Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - szczegółowe zasady i warunki korzystania z TakeIt!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - szczegółowe zasady i warunki korzystania z TakeIt!"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - szczegółowe zasady i warunki korzystania z TakeIt! I. Czym jest TakeIt!? TakeIt! stanowi platformę wymiany informacji o ofertach pustych przestrzeni ładunkowych samochodowego transportu lądowego oraz ładunkach, publikowanych przez Usługobiorców w celu znalezienia kontrahenta i realizacji usługi transportowej albo spedycyjnej. Z chwilą autoryzacji Konta Usługobiorcy Usługobiorca uzyskuje dostęp do giełdy transportowej, w tym do propozycji przewozu ładunków oraz możliwość zgłaszania wolnych przestrzeni ładunkowych lub pojazdów na określonych trasach przejazdu. II. Jak działa TakeIt!? 1. Usługobiorca klika, że chce wystawić paczkę na giełdzie transportowej. 2. Usługobiorca musi się wcześniej zarejestrować (bezpłatne): Usługobiorca zwykły podaje w tym celu dane: imię, nazwisko, adres, telefon, . Opcjonalnie Usługobiorca zwykły przesyła skan dowodu osobistego oraz podaje nr konta bankowego wówczas Usługobiorca zwykły otrzymuje + 10 punktów do oceny TakeIt!. Usługobiorca profesjonalny podaje w tym celu dane: nazwa, adres, NIP, numer polisy OCP/OCS, nr licencji uprawniającej do wykonywania działalności w zakresie transportu (lub oznaczenie innego aktu administracyjnego), telefon oraz adres . Usługobiorca profesjonalny może: w profilu opisać swoją firmę, dodać swoich kierowców, dodać swój tabor, tzn. określić jakiego rodzaju parkiem transportowym dysponuje (pojazdy mechaniczne, naczepy itp.), Usługobiorca profesjonalny opcjonalnie może także przesłać dane z monitoringu swojej floty tj. raport pracy kierowców, obejmujący m.in. 1

2 takie informacje dotyczące pracy danego kierowcy jak: średnia wielkość spalania paliwa na 100 km, ilość wykonywanych transportów, średnią ilość przejeżdżanych kilometrów w trakcie miesiąca; na tej podstawie dokonywana jest przez TakeIt! ocena sumaryczna przedsiębiorstwa Usługobiorcy profesjonalnego. Z tytułu przesłania danych z monitoringu swojej floty Usługobiorca profesjonalny otrzymuje + 20 punktów do oceny TakeIt! Usługobiorca profesjonalny, który przekaże Usługodawcy dane z monitoringu swojej floty otrzymuje na okres 30 dni kalendarzowych status Partnera TakeIt!. W przypadku ponownego przekazania lub aktualizacji danych z monitoringu swojej floty Usługobiorca profesjonalny otrzymuje po raz kolejny +20 punktów do oceny TakeIt! oraz status Partnera TakeIt! na kolejny okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Usługobiorca definiuje swoją paczkę (nieodpłatnie). Definiowanie paczki polega na określeniu jej zawartości, miejsce załadunku, miejsce rozładunku, wymaganego typu pojazdu, cenie za wykonaną usługę; tak zdefiniowanej paczce zostanie nadany numer transakcji.. 4. Paczka pojawia się na giełdzie transportowej: W przypadku paczki Usługobiorcy nieposiadającego abonamentu: wystawiający ją Usługobiorca czeka na odpowiedź od przewoźnika,; TakeIt! nie zapewnia w tym przypadku funkcjonalności podpowiadania przewoźników; Przewoźnik widzi zaś jaka paczka jest do zabrania, skąd, dokąd i jaka jest proponowana cena za tę usługę, a także ocenę TakeIt! kontrahenta aby otrzymać dane kontaktowe do Usługobiorcy wystawiającego daną paczkę na giełdzie przewoźnik musi się uprzednio zarejestrować i uiścić Usługodawcy jednorazową opłatę w wysokości 5 zł (1,19 ) netto (uiszczenie tej opłaty uprawnia do otrzymania danych kontaktowych Usługobiorcy wystawiającego paczkę na giełdę transportową jedynie w związku tą pojedynczą transakcją); z opłaty, o której mowa w niniejszym przepisie jest zwolniony ten Przewoźnik, który jest Usługobiorcą profesjonalnym mającym wykupiony abonament; 2

3 po otrzymaniu wiadomości od przewoźnika na giełdzie transportowej Usługobiorca wystawiający paczkę widzi tylko podstawowe informacje dotyczące tego przewoźnika, tj.: telefon, Ocenę TakeIt! aby otrzymać pełne dane zawarte w TakeIt! Dotyczące przewoźnika Usługobiorca wystawiający paczkę na giełdę transportową musi się uprzednio zarejestrować i uiścić Usługodawcy jednorazową opłatę w wysokości 5 zł netto (uiszczenie tej opłaty uprawnia do otrzymania pełnych danych przewoźnika jedynie w związku tą pojedynczą transakcją); z opłaty, o której mowa w niniejszym przepisie jest zwolniony ten Usługobiorca wystawiający paczkę na giełdę, który ma wykupiony abonament;. W przypadku paczki Usługobiorcy z wykupionym abonamentem: Wystawiający Usługobiorca czeka na odpowiedź kontrahenta (przewoźnika), przy czym jeśli wystawiający paczkę na giełdę transportową ma wykupiony abonament Premium, to automatycznie udostępniane są mu informacje o dostępnych kontrahentach, którzy mają możliwości dokonania przewozu na danej trasie, Przewoźnik ma bezpośredni dostęp do danych kontaktowych kontrahenta wystawiającego paczkę na giełdę transportową, po kliknięciu ikony Oferty. 5. Po zatwierdzeniu paczki w systemie TakeIt!, do Usługobiorców będących stronami danej transakcji przesyłana jest wiadomość ( ). 6. Usługobiorca wystawiający paczkę na giełdę transportową może wdrukować formularz transportu TakeIt!. 7. Usługobiorca, który zdecyduje się na przewiezienie paczki wystawionej na giełdzie transportowej, zgodnie z powyższymi zapisami, powinien swoją decyzję zakomunikować poprzez kliknięcie odnośnika łap ofertę. 8. Odbiór paczki przez przewoźnika. III. Charakterystyka rodzajów abonamentów miesięcznych, zakres udostępnianych w ramach każdego z nich informacji oraz wynikające uprawniania. Abonament Standard: 3

4 Wszystkie informacje objęte TakeIt! o Usługobiorcy wystawiającym paczkę na przewóz lub Usługobiorcy przewoźniku proponującym przewóz paczki, dostęp do informacji o ocenie TakeIt! Innego Usługobiorcy, dostęp do informacji o ilość komentarzy innego Usługobiorcy (bez możliwości czytania komentarzy i uwag oraz odpowiedzi na nie udzielanych przez Usługodawcę), brak pozycjonowania propozycji składanych przez samego Usługobiorcę lub innych Usługobiorców, nieograniczona liczba transakcji. Abonament Premium: Abonament Premium upoważnia do korzystania z TakeIt! w takim zakresie jak Abonament Standard, a nadto, w ramach Abonamentu Premium Usługodawca zapewnia pozycjonowanie propozycji składanych przez samego Usługobiorcę lub innych Usługobiorców, oraz możliwość wprowadzania oraz czytania uwag i komentarzy oraz ewentualnych odpowiedzi na nie udzielanych przez Usługodawcę. Na czym polega pozycjonowanie propozycji: Jeśli Usługobiorca wystawia na giełdę transportową paczkę, to automatycznie pojawiają mu się pozycjonowani przewoźnicy, którzy zdefiniowali swój przejazd w rejonie miejsca odbioru i przeznaczenia paczki; Jeśli Usługobiorca (przewoźnik) zdefiniuje swój przejazd, to pojawiają się propozycje przewozu paczki w ramach jego przejazdu, Jeśli Usługobiorca przedstawi formularz swoich preferencji, to w przypadku pojawianie się propozycji przewozów paczki odpowiadających tymże preferencjom, to wówczas Usługobiorca będzie o tych propozycjach powiadomiony osobną wiadomością. Każdy Usługobiorca ma prawo do nieodpłatnego wystawienia na giełdę 5 paczek w miesiącu. IV. Indywidualne umowy z Usługobiorcami profesjonalnymi. Usługodawca przewiduje możliwość indywidualnego uzgodnienia praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy profesjonalnego oraz warunków i zakresu świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy profesjonalnego. V. Oceny, komentarze i uwagi. 4

5 Uwagi oraz komentarze innych Usługobiorców. 1. Każdy Usługobiorca, którego paczka wystawiona na giełdę transportową została przyjęta przez innego Usługobiorcę do przewozu ma prawo do umieszczenia na profilu tego Usługobiorcy (przewoźnika) uwag lub komentarzy. 2. Uwagi oraz komentarze umieszcza się na profilu Usługobiorcy w oknie Komentarze. 3. W przypadku, gdy przedmiotowe uwagi lub komentarze będą negatywne, na wniosek przewoźnika (Usługobiorcy) i po złożeniu przez niego przekonywujących wyjaśnień Usługodawca usunie negatywny komentarz lub opinię. W przypadku zaś, gdy w ocenie Usługodawcy złożone przez przewoźnika wyjaśnienia nie będą przekonywujące, istota wyjaśnień zostanie umieszczona przez Usługodawcę przy negatywnym komentarzu lub uwadze Usługobiorcy (odpowiedź na uwagę lub komentarz). 4. Przy formułowaniu uwagi lub komentarza, Usługobiorca winien mieć na uwadze całokształt okoliczności, w których transakcja została zawarta oraz zrealizowana, w tym zwłaszcza dochowanie dokonanym ustaleniom, prawdziwość przekazywanych informacji, jakość usługi oraz współpracy i możliwość kontaktu. Usługobiorca może sformułować tylko jedną uwagę lub komentarz do każdej transakcji zawartej z innym Usługobiorcą. 5. Odpowiedzialność za treść uwagi lub komentarza ponosi jedynie Usługobiorca formułujący uwagę lub komentarz. Uwaga lub komentarz nie mogą zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych. 6. Zabrania się umieszczenia uwag lub komentarzy w celu przekazywania nieprawdziwych informacji o innym Usługobiorcy, współpracy z nim czy realizacji transakcji lub zawyżania wiarygodności określonego Usługobiorcy poprzez formułowanie uwag lub komentarzy niemających swojego uzasadnienia w rzeczywistości. 7. Także Usługobiorca, który przyjął paczkę na przewóz jest uprawniony do umieszczenia uwag lub komentarzy na profilu Usługobiorcy, którego paczkę przyjął do przewozu. Postanowienia pkt 1-6 określonych powyżej stosuje się odpowiednio. Ocena TakeIt! 5

6 1. Każdy Usługobiorca jest także oceniany przez Usługodawcę. Ocena dokonywana przez Usługodawcę opiera się na: a) wiarygodności płatniczej danego Usługobiorcy, przy czym Usługodawca bierze w tym zakresie pod uwagę terminowość płatności dokonywanych przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy; skala oceny w ramach tego kryterium wynosi od 0 do10 punktów; b) poprawności wykonywanych przez Usługobiorcę transakcji zawartych za pośrednictwem systemu TakeIt!, przy czym Usługodawca bierze w tym zakresie pod uwagę zgłoszone przez innych Usługobiorców reklamacje oraz komentarze oraz uwagi innych Usługobiorców dotyczące zawartych transakcji; skala oceny w ramach tego kryterium wynosi od 0 do10 punktów. 2. Wartość oceny przyznanej danemu Usługobiorcy powiększana jest o liczbę 20 (Usługobiorca profesjonalny) albo 10 (Usługobiorca zwykły) punktów z tytułu przedłożenia przy rejestrowaniu Konta Usługobiorcy fakultatywnych dokumentów oraz informacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego załącznika. 3. Usługobiorca, wobec którego ocena TakeIt! nie została jeszcze określona na podstawie przesłanek określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, posiada status nieaktywny. 4. Usługodawca dokonuje oceny TakeIt! Usługobiorców po każdym miesiącu, w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. 5. Usługobiorca, który nie zgadza się z oceną dokonaną przez TakeIt! ma prawo zażądać od Usługodawcy dokonania ponownej oceny, przedkładając zarazem informacje (oraz dostępne dowody) potwierdzające wadliwość dokonanej przez Usługodawcę oceny TakeIt! 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: a) za nieterminowe regulowanie zobowiązań płatniczych przez Usługobiorcę w związku z transakcjami zawartymi z innym Usługobiorcą za pośrednictwem systemu TakeIt!, b) autentyczność i aktualność danych przekazywanych przez Usługobiorców, c) błędnie wyliczoną i wskazaną ocenę TakeIt!. 6

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy 1. 1. W ramach TakeIt! wyróżnia się: Konto Prywatne i Konto Firmowe. Konto Prywatne jest kontem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin KUP BILET ON LINE POLBUS-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin. Regulamin KUP BILET ON LINE POLBUS-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE POLBUS-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana USŁUGODAWCĄ lub Przewoźnikiem). Polbus-PKS Sp. z o.o. ul. Joannitów 13, 50 525 Wrocław tel. 71 333

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego north.pl

Regulamin sklepu internetowego north.pl Regulamin sklepu internetowego north.pl Spis treści: Postanowienia ogólne Usługi elektroniczne w sklepie internetowym Warunki zawierania umowy sprzedaży Sposoby i terminy płatności za produkt Koszt, sposoby

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONABAZYLIA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONABAZYLIA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONABAZYLIA.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.oxalis.pl/texts,text,7 http://oxalis.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe

Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe (wersja z dnia 4.03.2013) kognitek.pl KogniTek Sp. z o. o. ul. Szlachecka 19 60-685 Poznań REGON 301 353 808 NIP 9721 20 94 79 KRS 0000 346 646 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AWAKRAKOW.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AWAKRAKOW.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AWAKRAKOW.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRALNEODKURZACZE.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl

Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 5. KOSZT, SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DONICESTALOWE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DONICESTALOWE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DONICESTALOWE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULATORY4U.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULATORY4U.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULATORY4U.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo