36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny;"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument zawiera dwie wersje regulacji, obowiązującą: od dnia 9 września 2013 r. oraz od dnia 20 października 2013 r. Obowiązuje od 9 września Transakcja/Przelew - zainicjowany przez Klienta w Usługach KB24 transfer środków pienięŝnych; 34. Unikatowy identyfikator - przy realizacji Transakcji z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego podany w formacie akceptowanym przez Bank (IBAN,NRB); 35. Umowa Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 lub Umowa ramowa w zakresie Usług KB24 (zgodnie z definicją Regulaminu prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych lub Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych oferowanych w ramach Pakietu EKSTRABIZNES ); 36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny; Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udostępniania przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług Bankowości Elektronicznej KB24 oraz reguły wzajemnej współpracy pomiędzy Bankiem a Klientem w zakresie korzystania z tych usług. 2. Za korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej Bank pobiera prowizje i opłaty ustalone w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm. 3. W skład Usług Bankowości Elektronicznej KB24 wchodzą Kanały Dostępu: IKD i Tele KB. 4. Usługi Bankowości Elektronicznej KB24 umoŝliwiają Klientowi korzystanie z wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. 5. Zakres usług świadczonych w Placówkach partnerskich określa publikowany w nich Regulamin Placówki partnerskiej. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 lub Umowy ramowej w zakresie Usługi KB24 i jest wiąŝący dla stron Umowy. Przez uŝyte w dalszej części Regulaminu, poniŝsze określenia, naleŝy rozumieć: 1. Autoryzacja- udzielenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie Dyspozycji, przed jej realizacją przez Bank, w sposób określony w Umowie lub niniejszym Regulaminie; 2. Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r). REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł.; 3. COB Centrum Obsługi Biznesu; 4. Dyspozycja oświadczenie woli Posiadacza rachunku złoŝone za pośrednictwem Usług KB24 i autoryzowane w sposób właściwy dla danego oświadczenia, w tym zlecenie płatnicze w rozumieniu UUP; 5. Dzień roboczy Banku - dzień nie będący dniem wolnym Banku; 6. Dzień wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; 7. Element graficzny dane alfanumeryczne wyświetlane na ekranie w postaci grafiki, słuŝące do Autoryzacji Transakcji w Usługach KB24; 8. Hasło jednorazowe siedem cyfr arabskich wygenerowanych przez: a) system informatyczny Banku i zapisanych na liście haseł jednorazowych, b) Token, c) KB token, d) Token wielofunkcyjny, słuŝących do Autoryzacji Transakcji złoŝonych za pośrednictwem Usług KB24; 9. Hasło jednorazowe do logowania osiem cyfr arabskich wygenerowanych przez: a) KB token, b) Token wielofunkcyjny, słuŝących do logowania do Usług KB24; 10. Identyfikator osiem cyfr arabskich zapisanych na KB Karcie, słuŝących do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24; 11. Instrument płatniczy zindywidualizowane urządzenie (w tym Urządzenie autoryzacyjne) lub uzgodniony przez Klienta i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez UŜytkownika KB24 do składania Dyspozycji; 12. IVR funkcjonujący w Tele KB system informacyjny i transakcyjny umoŝliwiający udostępnianie informacji po dokonaniu identyfikacji z wykorzystaniem tonowego wyboru kombinacji znaków z klawiatury aparatu telefonicznego; 13. Jednostka Banku jednostka organizacyjna (oddział) Banku Zachodniego WBK S.A. prowadząca działalność operacyjną; 14. Kanał IKD - Internetowy Kanał Dostępu, wchodzący w skład Usług Bankowości Elektronicznej KB24, z którego moŝna korzystać poprzez stronę internetową Banku 15. Kanały Dostępu sposób komunikowania się z Bankiem, umoŝliwiający UŜytkownikowi KB24 korzystanie z Usług KB24; 16. KB Karta karta zawierająca dane słuŝące do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24; 17. KB Karta w relacji głównej KB Karta, której UŜytkownik KB24 ma prawo do składania Dyspozycji oraz nadawania uprawnień UŜytkownikom KB Karty w relacji pomocniczej; 18. KB Karta w relacji pomocniczej - KB Karta, której UŜytkownik KB24 ma prawo do składania Dyspozycji w zakresie określonym przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej; 19. KB token inaczej token mobilny, aplikacja instalowana w telefonie komórkowym, słuŝąca do generowania Haseł jednorazowych oraz Haseł jednorazowych do logowania; 20. Konsultant Tele KB pracownik Banku upowaŝniony do telefonicznej obsługi Klientów Banku; 21. Lista haseł jednorazowych opatrzona unikalnym numerem lista, zawierająca zestaw Haseł jednorazowych; 22. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot Transakcji; 23. PIN sześć cyfr słuŝących do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24, znanych tylko UŜytkownikowi KB24; 24. Płatnik - Posiadacz rachunku, składający Dyspozycję w ramach korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej KB24; 25. Portal Banku strona internetowa Banku a od na której dostępny jest serwis informacyjny Banku; 26. Posiadacz rachunku/klient rezydent / nierezydent w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub podmiotem gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, organizacją społeczną, polityczną, zawodową, fundacją, stowarzyszeniem, jednostką i zakładem budŝetowym oraz gospodarstwem pomocniczym, dla którego Bank prowadzi jeden z Rachunków, korzystający z Usług Bankowości Elektronicznej KB Rachunek rachunek Ekstrabiznes, rachunek bieŝący lub rachunek kredytowy udostępniony w ramach Usług KB24; 28. Regulamin ; 29. Tele KB centrum telefonicznej obsługi Klienta dostępne pod numerem oraz , jeden z Kanałów Dostępu; 30. Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ; 31. Token - urządzenie szyfrujące słuŝące do generowania na bieŝąco Haseł jednorazowych zabezpieczone własnym numerem PIN; 32. Token wielofunkcyjny urządzenie szyfrujące słuŝące do generowania Haseł jednorazowych oraz Haseł jednorazowych do logowania, zabezpieczone własnym numerem PIN; Usługi KB24/Usługi Bankowości Elektronicznej KB24 usługi bankowości elektronicznej Banku, w skład której wchodzą Kanały Dostępu: IKD i Tele KB; 38. Ustawa o usługach płatniczych/uup - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz.1175 z późn. zm.); 39. UŜytkownik KB24 osoba fizyczna posiadająca aktywną KB Kartę w relacji głównej lub aktywną KB Kartę w relacji pomocniczej; 40. UŜytkownik KB Karty osoba fizyczna, której wydano KB Kartę; 41. Wielopodpis - wykaz osób oraz powiązań między nimi określający uprawnienia do składania Dyspozycji łącznie lub samodzielnie za pośrednictwem Kanału IKD; Rozdział II. Udostępnienie Usług KB24 1. Udostępnienie Klientowi Usług KB24 następuje po spełnieniu łącznie poniŝszych warunków: a) otwarcie i posiadanie w Banku rachunku Ekstrabiznes lub rachunku bieŝącego, b) posiadanie Umowy ramowej, c) ustanowieniu przez Klienta UŜytkownika KB Karty w relacji głównej, d) odebraniu KB Karty przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej wraz z KB tokenem lub Tokenem wielofunkcyjnym; 2. Klient podpisując dokument potwierdzający udostępnienie Usług KB24, w celu ochrony środków pienięŝnych, określa kwotowy limit Transakcji. Udostępnienie Usług KB24 moŝe nastąpić wyłącznie w Jednostce Banku, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była jednostką Kredyt Banku S.A. lub w COB. Rozdział III. Warunki używania KB Kart 1. UŜytkownikiem KB Karty moŝe zostać wyłącznie osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent (w rozumieniu przepisów prawa dewizowego) mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. KB Karta moŝe być uŝywana wyłącznie przez osobę, której została wydana. Bank wydaje KB Kartę po dokonaniu identyfikacji osoby, której KB Karta ma być wydana. UŜytkownik KB24 moŝe posiadać tylko jedną aktywną KB Kartę. Ze względu na rodzaj relacji pomiędzy Rachunkami a KB Kartą wyróŝnia się relacje: 1) główne, 2) pomocnicze. 1. Do Rachunków udostępnionych Klientowi w ramach Usług KB24 moŝe być podłączona tylko jedna KB Karta w relacji głównej. 2. Ustanowienie KB Karty w relacji głównej stanowi udostępnienie Usług KB24 w zakresie wszystkich Rachunków Posiadacza rachunku dostępnych w Usługach KB24. Ustanowienie dokonywane jest w Jednostce Banku lub w COB. 1. Posiadacz rachunku do składania Dyspozycji za pośrednictwem Usług KB24 moŝe dodatkowo upowaŝnić inne osoby, niŝ UŜytkownik KB Karty w relacji głównej, jako UŜytkowników KB Kart w relacji pomocniczej. 2. Zakres uprawnień do składania poszczególnych typów Dyspozycji w zakresie Rachunków Klienta przez UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej, określa UŜytkownik KB Karty w relacji głównej, za pośrednictwem Kanału IKD. 3. UŜytkownik KB Karty w relacji głównej ustala zasady Wielopodpisu i definiuje je bezpośrednio w Kanale IKD. 4. Posiadacz rachunku przyjmuje pełną odpowiedzialność za Dyspozycje składane na jego Rachunkach w Usługach KB24 przez wskazanego przez niego UŜytkownika KB Karty w relacji głównej oraz za Dyspozycje ustanowionych, przez Posiadacza rachunku lub przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej, UŜytkowników KB Kart w relacji pomocniczej. Ustanowienie przez Posiadacza rachunku UŜytkownika KB Karty w relacji głównej jest równoznaczne z upowaŝnieniem go do ustanawiania UŜytkowników KB karty w relacji pomocniczej i przyjęciem pełnej odpowiedzialności przez Posiadacza rachunku z tego tytułu. 1. Ustanowienie jak i zmiana ustanowienia KB Karty w relacji głównej realizowana jest na podstawie dyspozycji złoŝonej, w formie pisemnej, przez Posiadacza rachunku. 2. Jedna KB Karta moŝe być połączona w relacji głównej oraz w relacji pomocniczej z dowolną liczbą rachunków naleŝących do kilku Posiadaczy rachunku. Rozdział IV. Składanie Dyspozycji za pośrednictwem Usług KB24 1. Zasady i tryb realizacji Dyspozycji złoŝonych przez UŜytkowników KB24 regulują postanowienia Umowy, Regulaminu, Taryfy lub inne regulacje łączące Klienta z Bankiem, odnoszące się do danego produktu, którego dotyczy Dyspozycja, a w zakresie lokat terminowych otwartych po dniu 8 września 2013r. Regulamin kont dla firm oraz załącznik do tego regulaminu określający szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług KB Bank wykonuje Dyspozycje Przelewu zagranicznego (polecenia wypłaty) przekazywane za pośrednictwem Kanału IKD na warunkach określonych w odpowiednim łączącym Klienta z Bankiem. Regulaminie prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych lub Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych oferowanych w ramach Pakietu EKSTRABIZNES. 1. Bank realizuje Dyspozycje złoŝone za pośrednictwem Usług KB24, po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji UŜytkownika KB24 i dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji na zasadach określonych w Rozdziale V oraz w przypadku Transakcji - pod warunkiem zapewnienia przez Posiadacza rachunku środków pienięŝnych niezbędnych do realizacji Transakcji

2 2. Transakcje realizowane są do wysokości dostępnych na Rachunku środków pienięŝnych (tj. salda powiększonego o przyznany limit kredytowy) z uwzględnieniem limitów Transakcji. 3. W przypadku składania Dyspozycji za pośrednictwem Konsultanta Tele KB UŜytkownik KB24 zobowiązany jest do uŝywania telefonu działającego w systemie tonowym, z zastrzeŝeniem ust Dopuszcza się moŝliwość uŝywania telefonu działającego w systemie pulsowym (brak wybierania tonowego) wyłącznie w przypadku składania Dyspozycji zastrzeŝenia KB Karty, zablokowania Listy haseł jednorazowych / Tokena / KB tokena / Tokena wielofunkcyjnego. 5. Klient powinien upewnić się, Ŝe wszelkie Dyspozycje składane w ramach Usług KB24 są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, zawierają prawidłowo wskazane dane a ponadto określają Rachunki, które mają być obciąŝane/uznawane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 6. Klient zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać prawidłowość realizacji złoŝonych Dyspozycji. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia Bankowi poprzez kontakt z Jednostką Banku prowadzącą Rachunek lub poprzez kontakt z Bankiem za pośrednictwem skrzynki pocztowej w Kanale IKD lub telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Tele KB. 8. Bank zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w Taryfie. Zakres oraz przesłanki dokonywania zmian określa Taryfa. 9. Dyspozycje składane przez UŜytkownika KB24 za pośrednictwem Usług KB24, są traktowane na równi z dyspozycjami złoŝonymi bezpośrednio w Jednostkach Banku i stanowią wiąŝącą dla Banku podstawę realizacji Dyspozycji oraz obciąŝenia Rachunku Posiadacza rachunku i uznania rachunku Odbiorcy kwotą określoną w danej Dyspozycji. 1. W ramach Usług KB24, UŜytkownik KB Karty w relacji głównej moŝe składać Dyspozycje w zakresie funkcjonalności udostępnionych w Usługach KB24, w tym w szczególności: 1) otrzymywać informacje o obrotach i środkach pienięŝnych zgromadzonych na Rachunkach, 2) otrzymywać informacje o kartach debetowych wydanych do Rachunków, 3) otrzymywać informacje o rachunkach kredytowych za pośrednictwem, których rozliczane są kredyty udzielone Posiadaczowi rachunku przez Bank, 4) otrzymywać informacje o kartach kredytowych wydanych Posiadaczowi rachunku przez Bank, 5) składać Dyspozycje spłaty karty kredytowej wydanej Posiadaczowi rachunku przez Bank, 6) definiować listę Odbiorców, 7) składać Dyspozycje Przelewów krajowych, 8) składać Dyspozycje Przelewów zagranicznych, 9) otrzymywać potwierdzenia wykonania Dyspozycji Przelewów, 10) składać Dyspozycje dotyczące lokat terminowych w tym zakładanie lokat terminowych, 11) wymieniać korespondencję z Bankiem z zastrzeŝeniem 42 ust.3-5, 12) wnioskować o wybrane produkty oferowane przez Bank, 13) udostępniać Rachunki i określać do nich uprawnienia dla UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej, 14) określać dzienny limit Transakcji w podziale na Kanał IKD i Kanał Tele KB dla UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej. 2. UŜytkownik KB Karty w relacji pomocniczej moŝe dysponować Rachunkiem za pośrednictwem Kanału IKD na zasadach obowiązujących UŜytkownika KB Karty w relacji głównej oraz: 1) w ramach uprawnień nadanych przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej, 2) w zakresie funkcjonalności udostępnionych w Usłudze KB24 z wyłączeniem funkcji określonych w ust. 1 pkt Dzień wykonania przez Bank Dyspozycji otwarcia lokaty oznacza początek okresu umownego lokaty terminowej, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania Dyspozycji przez Bank. 2. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w Jednostce Banku prowadzącej dokumentację Klienta złoŝoną przez niego podczas pierwszego kontaktu Klienta z Bankiem. 3. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w walucie Rachunku, z którego pochodzą środki pienięŝne na lokatę. 4. Dyspozycje zamknięcia lokaty terminowej, otwartej za pośrednictwem Usług KB24, mogą być składane zarówno w ramach Usług KB24 jak i w Jednostce Banku. 5. W przypadku lokat terminowych otwartych za pośrednictwem Usług KB24 po dniu 8 września 2013 r., zastosowanie do nich ma Regulamin kont dla firm oraz załącznik do tego regulaminu określający szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług KB24, a ponadto obowiązują dodatkowo następujące zasady: 1) odsetki naliczone za kolejne okresy lokaty zapisywane są na Rachunku lokaty, 2) składając Dyspozycję zamknięcia lokaty UŜytkownik KB24 wskazuje Rachunek w walucie zgodnej z walutą lokaty, na który Bank przekaŝe środki pienięŝne z lokaty, 3) inne dyspozycje dotyczące odsetek od lokaty lub kwoty lokaty mogą być składane, w trakcie trwania okresu lokaty, wyłącznie w Jednostce Banku. 6. Lokaty, o których mowa w ust. 5, nie są zawierane w oparciu o postanowienia Umowy ramowej, jeśli taka umowa została uprzednio zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem lub byłym Kredyt Bankiem S.A. Rozdział V. Identyfikacja Użytkownika w Usługach KB24 oraz Autoryzacja Dyspozycji 1. UŜytkownik KB24 w ramach Usług KB24 moŝe posługiwać się następującymi urządzeniami autoryzacyjnymi: 1) Listą haseł jednorazowych; 2) Tokenem; 3) KB tokenem; 4) Tokenem wielofunkcyjnym. 2. UŜytkownik KB24 ma moŝliwość zmiany Urządzenia autoryzacyjnego w Jednostce Banku na KB token lub Token wielofunkcyjny. 1. Do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24, posługującego się Urządzeniem autoryzacyjnym typu: 1) Lista haseł jednorazowych / Token, wykorzystywane są: a) KB Karta, do której przypisane są numer seryjny i identyfikator, b) PIN ustalony przez UŜytkownika KB Karty, c) Element graficzny, d) Hasła jednorazowe; 2) KB token / Token wielofunkcyjny, wykorzystywane są: a) KB Karta, do której przypisane są numer seryjny i Identyfikator, b) Hasła jednorazowe do logowania, c) Hasła jednorazowe. 2. Do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Tele KB mogą słuŝyć dodatkowe pytania zadane przez Konsultanta Tele KB. 1. Do logowania UŜytkownika KB24, który posługuje się Urządzeniem autoryzacyjnym typu: 1) Lista haseł jednorazowych / Token słuŝą: a) w Kanale IKD Identyfikator i PIN, b) w Kanale Dostępu Tele KB, podczas korzystania z IVR Identyfikator i cztery pierwsze cyfry PIN; 2) KB token / Token wielofunkcyjny, słuŝą identyfikator i Hasło jednorazowe do logowania. 2. Konsultanci Tele KB realizują Dyspozycje wyłącznie po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji UŜytkownika KB24: a) w przypadku składania Dyspozycji identyfikacji dokonanej za pośrednictwem IVR, b) w odniesieniu do zastrzegania KB Karty, zablokowania List haseł jednorazowych / Tokena / KB tokena / Tokena wielofunkcyjnego identyfikacji dokonanej przez Konsultanta Tele KB. 1. Do Autoryzacji Dyspozycji w Usługach KB24 słuŝą: 1) Dla uŝytkownika KB24, który posługuje się Listą haseł jednorazowych / Tokenem: a) w Kanale IKD Hasło jednorazowe oraz Element graficzny, b) w Kanale Dostępu Tele KB Hasło jednorazowe; 2) Dla UŜytkownika KB24, który posługuje się KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym Hasło jednorazowe. 2. Dla UŜytkownika KB24, który posługuje się KB Tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym Bank udostępnia moŝliwość dokonania Autoryzacji Transakcji bez konieczności wprowadzania hasła Jednorazowego w przypadku następujących Transakcji: 1) realizowanych w ramach Banku: a) Dyspozycji na Rachunki Posiadacza rachunku dostępne w Usługach KB24, b) Dyspozycji otwarcia/zamknięcia lokat terminowych, c) spłaty kart płatniczych Posiadacza rachunku, 2) przelewów ZUS. 3. Autoryzacja Dyspozycji moŝliwa jest wyłącznie po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji UŜytkownika KB UŜytkownik KB24 wyraŝa zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych w Tele KB. 2. UŜytkownik KB24 przyjmuje do wiadomości, Ŝe nagranie Dyspozycji złoŝonej telefonicznie jest poufne i moŝe być wykorzystane wyłącznie dla celów dowodowych. 1. UŜytkownik KB24 moŝe zamówić Listę haseł jednorazowych w Kanale IKD oraz Tele KB, którą otrzyma na adres wysyłki List haseł jednorazowych, lub odebrać w Jednostce Banku. 2. UŜytkownik KB24 moŝe zamówić KB token w Kanale IKD lub Tele KB, lub w Jednostce Banku. 3. UŜytkownik KB24 moŝe odebrać Token wielofunkcyjny w Jednostce Banku. 4. UŜytkownik KB24 moŝe posiadać w danej chwili tylko jeden rodzaj Urządzenia autoryzacyjnego a mianowicie Listę haseł jednorazowych, Token, KB token albo Token wielofunkcyjny. UŜytkownik KB24 posługujący się Listą haseł jednorazowych / Tokenem ma moŝliwość zmiany numeru PIN do KB Karty w Kanale IKD. Zmiana skutkuje zmianą numeru PIN w Kanale IKD i Tele KB. Rozdział VI. Terminy realizacji Dyspozycji w Usługach KB24 1. Bank przystępuje do realizacji Dyspozycji w Usługach KB24 z zastrzeŝeniem ust. 3, z chwilą otrzymania Dyspozycji, jednak nie później niŝ do końca następnego Dnia roboczego Banku, a w przypadku Dyspozycji z przyszłą datą realizacji w dniu wskazanym w Dyspozycji. W przypadku Dyspozycji z przyszła datą realizacji, jeŝeli dzień wskazany w Dyspozycji jest Dniem wolnym Banku, realizacja Dyspozycji nastąpi najpóźniej w pierwszym Dniu roboczym Banku następującym po tym dniu. Realizacja Dyspozycji następuje zgodnie z odpowiednimi regulacjami łączącymi Klienta z Bankiem w tym Umową, Regulaminem, Taryfą lub innymi regulacjami odnoszącymi się do danego produktu, którego dotyczy Dyspozycja. 2. Przyjmuje się, Ŝe: 1) Dyspozycje złoŝone za pośrednictwem Usług KB24 w Dniu roboczym Banku do godziny 19:00 otrzymane zostały przez Bank w dniu ich złoŝenia, 2) Dyspozycje złoŝone w Dni robocze Banku po godzinie 19:00 oraz Dyspozycje złoŝone w Dni wolne Banku otrzymane zostały przez Bank w następnym Dniu roboczym Banku, chyba, Ŝe zostaną one zrealizowane przez Bank niezwłocznie. 3. Momentem otrzymania Dyspozycji przez Bank jest dokonanie Autoryzacji Dyspozycji przez Klienta. 4. Klient nie moŝe odwołać Dyspozycji od momentu jej otrzymania przez Bank, za wyjątkiem Dyspozycji złoŝonej z przyszła datą realizacji. Taką Dyspozycję Klient moŝe odwołać jednak nie później niŝ do końca Dnia roboczego Banku poprzedzającego dzień wskazany przez Klienta w Dyspozycji. 5. Dyspozycję zlecenia stałego za pośrednictwem Usług KB24 moŝna złoŝyć, odwołać lub zmodyfikować najpóźniej w Dniu roboczym Banku poprzedzającym termin realizacji pierwszego / kolejnego Przelewu w ramach tego zlecenia, przy czym powyŝsza Dyspozycja złoŝona po godzinie 19:00 moŝe nie zostać zrealizowana. 6. Środki pienięŝne na wykonanie Dyspozycji zlecenia stałego oraz Dyspozycji z przyszłą datą realizacji powinny być zapewnione na Rachunku, którego dotyczą, najpóźniej w Dniu roboczym Banku poprzedzającym dzień realizacji Dyspozycji. 7. W przypadku braku środków pienięŝnych na Rachunku na wykonanie Dyspozycji, o których mowa w ust. 6, Bank dokona ich realizacji najpóźniej pierwszego Dnia roboczego Banku po dniu wpływu środków pienięŝnych na Rachunek w wymaganej kwocie. Rozdział VII. Limity Transakcji składanych za pośrednictwem Usług KB24 1. Dzienny limit Transakcji w Usługach KB24 obowiązuje wszystkich UŜytkowników KB24 uprawnionych do składania Dyspozycji na Rachunkach danego Posiadacza rachunku. 2. Suma Transakcji Autoryzowanych w danym dniu na Rachunkach danego Posiadacza rachunku w Usługach KB24, przez wszystkich UŜytkowników KB24, nie moŝe przekroczyć wysokości dziennego limitu Transakcji w Usługach KB Limit, o którym mowa w ust. 1, ustanawiany / zmieniany jest przez pracownika Banku na podstawie złoŝonej przez Posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji ustanowienia KB Karty w relacji głównej. 4. Dowodem wykonania dyspozycji, o której mowa w ust 3, jest dokument, potwierdzający ustanowienie dziennego limitu Transakcji w Usługach KB24, wystawiany przez Bank. 1. Dzienny limit Transakcji dla danego Rachunku Posiadacza rachunku w Usługach KB24, w podziale na Kanał Tele KB i Kanał IKD, obowiązuje wszystkich UŜytkowników KB24, do których jest podłączony dany Rachunek. 2. Suma Transakcji Autoryzowanych na Rachunku, w danym dniu, w danym Kanale przez wszystkich UŜytkowników KB24 nie moŝe przekroczyć wysokości dziennego limitu Transakcji w Usługach KB24 dla tego Rachunku, w ramach danego kanału. 3. Dzienny limit Transakcji, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiany przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej w Kanale IKD. UŜytkownik KB Karty w relacji głównej moŝe zdecydować o jego nie ustanawianiu. 4. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie moŝe być większy niŝ dzienny limit Transakcji w Usługach KB Dzienny limit Transakcji dla UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej obowiązuje tylko UŜytkownika KB24, dla którego jest ustanowiony

3 2. Suma kwot Dyspozycji Autoryzowanych w danym dniu przez UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej ze wszystkich podłączonych do tej KB Karty Rachunków danego Posiadacza rachunku, nie moŝe przekroczyć wysokości limitu, o którym mowa w ust Limit, o którym mowa w ust. 1, ustanawiany jest przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej w Kanale IKD. UŜytkownik KB Karty w relacji głównej moŝe zdecydować o jego nie ustanawianiu. 4. Limit, o którym mowa w ust.1, nie moŝe być większy niŝ dzienny limit Transakcji w Usługach KB24. Limity, o których mowa w nie dotyczą: 1) zakładania lokat terminowych w Banku w ramach Rachunków jednego Posiadacza rachunku 2) spłaty zadłuŝenia karty kredytowej Posiadacza rachunku przy wykorzystaniu funkcji spłaty karty kredytowej, 3) pozostałych Transakcji wykonywanych pomiędzy prowadzonymi przez Bank Rachunkami Posiadacza rachunku, 4) Dyspozycji likwidacji zlecenia terminowego (tj. Przelewu z przyszłą datą realizacji i Dyspozycji zlecenia stałego). Rozdział VIII. Zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w Usługach KB24 (NA KLIK) 1. Klient za pośrednictwem Kanału IKD ma moŝliwość składania Bankowi oraz Bank składania Klientowi oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej oraz sporządzania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi na elektronicznych nośnikach informacji, tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo bankowe, co spełnia wymóg formy pisemnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe, w tym w szczególności Klient ma moŝliwość zawierania z Bankiem określonych umów oraz dokonywania ich zmian, w zakresie wskazanym w Załączniku 1 do Regulaminu. 2. Składanie oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1 w postaci elektronicznej jest moŝliwe pod warunkiem udostępnienia przez Bank w Usługach KB24 procesu umoŝliwiającego ww. czynności. Aktualny wykaz umów moŝliwych do zawierania lub zmiany w postaci elektronicznej oraz innych oświadczeń woli moŝliwych do składania w tej postaci przez Klienta lub Bank, dostępny jest na Portalu Banku oraz w Załączniku 1 do Regulaminu. Szczegółowe warunki zawierania umów w oparciu o oświadczenia woli, o których mowa powyŝej oraz ich realizacji przez Bank, określone są w regulacjach odnoszących się do danej umowy zawieranej w postaci elektronicznej. 3. Składanie oświadczeń woli, o których mowa powyŝej, wymaga ich zatwierdzenia zgodnie z 20, z zastrzeŝeniem, iŝ w szczególnych przypadkach konieczna jest dodatkowa weryfikacja dokumentów Klienta. 4. Jeśli do wykonania umowy, zawartej w trybie określonym w ust. 1 lub do wykonania Dyspozycji w oparciu o oświadczenie woli złoŝone w trybie określonym w ust. 1, niezbędne jest przekazywanie określonych informacji stanowiących tajemnicę bankową określonym podmiotom zewnętrznym, to takie oświadczenie zawarte w treści umowy zawartej w trybie określonym w ust. 1 będzie złoŝone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe. Rozdział IX. Odłączanie KB Kart od Rachunków 1. Odłączenie KB Karty od Rachunków powoduje, iŝ Ŝaden z Rachunków Posiadacza rachunku nie jest dostępny w Usługach KB24 dla danego UŜytkownika KB Karty. 2. KaŜda KB Karta, niezaleŝnie od rodzaju relacji, moŝe być odłączona od Rachunku na podstawie pisemnej Dyspozycji Posiadacza rachunku. 3. Odłączenie KB Karty w relacji głównej od Rachunków danego Posiadacza rachunku nie powoduje odłączenia KB Kart podłączonych do tych Rachunków w relacji pomocniczej. Odłączenie KB Kart w relacji pomocniczej wymaga odrębnej Dyspozycji. 4. UŜytkownik KB Karty podłączonej w relacji głównej do Rachunków moŝe w kaŝdym momencie odłączyć KB Karty będące w relacji pomocniczej do Rachunków prowadzonych dla danego Posiadacza rachunku za pośrednictwem Kanału IKD. 5. Odłączona KB Karta moŝe być ponownie podłączona do Rachunków. Rozdział X. Zastrzeganie KB Karty. Blokada Urządzeń autoryzacyjnych. 1. Dane słuŝące do logowania, identyfikacji i Autoryzacji Dyspozycji w Usługach KB24 są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 2. W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia lub podejrzenia wejścia w posiadanie lub uŝycie przez osoby nieuprawnione danych lub Urządzeń autoryzacyjnych słuŝących do logowania lub identyfikacji UŜytkownik KB Karty zobowiązany jest niezwłocznie zastrzec KB Kartę. 3. Dyspozycja zastrzeŝenia KB Karty moŝe być złoŝona przez UŜytkownika KB Karty w formie: 1) zgłoszenia telefonicznego za pośrednictwem Konsultanta Tele KB, 2) pisemnej w Jednostce Banku. 4. JeŜeli UŜytkownik KB Karty posługuje się Listą haseł jednorazowych / Tokenem: a) zastrzeŝenie KB Karty powoduje zablokowanie przypisanych do niej List haseł jednorazowych / Tokena, b) ponowne korzystanie z Usług KB24 moŝliwe jest po pobraniu i aktywowaniu przez UŜytkownika KB24 nowej KB Karty wraz z KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym. 5. JeŜeli UŜytkownik KB Karty posługuje się KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym, ponowne korzystanie z Usług KB24, po zastrzeŝeniu KB Karty, moŝliwe jest po pobraniu i aktywowaniu przez UŜytkownika KB Karty nowej KB Karty. 1. W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia lub podejrzenia wejścia w posiadanie lub uŝycie przez osobę nieuprawnioną danych lub Urządzeń autoryzacyjnych słuŝących do Autoryzacji Dyspozycji UŜytkownik KB Karty zobowiązany jest niezwłocznie zablokować Urządzenie autoryzacyjne (Listę haseł jednorazowych / Token / KB token / Token wielofunkcyjny). 2. Dyspozycja zablokowania Urządzenia autoryzacyjnego moŝe być złoŝona przez UŜytkownika KB24 w formie: 1) elektronicznej w Kanale IKD, 2) zgłoszenia telefonicznego w Kanale Dostępu Tele KB, 3) pisemnej w Jednostce Banku. 3. Ponowna Autoryzacja Dyspozycji po zablokowaniu Urządzenia autoryzacyjnego jest moŝliwa po: a) odebraniu nowej Listy haseł jednorazowych w Jednostce Banku wyłącznie w przypadku, gdy UŜytkownik KB24 posługiwał się listą haseł jednorazowych, lub b) otrzymaniu nowego KB tokena w Tele KB lub w Jednostce Banku, lub c) odblokowaniu lub otrzymaniu nowego Tokena wielofunkcyjnego w Jednostce Banku. ZastrzeŜenie KB Karty następuje w momencie przyjęcia Dyspozycji zastrzeŝenia / zablokowania przez Bank. 1. Bank ma prawo zablokować UŜytkownikowi KB24 dostęp do Usług KB24 poprzez zastrzeŝenie KB Karty w następujących przypadkach: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z zagroŝeniem bezpieczeństwa Usług KB24, 2) w związku z podejrzeniami nieuprawnionego dostępu lub uŝycia Usług KB24 lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, 3) gdy wymagają tego od Banku powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Bank zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zastrzeŝeniu KB Karty przed dokonaniem jej zastrzeŝenia, a jeśli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zastrzeŝeniu. Nie dotyczy to przypadków, w których przekazanie informacji o zastrzeŝeniu KB Karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów Rozdział XI. Zasady odpowiedzialności 1. Posiadacz rachunku i UŜytkownicy KB24 zobowiązani są składać Dyspozycje w sposób umoŝliwiający prawidłową ich realizację. 2. Warunkiem prawidłowej realizacji Dyspozycji Transakcji jest podanie w formularzu Przelewu w Usługach KB24 prawidłowego Unikatowego identyfikatora, którym jest numer rachunku bankowego Odbiorcy w formacie akceptowanym przez Bank, tj. IBAN/NRB. W zakresie Dyspozycji Transakcji podlegających Ustawie o usługach płatniczych Bank ponosi odpowiedzialność za realizację Dyspozycji Transakcji tylko zgodnie z podanym przez UŜytkownika KB24 Unikatowym identyfikatorem, niezaleŝnie od innych informacji podanych przez UŜytkownika KB W przypadku trzykrotnej próby logowania do Usług KB24, przy uŝyciu nieprawidłowych danych, dostęp do Usług KB24 zostaje czasowo zablokowany. W celu uzyskania informacji UŜytkownik KB24 powinien skontaktować się z Konsultantem Tele KB. 2. Po trzech kolejnych następujących po sobie próbach Autoryzacji Dyspozycji, przy uŝyciu nieprawidłowych danych: a) w przypadku UŜytkownika KB24, który posługuje się Listą haseł jednorazowych / Tokenem KB Karta oraz Listy haseł jednorazowych / Token do niej przypisane są zastrzegane. Dostęp do Usług KB24 jest moŝliwy dopiero po odebraniu i aktywowaniu nowej KB Karty wraz z KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym w Jednostce Banku, b) w przypadku UŜytkownika KB24, który posługuje się KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym następuje zablokowanie dostępu do Usług KB24. Odblokowanie dostępu do Usług KB24 jest moŝliwe w Tele KB lub w Jednostce Banku. 3. Zablokowanie dostępu do Usług KB24 lub zastrzeŝenie KB Karty nie powoduje odebrania Posiadaczowi rachunku prawa do składania dyspozycji bezpośrednio w Jednostkach Banku i ich realizacji przez Bank na zasadach określonych w umowie danego rachunku bankowego. 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek danych i Urządzeń autoryzacyjnych umoŝliwiających dostęp do Usług KB24 oraz składane za ich pośrednictwem Dyspozycje. 2. UŜytkownik KB24 powinien zakończyć połączenie z Bankiem za pośrednictwem Usług KB24 w przypadku odejścia od telefonu lub komputera. 3. UŜytkownik KB24 powinien upewnić się, Ŝe wszelkie Dyspozycje składane za pośrednictwem Usług KB24 jednoznacznie i zgodnie z jego intencją określają rachunki, które mają być obciąŝone i uznane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 4. UŜytkownik KB24 dołoŝy wszelkich starań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony komputera, na którym korzysta z Usług KB24. Starania te mają na celu zapewnienie ochrony przed wrogim oprogramowaniem, wszelkiego rodzaju atakami hackerskimi oraz innymi działaniami zmierzającymi do przejęcia lub modyfikacji danych przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych za pomocą tego komputera. 5. UŜytkownik KB24 podczas składania Dyspozycji za pośrednictwem Usług KB24 zobowiązuje się korzystać z komputera, na którym, w szczególności: 1) regularnie odbywa się aktualizacja systemu operacyjnego o wydawane przez producenta systemu aktualizacje, 2) zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe aktualizowane regularnie o nowe wersje oprogramowania oraz definicje wirusów, udostępniane przez producenta oprogramowania, 3) regularnie odbywa się skanowanie za pośrednictwem programu antywirusowego, 4) zainstalowana i uruchomiona jest zapora bezpieczeństwa - Firewall, 5) ustawienia przeglądarki internetowej są zgodne z zalecanymi przez Bank i przeglądarka internetowa jest aktualizowana regularnie o nowe komponenty dostarczane przez producenta. 6. Niespełnienie wymagań wymienionych w ust. 5 pkt. 1-5 moŝe skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa informacji oraz składanych Dyspozycji, do których UŜytkownik KB24 ma dostęp za pomocą Usług KB24 oraz ryzykiem ich kradzieŝy. 1. Klient lub UŜytkownik KB24 powinien niezwłocznie skontaktować się z Konsultantem Tele KB pod numerami telefonów lub w przypadku: 1) stwierdzenia utraty, kradzieŝy, przewłaszczenia lub nieuprawnionego uŝycia danych lub Urządzeń autoryzacyjnych umoŝliwiających dostęp do Usług KB24 oraz składanie za ich pośrednictwem Dyspozycji; 2) wystąpienia podejrzenia, co do znajomości przez osoby trzecie danych dostępowych lub autoryzacyjnych; 3) zaobserwowania nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych Transakcji. 2. Klient lub UŜytkownik KB24 zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach, nie później jednak niŝ w terminie 60 dni od dnia obciąŝenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana. JeŜeli Klient nie dokona powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 60 dni od dnia obciąŝenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Klienta względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcji wygasają. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie Transakcji jest wyłączona w przypadku siły wyŝszej lub jeŝeli niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie Transakcji wynika z innych przepisów prawa. 1. Bank moŝe czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności za pośrednictwem Usług KB24: 1) ze względu na bezpieczeństwo realizowanych Transakcji, 2) z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania. 2. O powyŝszym fakcie Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do Kanału IKD. 3. Okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuŝszy, niŝ czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości. Rozdział XII. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy 1. Posiadacz rachunku moŝe wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 / Umowę ramową w części dotyczącej Usług Bankowości Elektronicznej KB24 w kaŝdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank moŝe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Dowodem rozwiązania Umowy jest potwierdzenie wystawione przez Bank. 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 / Umowy ramowej w części dotyczącej Usług Bankowości Elektronicznej KB24 nie powoduje zamknięcia Rachunku/Rachunków Posiadacza rachunku. 5. ZastrzeŜenie oraz odłączenie KB Karty w relacji głównej od Rachunków Posiadacza rachunku nie powoduje rozwiązania Umowy. Rozdział XIII. Postanowienia końcowe 1. UŜytkownik KB Karty jest zobowiązany informować Bank o kaŝdej zmianie danych osobowych przekazanych Bankowi. 2. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąŝają Klienta. 3. Skrzynka pocztowa w Kanale IKD, będąca trwałym nośnikiem informacji w rozumieniu UUP, słuŝy do prowadzenia korespondencji pomiędzy Bankiem a UŜytkownikiem KB24..Jeśli Klient nie posiada Kanału IKD, wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Klientem odbywa się na podany przez Klienta adres do korespondencji. 4. Za pośrednictwem skrzynki pocztowej doręczane są Umowa, Regulamin, Taryfa i inne regulaminy łączące Klienta z Bankiem lub informacje o ich zmianach, informacje o zmianach w Taryfie, a ponadto informacje związane z działaniem Usług KB24, działalnością Banku, zapytania, komunikaty i oferty. 5. Za pośrednictwem skrzynki pocztowej nie mogą być przesyłane informacje dotyczące zmiany danych osobowych UŜytkownika KB24. Dyspozycje dokonywania / odwoływania zastrzeŝeń blankietów czekowych, czeków i dokumentów potwierdzających toŝsamość Bank przywraca UŜytkownikowi KB24 dostęp do Usług KB24, jeŝeli przestały istnieć podstawy do utrzymania zastrzeŝenia KB Karty.

4 1. Bank zobowiązuje się informować Klienta o zmianach Regulaminu, Taryfy oraz innych regulaminów łączących Klienta z Bankiem poprzez doręczenie, treści zmienianego Regulaminu, Taryfy oraz innych regulaminów łączących Klienta z Bankiem nie później niŝ 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie: 1) na skrzynkę pocztową w Usługach KB24, jeśli Klient posiada Kanał IKD, albo 2) w formie papierowej na podany przez Klienta adres do korespondencji, jeśli Klient nie posiada Kanału IKD. 2. Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta w terminie 14 dni od daty udostępnienia przez Bank informacji o zmianach, w trybie określonym w ust. 1, skutkuje akceptacją tych zmian. 43 Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z elektronicznych kanałów dostępu do Usług KB24 wykaz umów oraz innych oświadczeń woli, które moŝna składać w Usługach KB24 (NA KLIK) NA KLIK (zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w Usługach KB24) Klient ma prawo do składania skarg w zakresie świadczonych przez Bank Usług Bankowości Elektronicznej KB Klient moŝe złoŝyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą Klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz wskazane są na Portalu Banku. 3. Do reklamacji winny być dołączone kopie ewentualnych wyciągów bankowych lub innych dokumentów mogących słuŝyć do wykazania zasadności reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację, w zaleŝności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 6. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Jednostki Banku Bank zapewnia zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie danych osobowych. 3. Językiem obowiązującym w relacjach Banku z Klientem jest język polski. 4. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy jest prawo polskie. 5. Właściwym dla funkcjonowania Usług KB24 jest czas środkowoeuropejski. 1. Regulamin jest wydawany Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej (papierowej) w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy oraz udostępniany w formie elektronicznej w Portalu Banku. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie, Taryfie lub innych regulacjach łączących Klienta z Bankiem, odnoszących się do danego produktu, którego dotyczy Dyspozycja, a w zakresie lokat terminowych otwartych po dniu 8 września 2013r. Regulaminie kont dla firm oraz załączniku do tego regulaminu określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług KB24, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i Prawa dewizowego, Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne powszechnie obowiązującego prawa. 3. O ile Umowa, Regulamin lub inne uregulowania stanowiące integralną część Umowy nie stanowią inaczej, strony zgodnie postanawiają, iŝ wyłączają w stosunku do Umowy zastosowanie w całości przepisów Działu II UUP oraz przepisów art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51, art Ustawy UUP. 4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 9 września 2013 r. 46

5 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Obowiązuje od 20 października Niniejszy Regulamin określa warunki udostępniania przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług Bankowości Elektronicznej KB24 oraz reguły wzajemnej współpracy pomiędzy Bankiem a Klientem w zakresie korzystania z tych usług. 2. Za korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej Bank pobiera prowizje i opłaty ustalone w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm. 3. W skład Usług Bankowości Elektronicznej KB24 wchodzą Kanały Dostępu: IKD i Tele KB. 4. Usługi Bankowości Elektronicznej KB24 umoŝliwiają Klientowi korzystanie z wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. 5. Zakres usług świadczonych w Placówkach partnerskich określa publikowany w nich Regulamin Placówki partnerskiej. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 lub Umowy ramowej w zakresie Usługi KB24 i jest wiąŝący dla stron Umowy. Przez uŝyte w dalszej części Regulaminu, poniŝsze określenia, naleŝy rozumieć: 1. Autoryzacja- udzielenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie Dyspozycji, przed jej realizacją przez Bank, w sposób określony w Umowie lub niniejszym Regulaminie; 2. Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r). REGON , NIP , kapitał zakładowy i wpłacony zł.; 3. COB Centrum Obsługi Biznesu; 4. Dyspozycja oświadczenie woli Posiadacza rachunku złoŝone za pośrednictwem Usług KB24 i autoryzowane w sposób właściwy dla danego oświadczenia, w tym zlecenie płatnicze w rozumieniu UUP; 5. Dzień roboczy Banku - dzień nie będący dniem wolnym Banku; 6. Dzień wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; 7. Element graficzny dane alfanumeryczne wyświetlane na ekranie w postaci grafiki, słuŝące do Autoryzacji Transakcji w Usługach KB24; 8. Hasło jednorazowe siedem cyfr arabskich wygenerowanych przez: a) system informatyczny Banku i zapisanych na liście haseł jednorazowych, b) Token, c) KB token, d) Token wielofunkcyjny, słuŝących do Autoryzacji Transakcji złoŝonych za pośrednictwem Usług KB24; 9. Hasło jednorazowe do logowania osiem cyfr arabskich wygenerowanych przez: a) KB token, b) Token wielofunkcyjny, słuŝących do logowania do Usług KB24; 10. Identyfikator osiem cyfr arabskich zapisanych na KB Karcie, słuŝących do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24; 11. Instrument płatniczy zindywidualizowane urządzenie (w tym Urządzenie autoryzacyjne) lub uzgodniony przez Klienta i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez UŜytkownika KB24 do składania Dyspozycji; 12. IVR funkcjonujący w Tele KB system informacyjny i transakcyjny umoŝliwiający udostępnianie informacji po dokonaniu identyfikacji z wykorzystaniem tonowego wyboru kombinacji znaków z klawiatury aparatu telefonicznego; 13. Jednostka Banku jednostka organizacyjna (oddział) Banku Zachodniego WBK S.A. prowadząca działalność operacyjną; 14. Kanał IKD - Internetowy Kanał Dostępu, wchodzący w skład Usług Bankowości Elektronicznej KB24, z którego moŝna korzystać poprzez stronę internetową Banku 15. Kanały Dostępu sposób komunikowania się z Bankiem, umoŝliwiający UŜytkownikowi KB24 korzystanie z Usług KB24; 16. KB Karta karta zawierająca dane słuŝące do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24; 17. KB Karta w relacji głównej KB Karta, której UŜytkownik KB24 ma prawo do składania Dyspozycji oraz nadawania uprawnień UŜytkownikom KB Karty w relacji pomocniczej; 18. KB Karta w relacji pomocniczej - KB Karta, której UŜytkownik KB24 ma prawo do składania Dyspozycji w zakresie określonym przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej; 19. KB token inaczej token mobilny, aplikacja instalowana w telefonie komórkowym, słuŝąca do generowania Haseł jednorazowych oraz Haseł jednorazowych do logowania; 20. Konsultant Tele KB pracownik Banku upowaŝniony do telefonicznej obsługi Klientów Banku; 21. Lista haseł jednorazowych opatrzona unikalnym numerem lista, zawierająca zestaw Haseł jednorazowych; 22. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot Transakcji; 23. PIN sześć cyfr słuŝących do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24, znanych tylko UŜytkownikowi KB24; 24. Płatnik - Posiadacz rachunku, składający Dyspozycję w ramach korzystania z Usług Bankowości Elektronicznej KB24; 25. Portal Banku strona internetowa Banku na której dostępny jest serwis informacyjny Banku; 26. Posiadacz rachunku/klient rezydent / nierezydent w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub podmiotem gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej, organizacją społeczną, polityczną, zawodową, fundacją, stowarzyszeniem, jednostką i zakładem budŝetowym oraz gospodarstwem pomocniczym, dla którego Bank prowadzi jeden z Rachunków, korzystający z Usług Bankowości Elektronicznej KB24; 27. Rachunek rachunek Ekstrabiznes, rachunek bieŝący lub rachunek kredytowy udostępniony w ramach Usług KB24; 28. Regulamin ; 29. Tele KB centrum telefonicznej obsługi Klienta dostępne pod numerem oraz , jeden z Kanałów Dostępu; 30. Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm ; 31. Token - urządzenie szyfrujące słuŝące do generowania na bieŝąco Haseł jednorazowych zabezpieczone własnym numerem PIN; 32. Token wielofunkcyjny urządzenie szyfrujące słuŝące do generowania Haseł jednorazowych oraz Haseł jednorazowych do logowania, zabezpieczone własnym numerem PIN; 33. Transakcja/Przelew - zainicjowany przez Klienta w Usługach KB24 transfer środków pienięŝnych; Unikatowy identyfikator - przy realizacji Transakcji z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego podany w formacie akceptowanym przez Bank (IBAN,NRB); 35. Umowa Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 lub Umowa ramowa w zakresie Usług KB24 (zgodnie z definicją Regulaminu prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych lub Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych oferowanych w ramach Pakietu EKSTRABIZNES ); 36. Urządzenie autoryzacyjne Lista haseł jednorazowych, Token, KB token, Token wielofunkcyjny; 37. Usługi KB24/Usługi Bankowości Elektronicznej KB24 usługi bankowości elektronicznej Banku, w skład której wchodzą Kanały Dostępu: IKD i Tele KB; 38. Ustawa o usługach płatniczych/uup - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 199, poz.1175 z późn. zm.); 39. UŜytkownik KB24 osoba fizyczna posiadająca aktywną KB Kartę w relacji głównej lub aktywną KB Kartę w relacji pomocniczej; 40. UŜytkownik KB Karty osoba fizyczna, której wydano KB Kartę; 41. Wielopodpis - wykaz osób oraz powiązań między nimi określający uprawnienia do składania Dyspozycji łącznie lub samodzielnie za pośrednictwem Kanału IKD; Rozdział II. Udostępnienie Usług KB24 1. Udostępnienie Klientowi Usług KB24 następuje po spełnieniu łącznie poniŝszych warunków: a) otwarcie i posiadanie w Banku rachunku Ekstrabiznes lub rachunku bieŝącego, b) posiadanie Umowy ramowej, c) ustanowieniu przez Klienta UŜytkownika KB Karty w relacji głównej, d) odebraniu KB Karty przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej wraz z KB tokenem lub Tokenem wielofunkcyjnym; 2. Klient podpisując dokument potwierdzający udostępnienie Usług KB24, w celu ochrony środków pienięŝnych, określa kwotowy limit Transakcji. Udostępnienie Usług KB24 moŝe nastąpić wyłącznie w Jednostce Banku, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była jednostką Kredyt Banku S.A. lub w COB. Rozdział III. Warunki używania KB Kart 1. UŜytkownikiem KB Karty moŝe zostać wyłącznie osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent (w rozumieniu przepisów prawa dewizowego) mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. KB Karta moŝe być uŝywana wyłącznie przez osobę, której została wydana. Bank wydaje KB Kartę po dokonaniu identyfikacji osoby, której KB Karta ma być wydana. UŜytkownik KB24 moŝe posiadać tylko jedną aktywną KB Kartę. Ze względu na rodzaj relacji pomiędzy Rachunkami a KB Kartą wyróŝnia się relacje: 1) główne, 2) pomocnicze. 1. Do Rachunków udostępnionych Klientowi w ramach Usług KB24 moŝe być podłączona tylko jedna KB Karta w relacji głównej. 2. Ustanowienie KB Karty w relacji głównej stanowi udostępnienie Usług KB24 w zakresie wszystkich Rachunków Posiadacza rachunku dostępnych w Usługach KB24. Ustanowienie dokonywane jest w Jednostce Banku lub w COB. 1. Posiadacz rachunku do składania Dyspozycji za pośrednictwem Usług KB24 moŝe dodatkowo upowaŝnić inne osoby, niŝ UŜytkownik KB Karty w relacji głównej, jako UŜytkowników KB Kart w relacji pomocniczej. 2. Zakres uprawnień do składania poszczególnych typów Dyspozycji w zakresie Rachunków Klienta przez UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej, określa UŜytkownik KB Karty w relacji głównej, za pośrednictwem Kanału IKD. 3. UŜytkownik KB Karty w relacji głównej ustala zasady Wielopodpisu i definiuje je bezpośrednio w Kanale IKD. 4. Posiadacz rachunku przyjmuje pełną odpowiedzialność za Dyspozycje składane na jego Rachunkach w Usługach KB24 przez wskazanego przez niego UŜytkownika KB Karty w relacji głównej oraz za Dyspozycje ustanowionych, przez Posiadacza rachunku lub przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej, UŜytkowników KB Kart w relacji pomocniczej. Ustanowienie przez Posiadacza rachunku UŜytkownika KB Karty w relacji głównej jest równoznaczne z upowaŝnieniem go do ustanawiania UŜytkowników KB karty w relacji pomocniczej i przyjęciem pełnej odpowiedzialności przez Posiadacza rachunku z tego tytułu. 1. Ustanowienie jak i zmiana ustanowienia KB Karty w relacji głównej realizowana jest na podstawie dyspozycji złoŝonej, w formie pisemnej, przez Posiadacza rachunku. 2. Jedna KB Karta moŝe być połączona w relacji głównej oraz w relacji pomocniczej z dowolną liczbą rachunków naleŝących do kilku Posiadaczy rachunku. Rozdział IV. Składanie Dyspozycji za pośrednictwem Usług KB24 1. Zasady i tryb realizacji Dyspozycji złoŝonych przez UŜytkowników KB24 regulują postanowienia Umowy, Regulaminu, Taryfy lub inne regulacje łączące Klienta z Bankiem, odnoszące się do danego produktu, którego dotyczy Dyspozycja, a w zakresie lokat terminowych otwartych po dniu 8 września 2013r. Regulamin kont dla firm oraz załącznik do tego regulaminu określający szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług KB Bank wykonuje Dyspozycje Przelewu zagranicznego (polecenia wypłaty) przekazywane za pośrednictwem Kanału IKD na warunkach określonych w odpowiednim łączącym Klienta z Bankiem. Regulaminie prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych lub Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych oferowanych w ramach Pakietu EKSTRABIZNES. 1. Bank realizuje Dyspozycje złoŝone za pośrednictwem Usług KB24, po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji UŜytkownika KB24 i dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji na zasadach określonych w Rozdziale V oraz w przypadku Transakcji - pod warunkiem zapewnienia przez Posiadacza rachunku środków pienięŝnych niezbędnych do realizacji Transakcji. 2. Transakcje realizowane są do wysokości dostępnych na Rachunku środków pienięŝnych (tj. salda powiększonego o przyznany limit kredytowy) z uwzględnieniem limitów Transakcji

6 3. W przypadku składania Dyspozycji za pośrednictwem Konsultanta Tele KB UŜytkownik KB24 zobowiązany jest do uŝywania telefonu działającego w systemie tonowym, z zastrzeŝeniem ust Dopuszcza się moŝliwość uŝywania telefonu działającego w systemie pulsowym (brak wybierania tonowego) wyłącznie w przypadku składania Dyspozycji zastrzeŝenia KB Karty, zablokowania Listy haseł jednorazowych / Tokena / KB tokena / Tokena wielofunkcyjnego. 5. Klient powinien upewnić się, Ŝe wszelkie Dyspozycje składane w ramach Usług KB24 są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, zawierają prawidłowo wskazane dane a ponadto określają Rachunki, które mają być obciąŝane/uznawane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 6. Klient zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać prawidłowość realizacji złoŝonych Dyspozycji. 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia Bankowi poprzez kontakt z Jednostką Banku prowadzącą Rachunek lub poprzez kontakt z Bankiem za pośrednictwem skrzynki pocztowej w Kanale IKD lub telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Tele KB. 8. Bank zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w Taryfie. Zakres oraz przesłanki dokonywania zmian określa Taryfa. 9. Dyspozycje składane przez UŜytkownika KB24 za pośrednictwem Usług KB24, są traktowane na równi z dyspozycjami złoŝonymi bezpośrednio w Jednostkach Banku i stanowią wiąŝącą dla Banku podstawę realizacji Dyspozycji oraz obciąŝenia Rachunku Posiadacza rachunku i uznania rachunku Odbiorcy kwotą określoną w danej Dyspozycji. 1. W ramach Usług KB24, UŜytkownik KB Karty w relacji głównej moŝe składać Dyspozycje w zakresie funkcjonalności udostępnionych w Usługach KB24, w tym w szczególności: 1) otrzymywać informacje o obrotach i środkach pienięŝnych zgromadzonych na Rachunkach, 2) otrzymywać informacje o kartach debetowych wydanych do Rachunków, 3) otrzymywać informacje o rachunkach kredytowych za pośrednictwem, których rozliczane są kredyty udzielone Posiadaczowi rachunku przez Bank, 4) otrzymywać informacje o kartach kredytowych wydanych Posiadaczowi rachunku przez Bank, 5) składać Dyspozycje spłaty karty kredytowej wydanej Posiadaczowi rachunku przez Bank, 6) definiować listę Odbiorców, 7) składać Dyspozycje Przelewów krajowych, 8) składać Dyspozycje Przelewów zagranicznych, 9) otrzymywać potwierdzenia wykonania Dyspozycji Przelewów, 10) składać Dyspozycje dotyczące lokat terminowych w tym zakładanie lokat terminowych, 11) wymieniać korespondencję z Bankiem z zastrzeŝeniem 42 ust.3-5, 12) wnioskować o wybrane produkty oferowane przez Bank, 13) udostępniać Rachunki i określać do nich uprawnienia dla UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej, 14) określać dzienny limit Transakcji w podziale na Kanał IKD i Kanał Tele KB dla UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej. 2. UŜytkownik KB Karty w relacji pomocniczej moŝe dysponować Rachunkiem za pośrednictwem Kanału IKD na zasadach obowiązujących UŜytkownika KB Karty w relacji głównej oraz: 1) w ramach uprawnień nadanych przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej, 2) w zakresie funkcjonalności udostępnionych w Usłudze KB24 z wyłączeniem funkcji określonych w ust. 1 pkt Dzień wykonania przez Bank Dyspozycji otwarcia lokaty oznacza początek okresu umownego lokaty terminowej, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania Dyspozycji przez Bank. 2. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w Jednostce Banku prowadzącej dokumentację Klienta złoŝoną przez niego podczas pierwszego kontaktu Klienta z Bankiem. 3. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w walucie Rachunku, z którego pochodzą środki pienięŝne na lokatę. 4. Dyspozycje zamknięcia lokaty terminowej, otwartej za pośrednictwem Usług KB24, mogą być składane zarówno w ramach Usług KB24 jak i w Jednostce Banku. 5. W przypadku lokat terminowych otwartych za pośrednictwem Usług KB24 po dniu 8 września 2013 r., zastosowanie do nich ma Regulamin kont dla firm oraz załącznik do tego regulaminu określający szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług KB24, a ponadto obowiązują dodatkowo następujące zasady: 1) odsetki naliczone za kolejne okresy lokaty zapisywane są na Rachunku lokaty, 2) składając Dyspozycję zamknięcia lokaty UŜytkownik KB24 wskazuje Rachunek w walucie zgodnej z walutą lokaty, na który Bank przekaŝe środki pienięŝne z lokaty, 3) inne dyspozycje dotyczące odsetek od lokaty lub kwoty lokaty mogą być składane, w trakcie trwania okresu lokaty, wyłącznie w Jednostce Banku. 6. Lokaty, o których mowa w ust. 5, nie są zawierane w oparciu o postanowienia Umowy ramowej, jeśli taka umowa została uprzednio zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem lub byłym Kredyt Bankiem S.A. Rozdział V. Identyfikacja Użytkownika w Usługach KB24 oraz Autoryzacja Dyspozycji 1. UŜytkownik KB24 w ramach Usług KB24 moŝe posługiwać się następującymi urządzeniami autoryzacyjnymi: 1) Listą haseł jednorazowych; 2) Tokenem; 3) KB tokenem; 4) Tokenem wielofunkcyjnym. 2. UŜytkownik KB24 ma moŝliwość zmiany Urządzenia autoryzacyjnego w Jednostce Banku na KB token lub Token wielofunkcyjny. 1. Do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Usługach KB24, posługującego się Urządzeniem autoryzacyjnym typu: 1) Lista haseł jednorazowych / Token, wykorzystywane są: a) KB Karta, do której przypisane są numer seryjny i identyfikator, b) PIN ustalony przez UŜytkownika KB Karty, c) Element graficzny, d) Hasła jednorazowe; 2) KB token / Token wielofunkcyjny, wykorzystywane są: a) KB Karta, do której przypisane są numer seryjny i Identyfikator, b) Hasła jednorazowe do logowania, c) Hasła jednorazowe. 2. Do identyfikacji UŜytkownika KB24 w Tele KB mogą słuŝyć dodatkowe pytania zadane przez Konsultanta Tele KB. 1. Do logowania UŜytkownika KB24, który posługuje się Urządzeniem autoryzacyjnym typu: 1) Lista haseł jednorazowych / Token słuŝą: a) w Kanale IKD Identyfikator i PIN, b) w Kanale Dostępu Tele KB, podczas korzystania z IVR Identyfikator i cztery pierwsze cyfry PIN; 2) KB token / Token wielofunkcyjny, słuŝą identyfikator i Hasło jednorazowe do logowania. 2. Konsultanci Tele KB realizują Dyspozycje wyłącznie po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji UŜytkownika KB24: a) w przypadku składania Dyspozycji identyfikacji dokonanej za pośrednictwem IVR, b) w odniesieniu do zastrzegania KB Karty, zablokowania List haseł jednorazowych / Tokena / KB tokena / Tokena wielofunkcyjnego identyfikacji dokonanej przez Konsultanta Tele KB Do Autoryzacji Dyspozycji w Usługach KB24 słuŝą: 1) Dla uŝytkownika KB24, który posługuje się Listą haseł jednorazowych / Tokenem: a) w Kanale IKD Hasło jednorazowe oraz Element graficzny, b) w Kanale Dostępu Tele KB Hasło jednorazowe; 2) Dla UŜytkownika KB24, który posługuje się KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym Hasło jednorazowe. 2. Dla UŜytkownika KB24, który posługuje się KB Tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym Bank udostępnia moŝliwość dokonania Autoryzacji Transakcji bez konieczności wprowadzania hasła Jednorazowego w przypadku następujących Transakcji: 1) realizowanych w ramach Banku: a) Dyspozycji na Rachunki Posiadacza rachunku dostępne w Usługach KB24, b) Dyspozycji otwarcia/zamknięcia lokat terminowych, c) spłaty kart płatniczych Posiadacza rachunku, 2) przelewów ZUS. 3. Autoryzacja Dyspozycji moŝliwa jest wyłącznie po przeprowadzeniu poprawnej identyfikacji UŜytkownika KB UŜytkownik KB24 wyraŝa zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych w Tele KB. 2. UŜytkownik KB24 przyjmuje do wiadomości, Ŝe nagranie Dyspozycji złoŝonej telefonicznie jest poufne i moŝe być wykorzystane wyłącznie dla celów dowodowych. 1. UŜytkownik KB24 moŝe zamówić Listę haseł jednorazowych w Kanale IKD oraz Tele KB, którą otrzyma na adres wysyłki List haseł jednorazowych, lub odebrać w Jednostce Banku. 2. UŜytkownik KB24 moŝe zamówić KB token w Kanale IKD lub Tele KB, lub w Jednostce Banku. 3. UŜytkownik KB24 moŝe odebrać Token wielofunkcyjny w Jednostce Banku. 4. UŜytkownik KB24 moŝe posiadać w danej chwili tylko jeden rodzaj Urządzenia autoryzacyjnego a mianowicie Listę haseł jednorazowych, Token, KB token albo Token wielofunkcyjny. UŜytkownik KB24 posługujący się Listą haseł jednorazowych / Tokenem ma moŝliwość zmiany numeru PIN do KB Karty w Kanale IKD. Zmiana skutkuje zmianą numeru PIN w Kanale IKD i Tele KB. Rozdział VI. Terminy realizacji Dyspozycji w Usługach KB24 1. Bank przystępuje do realizacji Dyspozycji w Usługach KB24 z zastrzeŝeniem ust. 3, z chwilą otrzymania Dyspozycji, jednak nie później niŝ do końca następnego Dnia roboczego Banku, a w przypadku Dyspozycji z przyszłą datą realizacji w dniu wskazanym w Dyspozycji. W przypadku Dyspozycji z przyszła datą realizacji, jeŝeli dzień wskazany w Dyspozycji jest Dniem wolnym Banku, realizacja Dyspozycji nastąpi najpóźniej w pierwszym Dniu roboczym Banku następującym po tym dniu. Realizacja Dyspozycji następuje zgodnie z odpowiednimi regulacjami łączącymi Klienta z Bankiem w tym Umową, Regulaminem, Taryfą lub innymi regulacjami odnoszącymi się do danego produktu, którego dotyczy Dyspozycja. 2. Przyjmuje się, Ŝe: 1) Dyspozycje złoŝone za pośrednictwem Usług KB24 w Dniu roboczym Banku do godziny 19:00 otrzymane zostały przez Bank w dniu ich złoŝenia, 2) Dyspozycje złoŝone w Dni robocze Banku po godzinie 19:00 oraz Dyspozycje złoŝone w Dni wolne Banku otrzymane zostały przez Bank w następnym Dniu roboczym Banku, chyba, Ŝe zostaną one zrealizowane przez Bank niezwłocznie. 3. Momentem otrzymania Dyspozycji przez Bank jest dokonanie Autoryzacji Dyspozycji przez Klienta. 4. Klient nie moŝe odwołać Dyspozycji od momentu jej otrzymania przez Bank, za wyjątkiem Dyspozycji złoŝonej z przyszła datą realizacji. Taką Dyspozycję Klient moŝe odwołać jednak nie później niŝ do końca Dnia roboczego Banku poprzedzającego dzień wskazany przez Klienta w Dyspozycji. 5. Dyspozycję zlecenia stałego za pośrednictwem Usług KB24 moŝna złoŝyć, odwołać lub zmodyfikować najpóźniej w Dniu roboczym Banku poprzedzającym termin realizacji pierwszego / kolejnego Przelewu w ramach tego zlecenia, przy czym powyŝsza Dyspozycja złoŝona po godzinie 19:00 moŝe nie zostać zrealizowana. 6. Środki pienięŝne na wykonanie Dyspozycji zlecenia stałego oraz Dyspozycji z przyszłą datą realizacji powinny być zapewnione na Rachunku, którego dotyczą, najpóźniej w Dniu roboczym Banku poprzedzającym dzień realizacji Dyspozycji. 7. W przypadku braku środków pienięŝnych na Rachunku na wykonanie Dyspozycji, o których mowa w ust. 6, Bank dokona ich realizacji najpóźniej pierwszego Dnia roboczego Banku po dniu wpływu środków pienięŝnych na Rachunek w wymaganej kwocie. Rozdział VII. Limity Transakcji składanych za pośrednictwem Usług KB24 1. Dzienny limit Transakcji w Usługach KB24 obowiązuje wszystkich UŜytkowników KB24 uprawnionych do składania Dyspozycji na Rachunkach danego Posiadacza rachunku. 2. Suma Transakcji Autoryzowanych w danym dniu na Rachunkach danego Posiadacza rachunku w Usługach KB24, przez wszystkich UŜytkowników KB24, nie moŝe przekroczyć wysokości dziennego limitu Transakcji w Usługach KB Limit, o którym mowa w ust. 1, ustanawiany / zmieniany jest przez pracownika Banku na podstawie złoŝonej przez Posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji ustanowienia KB Karty w relacji głównej. 4. Dowodem wykonania dyspozycji, o której mowa w ust 3, jest dokument, potwierdzający ustanowienie dziennego limitu Transakcji w Usługach KB24, wystawiany przez Bank. 1. Dzienny limit Transakcji dla danego Rachunku Posiadacza rachunku w Usługach KB24, w podziale na Kanał Tele KB i Kanał IKD, obowiązuje wszystkich UŜytkowników KB24, do których jest podłączony dany Rachunek. 2. Suma Transakcji Autoryzowanych na Rachunku, w danym dniu, w danym Kanale przez wszystkich UŜytkowników KB24 nie moŝe przekroczyć wysokości dziennego limitu Transakcji w Usługach KB24 dla tego Rachunku, w ramach danego kanału. 3. Dzienny limit Transakcji, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiany przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej w Kanale IKD. UŜytkownik KB Karty w relacji głównej moŝe zdecydować o jego nie ustanawianiu. 4. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie moŝe być większy niŝ dzienny limit Transakcji w Usługach KB Dzienny limit Transakcji dla UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej obowiązuje tylko UŜytkownika KB24, dla którego jest ustanowiony. 2. Suma kwot Dyspozycji Autoryzowanych w danym dniu przez UŜytkownika KB Karty w relacji pomocniczej ze wszystkich podłączonych do tej KB Karty Rachunków danego Posiadacza rachunku, nie moŝe przekroczyć wysokości limitu, o którym mowa w ust

7 3. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustanawiany jest przez UŜytkownika KB Karty w relacji głównej w Kanale IKD. UŜytkownik KB Karty w relacji głównej moŝe zdecydować o jego nie ustanawianiu. 4. Limit, o którym mowa w ust.1, nie moŝe być większy niŝ dzienny limit Transakcji w Usługach KB24. Limity, o których mowa w nie dotyczą: 1) zakładania lokat terminowych w Banku w ramach Rachunków jednego Posiadacza rachunku 2) spłaty zadłuŝenia karty kredytowej Posiadacza rachunku przy wykorzystaniu funkcji spłaty karty kredytowej, 3) pozostałych Transakcji wykonywanych pomiędzy prowadzonymi przez Bank Rachunkami Posiadacza rachunku, 4) Dyspozycji likwidacji zlecenia terminowego (tj. Przelewu z przyszłą datą realizacji i Dyspozycji zlecenia stałego). Rozdział VIII. Zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w Usługach KB24 (NA KLIK) 1. Klient za pośrednictwem Kanału IKD ma moŝliwość składania Bankowi oraz Bank składania Klientowi oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych w postaci elektronicznej oraz sporządzania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi na elektronicznych nośnikach informacji, tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo bankowe, co spełnia wymóg formy pisemnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe, w tym w szczególności Klient ma moŝliwość zawierania z Bankiem określonych umów oraz dokonywania ich zmian, w zakresie wskazanym w Załączniku 1 do Regulaminu. 2. Składanie oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1 w postaci elektronicznej jest moŝliwe pod warunkiem udostępnienia przez Bank w Usługach KB24 procesu umoŝliwiającego ww. czynności. Aktualny wykaz umów moŝliwych do zawierania lub zmiany w postaci elektronicznej oraz innych oświadczeń woli moŝliwych do składania w tej postaci przez Klienta lub Bank, dostępny jest na Portalu Banku oraz w Załączniku 1 do Regulaminu. Szczegółowe warunki zawierania umów w oparciu o oświadczenia woli, o których mowa powyŝej oraz ich realizacji przez Bank, określone są w regulacjach odnoszących się do danej umowy zawieranej w postaci elektronicznej. 3. Składanie oświadczeń woli, o których mowa powyŝej, wymaga ich zatwierdzenia zgodnie z 20, z zastrzeŝeniem, iŝ w szczególnych przypadkach konieczna jest dodatkowa weryfikacja dokumentów Klienta. 4. Jeśli do wykonania umowy, zawartej w trybie określonym w ust. 1 lub do wykonania Dyspozycji w oparciu o oświadczenie woli złoŝone w trybie określonym w ust. 1, niezbędne jest przekazywanie określonych informacji stanowiących tajemnicę bankową określonym podmiotom zewnętrznym, to takie oświadczenie zawarte w treści umowy zawartej w trybie określonym w ust. 1 będzie złoŝone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe. Rozdział IX. Odłączanie KB Kart od Rachunków 1. Odłączenie KB Karty od Rachunków powoduje, iŝ Ŝaden z Rachunków Posiadacza rachunku nie jest dostępny w Usługach KB24 dla danego UŜytkownika KB Karty. 2. KaŜda KB Karta, niezaleŝnie od rodzaju relacji, moŝe być odłączona od Rachunku na podstawie pisemnej Dyspozycji Posiadacza rachunku. 3. Odłączenie KB Karty w relacji głównej od Rachunków danego Posiadacza rachunku nie powoduje odłączenia KB Kart podłączonych do tych Rachunków w relacji pomocniczej. Odłączenie KB Kart w relacji pomocniczej wymaga odrębnej Dyspozycji. 4. UŜytkownik KB Karty podłączonej w relacji głównej do Rachunków moŝe w kaŝdym momencie odłączyć KB Karty będące w relacji pomocniczej do Rachunków prowadzonych dla danego Posiadacza rachunku za pośrednictwem Kanału IKD. 5. Odłączona KB Karta moŝe być ponownie podłączona do Rachunków. Rozdział X. Zastrzeganie KB Karty. Blokada Urządzeń autoryzacyjnych. 1. Dane słuŝące do logowania, identyfikacji i Autoryzacji Dyspozycji w Usługach KB24 są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 2. W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia lub podejrzenia wejścia w posiadanie lub uŝycie przez osoby nieuprawnione danych lub Urządzeń autoryzacyjnych słuŝących do logowania lub identyfikacji UŜytkownik KB Karty zobowiązany jest niezwłocznie zastrzec KB Kartę. 3. Dyspozycja zastrzeŝenia KB Karty moŝe być złoŝona przez UŜytkownika KB Karty w formie: 1) zgłoszenia telefonicznego za pośrednictwem Konsultanta Tele KB, 2) pisemnej w Jednostce Banku. 4. JeŜeli UŜytkownik KB Karty posługuje się Listą haseł jednorazowych / Tokenem: a) zastrzeŝenie KB Karty powoduje zablokowanie przypisanych do niej List haseł jednorazowych / Tokena, b) ponowne korzystanie z Usług KB24 moŝliwe jest po pobraniu i aktywowaniu przez UŜytkownika KB24 nowej KB Karty wraz z KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym. 5. JeŜeli UŜytkownik KB Karty posługuje się KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym, ponowne korzystanie z Usług KB24, po zastrzeŝeniu KB Karty, moŝliwe jest po pobraniu i aktywowaniu przez UŜytkownika KB Karty nowej KB Karty. 1. W przypadku utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia lub podejrzenia wejścia w posiadanie lub uŝycie przez osobę nieuprawnioną danych lub Urządzeń autoryzacyjnych słuŝących do Autoryzacji Dyspozycji UŜytkownik KB Karty zobowiązany jest niezwłocznie zablokować Urządzenie autoryzacyjne (Listę haseł jednorazowych / Token / KB token / Token wielofunkcyjny). 2. Dyspozycja zablokowania Urządzenia autoryzacyjnego moŝe być złoŝona przez UŜytkownika KB24 w formie: 1) elektronicznej w Kanale IKD, 2) zgłoszenia telefonicznego w Kanale Dostępu Tele KB, 3) pisemnej w Jednostce Banku. 3. Ponowna Autoryzacja Dyspozycji po zablokowaniu Urządzenia autoryzacyjnego jest moŝliwa po: a) odebraniu nowej Listy haseł jednorazowych w Jednostce Banku wyłącznie w przypadku, gdy UŜytkownik KB24 posługiwał się listą haseł jednorazowych, lub b) otrzymaniu nowego KB tokena w Tele KB lub w Jednostce Banku, lub c) odblokowaniu lub otrzymaniu nowego Tokena wielofunkcyjnego w Jednostce Banku. ZastrzeŜenie KB Karty następuje w momencie przyjęcia Dyspozycji zastrzeŝenia / zablokowania przez Bank. 1. Bank ma prawo zablokować UŜytkownikowi KB24 dostęp do Usług KB24 poprzez zastrzeŝenie KB Karty w następujących przypadkach: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z zagroŝeniem bezpieczeństwa Usług KB24, 2) w związku z podejrzeniami nieuprawnionego dostępu lub uŝycia Usług KB24 lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, 3) gdy wymagają tego od Banku powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Bank zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zastrzeŝeniu KB Karty przed dokonaniem jej zastrzeŝenia, a jeśli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zastrzeŝeniu. Nie dotyczy to przypadków, w których przekazanie informacji o zastrzeŝeniu KB Karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 3. Bank przywraca UŜytkownikowi KB24 dostęp do Usług KB24, jeŝeli przestały istnieć podstawy do utrzymania zastrzeŝenia KB Karty Rozdział XI. Zasady odpowiedzialności 1. Posiadacz rachunku i UŜytkownicy KB24 zobowiązani są składać Dyspozycje w sposób umoŝliwiający prawidłową ich realizację. 2. Warunkiem prawidłowej realizacji Dyspozycji Transakcji jest podanie w formularzu Przelewu w Usługach KB24 prawidłowego Unikatowego identyfikatora, którym jest numer rachunku bankowego Odbiorcy w formacie akceptowanym przez Bank, tj. IBAN/NRB. W zakresie Dyspozycji Transakcji podlegających Ustawie o usługach płatniczych Bank ponosi odpowiedzialność za realizację Dyspozycji Transakcji tylko zgodnie z podanym przez UŜytkownika KB24 Unikatowym identyfikatorem, niezaleŝnie od innych informacji podanych przez UŜytkownika KB W przypadku trzykrotnej próby logowania do Usług KB24, przy uŝyciu nieprawidłowych danych, dostęp do Usług KB24 zostaje czasowo zablokowany. W celu uzyskania informacji UŜytkownik KB24 powinien skontaktować się z Konsultantem Tele KB. 2. Po trzech kolejnych następujących po sobie próbach Autoryzacji Dyspozycji, przy uŝyciu nieprawidłowych danych: a) w przypadku UŜytkownika KB24, który posługuje się Listą haseł jednorazowych / Tokenem KB Karta oraz Listy haseł jednorazowych / Token do niej przypisane są zastrzegane. Dostęp do Usług KB24 jest moŝliwy dopiero po odebraniu i aktywowaniu nowej KB Karty wraz z KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym w Jednostce Banku, b) w przypadku UŜytkownika KB24, który posługuje się KB tokenem / Tokenem wielofunkcyjnym następuje zablokowanie dostępu do Usług KB24. Odblokowanie dostępu do Usług KB24 jest moŝliwe w Tele KB lub w Jednostce Banku. 3. Zablokowanie dostępu do Usług KB24 lub zastrzeŝenie KB Karty nie powoduje odebrania Posiadaczowi rachunku prawa do składania dyspozycji bezpośrednio w Jednostkach Banku i ich realizacji przez Bank na zasadach określonych w umowie danego rachunku bankowego. 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek danych i Urządzeń autoryzacyjnych umoŝliwiających dostęp do Usług KB24 oraz składane za ich pośrednictwem Dyspozycje. 2. UŜytkownik KB24 powinien zakończyć połączenie z Bankiem za pośrednictwem Usług KB24 w przypadku odejścia od telefonu lub komputera. 3. UŜytkownik KB24 powinien upewnić się, Ŝe wszelkie Dyspozycje składane za pośrednictwem Usług KB24 jednoznacznie i zgodnie z jego intencją określają rachunki, które mają być obciąŝone i uznane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 4. UŜytkownik KB24 dołoŝy wszelkich starań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony komputera, na którym korzysta z Usług KB24. Starania te mają na celu zapewnienie ochrony przed wrogim oprogramowaniem, wszelkiego rodzaju atakami hackerskimi oraz innymi działaniami zmierzającymi do przejęcia lub modyfikacji danych przechowywanych, przetwarzanych i przesyłanych za pomocą tego komputera. 5. UŜytkownik KB24 podczas składania Dyspozycji za pośrednictwem Usług KB24 zobowiązuje się korzystać z komputera, na którym, w szczególności: 1) regularnie odbywa się aktualizacja systemu operacyjnego o wydawane przez producenta systemu aktualizacje, 2) zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe aktualizowane regularnie o nowe wersje oprogramowania oraz definicje wirusów, udostępniane przez producenta oprogramowania, 3) regularnie odbywa się skanowanie za pośrednictwem programu antywirusowego, 4) zainstalowana i uruchomiona jest zapora bezpieczeństwa - Firewall, 5) ustawienia przeglądarki internetowej są zgodne z zalecanymi przez Bank i przeglądarka internetowa jest aktualizowana regularnie o nowe komponenty dostarczane przez producenta. 6. Niespełnienie wymagań wymienionych w ust. 5 pkt. 1-5 moŝe skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa informacji oraz składanych Dyspozycji, do których UŜytkownik KB24 ma dostęp za pomocą Usług KB24 oraz ryzykiem ich kradzieŝy. 1. Klient lub UŜytkownik KB24 powinien niezwłocznie skontaktować się z Konsultantem Tele KB pod numerami telefonów lub w przypadku: 1) stwierdzenia utraty, kradzieŝy, przewłaszczenia lub nieuprawnionego uŝycia danych lub Urządzeń autoryzacyjnych umoŝliwiających dostęp do Usług KB24 oraz składanie za ich pośrednictwem Dyspozycji; 2) wystąpienia podejrzenia, co do znajomości przez osoby trzecie danych dostępowych lub autoryzacyjnych; 3) zaobserwowania nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych Transakcji. 2. Klient lub UŜytkownik KB24 zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach, nie później jednak niŝ w terminie 60 dni od dnia obciąŝenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana. JeŜeli Klient nie dokona powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 60 dni od dnia obciąŝenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Klienta względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcji wygasają. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie Transakcji jest wyłączona w przypadku siły wyŝszej lub jeŝeli niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie Transakcji wynika z innych przepisów prawa. 1. Bank moŝe czasowo zawiesić dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności za pośrednictwem Usług KB24: 1) ze względu na bezpieczeństwo realizowanych Transakcji, 2) z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania. 2. O powyŝszym fakcie Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do Kanału IKD. 3. Okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuŝszy, niŝ czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości. Rozdział XII. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy 1. Posiadacz rachunku moŝe wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 / Umowę ramową w części dotyczącej Usług Bankowości Elektronicznej KB24 w kaŝdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank moŝe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Dowodem rozwiązania Umowy jest potwierdzenie wystawione przez Bank. 4. Umowa wygasa z chwilą zamknięcia wszystkich Rachunków Klienta udostępnionych w ramach Usług KB Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem KB24 / Umowy ramowej w części dotyczącej Usług Bankowości Elektronicznej KB24 nie powoduje zamknięcia Rachunku/Rachunków Posiadacza rachunku. 6. ZastrzeŜenie oraz odłączenie KB Karty w relacji głównej od Rachunków Posiadacza rachunku nie powoduje rozwiązania Umowy. Rozdział XIII. Postanowienia końcowe 1. UŜytkownik KB Karty jest zobowiązany informować Bank o kaŝdej zmianie danych osobowych przekazanych Bankowi. 2. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąŝają Klienta. 3. Skrzynka pocztowa w Kanale IKD, będąca trwałym nośnikiem informacji w rozumieniu UUP, słuŝy do prowadzenia korespondencji pomiędzy Bankiem a UŜytkownikiem KB24..Jeśli Klient nie posiada Kanału IKD, wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Klientem odbywa się na podany przez Klienta adres do korespondencji. 4. Za pośrednictwem skrzynki pocztowej doręczane są Umowa, Regulamin, Taryfa i inne regulaminy łączące Klienta z Bankiem lub informacje o ich zmianach, informacje o zmianach w Taryfie, a ponadto informacje związane z działaniem Usług KB24, działalnością Banku, zapytania, komunikaty i oferty

8 5. Za pośrednictwem skrzynki pocztowej nie mogą być przesyłane informacje dotyczące zmiany danych osobowych UŜytkownika KB24. Dyspozycje dokonywania / odwoływania zastrzeŝeń blankietów czekowych, czeków i dokumentów potwierdzających toŝsamość. 1. Bank zobowiązuje się informować Klienta o zmianach Regulaminu, Taryfy oraz innych regulaminów łączących Klienta z Bankiem poprzez doręczenie, treści zmienianego Regulaminu, Taryfy oraz innych regulaminów łączących Klienta z Bankiem nie później niŝ 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie: 1) na skrzynkę pocztową w Usługach KB24, jeśli Klient posiada Kanał IKD, albo 2) w formie papierowej na podany przez Klienta adres do korespondencji, jeśli Klient nie posiada Kanału IKD. 2. Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta w terminie 14 dni od daty udostępnienia przez Bank informacji o zmianach, w trybie określonym w ust. 1, skutkuje akceptacją tych zmian. 43 Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z elektronicznych kanałów dostępu do Usług KB24 wykaz umów oraz innych oświadczeń woli, które moŝna składać w Usługach KB24 (NA KLIK) NA KLIK (zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w Usługach KB24) Klient ma prawo do składania skarg w zakresie świadczonych przez Bank Usług Bankowości Elektronicznej KB Klient moŝe złoŝyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą Klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz wskazane są na Portalu Banku. 3. Do reklamacji winny być dołączone kopie ewentualnych wyciągów bankowych lub innych dokumentów mogących słuŝyć do wykazania zasadności reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację, w zaleŝności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 5. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 7. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Jednostki Banku Bank zapewnia zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie danych osobowych. 3. Językiem obowiązującym w relacjach Banku z Klientem jest język polski. 4. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy jest prawo polskie. 5. Właściwym dla funkcjonowania Usług KB24 jest czas środkowoeuropejski. 1. Regulamin jest wydawany Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej (papierowej) w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy oraz udostępniany w formie elektronicznej w Portalu Banku. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie, Taryfie lub innych regulacjach łączących Klienta z Bankiem, odnoszących się do danego produktu, którego dotyczy Dyspozycja, a w zakresie lokat terminowych otwartych po dniu 8 września 2013r. Regulaminie kont dla firm oraz załączniku do tego regulaminu określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług KB24, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i Prawa dewizowego, Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne powszechnie obowiązującego prawa. 3. O ile Umowa, Regulamin lub inne uregulowania stanowiące integralną część Umowy nie stanowią inaczej, strony zgodnie postanawiają, iŝ wyłączają w stosunku do Umowy zastosowanie w całości przepisów Działu II UUP oraz przepisów art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51, art Ustawy UUP. 4. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 20 października 2013 r. 46

25. PIN sześć cyfr, które słuŝą do identyfikacji UŜytkownika KB24 w KB24;

25. PIN sześć cyfr, które słuŝą do identyfikacji UŜytkownika KB24 w KB24; Niniejszy dokument zawiera dwie wersje Regulaminu korzystania z elektronicznych kanałów dostępu do KB24 dla Klientów Instytucjonalnych Banku Zachodniego WBK S.A. Obowiązujące: od dnia 5 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera dwie wersje regulacji, obowiązującą: od dnia 6 grudnia oraz od 1 lutego 2014 r.

Niniejszy dokument zawiera dwie wersje regulacji, obowiązującą: od dnia 6 grudnia oraz od 1 lutego 2014 r. Niniejszy dokument zawiera dwie wersje regulacji, obowiązującą: od dnia 6 grudnia oraz od 1 lutego 2014 r. Obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r. Regulamin korzystania z elektronicznych kanałów dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z elektronicznych kanałów dostępu KBnet on-line dla Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Warszawa, 5 stycznia 2013.r.

Regulamin korzystania z elektronicznych kanałów dostępu KBnet on-line dla Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Warszawa, 5 stycznia 2013.r. Regulamin korzystania z elektronicznych kanałów dostępu KBnet on-line dla Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Warszawa, 5 stycznia 2013.r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w nazwa i siedziba Banku Oddział w pod numerem: KRS REGON NIP reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej

REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Autoryzacja potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 Określenia używane w Regulaminie korzystania z bankowości elektronicznej przez klientów instytucjonalnych (dalej Regulamin),

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1 Określenia używane w Regulaminie korzystania z bankowości elektronicznej przez osoby fizyczne (dalej Regulamin), a niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 08/08/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 08 sierpnia 2014 roku. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1 Określenia używane w Regulaminie korzystania z bankowości elektronicznej przez osoby fizyczne (dalej Regulamin), a niezdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilny maj

Regulamin Promocji Mobilny maj 1 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji z nagrodami Mobilny maj. 2. Organizatorem Promocji Mobilny maj ( Promocja ) jest Bank Zachodni WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo