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 3. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 4. CXIII Liceum Ogólnokształcące 50 2 Razem licea ogólnokształcące

10 2.1. Organy szkoły, zasoby i wyposaŝenie szkół We wszystkich ankietowanych placówkach oświatowych istnieją Rady Rodziców. W 84,2 proc. badanych szkół nie ma Rady Szkoły, równieŝ w 63,2 proc. szkół nie ma rzecznika praw dziecka. Jednocześnie 100 proc. wymienionych szkół ma opracowaną misję szkoły i program wychowawczy. 94,7 proc. posiada program rozwoju szkoły. PowyŜsze dokumenty w 94,7 proc. szkół dostępne są w bibliotece szkolnej, w 21,1 proc. w gablocie szkolnej lub informatorze szkolnym. 94,7 proc. szkół ankietowanych wykazuje, Ŝe dokumenty te konsultowane są z społecznymi organami szkoły a 68,4 proc. podaje, Ŝe konsultowane są z zespołami przedstawicielskimi Rad Pedagogicznych. Dyrektorzy 94,7 proc. szkół podają, Ŝe ich szkoły prezentują unikalne, niepowtarzające się uroczystości szkolne. Mają one znaczny wpływ na promocję szkoły w środowisku lokalnym, ale ich przygotowanie w czasie wymaga duŝego zaangaŝowania tak uczniów jak i nauczycieli, co moŝe utrudniać proces nauczania. Wszystkie ankietowane szkoły posiadają bibliotekę szkolną. ZróŜnicowana jest ich wielkość mierzona liczbą woluminów. 10

11 Świetlice działają w 68,4 proc. szkół. Kuchnie i stołówki w 73,7 proc. szkół. Ogółem wydawanych posiłków dziennie: 2 906, tygodniowo: Średnia dzienna liczba wydawanych posiłków w szkołach wynosi: 181,62. Średnia tygodniowa liczba wydawanych posiłków w szkołach wynosi: 976,62. Spośród innych elementów infrastruktury szkół a związanych z nabywaniem i spoŝywaniem posiłków i napojów sklepik szkolny występuje w 57,9 proc. badanych szkół, kawiarenka występuje w 10,5 proc. badanych szkół a bufet w 21,1 proc. badanych szkół. Badając infrastrukturę sportową szkół moŝna zauwaŝyć, Ŝe: sale gimnastyczne pełnowymiarowe występują w 42,1 proc. szkół sale gimnastyczne niepełnowymiarowe występują w 52,6 proc. szkół hale sportowe posiada 10,5 proc. szkół (tj. 2 szkoły) boiska do gier zespołowych posiada 73,7 proc. szkół 11

12 pływalnie 5,3 proc. szkół ( tj. 1 szkoła ) natryski są zainstalowane w 63,2 proc. szkół (tj. w 12 szkołach) Wszystkie badane szkoły wyposaŝone są w sale komputerowe. 3 sale komputerowe w szkole 11,10% 4 sale komputerowe w szkole 5,60% 1 sala komputerowa w szkole 33,30% 2 sale komputerowe w szkole 50% Wykres 4. Liczba sal komputerowych w szkołach, w których przeprowadzono badanie Pracownie komputerowe nie są jedynym miejscem, gdzie uczeń lub nauczyciel mogą skorzystać z komputera jest pracownia komputerowa. Okazuje się, Ŝe nie. W 84,2 proc. badanych szkół komputery znajdują się równieŝ w salach lekcyjnych oraz we wszystkich szkolnych bibliotekach. Na korytarzu szkolnym komputer jest dostępny tylko w jednej szkole. Liczba komputerów w szkole waha się od 10 do 60 zestawów. Ogółem w badanych szkołach są 604 komputery, co daje średnią liczbę 31,74 komputerów na szkołę, przy czym warto zauwaŝyć, Ŝe średnio na jedno liceum przypada około 40 komputerów, na gimnazjum 29 a na szkołę podstawową około 30 zestawów. KaŜda z badanych szkół posiada dostęp do sieci Internet. Ogółem w szkołach podstawowych jest łącznie 209 sal lekcyjnych, najwięcej posiada ich Szkoła Podstawowa nr 285, najmniej Szkoła Podstawowa nr

13 SP nr 285 SP nr 277 SP nr 42 SP nr 275 SP nr 28 SP nr 84 SP nr 298 SP nr 52 SP nr 114 SP nr 206 SP nr 58 Wykres 5. Liczba sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, w których przeprowadzono badanie Ogółem w gimnazjach jest 116 sal lekcyjnych, najwięcej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr sal. Ogółem w liceach ogólnokształcących są łącznie 92 sale lekcyjne, najwięcej w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 30 sal. 13

14 Gimnazjum nr 143 XLVI Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum nr 144 XIII Liceum Ogólnokształcące CXIII Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum nr 141 Gimnazjum nr 142 Gimnazjum nr 145 CII Liceum Ogólnokształcące Wykres 6. Liczba sal lekcyjnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzono badanie Pracownie językowe funkcjonują w 73,7 proc. szkół (tj. w 14 ankietowanych placówkach oświatowych). Połowa ankietowanych szkół ma jedną pracownię językową a co trzecia szkoła (35,7 proc.) wykazuje posiadanie dwóch pracowni językowych. Jedna szkoła wykazała istnienie sześciu pracowni językowych. Łącznie na wyposaŝeniu wszystkich badanych szkół znajdują się 53 tablice interaktywne. Ogółem w szkołach podstawowych są 34 tablice interaktywne, natomiast w gimnazjach i liceach ogólnokształcących jest 19 tablic interaktywnych Liczba tablic interaktywnych SP nr 114 SP nr 277 SP nr 28 SP nr 42 SP nr 206 SP nr 52 SP nr 285 SP nr 298 SP nr 58 SP nr 84 SP nr 275 Szkoła Wykres 7. Liczba tablic interaktywnych w szkołach podstawowych, w których przeprowadzono badanie 14

15 6 Liczba tablic interaktywnych XIII LO Gimn. nr 142 Gimn. nr 143 Gimn. nr 145 CII LO wspólnie z SP 206 CXIII LO Gimn. nr 141 Gimn. nr 144 XLVI LO Szkoła Wykres 8. Liczba tablic interaktywnych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzono badanie Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i opieka medyczna w szkołach Wspomaganie procesu dydaktycznego jest zadaniem pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach. We wszystkich ankietowanych placówkach taka opieka jest zapewniona. Natomiast logopedę zatrudnia tylko 76,9 proc. szkół badanych, są to głównie szkoły podstawowe. Opieka medyczna zapewniona jest we wszystkich szkołach; 84,2 proc. szkół podaje, Ŝe w szkole zatrudniona jest pielęgniarka, natomiast 10,5 proc. szkół ( tj. 2 szkoły) wymienia równieŝ lekarza. Gabinet profilaktyczny ma tylko jedna szkoła. Sześciolatki w szkołach podstawowych W 11 szkołach podstawowych jest 36 oddziałów sześciolatków, do których uczęszcza łącznie 800 uczniów. Przeciętnie do jednego oddziału uczęszcza uczniów. 15

16 l.p. Szkoła Liczba oddziałów 0 Liczba uczniów w oddziałach 0 1. Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Razem szkoły podstawowe: Pracownicy szkół, którzy nie są nauczycielami Na warunki pracy w szkole oddziałuje takŝe liczba i rodzaj zatrudnionych osób na stanowiskach nienauczycielskich. Są to pracownicy administracji i obsługi szkoły. Ich liczba uzaleŝniona jest od liczby uczniów w szkole, wskaźnika ustalonego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i decyzji Burmistrza Dzielnicy. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w szkołach waha się od 3 do 26: 21,1 proc. szkół ankietowanych (4 szkoły) podaje 17 osób 10,5 proc. szkół ankietowanych (2 szkoły) podaje 14 osób 10,5 proc. szkól ankietowanych (2 szkoły) podaje 23 osoby Pięć szkół zatrudnia od 3 do 16 pracowników i tyleŝ samo od 20 do 26 pracowników. Średnia liczba pracowników obsługi szkoły wynosi 16,21 pracownika i jest ona róŝna dla poszczególnych typów szkół. NajwyŜsza średnia liczba pracowników pracujących na etatach nienauczycielskich odnotowana została w szkołach podstawowych i wynosi 17,73 osoby, w gimnazjach 17 osób, a w liceach 11,25 pracowników. 16

17 W przełoŝeniu na etaty zatwierdzone w 2009 r. sytuacja przedstawiała się następująco: 30 27, , ,75 22, ,25 17,75 17, ,5 10 9,5 5 0 SP nr 277 SP nr 42 SP nr 275 SP nr 114 SP nr 84 SP nr 285 SP nr 206 SP nr 52 SP nr 28 SP nr 298 SP nr 58 Wykres 9. Liczba etatów administracji i obsługi zatwierdzonych w szkołach podstawowych, w których przeprowadzono badanie 17

18 , ,5 14, ,5 12, ,75 0 Gimn. nr 143 Gimn. nr 144 XLVI Liceum Ogólnokształcące Gimn. nr 145 XIII Liceum Ogólnokształcące Gimn. nr 141 Gimn. nr 142 CII Liceum Ogólnokształcące CXIII Liceum Ogólnokształcące Wykres 10. Liczba etatów administracji i obsługi zatwierdzonych w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzono badanie 18

19 Liczba opracowanych i wdroŝonych innowacji i programów autorskich w szkołach 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 63,20% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 21,00% 10,00% 5,30% 10,50% 0,00% nie wdroŝono Ŝadnej wdroŝono jedną wdroŝono dwie brak wyniku Wykres 11. Liczba wdroŝonych innowacji pedagogicznych w szkołach, w których przeprowadzono badanie W szkołach Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zauwaŝalny jest brak innowacyjności. W 63,2 proc. szkół ankietowanych nie wdroŝono Ŝadnej innowacji. Pojedyncze innowacje wdroŝyły dwie szkoły. Jedna szkoła wdroŝyła dwie innowacje. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 42,15% 30,00% 20,00% 15,90% 10,00% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 0,00% nie wdroŝono Ŝadnego wdroŝono jeden wdroŝono dwa wdroŝono trzy wdroŝono pięć brak wyników Wykres 12. Liczba wdroŝonych programów autorskich w szkołach, w których przeprowadzono badanie 19

20 Podobna sytuacja dotyczy programów autorskich i ich wdroŝenia w szkołach. Spośród ankietowanych 42,1 proc. szkół (tj. 8 szkół) nie wdroŝyło Ŝadnego programu autorskiego. Dwie szkoły wykazały, Ŝe wdroŝyły po pięć programów autorskich, dwie po dwa programy i dwie po trzy programy. Liczba zorganizowanych i realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 form zajęć pozalekcyjnych oraz procentowy udział dzieci i młodzieŝy korzystających z tych zajęć. od 75 do 100% uczniów korzysta; 23,30% nie korzysta Ŝaden uczeń; 5,90% od 60 do 70% ucniów korzysta; 29,50% od 25 do 55% uczniów korzysta; 41,30% Wykres 13. Procentowy udział uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach, w których przeprowadzono badanie Jedna szkoła ankietowana udzieliła odpowiedzi negatywnej. Siedem szkół tj. 41,3 proc. odpowiedziało, Ŝe od 25 do 55 proc. uczniów szkoły uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne; 29,5 proc. odpowiedziało, Ŝe ok. 70 proc. uczniów szkoły korzysta z zajęć pozalekcyjnych; 23,6 proc. odpowiedziało, Ŝe od 75 do 100 proc. uczniów korzysta z zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach. Zajęcia pozalekcyjne Organizowane są we wszystkich ankietowanych szkołach. Najczęściej są to : koła artystyczne (w 100 proc. szkół); koła języka angielskiego (w 100 proc. szkół); koła przedmiotowe (w 94,7 proc. szkół); koła komputerowe (w 84,2 proc. szkół); szkolne koła sportowe ( w 84,2 proc. szkół); chór szkolny (w 78,9 proc. szkół); 20

21 koła języka niemieckiego (w 63,2 proc. szkół); gimnastyka korekcyjna (w 52,6 proc. szkół); inne (w 92,35 proc. szkół). Wymiana ze szkołami partnerskimi Nie wszystkie szkoły organizują taką wymianę. Spośród wszystkich badanych szkół 11 placówek (64,7 proc. szkół) podaje, Ŝe nie organizuje wymiany ze szkołami partnerskimi. Z dwiema szkołami wymianę prowadzą cztery ankietowane szkoły, co stanowi 23,5 proc. Promocja szkoły: własna strona www, wydawnictwa okolicznościowe, informatory, publikacje nauczycieli 120% 100% 80% 100% 73,70% 78,90% 60% 52,60% 40% 20% 0% własna strona www wydawnictwa okolicznościowe informator gazetka szkolna Wykres 14. Formy promocji szkół, w których przeprowadzono badanie Spośród ankietowanych wszystkie szkoły posiadają własną stronę internetową, publikują teŝ informacje o szkole w wydawnictwach okolicznościowych, własnych informatorach i gazetce szkolnej. 21

22 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 52,60% 50,00% 40,00% 42,10% 30,00% 20,00% 10,00% 5,30% 0,00% mają publikacje nie mają publikacji brak wyniku Wykres 15. Publikacje nauczycieli 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 44,40% 40,00% 30,00% 20,00% 16,70% 11,20% 10,00% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 0,00% zero publikacji dwie publikace trzy publikacje cztery publikacje pięć publikacji 10 do 19 publikacji 20 do 29 publikacji 30 publikacji Wykres 16. Liczba publikacji nauczycieli Analiza otrzymanych danych pokazała, Ŝe w 44,4 proc. szkół (tj. 8 szkół) nauczyciele nie mają Ŝadnej publikacji, w 16,7 proc. szkół (tj. 3 szkoły) mają łącznie trzy publikacje. W 11,20 proc. szkół (dwie szkoły) liczba publikacji waha się od 20 do 29. Pojedyncze szkoły (5,6 proc.) wykazały zróŝnicowaną liczbę publikacji. Najmniejsza liczba publikacji, w tej grupie szkół, to dwie, największa - trzydzieści. 22

23 ROZDZIAŁ 2 Przywództwo i zarządzanie szkołą w opinii dyrektorów 2.1. System zarządzania i kierowania szkołą w literaturze badanego przedmiotu Charakterystyka systemu zarządzania szkołą Szkoła jest zakładem pracy, w którym są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługi szkoły 6. System kierowania szkołą jest tworzony przez kilka podmiotów, które pozostają wobec siebie w ustalonych prawnie interakcjach relacjach podrzędności i nadrzędności. W szkole podmiotami, które biorą udział w kierowaniu szkołą, są: dyrektor, wicedyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, nauczycielskie zespoły statutowe oraz 7 rada szkoły i rada rodziców. Poza tym istotną rolę w zarządzaniu oświatą w sprawach pracowniczych odgrywają związki zawodowe. Osoby na stanowiskach kierowniczych i organy kolegialne w Ustawie o systemie oświaty mają określone kompetencje, opiniodawcze i wnioskodawcze, w ramach formalnie skonstruowanego systemu kierowania szkołą 8. J. Król i J. Pielachowski 9 oraz J. Pielachowski 10 opisali specyfikę kierowania szkołą dokonując porównania z kierowaniem instytucjami produkcyjnymi czy handlowymi. W ich opinii róŝnice dotyczą: 1) Celu funkcjonowania instytucji w szkole są to cele bardzo róŝnorodne (kształcenie, wychowanie, opieka nad uczniem itd.), długofalowe i tworzone przez wiele podmiotów (państwo, społeczność lokalną, rodziców uczniów, nauczycieli, uczniów). Szczególnie ostatnia cecha jest potencjalnym źródłem konfliktu interesów (co utrudnia kierowanie szkołą); 2) Relacji ilościowej między zasobami ludzkimi a aparaturowymi i technicznymi w szkole zdecydowanie przewaŝa czynnik ludzki; co utrudnia kierowanie szkołą; 6 Cz. Plewka: Role i zadania dyrektora współczesnej szkoły. (w:) Vademecum menedŝera oświaty. Red. Cz. Plewka, H. Bednarczyk, op. cit. s W Ustawie USO w artykułach mówiących o działalności rad szkół i rad rodziców występuje zapis mogą działać, co oznacza, Ŝe ich powołanie nie jest konieczne do stworzenia systemu kierowania szkołą zgodnego z wymogami prawnymi. 8 J. Pielachowski: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Wyd. empi 2, Poznań, s I. Król, J. Pielachowski: Organizacja i kierowanie szkołą. Poradnik informator dyrektora szkoły. Wyd. 2, Polski Dom wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań s J. Pielachowski: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Wyd. empi 2, Poznań, s

24 3) Cech zasobów ludzkich (uczniów) w szkole są to cechy bardzo róŝnorodne i zmienne w czasie, zwaŝywszy wiek uczniów i ich rotację, co zmusza do indywidualizacji metod działania; 4) W pewnym stopniu nieprzewidywalności oddziaływania szkoły w funkcjonowaniu szkoły naleŝy uwzględnić oddziaływanie czynników zewnętrznych przy jednoczesnym załamaniu się szkoły jako wzorca systemów wartości i wiedzy o świecie. 5) Struktury wewnętrznej szkoły nauczyciele z racji swego zawodu i relacji z uczniami takŝe w pewnym zakresie pełnią funkcje o charakterze kierowniczym. J. Pielachowski 11 podaje, Ŝe szkoła pod względem struktury organizacyjnej jest organizmem spłaszczonym bardziej stanowi zespół niŝ organizację z wieloma szczeblami zarządzania. S. Witek 12 system organizacji szkoły, charakteryzuje za pomocą czterech cech: formalizmu, hierarchii, złoŝoności i modyfikacji. Autor negatywnie ocenia system, proponując w zamian model innowacyjny, w którym szkoła zmienia się stosownie do wymogów otoczenia i wyników własnej działalności. Model ten, wymagający od dyrektora twórczej postawy, został wymuszony przez realia prawne, ekonomiczne i społeczne w Polsce po 1989 roku. Poszczególne podmioty systemu kierowania szkołą mają odmienny zakres uprawnień kierowniczych, w którym moŝna wyróŝnić trzy zakresy kompetencji: prawo do decydowania, prawo do opiniowania (tj. wydanie opinii jest konieczne) i prawo do wnioskowania lub proponowania projektu decyzji. Przejrzystego zestawienia uprawnień kierowniczych poszczególnych organów władzy w szkole dokonali I. Król i J. Pielachowski 13. Zakres kompetencji wynika z zapisów prawnych, które wraz z zakresem obowiązków poszczególnych organów są przedstawione w dalszej części raportu. 11 J. Pielachowski: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Wyd. empi 2, Poznań, s S. Witek: Zarządzanie reformowaną szkołą. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s I. Król, J. Pielachowski: Organizacja i kierowanie szkołą. Poradnik informator dyrektora szkoły. Wyd. 2, Polski Dom wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań s

25 Przemiany roli szkoły i systemu kierowania nią W systemie oświaty publicznej osobą uprawnioną do dokonywania czynności przysługujących pracodawcy jest dyrektor. Uprawnienie to określa Ustawa o systemie oświaty, art. 36, ust. 1., w myśl którego Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora, a za zgodą kuratora oświaty (ust. 2), stanowisko to moŝe być równieŝ powierzone osobie nie będącej nauczycielem, powołanej przez organ prowadzący. W szkole, w której jest więcej niŝ 12 oddziałów, tworzone jest stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. Podstawą prawną utworzenia tych stanowisk jest statut. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół, określono warunki, jakie musi spełniać osoba kandydująca na stanowisko dyrektora placówki. Kandydat m.in. musi mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub kurs zarządzania oświatą prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli 14. Zakres kompetencji dyrektora uległ powaŝnym zmianom, polegającym na ich poszerzeniu i zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zmiana postrzegania i roli funkcji kierowniczej w szkole była związana z przemianami społeczno-ekonomicznymi w Polsce, zapoczątkowanymi w 1989 roku. Zmianie uległa takŝe relacja między szkołą a środowiskiem lokalnym oraz rodzicami. Zdaniem L. Gawreckiego 15, nastąpiło między nimi zbliŝenie, co równieŝ ma wpływ na system kierowania szkołą. Dyrektor uzyskał większe kompetencje w zakresie nadzoru pedagogicznego i gospodarowania środkami finansowymi. Szkoła zaczęła funkcjonować w warunkach gospodarki wolnorynkowej, jednak jednocześnie zmianom tym towarzyszyło powstawanie niekorzystnych warunków finansowych i niespójnych warunków prawnych działalności szkół. Szkoły wciąŝ pracują w warunkach ograniczonego budŝetu oraz niespójnego i nieprecyzyjnego prawa oświatowego. 14 E. Adamczyk, E. Matczak, J. Gęsicki: Samorządowy model oświaty. Wyd. IBE, Warszawa 2001, s L. Gawrecki: Techniki pracy menedŝera oświaty. Wyd. empi 2, Poznań 1997, s

26 Wizerunek dyrektora szkoły W wyniku reformy z 1991 roku zmianie uległo znaczenie i rola dyrektora w szkole. Obecnie dyrektor, oprócz pełnienia funkcji wynikających z zajmowanego stanowiska, musi równieŝ doskonale prowadzić dokumentację i składać sprawozdania, pełnić rolę lidera, menedŝera, kreatywnego doradcy i dobrego negocjatora 16. Zwiększył się krąg osób i instytucji, z którymi dyrektor kontaktuje się i współpracuje, dyrektor stał się osobą publiczną i musi dbać o swój wizerunek; zwiększeniu uległa liczba obowiązków i kontaktów z personelem szkoły i jednostki samorządowej kosztem ograniczenia kontaktu z uczniami, zmienił się zakres postrzegania pracy szkoły. Praca dyrektora wymaga obecnie nie tylko rzetelności i skrupulatności, lecz takŝe twórczego podejścia, umiejętności planowania, przewidywania i realizacji dalekosięŝnych celów oraz wszechstronności i elastyczności. Według L. Gawreckiego 17 zaistniałe warunki wymuszają kształcenie kadr profesjonalnych kierowników placówek edukacyjnych. Dlatego nazywa ich menedŝerem oświaty. Zdaniem tego autora menedŝerem oświaty jest: pedagog kierownik placówki oświatowej, dysponujący szerokim zakresem uprawnień i wynikającej z niego odpowiedzialności, zdolny do samodzielnego i twórczego, a zarazem sprawnego i efektywnego rozwiązywania bieŝących problemów pedagogicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz administracyjnych, a takŝe projektowania własnych, oryginalnych koncepcji, doskonalących funkcjonowanie kierowanej placówki 18. Krótszą definicję podaje E. Kosińska menedŝer jest osobą, która pełni dwie funkcje zarządzania (szkołą) i kierowania (zatrudnionymi w szkole osobami) 19. Lech H. Haber do zakresu obowiązków menedŝera zalicza: planowanie czynności, organizowanie pracy, kierowanie podległym personelem, obsada stanowisk, rotacja, podnoszenie kwalifikacji, ocena, awans, prowadzenie działalności motywacyjnej, kontrola wykonywanych czynności i podejmowanie działań korekcyjnych 20. MenedŜer powinien stwarzać warunki organizacyjne, kadrowe i ekonomiczne do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów dydaktyczno-wychowawczych w szkole E. Kosińska: Dyrektor w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Rubikon, Kraków 1999, s L. Gawrecki:, MenedŜer pedagog i dyrektor profesjonalny. (w:) MenedŜer w szkole. Cz. 2. Dyrektor, czyli menedŝer oświaty. Red. L. Gawrecki, Wyd. EMPi 2, Poznań s L. Gawrecki: Techniki pracy menedŝera oświaty. Wyd. empi 2, Poznań s E. Kosińska: Dyrektor w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Rubikon, Kraków, s L.H. Haber: Management. Zarys zarządzania małą firmą. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s L. Gawrecki: Techniki pracy menedŝera oświaty, op. cit., s

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Projekt z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 lutego 2011 r. ZAŁOśENIA DO OPRACOWANIA ARKUSZA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r. 10 UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE I ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

KIEROWANIE I ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ KIEROWANIE I ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ Zadania ogólne dyrektora Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej Tekst Statutu ujednolicony po zmianach: 1) uchwała nr 1/8/06/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku; 2) uchwała nr 10/05/08/09 rady pedagogicznej Liceum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łebieniu I. Postanowienia ogólne: 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej,, radą jest kolegialnym organem zespołu szkół realizującym zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W GLIWICACH ROZDZIAŁ I SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ, FORMY I TRYB JEJ PRACY 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

III ORGANA SZKOŁY I ICH ZADANIA ORGANA SZKOŁY KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY. Dyrektor szkoły

III ORGANA SZKOŁY I ICH ZADANIA ORGANA SZKOŁY KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY. Dyrektor szkoły 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Szkoły, d) Rada Rodziców, e) Samorząd Uczniowski. III ORGANA SZKOŁY I ICH ZADANIA 10 ORGANA SZKOŁY 11 KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (89) 534-96-86, 534-96-90 sekretariat@odn.olsztyn.pl http://www.odn.olsztyn.pl STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych Postanowienia wstępne 1 Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie 1 W Zespole Szkół w Sierakowie działa Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny. 2 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/09/10 Dyrektora PCKZ im. KEN w Jaworze z dnia 10.08.2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1 Szkoła jest publiczną placówką oświatowo wychowawczą, załoŝoną na podstawie Uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak

Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa. Bogusława Wojtczak Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle przepisów prawa Bogusława Wojtczak Plan Wprowadzenie Obsadzanie stanowiska dyrektora szkoły Zależność pracownicza dyrektora szkoły wobec organu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo