Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech Regulamin Działania Siedziba organizacji: 1032 Budapeszt, ul. Ágoston 14. VIII. piętro 43. Data uchwalenia statutu: r.

2 REGULAMIN DZIAŁANIA I. Podstawowe zasady działania 1. Nazwa: Wysocki Légió Hagyományırzı Egyesület 1.1 Skrót nazwy Stowarzyszenia w języku węgierskim: WLHE 1.2 Pełna polska nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1.3 Krótka polska nazwa Stowarzyszenia: Legion Wysockiego na Węgrzech 1.4 Angielska nazwa Stowarzyszenia: Wysocki Legion Tradition Preservation Group 1.5 Skrót nazwy Stowarzyszenia w języku angielskim : WLTPG 1.6 PoniewaŜ celem działalności Stowarzyszenia jest pielęgnacja pamięci i tradycji polskiego legionu walczącego po stronie węgierskiej podczas walk wolnościowych roku, dlatego przyjęło ono imię wybitnego komendanta polskiego legionu z tamtego okresu, Generała Józefa Wysockiego. Członkowie Stowrzyszenia posiadają mundury i inne akcesoria zgodne z obowiązującymi w tamtych czasach normami. 2. Siedziba organizacji: 1032 Budapeszt, ul. Ágoston 14. VIII. piętro Stowarzyszenie a. Stowarzyszenie jest organizacją uŝyteczności publicznej, niezaleŝną od jakichkolwiek partii, jest to osoba prawna - stworzona na podstawie ustawy nr. II. o prawie do organizowania stowarzyszeń z 1989 r., Ustawy CLVI. o organizacjach uŝyteczności publicznej z r., oraz Kodeksu Cywilnego nie prowdząca działań politycznych, nie wspierająca finansowo Ŝadną partię, nie przyjmująca Ŝadnego wsparcia od jakichkolwiek partii, obowiązująca się do nie stawiania kandydata na wybory sejmowe, lub samorządów miejscowych i rejonowych, jak równieŝ do niewspierania kandydatury innych osób. b. Stowarzyszenie jest samowolnie stworzoną organizacją mającą swój samorząd, powstałą w celu wymienionym w niniejszym Regulaminie Działania. 2

3 Stowarzyszenie prowadzi ścisłą listę członków, posiada własny budŝet i przedstawicielstwo. Wszelkie działania członków Stowrzyszenia odbywają się celem realizacji wytyczonych celów. c. Działalność Stowarzyszenia jest publiczna. Oprócz obowiązkowo ujawnianych danych, regulamin działania przewiduje, Ŝe członkowie Stowarzyszenia przekaŝą informacje o najwaŝniejszych danyh dotyczących działalności Stowrzyszenia przedstawicielom lokalnej prasy celem opublikowania ich co roku. d. Niniejszy regulamin działania zabezpiecza prawa i obowiązki członków zgodnie z wytyczonymi celami. II. Cel Stowrzyszenia i zakres jego działalności 4. Cele: Dodatek do podniesienia poziomu europejskiej kultury poprzez pielęgnację oraz rozpowszechnianie wiedzy historycznej i wojennej, zachowanie, pielęgnowanie i dalsze rozwijanie węgierskich tradycji i dziedzictwa kulturowego. Skłanianie młodzieŝy do prowadzenia zdrowego trybu Ŝycia, rozpowszechnianie wiedzy, wspieranie wszelkich kół młodzieŝowych. Budowanie i utrzymywanie kontaktów z wspólnotami podobnego pokroju na terenie krajów Unii Europejskiej lub krajów przygotowujących się do wstąpienia do Unii, rozwijanie aktywnego euroatlantyckiego Ŝycia towarzyskiego. Odnalezienie utalentowanych młodzian na Węgrzech, wspieranie ich dalszej edukacji. Zabezpieczenie równych praw i szans dla młodzieŝy będącej w niekorzystnym połoŝeniu. Aktywna działalność propagująca pokój i porozumienie między narodami. Organizacja imprez dla uŝyteczności publicznej, w celu propagowania, badania, lub zaznajamiania wiedzy historyczno-wojennej. 5. Zakres działalności Stowarzyszenia: 5.1 By osiągnąć wytyczone cele, Stowarzyszenie obowiązuje się: Organizować działalność swoich członków Podjąć kontakt z innymi podobnymi stowrzyszeniami w Europie Do poszukiwania róŝnych źródeł finansowych, takich jak konkursy unijne, lub samorządowe w celu polepszenia warunków materialnych Stowarzyszenia (odzieŝ, akcesoria). 3

4 Do udziału w czynnościach wspierających bezpośrednio jego cele uŝyteczności społecznej. 5.2 Przedstawiciel organizacji wnioskował o zarejestrowanie stowarzyszenia w rejestrze organizacji uŝyteczności publicznej, jako organizacji o statusie uŝytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi następujące działalności uŝyteczności publicznej: 4. Wychowywanie i edukacja, rozwijanie umiejętności, rozpowszechnianie wiedzy, 5. działalność kulturalna, 6. ochrona dziedzictwa kulturowego, 19. wspomaganie powstania integracji euro- atlantyckiej. 5.3 Działalność Stowarzyszenia jest publiczna, wszelkie dane dotyczące tej działalności będą ujawniane corocznie poprzez członków Stowrzyszenia, oraz prasę, dostęp do danych zabezpiecza instytucjom upowaŝnionym ku temu według aktualnych ustaw prawnych Stowarzyszenie w celu nieustannego wykonywania wytyczonych celów wypracowuje takŝe oferty dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia, oferuje teŝ usługi. Stowarzyszenie zadba o odpowiedni rozgłos oraz nieskazitelność danych ofert Stowarzyszenie pełni swoje funkcje uŝyteczności społecznej takŝe w taki sposób, Ŝe następujące usługi oferuje niezaleŝnie od członkowstwa, zainteresowani bez ograniczeń mogą wziąć udział w: naradach Stowarzyszenia, wymianach doświadczeń, organizacji pokazów, konkursów, a takŝe korzystać z broszur informacyjnych, ofert i skutków działalności reprezentujących interesy potrzebujących Stowarzyszenie na bieŝąco informuje publikę drogą prasy o działalności organizacji. III. Członkowstwo, uprawnienia i obowiązki członków 6. Członkowstwo 6.1. Członkiem Stowarzyszenia moŝe zostać kaŝdy obywatel Węgier z stałym adresem zamieszkania na Węgrzech oraz obywatele innych krajów, którzy osiedlili się na Węgrzech, lub mają pozwolenie pobytu w kraju. Członkiem Stowarzyszenia moŝe teŝ zostać kaŝda osoba prawna, lub organizacja bez osoby prawnej, która zgodzi się z zasadami i wytyczonymi celami regulaminu działania Stowarzyszenia, z włanej woli obowiązuje się przestrzegać praw i obowiązków wynikających z członkowstwa, i której członkowstwo nie jest sprzeczne z prawem, nie ma ograniczeń w prowadzeniu 4

5 działalności publicznej, a swoją chęć wstąpienia do Stowarzyszenia poda na piśmie i uzyska zgodę Zarządu Według zasad otwartych zgrupowań, podczas przyjęcia nowych członków, ustalania zakresu ich obowiązków i uprawnień, oraz podczas codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia zabrania się dokonywania ujemnego róŝnicowania na podstawie rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, zdania politycznego lub z innej dziedziny, pochodzenia narodowego lub społecznego, czy teŝ na podstawie sytuacji finansowej lub jakiejkolwiek innej O przyjęciu nowego członka decydują członkowie biorący udział na posiedzeniu dyrekcyjnym na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie. O przyjęciu decyduje uzyskanie dwóch trzecich głosów obecnych członków, popierających wstąpienie. Zgłosić sprzeciw do przyjętej uchwały moŝna w ciągu 30 dni od daty ujawnienia, przedstawiając środek prawny walnemu zebraniu Wstąpienie do Stowarzyszenia, oraz rezygnacja z członkowstwa jest całkowicie dobrowolne. Statut członkowstwa automatycznie kończy się w wypadku śmierci członka, likwidacji w wyniku braku następcy prawnego, rezygnacji, wykreślenia z listy członków, oraz na podstawie prawnej decyzji o rozwiązaniu z ustawy nr. II. z r. 20. Chęć rezygnacji przedstawia się Dyrekcji w formie pisemnej. Statut członkowstwa zostaje uznany za zakończony w chwili zaanonsowania chęci rezygnacji Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykreślić osoby z listy członków /za pomocą jednogłośnego głosowania/, które nie spełniły wymagań regulaminu, których działanie jest sprzeczne z celami organizacji, lub jeśli członek z własnej winy prezentuje zachowanie mogące zaszkodzić reputacji czy teŝ interesom Stowarzyszenia, a takŝe, jeśli członek po zwróceniu uwagi w dalszym ciągu nie sprostuje obowiązkom wynikającym z członkowstwa w terminie ustalonym w regulaminie. Do wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia upowaŝnia takŝe niewywiązanie się z zapłaty ustalonej wpłaty członkowskiej, lub zaleganiem powyŝej dwóch lat Zarząd informuje pisemnie o konieczności dokonania wpłaty. Wymaga się sporządzenia uchwały o dyskwalifikacji danego członka, i poinformowania go ustnie, o ile jest on obecny, pisemnie, jeśli nie. Zgłosić sprzeciw do przyjętej uchwały moŝna w ciągu 30 dni od daty ujawnienia, przedstawiając środek prawny walnemu zebraniu. 7. Uprawnienia i obowiązki członków 7.1. Prawa organizacyjne wynikające z statusu członkowstwa oraz prawa związane z osobistym angaŝowaniem się są równe, niezaleŝnie od sumy finansowych usług niesionych Stowarzyszeniu. 5

6 7.2. Członek Stowarzyszenia: MoŜe brać udział w działalności Stowarzyszenia i imprezach organizowanych przez nie. Jest upowaŝniony do podjęcia głosu, składania wniosków, zgłaszania propozycji i udziału w podjęciach decyzji i uchwał; MoŜe korzystać z wsparć oraz dotacji zabezpieczanych przez Stowarzyszenie; Posiada prawo do nominowania kandydatów oraz prawo do głosowania poprzez osobisty udział na wydarzeniu (w przypadku organizacji poprzez osobę upowaŝnioną do głosu), moŝe pełnić jakąkolwiek funkcję w Stowarzyszeniu; Posiada prawo wglądu do dokumentów powstałych wskutek działań Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie dysponuje inaczej; Na Walnym Zebraniu ma prawo do składania wniosków. O ile wniosek posiada poparcie co najmniej 10-% członków, wniosek obowiązkowo powinien znaleźć się w planie posiedzenia. W razie obiekcji do jakichkolwiek decyzji Dyrekcji lub kogoś z prowadzących jedną z funkcji Stowarzyszenia, wnioski składa się takŝe z 10% wsparciem; Posiada prawo do zasięgania informacji dotyczących wszelkich spraw lub kwestii dotyczących Stowarzyszenia wśród jego dygnitarzy. W jego zasięgu leŝy takŝe zwracanie uwag na jakikolwiek temat względem pytań dotyczących Stowarzyszenia. Wszelkie zauwaŝone nieprawidłowości, lub niedopatrzenia powinny być podane do wiadomości dotyczonych osób, dlatego teŝ członek powinien zwrócić uwagę, by o ewentualnych problemach było ogólnie wiadomo; Ma prawo do ataku przed sądem uchwały stowarzyszeniowej traktującej o naruszeniu prawa w ciągu 30 dni od dnia zdobycia informacji o niej Obowiązki członka Regularny udział na walnych zebraniach, dotrzymywanie reguł ustalonych w Regulaminie oraz uchwał Dyrekcji; Spełnianie obowiązków ustalonych w Regulaminie; Dokonywanie obowiązkowej wpłaty członkowskiej, oraz wspomaganie działania Stowarzyszenia i jej stanu gospodarczego poprzez dobrowolne wsparcia i darowizny; Wspomaganie sukcesywnego działania Stowarzyszenia swoimi osobistymi poczynaniami. IV. ORANIZACJA STOWARSZYSZENIA 8. Organizacja: 8.1. Kierowniczymi organami Stowarzyszenia to: Zarząd oraz Walne Zebranie. 6

7 8.2. Funkcjonariuszami Stowarzyszenia są: Prezes oraz Wiceprezes Stowarzyszenia, sekretarz i osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe 9. Zebranie Walne 9.1. Głównym organem samorządu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie z uczestnictwem wszystkich członków organizacji Zebranie Walne zwołuje się według potrzeby, lecz co najmniej raz do roku. Prezes Stowarzyszenia zwołuje członków Stowarzyszenia do udziału na zebraniu. Wszystkich członków Stowarzyszenia informuje się o dacie, dokładnym adresie, oraz propozycji planu posiedzenia co najmniej 15 dni przed planowanym zebraniem. (Publiczność winna być poinformowana o dacie oraz planie dziennym posiedzenia poprzez lokalne media, rozkładane ulotki, oraz ogłoszenia wywieszonego na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.) Zebranie zwołane w inny sposób wyłącznie w takim przypadku jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli na spotkaniu są obecni wszyscy członkowie Stowarzyszenia i godzą się oni na przeprowadzenie Zebrania Walnego i omówienie wynikłego wniosku planu dziennego. Zebranie walne winne być zwołane w przypadku jeśli przepisy prawne lub sąd zadysponują o tym, lub jeŝeli wpłynie pisemny wniosek poparty conajmniej 10%-oma głosów członkowskich, z oznaczeniem przyczyny i celu zebrania w takim razie zebranie zwołuje się w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku Zgodnie z Regulaminem zwołane Zebranie Walne ma prawo do podnoszenia decyzji oraz uchwał, jeśli za zebraniu jest obecna ponad połowa członków uprawnionych do głosowania. W razie braku odpowiedniej liczby członków następne zebranie zwołuje się w przeciągu następnych 24 godzin, gdzie w przypadku tego samego planu dziennego uchwały mogą być przyjęte bez względu na liczbę członków biorących udział na zebraniu, o ile zostało ono odpowiednio ogłoszone na oryginalnie rozesłanych zaproszeniach Przewodniczącym Walnego Zebrania jest Prezes Stowarzyszenia w wypadku jego nieobecności tę funkcję przejmuje osoba, która zostanie wybrana spośród uczestników zebrania Walne Zebranie jest w mocy podejmowania decyzji, jeŝeli na spotkaniu jest obecnych ponad 50% członków Stowarzyszenia. O ile obowiązujące ustawy, oraz niniejszy Regulamin nie dysponują inaczej, Zebranie Walne ustanawia uchwały po otwartym głosowaniu, z osiągnięciem powyŝej 50% głosów. Wniosek podnosi się do rangi decyzji, jeŝeli większość uczestników głosuje na tak. W razie takiej samej liczby głosów wniosek winien być uwaŝany za zdyskwalifikowany. 7

8 9.6. W podejmowaniu decyzji dotyczących następujących kwestii potrzebny jest udział co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia: Przyjęcie reguł Regulaminu, wprowadzanie ewentualnych zmian Decyzja o połączeniu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia: Do podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez prawnego dziedzica jest potrzebny jednogłośny wynik głosowania. W podbieraniu decyzji (wg. punktu B. 685 Kodeksu Cywilnego) nie mogą wziąć udział osoby powiązane poprzez krewnego, lub partnera (dalej razem: bliscy krewni) według uchwały, szczególnie, jeŝeli osoby te: są zwolnione z zobowiązań czy teŝ odpowiedzialności, lub zyskuje jakikolwiek poŝytek z zawartej umowy, lub jest zainteresowany w niej w jakikolwiek sposób. Nie uznaje sie korzyścią przyjmowanie nie finansowych usług objętych w ramach darowizn Stowarzyszenia jako organizacji uŝytku społecznegomogących być przyznanym kaŝdej zainteresowanej osobie Posiedzenia Zebrania Walnego są publiczne. Na spotkaniach mogą brać udział osoby nie naleŝące do Stowarzyszenia, jako postronni słuchacze bez uprawnień do obardowania Do kompetencji Walnego Zebrania naleŝy: ustanowienie podstawowych reguł funkcjonowania, wprowadzanie do nich ewentualnych zmian; ustalenie sumy abonamentu rocznego członkowstwa; ustalenie całorocznego budŝetu, przyjmowanie raportów o jego wykonywaniu; przyjęcie rocznego bilansu przedstawionego poprzez Dyrekcję; przyjęcie raportu o uŝyteczności społecznej; uprawomocnienie lub deklasyfikacja członków pełniących którąś z funkcji Dyrekcji (prezes, wiceprezes, sekretarz lub ekonomik); rozgłoszenie inicjacji, lub zakończenia współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami społecznymi; podjęcie decyzji w wyłącznych kwestiach ustalonych w Regulaminie, lub przy okazji prośby Dyrekcji, by Zebranie Walne zadecydowało o danym pytaniu Zarząd winien jest przedstawić Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie /dotyczące księgowości oraz innych zawartości ustalonych prawnie/ w terminie odpowiednio zaznaczonym. Plan sprawozdania winien być przygotowany pisemnie w terminie co najmniej 8 dni przed zebraniem, w celu moŝliwości przeglądu przez któregokolwiek z członków Zebrania Walnego. 8

9 9.12. Zarząd Stowarzyszenia wraz z corocznym sprawozdaniem winien jest sporządzić raport uŝyteczności społecznej. Raport uŝyteczności społecznej powinien zawierać: a) sprawozdanie księgowe; b) uŝycie wsparć i dotacji zawartych w budŝecie; c) wykaz dotyczący spoŝytkowania materialnych dóbr; d) wykaz dotacji według celu; e) dokładną sumę zyskaną z centralnego budŝetu, z odosobnionego funduszu państwowego, od miejscowego samorządu, od miejscowego samorządu mniejszościowego, od wspólnoty samorządów miejscowych, od samorządu ubezpieczeń zdrowotnych lub jakiejkolwiek innej organizacji; f) sumy wypłat dokonanych na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia; g) krótki opis o działaniach uŝytecznych społecznie; Do rocznych raportów uŝyteczności społecznej Stowarzyszenia moŝe zajrzeć kaŝdy, ewentualnie moŝe teŝ zrobić kopie na własny koszt. MoŜliwości obejrzenia dokumentów lub ich skopiowania są opisane w punkcie niniejszego Regulaminu. W ciągu 15 dni po przyjęciu raportu uŝyteczności oraz corocznego sprawozdania Stowarzyszenie opublikuje je w skróconej formie w miejscowej prasie Zainteresowane osoby o ile nie były one obecne na zebraniu trzeba powiadomić pisemnie o postanowionych uchwałach Zebrania Walnego w ciągu 15 dni od podjęcia decyzji. O ile Walne Zebranie przyzna dotację jakiejkolwiek osobie prawnej, lub organizacji bez osoby prawnej decyzja o przyjęciu uchwały powinna znaleźć się na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia z jednoczesnym poinformowaniem zainteresowanych osób takŝe inną drogą. Na tablicy ogłoszeniowej powinny zostać umieszczone wszystkie te decyzje i uchwały podjęte przez Zebranie Walne, których opublikowanie jest objęte ustawą, lecz bez obowiązku publikacji w prasie KaŜda osoba (prywatna czy prawna) lub organizacja ma moŝliwość zwrócenia się do Zebrania Walnego w kwestiach ogólnej działalności Stowrzyszenia. Wnoszenie ofert, propozycji, próśb i pytań powinno odbywać się drogą pisemną. Zarząd Stowarzyszenia obowiązuje się do wstępnej analizy wniosków, i o ile do podjęcia decyzji jest potrzebne głosowanie, obowiązuje się do omówienia kwestii na najbliŝszym zebraniu i późniejszego poinformowania wszystkich zainteresowanych osób. Zainteresowani mają prawo do dostępu dokumentów powstających w ich sprawie mogą je teŝ skopiować na własny koszt Na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia wywiesza się informacje o ogólnej działalności, planowanych spotkaniach, dostępnych usługach lub innych konkretach dotyczących codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia, poszczególne informacje co najmniej przez 15 dni powinny być dostępne na tablicy. Szersze 9

10 informacje o usługach Stowarzyszenia z których ewentualnie mogą korzystać zainteresowani (m.in. konkursy) będą rozwieszane na tablicy Na posiedzeniu Zebrania Walnego sporządza się protokół. Powinien on zawierać datę oraz miejsce zebrania, liczbę obecnych na zebraniu członków, esencję mocy podejmowania decyzji, ostateczną wersję planu dziennego, streszczenie omawianych spraw (lub wniosków), podjęte decyzje cytowane dosłownie nie wyłączając postanowień dotyczących uprawomocnienia danych decyzji oraz informacje dotyczące głosowań, tzn. ile głosów za, ile przeciw i ile się wstrzymało od głosowania. W razie remisowego wyniku głosowania nie trzeba dokładnie zaznaczyć w protokole toŝszamość osób głosujących za, lub przeciw, czy teŝ wstrzymujących się. Do protokołu podłącza się orygnalną listę obecności. Protokół podpisuje Prezes w razie jego nieobecności przewodniczący Zebrania Walnego i protokolant, oraz uwierzytelnia go swoimi podpisami dwóch członków obecnych na zebraniu Prawo do wglądu do dokumentów powstałych wskutek działań Stowarzyszenia według reguł Regulaminu posiada ktokolwiek, kto zgłosi taką chęć, z zachowaniem wytycznych ustawy o ochronie danych oraz praw osobistych. 10. Zarząd Stowarzyszenia Organem przedstawicielskim Stowarzyszenia jest Zarząd (Prezydium) składający się z czterech osób. Prezes, wiceprezes, sekretarz oraz ekonomista Stowarzyszenia automatycznie zostają członkami Zarządu poprzez objęcie przez nich odpowiednich funkcji, na które zostali wybrani. Zarząd zostaje wybrany w ramach Walnego Zebrania na pięć lat, z poparciem conajmniej dwóch/trzecich głosów. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani ze swojej pozycji urzędowej. Do uznania rezygnacji członka Zarządu z pełnienia danej funkcji jest potrzebna conajmniej połowa głosów obecnych współczłonków, popierających zwolnienie danej osoby z pełnionej funkcji Członkiem Zarządu moŝe zostać osoba naleŝąca do członków Stowarzyszenia osoba naturalna, lub przedstawiciel osoby prawnej która nie jest zakazana od praktykowania spraw publicznych Osoby spokrewnione ze sobą nie mogą być członkami Zarządu w tym samym czasie (wg. kodeksu Cywilnego 685. B.) oraz osoba, która wcześniej była naczelnym innej organizacji uŝyteczności publicznej i podlega dyrektywom opsianym w ustawie CLVI. z r. w 1. akapicie 9. o organizacjach uŝyteczności publicznej przez dwa lata po zakończeniu działalności organizacji uŝyteczności publicznej czołowej pozycji w innej organizacji nie moŝe podjąć osoba, która co najmniej przez dwa lata przed 10

11 zakończeniem była członkiem Zarządu i nie wywiązała się z długu publicznego na podstawie ustawy o opodatkowaniu Członkiem Zarządu nie moŝe zostać osoba, która dostaje od Stowarzyszenia wspomaganie celowe z wyjątkiem wszystkich bezgotówkowych świadczeń, z których kaŝdy moŝe korzystać bez ograniczeń, oraz świadczeń celowych zgodnych z niniejszym Regulaminem W innych przypadkach o konflikcie interesów decydują Ustawy o organizacjach uŝyteczności publicznej CLVI. z 1997 r. w tym 8. i Członkowie Walnego Zebrania w ramach jawnego głosowania wybierają spośród członków Stowarzyszenia prezesa, wiceprezesa, sekretarza i funkcjonariusza do spraw gospodarczych Zarząd zwołuje się przez Prezesa według potrzeb, ale co najmniej raz na kwartał. Zarząd określa harmonogram posiedzenia. Spotkanie Zarządu jest otwarte dla publiczności. Zarządzenie zamkniętego posiedzenia jest moŝliwe, ku temu stosuje się odpowiednio dyrektywy zawarte w 9.8 punkcie niniejszego Regulaminu. Reguły zwoływania posiedzeń Zarządu są zgodne z zasadami stosowanymi przy spotkaniu Zebrania Walnego. (Porządek obrad i data posiedzenia zostanie ogłoszona publice przez Prezesa Stowarzyszenia róŝnymi drogami: poprzez lokalne media, rozmieszczane ulotki oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia.) Zarząd ma kworum, o ile co najmniej trzech jego członków bierze udział w posiedzeniu. Decyzje podejmowane są w jawnym głosowaniu obecnych członków. Wniosek podnosi się do rangi decyzji, jeŝeli większość członków Zarządu głosuje na tak. KaŜdy członek Zarządu posiada jeden głos Zarząd organizuje działalność Stowarzyszenia. Zarząd odpowiada za podniesione decyzje oraz podjęte działania przed Walnym Zebraniem, któremu zdaje coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Zarząd: kieruje Stowarzyszeniem pomiędzy dwoma Zebraniami Walnymi; przygotowuje Zebranie Walne; zapewnia realizację wszystkich decyzji Zebrania Walnego; decyduje o przyjęciu zgłoszeń chęci wstąpienia do Stowarzyszenia; wypowiada się w imieniu swoim, a zarazazem i Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących działalności i celów organizacji; wygłasza konkurs dotyczący wsparć i dotacji celowych Stowarzyszenia; wszelkimi sposobami - np. uczestnicząc w konkursach finansowych - próbuje pozykać środki i zwiększać dochód Stowarzyszenia na pokrycie ogólnych potrzeb podczas prowadzonej działalności; 11

12 moŝe organizować w imieniu Stowarzyszenia, czy teŝ na jego rzecz, zbiór darów uŝytecznoŝci publicznej; dla realizacji celów stowarzyszeniowych mogą powstać komitety lub grupy robocze z członków Stowarzyszenia, osób popierających lub postronnych; wraz z corocznym sprawozdaniem przygotowuje raport uŝyteczności społecznej, który przedstawi przed Zebraniem Walnym; przyznaje wszelkie świadczenia, dotacje i subwencje celowe Stowarzyszenia; do zasięgu decyzji Zarządu naleŝą równieŝ wszystkie zagadnienia, które prawo lub niniejszy Regulamin nie przyznaje Walnemu Zebraniu, lub innej integralnej części organizacji Zarząd dba o aktualną listę członków, organizuje działalność gospodarczą Stowarzyszenia Przedstawicielem Stowarzyszenia wobec osób trzecich lub sądu czy teŝ innych instytucji jest Prezes w razie jego niedyspozycji wiceprezes lub sekretarz Stowarzyszenia. Wyznaczeni funkcjonariusze działają według zasad wytyczonych przez Walne Zebranie oraz Zarząd Prezes, wiceperezes oraz sekretarz Stowarzyszenia podczas wykonywania swych zadań działa sam w imieniu Stowarzyszenia bez ograniczeń reprezentują oni samodzielne prawo podpisu. Wpis Stowarzyszenia do ewidencji dzieje się w taki sposób, Ŝe Prezes, wiceprezes, lub sekretarz Stowarzyszenia składa swój podpis (imię i nazwisko) na wcześniej przygotowanym, wydrukowanym dokumencie dokładnie w taki sam sposób, jak na notarialnym wzorze podpisu Prawo do dysponowania nad kontem bankowym posiada osoba, która została zaznaczona na umowie z daną instytucją finansową; do moŝliwości dypozycji nad kontem bankowym potrzebny jest podpis Prezesa Stowarzyszenia, oraz jego funkcjonariusza do spraw gospodarczych Prezes kieruje Stowarzyszeniem pomiędzy dwoma Zebraniami Walnymi, zwołuje Zarząd, przeprowadza posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Walnego, wykonuje prawo pracodawcy. W razie potrzeby prezesa zastępuje wiceprezes lub sekretarz Stowarzyszenia W przypadku niedyspozycji Prezesa, jego zadania przejmuje wiceprezes Zadaniem sekretarza Stowarzyszenia jest wspomaganie pracy organów Stowarzyszenia, administracyjne przygotowywanie decyzji. Uczęszcza w przygotowaniach posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania, w wykonywaniu podjętych decyzji. 12

13 Do zadań sekretarza naleŝy takŝe opieka nad dokumentacją Stowarzyszenia (protokoły posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania, korespondencja Stowarzyszenia, wszelkie wpływające prośby, oferty i pytania od osób trzecich, itd.) Dokumenty powinny być trzymane w siedzibie Stowarzyszenia. Dokumnetów się nie wyrzuca. Sekretarz prowadzi rejestr o powstałych decyzjach i dokumentach Zebrania Walnego i Zarządu. Sporządza notatki z posiedzeń Zarządu, które zawierają decyzje Zarządu. Z ewidencji powinna wynikać treść, dokładna data i uprawomocnienie decyzji, oraz osoby popierające i będące przeciw. Wzmiankę o decyzji potwierdza swoim podpisem Prezes Stowarzyszenia. Sekretarz zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu winien jest pisemnie poinformować wszystkie dotknięte strony podjętych decyzji. Dokumenty powstałe podczas działania Stowarzyszenia oraz wpływające drogą pocztową powinny znaleźć się w rejestrze z numeracją, dokładną datą przyjęcia/wydania, treścią dokumentu, ewentualnie trzeba zaznaczyć termin wykonania oraz kroki do podjęcia. Rejestr dokumentów powinien być trzymany razem z resztą dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia. Do dokumentów powstałych podczas funkcjonowania Stowarzyszenia moŝe mieć dostęp kaŝdy po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Stowarzyszenia o ile wgląd do dokumentów nie narusza praw prywatności stron trzecich. Sekretarz zapewnia dostęp do proszonych dokumentów w ciągu 8 dni od wpłynięcia prośby. KaŜdy zainteresowany moŝe zrobić na własny koszt kopię dokumentów dotyczących jego osobę, lub opublikowanych zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu udostępnienie w tym celu dokumentów takŝe naleŝy do sekretarza Stowarzyszenia. O miejscu i czasie wglądu do dokumentów takŝe powstaje rejestr, wraz z podpisem osoby proszącej o wgląd Funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Stowarzyszenia, kieruje gospodarką Stowarzyszenia według wytycznych Zarządu. Dba o majątek i finanse Stowarzyszenia, przedstawia Zarządowi całoroczny plan budŝetowy oraz raport o jego wykonaniu, i plan raportu o uŝyteczności społecznej według 19. ustawy LCVI. z 1997 r. V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 11. Majątek Gospodarka Stowarzyszenia nie opiera się na zysku, ewentualny rezultat finansowy nie zostaje rozdzielony, tylko poświęcony na realizację celów uŝyteczności społecznej. Przedsięwzięcia gospodarcze są podejmowane wedle decyzji Zarządu, w celu realizacji celów uŝyteczności społecznej. 13

14 11.2. Stowarzyszenie gospodaruje budŝetem całorocznym, który Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu do 15. Lutego kaŝdego roku. O działalności z poprzedniego roku przedstawia się raport najpóźniej na Zebraniu Walnym zwołanym do 20. Kwietnia. Raporty i sprawozdania winny być opublikowane według wymogów prawa oraz niniejszego Regulaminu Stowarzyszenie odpowiada za swoje długi wyłącznie własnym mieniem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają za długi Stowarzyszenia, ich zadaniem jest tylko wpłata opłaty członkowskiej Według ustawy CLVI. z 1997 r. o organizacjach uŝyteczności społecznej Stowarzyszenie powinno prowadzić oddzielną ewidecję przychodów i wydatków wynikających z prowadzenia działalności według celu. Do powstawania ewidencji stosuje się odpowiednie zasady księgowości Przychody Stowarzyszenia: opłaty członkowskie, które interesanci powinni wpłacić do kasy Stowarzyszenia do dnia 31. Marca kaŝdego roku; dotacje i wsparcia pozyskane od Fundatorów, Państwa lub innych dawców w celu pokrycia kosztów wykonywania czynności uŝyteczności publicznej; dochód z wykonywanych czynności gospodarczych; dochód z wykonywania czynności uŝyteczności społecznej; inne dochody przyznane ustawowo; Wydatki Stowarzyszenia mogą zaistnieć wyłącznie w związku z wykonywaniem wytyczonych celów. Wydatki mogą powstać szczególnie: wskutek wykonywania działalności gospodarczej (włoŝone koszty, wydatki); wynikając bezpośrednio z próby osiągnięcia innych celów (włoŝone koszty, wydatki); wskutek wykonywania działalności uŝyteczności społecznej (włoŝone koszty, wydatki); Do dalszych szczegółów prowadzenia gospodarki Stowarzyszenia stosuje się zasady ustawy CLVI. z 1997 r. o gospodarce organizacji uŝytecznych społecznie Nad kontem bankowym Stowarzyszenia dysponuje Prezes oraz funkcjonariusz do spraw gospodarczych, z wyjątkiem, jeŝeli ustawa, lub ustawowo upowaŝnione strony umowy zadysponują inaczej. VI. Likwidacja Stowarzyszenia 12. Zakończenie działalności 14

15 12.1. Likwidacja Stowarzyszenia dochodzi do skutku poprzez rozwiązanie, lub połączenie z inną organizacją, oraz poprzez ustalenie zakończenia działalności. Stowarzyszenie moŝe teŝ zakończyć działalność poprzez rozdzielenie się, następca prawny decyduje o organizacji społecznej W przypadku likwidacji Stowarzyszenia po zapłacie wszystkich długów o majątku Stowarzyszenia decydują przepisy niniejszego Regulaminu lub członkowie Zarządu. Związane z tym działania są zadaniem likwidatorów. VII. Inne zarządzenia 13. Zarządzenia końcowe Zagadnienia nie uregulowane w niniejszym Regulaminie Stowarzyszenia ustala się według zasad i przepisów Kodeksu Cywilnego Republiki Węgierskiej, ustawy II. z 1989r. o organizacji stowarzyszeń, ustawy CLVI. z 1997r. o organizacjach uŝyteczności społecznej, oraz innych ustaw dotyczących tych zagadnień Stowarzyszenie zostało przyjęte do ewidencji Sądu Stołecznego według miejsca siedziby Stowarzyszenia, nad działalnością Stowarzyszenia nadzór prowadzi prokuratura według przepisów prawnych. Walne Zebranie Stowarzyszenia przyjęło zmiany Regulaminu uchwałą nr. 2009/20/WLHE (02.07.) dnia 6. Lutego r. Budapeszt, Emil Bogumil NAGY Prezes 15

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" Polnischer Schulverein "Oświata" e.v

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata Polnischer Schulverein Oświata e.v Statut Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" Polnischer Schulverein "Oświata" e.v 1.Nazwa, siedziba stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" Polnischer

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Gostyński Klub Rowerowy Cyklista, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie

REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU. Rozdział 1.

S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU. Rozdział 1. S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU Rozdział 1. WSTĘP, CELE I ZADANIA 1. Stowarzyszenie WyŜszej UŜyteczności MALTA.POZNAN.EU powołuje się w celu: - działania na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z 11 czerwca 2013 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA Wersja z 12.12.2011 do konsultacji 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury

Statut Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Załącznik do Uchwały Nr 1 Członków ZałoŜycieli z dnia 23.11.2000r. Statut Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury I. Postanowienia ogólne 1. 1. Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach (tekst ujednolicony)

Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach (tekst ujednolicony) Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach (tekst ujednolicony) Stowarzyszenie posiada status organizacji poŝytku publicznego SPIS TREŚCI NAZWA, SIEDZIBA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. Warszawa, maj 2011 roku 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w dalszej treści określenia oznaczają: 1. Spółka - Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 im. OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 im. OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 im. OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW załącznik nr 3 do Statutu SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TANOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz.425

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH SKRZYDŁA W EŁKU

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH SKRZYDŁA W EŁKU REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH SKRZYDŁA W EŁKU Ełk 18 marzec 2009 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. USTANIE CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE... 3 III. ZASADY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich

Regulamin Zarządu Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich Regulamin Zarządu Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich 1 Zarząd Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich, zwany w dalszej części Regulaminu Zarządem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2010 Walnego Zgromadzenia Członków ZPB, z dnia 13.05.2010 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC 1. 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku -

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - 1 1. Zarząd jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje jej działalnością,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. 2 UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, WARSZAWA

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3, WARSZAWA REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA Warszawa, dnia 26.09.2013 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 314

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ... 2 ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny, zwany dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Leszczyński Klub Morsów YETI

Statut Stowarzyszenia Leszczyński Klub Morsów YETI Statut Stowarzyszenia Leszczyński Klub Morsów YETI WSTĘP Stowarzyszenie Leszczyński Klub Morsów Yeti jest organizacją ludzi propagujących całoroczne kąpiele, hartowanie ciała oraz propagowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

Statut Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych,, NATURA

Statut Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych,, NATURA Statut Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych,, NATURA Rozdział I 1 1.Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych,, NATURA zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną i samodzielną

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu.

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie 2015 W A R S Z A W A 2 Uchwała Nr 1 /2015/2016 z dnia 17 września 2015r. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach

R E G U L A M I N. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Podstawa prawna: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848 z późn. zmianami), 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO

S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO 1 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenia Nasza Wieś - Piastowo w dalszej treści zwane "Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet Rozdział I. Część ogólna. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę - "RajskaNet" Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.)

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO (tekst jednolity 19 września 2011r.) STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.) I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I WŁADZE. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Właścicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia Załącznik do uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2010 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Sportowych i uchwalony w dniu 23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Polskiego Związku Biathlonu zwanego dalej Zarządem sposób odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej.

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Ambra Spółki Akcyjnej. REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej. 2. Regulamin pełni jednocześnie funkcją porozumienia o

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo