REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU (obowiązuje od 1lipca 2015 roku do 25 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października 2015 roku na inny, nie późniejszy niż 30 listopada 2015 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania Regulaminu w odrębnej komunikacji.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku (Regulamin) określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych, 2) wydawania i korzystania z kart płatniczych, 3) udostępniania i korzystania z elektronicznych kanałów dostępu. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa bankowego, Ustawy o usługach płatniczych, Prawa dewizowego i Kodeksu cywilnego. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia, należy rozumieć: 1) Autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty zgody na dokonanie transakcji płatniczej w formie wskazanej w Regulaminie, 2) Bank Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, adres poczty elektronicznej: wykaz miejsc, w których jest wykonywana działalność Banku dostępny jest na Stronie Internetowej Banku, 3) Bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę środków pieniężnych lub dodatkowo dokonywanie innych Operacji przy użyciu Karty i PIN, 4) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowane przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny; wywołuje on skutki prawne określone Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami, 5) Data waluty dzień od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek, 6) Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem sobót, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku rozliczeń pieniężnych oznacza dzień, w którym banki uczestniczące w realizacji Zleceń płatniczych prowadzą działalność operacyjną, 7) EKD - Elektroniczne kanały dostępu kanały komunikacji umożliwiające zdalny dostęp do Rachunków i usług z nimi związanych, do produktów i usług bankowych, które mogą być prowadzone na rzecz Posiadacza rachunku mającego status rezydenta oraz do informacji o produktach oferowanych przez Bank, 8) Hasło do logowania unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika w procesie logowania do Serwisu Internetowego i Serwisu Mobilnego, przesyłane Użytkownikowi poprzez SMS, 9) Infolinia wskazane przez Bank numery telefonów, pod którymi dostępni są pracownicy Banku świadczący telefoniczną pomoc merytoryczną i techniczną, a także świadczący usługi bankowe, w tym dokonywanie Transakcji płatniczych, przyjmowanie wniosków i Zleceń płatniczych na rzecz i zlecenie Posiadacza rachunku, 10) Instrument płatniczy Kartę lub inne zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Bank i Posiadacza rachunku zbiór procedur, wykorzystywanych przez Posiadacza rachunku do złożenia Zlecenia płatniczego, 11) Karta debetowa karta płatnicza (karta Visa lub MasterCard) wydawana przez Bank na podstawie umowy karty debetowej do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych polskich, 12) Karta Wzorów Podpisów - karta wzorów podpisów stanowiąca dokument wskazujący osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem prowadzonym na rzecz Posiadacza rachunku, 13) Kody SMS jednorazowe kody wysyłane z Banku poprzez SMS na telefon komórkowy Użytkownika zarejestrowany w EKD, służące do autoryzacji Transakcji płatniczych oraz innych czynności bankowych zlecanych poprzez EKD, 14) Login unikalny, ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny nadawany przez Bank umożliwiający identyfikację Użytkownika w EKD, 15) Logowanie proces elektronicznej weryfikacji tożsamości Użytkownika umożliwiający dostęp do EKD, 16) Miesięczny Limit Operacji indywidualnie ustalana dla każdej Karty maksymalna miesięczna kwota, obowiązująca w miesiącu kalendarzowym, do wysokości której Użytkownik karty może realizować Operacje przy użyciu Karty, 17) Odbiorca - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej, 18) Oddział Banku - Oddział Banku, Biuro - Centrum Usług Finansowych lub inne komórki organizacyjne Banku zajmujące się obsługą Posiadacza rachunku, 19) Okres umowny okres, na który została zawarta umowa rachunku lokaty terminowej, 20) Operacja Transakcję płatniczą obejmująca zapłatę za towary i usługi lub wypłatę gotówki z Bankomatu dokonaną przy użyciu Karty, w tym Operacja zbliżeniowa, 21) Operacja zbliżeniowa - zapłata za towary i usługi dokonana kartą z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym. Karta posiadająca taką funkcjonalność na awersie lub rewersie karty ma zamieszczony symbol zbliżeniowości systemu płatniczego, 22) Pakiet bezpieczeństwa wybrany przez Użytkownika system identyfikacji oraz autoryzacji Transakcji płatniczych i innych czynności bankowych realizowanych w EKD, 23) Pełnomocnictwo pełnomocnictwo (upoważnienie) do dysponowania Rachunkiem,

2 24) Pełnomocnik - osoba posiadająca Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem, 25) PIN indywidualny numer identyfikacyjny, znany tylko Użytkownikowi karty, umożliwiający elektroniczną identyfikację Użytkownika karty, 26) Posiadacz rachunku przedsiębiorca lub inny podmiot, tj. niebędąca przedsiębiorcą osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będący rezydentem lub nierezydentem w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, który zawarł Umowę z Bankiem, 27) Pośrednik przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807), który zawarł z Bankiem umowę w zakresie pośrednictwa w zawieraniu Umów, 28) Potwierdzenie dokument lub komunikat podany w EKD potwierdzający otwarcie przez Bank Rachunku w ramach Umowy, 29) Rachunek rachunek bankowy tj. rachunek rozliczeniowy, rachunek lokaty terminowej prowadzony w złotych polskich lub walutach wymienialnych w ramach Umowy na rzecz Posiadacza rachunku lub rachunek do rozliczeń środków z rachunku lokaty terminowej, 30) Strona Internetowa Banku strona internetowa o adresie zawierająca w szczególności opis Rachunków wraz z obowiązującymi regulaminami, wysokością oprocentowania i stawkami opłat i prowizji, 31) Tabela Kursów Walut referencyjny kurs walutowy udostępniany przez Bank w Tabeli kursów walut Meritum Banku, właściwej dla segmentu Posiadacza rachunku lub Rachunku, 32) Taryfa opłat i prowizji obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku, 33) Telekod unikalny ciąg cyfr służący do identyfikacji Użytkownika, zlecenia Transakcji płatniczych oraz składania wniosków i dyspozycji w Serwisie Telefonicznym, przesyłany Użytkownikowi poprzez SMS, 34) Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody służące do identyfikacji tożsamości Użytkownika i do autoryzacji Transakcji płatniczych oraz innych czynności bankowych podczas korzystania z EKD, 35) Transakcja walutowa Zlecenie płatnicze przewalutowania tj. kupna bądź sprzedaży waluty wymienialnej, 36) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku, Użytkownika lub Odbiorcę wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, w szczególności w formie dyspozycji przelewu, polecenia zapłaty oraz polecenia wypłaty, 37) Trwały nośnik informacji nośnik umożliwiający Posiadaczowi rachunku przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni dla celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, 38) Umowa umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku, 39) Użytkownik - osoba fizyczna mająca status rezydenta, wskazana przez Posiadacza rachunku, posiadająca dostęp do EKD za pośrednictwem indywidualnie przyznanego Pakietu bezpieczeństwa, 40) Użytkownik karty osoba fizyczna, której imię i nazwisko umieszczone jest na Karcie, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Operacji określonych w Regulaminie, 41) Zlecenie płatnicze - oświadczenie Posiadacza rachunku, Użytkownika lub Odbiorcy skierowane do jego banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki przyjęte na przechowanie i za prawidłowość przeprowadzania rozliczeń na zlecenie Posiadacza rachunku. 2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach objęte są gwarancjami na zasadach i do wysokości ustalonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej. 2. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. 3. Oświadczenia woli związane z zawarciem Umowy mogą być złożone przez Wnioskodawcę i Bank w postaci elektronicznej. Bank zawrze Umowę i prześle ją Posiadaczowi Rachunku, pod warunkiem: 1) dokonania przelewu środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego Wnioskodawcy prowadzonego w banku, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rachunek wskazany przez Bank, który winien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o otwarcie Rachunku, 2) zgodności danych zawartych we wniosku o otwarcie Rachunku z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz danymi Posiadacza rachunku, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych. 4. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, Bank odsyła Posiadaczowi rachunku zawartą Umowę na adres poczty elektronicznej wskazany w treści wniosku o Rachunek. Dniem zawarcia Umowy jest dzień wskazany w Umowie. 5. W przypadku niezgodności danych, o których mowa w ust. 3, środki pieniężne zostaną zwrócone przez Bank na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew i nie zostanie zawarta Umowa. 6. Bank może odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyny. 7. Na potrzeby wykonywania Umowy nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 1, art. 26, art. 27 pkt 2 lit. c i pkt 6 lit. a, art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 4 i ust. 6, art. 30, art. 32, art. 35 ust. 2 oraz art. 36 ust.1 i 2, art. 37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 Ustawy o usługach płatniczych, a termin powiadomienia Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych określa 30 ust.9 Regulaminu. Rozdział 2 Rachunki 5.

3 1. W ramach jednej Umowy Bank może prowadzić różne rodzaje Rachunków, w szczególności: 1) rachunki rozliczeniowe: a) bieżące, b) pomocnicze (w tym środków wyodrębnionych), c) walutowe, 2) rachunki lokat terminowych zwane dalej Lokatami. 2. Otwarcie Rachunku następuje na podstawie wniosku/dyspozycji Posiadacza rachunku złożonego w formach dopuszczonych przez Bank. 3. Bank może otworzyć Rachunek spółce kapitałowej w organizacji na podstawie umowy spółki lub statutu sporządzonych w formie aktu notarialnego. W takim przypadku Posiadacz rachunku zobowiązany jest do przedłożenia w Banku dokumentów rejestrowych (w szczególności odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w terminie 7 Dni roboczych od ich uzyskania. Po upływie tego terminu Bank może rozwiązać Umowę i zamknąć Rachunek. 4. W uzasadnionych przypadkach Bank może otworzyć Posiadaczowi rachunku nieposiadającemu w Banku rachunku rozliczeniowego, nieoprocentowany rachunek służący jedynie do rozliczeń środków z Lokaty, przy czym otwarcie rachunku do rozliczeń, o którym mowa powyżej wymaga zawarcia Umowy. Bank nie wydaje Kart do w/w rachunku. 5. Bank może: 1) określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych Rachunków, 2) nadawać nazwy handlowe poszczególnym rodzajom Rachunków, 3) ograniczyć liczbę Rachunków otwieranych dla jednego Posiadacza rachunku w ramach każdego z rodzajów Rachunków. 6. Obowiązujące w Banku dla Rachunków: okresy deponowania środków pieniężnych, stawki oprocentowania, rodzaj oprocentowania, waluty, w których prowadzone są Rachunki, minimalne i maksymalne kwoty salda Lokat, terminy naliczania i kapitalizacji odsetek, określone są w komunikatach (ofercie) Banku dostępnych w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku. Rozdział 3 Lokaty Lokata przeznaczona jest do gromadzenia środków pieniężnych na okres i kwotę określoną w Umowie. 2. Lokata może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden Okres umowny, 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie Okresu umownego Lokata jest odnawiana na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju Lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego. 3. W przypadku Lokaty odnawialnej za początek kolejnego Okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie poprzedniego Okresu umownego z zastrzeżeniem postanowień 7 ust Bank, w ramach zawartej Umowy, może otworzyć i prowadzić na rzecz Posiadacza rachunku różne rodzaje Lokat. 5. Otwarcie Lokaty następuje w dniu wniesienia wpłaty (uznania rachunku Lokaty) po wcześniejszym złożeniu dyspozycji przez Posiadacza rachunku w formach dopuszczonych przez Bank. 6. Dyspozycja otwarcia Lokaty złożona za pośrednictwem EKD po godzinie jest realizowana następnego dnia kalendarzowego, na warunkach obowiązujących w dniu jej realizacji. 7. W przypadku składania dyspozycji faksem Bank prześle zwrotnie potwierdzenie zawarcia Lokaty drogą faksową na numer wskazany w dyspozycji przez Posiadacza rachunku. 8. Wpłata środków na rachunek Lokaty wskazany przez Bank może być dokonywana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 9. W okresie utrzymywania Lokaty nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające (dopłaty). 10. Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp za pośrednictwem Serwisu Internetowego do możliwości negocjowania oprocentowania Lokaty, pod warunkiem złożenia za pośrednictwem Serwisu Internetowego Stałej dyspozycji negocjowania kursów walut i/lub oprocentowania lokat potwierdzonej Pakietem Bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem postanowień 5 ust. 6 oraz 10 ust Bank, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, przekazuje kwotę Lokaty wraz z należnymi odsetkami na rachunek wskazany w dyspozycji Posiadacza rachunku: 1) dla lokaty nieodnawialnej w dniu zapadalności Lokaty, którym jest następny dzień kalendarzowy po zakończeniu Okresu umownego, 2) dla lokaty odnawialnej w dniu zapadalności Lokaty, którym jest następny dzień kalendarzowy po zakończeniu Okresu umownego, po otrzymaniu dyspozycji zmiany odnawialności Lokaty. Jeżeli dzień zapadalności Lokaty jest dniem wolnym od pracy, Okres umowny ulega przedłużeniu do dnia poprzedzającego najbliższy Dzień roboczy, a przekazanie środków na rachunek następuje w pierwszym Dniu roboczym po tym dniu za wyjątkiem Lokat otwieranych przez EKD, dla których Okres umowny nie ulega przedłużeniu a przekazanie środków następuje zawsze w następny dzień kalendarzowy po zakończeniu Okresu umownego. 2. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć w formach dopuszczonych przez Bank dyspozycję wypłaty środków z Lokaty przed upływem Okresu umownego, co oznacza rozwiązanie Lokaty ze skutkiem natychmiastowym. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku na warunkach podanych w Potwierdzeniu i komunikatach Banku dostępnych w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku, najpóźniej następnego Dnia roboczego po otrzymaniu dyspozycji. 3. Bank ma prawo do: 1) odmowy założenia Lokaty w przypadku awarii systemu informatycznego Banku uniemożliwiającej prawidłowe zrealizowanie dyspozycji, 2) odmowy odnowienia Lokaty w przypadku naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 3) odmowy założenia lub odnowienia Lokaty bez podania przyczyny. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, środki zostają przesłane na rachunek z którego nastąpił przelew środków na Lokatę lub na rachunek wskazany przez Posiadacza rachunku.

4 Rozdział 4 Oprocentowanie środków na Rachunku Środki zgromadzone na Rachunkach podlegają oprocentowaniu wg zmiennych lub stałych stawek oprocentowania określonych przez Bank dla danego rodzaju Rachunku i minimalnego salda w stosunku rocznym w komunikatach Banku dostępnych w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku. 2. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunkach obliczane są od dnia uznania Rachunku do dnia poprzedzającego ich podjęcie lub zamknięcie Rachunku. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 3. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku należą się w walucie Rachunku. 4. Rodzaj i wysokość oprocentowania w dniu otwarcia Rachunku określone są w Umowie dla pierwszego Rachunku oraz w Potwierdzeniu dla kolejnych Rachunków, a także podawane są jako informacja w Serwisie Internetowym. 5. Do obliczenia należnych Posiadaczowi rachunku odsetek od środków zgromadzonych na Rachunkach przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni przy założeniu, że rok bazowy liczy 365 dni W przypadku Rachunków o zmiennym oprocentowaniu Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania w trakcie obowiązywania Umowy bez konieczności wypowiedzenia warunków tej Umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedno z następujących zdarzeń: 1) zmiana w stawce WIBOR, WIBID lub LIBOR, EURIBOR o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 2) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 3) zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, przy czym wprowadzając zmiany, Bank będzie się kierował zasadami należytej staranności i dobrych obyczajów kupieckich. 2. Zmiana stopy procentowej wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmiany. 3. Informację o zmianach oprocentowania Bank udostępnia na Stronie Internetowej Banku. Rozdział 5 Elektroniczne kanały dostępu Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp za pośrednictwem EKD: 1) do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, a także do wykonywania Zleceń płatniczych lub innych czynności, 2) do produktów i usług bankowych, które mogą być prowadzone na jego rzecz, 3) do informacji o produktach oferowanych przez Bank. 2. EKD obejmują: 1) Serwis Internetowy udostępniony pod ogólnie dostępnym adresem internetowym umożliwiający korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem Internetu, w tym składanie wniosków, dostęp do informacji o Rachunkach, dokonywanie Transakcji płatniczych i innych czynności bankowych w ramach wybranych produktów Banku, 2) Serwis Mobilny - umożliwiający korzystanie z usług bankowych przez Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego, w tym dostęp do informacji o Rachunkach i produktach Posiadacza rachunku, dokonywanie Transakcji płatniczych w ramach wybranych produktów Banku, 3) Serwis Telefoniczny umożliwiający korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem Infolinii, w tym składanie wniosków, dostęp do informacji o Rachunkach i produktach Posiadacza rachunku, dokonywanie Transakcji płatniczych, 4) Serwis SMS powiadomienia SMS i o zdarzeniach w EKD w zakresie działań Użytkownika oraz w zakresie zdarzeń na Rachunkach i produktach, do których Użytkownik ma dostęp; zakres wiadomości może zostać zdefiniowany przez Użytkownika indywidualnie bezpośrednio w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego. 3. Rodzaje i zakres Transakcji płatniczych oraz innych czynności bankowych świadczonych za pośrednictwem EKD określa szczegółowo Przewodnik po Bankowości Elektronicznej Meritum Bank (Przewodnik), dostępny na Stronie Internetowej Banku oraz bezpośrednio w Serwisie Internetowym. Zmiana Przewodnika nie stanowi zmiany Regulaminu. 4. Posiadacz rachunku ma możliwość realizacji zleceń przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Serwisu Telefonicznego na warunkach określonych w komunikacie Banku dostępnym na Stronie Internetowej Banku. 5. Oświadczenia woli, Zlecenia płatnicze i wnioski składane za pośrednictwem EKD potwierdzone Pakietem bezpieczeństwa uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści określonej w komunikatach podanych w EKD. 6. Zlecenia płatnicze oraz oświadczenia złożone poprzez EKD, potwierdzone Pakietem bezpieczeństwa uważa się za autentyczne. 7. Treść Zleceń płatniczych złożonych, w trybie określonym w ust. 5, przez Użytkownika i Bank prawnie wiąże wszystkie strony od chwili wykonania zlecenia, z których wykonaniem powstaje skutek opisany w treści stosownego komunikatu podanego przez EKD w toku wykonywania przez Użytkownika danego zlecenia. 8. Każde zamówienie produktu lub usługi Banku złożone za pośrednictwem EKD oznacza przyjęcie przez Posiadacza rachunku warunków użytkowania danego produktu bankowego. 9. Bank ma prawo do zmiany zakresu i rodzaju usług świadczonych za pośrednictwem EKD. O wprowadzonych zmianach Bank będzie informował Posiadacza rachunku poprzez komunikaty zamieszczane na Stronie Internetowej Banku, a także dostępne w Oddziałach Banku. 10. Warunkiem korzystania z EKD przez Posiadacza rachunku jest zawarcie Umowy w zakresie EKD, skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania użytkowanego przez Posiadacza rachunku zgodnie z zaleceniami Banku oraz aktywacja Pakietu bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5 11. Aktywacji Pakietu bezpieczeństwa dokonuje każdy Użytkownik bezpośrednio w Serwisie Internetowym lub w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego. 12. Bank ma prawo odmówić udzielenia dostępu do EKD bez podania przyczyny Każdy Użytkownik posługuje się indywidualnym Pakietem bezpieczeństwa. Bank oferuje trzy Pakiety bezpieczeństwa do wyboru przez Użytkownika: 1) Token oraz Login, 2) Kody SMS, Login, Hasło do logowania oraz Telekod, 3) Bezpieczny podpis elektroniczny wraz z jednym z wybranych przez Użytkownika Pakietów bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 1 i Pakiet bezpieczeństwa obejmuje również wybrany przez Użytkownika jeden z poniższych elementów, niezbędnych do dodatkowej weryfikacji Użytkownika: 1) hasło weryfikacyjne - unikalny ciąg znaków składający się z maksymalnie 20 znaków, zdefiniowany przez Użytkownika, 2) pytania weryfikacyjne - dwa pytania weryfikacyjne wybrane przez Użytkownika z puli pytań zaprezentowanych przez Bank; odpowiedzi na pytania weryfikacyjne mogą składać się z maksymalnie 20 znaków. 3. Bezpieczny podpis elektroniczny może być wykorzystywany wyłącznie do autoryzacji Transakcji płatniczej oraz składania przez Użytkownika wniosków i dyspozycji finansowych i niefinansowych w Serwisie Internetowym. Do logowania Użytkownika do EKD służy jeden z dwóch pozostałych Pakietów bezpieczeństwa wybrany przez danego Użytkownika. 4. Użytkownik może zmienić w dowolnej chwili Hasło do logowania oraz Telekod za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 5. Użytkownik powinien posługiwać się Pakietami bezpieczeństwa w sposób zapewniający zachowanie ich poufności, w szczególności zobowiązany jest do nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. 6. Szczegółowe informacje na temat sposobów uwierzytelniania oraz autoryzacji Transakcji płatniczych w EKD określa Przewodnik Posiadacz rachunku w każdym czasie ma możliwość samodzielnego zdefiniowania/zmiany w EKD w trybie i na zasadach określonych w Przewodniku: 1) nowych Użytkowników, 2) indywidualnych uprawnień Użytkowników do każdego z Rachunków, 3) indywidualnych limitów kwotowych dla każdego Użytkownika. 2. Limity kwotowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązują wyłącznie w EKD i są wspólne dla Serwisu Internetowego, Mobilnego i Telefonicznego. Limity kwotowe mogą obejmować: 1) limit pojedynczej transakcji maksymalna kwota pojedynczej Transakcji płatniczej wykonywanej za pośrednictwem EKD, 2) limit dzienny - maksymalna dzienna kwota Transakcji płatniczych wykonywanych za pośrednictwem EKD 3) limit miesięczny maksymalna miesięczna kwota Transakcji płatniczych wykonywanych za pośrednictwem EKD obowiązująca w miesiącu kalendarzowym. 3. Pierwotne zdefiniowanie w EKD uprawnień i limitów kwotowych, o których mowa w ust. 1-2 następuje na podstawie: 1) dokumentów rejestrowych Posiadacza rachunku - w przypadku zawarcia Umowy drogą korespondencyjną lub w sposób określony w 4 ust. 3, 2) wniosku o Rachunek - w przypadku zawarcia Umowy w Oddziale Banku lub u Pośrednika. 4. Posiadacz rachunku, jak również sam Użytkownik, mają prawo złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dostępu do Rachunków za pośrednictwem EKD. Oświadczenie może być złożone pisemnie lub poprzez Serwis Telefoniczny W przypadku utraty któregokolwiek z elementów Pakietu bezpieczeństwa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zastrzeżenia Pakietu bezpieczeństwa. 2. Przez skuteczne zastrzeżenie Pakietu bezpieczeństwa rozumie się zgłoszenie dokonane telefonicznie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego, w godzinach pracy Infolinii. Informacja o godzinach pracy Infolinii podana jest na Stronie Internetowej Banku. 3. Skuteczne zastrzeżenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego jest tożsame z unieważnieniem certyfikatu kwalifikowanego. Dyspozycje unieważnienia składa się bezpośrednio w centrum certyfikacyjnym, z którego pochodzi certyfikat kwalifikowany, zgodnie z zasadami danego centrum. 4. Posiadacz rachunku ma prawo zablokować dostęp dla danego Użytkownika do danego Rachunku za pośrednictwem EKD. 5. Użytkownik może dokonać blokady dostępu do EKD: 1) samodzielnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego. 6. Po dokonaniu blokady EKD Użytkownik zobowiązany jest dokonać zastrzeżenia Pakietu bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami ust. 2 i W przypadku trzykrotnego błędnego podania danych z Pakietu bezpieczeństwa podczas identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem EKD następuje automatyczna blokada dostępu do EKD. 8. Odblokowanie dostępu przez Użytkownika może nastąpić telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego. 9. W przypadku wystąpienia podejrzeń, że Pakiet bezpieczeństwa mógł trafić w ręce osób nieupoważnionych, Posiadacz rachunku / Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać blokady EKD oraz zastrzeżenia Pakietu bezpieczeństwa. 10. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem EKD przez Użytkownika do Banku treści o charakterze bezprawnym, lub mogących wprowadzić w błąd. 11. Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania EKD w przypadku: 1) wykorzystywania EKD przez Posiadacza rachunku / Użytkownika w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub z obowiązującym w Banku Regulaminem lub przepisami prawa, 2) wykorzystania EKD w celu, który służy wyłącznie zmniejszeniu ich funkcjonalności poprzez celowe ograniczenie jego dostępności lub przeciążenie ich przepustowości, 3) podejrzenia korzystania z EKD przez osoby nieupoważnione,

6 4) podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek nieuprawnionych transakcji. 12. O zablokowaniu EKD w przypadkach, o których mowa w ust. 11, Bank telefonicznie powiadomi Użytkownika przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu EKD byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 13. Bank odblokowuje EKD jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady. Rozdział 6 Karty Karta jest wydawana na wniosek Posiadacza rachunku po zawarciu Umowy. 2. Karta może być wydana w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania Umowy. 3. Warunkiem wydania Karty jest złożenie przez Użytkownika karty podpisanego formularza bankowego zawierającego jego dane osobowe. 4. Użytkownikiem karty może być pełnoletnia osoba fizyczna, wskazana przez Posiadacza rachunku. 5. Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie dowolnej liczby Kart do Rachunku. W ramach jednego Rachunku, każdemu Użytkownikowi karty może zostać wydana tylko jedna Karta. 6. Posiadacz rachunku ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w części dotyczącej Karty składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie dokonał żadnej Operacji przy użyciu którejkolwiek z Kart wydanych do Rachunku. 7. Karta jest własnością Banku i podlega zwrotowi do Banku 1) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, 2) na żądanie Banku z zastrzeżeniem postanowień 17 ust. 4 i 7 oraz 32 ust. 4 pkt Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty, bez podania przyczyny, o czym zawiadomi Posiadacza rachunku telefonicznie lub w formie pisemnej Po podjęciu przez Bank decyzji o przyznaniu Karty, Bank wysyła Użytkownikowi karty nieaktywną Kartę oraz PIN w osobnych przesyłkach pocztowych, na adres korespondencyjny Użytkownika karty. Bank może podjąć decyzję o innym sposobie dostarczenia Karty, o czym powiadomi Posiadacza rachunku. 2. Po otrzymaniu Karty, Użytkownik karty przed jej użyciem zobowiązany jest złożyć na Karcie podpis. 3. Karta może być używana po jej aktywacji, której można dokonać telefonicznie pod numerem Infolinii lub dokonując Kartą Operacji wymagającej użycia numeru PIN Karta umożliwia dokonywanie Operacji: 1) gotówkowych, 2) bezgotówkowych. 2. O możliwości dokonania Operacji przy użyciu Karty w danym punkcie handlowym, usługowym (w tym w sieci Internet) bądź w bankomacie informuje zamieszczone w widocznym miejscu logo i nazwa danego typu karty określonego przez organizację płatniczą widniejącą na karcie. O możliwości dokonywania Kartą Operacji zbliżeniowych informuje umieszczony na awersie lub rewersie symbol zbliżeniowości systemu płatniczego. 3. Użycie Karty powoduje obciążenie Rachunku kwotą dokonanej Operacji. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za wszelkie Operacje dokonane przez Użytkownika karty. 4. Przy użyciu Karty można dysponować środkami pieniężnymi do wysokości salda dostępnego na Rachunku, do którego została wydana Karta, ograniczonego do Miesięcznego Limitu Operacji. 5. W przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty na formularzu przesłanym do Banku drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Miesięczny Limit Operacji będzie ustalony przez Bank, w wysokości podanej na Stronie Internetowej Banku. 6. Wniosek o zmianę Miesięcznego Limitu Operacji Posiadacz rachunku może składać telefonicznie lub pisemnie. Zmiana Miesięcznego Limitu Operacji nie wymaga podpisania aneksu do Umowy, a Bank ma prawo odmówić jego zmiany bez podania przyczyny. 7. Operacje zbliżeniowe do wartości 50 złotych mogą być realizowane bez konieczności Autoryzacji przez Użytkownika Karty za pomocą numeru PIN czy podpisu. 8. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej Operacji zbliżeniowej niewymagającej Autoryzacji przeprowadzanej na terenie Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i wynosi 50 zł, przy czym może zaistnieć konieczność jej Autoryzacji za pomocą numeru PIN. 9. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej Operacji zbliżeniowej przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. 10. Dodatkowe informację dotyczące Operacji zbliżeniowych można uzyskać na Infolinii oraz na Stronie Internetowej Banku. 11. Operacje dokonane Kartą rozliczane są z datą ich otrzymania do rozliczenia przez Bank. Potwierdzeniem rozliczenia Operacji jest wyciąg bankowy, który otrzymuje Posiadacz rachunku. 12. W ramach dostępnych środków na Rachunku oraz Miesięcznego Limitu Operacji można w szczególności dokonywać płatności za towary i usługi (operacje bezgotówkowe) oraz podejmować gotówkę z bankomatów (operacje gotówkowe). Operacje akceptowane są tylko w punktach oznaczonych znakiem akceptacji widniejącym na Karcie. 13. Operacje dokonane przy użyciu Karty są potwierdzane podpisem Użytkownika karty albo kodem PIN, z wyjątkiem Operacji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia Karty, dla których wymagany jest między innymi: numer Karty, data jej ważności oraz kod CVV2 (trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie Karty). 14. Autoryzacja Operacji zbliżeniowej polega na zbliżeniu Karty do czytnika zbliżeniowego po wyświetleniu kwoty operacji na terminalu, przy czym bez względu na wysokość kwoty Operacji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność jej Autoryzacji numerem PIN. 15. Przed dokonaniem pierwszej Operacji zbliżeniowej wymagane jest dokonanie Operacji z użyciem numeru PIN. 16. Przy dokonywaniu Operacji, Użytkownik karty jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego

7 tożsamość na życzenie akceptanta realizującego Operację. 17. Dokonanie Operacji zbliżeniowej może spowodować przekroczenie dostępnego salda na Rachunku. Użytkownik karty zbliżeniowej jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ograniczenia wystąpienia przypadków przekroczenia salda na Rachunku, w tym do zapewnienia środków pozwalających na pokrycie kosztów Operacji, a także opłat i prowizji należnych Bankowi zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 18. Użytkownik karty ma możliwość wyłączenia i ponownego włączenia funkcjonalności zbliżeniowej Karty z anteną zbliżeniową. W przypadku otrzymania Karty wznowionej lub wydania nowej Karty w miejsce utraconej konieczne jest ponowne złożenie przez Użytkownika karty dyspozycji wyłączenia funkcji zbliżeniowej. 19. Akceptant, Oddział Banku, inna upoważniona placówka lub Bankomat mają prawo odmówić dokonania Operacji. Odmowa dokonania Operacji może nastąpić w przypadku: 1) upływu terminu ważności Karty, 2) zastrzeżenia Karty, 3) podania nieprawidłowego numeru PIN lub kodu CVV2, 4) niezgodności podpisu na Karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 5) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty, 6) stwierdzenia posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 7) niemożności uzyskania autoryzacji. 20. Operacje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane (za wyjątkiem sytuacji, gdy akceptujący Operacje umożliwia Użytkownikowi karty wybór waluty Operacji), natomiast rozliczenie tych Operacji pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku dokonywane jest w złotych polskich. Operacje przy użyciu Karty dokonane za granicą w walucie innej niż złoty polski, są przeliczane przez organizację Visa lub MasterCard na złoty polski w oparciu o kurs organizacji Visa lub MasterCard. Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie internetowej Kurs organizacji MasterCard jest prezentowany na stronie internetowej Za przeliczenie Operacji Bank pobiera prowizję zgodnie z Taryfą opłat i prowizji która doliczana jest do wartości Operacji Karta wznawiana jest automatycznie przez Bank na 60 dni przed wygaśnięciem terminu ważności Karty pod warunkiem, że: 1) Karta nie została zastrzeżona, ani nie został zamknięty Rachunek, lub 2) nie została złożona dyspozycja o rezygnacji ze wznowienia Karty, lub 3) Bank nie podjął decyzji o niewznawianiu Karty. 2. Posiadacz rachunku może złożyć pisemnie lub telefonicznie dyspozycję niewznawiania Karty najpóźniej na 60 dni przed upływem terminu ważności danej Karty. 3. Termin ważności Karty to ostatni dzień miesiąca wskazany na Karcie jako data ważności Karty. 4. Karta traci ważność z powodu: upływu terminu jej ważności, uszkodzenia Karty, zastrzeżenia Karty, wymiany Karty na nową, śmierci Użytkownika karty, wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Po utracie ważności Karta powinna zostać niezwłocznie zniszczona w sposób trwały uniemożliwiający jej użycie lub na żądanie Banku zwrócona do Banku. 5. Bank, po wcześniejszej informacji do Posiadacza rachunku, może podjąć decyzję o niewznawianiu Karty i rozwiązaniu Umowy w zakresie karty w przypadku: 1) nieprzestrzegania przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu, 2) zajęcia środków na Rachunku z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko Posiadaczowi rachunku, 3) śmierci Użytkownika karty, 4) nieużywania Karty w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności Karty. 6. Bank wznawia Kartę z tym samym numerem Karty i z tym samym numerem PIN, jednakże zastrzega sobie prawo do: 1) wznowienia Karty z nowym numerem Karty i nowym numerem PIN, 2) zmiany organizacji płatniczej, w ramach której wydawane są Karty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy, przy czym opłaty i prowizje związane z Kartą nie mogą ulec zmianie na gorsze. 7. Po otrzymaniu Karty wznowionej Użytkownik karty jest zobowiązany zniszczyć poprzednią Kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie. 8. Z wnioskiem o wydanie nowej Karty w miejsce utraconej, zniszczonej może wystąpić wyłącznie Posiadacz rachunku. Na jego wniosek Bank wydaje nową Kartę z nowym numerem Karty, nowym numerem PIN i nowym terminem ważności, po wcześniejszym zastrzeżeniu Karty dotychczas funkcjonującej Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) korzystania z Karty zgodnie z umową Karty i Regulaminem, 2) przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 3) nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, 4) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty oraz zniszczenia Karty, 5) nieudostępniania Karty i numeru PIN osobom nieuprawnionym, 6) niezwłocznego powiadomienia Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Operacjach. 2. Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty powinien niezwłocznie zastrzec Kartę, dzwoniąc pod całodobowy numer Infolinii, w przypadku: 1) utraty kradzieży, przywłaszczenia lub zniszczenia Karty, 2) podejrzenia uzyskania dostępu do numeru PIN przez osoby nieuprawnione. W trakcie rozmowy Bank potwierdzi przyjęcie zgłoszenia zastrzeżenia Karty. 3. Zastrzeżona Karta nie może być używana. W miejsce Karty zastrzeżonej, na wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje Kartę z nowym numerem, nowym numerem PIN i nowym terminem ważności. 4. W celu ochrony interesów Posiadacza rachunku oraz ochrony uzasadnionych interesów Banku, w przypadku wystąpienia Operacji lub prób dokonania Operacji, co do których Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one dokonane bez zgody i wiedzy Użytkownika karty, przez

8 osoby do tego nieuprawnione, Bank zastrzega sobie prawo do: 1) telefonicznego kontaktu z Posiadaczem rachunku lub Użytkownikiem karty bez uprzedniego powiadomienia w celu potwierdzenia próby dokonania Operacji, 2) zastrzeżenia Karty bez uprzedniego powiadomienia Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty. 5. Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty: 1) z obiektywnie uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej. 6. Zablokowanie Karty następuje: 1) w przypadku trzykrotnego w kolejności wprowadzenia błędnego numeru PIN podczas dokonywania Operacji, niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN. W celu odblokowania Karty należy skontaktować się telefonicznie w godzinach pracy Infolinii lub pisemnie z Bankiem, 2) w przypadku, o którym mowa w 32 ust O zablokowaniu Karty w przypadkach, o których mowa w ust.5, Bank telefonicznie powiadomi Użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu Karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 8. Bank odblokowuje Karty albo zastępuje je nowymi, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady. 9. Na wniosek Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty możliwe jest zastrzeżenie Karty, zablokowanie Karty i usunięcie blokady Karty. Wniosek o zablokowanie/usunięcie blokady Karty można złożyć telefonicznie lub pisemnie. 10. Użytkownik karty może być objęty ubezpieczeniem na wypadek Operacji nieuprawnionych oraz rabunku środków wypłaconych z Bankomatu o ile informacja taka widnieje w Taryfie opłat i prowizji dla Karty posiadanej przez Użytkownika karty. Rozdział 7 Uprawnienia do dysponowaniem Rachunkiem Posiadacz rachunku może w formie pisemnej udzielić Pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo może zostać złożone: 1) w formie pisemnej i obowiązuje wyłącznie przy Zleceniach płatniczych składanych w Oddziale Banku, 2) poprzez EKD i obowiązuje wyłącznie w EKD z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 3 pkt Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe, przy czym Pełnomocnictwo stałe udzielane jest na Karcie Wzorów Podpisów. 4. Własnoręczność podpisów złożonych za Posiadacza rachunku pod Pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej musi być poświadczona przez: 1) pracownika Banku, lub 2) osoby uprawnionej przez Bank, lub 3) notariusza. 5. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. 6. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku, na podstawie jego pisemnej dyspozycji. 7. Odwołanie Pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia dyspozycji odwołującej Pełnomocnictwo do Banku, a najpóźniej następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank odwołania Pełnomocnictwa, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której Pełnomocnictwo zostało odwołane przez Posiadacza rachunku po złożeniu dyspozycji, lecz przed jej realizacją przez Bank. 8. Pełnomocnictwo wygasa: 1) z chwilą ustania osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji mocodawcy lub Pełnomocnika, niebędącego osobą fizyczną, 2) z chwilą śmierci mocodawcy lub Pełnomocnika, będących osobami fizycznymi, 3) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 4) z chwilą rozwiązania Umowy, w ramach której Pełnomocnictwo zostało udzielone Posiadacz rachunku, na formularzu określanym przez Bank, zwanym dalej Kartą Wzorów Podpisów: 1) składa wzory podpisów i wzór pieczątki firmowej (jeżeli pieczątka jest przez niego stosowana w obrocie gospodarczym), które obowiązują przy składaniu Zleceń płatniczych do Rachunku, 2) wskazuje osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem, które składają swoje wzory podpisów, 3) określa kombinację podpisów wymaganą dla ważności Zlecenia płatniczego, 4) określa zakres upoważnienia/pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem, jeżeli jest inny niż określony w ust Karta Wzorów Podpisów, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku składania Zleceń płatniczych za pośrednictwem EKD. 3. Własnoręczność podpisów osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem złożonych na Karcie Wzorów Podpisów, z zastrzeżeniem ust. 4, wymaga poświadczenia przez: 1) pracownika Banku, lub 2) osoby uprawnionej przez Bank, lub 3) notariusza. 4. Osoby reprezentujące Posiadacza rachunku, niebędące Pełnomocnikami, których własnoręczność podpisów została potwierdzona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, mogą potwierdzać własnoręczność podpisów złożonych na Karcie Wzorów Podpisów przez pozostałe osoby. 5. W przypadku, gdy do zawarcia Umowy doszło drogą korespondencyjną, u Pośrednika lub w sposób określony w 4 ust. 3, Karta Wzorów Podpisów składana jest przy pierwszym realizowaniu Zlecenia płatniczego w Oddziale Banku. 6. Dysponowanie Rachunkiem przez osoby wskazane na Karcie Wzorów Podpisów obejmuje następujące czynności: 1) dysponowania środkami pieniężnymi na Rachunku, 2) otwieranie i zamykanie Rachunków pod warunkiem, że będą to Rachunki Posiadacza rachunku,

9 3) składanie wniosków o wydanie zaświadczeń, opinii i informacji o stanie Rachunku. 7. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie złoży w Oddziale Banku odrębnych Kart Wzorów Podpisów do kolejnych otwieranych na jego rzecz Rachunków, wzory podpisów złożone w Oddziale Banku w związku z prowadzeniem Rachunku przyjmuje się, jako obowiązujące do pozostałych Rachunków. 8. Karta Wzorów Podpisów ważna jest do czasu jej pisemnego odwołania przez Posiadacza rachunku. 9. Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Oddziale Banku nową Kartę Wzorów Podpisów w przypadku: 1) utraty uprawnień do dysponowania Rachunkiem przez osoby wymienione w Karcie Wzorów Podpisów, 2) zmiany nazwy (firmy), 3) wzoru używanej pieczątki firmowej. Rozdział 8 Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Posiadacz rachunku jest uprawniony, w ramach obowiązujących przepisów prawa, do swobodnego dysponowania wolnymi środkami pieniężnymi znajdującymi się na jego Rachunku, o ile w Umowie nie zostaną zawarte postanowienia ograniczające tę swobodę. 2. Bank wykonuje Zlecenia płatnicze złożone przez Posiadacza rachunku do wysokości wolnych środków na Rachunku. 3. W przypadku, wystąpienia zadłużenia powstałego na Rachunku bez upoważnienia ze strony Banku, w szczególności z tytułu obciążenia Rachunku należnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, Operacjami wcześniej zrealizowanymi Kartą, obciążeniami z tytułu ubezpieczeń, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do spłaty zadłużenia w dniu jego powstania. 4. Brak spłaty zadłużenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 powoduje, iż od następnego dnia kalendarzowego staje się ono zadłużeniem przeterminowanym. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Bank ma prawo do: 1) zablokowania środków wraz z należnymi odsetkami na innych Rachunkach prowadzonych przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku do czasu spłaty zadłużenia, lub 2) pobrania należności z tytułu zadłużenia wraz z należnymi odsetkami z innych Rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych przez Bank przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych realizowanych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej, lub 3) wszczęcia postępowania mającego na celu odzyskanie należności. 6. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki według stawki obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego z tytułu nieterminowej spłaty kredytu w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP Rozliczenia na Rachunkach są wykonywane na podstawie Zleceń płatniczych wydawanych w formach dopuszczonych przez Bank. 2. Szczegółowe zasady realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, w tym przelewów transgranicznych, określone są w treści Zlecenia płatniczego oraz na Stronie Internetowej Banku. 3. Na podstawie złożonych Zleceń płatniczych, Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 4. Rozliczenia gotówkowe (wpłaty i wypłaty) Bank realizuje na podstawie Zlecenia płatniczego złożonego: 1) ustnie potwierdzonego podpisem osoby uprawnionej do dysponowania Rachunkiem zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów na wydruku potwierdzającym dokonanie rozliczenia gotówkowego, 2) na odpowiednim formularzu Banku podpisanym przez osobę uprawnioną do dysponowania Rachunkiem zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów. 5. Rozliczenia bezgotówkowe mogą być dokonywane w formie polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zapłaty Kartą, a także innych dyspozycji obciążeniowych złożonych na obowiązujących w Banku formularzach lub innych znajdujących się w ofercie, zaakceptowanych przez Bank. 6. Złożenie przez Posiadacza rachunku podpisu na wypełnionym formularzu Zlecenia płatniczego oznacza autoryzację, tj. udzielenie Bankowi zgody przez Posiadacza rachunku na realizację tego zlecenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku złożenia Zlecenia płatniczego za pośrednictwem EKD obowiązują odrębne zasady autoryzacji, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej z Posiadaczem rachunku Umowie w zakresie EKD. 8. Bank realizuje Zlecenia płatnicze (uznaniowe i obciążeniowe) identyfikując strony rozliczenia na podstawie unikatowego identyfikatora jakim jest numer rachunku bankowego, zgodny ze standardami NRB/IBAN, wskazany w Zleceniach płatniczych. 9. Za podstawę identyfikacji w rozliczeniach międzybankowych przyjmuje się unikatowy identyfikator jakim jest numer rachunku bankowego w standardzie NRB/IBAN. 10. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Posiadacza rachunku jest nieprawidłowy Bank nie ponosi odpowiedzialności na podstawie 30 ust. 4 i 5. Osoba składająca Zlecenie płatnicze ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego jego wypełnienia. 11. Bank ma prawo odmówić wykonania autoryzowanego Zlecenia płatniczego: 1) jeżeli zaistnieją wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej Zlecenie płatnicze lub autentyczności Zlecenia płatniczego, 2) gdy w treści Zlecenia płatniczego stwierdzono nieprawidłowości uniemożliwiające jego prawidłową realizację, 3) gdy możliwość lub obowiązek odmowy wynika z odrębnych przepisów. 12. W celu ochrony interesów Posiadacza rachunku oraz ochrony uzasadnionych interesów Banku, w przypadku wystąpienia Zlecenia płatniczego lub prób dokonania Zlecenia płatniczego, co do których Bank powziął uzasadnione podejrzenia, iż są one dokonane bez zgody i wiedzy Posiadacza rachunku, przez osoby do tego nieuprawnione, Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania Zlecenia płatniczego do czasu telefonicznego kontaktu z Posiadaczem rachunku bez uprzedniego powiadomienia w celu potwierdzenia próby dokonania Zlecenia płatniczego.

10 13. Bank w najbliższym możliwym terminie informuje Posiadacza rachunku w formie pisemnej lub elektronicznej o odmowie wykonania Zlecenia płatniczego, podając, jeżeli jest to możliwe powód odmowy oraz procedurę sprostowania błędów, które spowodowały odmowę chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. 14. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej Zlecenie płatnicze w imieniu Posiadacza rachunku na podstawie dokumentu tożsamości oraz dodatkowych dokumentów. 15. Bank nie realizuje rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych na podstawie czeków oraz nie przyjmuje weksli do inkasa. 16. Wpłata/Wypłata gotówkowa może być dokonana: 1) w Oddziale Banku o ile Bank udostępnia taki sposób złożenia zlecenia, 2) w inny sposób określony w komunikacie. 17. Wypłaty gotówkowe mogą wymagać awizowania według zasad określonych w Taryfie opłat i prowizji, gdzie Bank określa: 1) wysokość kwoty gotówki, której wypłata wymaga uprzedniego awizowania, 2) okres wyprzedzenia, z jakim Posiadacz rachunku powinien zgłosić w Banku wypłatę. 18. Bank zastrzega sobie możliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania - wypłaty nieawizowane w kwocie przekraczającej limity awizowania wypłat, realizowane są w przypadku posiadania przez Oddział Banku zapasu gotówki gwarantującej niezakłócone funkcjonowanie. 19. Bank ma prawo odmowy przyjęcia dyspozycji awizowania gotówki, o którym mowa w ust. 17, jeżeli na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku nie ma wystarczających środków na dokonanie wypłaty oraz pobranie należnych Bankowi prowizji. 20. Dyspozycja awizowania gotówki może zostać złożona przez Posiadacza rachunku w Oddziale Banku, w którym wypłata ma zostać zrealizowana. Dyspozycja awizowania gotówki w Oddziale Banku musi być złożona w formie pisemnej. 21. W przypadku braku możliwości realizacji wypłaty gotówkowej w nominałach awizowanych przez Posiadacza rachunku Bank zastrzega sobie możliwość wypłaty w innych nominałach Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego jest dzień, w którym Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank. W przypadku gdy Bank otrzymuje Zlecenie płatnicze Posiadacza rachunku w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego Dnia roboczego po tym dniu z wyłączeniem zlecenia przelewów na rachunki prowadzone w Banku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3-6 oraz 10 ust. 4 Bank zobowiązuje się do realizacji Zleceń płatniczych Posiadacza rachunku niezwłocznie w dniu ich złożenia, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu jego realizacji. 3. Zlecenia przelewów na rachunki prowadzone w Banku złożone po godzinie są realizowane w dniu kalendarzowym następującym po dniu złożenia zlecenia. 4. Zlecenia przelewów krajowych ELIXIR złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 5. Zlecenia przelewów krajowych SORBNET złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 6. Zlecenia przelewów (poleceń wypłaty) w obrocie dewizowym złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 7. Jeżeli Posiadacz rachunku wydaje zlecenie przelewu z przyszłą datą realizacji, to podaną datę uważa się za dzień otrzymania zlecenia. W przypadku gdy podana data przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie zostanie zrealizowane z datą kolejnego Dnia roboczego, za wyjątkiem zleceń przelewów na rachunki prowadzone w Banku, które zostaną zrealizowane tego samego dnia. 8. W przypadku złożenia zlecenia przelewu środków z datą przyszłą, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia na Rachunku środków w wysokości niezbędnej do jego realizacji i umożliwiającej pobranie opłat i prowizji, najpóźniej na koniec dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień wykonania zlecenia. 9. Realizacja Zleceń płatniczych przez Bank odbywa się według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia kilku Zleceń płatniczych jednocześnie Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności ich realizacji. 10. Bank przekazuje Odbiorcy zlecenia pełną kwotę otrzymanego Zlecenia płatniczego, a prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są odrębnie z Rachunku bez potrącenia z kwoty Zlecenia płatniczego. 11. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego ze Zleceniem płatniczym zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji / zgody Posiadacza rachunku i bez względu na czas, jaki upłynął od daty błędnego lub niezgodnego ze Zleceniem płatniczym zapisu księgowego. O dokonanych korektach Bank informuje Posiadacza rachunku na wyciągu bankowym. 12. Złożone w Banku Zlecenia płatnicze mogą zostać odwołane przez Posiadacza rachunku wyłącznie, jeżeli uzgodnią to między sobą Bank i Posiadacz rachunku. 13. Obciążenie Rachunku Posiadacza rachunku kwotą Transakcji płatniczej następuje z Datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym Rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą Transakcji płatniczej. 14. Posiadacz rachunku może zrezygnować z realizacji zlecenia przelewu z datą przyszłą nie później niż do końca dnia kalendarzowego poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania zlecenia Uznanie Rachunku Posiadacza rachunku następuje z Datą waluty w tym dniu, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych do Banku z zastrzeżeniem, że Zlecenie płatnicze będzie zawierało niezbędne dane umożliwiające zaksięgowanie środków pieniężnych na odpowiednim Rachunku. 2. Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku kwotę Zlecenia płatniczego niezwłocznie po uznaniu tą kwotą Rachunku.

11 25 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 4 oraz 10 ust. 4, do realizacji Transakcji walutowej stosuje się odpowiednio obowiązujące w chwili ich realizacji kursy kupna / sprzedaży walut wymienialnych ustalane i ogłaszane przez Bank w Tabeli Kursów Walut. 2. Kursy walutowe w Tabeli Kursów Walut ustalane są według następujących zasad: 1) kursy kupna i sprzedaży walut, ustalane są procentowo w odniesieniu do kursów poszczególnych walut na rynku międzybankowym, 2) Tabela Kursów Walut jest zestawieniem kursów średnich, kursów kupna i sprzedaży Banku dla walut wymienialnych oraz kursów średnich NBP, przygotowywanym w każdy Dzień roboczy, 3) Tabela kursów ustalana jest na początek każdego Dnia roboczego, 4) kurs dla każdej waluty wymienialnej stosowanej przez Bank, ustalany jest przez Bank w oparciu o kursy poszczególnych walut na rynku międzybankowym, obowiązujące w momencie tworzenia Tabeli Kursów Walut i powiększany lub pomniejszany o marżę Banku, obowiązującą w momencie tworzenia Tabeli. 3. W przypadku Transakcji walutowych realizowanych w Serwisie Internetowym spełniających minimalne wymagania w zakresie kwoty oraz waluty określone przez Bank w komunikatach (ofercie) Banku dostępnych na Stronie Internetowej Banku stosuje się odpowiednio obowiązujące w chwili ich realizacji kurs kupna / sprzedaży walut udostępniony w Serwisie Internetowym, uzależniony od wielkości zawieranej transakcji. 4. Posiadacz rachunku może, w formach dopuszczonych przez Bank, negocjować kurs waluty wymienialnej po którym zostanie zrealizowana Transakcja walutowa, o ile spełnione pozostaną minimalne wymagania w zakresie kwoty i waluty Transakcji walutowej podlegającej negocjacjom określone w przez Bank w komunikatach (ofercie) Banku dostępnych w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku. 5. Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp za pośrednictwem Serwisu Internetowego do możliwości negocjowania kursu wymiany waluty, o której mowa w ust. 3, pod warunkiem złożenia za pośrednictwem Serwisu Internetowego Stałej dyspozycji negocjowania kursów walut i/lub oprocentowania lokat potwierdzonej Pakietem Bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem postanowień 10 ust Kursy walutowe podawane są z dokładnością do 4 miejsc po przecinku dla jednej jednostki walutowej z określeniem nazwy waluty wymienialnej oraz jej symbolu. 7. Kursy walut mogą ulegać zmianie w ciągu Dnia roboczego i podawane są do wiadomości w bieżącej Tabeli Kursów Walut dostępnej w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. 8. W przypadku, gdy wpływ na Rachunek został dokonany w walucie innej niż waluta Rachunku, Bank dokonuje przewalutowania wpływu na walutę Rachunku: 1) po kursie kupna waluty wymienialnej w przypadku, gdy wpływ na Rachunek prowadzony w złotych nastąpił w innej walucie, 2) po kursie sprzedaży waluty wymienialnej w przypadku, gdy wpływ na Rachunek prowadzony w walucie wymienialnej nastąpił w złotych. 9. W przypadku, gdy wpływ na Rachunek w walucie wymienialnej nastąpił w innej walucie wymienialnej, Bank dokonuje przewalutowania wpływu na złote po kursie kupna waluty wymienialnej, a następnie kwoty w złotych na walutę Rachunku po kursie sprzedaży waluty Rachunku Bank może odmówić wykonania Zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemów komputerowych, uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i prowadzenie bieżącej obsługi Posiadacza rachunku, do momentu usunięcia awarii. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie mają zastosowania postanowienia 23. Rozdział 9 Opłaty i prowizje Za czynności związane z prowadzeniem Rachunku, wydaniem i obsługą Karty, udostępnieniem EKD, odzyskaniem środków w przypadku, o którym mowa w 22 ust.10 oraz z wykonywaniem Zleceń płatniczych oraz innych czynności bankowych Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji chyba, że strony Umowy postanowią inaczej. 2. Bank w ciężar dostępnego salda na Rachunku bankowym obciąża Rachunek kosztami z tytułu opłat i prowizji należnych za wykonanie Transakcji płatniczych i innych czynności bankowych bez zgody Posiadacza rachunku. 3. Wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie. 4. Zmiana wysokości opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe może nastąpić w przypadku, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) zmiana stóp oprocentowania, o których mowa w 9, 2) zmiana przepisów wpływających bezpośrednio na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, 3) zmiana zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, 4) zmiana wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą Rachunków i powiązanych z nimi usług. 5. Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku. 6. O zmianie Taryfy opłat i prowizji Bank będzie bez zbędnej zwłoki informował Posiadacza rachunku zamieszczając informację o jej zmianie na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. 7. W przypadku, kiedy Bank wprowadzi nowe dodatkowe usługi, z których Posiadacz rachunku / Użytkownik karty będzie mógł skorzystać dobrowolnie, Bank uzupełni Taryfę opłat i prowizji o te usługi oraz ich koszt. Zmiana ta nie będzie stanowiła zmiany dotychczasowych warunków Umowy. Skorzystanie przez Posiadacza rachunku / Użytkownika karty z nowych dodatkowych usług będzie oznaczało akceptację przez Posiadacza rachunku ich warunków i kosztów. 8. Pobrane przez Bank opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi. Rozdział 10 Wyciągi z Rachunku oraz uzgadnianie salda Rachunku Informacje związane z realizacją Transakcji płatniczych i wykonywaniem innych czynności bankowych są

12 potwierdzane wyciągami bankowymi, dostarczanymi z częstotliwością i w sposób określony w Umowie obejmującymi informacje: 1) umożliwiające Posiadaczowi rachunku zidentyfikowanie Transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach Odbiorcę 2) o wysokości kwoty Transakcji płatniczej w walucie, w której obciążono Rachunek lub walucie w której zostało złożone Zlecenie płatnicze, 3) o wysokości wszelkich należnych opłat i prowizji z tytułu dokonanej Transakcji płatniczej, 4) o wysokości Kursu walutowego zastosowanego dla danej Transakcji płatniczej, oraz o wysokości kwoty Transakcji płatniczej jeśli wiązała się ona z przeliczeniem waluty, 5) o Dacie waluty zastosowanej przy obciążeniu Rachunku, lub dacie otrzymania Zlecenia płatniczego. 2. Bank ma prawo nie wysyłać wyciągu bankowego w przypadku braku obrotów na Rachunku w okresie objętym wyciągiem. 3. W przypadku wyboru przez Posiadacza Rachunku dostarczania wyciągów bankowych pocztą elektroniczną: 1) Posiadacz rachunku może wskazać wyłącznie jeden adres poczty elektronicznej, na który będą dostarczane wyciągi bankowe, 2) Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od zobowiązania dostarczania wyciągów bankowych pocztą elektroniczną, jeśli rozwiązanie techniczne, zastosowane po stronie skrzynki pocztowej Posiadacza rachunku, trwale uniemożliwia skuteczne dostarczenie wyciągu bankowego lub Bank z powodów technicznych nie będzie w stanie prawidłowo wywiązać się ze zobowiązania. W takiej sytuacji Bank zobowiązuje się powiadomić bez zbędnej zwłoki Posiadacza rachunku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez EKD o konieczności określenia alternatywnego sposobu przekazywania przez Bank wyciągów bankowych. Do czasu ustalenia ostatecznej formy dostarczania wyciągów bankowych będą one przekazywane zwykłą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. Rozdział 11 Zobowiązania Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku zobowiązany jest 1) do niezwłocznego zawiadamiania Banku w formie pisemnej, o wszelkich istotnych dla Umowy zmianach, a w szczególności o: a) zmianie adresu i/lub nazwy, b) zmianie osób oraz danych osobowych, numerów telefonów kontaktowych i adresu poczty elektronicznej osób reprezentujących Posiadacza rachunku / Użytkowników kart / Pełnomocników, c) odwołaniu lub wygaśnięciu udzielonych Pełnomocnictw, d) utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, e) zmianie statusu dewizowego, f) ogłoszeniu upadłości Posiadacza rachunku, g) likwidacji Posiadacza rachunku, h) stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych, z zastrzeżeniem 30 ust. 9, 2) do udzielania na każde żądanie / wezwanie Banku wyjaśnień w sprawach związanych z: a) Transakcjami płatniczymi dokonywanymi na Rachunku, b) Rachunkami prowadzonymi na jego rzecz przez Bank. 3) sprawować kontrolę korzystania z Instrumentów płatniczych, przez poszczególnych Użytkowników kart / Użytkowników / Pełnomocników, w szczególności przestrzegania przez nich Regulaminu, za co w pełni ponosi odpowiedzialność Posiadacz rachunku, 4) do utrzymywania na Rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot złożonych Zleceń płatniczych i Operacji dokonanych wszystkimi Kartami wydanymi do tego Rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat i prowizji, 2. Zmiana danych Użytkownika karty zawartych na Karcie powoduje konieczność wydania nowej Karty. Koszty związane z wydaniem nowej Karty ponosi Posiadacz rachunku. 3. Bank ma prawo żądać od Posiadacza rachunku aktualizacji danych, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a i g. Rozdział 12 Odpowiedzialność Stron Bank zapewnia bezpieczeństwo Transakcji płatniczych wykonywanych przy wykorzystaniu Instrumentów płatniczych z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Posiadacz rachunku oraz Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa Instrumentów płatniczych. 3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa Instrumentów płatniczych zamieszczone są na Stronie Internetowej Banku. 4. W przypadku gdy Zlecenie płatnicze jest inicjowane przez Posiadacza rachunku, Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia płatniczego z przyczyn leżących po stronie Banku, z zastrzeżeniem postanowień 22 ust.8 chyba że udowodni, że rachunek banku Odbiorcy został uznany następnego Dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego przez Bank. 5. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ust. 4 niezwłocznie przywraca obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia płatniczego. 6. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji płatniczej zainicjowanej przez Posiadacza rachunku Bank na jego wniosek podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Transakcji płatniczej i powiadamia Posiadacza rachunku o ich wyniku. 7. Odpowiedzialność Banku określona w ust. 4 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Posiadacz rachunku w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji płatniczej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji płatniczej Bank jest obowiązany niezwłocznie przywrócić obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja płatnicza. 8. Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza rachunku spowodowane przez

13 nieterminowe wykonanie Zlecenia płatniczego oraz za realizację Zleceń płatniczych złożonych przy wykorzystaniu Instrumentu płatniczego, który został uprzednio skutecznie zastrzeżony przez Użytkownika / Użytkownika karty. Z tytułu naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego wykonania Zlecenia płatniczego Bank zapłaci Posiadaczowi rachunku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych wyliczonych od kwoty Zlecenia płatniczego za każdy dzień opóźnienia. 9. W przypadku kiedy Posiadacz rachunku nie dokona powiadomienia Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych w terminie od dnia obciążenia Rachunku bądź od dnia w którym Transakcja płatnicza miała być wykonana, do dnia potwierdzenia przez Posiadacza rachunku rocznego salda Rachunku za rok, w którym wymienione Transakcje płatnicze miały miejsce roszczenia Posiadacza rachunku wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji płatniczych wygasają. 10. Bank nie ponosi odpowiedzialności : 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji płatniczej spowodowanego zaistnieniem okoliczności traktowanych jako siła wyższa lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa, 2) za szkody spowodowane: a) opóźnieniem wynikającym z wad transmisji, awarii systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisji danych, systemów zasilania oraz opóźnień wynikłych z działania poczty lub telekomunikacji, b) zniekształceniem Zlecenia płatniczego lub brakiem możliwości komunikacji za pośrednictwem określonego elektronicznego kanału komunikacji w przypadku, gdy przyczyna spowodowana została przez wadliwe działanie infrastruktury informatycznej lub komunikacyjnej, za którą Bank nie ponosi odpowiedzialności, c) wadliwym działaniem Bankomatów i innych urządzeń akceptujących Karty, d) złożeniem Zlecenia płatniczego niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, 3) straty/szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w przypadku nie wywiązania się przez niego z obowiązku, o którym mowa w 29 ust. 1, 4) za odmowę realizacji Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku na skutek niezachowania warunków wskazanych w Umowie, Taryfie opłat i prowizji i Regulaminie, 5) za skutki zrealizowania Zlecenia płatniczego, jeżeli zostało ono zrealizowane zgodnie ze wskazówkami i danymi zawartymi w zleceniu złożonym przez Posiadacza rachunku, 6) za ograniczenie dostępu do produktów i usług na czas wymagany do zapewnienia bezpieczeństwa lub konserwacji EKD, 7) za szkodę powstałą w wyniku dotarcia przesłanych przez Bank za pomocą faksu informacji do osób nieuprawnionych, w przypadku, gdy zostaną one wysłane zgodnie z danymi kontaktowymi Posiadacza rachunku podanymi Bankowi, 8) za skutki wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego poza EKD, 9) za działanie lub zaniechanie działań centrów certyfikacyjnych, w tym nieskuteczne zastrzeżenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, 10) za zawartość stron internetowych niestanowiących własności Banku, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej Banku, 11) za Operacje dokonane przy użyciu numeru PIN lub Karty udostępnionej osobie nieuprawnionej, 12) za Operacje dokonane na odległość z wykorzystaniem Karty bez jej fizycznego przedstawienia, 13) za brak możliwości dokonania Operacji z przyczyn niezależnych od Banku, w tym przyczyn o charakterze technicznym. Rozdział 13 Reklamacje Posiadacz rachunku / Użytkownik / Użytkownik karty ma prawo do składania reklamacji: 1) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego, lub 2) faxem na numer podany na Stronie Internetowej Banku, lub 3) w poczcie wewnętrznej za pośrednictwem EKD, lub 4) osobiście w Oddziale Banku, lub 5) pisemnie na adres Banku: Alior Bank SA, Departament Operacji, ul. Postępu 18B, Warszawa. 2. Posiadacz rachunku / Użytkownik / Użytkownik karty zobowiązany jest dostarczyć Bankowi wszelkie informacje oraz dokumentację dotyczącą składanej reklamacji (tj. rachunki, faktury, oświadczenia) oraz współpracować z Bankiem do czasu zakończenia procedur reklamacyjnych, obowiązujących Bank. 3. Bank rozpatruje reklamacje w terminie 10 Dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów wymaganych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga skontaktowania się przez Bank z podmiotami zewnętrznymi niezależnymi od Banku. 4. Bank może podjąć decyzję o uznaniu Rachunku reklamowaną kwotą do czasu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia braku uzasadnienia uznania reklamacji, Bank obciąża Rachunek sporną kwotą wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami określonymi w Taryfie opłat i prowizji. 5. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, ustalony każdorazowo z Posiadaczem rachunku / Użytkownikiem / Użytkownikiem karty. Rozdział 14 Rozwiązanie Umowy i dokonywanie zmian w Umowie Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie z zastrzeżeniem postanowień ust Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku uzyskania przez Bank informacji o podwyższeniu ryzyka obsługi Posiadacza rachunku, czyli ryzyka związanego z

14 wykorzystaniem Rachunku do działań niezgodnych z prawem, z dniem otrzymania tej informacji. 3. Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, do których należą: 1) podanie przez Posiadacza rachunku nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, 2) składanie Zleceń płatniczych przekraczających wysokość salda, 3) stwierdzenie zagrożenia upadłością, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie likwidacji Posiadacza rachunku lub wszczęcie postępowania naprawczego, 4) przedstawianie przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 5) naruszanie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty lub Użytkownika lub Pełnomocnika warunków Umowy i postanowień Regulaminu, 6) uchylania się przez Posiadacza rachunku od udzielania Bankowi wyjaśnień, o których mowa w 29 ust. 1, 7) braku obrotów na Rachunku (oprócz okresowego dopisywania i wypłaty odsetek) utrzymującego się przez okres co najmniej 3 miesięcy, 8) utrata uprawnień lub zaniechanie przez Posiadacza rachunku prowadzenia działalności, 9) postawienia Posiadacza rachunku w stan upadłości, 10) likwidacja Posiadacza rachunku, 11) używania Instrumentów płatniczych niezgodnie z warunkami ich użytkowania, 12) wycofania z oferty Banku określonego produktu lub usługi, 4. Bank wypowiadając Umowę przekazuje Posiadaczowi rachunku pisemną informację o saldzie Rachunku, wzywając jednocześnie do: 1) potwierdzenia wysokości salda, 2) zwrotu lub trwałego zniszczenia wydanych Kart uniemożliwiając ich użycie nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, 3) określenia sposobu zadysponowania środkami, 4) spłaty zaległych opłat i prowizji w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku nie zadysponował saldem zamkniętego Rachunku do upływu okresu wypowiedzenia, Bank przeksięguje saldo na nieoprocentowany rachunek Banku Regulamin sporządzony jest w języku polskim. 2. Treść Regulaminu udostępniana jest w postaci elektronicznej na Stronie Internetowej Banku. Posiadacz rachunku ma możliwość jej pobrania, przechowania i odtworzenia. 3. Bank na wniosek Posiadacza rachunku, w trakcie obowiązywania Umowy, w każdym czasie udostępnia: 1) obowiązujące postanowienia Umowy oraz Regulaminu, 2) za dodatkową opłatą określoną w Taryfie opłat i prowizji, informacje dotyczące Rachunku i wykonanych Transakcji płatniczych w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku informacji bądź w sposób określony we wniosku. 4. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy lub Umowy rachunku, 2) zmiany zakresu usług lub technologii związanych z Kartą, 3) zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów i usług związanych z Umową, 4) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług związanych z Umową. 5. W przypadku wprowadzenia w Banku zmian, o których mowa w ust. 4, Bank prześle Posiadaczowi rachunku informację o zmianach w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. Treść zmian dostępna będzie również w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku i wiążą one Bank oraz Posiadacza rachunku chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz rachunku złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu. 6. W przypadku, kiedy Bank wprowadzi nowe dodatkowe usługi, z których Posiadacz rachunku będzie mógł skorzystać dobrowolnie, Bank uzupełni Regulamin o regulacje dotyczące tych usług i powiadomi o tym Posiadacza rachunku. 7. Zmiany dokonane w zakresie: 1) wprowadzenia nowych produktów lub usług, w szczególności wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej, 2) Taryfy opłat i prowizji, w tym jej nazwy, 3) treści Regulaminu, w tym jego nazwy nie wymagają podpisania aneksu do Umowy. Rozdział 15 Postanowienia końcowe 34 Dla określonych rodzajów Rachunków bankowych i Instrumentów płatniczych, Bank może wydawać regulaminy szczegółowe określające warunki ich prowadzenia i wydawania Wszelka korespondencja jest wysyłana przez Bank na ostatni adres do korespondencji podany przez Posiadacza rachunku z zastrzeżeniem 33 ust Bank zastrzega sobie prawo odmowy ustanowienia adresu korespondencyjnego na skrytkę pocztową, adres Oddziału Banku, Pośrednika lub adres poza granicami Polski. 3. Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, będą traktowane jako doręczone Posiadaczowi rachunku. 4. Korespondencję uważa się za dostarczoną po upływie 14 dni od daty wysłania. Dotyczy to także korespondencji wysłanej za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub na podany przez Posiadacza rachunku adres poczty elektronicznej. 5. Raz w roku Bank przesyła Posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej lub pisemnie, na adres wskazany Bankowi na piśmie przez Posiadacza rachunku, potwierdzenie salda rachunku. Stwierdzone w potwierdzeniu salda rachunku niezgodności Posiadacz rachunku powinien zgłosić w Banku w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Brak zastrzeżenia salda po tym terminie będzie traktowane, jako uzgodnienie stanu salda Rachunku. 36.

15 1. Bank ma prawo dokonania niezbędnych przerw w dostępie do określonego Serwisu EKD w związku z jego konserwacją lub jego modyfikacją. O powyższym fakcie Posiadacz rachunku będzie informowany na Stronie Internetowej Banku oraz na stronie logowania do Serwisu Internetowego. 2. Termin stałej przerwy technicznej w dostępie do EKD podany jest w Przewodniku Językiem stosowanym w relacjach Banku z Posiadaczem rachunku jest język polski. 2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 3. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku. 4. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do złożenia skargi na Bank do Komisji Nadzoru Finansowego 5. Bank jest uprawniony do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Posiadaczem rachunku lub Użytkownikiem karty oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem rachunku lub Użytkownikiem karty, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości osób reprezentujących Posiadacza rachunku. 38. Nadzór nad Bankiem, zarejestrowanym pod numerem , sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

16 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października 2015 roku na inny, nie późniejszy niż 30 listopada 2015 roku, Bank poinformuje Klientów o dacie obowiązywania Regulaminu w odrębnej komunikacji. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 109 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U r., poz. 128) w związku z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014 r., poz. 121 z późn. zm). 3. Regulamin uwzględnia zasady realizacji usług płatniczych określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873), z zastosowaniem uprawnień przewidzianych w art. 16 oraz art. 33 tej ustawy. 2 Definicje Jeśli z treści nie wynika inaczej, przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: Apostille jednolita, uproszczona forma uwierzytelniania zagranicznych dokumentów urzędowych; Bank Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Beneficjenta bank rozliczający z odbiorcą otrzymane od Banku polecenie uznania rachunku; Bank Dłużnika Bank; Bank korespondent bank prowadzący w swoich księgach rachunek Banku w określonej walucie lub bank, dla którego Bank prowadzi w swoich księgach rachunek w określonej walucie; Bank otrzymujący bank, do którego bank zlecający przesyła dyspozycję polecenia wypłaty na rzecz wskazanego Beneficjenta. Bank otrzymujący może występować w charakterze banku pośredniczącego lub banku Beneficjenta; Bank Wierzyciela bank, w którym Wierzyciel posiada swój rachunek bankowy; Bank zlecający bank, który zleca rozliczenie transakcji na rzecz wskazanego Beneficjenta. Bank zlecający może występować w charakterze banku pośredniczącego lub banku zleceniodawcy danej transakcji; Bank Zleceniodawcy Bank; Bankowość Internetowa usługa zapewniająca dostęp do informacji o produktach oraz możliwość składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową, opisana w Regulaminie Kanałów Elektronicznych; Bankowość Telefoniczna usługa zapewniająca dostęp do informacji o Produktach Użytkownika Bankowości Telefonicznej lub Klienta oraz możliwość składania dyspozycji w przypadku podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym, opisana w Regulaminie Kanałów Elektronicznych; BIC - (Bank Identifier Code) kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication); Contact Center jednostka Banku świadcząca telefoniczną obsługę dla aktualnych oraz potencjalnych Klientów Banku w zakresie informacji, sprzedaży i transakcji; rozmowy telefoniczne w Contact Center są rejestrowane. Data waluty dzień roboczy, w którym dokonano obciążenia lub uznania rachunku Banku w związku z otrzymanym lub wysłanym Przelewem Zagranicznym/ Walutowym. Data waluty dotyczy wyłącznie Banku i współuczestniczącego w danej operacji Banku korespondenta; Data wpływu dzień roboczy w którym Bank otrzymał środki na uznanie wskazanego rachunku Klienta od banku zlecającego; Data wykonania dzień roboczy wskazany przez Klienta, w którym Bank rozpocznie przetwarzanie zlecenia Przelewu Zagranicznego/Walutowego. W przypadku braku odmiennego wskazania, datą wykonania jest Dzień otrzymania zlecenia płatniczego. Data wykonania może być datą przyszłą. W przypadku poleceń zawierających błędne dane, Dniem otrzymania zlecenia płatniczego jest dzień otrzymania informacji pozwalających usunąć błędy, ustalaną analogicznie do zasad wymienionych powyżej; Dłużnik Klient; Dostawca bank lub inny podmiot uprawniony na podstawie UUP do świadczenia usług płatniczych na rzecz Posiadacza lub odbiorcy; Dzień otrzymania zlecenia płatniczego Dzień Roboczy, w którym dane zlecenie, złożone przez Posiadacza, zostało otrzymane przez Bank, a w przypadku, kiedy zlecenie takie zostało otrzymane po godzinie określonej w Wykazie Godzin Przyjmowania Dyspozycji kolejny Dzień Roboczy; Dzień realizacji dyspozycji dzień, w którym Bank obciąża rachunek Klienta z tytułu zleconego Przelewu Krajowego lub Przelewu Zagranicznego/Walutowego; Dzień roboczy każdy dzień, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; z wyłączeniem przelewów między rachunkami prowadzonymi przez Bank, w przypadku których Dniem roboczym jest każdy dzień; Formularz Polecenia Przelewu - Organ Podatkowy formularz polecenia przelewu określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz.U.2008 r., Nr 236, poz. 1636) albo w innym akcie prawnym zmieniającym je lub zastępującym; Formularz Polecenia Przelewu - ZUS formularz polecenia przelewu określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1561, z późn. zm.) albo w innym akcie prawnym zmieniającym je lub zastępującym; Formularz Polecenia Przelewu/Wpłaty Gotówkowej formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej zgodny z normą PN-F lub każdą następną, która będzie stanowić jej uaktualnienie lub ją zastąpi; IBAN międzynarodowy numer rachunku bankowego zgodny z normą ISO 13616; Kanały Elektroniczne Bankowość Internetowa, Bankowość Telefoniczna, IVR; Karta będąca własnością Banku karta debetowa opisana w Regulaminie Kart debetowych dla Klientów Biznesowych w Alior Bank S.A.;

17 Karta Klienta Biznesowego formularz Banku zawierający podstawowe informacje o Kliencie; Klient/Posiadacz Rachunku przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w tym również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. zrzeszenia, stowarzyszenia, który podpisał z Bankiem Umowę; Lokata/Rachunek lokat terminowych rachunek bankowy terminowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza Rachunku w Okresie Umownym, pochodzących wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; NRB jednoznaczny identyfikator rachunku bankowego przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków, składający się z 26 cyfr, gdzie dwie pierwsze są cyframi kontrolnymi, umożliwiającymi sprawdzenie jego poprawności; Oddział Banku jednostka organizacyjna, w której Bank świadczy usługi dla Posiadaczy Rachunków; Partner programu rabatowego Mapa Okazji Klient/Posiadacz Rachunku; Placówka Partnerska placówka nie będąca Oddziałem, w której świadczone są usługi i dystrybuowane produkty Banku; Polecenie Zapłaty udzielona Bankowi przez Wierzyciela, a przekazana przez Bank Wierzyciela, dyspozycja obciążenia w złotych określoną kwotą Rachunku podstawowego lub Rachunku pomocniczego Klienta i uznania tą kwotą rachunku bankowego Wierzyciela; dyspozycja Wierzyciela stanowi jednocześnie jego zgodę na cofnięcie obciążenia rachunku Klienta i cofnięcie uznania rachunku bankowego Wierzyciela, w przypadku dokonania przez Klienta odwołania Polecenia Zapłaty; Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz każda ustawa, która ją zmieni lub zastąpi; Program rabatowy Mapa Okazji program polegający na stworzeniu przez Alior Bank platformy w postaci aplikacji mobilnej i dedykowanej strony do udostępniania ofert Banku i Partnerów Programu rabatowego Mapa Okazji celem promowania usług lub produktów Partnera Programu Rabatowego Mapa Okazji; Przelew Krajowy stanowi udzieloną Bankowi przez Klienta (dłużnika) dyspozycję obciążenia jego Rachunku bankowego określoną kwotą wyrażoną w złotych lub w walucie, w której prowadzony jest rachunek i uznania rachunku beneficjenta (wierzyciela) w Alior Banku lub innym banku krajowym. Przelew międzybankowy realizowany w złotych, przelew na rachunek w Alior Banku realizowany w walucie rachunku uznawanego; Przelew Krajowy - Organ Podatkowy polecenie przelewu dotyczące przekazywania środków na rachunki organów podatkowych składane na Formularzu Polecenia Przelewu - Organ Podatkowy; Przelew Krajowy - ZUS polecenie przelewu dotyczące przekazywania składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych składane na Formularzu Polecenia Przelewu ZUS; Przelew Natychmiastowy BlueCash Przelew Krajowy realizowany w systemie BlueCash, prowadzonym przez Blue Media S.A.; Przelew Natychmiastowy Express ELIXIR Przelew Krajowy realizowany w systemie Express ELIXIR, prowadzonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.; Przelew transgraniczny/sepa Przelew zagraniczny/walutowy realizowany w walucie EUR na rachunek prowadzony w banku państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub banku znajdującego się na terytorium państw zależnych. Przelew Zagraniczny/Walutowy otrzymane od lub skierowane do innego banku bezwarunkowe polecenie dokonania przelewu na rachunek wskazanego beneficjenta w walutach, w których Bank prowadzi Rachunki; Przelew Zagraniczny/Walutowy Otrzymany operacja bankowa polegająca na zaksięgowaniu określonej kwoty przez Bank, na rzecz wskazanego Klienta, zgodnie z dyspozycją przekazaną przez bank zlecający Przelew Walutowy; Przelew Zagraniczny/Walutowy Wysłany operacja bankowa polegająca na przekazaniu przez Bank Przelewu Walutowego wyrażonego w złotych lub innej walucie obsługiwanej przez Bank na rzecz wskazanego beneficjenta, a następnie przesłaniu odpowiedniej instrukcji płatniczej do właściwego banku korespondenta, do banku zagranicznego lub innego banku polskiego; Rachunek/Rachunek Płatniczy łącznie Rachunek podstawowy, Rachunek pomocniczy i Rachunek lokacyjny; Rachunek Lokacyjny rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dostępny dla Klientów nieprowadzących ksiąg rachunkowych; Rachunek lokacyjny może być otwierany jako kolejny rachunek Posiadacza Rachunku; Rachunek Płacowy - Rachunek pomocniczy służący wyłącznie do realizacji świadczeń na rzecz pracowników; Rachunek podstawowy rachunek rozliczeniowy bieżący, prowadzony w złotych, otwarty na rzecz Posiadacza Rachunku przez Bank na podstawie Umowy i/lub dyspozycji oraz niniejszego Regulaminu, płatny na każde żądanie, służący do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza Rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, związanych wyłącznie z prowadzoną przez Posiadacza Rachunku działalnością; Rachunek podstawowy charakteryzują parametry cenowe określone w Tabeli; Rachunek pomocniczy rachunek rozliczeniowy w złotych lub w walucie wymienialnej, służący do przeprowadzania określonych przez Posiadacza Rachunku, wyodrębnionych rozliczeń pieniężnych; Rachunek pomocniczy może być prowadzony również jako rachunek funduszy celowych rachunek rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków Posiadacza Rachunku pochodzących wyłączenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przechowywane na odrębnych rachunkach bankowych; Rachunki pomocnicze mogą być otwierane jedynie jako kolejne rachunki Posiadacza i do obsługi wymagają posiadania Rachunku podstawowego; Saldo Debetowe (Nieautoryzowany debet) kwota zadłużenia przewyższająca Saldo Dostępne; Saldo dostępne saldo rachunku powiększone o kwotę przyznanego kredytu w rachunku i pomniejszone o ewentualną blokadę środków na tym rachunku; Tabela obowiązująca w Banku w danym czasie Tabela Opłat i Prowizji bankowych, Tabela Oprocentowania - dostępne w Bankowości Internetowej, Oddziałach Banku oraz na stronach internetowych Banku; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku w danym czasie tabela, określająca waluty w jakich prowadzone są Rachunki i Lokaty, ich oprocentowanie a także terminy i minimalne kwoty, przy których otwierane są Lokaty terminowe; Transakcja płatnicza wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych z wykorzystaniem Rachunku płatniczego; Transakcje płatnicze objęte UUP usługi płatnicze świadczone na terytorium RP lub w obrocie z innymi państwami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa Członkowskie), przy czym spełnione powinny być następujące warunki: a) zarówno dostawca Posiadacza jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w transakcji płatniczej prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub b) jeden dostawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a drugi na terytorium innego Państwa Członkowskiego,

18 a ponadto Transakcja płatnicza jest dokonywana w euro lub w walucie innego Państwa Członkowskiego; Umowa Umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów; Ustawa o Usługach Płatniczych / UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 873) o usługach płatniczych; Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,, poz. 584) z wszelkimi aktami wykonawczymi do niej; Użytkownik - Osoba fizyczna posiadająca Identyfikator CIF, uprawniona do korzystania z Kanałów Elektronicznych w imieniu Klienta; Wierzyciel podmiot zlecający dokonania rozliczenia przy wykorzystaniu Polecenia Zapłaty, który uzyskał Zgodę na takie rozliczenie od Klienta; Zgoda zgoda do obciążania prowadzonego w złotych Rachunku podstawowego lub Rachunku pomocniczego Klienta w drodze Polecenia Zapłaty, wyrażona przez Klienta dla Wierzyciela; Zlecenie płatnicze oświadczenie Posiadacza lub odbiorcy skierowane do właściwego banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej. 3 Umowa ramowa, rachunki podstawowe 1. Bank, zawierając Umowę i otwierając Rachunek, zobowiązuje się wobec Klienta do przechowywania jego środków pieniężnych przez czas nieokreślony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. 2. Bank otwiera Rachunek na wniosek Klienta. 3. Bank dysponuje powierzonymi środkami pieniężnymi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za środki przyjęte na przechowanie i jest zobowiązany zapewnić ich należytą ochronę. Odpowiedzialność Banku nie obejmuje strat wynikających z działania Klienta oraz ustanowionych przez Klienta pełnomocników w ramach udzielonych im pełnomocnictw, jak również strat spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Banku, a w szczególności działaniem siły wyższej lub decyzjami i zarządzeniami administracji państwowej i organów władzy. 4. Bank otwiera i prowadzi Rachunki dla Klientów zarówno rezydentów jak i nierezydentów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 826 ze zm.). 5. Rachunek służy do swobodnego dysponowania dostępnymi środkami, umożliwia przechowywanie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością Klienta. 6. Zawarcie Umowy może nastąpić po złożeniu w Banku Karty Klienta Biznesowego oraz wskazanych przez Bank dokumentów określających tożsamość i status prawny Klienta oraz wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej przez podpisanie Umowy przez obie Strony. 7. W przypadku Klienta będącego nierezydentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 826 ze zm.) wymagana jest Karta Klienta Biznesowego oraz: a) aktualny odpis z rejestru firm handlowych lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym, uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (jeżeli w danym kraju nie ma polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej przez miejscowego notariusza) lub bank zagraniczny prowadzący obsługę podmiotu. W przypadku gdy dokument został sporządzony w kraju będącym uczestnikiem Konwencji Haskiej z dnia r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, jedyną formą uwierzytelnienia jest apostille umieszczona na dokumencie lub do niego dołączona. b) inne dokumenty wskazane przez Bank, jeżeli Bank uzna, że są one niezbędne do zawarcia Umowy. 8. Dokumenty wystawione w językach obcych muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza zagranicznego musi być poświadczone przez jedną z osób wymienionych w ust. 7 litera a. 9. Dokumenty dołączone do wniosku mogą być składane w oryginałach lub odpisach i kserokopiach. Odpisy i kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Oddziału Banku lub w innym trybie ustalonym przez Bank. 10. Dokumenty składane przez Klienta przy podpisywaniu Umowy (odpisy, zaświadczenia) powinny być aktualne, nie starsze niż trzy miesiące licząc od daty ich wystawienia. 11. Zawarcie Umowy i otwarcie Rachunku Podstawowego upoważnia Klienta do uczestnictwa i rejestracji w Programie rabatowym Mapa Okazji. 12. Szczegółowe zasady uczestnictwa i rejestracji w Programie rabatowym określa Regulamin Programu rabatowego Mapa Okazji. 13. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy i otwarcia Rachunku bez podania przyczyny. 4 Rachunki pomocnicze 1. Rachunki pomocnicze otwierane są na wniosek Klienta. 2. Warunkiem otwarcia i prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta Rachunku pomocniczego jest posiadanie przez Klienta Rachunku podstawowego. Rachunek pomocniczy nie może być prowadzony na rzecz Klienta po zamknięciu Rachunku podstawowego. 3. Rachunki pomocnicze służą do swobodnego dysponowania dostępnymi środkami, a w szczególności umożliwiają przechowywanie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie wyodrębnionych rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością Klienta. 4. Rachunki pomocnicze mogą być prowadzone jako rachunki funduszy celowych. 5. Waluty, w których Bank otwiera i prowadzi Rachunki pomocnicze wskazane są w Tabeli Oprocentowania. 6. Wypłaty realizowane z Rachunku pomocniczego mogą być realizowane wyłącznie do wysokości salda. 7. Rachunek Płacowy może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji świadczeń na rzecz pracowników Klienta. 5 Rachunek lokacyjny 1. Rachunki lokacyjne otwierane są na wniosek Klienta. 2. Warunkiem otwarcia i prowadzenia przez Bank na rzecz klienta Rachunku lokacyjnego jest posiadanie przez Klienta Rachunku podstawowego. 3. Rachunki lokacyjne prowadzone są dla Klientów nieprowadzących ksiąg rachunkowych. 4. Rachunki lokacyjne służą do gromadzenia środków i nadwyżek finansowych Klienta, pochodzących wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Wypłaty z Rachunku lokacyjnego mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej na rachunki w ramach Banku lub w systemach rozliczeń krajowych (przelew krajowy, Przelew Natychmiastowy Express ELIXIR, Przelew Natychmiastowy BlueCash). 6

19 Rachunki lokat terminowych 1. Lokaty są prowadzone w złotych i w walutach wymienialnych określonych w Tabeli Oprocentowania i służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta w okresie, na który otwarta została Lokata (dalej zwany Okresem Umownym). 2. Bank otwiera Lokaty Klientom, dla których prowadzi Rachunek podstawowy. 3. W ramach Umowy Klient może posiadać w Banku dowolną liczbę Lokat. 4. Podstawą otwarcia Lokaty jest złożenie przez Klienta dyspozycji dotyczącej Lokaty z określeniem: a) kwoty Lokaty, b) okresu Lokaty, c) rachunku, na którym mają być zaksięgowane odsetki od Lokaty. 5. Na podstawie dyspozycji Klienta, o której mowa w ust. 4, Bank dokonuje otwarcia Lokaty i przeksięgowania kwoty lokaty ze wskazanego Rachunku podstawowego lub Rachunku pomocniczego na Lokatę. 6. Wysokość minimalnej kwoty Lokaty oraz okresy, na jakie Lokaty mogą być składane w Banku określa Tabela Oprocentowania. 7. Klient ma możliwość zerwania Lokaty przed zakończeniem okresu umownego. 8. Jeżeli Lokata została zakończona zgodnie z ust. 7 później niż 31 dni od dnia jej otwarcia, Klientowi przysługuje 20% odsetek należnych od dnia jej otwarcia do dnia poprzedzającego jej zakończenie. Jeżeli Lokata została zakończona przed upływem 31 dni od jej otwarcia, odsetki Klientowi nie przysługują. 9. Jeżeli oprocentowanie Lokaty lub czas trwania Lokaty zostały uzgodnione indywidualnie, Klientowi nie przysługują odsetki, w przypadku zerwania Lokaty przed zakończeniem okresu umownego zgodnie ust. 7. Bank jest upoważniony do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzeniem rachunków Lokat, w tym w szczególności do obciążania lub uznawania kwotą Lokaty Rachunku podstawowego lub Rachunku pomocniczego. 10. Potwierdzenie zawarcia transakcji Lokaty przez Bank może również nastąpić poprzez zamieszczenie stosownej informacji na wyciągu z Rachunków lub Lokat. 11. W przypadku złożenia dyspozycji przez Bankowość Telefoniczną, potwierdzenie zawarcia transakcji Lokaty następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Kanałów Elektronicznych. 12. Bank oferuje Klientowi prowadzącemu księgi rachunkowe i posiadającemu Rachunek podstawowy lub Rachunek pomocniczy usługę Lokat Automatycznych Overnight. 13. Bank oferuje usługę Lokat Automatycznych Overnight w walutach określonych w Tabeli Oprocentowania. 14. Usługa Lokat Automatycznych Overnight polega na automatycznym przenoszeniu na koniec każdego dnia salda/części salda przekraczającego ustaloną z Klientem kwotę na rachunek Lokaty, z zastrzeżeniem ust Kwota Lokaty nie może być mniejsza niż kwota ustalona pomiędzy Klientem i Bankiem. 16. Następnego dnia roboczego środki z Lokaty są dostępne na rachunku Klienta, z którego poprzedniego dnia roboczego zostały przeniesione, powiększone o należne Klientowi odsetki od kwoty Lokaty. 17. Wypłata środków z Lokaty po jej zakończeniu lub zerwaniu możliwa jest jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek Klienta prowadzony w tej samej walucie, w której prowadzona była Lokata. 7 Oprocentowanie rachunków 1. Jeżeli umowa Rachunku lub Lokaty nie stanowi inaczej, środki pieniężne gromadzone na Rachunkach lub Lokacie są oprocentowane według ustalanej przez Bank stałej stopy procentowej liczonej w stosunku rocznym. 2. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku i Lokacie naliczane są w walucie tego Rachunku lub Lokaty od dnia wpłaty na Rachunek lub Lokatę do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z Rachunku lub Lokaty (włącznie). 3. Jeżeli nie zostało to odmiennie uregulowane w umowie Rachunku, odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku podstawowym wypłaca się za miesięczne okresy obrachunkowe lub do dnia poprzedzającego dzień rozwiązania Umowy. Odsetki naliczone w danym okresie obrachunkowym dopisuje się do salda Rachunku podstawowego w ostatnim dniu okresu obrachunkowego albo w dniu rozwiązania Umowy. 4. Jeśli umowa Rachunku lub Lokaty nie stanowi inaczej, odsetki na Rachunku i Lokacie są naliczane za faktyczną liczbę dni w wysokości 1/365 (dla lat przestępnych w wysokości 1/366) oprocentowania rocznego za każdy dzień licząc od dnia wpływu/wpłaty, jeżeli jest to Dzień roboczy (jeżeli dzień wpływu/wpłaty nie przypada w Dzień roboczy, to od następującego po nim Dnia roboczego) do dnia poprzedzającego wypłatę i dopisywane są: a) do Rachunku zgodnie z zapisem 7 ust. 3, lub b) dla Lokat zgodnie z zapisem Bank może dokonać zmiany stopy oprocentowania w okresie obowiązywania Umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia, b) zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, c) zmiany stawek oprocentowania depozytów na międzybankowym rynku walutowo-pieniężnym, d) zmiany poziomu inflacji, e) zmiany wskaźnika kosztów finansowania działalności Banku, f) zmiany dochodów Banku z lokowania środków pieniężnych. 6. W przypadku powstania Salda Debetowego niezależnie od przyczyn jego powstania, Bank od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę, nalicza odsetki w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania. 7. Wpłaty na rachunek bankowy, na którym powstało Saldo Debetowe są zaliczane na pokrycie zobowiązań Klienta w następującej kolejności: a) odsetki należne z tytułu Salda Debetowego, b) kwota Salda Debetowego, c) inne ewentualne dyspozycje Klienta przypadające na dzień wpływu środków. 8. W przypadku powstania Salda Debetowego Bank ma prawo pobrać środki z innych Rachunków lub Lokat Klienta w celu spłaty Salda Debetowego bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Klienta. 9. Środki pobrane z innych rachunków w celu spłaty Salda Debetowego zostaną przewalutowane na walutę rachunku, na którym powstało Saldo Debetowe, zgodnie z kursami kupna lub sprzedaży dewiz obowiązującymi w Banku na dzień dokonania przeksięgowania. 10. Spłata Salda Debetowego z Lokat następuje poprzez zakończenie Lokaty przez Bank. Pozostałe środki z Lokaty po spłacie Salda Debetowego zostaną przekazane na Rachunek Klienta. 11. Oprocentowanie Rachunku lub Lokaty, w tym Automatycznej Lokaty Overnight może być oparte o Stawkę Referencyjną WIBID, EURIBOR lub LIBOR właściwą dla waluty danego Rachunku lub Lokaty. W przypadku gdy Stawka Referencyjna jest niższa niż 0%, przyjmuje się, iż jej wartość wynosi 0%. 8 Opłaty i prowizje

20 1. Za usługi świadczone w związku z prowadzeniem Rachunku lub Lokaty, Bank pobiera opłaty i prowizje określone w aktualnej w danym czasie Tabeli. 2. Bank może pobrać opłaty i prowizje za usługi niewymienione w Tabeli w trybie i kwocie ustalonym indywidualnie z Klientem. 3. Jeżeli odrębne ustalenia pomiędzy Klientem a Bankiem nie stanowią inaczej, Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli z Rachunku podstawowego Posiadacza. 4. W przypadku braku środków na Rachunku podstawowym Bank może pobrać opłaty i prowizje debetując rachunek Klienta lub pobrać je z wybranego przez Bank Rachunku pomocniczego. 5. Bank może dokonywać zmian wysokości prowizji i opłat jak również tytułów, z których je pobiera na podstawie dokonanej przez siebie oceny czynników mających wpływ na wysokość tych prowizji i opłat. Zmiany mogą być dokonywane przez Bank w przypadku jednej z następujących przesłanek: a) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, d) zmiany opłat stosowanych przez inne instytucje, z których usług korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, e) zmiany innych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na koszty wykonywanej czynności, f) zmiany warunków rynkowych powodujących konieczność wprowadzenia zmian do struktury prowizji i opłat. 6. W przypadku dyspozycji zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień ich realizacji i ewentualne zmiany kursów obciążają Klienta. 7. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Tabeli, Bank pobiera w przypadku ich wystąpienia również opłaty i prowizje na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia według odrębnych taryf lub według faktycznie poniesionych kosztów. 9 Wyciągi z rachunku, lokaty, uzgadnianie salda oraz inna korespondencja 1. Posiadacz Rachunku wyraża niniejszym bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, aby korespondencja Banku do Posiadacza Rachunku, wynikająca lub związana z Umową była przekazywana w formie listu, faksu lub za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie Umowy powinno być przesłane drugiej stronie listem poleconym. 2. Korespondencja wysyłana będzie na adresy stron wskazane w Umowie, bądź na inny adres, wskazany przez stronę z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) Dni roboczych. 3. Wszelka korespondencja wynikająca lub związana z Umową będzie uznana za skutecznie doręczoną: a) jeżeli została dostarczona przez posłańca w dniu dostarczenia; b) jeżeli została wysłana przekazem faksowym lub za pomocą poczty elektronicznej z chwilą uzyskania przez nadawcę potwierdzenia prawidłowej transmisji lub z chwilą wprowadzenia korespondencji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z treścią korespondencji; c) jeżeli została wysłana listem poleconym lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu dostarczenia listu lub pierwszego awizowania jego dostarczenia, d) jeżeli Klient odmawia przyjęcia pisma lub nie odbiera go w urzędzie pocztowym w okresie, na który zostało tam złożone, kolejne nieodebrane pismo wysłane na dotychczasowy adres pozostawia się w dokumentacji ze skutkiem doręczenia. 4. O zmianie stanu Rachunku lub Lokaty Bank informuje Posiadacza Rachunku w formie wyciągu z Rachunku lub Lokaty. 5. Wyciągi w formie elektronicznej będą dostępne po zalogowaniu do Bankowości Internetowej lub wysyłane przez Bank na adres Klienta lub biura rachunkowego prowadzącego rozliczenia Klienta w chwili udostępnienia usługi przesyłania wyciągów na wskazane adresy . Na żądanie Klienta wyciągi będą wysyłane w formie papierowej na adres korespondencyjny Klienta lub adres biura rachunkowego prowadzącego rozliczenia Klienta, zgodnie z opłatą wskazaną w Tabeli. 6. Na życzenie klienta Wyciągi w formie elektronicznej mogą być wysyłane do innego banku krajowego lub zagranicznego w formie komunikatów zgodnie ze standardem SWIFT, zgodnie z opłatą wskazaną w Tabeli. 7. W przypadku nieotrzymania wyciągu wysłanego przez Bank Klient zobowiązany jest zawiadomić Bank o tym fakcie w terminie 7 dni. 8. Posiadacz Rachunku ma obowiązek sprawdzania operacji oraz sald wyszczególnionych na wyciągu z Rachunku lub Lokaty. O niezgodności sald lub operacji na wyciągu z Rachunku lub Lokaty Posiadacz Rachunku obowiązany jest zawiadomić Bank w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyciągu bankowego lub podstawionego w Bankowości Internetowej. Brak zawiadomienia Banku w powyższym terminie oznacza, że Posiadacz Rachunku zgadza się z treścią informacji zawartych w wyciągu, a Bank nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu dla Posiadacza Rachunku. 9. W stosunkach Banku z Posiadaczem Rachunku wyciąg bankowy jest podstawowym dowodem potwierdzającym prawdziwość informacji w nim zawartych, chyba że Posiadacz Rachunku przedstawi dowody wskazujące niezgodność treści wyciągu ze stanem faktycznym. 10. Jeżeli Bank stwierdzi, że popełnił błąd w jakimkolwiek potwierdzeniu, wyciągu, zawiadomieniu lub innym dokumencie dostarczonym Posiadaczowi Rachunku, niezwłocznie zawiadamia o tym Posiadacza Rachunku z wykorzystaniem udostępnionych przez Klienta numerów telefonów lub adresu i poprawi taki błąd. 11. Zapisy księgowe na Rachunku lub Lokacie wprowadzone błędnie w szczególności na skutek uznania Rachunku lub Lokaty środkami pieniężnymi nienależnymi Posiadaczowi Rachunku lub spowodowane oczywistą omyłką pisarską bądź obliczeniową, zostaną poprawione przez Bank poprzez dokonanie storna takich zapisów. Bank niezwłocznie powiadomi Posiadacza Rachunku o dokonaniu takiej poprawki, przesyłając wyciąg lub odrębną korespondencję. 12. Bank ma prawo zmienić częstotliwość wysyłania wyciągów na miesięczne wyłącznie z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku kiedy w okresie, którego dotyczy wyciąg, nie nastąpiła zmiana salda na Rachunku lub Lokacie z wyjątkiem dopisywania przez Bank odsetek naliczonych od kwot pozostających na rachunku, pobierania opłat i prowizji oraz wypłaty Premii. 13. Bank ma prawo zawieszenia wysyłania wyciągów wyłącznie z ważnych przyczyn, szczególnie w przypadku kiedy w okresie, którego dotyczy wyciąg, nie nastąpiła zmiana salda na Rachunku lub Lokacie z wyjątkiem dopisywania przez Bank odsetek naliczonych od kwot pozostających na rachunku, pobierania opłat i prowizji oraz wypłaty premii, lub powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia osobie trzeciej informacji objętych

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1maja 2015 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2015 r. obowiązuje od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Oddział Banku

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Oddział Banku Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Dane Posiadacza rachunku [wzór zapisu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] Imię i nazwisko:

Umowa nr. Dane Posiadacza rachunku [wzór zapisu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] Imię i nazwisko: Umowa nr Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu ( w przypadku zawierania umowy przez kuriera) Alior Bank Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu

Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Umowa nr (wypełnia Bank) Nr Posiadacza rachunku Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo