OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 ! " # $ % & ' ( ) * +, -. / # # / 2 5 ' 9 : ; < = = 9 A ' " B # ' * ' C ' D B E F = 9 9 G H H = =. " #, B 4 I ' 3 +, J K I J B #, - J 3 > 1 + 3, E 5 L L M E : : * * * 7 / # M 7 K J N 7 M 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O J 0 J L 4 0 / % J * 1 ' 3,. / D ' 2 P ' J 0 J * + $ # D J * ' SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Q ' # * ' E. J * + ' L J * 4 & ' " # $ % R " ) K * Q J * 4 ( 8 $ 2 # / 6 % ", B M J 2 # L J * 4 E / 1 7 A + S 3 + J * +, 2 D +, K J T U V W +, P B 2 J * J S X E Q J * 4 8 $ 2 # Y J % M J 2 # L J * 4 E U U > U = = A J P, * ) % # L * J E ( ' I J M J 1 B D +, Q ' # * + B D J J B J 0 4 / M J * ' Z 3 + J 3, P % J D J 3 L ' D L ) * E _, 1, ] J 3 E F = G > > ; ; 9 > V A J P 2 +, 2 5 & % / 3 D +, * + 2 # [ \ ) #, ] ^ * + %, " B D + ` > ( ' + 1 E M # % " J K a M " J 7 J 3, L 7 M 1 C ' b E F = G > > ; ; 9 > V U > ;? I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI \, % 3 J B L D ' c / % Z, L J * '. J * + ' L / R " J K J * L * J & ' ( ' * + ' P $ 2 4 % J D J 3 / P, # ' ( ) * +, 3 + ' * + ( +, 3 + / # ' ( ' * + ' P $ , SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego. " #, 0 / % J * ' 2 5 J % 3 + D ' * 2 + $ K / % " J K + M J * + ' L J *, P 3 " T? ; ; Y d 5, I ( +, 2 e Q ' B # ' 2 J * + 2, * ( 7. J %, K " J % # +, II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług O J 0 J L 4 0 / % J * 1 ' 3, > * 4 D J 3 ' 3 +, f I ) * 3, ( +, P B 2, 1 / 0 1 J D ' 1 + # ' 2 P ' " J 0 ) L 0 / % J * 1 ' E ( 7. J %, K " J % # +, II.1.3) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego O J 0 J L 4 0 / % J * 1 ' 3, > * 4 D J 3 ' 3 +, II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej nie dotyczy II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia. " #, 0 / % J * ' 2 5 J % 3 + D ' * 2 + $ K / % " J K + M J * + ' L J *, P 3 " T? ; ; Y d 5, I ( +, 2 e Q ' B # ' 2 J * + 2, * ( 7. J %, K " J % # +, & ' D ", B " J 0 ) L J 0, P ( / P, " J # 0 + ) " D g + * 4 D J 3 ' 3 +, E I ' * ] / 3 % ' (, 3 L J * M J % D " ' * g Z 3 + D + + J 0 " #, Z ' [ D " ' * g Z 3 + D ) * J * 4 ( 7 T = = h 9 = h U = 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P e T 7? V = [ = = ( [ J 0 " #, Z 4 J * 4 ( 7 T = = h U = 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P e 9? = [ = = ( [ M J % 0 / % J * 4 # D " / B # 4 * I ' ( ' [ 2 5 J % 3 + D ' # D J B L D + 0 " / D J *, P 0, L J 3 J *, P K " / 0 J S 2 + V 2 ( 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P # * 4 M, I 3 +, 3 +, ( B M J + 3 M + ' B D +, ( 9 T 9 = [ = ( i [ 2 5 J % 3 + D ' # D J B L D + 0 " / D J *, P 0, L J 3 J *, P K " / 0 J S 2 2 ( 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P # * 4 M, I 3 +, 3 +, ( B M J + 3 M + ' B D +, ( H = = [ = ( i [ ", K / 1 ' 2 P ' M + J 3 J * ' B L / % # +, 3, D F * J % J 2 + $ K J * [ D ' 3 ' 1 + # ' 2 4 P [ K ' # J * L, 1, ] J # G e U V B # L 7 [

2 II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego ' 7 % J * ) % * 3 +, B +, 3 + ' : * M I ' 2, 3 + ' * ' % + / ( 0 7 ' D L / ' J % M + B # * I ' S 2 + *, K J ", P, B L " / ' 1 0 J ' D L / ' 1 3, # ' S * + ' % 2 #, 3 +, J * M + B +, % J, * + %, 3 2 P + % # + ' I ' 1 3 J S 2 + K J B M J % ' " 2 #, P [ P, Z, 1 + J % " g 0 3, M " #, M + B 4 * 4 ( ' K ' P $ * M + B / % J ", P, B L " / 1 / 0 # K I J B #, 3 + ' % J, * + %, 3 2 P + % # + ' I ' 1 3 J S 2 + K J B M J % ' " 2 #, P [ * 4 B L ' * + J 3, 3 +, * 2 #, S 3 +, P 3 + Z V ( +, B + g 2 4 M " #, % / M I 4 *, ( L, " ( + 3 / B D I ' % ' 3 + ' J ], " L [ 2 7 * 4 D ' # * 4 D J 3 ' " J 0 ) L 0 / % J * 1 ' * J D ", B +, J B L ' L M + g 2 + / 1 ' L M " #, % % 3 +, ( * B # 2 # g 2 + ' M J B L g M J * ' 3 + ' J / % # +, 1, 3 +, # ' ( ) * +, 3 + ' [ ' P, Z, 1 + J D ", B M " J * ' % #, 3 + ' % # + ' I ' 1 3 J S 2 + P, B L D " ) L B # 4 e * L 4 ( J D ", B +, [ J % M J * + ' % ' P $ B * J + ( " J % # ' P, ( + * ' " L J S 2 + $ " J 0 J L J ( 0 / % J * 1 ' 3 4 ( B L ' 3 J * + $ 2 4 ( M " #, % ( + J L # ' ( ) * +, 3 + ' [ # M J % ' 3 +, ( * ' " L J S 2 + J " ' # % ' L 4 + ( +, P B 2 ' * 4 D J 3 ' 3 + ' J " ' # # ' I $ 2 #, 3 +, ( % J D / (, 3 L ) * M J L * +, " % # ' P $ [ Z, " J 0 J L 4 L, # J B L ' I 4 * 4 D J 3 ' 3, # 3 ' 1, Z 4 2 +, > # ' I $ 2 # 3 + D 3 " ; % J 8 A & % 7 % J D / (, 3 L 4 B L * +, " % # ' P $ 2, [ Z, J B J 0 4 [ D L ) ", 0 g % $ / 2 #, B L # 4 X * * 4 D J 3 ' 3 + / # ' ( ) * +, 3 + ' [ M J B + ' % ' P $ * 4 ( ' K ' 3, / M " ' * 3 +, 3 + ' F D B, " J D J M + ' / M " ' * 3 +, - 0 / % J * 1 ' % J D +, " J * ' 3 + ' " J 0 J L ' ( + 0 / % J * 1 ' 3 4 ( + J B J 0 4 M, I 3 + $ 2, P ] / 3 D 2 P g D +, " J * 3 + D ' 0 / % J * 4 J % M J * +, % % J M " #, % ( + J L / # ' ( ) * +, 3 + ' J " ' # ' D L / ' 1 3, # ' S * + ' % 2 #, 3 +, J M " # 4 3 ' 1, Z 3 J S 2 + % J + # Z 4 3 +, " B D +, P G <, 7 M J 1 + B g [ ' * M " # 4 M ' % D / P, P 0 " ' D / + 3 3, K J % J D / (, 3 L / M J L * +, " % # ' P $ 2, K J [ Z, * 4 D J 3 ' * 2 ' P, B L / 0, # M +, 2 # J 3 4 J % J % M J * +, % # + ' 1 3 J S * + 1 3, P * # ' D ", B +, M " J * ' % # J 3, P % # + ' I ' 1 3 J S 2 + [ ] 7 J S * + ' % 2 #, 3 +, # K J % 3 +, # # ' I 7 3 " T % J 8 A & [ K 7 D J B # L J " 4 B J ], " L J * 4 B M J " # $ % # J 3 4 * J M ' " 2 + / J # ' I $ 2 # J 3 4 M " #, % ( + ' " " J 0 ) L e # ' I 7 3 " U % J 8 A & [ ' " ( J 3 J K " ' ( " #, 2 # J * J > ] + 3 ' 3 B J * 4 " J 0 ) L + 7 J ], " L ' 3 ' % J I $ 2 # J 3 4 ( % " / D / e # ' I $ 2 # 3 + D 3 " U % J 8 A & P 7 * 4 D ' # M J % * 4 D J 3 ' * 2 ) * * " ' # # # ' D ", B, ( M J * +, " # J ( " J 0 ) L II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny f I ) * 3 4 M " #, % ( + J L R J % ' L D J *, M " #, % ( + J L 4 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres & ' D ", B " J 0 ) L J 0, P ( / P, " J # 0 + ) " D g + * 4 D J 3 ' 3 +, E I ' * ] / 3 % ' (, 3 L J * M J % D " ' * g Z 3 + D + + J 0 " #, Z ' [ D " ' * g Z 3 + D ) * J * 4 ( 7 T = = h 9 = h U = 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P e T 7? V = [ = = ( [ J 0 " #, Z 4 J * 4 ( 7 T = = h U = 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P e 9? = [ = = ( [ M J % 0 / % J * 4 # D " / B # 4 * I ' ( ' [ 2 5 J % 3 + D ' # D J B L D + 0 " / D J *, P 0, L J 3 J *, P K " / 0 J S 2 + V 2 ( 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P # * 4 M, I 3 +, 3 +, ( B M J + 3 M + ' B D +, ( 9 T 9 = [ = ( i [ 2 5 J % 3 + D ' # D J B L D + 0 " / D J *, P 0, L J 3 J *, P K " / 0 J S 2 2 ( 3 ' M J % B 4 M 2, M + ' B D J *, P # * 4 M, I 3 +, 3 +, ( B M J + 3 M + ' B D +, ( H = = [ = ( i [ ", K / 1 ' 2 P ' M + J 3 J * ' B L / % # +, 3, D F * J % J 2 + $ K J * [ D ' 3 ' 1 + # ' 2 4 P [ K ' # J * L, 1, ] J # G e U V B # L 7 [ II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA D ", B # ' D J - 2 #, 3 + ' U T : : 9 = = H

3 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium A 4 D J 3 ' * 2 ' P, B L J 0 J * + $ # ' 3 4 * 3 +, S X * ' % + / ( * * 4 B J D J S 2 + V 7 = = = [ = = # I 7 * L, " ( + 3 +, % J % 3 + ' T 7 = V 7 9 = = H " 7 % J K J % # 7 T 9 7 = = III.2) WARUNKI UDZIAŁU INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE Opis warunków udziału w postępowaniu T G M J B + ' % ' P $ / M " ' * 3 +, 3 + ' % J * 4 D J 3 4 * ' 3 + ' J D ", S 1 J 3, P % # + ' I ' 1 3 J S / 0 2 # J S 2 + [ 9 G M J B + ' % ' P $ 3 +, # 0 g % 3 $ * +, % # g + % J S * + ' % 2 #, 3 +, J " ' # % 4 B M J 3 / P $ M J L, 3 2 P ' I, ( L, # 3 4 ( + J B J 0 ' ( + # % J ( + % J * 4 D J 3 ' 3 + ' # ' ( ) * +, 3 + ' [ U G # 3 ' P % / P $ B + g * B 4 L / ' 2 P +, D J 3 J ( + 2 # 3, P + ] + 3 ' 3 B J *, P # ' M, * 3 + ' P $ 2, P * 4 D J 3 ' 3 +, # ' ( ) * +, 3 + ' [ ; G 3 +, M J % 1, K ' P $ * 4 D 1 / 2 #, 3 + / # M J B L g M J * ' 3 + ' J / % # +, 1, 3 +, # ' ( ) * +, 3 + ' 3 ' M J % B L ' * +, ' " L 7 9 ; / B L ' * 4 # % 3 + ' 9 B L 4 2 # 3 + ' 9 = = ; " 7. " ' * J # ' ( ) * +, - M / # F R # 7! 7 # 9 = = V " 7 Q " T V ; [ M J # 7 T T V U # M ) 3 7 # ( 7 G <? G # ", ' 1 + # J * ' 3 +, * 2 + $ K / J B L ' L M + g 2 + / 1 ' L [ ' P, Z, 1 + J D ", B M " J * ' % #, 3 + ' % # + ' I ' 1 3 J S 2 + P, B L D " ) L B # 4 e * L 4 ( J D ", B +, [ " J 0 J L 4 0 / % J * 1 ' 3, * + 1 J S , ( 3 +, P B #, P 3 + Z E 2 5 J % 3 + D ' # D J B L D + 0, L J 3 J *, P 0 " / D J *, P e 9 = = = [ = = ( i [ M J M ' " L, % J D / (, 3 L ' ( + + Z 0 4 I 4 * 4 D J 3 ' 3, 3 ' 1, Z 4 2 +, < V G % 4 B M J 3 J * ' 3 +, M, " B J 3, 1, ( J % M J * +, % # + ' ( # ' ", ' 1 + # ' 2 P g # ' ( ) * +, 3 + ' L P 7 E ( T J B J 0 $ M J B + ' % ' P $ 2 $ / M " ' * 3 +, 3 + ' % J D +, " J * ' 3 + ' " J 0 J L ' ( + [ H G M J % ' % # $ * J ], " 2 +, L, " ( + 3 M I ' L 3 J S 2 + U = % 3 + G / % # +, 1 $ K * ' " ' 3 2 P + 3 +, D " ) L B #, P 3 + Z U V ( +, B + g 2 4 < Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:. " # 4 % J D J 3 ' 3 + / J 2, 3 4 B M, I 3 +, 3 + ' * ' " / 3 D ) * & ' ( ' * + ' P $ g % # +, B + g D +, " J * ' I ", K / I $ E B M, I 3 + ' ' 1 0 J 3 +, B M, I 3 + ' 7 Q +, B M, I 3 +, 3 +, 2 5 J 2 + ' Z 0 4 P, % 3, K J * ' " / 3 D / B D / L D J * ' X 0 g % # +, * 4 D 1 / 2 #, 3 +, ( A 4 D J 3 ' * 2 4 # M J B L g M J * ' 3 + ' < J ], " L g A 4 D J 3 ' * 2 4 * 4 D 1 / 2 # J 3, K J # M J B L g M J * ' 3 + ' / # 3 ' P, B + g # ' J % " # / 2 J 3 $ 7 2, 3 ' B M, I 3 + ' 3 + ' * ' " / 3 D ) * % J D J 3 ' 3 ' # J B L ' 3 +, * J M ' " 2 + / J + 3 ] J " ( ' 2 P, # ' * ' " L, * % J D / (, 3 L ' J S * + ' % 2 #, 3 + ' 2 5 [ J D L ) " ( J * ' * M D 8 A & [ % J I $ 2 # J % J J ], " L 4 7 & L ", S 2 + # ' I $ 2 # J % J D / (, 3 L ) * 0 g % # +, ( J Z 1 + *, M J / M I 4 * +, L, " ( + 3 / B D I ' % ' 3 + ' J ], " L [ ' Z, ( + ( J / # / M, I 3 +, 3 + ' D J 3 +, 2 # 3, 0 4 I J 0 4 / 3 +, * ' Z 3 +, 3 +, M J B L g M J * ' 3 + ' 7 A M " # 4 M ' % D / * $ L M 1 + * J S J % J L ", S 2 + % J D / (, 3 L ) * # I J Z J M " #, # A 4 D J 3 ' * 2 ) * 3 ' M J L * +, " % #, 3 +, B M, I 3 + ' 3 + ' * ' " / 3 D ) * / % # + ' I / * M J B L g M J * ' 3 + / [ & ' ( ' * + ' P $ 2 4 ( J Z, *, # * ' X * 4 D J 3 ' * 2 ) * * J D ", S 1 J 3 4 ( M " #, # B +, 0 +, L, " ( + 3 +, % J # I J Z, 3 + ' * 4 P ' S 3 +, - 7 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ' 7 % J * ) % * 3 +, B +, 3 + ' : * M I ' 2, 3 + ' * ' % + / ( 0 7 ' D L / ' J % M + B # * I ' S 2 + *, K J ", P, B L " / ' 1 0 J ' D L / ' 1 3, # ' S * + ' % 2 #, 3 +, J * M + B +, % J, * + %, 3 2 P + % # + ' I ' 1 3 J S 2 + K J B M J % ' " 2 #, P [ P, Z, 1 + J % " g 0 3, M " #, M + B 4 * 4 ( ' K ' P $ * M + B / % J ", P, B L " / 1 / 0 # K I J B #, 3 + ' % J, * + %, 3 2 P + % # + ' I ' 1 3 J S 2 + K J B M J % ' " 2 #, P [ * 4 B L ' * + J 3, 3 +, * 2 #, S 3 +, P 3 + Z V ( +, B + g 2 4 M " #, % / M I 4 *, ( L, " ( + 3 / B D I ' % ' 3 + ' J ], " L [ 2 7 * 4 D ' # * 4 D J 3 ' " J 0 ) L 0 / % J * 1 ' * J D ", B +, J B L ' L M + g 2 + / 1 ' L M " #, % % 3 +, ( * B # 2 # g 2 + ' M J B L g M J * ' 3 + ' J / % # +, 1, 3 +, # ' ( ) * +, 3 + ' [ ' P, Z, 1 + J D ", B M " J * ' % #, 3 + ' % # + ' I ' 1 3 J S 2 + P, B L D " ) L B # 4 e * L 4 ( J D ", B +, [ J % M J * + ' % ' P $ B * J + ( " J % # ' P, ( + * ' " L J S 2 + $ " J 0 J L J ( 0 / % J * 1 ' 3 4 ( B L ' 3 J * + $ 2 4 ( M " #, % ( + J L # ' ( ) * +, 3 + ' [ # M J % ' 3 +, ( * ' " L J S 2 + J " ' # % ' L 4 + ( +, P B 2 ' * 4 D J 3 ' 3 + ' J " ' # # ' I $ 2 #, 3 +, ( % J D / (, 3 L ) * M J L * +, " % # ' P $ [ Z, " J 0 J L 4 L, # J B L ' I 4 * 4 D J 3 ' 3, # 3 ' 1, Z 4 2 +, > # ' I $ 2 # 3 + D 3 " ; % J 8 A & % 7 % J D / (, 3 L 4 B L * +, " % # ' P $ 2, [ Z, J B J 0 4 [ D L ) ", 0 g % $ / 2 #, B L # 4 X * * 4 D J 3 ' 3 + / # ' ( ) * +, 3 + ' [ M J B + ' % ' P $ * 4 ( ' K ' 3, / M " ' * 3 +, 3 + ' F D B, " J D J M + ' / M " ' * 3 +, - 0 / % J * 1 ' % J D +, " J * ' 3 + ' " J 0 J L ' ( + 0 / % J * 1 ' 3 4 ( + J B J 0 4 M, I 3 + $ 2, P ] / 3 D 2 P g D +, " J * 3 + D ' 0 / % J * 4 J % M J * +, % % J M " #, % ( + J L / # ' ( ) * +, 3 + ' J " ' # ' D L / ' 1 3, # ' S * + ' % 2 #, 3 +, J M " # 4 3 ' 1, Z 3 J S 2 + % J + # Z 4 3 +, " B D +, P G <, 7 M J 1 + B g [ ' * M " # 4 M ' % D / P, P 0 " ' D / + 3 3, K J % J D / (, 3 L / M J L * +, " % # ' P $ 2, K J [ Z, * 4 D J 3 ' * 2 ' P, B L / 0, # M +, 2 # J 3 4 J % J % M J * +, % # + ' 1 3 J S * + 1 3, P * # ' D ", B +, M " J * ' % # J 3, P % # + ' I ' 1 3 J S 2 + [ ] 7 J S * + ' % 2 #, 3 +, # K J % 3 +, # # ' I 7 3 " T % J 8 A & [ K 7 D J B # L J " 4 B J ], " L J * 4 B M J " # $ % # J 3 4 * J M ' " 2 + / J # ' I $ 2 # J 3 4 M " #, % ( + ' " " J 0 ) L e # ' I 7 3 " U % J 8 A & [ ' " ( J 3 J K " ' ( " #, 2 # J * J > ] + 3 ' 3 B J * 4 " J 0 ) L + 7 J ], " L ' 3 ' % J I $ 2 # J 3 4 ( % " / D / e # ' I $ 2 # 3 + D 3 " U % J 8 A & P 7 * 4 D ' # M J % * 4 D J 3 ' * 2 ) * * " ' # # # ' D ", B, ( M J * +, " # J ( " J 0 ) L

4 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert Q ' P 3 + Z B # ' 2, 3 ' IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna NIE IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia * * * 7 B L ' " J B L * J 7 3 J * 4 > B ' 2 # 7 M 1 Opłata 7 = = A ' 1 / L '. Q A ' " / 3 D + + B M J B ) 0 M I ' L 3 J S 2 + E 8 M, 2 4 ] + D ' 2 P ' # J B L ' 3 +, M " #, B I ' 3 ' M J 2 # L $ # ' M J 0 " ' 3 +, ( M J 2 # L J * 4 ( IV.3.3) Termin składania ofert w postępowaniu Data 19/06/2007 Godzina 12:00 7 U 7 ; G Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty M J 1 B D + IV.3.5) Termin związania ofertą U = % 3 + J % J B L ' L, 2 # 3, K J L, " ( + 3 / B D I ' % ' 3 + ' J ], " L IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert R ' L ' T : = V : 9 = = H f J % # + 3 ' T 9 E =? W +, P B 2, E. J * + ' L J * 4 & ' " # $ % R " ) K * Q J * 4 ( 8 $ 2 # / / 1 7 A + S 3 + J * +, 2 D +, K J T U V M J D 7 T ; SEKCJA VI: INNE INFORMACJE VI.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ? Q ` V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 18/05/2007

5

Telefon: Andrzej Słoma, kierownik Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji, pokój nr 4

Telefon: Andrzej Słoma, kierownik Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji, pokój nr 4 l FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Publikacja obowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Urząd Miejski w Darłowie

Bardziej szczegółowo

Województwo małopolskie. Faks (18) 2634597. Taki jak w pkt. I.1 (pok. 2) Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

Województwo małopolskie. Faks (18) 2634597. Taki jak w pkt. I.1 (pok. 2) Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Załącznik nr 10 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Numer sprawy nadany przez zamawiającego: OA.MO. 3343-8/04 Z P-200 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Roboty budowlane Dostawy Usługi X Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA

Bardziej szczegółowo

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN

BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISZYN UGiM 341/1/2007 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 27 z dnia 02.02.2007 poz. 11344 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Stawiszyn: budowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 16 z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 16 z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 16 z dnia 18.01.2007 POZYCJA 9133 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Lublin: przetarg nieograniczony na dostawy implantów do kręgosłupa Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń online: http://uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/; 00-582 Warszawa : (022) 5 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl Roboty budowlane Dostawy Usługi x OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych. Roboty budowlane Dostawy Usługi. Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych. Roboty budowlane Dostawy Usługi. Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Województwo opolskie. Faks (077)

Województwo opolskie. Faks (077) Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy x

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy Województwo Śląskie. Faks /033/ Adres internetowy (URL) w.w.w. Ujsoly com. pl.

Kod pocztowy Województwo Śląskie. Faks /033/ Adres internetowy (URL) w.w.w. Ujsoly com. pl. Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PN/10/2005. Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń online: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino Kraków. mgr Andrzej Doskocz tel ul. Monte Cassino 31. małopolskie.

Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino Kraków. mgr Andrzej Doskocz tel ul. Monte Cassino 31. małopolskie. Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZSŁ-272-781/06 ZP-200 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zespół Szkół Łączności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer sprawy nadany przez zamawiającego: MSD.3410-05/06 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupiec Marek Romanowski, Julia Baranowska

Gmina Biskupiec Marek Romanowski, Julia Baranowska Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DP 7041/3/2006 ZP-200 Załącznik nr 10 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl Warszawa: Postępowanie na dostawy zestawów pościeli hotelowej i ręczników do obiektów

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GkiB 341-1/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GkiB 341-1/06 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL):

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi budowlane Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 94 z dnia 14.05.2007 POZYCJA 27089 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wrocław: remont hallu wejściowego,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Załącznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: SRP.341-1-1/05 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy Województwo Świętokrzyskie. Faks (041) Adres internetowy (URL)

Kod pocztowy Województwo Świętokrzyskie. Faks (041) Adres internetowy (URL) Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Faks: (022) Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Faks: (022) Przesyłanie ogłoszeń on-line: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa komputerów i serwerów Numer ogłoszenia: 176595 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Poznań: Dostawa komputerów i serwerów Numer ogłoszenia: 176595 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psp.wlkp.pl Poznań: Dostawa komputerów i serwerów Numer ogłoszenia: 176595 2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PIE.3040-1/W/1/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PIE.3040-1/W/1/06 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wynajem dwóch autobusów na dowóz uczniów do gimnazjum w Budzowie.

Wynajem dwóch autobusów na dowóz uczniów do gimnazjum w Budzowie. Wynajem dwóch autobusów na dowóz uczniów do gimnazjum w Budzowie. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat suski Budzów Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spgk.com.pl Sanok: Dostawa materiałów drogowych

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku bursy, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia wraz z częściową renowacją fragmentu muru przy Al. Solidarności 11 w Tarnowie

Rozbiórka budynku bursy, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia wraz z częściową renowacją fragmentu muru przy Al. Solidarności 11 w Tarnowie Rozbiórka budynku bursy, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia wraz z częściową renowacją fragmentu muru przy Al. Solidarności 11 w Tarnowie /język polski/ kategorie: Zamówienia publiczne - zakończone

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zabrze.pl Zabrze: Dostawa sprzętu komputerowego, projektora, skanera i drukarki

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 6d/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital -makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital -makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital -makow.pl Maków Mazowiecki: 22/2015 Numer ogłoszenia: 340164-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2015-09-14 09:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Gawroński Paweł. Województwo łódzkie Faks (046) Adres internetowy (URL) htp://www.um.lowicz.pl

Gawroński Paweł. Województwo łódzkie Faks (046) Adres internetowy (URL) htp://www.um.lowicz.pl Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane dostawy usługi dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Radom, dnia 21.12.2015 r. Radom: Dostawa aparatu RTG dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Radomiu (nr sprawy 01/2015/WSPL) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Załącznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GK 7141/3/2005 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy Województwo Świętokrzyskie. Faks Adres internetowy (URL)

Kod pocztowy Województwo Świętokrzyskie. Faks Adres internetowy (URL) Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warka: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 50855-2012; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2016-07-07 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Zakup odzieży i obuwia dla personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EUR OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EUR OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EUR SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego POWIAT PUCK Tadeusz Matejewski

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: Dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bielsko-Biała: Dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy A-ZP-33/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 14.03.2012r. Bielsko-Biała: Dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 79594-2012; data zamieszczenia: 14.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, Warszawa, woj. Warszawa: dostawa makiet na wystawę główną Muzeum Warszawy w dwóch częściach Numer ogłoszenia: 69379-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: AMK.341-4/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 1 z 6 2016-02-03 13:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.propublico.pl/zamawiajacyszczegoly.aspx?id=359 Gdynia: CRZP/8/2016/AEZ/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: RGW 3410/1/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: RGW 3410/1/2006 Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń online: http://uzp.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mocak.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) Numer ogłoszenia: 210185-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Produkty lecznicze Numer ogłoszenia: 68477-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski: Dostawa probówek do zagęszczania kału Numer ogłoszenia: 329312-2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bielsk Podlaski: Dostawa probówek do zagęszczania kału Numer ogłoszenia: 329312-2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Bielsk Podlaski: Dostawa probówek do zagęszczania kału Numer ogłoszenia: 329312-2015;

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski: Dostawa mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bielsk Podlaski: Dostawa mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-bielsk.pl Bielsk Podlaski: Dostawa mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: 92198-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Rzeźnicza

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Rzeźnicza Kraków: Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) Numer ogłoszenia: 49501-2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Druk, oprawa oraz dostawa sześciu zeszytów - produktów projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Złotów: Dostawa paliw płynnych 5 ZP 2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Złotów: Dostawa paliw płynnych 5 ZP 2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zlotow.pl Złotów: Dostawa paliw płynnych 5 ZP 2016 Numer ogłoszenia: 10173 2016; data

Bardziej szczegółowo

Charsznica: artykuły spożywcze Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Charsznica: artykuły spożywcze Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Charsznica: artykuły spożywcze Numer ogłoszenia: 118660-2016; data zamieszczenia: 12.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych. (multivan) dla UKNF..

Warszawa: Zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych. (multivan) dla UKNF.. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych (multivan) dla UKNF.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ath.bielsko.pl Bielsko-Biała: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Dostawa, montaż elementów wyposażenia: projektorów, obiektywów do projektorów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl 1 z 5 2014-07-31 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie, wydruk, konfekcjonowanie, dostawa i wysyłka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin Numer ogłoszenia: 7887-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy motopomp dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Numer ogłoszenia: 119440-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Dostawa leków, mleka modyfikowanego i smoczków Numer ogłoszenia: 85312-2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl 1 z 5 2015-12-01 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Usługa ochrony obiektu i mienia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 Tel. (0-61) 831-24-05 e-mail: wielkopolska@ohp.pl Fax (0-61) 831-24-85 Nr sprawy: 5/WWK/SPZRIV/2011

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sałatek oraz napojów gazowanych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kraków: Dostawa sałatek oraz napojów gazowanych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-01-18 14:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa sałatek oraz napojów gazowanych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-13 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igf.edu.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego (nr ref. sprawy: ZP/09/16)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-07-06 10:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa filtrów wstępnych, dokładnych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Mielec: Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu rentgenowskiego oraz aparatu usg do Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Numer ogłoszenia: 7527-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Dostawa stacji roboczych, monitorów komputerowych oraz komputerów przenośnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie oraz dostawa zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) Numer ogłoszenia: 471202-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 7 2015-01-30 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Dostawa agregatu pompowego, sprężarki spiralnej oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl Znak P/07/2006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 84 697 07 83

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 84 697 07 83 PCPR.0712/EFS/20/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 84 697 07 83 Adres strony internetowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj. 1 z 5 2011-02-16 14:31 Rzeszów: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dot. konfiguracji i utrzymania łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie a Delegaturami

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108. Tel.:

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108. Tel.: 109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: 278793-2010; data zamieszczenia: 08.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Dostawa samochodów klasy D Numer ogłoszenia: 336870-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa ciągnika komunalnego z oprzyrządowaniem na potrzeby Biura ds. budowy

Bardziej szczegółowo