Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech Regulamin Działania Siedziba organizacji: 1032 Budapeszt, ul. Ágoston 14. VIII. piętro 43. Data uchwalenia statutu: r.

2 REGULAMIN DZIAŁANIA I. Podstawowe zasady działania 1. Nazwa: Wysocki Légió Hagyományırzı Egyesület 1.1 Skrót nazwy Stowarzyszenia w języku węgierskim: WLHE 1.2 Pełna polska nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1.3 Krótka polska nazwa Stowarzyszenia: Legion Wysockiego na Węgrzech 1.4 Angielska nazwa Stowarzyszenia: Wysocki Legion Tradition Preservation Group 1.5 Skrót nazwy Stowarzyszenia w języku angielskim : WLTPG 1.6 PoniewaŜ celem działalności Stowarzyszenia jest pielęgnacja pamięci i tradycji polskiego legionu walczącego po stronie węgierskiej podczas walk wolnościowych roku, dlatego przyjęło ono imię wybitnego komendanta polskiego legionu z tamtego okresu, Generała Józefa Wysockiego. Członkowie Stowrzyszenia posiadają mundury i inne akcesoria zgodne z obowiązującymi w tamtych czasach normami. 2. Siedziba organizacji: 1032 Budapeszt, ul. Ágoston 14. VIII. piętro Stowarzyszenie a. Stowarzyszenie jest organizacją uŝyteczności publicznej, niezaleŝną od jakichkolwiek partii, jest to osoba prawna - stworzona na podstawie ustawy nr. II. o prawie do organizowania stowarzyszeń z 1989 r., Ustawy CLVI. o organizacjach uŝyteczności publicznej z r., oraz Kodeksu Cywilnego nie prowdząca działań politycznych, nie wspierająca finansowo Ŝadną partię, nie przyjmująca Ŝadnego wsparcia od jakichkolwiek partii, obowiązująca się do nie stawiania kandydata na wybory sejmowe, lub samorządów miejscowych i rejonowych, jak równieŝ do niewspierania kandydatury innych osób. b. Stowarzyszenie jest samowolnie stworzoną organizacją mającą swój samorząd, powstałą w celu wymienionym w niniejszym Regulaminie Działania. 2

3 Stowarzyszenie prowadzi ścisłą listę członków, posiada własny budŝet i przedstawicielstwo. Wszelkie działania członków Stowrzyszenia odbywają się celem realizacji wytyczonych celów. c. Działalność Stowarzyszenia jest publiczna. Oprócz obowiązkowo ujawnianych danych, regulamin działania przewiduje, Ŝe członkowie Stowarzyszenia przekaŝą informacje o najwaŝniejszych danyh dotyczących działalności Stowrzyszenia przedstawicielom lokalnej prasy celem opublikowania ich co roku. d. Niniejszy regulamin działania zabezpiecza prawa i obowiązki członków zgodnie z wytyczonymi celami. II. Cel Stowrzyszenia i zakres jego działalności 4. Cele: Dodatek do podniesienia poziomu europejskiej kultury poprzez pielęgnację oraz rozpowszechnianie wiedzy historycznej i wojennej, zachowanie, pielęgnowanie i dalsze rozwijanie węgierskich tradycji i dziedzictwa kulturowego. Skłanianie młodzieŝy do prowadzenia zdrowego trybu Ŝycia, rozpowszechnianie wiedzy, wspieranie wszelkich kół młodzieŝowych. Budowanie i utrzymywanie kontaktów z wspólnotami podobnego pokroju na terenie krajów Unii Europejskiej lub krajów przygotowujących się do wstąpienia do Unii, rozwijanie aktywnego euroatlantyckiego Ŝycia towarzyskiego. Odnalezienie utalentowanych młodzian na Węgrzech, wspieranie ich dalszej edukacji. Zabezpieczenie równych praw i szans dla młodzieŝy będącej w niekorzystnym połoŝeniu. Aktywna działalność propagująca pokój i porozumienie między narodami. Organizacja imprez dla uŝyteczności publicznej, w celu propagowania, badania, lub zaznajamiania wiedzy historyczno-wojennej. 5. Zakres działalności Stowarzyszenia: 5.1 By osiągnąć wytyczone cele, Stowarzyszenie obowiązuje się: Organizować działalność swoich członków Podjąć kontakt z innymi podobnymi stowrzyszeniami w Europie Do poszukiwania róŝnych źródeł finansowych, takich jak konkursy unijne, lub samorządowe w celu polepszenia warunków materialnych Stowarzyszenia (odzieŝ, akcesoria). 3

4 Do udziału w czynnościach wspierających bezpośrednio jego cele uŝyteczności społecznej. 5.2 Przedstawiciel organizacji wnioskował o zarejestrowanie stowarzyszenia w rejestrze organizacji uŝyteczności publicznej, jako organizacji o statusie uŝytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi następujące działalności uŝyteczności publicznej: 4. Wychowywanie i edukacja, rozwijanie umiejętności, rozpowszechnianie wiedzy, 5. działalność kulturalna, 6. ochrona dziedzictwa kulturowego, 19. wspomaganie powstania integracji euro- atlantyckiej. 5.3 Działalność Stowarzyszenia jest publiczna, wszelkie dane dotyczące tej działalności będą ujawniane corocznie poprzez członków Stowrzyszenia, oraz prasę, dostęp do danych zabezpiecza instytucjom upowaŝnionym ku temu według aktualnych ustaw prawnych Stowarzyszenie w celu nieustannego wykonywania wytyczonych celów wypracowuje takŝe oferty dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia, oferuje teŝ usługi. Stowarzyszenie zadba o odpowiedni rozgłos oraz nieskazitelność danych ofert Stowarzyszenie pełni swoje funkcje uŝyteczności społecznej takŝe w taki sposób, Ŝe następujące usługi oferuje niezaleŝnie od członkowstwa, zainteresowani bez ograniczeń mogą wziąć udział w: naradach Stowarzyszenia, wymianach doświadczeń, organizacji pokazów, konkursów, a takŝe korzystać z broszur informacyjnych, ofert i skutków działalności reprezentujących interesy potrzebujących Stowarzyszenie na bieŝąco informuje publikę drogą prasy o działalności organizacji. III. Członkowstwo, uprawnienia i obowiązki członków 6. Członkowstwo 6.1. Członkiem Stowarzyszenia moŝe zostać kaŝdy obywatel Węgier z stałym adresem zamieszkania na Węgrzech oraz obywatele innych krajów, którzy osiedlili się na Węgrzech, lub mają pozwolenie pobytu w kraju. Członkiem Stowarzyszenia moŝe teŝ zostać kaŝda osoba prawna, lub organizacja bez osoby prawnej, która zgodzi się z zasadami i wytyczonymi celami regulaminu działania Stowarzyszenia, z włanej woli obowiązuje się przestrzegać praw i obowiązków wynikających z członkowstwa, i której członkowstwo nie jest sprzeczne z prawem, nie ma ograniczeń w prowadzeniu 4

5 działalności publicznej, a swoją chęć wstąpienia do Stowarzyszenia poda na piśmie i uzyska zgodę Zarządu Według zasad otwartych zgrupowań, podczas przyjęcia nowych członków, ustalania zakresu ich obowiązków i uprawnień, oraz podczas codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia zabrania się dokonywania ujemnego róŝnicowania na podstawie rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, zdania politycznego lub z innej dziedziny, pochodzenia narodowego lub społecznego, czy teŝ na podstawie sytuacji finansowej lub jakiejkolwiek innej O przyjęciu nowego członka decydują członkowie biorący udział na posiedzeniu dyrekcyjnym na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie. O przyjęciu decyduje uzyskanie dwóch trzecich głosów obecnych członków, popierających wstąpienie. Zgłosić sprzeciw do przyjętej uchwały moŝna w ciągu 30 dni od daty ujawnienia, przedstawiając środek prawny walnemu zebraniu Wstąpienie do Stowarzyszenia, oraz rezygnacja z członkowstwa jest całkowicie dobrowolne. Statut członkowstwa automatycznie kończy się w wypadku śmierci członka, likwidacji w wyniku braku następcy prawnego, rezygnacji, wykreślenia z listy członków, oraz na podstawie prawnej decyzji o rozwiązaniu z ustawy nr. II. z r. 20. Chęć rezygnacji przedstawia się Dyrekcji w formie pisemnej. Statut członkowstwa zostaje uznany za zakończony w chwili zaanonsowania chęci rezygnacji Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykreślić osoby z listy członków /za pomocą jednogłośnego głosowania/, które nie spełniły wymagań regulaminu, których działanie jest sprzeczne z celami organizacji, lub jeśli członek z własnej winy prezentuje zachowanie mogące zaszkodzić reputacji czy teŝ interesom Stowarzyszenia, a takŝe, jeśli członek po zwróceniu uwagi w dalszym ciągu nie sprostuje obowiązkom wynikającym z członkowstwa w terminie ustalonym w regulaminie. Do wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia upowaŝnia takŝe niewywiązanie się z zapłaty ustalonej wpłaty członkowskiej, lub zaleganiem powyŝej dwóch lat Zarząd informuje pisemnie o konieczności dokonania wpłaty. Wymaga się sporządzenia uchwały o dyskwalifikacji danego członka, i poinformowania go ustnie, o ile jest on obecny, pisemnie, jeśli nie. Zgłosić sprzeciw do przyjętej uchwały moŝna w ciągu 30 dni od daty ujawnienia, przedstawiając środek prawny walnemu zebraniu. 7. Uprawnienia i obowiązki członków 7.1. Prawa organizacyjne wynikające z statusu członkowstwa oraz prawa związane z osobistym angaŝowaniem się są równe, niezaleŝnie od sumy finansowych usług niesionych Stowarzyszeniu. 5

6 7.2. Członek Stowarzyszenia: MoŜe brać udział w działalności Stowarzyszenia i imprezach organizowanych przez nie. Jest upowaŝniony do podjęcia głosu, składania wniosków, zgłaszania propozycji i udziału w podjęciach decyzji i uchwał; MoŜe korzystać z wsparć oraz dotacji zabezpieczanych przez Stowarzyszenie; Posiada prawo do nominowania kandydatów oraz prawo do głosowania poprzez osobisty udział na wydarzeniu (w przypadku organizacji poprzez osobę upowaŝnioną do głosu), moŝe pełnić jakąkolwiek funkcję w Stowarzyszeniu; Posiada prawo wglądu do dokumentów powstałych wskutek działań Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie dysponuje inaczej; Na Walnym Zebraniu ma prawo do składania wniosków. O ile wniosek posiada poparcie co najmniej 10-% członków, wniosek obowiązkowo powinien znaleźć się w planie posiedzenia. W razie obiekcji do jakichkolwiek decyzji Dyrekcji lub kogoś z prowadzących jedną z funkcji Stowarzyszenia, wnioski składa się takŝe z 10% wsparciem; Posiada prawo do zasięgania informacji dotyczących wszelkich spraw lub kwestii dotyczących Stowarzyszenia wśród jego dygnitarzy. W jego zasięgu leŝy takŝe zwracanie uwag na jakikolwiek temat względem pytań dotyczących Stowarzyszenia. Wszelkie zauwaŝone nieprawidłowości, lub niedopatrzenia powinny być podane do wiadomości dotyczonych osób, dlatego teŝ członek powinien zwrócić uwagę, by o ewentualnych problemach było ogólnie wiadomo; Ma prawo do ataku przed sądem uchwały stowarzyszeniowej traktującej o naruszeniu prawa w ciągu 30 dni od dnia zdobycia informacji o niej Obowiązki członka Regularny udział na walnych zebraniach, dotrzymywanie reguł ustalonych w Regulaminie oraz uchwał Dyrekcji; Spełnianie obowiązków ustalonych w Regulaminie; Dokonywanie obowiązkowej wpłaty członkowskiej, oraz wspomaganie działania Stowarzyszenia i jej stanu gospodarczego poprzez dobrowolne wsparcia i darowizny; Wspomaganie sukcesywnego działania Stowarzyszenia swoimi osobistymi poczynaniami. IV. ORANIZACJA STOWARSZYSZENIA 8. Organizacja: 8.1. Kierowniczymi organami Stowarzyszenia to: Zarząd oraz Walne Zebranie. 6

7 8.2. Funkcjonariuszami Stowarzyszenia są: Prezes oraz Wiceprezes Stowarzyszenia, sekretarz i osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe 9. Zebranie Walne 9.1. Głównym organem samorządu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie z uczestnictwem wszystkich członków organizacji Zebranie Walne zwołuje się według potrzeby, lecz co najmniej raz do roku. Prezes Stowarzyszenia zwołuje członków Stowarzyszenia do udziału na zebraniu. Wszystkich członków Stowarzyszenia informuje się o dacie, dokładnym adresie, oraz propozycji planu posiedzenia co najmniej 15 dni przed planowanym zebraniem. (Publiczność winna być poinformowana o dacie oraz planie dziennym posiedzenia poprzez lokalne media, rozkładane ulotki, oraz ogłoszenia wywieszonego na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.) Zebranie zwołane w inny sposób wyłącznie w takim przypadku jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli na spotkaniu są obecni wszyscy członkowie Stowarzyszenia i godzą się oni na przeprowadzenie Zebrania Walnego i omówienie wynikłego wniosku planu dziennego. Zebranie walne winne być zwołane w przypadku jeśli przepisy prawne lub sąd zadysponują o tym, lub jeŝeli wpłynie pisemny wniosek poparty conajmniej 10%-oma głosów członkowskich, z oznaczeniem przyczyny i celu zebrania w takim razie zebranie zwołuje się w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku Zgodnie z Regulaminem zwołane Zebranie Walne ma prawo do podnoszenia decyzji oraz uchwał, jeśli za zebraniu jest obecna ponad połowa członków uprawnionych do głosowania. W razie braku odpowiedniej liczby członków następne zebranie zwołuje się w przeciągu następnych 24 godzin, gdzie w przypadku tego samego planu dziennego uchwały mogą być przyjęte bez względu na liczbę członków biorących udział na zebraniu, o ile zostało ono odpowiednio ogłoszone na oryginalnie rozesłanych zaproszeniach Przewodniczącym Walnego Zebrania jest Prezes Stowarzyszenia w wypadku jego nieobecności tę funkcję przejmuje osoba, która zostanie wybrana spośród uczestników zebrania Walne Zebranie jest w mocy podejmowania decyzji, jeŝeli na spotkaniu jest obecnych ponad 50% członków Stowarzyszenia. O ile obowiązujące ustawy, oraz niniejszy Regulamin nie dysponują inaczej, Zebranie Walne ustanawia uchwały po otwartym głosowaniu, z osiągnięciem powyŝej 50% głosów. Wniosek podnosi się do rangi decyzji, jeŝeli większość uczestników głosuje na tak. W razie takiej samej liczby głosów wniosek winien być uwaŝany za zdyskwalifikowany. 7

8 9.6. W podejmowaniu decyzji dotyczących następujących kwestii potrzebny jest udział co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia: Przyjęcie reguł Regulaminu, wprowadzanie ewentualnych zmian Decyzja o połączeniu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia: Do podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez prawnego dziedzica jest potrzebny jednogłośny wynik głosowania. W podbieraniu decyzji (wg. punktu B. 685 Kodeksu Cywilnego) nie mogą wziąć udział osoby powiązane poprzez krewnego, lub partnera (dalej razem: bliscy krewni) według uchwały, szczególnie, jeŝeli osoby te: są zwolnione z zobowiązań czy teŝ odpowiedzialności, lub zyskuje jakikolwiek poŝytek z zawartej umowy, lub jest zainteresowany w niej w jakikolwiek sposób. Nie uznaje sie korzyścią przyjmowanie nie finansowych usług objętych w ramach darowizn Stowarzyszenia jako organizacji uŝytku społecznegomogących być przyznanym kaŝdej zainteresowanej osobie Posiedzenia Zebrania Walnego są publiczne. Na spotkaniach mogą brać udział osoby nie naleŝące do Stowarzyszenia, jako postronni słuchacze bez uprawnień do obardowania Do kompetencji Walnego Zebrania naleŝy: ustanowienie podstawowych reguł funkcjonowania, wprowadzanie do nich ewentualnych zmian; ustalenie sumy abonamentu rocznego członkowstwa; ustalenie całorocznego budŝetu, przyjmowanie raportów o jego wykonywaniu; przyjęcie rocznego bilansu przedstawionego poprzez Dyrekcję; przyjęcie raportu o uŝyteczności społecznej; uprawomocnienie lub deklasyfikacja członków pełniących którąś z funkcji Dyrekcji (prezes, wiceprezes, sekretarz lub ekonomik); rozgłoszenie inicjacji, lub zakończenia współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami społecznymi; podjęcie decyzji w wyłącznych kwestiach ustalonych w Regulaminie, lub przy okazji prośby Dyrekcji, by Zebranie Walne zadecydowało o danym pytaniu Zarząd winien jest przedstawić Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie /dotyczące księgowości oraz innych zawartości ustalonych prawnie/ w terminie odpowiednio zaznaczonym. Plan sprawozdania winien być przygotowany pisemnie w terminie co najmniej 8 dni przed zebraniem, w celu moŝliwości przeglądu przez któregokolwiek z członków Zebrania Walnego. 8

9 9.12. Zarząd Stowarzyszenia wraz z corocznym sprawozdaniem winien jest sporządzić raport uŝyteczności społecznej. Raport uŝyteczności społecznej powinien zawierać: a) sprawozdanie księgowe; b) uŝycie wsparć i dotacji zawartych w budŝecie; c) wykaz dotyczący spoŝytkowania materialnych dóbr; d) wykaz dotacji według celu; e) dokładną sumę zyskaną z centralnego budŝetu, z odosobnionego funduszu państwowego, od miejscowego samorządu, od miejscowego samorządu mniejszościowego, od wspólnoty samorządów miejscowych, od samorządu ubezpieczeń zdrowotnych lub jakiejkolwiek innej organizacji; f) sumy wypłat dokonanych na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia; g) krótki opis o działaniach uŝytecznych społecznie; Do rocznych raportów uŝyteczności społecznej Stowarzyszenia moŝe zajrzeć kaŝdy, ewentualnie moŝe teŝ zrobić kopie na własny koszt. MoŜliwości obejrzenia dokumentów lub ich skopiowania są opisane w punkcie niniejszego Regulaminu. W ciągu 15 dni po przyjęciu raportu uŝyteczności oraz corocznego sprawozdania Stowarzyszenie opublikuje je w skróconej formie w miejscowej prasie Zainteresowane osoby o ile nie były one obecne na zebraniu trzeba powiadomić pisemnie o postanowionych uchwałach Zebrania Walnego w ciągu 15 dni od podjęcia decyzji. O ile Walne Zebranie przyzna dotację jakiejkolwiek osobie prawnej, lub organizacji bez osoby prawnej decyzja o przyjęciu uchwały powinna znaleźć się na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia z jednoczesnym poinformowaniem zainteresowanych osób takŝe inną drogą. Na tablicy ogłoszeniowej powinny zostać umieszczone wszystkie te decyzje i uchwały podjęte przez Zebranie Walne, których opublikowanie jest objęte ustawą, lecz bez obowiązku publikacji w prasie KaŜda osoba (prywatna czy prawna) lub organizacja ma moŝliwość zwrócenia się do Zebrania Walnego w kwestiach ogólnej działalności Stowrzyszenia. Wnoszenie ofert, propozycji, próśb i pytań powinno odbywać się drogą pisemną. Zarząd Stowarzyszenia obowiązuje się do wstępnej analizy wniosków, i o ile do podjęcia decyzji jest potrzebne głosowanie, obowiązuje się do omówienia kwestii na najbliŝszym zebraniu i późniejszego poinformowania wszystkich zainteresowanych osób. Zainteresowani mają prawo do dostępu dokumentów powstających w ich sprawie mogą je teŝ skopiować na własny koszt Na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia wywiesza się informacje o ogólnej działalności, planowanych spotkaniach, dostępnych usługach lub innych konkretach dotyczących codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia, poszczególne informacje co najmniej przez 15 dni powinny być dostępne na tablicy. Szersze 9

10 informacje o usługach Stowarzyszenia z których ewentualnie mogą korzystać zainteresowani (m.in. konkursy) będą rozwieszane na tablicy Na posiedzeniu Zebrania Walnego sporządza się protokół. Powinien on zawierać datę oraz miejsce zebrania, liczbę obecnych na zebraniu członków, esencję mocy podejmowania decyzji, ostateczną wersję planu dziennego, streszczenie omawianych spraw (lub wniosków), podjęte decyzje cytowane dosłownie nie wyłączając postanowień dotyczących uprawomocnienia danych decyzji oraz informacje dotyczące głosowań, tzn. ile głosów za, ile przeciw i ile się wstrzymało od głosowania. W razie remisowego wyniku głosowania nie trzeba dokładnie zaznaczyć w protokole toŝszamość osób głosujących za, lub przeciw, czy teŝ wstrzymujących się. Do protokołu podłącza się orygnalną listę obecności. Protokół podpisuje Prezes w razie jego nieobecności przewodniczący Zebrania Walnego i protokolant, oraz uwierzytelnia go swoimi podpisami dwóch członków obecnych na zebraniu Prawo do wglądu do dokumentów powstałych wskutek działań Stowarzyszenia według reguł Regulaminu posiada ktokolwiek, kto zgłosi taką chęć, z zachowaniem wytycznych ustawy o ochronie danych oraz praw osobistych. 10. Zarząd Stowarzyszenia Organem przedstawicielskim Stowarzyszenia jest Zarząd (Prezydium) składający się z czterech osób. Prezes, wiceprezes, sekretarz oraz ekonomista Stowarzyszenia automatycznie zostają członkami Zarządu poprzez objęcie przez nich odpowiednich funkcji, na które zostali wybrani. Zarząd zostaje wybrany w ramach Walnego Zebrania na pięć lat, z poparciem conajmniej dwóch/trzecich głosów. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani ze swojej pozycji urzędowej. Do uznania rezygnacji członka Zarządu z pełnienia danej funkcji jest potrzebna conajmniej połowa głosów obecnych współczłonków, popierających zwolnienie danej osoby z pełnionej funkcji Członkiem Zarządu moŝe zostać osoba naleŝąca do członków Stowarzyszenia osoba naturalna, lub przedstawiciel osoby prawnej która nie jest zakazana od praktykowania spraw publicznych Osoby spokrewnione ze sobą nie mogą być członkami Zarządu w tym samym czasie (wg. kodeksu Cywilnego 685. B.) oraz osoba, która wcześniej była naczelnym innej organizacji uŝyteczności publicznej i podlega dyrektywom opsianym w ustawie CLVI. z r. w 1. akapicie 9. o organizacjach uŝyteczności publicznej przez dwa lata po zakończeniu działalności organizacji uŝyteczności publicznej czołowej pozycji w innej organizacji nie moŝe podjąć osoba, która co najmniej przez dwa lata przed 10

11 zakończeniem była członkiem Zarządu i nie wywiązała się z długu publicznego na podstawie ustawy o opodatkowaniu Członkiem Zarządu nie moŝe zostać osoba, która dostaje od Stowarzyszenia wspomaganie celowe z wyjątkiem wszystkich bezgotówkowych świadczeń, z których kaŝdy moŝe korzystać bez ograniczeń, oraz świadczeń celowych zgodnych z niniejszym Regulaminem W innych przypadkach o konflikcie interesów decydują Ustawy o organizacjach uŝyteczności publicznej CLVI. z 1997 r. w tym 8. i Członkowie Walnego Zebrania w ramach jawnego głosowania wybierają spośród członków Stowarzyszenia prezesa, wiceprezesa, sekretarza i funkcjonariusza do spraw gospodarczych Zarząd zwołuje się przez Prezesa według potrzeb, ale co najmniej raz na kwartał. Zarząd określa harmonogram posiedzenia. Spotkanie Zarządu jest otwarte dla publiczności. Zarządzenie zamkniętego posiedzenia jest moŝliwe, ku temu stosuje się odpowiednio dyrektywy zawarte w 9.8 punkcie niniejszego Regulaminu. Reguły zwoływania posiedzeń Zarządu są zgodne z zasadami stosowanymi przy spotkaniu Zebrania Walnego. (Porządek obrad i data posiedzenia zostanie ogłoszona publice przez Prezesa Stowarzyszenia róŝnymi drogami: poprzez lokalne media, rozmieszczane ulotki oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia.) Zarząd ma kworum, o ile co najmniej trzech jego członków bierze udział w posiedzeniu. Decyzje podejmowane są w jawnym głosowaniu obecnych członków. Wniosek podnosi się do rangi decyzji, jeŝeli większość członków Zarządu głosuje na tak. KaŜdy członek Zarządu posiada jeden głos Zarząd organizuje działalność Stowarzyszenia. Zarząd odpowiada za podniesione decyzje oraz podjęte działania przed Walnym Zebraniem, któremu zdaje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Zarząd: kieruje Stowarzyszeniem pomiędzy dwoma Zebraniami Walnymi; przygotowuje Zebranie Walne; zapewnia realizację wszystkich decyzji Zebrania Walnego; decyduje o przyjęciu zgłoszeń chęci wstąpienia do Stowarzyszenia; wypowiada się w imieniu swoim, a zarazazem i Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących działalności i celów organizacji; wygłasza konkurs dotyczący wsparć i dotacji celowych Stowarzyszenia; wszelkimi sposobami - np. uczestnicząc w konkursach finansowych - próbuje pozykać środki i zwiększać dochód Stowarzyszenia na pokrycie ogólnych potrzeb podczas prowadzonej działalności; 11

12 moŝe organizować w imieniu Stowarzyszenia, czy teŝ na jego rzecz, zbiór darów uŝytecznoŝci publicznej; dla realizacji celów stowarzyszeniowych mogą powstać komitety lub grupy robocze z członków Stowarzyszenia, osób popierających lub postronnych; wraz z corocznym sprawozdaniem przygotowuje raport uŝyteczności społecznej, który przedstawi przed Zebraniem Walnym; przyznaje wszelkie świadczenia, dotacje i subwencje celowe Stowarzyszenia; do zasięgu decyzji Zarządu naleŝą równieŝ wszystkie zagadnienia, które prawo lub niniejszy Regulamin nie przyznaje Walnemu Zebraniu, lub innej integralnej części organizacji Zarząd dba o aktualną listę członków, organizuje działalność gospodarczą Stowarzyszenia Przedstawicielem Stowarzyszenia wobec osób trzecich lub sądu czy teŝ innych instytucji jest Prezes w razie jego niedyspozycji wiceprezes lub sekretarz Stowarzyszenia. Wyznaczeni funkcjonariusze działają według zasad wytyczonych przez Walne Zebranie oraz Zarząd Prezes, wiceperezes oraz sekretarz Stowarzyszenia podczas wykonywania swych zadań działa sam w imieniu Stowarzyszenia bez ograniczeń reprezentują oni samodzielne prawo podpisu. Wpis Stowarzyszenia do ewidencji dzieje się w taki sposób, Ŝe Prezes, wiceprezes, lub sekretarz Stowarzyszenia składa swój podpis (imię i nazwisko) na wcześniej przygotowanym, wydrukowanym dokumencie dokładnie w taki sam sposób, jak na notarialnym wzorze podpisu Prawo do dysponowania nad kontem bankowym posiada osoba, która została zaznaczona na umowie z daną instytucją finansową; do moŝliwości dypozycji nad kontem bankowym potrzebny jest podpis Prezesa Stowarzyszenia, oraz jego funkcjonariusza do spraw gospodarczych Prezes kieruje Stowarzyszeniem pomiędzy dwoma Zebraniami Walnymi, zwołuje Zarząd, przeprowadza posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Walnego, wykonuje prawo pracodawcy. W razie potrzeby prezesa zastępuje wiceprezes lub sekretarz Stowarzyszenia W przypadku niedyspozycji Prezesa, jego zadania przejmuje wiceprezes Zadaniem sekretarza Stowarzyszenia jest wspomaganie pracy organów Stowarzyszenia, administracyjne przygotowywanie decyzji. Uczęszcza w przygotowaniach posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania, w wykonywaniu podjętych decyzji. 12

13 Do zadań sekretarza naleŝy takŝe opieka nad dokumentacją Stowarzyszenia (protokoły posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania, korespondencja Stowarzyszenia, wszelkie wpływające prośby, oferty i pytania od osób trzecich, itd.) Dokumenty powinny być trzymane w siedzibie Stowarzyszenia. Dokumnetów się nie wyrzuca. Sekretarz prowadzi rejestr o powstałych decyzjach i dokumentach Zebrania Walnego i Zarządu. Sporządza notatki z posiedzeń Zarządu, które zawierają decyzje Zarządu. Z ewidencji powinna wynikać treść, dokładna data i uprawomocnienie decyzji, oraz osoby popierające i będące przeciw. Wzmiankę o decyzji potwierdza swoim podpisem Prezes Stowarzyszenia. Sekretarz zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu winien jest pisemnie poinformować wszystkie dotknięte strony podjętych decyzji. Dokumenty powstałe podczas działania Stowarzyszenia oraz wpływające drogą pocztową powinny znaleźć się w rejestrze z numeracją, dokładną datą przyjęcia/wydania, treścią dokumentu, ewentualnie trzeba zaznaczyć termin wykonania oraz kroki do podjęcia. Rejestr dokumentów powinien być trzymany razem z resztą dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia. Do dokumentów powstałych podczas funkcjonowania Stowarzyszenia moŝe mieć dostęp kaŝdy po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Stowarzyszenia o ile wgląd do dokumentów nie narusza praw prywatności stron trzecich. Sekretarz zapewnia dostęp do proszonych dokumentów w ciągu 8 dni od wpłynięcia prośby. KaŜdy zainteresowany moŝe zrobić na własny koszt kopię dokumentów dotyczących jego osobę, lub opublikowanych zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu udostępnienie w tym celu dokumentów takŝe naleŝy do sekretarza Stowarzyszenia. O miejscu i czasie wglądu do dokumentów takŝe powstaje rejestr, wraz z podpisem osoby proszącej o wgląd Funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Stowarzyszenia, kieruje gospodarką Stowarzyszenia według wytycznych Zarządu. Dba o majątek i finanse Stowarzyszenia, przedstawia Zarządowi całoroczny plan budŝetowy oraz raport o jego wykonaniu, i plan raportu o uŝyteczności społecznej według 19. ustawy LCVI. z 1997 r. V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 11. Majątek Gospodarka Stowarzyszenia nie opiera się na zysku, ewentualny rezultat finansowy nie zostaje rozdzielony, tylko poświęcony na realizację celów uŝyteczności społecznej. Przedsięwzięcia gospodarcze są podejmowane wedle decyzji Zarządu, w celu realizacji celów uŝyteczności społecznej. 13

14 11.2. Stowarzyszenie gospodaruje budŝetem całorocznym, który Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu do 15. Lutego kaŝdego roku. O działalności z poprzedniego roku przedstawia się raport najpóźniej na Zebraniu Walnym zwołanym do 20. Kwietnia. Raporty i sprawozdania winny być opublikowane według wymogów prawa oraz niniejszego Regulaminu Stowarzyszenie odpowiada za swoje długi wyłącznie własnym mieniem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają za długi Stowarzyszenia, ich zadaniem jest tylko wpłata opłaty członkowskiej Według ustawy CLVI. z 1997 r. o organizacjach uŝyteczności społecznej Stowarzyszenie powinno prowadzić oddzielną ewidecję przychodów i wydatków wynikających z prowadzenia działalności według celu. Do powstawania ewidencji stosuje się odpowiednie zasady księgowości Przychody Stowarzyszenia: opłaty członkowskie, które interesanci powinni wpłacić do kasy Stowarzyszenia do dnia 31. Marca kaŝdego roku; dotacje i wsparcia pozyskane od Fundatorów, Państwa lub innych dawców w celu pokrycia kosztów wykonywania czynności uŝyteczności publicznej; dochód z wykonywanych czynności gospodarczych; dochód z wykonywania czynności uŝyteczności społecznej; inne dochody przyznane ustawowo; Wydatki Stowarzyszenia mogą zaistnieć wyłącznie w związku z wykonywaniem wytyczonych celów. Wydatki mogą powstać szczególnie: wskutek wykonywania działalności gospodarczej (włoŝone koszty, wydatki); wynikając bezpośrednio z próby osiągnięcia innych celów (włoŝone koszty, wydatki); wskutek wykonywania działalności uŝyteczności społecznej (włoŝone koszty, wydatki); Do dalszych szczegółów prowadzenia gospodarki Stowarzyszenia stosuje się zasady ustawy CLVI. z 1997 r. o gospodarce organizacji uŝytecznych społecznie Nad kontem bankowym Stowarzyszenia dysponuje Prezes oraz funkcjonariusz do spraw gospodarczych, z wyjątkiem, jeŝeli ustawa, lub ustawowo upowaŝnione strony umowy zadysponują inaczej. VI. Likwidacja Stowarzyszenia 12. Zakończenie działalności 14

15 12.1. Likwidacja Stowarzyszenia dochodzi do skutku poprzez rozwiązanie, lub połączenie z inną organizacją, oraz poprzez ustalenie zakończenia działalności. Stowarzyszenie moŝe teŝ zakończyć działalność poprzez rozdzielenie się, następca prawny decyduje o organizacji społecznej W przypadku likwidacji Stowarzyszenia po zapłacie wszystkich długów o majątku Stowarzyszenia decydują przepisy niniejszego Regulaminu lub członkowie Zarządu. Związane z tym działania są zadaniem likwidatorów. VII. Inne zarządzenia 13. Zarządzenia końcowe Zagadnienia nie uregulowane w niniejszym Regulaminie Stowarzyszenia ustala się według zasad i przepisów Kodeksu Cywilnego Republiki Węgierskiej, ustawy II. z 1989r. o organizacji stowarzyszeń, ustawy CLVI. z 1997r. o organizacjach uŝyteczności społecznej, oraz innych ustaw dotyczących tych zagadnień Stowarzyszenie zostało przyjęte do ewidencji Sądu Stołecznego według miejsca siedziby Stowarzyszenia, nad działalnością Stowarzyszenia nadzór prowadzi prokuratura według przepisów prawnych. Walne Zebranie Stowarzyszenia przyjęło zmiany Regulaminu uchwałą nr. 2009/20/WLHE (02.07.) dnia 6. Lutego r. Budapeszt, Emil Bogumil NAGY Prezes 15

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

jak napisać statut stowarzyszenia?

jak napisać statut stowarzyszenia? jak napisać statut stowarzyszenia? Autorka: Monika Chrzczonowicz (Informatorium) 3w* 006, stan prawny 1.10.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 20 ust. 2 Statutu spółki Feerum Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu Feerum

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 15 statutu spółki Indata Software Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia drugiego lutego dwa tysiące piętnastego roku (02.02.2015) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo