Zakład Informatyki Stosowanej Opis zmian wprowadzonych w 2013 roku ul. Winiarska Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Informatyki Stosowanej Opis zmian wprowadzonych w 2013 roku ul. Winiarska 1 60-654 Poznań"

Transkrypt

1 Wersja Czynsze Okna edycji i przeglądu kart czynszowych i danych powiązanych poprawki estetyczne i ergonomiczne. Wydruki zaległości i nadpłat poprawione drukowanie konta i grupowanie wg konta. Parametry modułu Czynsze dodano Rozrachunki / Automatyczne rozliczanie podczas księgowania. Gdy włączony, podczas księgowania wpłat w czynszach na konta powiązane z rozrachunkami od razu następuje rozdzielanie wpłat na istniejące rozrachunki. Wydruki Windykacje Obiekty z podziałem na klatki dodano drukowanie kosztów. Dokumenty Noty odsetkowe dodano generowanie, przegląd i wydruk not odsetkowych na bazie rozrachunków. Dokumenty Potwierdzenie salda dodano wydruk potwierdzenia salda wg dokumentów i kont czynszowych. Wydruk faktur zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis Faktura VAT zmieniono na Faktura. Dokumenty księgowanie dodano informacje o dodanych lub usuniętych rozrachunkach i dokumentach kasowych. Na przeglądzie dokumentów dodano informację o liczbie dokumentów kasowych powiązanych z paczką. Faktury Wydruk faktur zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis Faktura VAT zmieniono na Faktura. FK Rozrachunki dodano generowanie, przegląd i wydruk not odsetkowych na bazie rozrachunków. Rozrachunki przeglądy dodano kolumnę % pokazującą, że naliczono odsetki lub że rozrachunek ma wyłączone liczenie odsetek. Wydruk faktur zgodnie z nowymi przepisami usunięto rozróżnienie oryginał/kopia, napis Faktura VAT zmieniono na Faktura. Deklaracje VAT-7 dodano deklarację VAT-7 w wersji 13 obowiązującej od 1 stycznia

2 Kasa Przegląd nierozliczonych przyspieszono przegląd wg kontrahentów. Sekretariat Poczta dodano pole Typ przesyłki. Wykaz i lista nadawcza dodano możliwość filtrowania wg typu przesyłki. Windykacje Wydruk analizy konta sprawy historia ugodę oraz wstrzymanie sprawy dodano jako zdarzenia.. 2

3 Wersja Ogólne Adresy korespondencyjne dodano podział na zakładki kontrahenta i karty czynszowej. Wydruk listy nadawczej dodano pomijanie okna podglądu przed drukowaniem, dodano wybór kart czynszowych zamiast obiektów. UniFak drukowanie adresów dodano automatyczne dopasowywanie wielkości czcionki do drukowanej treści. AdaWeb Dodano przegląd komunikatów. Edycja komunikatów jest dostępna w module Nadzorca w menu Narzędzia. Czynsze Dokumenty księgowanie rozrachunki/dok.kasy PK ujednolicono reguły generowania rozrachunków lub dokumentów kasy PK eliminując luki w regułach. Wydruk zaległości na klatki dodano ukrywanie kolumny koszty w przypadku opcji tylko zaległość. Karty czynszowe formularz konta Liczba miesięcy zaległości dodano przycisk z lupą do wyświetlania szczegółów ustalenia LMZ. Funkcja Czynsze:LMZ poprawki usterek związanych z typami dokumentów, kontami i BO. Dokumenty przegląd lista dokumentów dodano kolumny informujące o istnieniu powiązanego rozrachunku/dok.kasy PK oraz odpowiednio symbol/typ i numer tego dokumentu. Ewidencja nieruchomości Dodano deklarację DN-1 definicje, wzory, naliczanie do paczek, drukowanie deklaracji miesięcznych. 3

4 FK Rozrachunki noty paczki not dodano blokadę dopisywania do w pełni zatwierdzonej paczki. Drukowanie not dodano opcję sortowania wg kodu zasobu lub nazwy kth. Dodano możliwość anulowania not odsetkowych. Deklaracja VAT-7(13) dokończono wdrażanie deklaracji VAT-7(13) w pozostałych elementach modułu. Kasa Import wyciągów bankowych zmiana metody importu polegająca na najpierw wczytaniu pliku, następnie określeniu administracji i banków, automatyczne dzielenie na administracje, automatyczne wyszukiwanie admg i banków na podstawie IBAN w wyciągu, uproszczone dzielenie dokumentu na pozycje, dodane automatyczne rozdzielanie na rozrachunku lub konta czynszowe przed przejściem do edycji ręcznej wyciągu, w edycji ręcznej dodane alerty na wybrane konta czynszowe oraz zamknięte karty, uniezależnienie karty czynszowej od operacji kasowej. Windykacje Pozwy wydruk poprawki błędów i literówek. 4

5 Wersja Ogólne W funkcji sumującej naliczenia czynszowe, SN() dodano obsługę dodatkowych filtrów. Funkcja wykorzystywana jest w generatorze raportów, pismach i schematach księgowych Przebudowany został uniwersalny słownik zasobów. Dodane zostały do niego filtry i możliwość zaznaczenia przez użytkownika parametru decydującego o zapamiętywaniu filtrów. W funkcji FormatujKontoBank() dodano obsługę konta bankowego o długości 28 znaków uwzgledniającego kod kraju. Dodano nową funkcję GminaStawka(). Funkcja dostępna jest w generatorze raportów, wzorach czynszowych, pismach. Czynsze Wydruki->DCM-> Karta do głosowania, przeniesiono filtr zaawansowany na zakładkę nr 7, dodano możliwość określenia metody liczenia głosów - wg udziałów - 1 lokal = 1 głos - 1 właściciel = 1 głos Rozbudowano mechanizm do importu rozliczeń centralnego ogrzewania z pliku tekstowego aby w przypadku braku w pliku informacji o numerze karty czynszowej program ustalił numer karty na podstawie kodu lokalu. Narzędzia -> funkcje administratora-> stawki gminne dodano możliwość definiowania stawek gminnych. Wartości zdefiniowanych stawek wprowadzamy w menu stawki/ dane -> gminne, nowe stawki będą pomocne przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z ustawą śmieciową. W generatorze raportów w sekcji kart czynszowych dodano nową funkcję LiczSaldoNIer() zliczającą w zależności od podanych parametrów salda dla nieruchomości. W funkcji ustalającej liczbę miesięcy zaległości LMZ() dla metody statystycznej poprawiono zaokrąglanie salda. 5

6 W funkcji NRR_Z_2() dodano tryb wydruku/sum XS - dodatkowe podsumowanie pod przychodami i kosztami bez kolumny z wynikiem rozliczenia. Podsumowanie pojawia się, gdy w wydruku i podsumowaniu aktywne są kolumny i nie ma 512. DCM W menu Analizy dodano nową funkcję Analiza statystyczna zasobów Analiza pozwala na uzyskanie informacji o liczbie lokali, z podziałem na typy zasobów i status. Istnieje również możliwość wydruku analizowanych danych. FK Wprowadzono obsługę nowego wzoru deklaracji VAT-7, kolejna wersja deklaracji jest oznaczona numerem 14. Użytkownik, którzy wcześniej otworzył miesiąc kwiecień lub kolejne miesiące z poprzednim wzorem deklaracji a chciałby wypełnić deklaracje VAT-7(14), powinien skasować otwarte miesiące ( FK->Rejestry-> VAT-7 -> wybrać odpowiedni miesiąc -> prawy klawisz myszy -> usuń) a następnie wykonać ponownie otwarcie miesiąca VAT. W przeglądzie rejestru zakupów dodano możliwość sortowania pozycji wg wszystkich wyświetlanych nagłówków FK-> plan kont-> wydruk -> Obroty konta dodano obsługę filtru zaawansowane. Na pasku szybkiego uruchamiania dodano ikonę z dostępem do bazy kontrahentów Kredyty W przeglądzie paczek poprawiono wyświetlanie podsumowania paczki aby przy dużych wartościach mieściły się na ekranie wszystkie znaki po przecinku. W przeglądzie kart i stanów kont dano nowy wydruk Analiza konta 6

7 Magazyn W menu analizy dodano nową funkcję Analiza popularności asortymentu. Dzięki niej będzie można w łatwy i szybki sposób ustalić który z towarów najczęściej jest przyjmowany lub wydawany z magazynu, w zdefiniowanych przedziałach czasowych. Meldunki W menu głównym wydruki dodano Generator raportów, dostępne są trzy sekcje dotyczące nieruchomości, obiektów i zasobów. Przygotowano mechanizmy wspierające tworzenie deklaracji śmieciowych dokumentów, które właściciele lub administratorzy zobowiązani są składać w gminie. Wprowadzono mechanizmy monitorujące zmiany liczby osób aby przygotować deklarację z odpowiedną korektą. Mechanizmy do obsługo deklaracji śmieciowych zostały tak przygotowana aby umożliwić poprawne wypełnienie deklaracji w zależności od treści uchwały Rady Gminy np.: obliczenia wg osób z uwzględnieniem ulg dla rodzin wielodzietny, z uwzględnieniem ulg dla emerytów, istnieje możliwość rozliczania śmieci wg średniorocznego zużycia wody, wg m3, litrów, powierzchni, sztuk itp. Przygotowano wydruki, sprawozdania do analiz lokali z selektywną i nieselektywną zbiórką odpadów. W menu przegląd dodano możliwość przeglądu i edycji stawek/danych zasobów i kart. Jakie dane będą dostępne w module meldunki definiuje się w parametrach systemu, do których dostęp jest w moduł nadzorca. Sekretariat W menu głównym dodano wydruki -> generator wydruków. Dostępna jest sekcja z wszystkimi zapisami dziennika. 7

8 Wkłady W generatorze raportów sekcja wydruki paczek i dokumentów udostępniono brakujące pola z tabel. Zgłoszenia W oknie do rejestracji zgłoszeń w zakładce opis dodano nowe pola pozwalające zarejestrować planowaną datę i godzinę realizacji zgłoszenia. Analizy -> wydruk wg słowników, przebudowano aby cała wpisana treść opisu zgłoszenia mieściła się na wydruku, przy nazwisku zgłaszającego dodano informację o jego numerze telefonu, gdy jest zarejestrowany w bazie kontrahentów. Analizy -> wydruk wg obiektów, wprowadzono dynamiczne rozszerzanie pola opis. Zmieniono rozmiar wydruku z Letter na A4, poprzedni rozmiar mógł powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie na wyświetlaczu drukarek kontrolujących rozmiar papieru. 8

9 Wersja Ogólne W funkcjach systemowych (dla zaawansowanych użytkowników) ZNIER() ZOb() dodano nowe parametry. Parametr ZUZW zwraca sunę zużyć wody zimnej na podstawie liczników indywidualnych w lokach. ZUCW zwraca sumę zużyć ciepłej wody. Dodano nową funkcję RDZ(par:id_zas, par:data) ustala rodzaj działalności na podstawie typu zasobu lub danej zasobu, którą można zdefiniować w parametrach programu (Nadzorca->Narzedzia->Parametry->Wspólne- >Identyfikator danej zasoby do określenia rodzaju działalności). Wartość 0 - rodzaj działalności zostanie określony na podstawie typu zasobu. Ta forma nie pozwala na zmiany RDZ w czasie, określenie identyfikatora danej zasobu i prowadzenie ewidencji w każdym zasobie oddzielnie poszerza możliwości w tym zakresie. Czynsze W mechanizmie naliczeń dodano obsługę funkcji GetIni() odczytującej wartości z zdefiniowanego pliku *.INI We wzorach czynszowych udostępniono dostęp do zmiennej globalnej PATH_ADA, do wykorzystania np. przy odczycie danych z pliku *.INI W pismach czynszowych udostępniono funkcję GetIni() i zmienną globalną PATH_ADA W przeglądzie kart czynszowych w zakładce dokumenty dodano informację wizualna dotyczącą rozrachunków ( K, R) informującą o tym czy dany dokument utworzył rozrachunek [R], czy jest zapłatą i jest traktowany jako dokument kasowy [K] Rozliczenia roczne zostały rozbudowane o nową możliwość ustalania podatku VAT. Istnieje możliwość zdefiniowania VAT w rozliczeniu rocznym lub ustalenie podatku przy przesyłaniu do programu czynsze, traktując rozliczenia roczne jako netto lub brutto. W generator raportów w sekcji karty czynszowe i zasoby dodano dostęp do funkcji RDZ() W funkcjach administratora dodano możliwość kopiowania wielu paczek czynszowych do zbiorów tymczasowych. FK W funkcji przeliczającej wartość rozrachunku zastosowano mechanizm zapamiętywania stanu tabel. 9

10 Dodano możliwość definiowania schematów księgowych pobierających dane z modułu zgłoszenia do modułu FK. W funkcji edycji podstawowego schematu księgowego należy w polu grupa wybrać ZGŁOSZENIA W funkcji importującej dane z modułu zgłoszenia do Fk dodano parametr umożliwiający import do istniejącego dokumentu. Nowa funkcjonalność dostępna jest w przeglądzie dokumentów Fk -> przycisk INNE -> Dekretacja zgłoszeń do istniejącego dokumentu. W wykazie rozrachunków dodano możliwość filtrowania wg konta księgowego. W funkcji do kontroli kręgu kosztowego wprowadzono zmiany wizualne, polegające na powiększeniu czcionki i dodaniu podsumować. W schematach księgowych dodano dostęp do funkcji RDZ() Kasa W mechanizmie importującym wyciągi bankowe w formacie ELIXIR dodano obsługę pola typ operacji 222 oznaczającego wypłatę z konta. W konfiguracji importu wyciągów bankowych dodano możliwość określenia domyślnej operacji finansowej. Media W wydruku rozliczenia dodano wydruk numeru PESEL/NIP dla osób fizycznych. Meldunki W generatorze wydruków w sekcji w sekcji obiekty i zasoby udostępniono funkcję słownie(). Wkłady W przeglądzie dokumentów dodano nowy wydruk dokumentów z podziałem na wpłaty i wypłaty z uwzględnieniem wartości brutto i VAT. Karty wkładów obsługujące harmonogram inwestycyjny wzbogacono o możliwość wprowadzenia znacznika informującego o pracach dodatkowych. W wydruku harmonogramu dodano znacznik P.D. informujący o pracach dodatkowych, oraz wprowadzono podsumowanie wartościowe prac dodatkowych. 10

11 Wydruki inwestycje podzielono wszystkie wydruki na dwie grupy, umożliwiające określanie zakresów przetwarzanych danych. Wprowadzono grupę wydruków obsługujących zakres danych określanych na podstawie wybranych obiektów, poprzednie wydruki przeniesiono do grupy wg numeru członkowskiego Dodano mechanizm tworzenia i drukowania pism, w wątku kontrahenta, zasobów i obiektów. Funkcja dostępna jest w menu Wkłady->wydruki->pisma. Koniec opisu 11

Ogólne. Wersja 15.03.01.0

Ogólne. Wersja 15.03.01.0 Wersja 15.03.01.0 Ogólne Kolejne okna systemu zostały odświeżone oraz wyposażone w możliwość zmiany rozmiaru, zapamiętywanie zakładek sortowania i możliwość modyfikacji czcionki przeglądów (Ctrl+Q); jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 1. Obsługa uchwał: Pierwszy krok jaki należy wykonać to uaktywnienie tej funkcji. Wchodzimy w menu OCHRONA- >GRUPY UŻYTKOWNIKÓW, stajemy na danej grupie (np. Admin)

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Zaznaczanie kolorami wspólnot...2 2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)...2 3.LokaleNet - możliwość

Spis treści 1.Zaznaczanie kolorami wspólnot...2 2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)...2 3.LokaleNet - możliwość Spis treści 1.Zaznaczanie kolorami wspólnot...2 2.Wysyłanie e-mail - możliwość wyboru adresu (podstawowy, dodatkowy)...2 3.LokaleNet - możliwość synchronizacji lat ubiegłych...3 4.LokaleNet poprzednie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACJA SYSTEMU.

WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACJA SYSTEMU. Woda- inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci 1 WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci System WODA to oprogramowanie dla komputerów PC oraz dla przenośnych komputerów

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 89 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Zmiany w programie... 5 Praca z Programem... 7 Instalacja... 8 Instalacja na innej wersji... 13 Lokalizacja Programu... 13 Pierwsze Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo