Rozmowy o bibliotekarzach (dyplomowanych) Monika Curyło Uniwersytet Jagielloński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmowy o bibliotekarzach (dyplomowanych) Monika Curyło Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 Rozmowy o bibliotekarzach (dyplomowanych) Monika Curyło Uniwersytet Jagielloński

2 Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - obecnie

3 A jeszcze tak niedawno

4 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (wersja z 2005)

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 sierpnia 2006

6 Rozporządzenie z 2006

7 Dyplomowany.pl gdzie?

8 Kiedy?

9

10 ORIENTACYJNE ZAGADNIENIA DO CZĘŚCI GÓLNOZAWODOWEJ EGZAMINU

11 Wykaz specjalizacji

12 Lektury Wykaz lektur proponowanych dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. (obowiązuje od 2012 roku) Archiwa nowe problemy, nowe rozwiązania: XVII Konferencja Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Słupsk-Ustka, 7-9 czerwca 2009 r. Pod red. Anny Krzemińskiej. Słupsk- Kraków 2010 BABIK WIESŁAW: Słowa kluczowe. Kraków 2010 Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Praca zbiorowa pod red. Dariusza Kuźminy. Warszawa 2007 Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź czerwca 2010 r.: materiały konferencyjne. ( ) ŻMIGRODZKI ZBIGNIEW: Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. Katowice 1991 DODATKOWO: Wydawnictwa informacyjne z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (encyklopedie, słowniki) Podstawowe czasopisma (w tym zagraniczne) Każdego roku nowe wydanie opracowania ŁUKASZA GOŁĘBIEWSKIEGO: Rynek książki w Polsce

13 Najczęściej zadawane pytania

14 Zaświadczenie

15

16 Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

17 Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów - uzasadnienie

18 Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów - uzasadnienie

19 Opinia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

20 Stanowisko SBP ws. deregulacji

21 Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OPINII/ UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ DODATKOWYCH KONSULTACJI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAW REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE NIEKTÓRYCH ZAWODÓW Do wersji projektu z dnia r. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

22 CBOS Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (265) przeprowadzono w dniach czerwca 2012 roku na liczącej 1013 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

23 Dyskusja w środowisku bibliotekarzy

24 Ustawa o deregulacji

25 Ustawa o deregulacji

26 Ustawa o bibliotekach (poprzednia wersja art. 29) Rozdział 11 Pracownicy bibliotek Art Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy. 2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, należą: 1) pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz; 2) bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany. 3. W bibliotekach mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby, specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

27 Informacja na temat ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Celem ustawy jest deregulacja dostępu do wybranych zawodów, czyli redukcji ograniczeń stawianych przez prawodawcę osobom chcącym je wykonywać. Ułatwienie dostępu do zawodów dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnianych na uczelniach wyższych, ma zapewnić pozostawienie istotnych kwestii, m.in. warunków jakie powinien spełniać kandydat, do uregulowania w statutach uczelni wyższych, nie zaś w rozporządzeniu.

28

29 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

30 Uchwała Prezydium KRASP z 4 lipca 2013

31 Załącznik do uchwały KRASP z 4 lipca 2013

32 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich I. Warunki obligatoryjne, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej 1. Formalne 1.1. Wykształcenie ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub stopień naukowy z bibliologii i/lub informacji naukowej lub ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż w pkt oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub stopień naukowy z innych nauk niż wymienione w pkt w zakresie zgodnym z profilem i potrzebami badawczymi danej biblioteki 1.2. Co najmniej 2 lata stażu w bibliotece naukowej Zaświadczenie o znajomości języka obcego zgodnie z wymogami uczelni Minimum 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem danej biblioteki, w tym 2 recenzowane.

33 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2. Działalność naukowo-badawcza* 2.1. Publikacje informacyjne i bibliograficzne inne niż wymienione w pkt Inne publikacje o charakterze naukowym Redakcja naukowa i/lub merytoryczna Udział w komitetach i radach programowych (konferencji, czasopism, serii wydawniczych) Inne formy aktywności naukowo-badawczej (udział w projektach, prowadzenie badań z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, badania efektywności działalności bibliotecznej, tworzenie/współtworzenie baz danych, w tym: opracowywanie koncepcji, prace nad strukturą baz, itp.).

34 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 3. Działalność dydaktyczna* 3.1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub nauk zgodnych z profilem danej biblioteki Przygotowanie i realizacja różnych form dydaktyki bibliotecznej, w tym z zakresu edukacji informacyjnej, również w wersji e-learningowej. * Wymagane jest spełnienie co najmniej jednego warunku z danej działalności

35 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 4. Działalność organizacyjna* 4.1. Pełnienie funkcji kierowniczych w bibliotece Kierowanie projektami, grantami; praca w stałych zespołach problemowych biblioteki/uczelni Proponowanie, projektowanie i wdrażanie usprawnień oraz innowacji w zakresie organizacji pracy biblioteki Opracowywanie dokumentów o znaczeniu praktycznym (np. strategii, procedur wewnętrznych) Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, praktyk Współpraca z instytucjami z otoczenia nauki i sektora gospodarki.

36 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich II. Warunki dodatkowe oceny kandydata 1. Działalność dydaktyczna na rzecz innych niż akademickie grup użytkowników. 2. Popularyzacja czytelnictwa, edukacji informacyjnej, a także nauki i jej wyników, np. wystawy, targi, festiwale nauki). 3. Posiadanie dodatkowych kwalifikacji (ukończone studia podyplomowe, staże w zagranicznych bibliotekach naukowych, inne uzyskane certyfikaty itp.).

37 Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Oprac.: Zespół Roboczy KDBASP w składzie: dr hab. Artur Jazdon dyrektor BUAM przewodniczący Zespołu mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz dyrektor BG AGH mgr Marek Górski dyrektor BPK mgr Ewa Kobierska-Maciuszko dyrektor BUW mgr Irena Kujawska wicedyrektor BUŁ dr Stanisław Skórka dyrektor BG UP r.

38 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

39 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym obecnie

40 Rozmowy o bibliotekarzach (dyplomowanych) - reaktywacja Od ukazania się ustawy o deregulacji zawodu bibliotekarza dyplomowanego minęły dokładnie 3 lata. Co się zmieniło przez ten czas? Czy pojawili się nowi bibliotekarze dyplomowani? Na jakich zasadach zostali mianowani? Kto to zrobił? Czego od nich oczekujemy? Czy obecnie zostać dyplomowanym jest trudniej czy łatwiej? Czy bibliotekarz dyplomowany to awans? Czy jest potrzebne ujednolicenie zasad przyznawania tego tytułu? Kto miałby to robić? Jaki jest obecnie status prawny bibliotekarzy dyplomowanych?

41 ANKIETA DOTYCZĄCA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH Raport z badania ankietowego zapytań wysłanych do bibliotek naukowych 155 odpowiedzi 46

42 odpowiedzi Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Biblioteka Politechniki Krakowskiej Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego BG Politechnika Warszawska Biblioteka Czartoryskich Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteka Instytutu Sztuki PAN Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Biblioteka Książąt Czartoryskich/Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

43 odpowiedzi Biblioteka Głowna AGH BG UPWr Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Biblioteka Politechniki Łódzkiej Centrum Wiedzy i Informacji Naukowej Politechniki Wrocławskiej CWINT Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Biblioteka Instytutu Techniki Budowlanej Biblioteka Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF w Warszawie Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Biblioteka Naukowa Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi biblioteka Uniwersytecka UWM Olsztyn

44 odpowiedzi BGPO Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Biblioteka Politechniki Lubelskiej Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Biblioteka Główna Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

45 Czy obecnie w Państwa bibliotece są zatrudnieni bibliotekarze dyplomowani? Ilu ich jest? 31 instytucji ma w swoim gronie 145 bibliotekarzy dyplomowanych. Od 1 do 20.

46 Ustawa deregulacyjna weszła w życie w lipcu 2013 r. Ilu spośród zatrudnionych bibliotekarzy dyplomowanych uzyskało uprawnienia wg. nowych zasad, tj. nie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na mocy rozporządzenia 2006 r.? Zero (18 odpowiedzi) Nikt nikt nie ma takich osób żaden wszyscy bibliotekarzy dyplomowani uzyskali uprawnienia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną wszyscy uzyskali uprawnienia przed deregulacją nie dotyczy 4 osoby Jeszcze żadna osoba Nikt ponieważ nie ma odpowiednich zapisów w statucie uczelni 2 chyba nikt 2 osoby 1 osoba -- Dwie osoby aktualnie toczy się taki proces w stosunku do jednego pracownika 1

47 Dawne statystyki Sprawozdania publikowane w Przeglądzie Bibliotecznym Lata Wnioski Przyznane certyfikaty : W tym W tym Przeciętnie: kilkanaście przyznawanych certyfikatów rocznie

48 Zestawienia GUS Rok Bibliotekarze dyplomowani W tym kobiety

49 Jeżeli w Państwa bibliotece są bibliotekarze dyplomowani, którzy uzyskali uprawnienia po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej proszę napisać wg. jakich zasad uzyskali te uprawnienia? ANKIETA nie ma takiej komisji i nie ma wyodrębnionych przepisów Nowe zasady są w trakcie ustaleń, dokonane zostały stosowne zapisy na poziomie statutu uczelni, brak jeszcze szczegółowych zasad postepowania komisji kwalifikacyjnej Brak Zero Brak Nie dotyczy Brak dokumentów wewnętrznych uczelni regulujących te kwestie Jest zgłoszona zmiana do statutu, ale jeszcze nie wprowadzona

50 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu STATUT Co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania informacją i bibliologii lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania informacją i bibliologii Co najmniej 5 publikacji (w tym 2 recenzowane) z zakresu bibliologii, informacji naukowej lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem właściwej biblioteki Poświadczenie znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2+ europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Udokumentowany dorobek w działalności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej i dydaktycznej (bardzo szczegółowe wytyczne) Pięcioletni staż pracy, natomiast w przypadku nauczycieli akademickich dwuletni staż w bibliotece naukowej, działalność dydaktyczna i popularyzatorska na rzecz innych niż akademickie grup użytkowników, popularyzacja czytelnictwa, wiedzy archiwalnej, edukacji informacyjnej, a także nauki i jej wyników, posiadanie dodatkowych kwalifikacji

51 Katolicki Uniwersytet Lubelski Tytuł zawodowy magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł magistra innego kierunku lub tytuł równorzędny i ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, stopień naukowy z bibliologii i/lub informacji naukowej Minimum 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w tym 2 recenzowane Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 Działalność naukowo-badawcza, działalność dydaktyczna, działalność organizacyjna (bardzo szczegółowe wytyczne) Działalność dydaktyczna na rzecz innych niż akademickie grup użytkowników, Popularyzacja czytelnictwa, edukacji informacyjnej oraz nauki i jej wyników, posiadanie dodatkowych kwalifikacji (studia podyplomowe, staże zagraniczne, certyfikaty), co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej

52 Politechnika Lubelska Tytuł zawodowy magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł magistra innego kierunku lub tytuł równorzędny i ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Autor lub współautor co najmniej 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej, w tym co najmniej 2 publikacji recenzowanych Znajomość języka obcego Osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

53 Akademia Górniczo-Hutnicza 1) co najmniej 2 lata stażu w bibliotece naukowej; 2) minimum 5 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem Uczelni, w tym co najmniej 2 recenzowane; 3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub nauk zgodnych z profilem Uczelni; 4) pełnienie funkcji kierowniczych w bibliotece i/lub kierowanie projektami, zespołami roboczymi/badawczymi, organizowanie szkoleń, praktyk, konferencji. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne wymagane od kandydatów określa zarządzenie Rektora.

54 Uniwersytet Pedagogiczny

55 Jeżeli nie ma w Państwa bibliotece bibliotekarzy dyplomowanych, którzy uzyskali uprawnienia po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej proszę napisać, co może być tego przyczyną. Nikt nie jest zainteresowany? Uzyskanie uprawnień jest za trudne? Za dużo kosztuje? Brak jasnych zasad przyznawania tych uprawnień? Inny powód? Ani władze Uczelni ani władze Biblioteki nie są tym zainteresowane a jednocześnie brak jasnych zasad i bodźców dla bibliotekarzy regulacje w toku (przygotowywana jest zmiana w statucie) Brak zasad przyznawania tych uprawnień Nikt nie jest zainteresowany, ponieważ po wejściu ustawy sytuacja bibl. dypl. w Bibliotece stała się bardzo niejasna. Brak uregulowań statutowych dot. bibliotekarzy dyplomowanych Brak zainteresowania ze strony pracowników Bibliotekarze nie są zainteresowani - w bibliotece pracuje kilka osób z doktoratem, ale nie chcą być nauczycielami akademickimi, a tym samym podlegać wysokim wymaganiom wobec tej grupy - łącznie z pisaniem publikacji, zajęciami dydaktycznymi itd. mniejszy prestiż, obawa, że uprawnienia obowiązują tylko w danej uczelni Uzyskanie uprawnień może być za trudne, brak zainteresowania, brak jasnych zasad regulujących gratyfikacje finansowe związane z uzyskaniem tytułu 1) Uczelnia nasza jeszcze nie zdecydowała się wprowadzić zmian w Statucie dot. bibliotekarzy dyplomowanych 2) Nikt jeszcze nie spełnił tych warunków, które sugerowała Konferencja Dyrektorów i które w kilku bibliotekach zostały przyjęte. Chyba nikt nikt nie chce być "tym pierwszym". brak jasnych zasad, brak zainteresowania bibliotekarzy

56 Czy w Państwa bibliotece bibliotekarze dyplomowani pełnią inne obowiązki niż pozostali bibliotekarze? Czy ich zakres obowiązków jest większy? czy jest powiększony o zadania organizacyjne lub naukowe? Tak, "większy" - ale chodzi raczej o jakość zadań, a nie ilość wykonywanej pracy, Tak, ale podobne zadania maja także niektórzy niedyplomowani Nie. Musi wykazać się prowadzeniem badań i publikacjami. tak, inne obowiązki wynikają przede wszystkim z pełnionej funkcji: dyrektora biblioteki i zastępcy Inne zadania wynikające z pełnionej m.in. z funkcji: dyrektora i zastępcy tak, zadania naukowe Nie jest tak jest powiększony o zadania organizacyjne i popularyzatorskie Powiększono zakres obowiązków o zadania naukowe Nie - ale są zobowiązani do publikacji naukowych, czynnego udziału w konferencjach naukowych, udziału w grupach zadaniowych, pracach naukowych, zadaniach organizacyjnych itp. Poza zadaniami związanymi ze swoim stanowiskiem, wszyscy prowadzą zajęcia ze studentami z Informacji naukowej. Zajęcia te są obowiązkowe dla całej uczelni. Tak. Bibliotekarze dyplomowani mają w zakresie obowiązków prowadzenie działalności publikacyjnej i jeżeli są kierownikami to zadania organizacyjne Tak - dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik działu; 2 osoby z doktoratem - jedna z nich wydała już kilka książek Tak bibliotekarze dyplomowani - to dyrektor biblioteki i jego zastępca, zadania organizacyjne wypływają z funkcji. Zadania naukowe wynikają z kryteriów oceny okresowej. Poza tym obowiązki jak pozostali bibliotekarze Powinien być. Są bibliotekarze, którzy działają naukowo.

57 Czy w Państwa bibliotece bibliotekarze dyplomowani pełnią inne obowiązki niż pozostali bibliotekarze? Czy ich zakres obowiązków jest większy? czy jest powiększony o zadania organizacyjne lub naukowe? zakres obowiązków zawiera zadania organizacyjne lub naukowe nie zwykle funkcje kierownicze Sprawują funkcje dyrekcyjne obecnie bibliotekarz dyplomowany pełni równocześnie funkcję dyrektora biblioteki, przez wszystkie lata swej działalności prowadzi dodatkowe działania organizacyjne na rzecz uczelni, czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych organizowanych przez środowisko bibliotekarzy muzycznych oraz w pracach SBP tak Nie ma żadnych wymagań naukowych wobec mnie jako dyplomowanego bibliotekarza Nie te same obowiązki Nie, jako bibliotekarze dyplomowani pozostają na dotychczasowych stanowiskach. Nie otrzymują nowego zakresu obowiązków. Wszyscy bibliotekarze mają prawo realizować zadania organizacyjne i naukowe. zadania naukowe obowiązkowe tak, większy zakres powiększony o j/w w większości dyplomowani pełnią takie same obowiązki. Oczekiwana jest większa aktywność, działalność dydaktyczna. Raczej nie,. Pełnimy funkcje kierownicze, ale wykonujemy pracę charakterystyczną dla swojego oddziału. Jako dyplomowani nie mamy zakresów obowiązków. Oczywiście dyrekcja liczy na prace organizacyjne, na naukowe mniej - ze względu na charakter uczelni (techniczna) prace humanistyczne bibliotekoznawcze nie są specjalnie doceniane. w bibliotece uniwersyteckiej dyplomowany to dyrektor, więc oczywiście ma bardzo dużo obowiązków, w wydziałowej prowadzi prace związane z obsługą bazy publikacji i parametryzacją jednostki. W we wcześniejszym okresie mieliśmy więcej bibliotekarzy dyplomowanych (odeszli na emeryturę) i było różnie, niektórzy wykonywali takie same zadania jak np. inni kustosze. nie dotyczy Najczęściej są kierownikami Oddziałów,tylko w dwóch przypadkach nie pełnią funkcji kierownika -ale nie maja szczególnych zakresów obowiązków.

58 Ostatnie pytanie ankiety: W tym miejscu mogą Państwo wpisać własne, dowolne uwagi dotyczące kwestii bibliotekarzy dyplomowanych 1. Wskutek braku jasności prawnej dot. bibliotekarzy dyplomowanych jest trudno ubiegać się o uznanie tytułu w bibliotekach naukowych nie będących bibl. akademickimi czy samodzielnymi instytucjami. 2. W ciągu ostatnich lat ze względu na niekorzystne w warunki umowy o pracę (czas określony - 7 lat) niewiele osób decydowało się na bycie bibliotekarzami dyplomowanymi. Umowy na czas określony były zawierane od około 3 lat. Obecnie ze względu na zmiany w Kodeksie Pracy umowy ponownie będą zawierane na czas nieokreślony. 3. sądzę, że najwyższe stanowisko w grupie bibliotekarzy dyplomowanych (st. kustosz dyplomowany) powinno być zarezerwowane dla osób ze stopniem naukowym doktora z bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych, np. historii

59 W tym miejscu mogą Państwo wpisać własne, dowolne uwagi dotyczące kwestii bibliotekarzy dyplomowanych 4. Pracownicy zgłaszali problem pomijania bibliotekarzy dyplomowanych przy nagrodach rektorskich. Dyrektor ma zwrócić się do nowego rektora w tej sprawie. Ze względu na przyznawanie nagród rektorskich w grupie nauczycieli akademickich, otrzymanie nagrody rektorskiej przez bibliotekarza dyplomowanego staje się praktycznie niemożliwe. Nasza praca nigdy nie dorówna osiągnięciom pracowników naukowych uczelni. 5. od lat walczę aby w naszej bibliotece uporządkować kwestie związane z tym problemem, obecnie w bibliotece uniwersyteckiej jak wydziałowych jest spora liczba (myślę, że ok 5-8 osób) które spełniłyby wymogi formalne przez nas opracowane i wcześniej zaakceptowane, niestety brakuje zrozumienia, szczególnie w komisji, Pan Rektor jest przychylny więc mam nadzieję, że w końcu ten problem rozwiążemy

60 W tym miejscu mogą Państwo wpisać własne, dowolne uwagi dotyczące kwestii bibliotekarzy dyplomowanych 6. Według opinii jednego z dyrektorów bibliotek uzyskanie tytułu bibliotekarza dyplomowanego było trudniejsze niż uzyskanie tytułu naukowego doktora. W Bibliotece [ ] tylko jedna osoba podjęła kiedyś próbę uzyskania tytułu b. dypl., co zakończyło się niepowodzeniem. Panuje opinia, że korzyści płynące z uzyskania tytułu są nieproporcjonalne w stosunku do włożonego w to wysiłku. 7. Nie każde zajmowane stanowisko umożliwia prowadzenie np. badań. Dominują codzienne obowiązki. 8. Moim zdaniem brakuje bibliotekarzy, którzy mają odpowiednio rozległą wiedzę i traktują zawód z pasją. Takich, którzy chcą być dyplomowani, a niewiele sobą reprezentują jest znacznie więcej. Uważam, że egzamin czy jakakolwiek forma weryfikacji jest konieczna. Wg mnie konieczne są spójne, ogólnopolskie zasady weryfikacji kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. Lokalne rozwiązania mogą dewaluować wartość bibliotekarzy dyplomowanych.

61 W tym miejscu mogą Państwo wpisać własne, dowolne uwagi dotyczące kwestii bibliotekarzy dyplomowanych 9. Cały czas zastanawiam się co miałoby wyróżniać bibliotekarzy dyplomowanych - prowadzenie zajęć dydaktycznych? - W bibliotekach, w których nie ma bibl. dypl. robią to inni bibliotekarze. Może więc praca naukowa? 10. Zostanie teraz po deregulacji bibliotekarzem dyplomowanym w głównej mierze zależy od kierownictwa uczelni- czy stać uczelnię na wyżej zarabiającego pracownika. To że osoba, która spełni wszelkie kryteria zawarte w np. statucie uczelni nie gwarantuje, że etat ten dostanie. Mimo dość trudnego egzaminu, który kiedyś obowiązywał, była większa pewność otrzymania etatu bibl. dyplomowanego (tak przynajmniej w naszej Uczelni było) 11. Uważam, że brak weryfikacji zewnętrznej utrudnił przejrzystość tych awansów. Potrzebna jest współpraca z ośrodkami uczelni kształcących w tym zawodzie i opracowanie szczegółowych kryteriów. Obecne rozwiązania spowodują, dalszy spadek prestiżu bibliotekarzy dyplomowanych gdyż między "dyplomami" będzie kolosalna przepaść.

62 W tym miejscu mogą Państwo wpisać własne, dowolne uwagi dotyczące kwestii bibliotekarzy dyplomowanych 12. Mimo usilnych prób nie udało nam się porozumieć z Działem Prawnym Akademii w zakresie określenia składu określenia i stworzenia szczegółowych zasad pracy Komisji nadającej stopień zawodowy - dyplomowany. 13. W naszej bibliotece zlikwidowano wszystkie stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych wychodząc z założenia, że nie ma potrzeby i uzasadnienia do utrzymywania osobnej grupy zawodowej w bibliotece tej wielkości, a kompetencje zawodowe i zaangażowanie w wykonywane obowiązki nie mają powiązania z posiadaniem uprawnień bibliotekarza dyplomowanego 14. W kwestii bibliotekarzy dyplomowanych dobrze byłoby zapytać czy uprawnienia uzyskane po wejściu w życie ustawy na jednej Uczelni są ważne na innej?

63 W tym miejscu mogą Państwo wpisać własne, dowolne uwagi dotyczące kwestii bibliotekarzy dyplomowanych 15. Zastanawiam się nad następującymi problemami: 1. uzależnienia uzyskania statusu bibliotekarza dyplomowanego od stanu finansów uczelni 2. statusu bibliotekarzy dyplomowanych w grupie zawodowej bibliotekarzy - osobna grupa, czy kolejny szczebel awansu z wyższymi kryteriami zobowiązującymi do pracy naukowej na rzecz biblioteki? 16. Poprawki do statutu zostały zgłoszone zaraz po zmianie przepisów. Do dnia dzisiejszego nie zostały wprowadzone do statutu. Ogólnie brak zainteresowania ze strony władz awansowaniem bibliotekarzy na dyplomowanych.

64 Wyniki deregulacji i zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym: Zmiany w sytuacji prawnej akademickich bibliotekarzy dyplomowanych 1. Zlikwidowany został ministerialny tryb nadawania statusu bibliotekarza dyplomowanego, będącego najwyższym stanowiskiem w bibliotekarstwie. 2. Jedynym ustawowym wymogiem do zajmowania stanowisk dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego. 3. Jedynie statut uczelni określa wymagania dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. 4. Dodatkowe wymagania i kwalifikacje dla kandydatów formułują przepisy uczelni, która jest autonomiczna w swoich działaniach.

65 Rozmowy o bibliotekarzach (dyplomowanych) - reaktywacja Od ukazania się ustawy o deregulacji zawodu bibliotekarza dyplomowanego minęły dokładnie 3 lata. Co się zmieniło przez ten czas? Czy pojawili się nowi bibliotekarze dyplomowani? Na jakich zasadach zostali mianowani? Kto to zrobił? Czego od nich oczekujemy? Czy obecnie zostać dyplomowanym jest trudniej czy łatwiej? Czy bibliotekarz dyplomowany to awans? Czy jest potrzebne ujednolicenie zasad przyznawania tego tytułu? Kto miałby to robić? Jaki jest obecnie status prawny bibliotekarzy dyplomowanych?

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 254/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Akademii Obrony Narodowej

DECYZJA Nr 254/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Akademii Obrony Narodowej Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 206 DECYZJA Nr 254/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej - Adiunkt biblioteczny - Adiunkt dokumentacji naukowej - Asystent biblioteczny - Asystent dokumentacji naukowej - Bibliotekarz - Dokumentalista

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Oddział Informacji Naukowej Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r. Dz.U.2006.155.1112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 DZIAŁ X PRACOWNICY UCZELNI ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 134 1. W Politechnice Warszawskiej są zatrudniani nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Załącznik do zarządzenia Nr 43/ 2016 r. Dyrektora WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach z dnia 12.12. 2016 r. ZASADY AWANSU ZAWODOWEGO w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Oprac. Biblioteka Pedagogiczna Specyfika, odmienność Biblioteki pedagogiczne prowadzą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik do Uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1 1. Wszyscy nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji rektorskiej ds. oceny dorobku kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. ANKIETA okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. ANKIETA okresowej oceny nauczyciela akademickiego Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ANKIETA okresowej oceny nauczyciela akademickiego za okres od.. do (dd.mm.rrrr) (dd.mm.rrrr) Część A (wypełnia nauczyciel akademicki) I. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim

Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim Załącznik nr 3 do protokołu nr 8 posiedzenia Senatu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania:

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA LUB DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr 10/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na międzynarodowe studia doktoranckie w dyscyplinie mechanika w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r.

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r. ARKUSZ KONTROLI prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Informacje o kontroli:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Senatu. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 30/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 6-semestralne środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f oraz art. 170g ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW STANOWISKO: asystent SŁOWA KLUCZOWE: UMCS, asystent, rysunek sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne lub kwalifikacji I stopnia dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5354 Poz. 498 498 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej 1. Podstawę prawną Regulaminu oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1597

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1597 Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się stanowiące załącznik do Procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych SŁOWNIK POJĘĆ 1. Efekty uczenia się

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Konina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Prezydent Miasta Konina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Prezydent Miasta Konina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1. Zespołu Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1-go Maja 22 2. Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych, ul. Kolska 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo