REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Usługi Bankowości elektronicznej na rzecz Klientów. 2. KaŜdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi Bankowości elektronicznej. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy Rachunku, umowy kredytu/poŝyczki, umowy o wydanie i uŝytkowanie karty kredytowej dla klienta indywidualnego, do których udostępniana jest Usługa bankowości elektronicznej, wraz z odpowiednim Regulaminem produktu, Taryfy oraz Tabeli oprocentowania, stanowiących łącznie z niniejszym Regulaminem oraz Wnioskiem o Bankowość elektroniczną umowę ramową w rozumieniu Ustawy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2 Przez uŝyte w Regulaminie określenia naleŝy rozumieć: 1) Autoryzacja Dyspozycji wyraŝenie zgody przez UŜytkownika na wykonanie Dyspozycji, w szczególności Zlecenia płatniczego przy uŝyciu Urządzenia autoryzacyjnego, z którego korzysta UŜytkownik, 2) Bank/BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. śelazna 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , 3) Bankowość internetowa/usługa BOŚBank24 system Bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto, wydawany przez Bank Instrument płatniczy zapewniający UŜytkownikowi dostęp do Rachunku, Rachunku kredytowego za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta, 4) Bankowość elektroniczna/elektroniczne kanały dostępu/usługa Bankowości elektronicznej usługa Bankowości internetowej lub Serwis SMS wydawane przez Bank Instrumenty płatnicze zapewniające UŜytkownikowi dostęp do Rachunku, Rachunku kredytowego przez Internet i telefon, 5) Bezpieczny podpis elektroniczny/e-podpis certyfikat kwalifikowany spełniający warunki określone w Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r, poz.262), wydawany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, 6) Doładowanie telefonu operacja realizowana jako wewnętrzny przelew bankowy pomiędzy Rachunkiem płatniczym Klienta i Partnera Banku, na podstawie którego jest realizowane zasilenie telefonu komórkowego wskazanego przez Klienta przez Partnera Banku, 7) Dostawca usług płatniczych/dostawca bank lub inny podmiot świadczący Usługi płatnicze na rzecz Płatnika lub Odbiorcy, 8) Dostęp aktywny dostęp do Usługi BOŚBank24, z uŝyciem Tokena albo Koperty z hasłami wraz z SMSKodem lub Podpisu elektronicznego, 9) Dostęp bierny - dostęp do Usługi BOŚBank24, z Limitami ustawionymi w wysokości 0 (zero), 10) Dyspozycja Zlecenie/Zlecenie płatnicze lub oświadczenie woli Klienta złoŝone za pośrednictwem systemu Bankowości elektronicznej, autoryzowane w sposób właściwy, określony w niniejszym Regulaminie, 11) Dyspozycja dot. Bankowości elektronicznej dyspozycja Klienta złoŝona we Wniosku lub Wniosku o Bankowość elektroniczną w zakresie nadania i aktualizacji uprawnień, identyfikacji, Autoryzacji Dyspozycji, ustalenia Limitów oraz odblokowania, zablokowania dostępu, zgłoszenia utraty, reklamacji, wymiany Tokena lub Koperty z hasłami w Bankowości elektronicznej, 12) Dzień roboczy dzień niebędący dniem wolnym od pracy, w którym bank Płatnika i bank Odbiorcy świadczy usługi płatnicze, z uwzględnieniem godzin prowadzenia obsługi Transakcji płatniczych, 13) Godzina graniczna godzina graniczna określona w Komunikacie, 14) IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, 15) Identyfikator ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny UŜytkownika nadany przez Bank, słuŝący do logowania do Bankowości elektronicznej, 16) Infolinia serwis telefoniczny, z którym moŝliwy jest kontakt pod wskazanym przez Bank numerem telefonu ( lub ). Infolinia słuŝy do udzielania informacji Klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku oraz świadczy usługi związane z prowadzeniem i obsługą produktów oferowanych przez Bank, 17) Instrument płatniczy zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez UŜytkownika i Dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez UŜytkownika do złoŝenia Zlecenia płatniczego, 18) Karta kredytowa międzynarodowa płatnicza karta kredytowa, wydawana przez Bank, uprawniająca do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty w cięŝar udzielonego przez Bank kredytu, zawierająca: numer, imię i nazwisko UŜytkownika Karty, datę waŝności, 19) Koperta z hasłami koperta zawierająca poufny nr PIN lub PIN1 i PIN2, słuŝące Klientowi do pierwszego logowania do Usługi BOŚBank24 lub Autoryzacji Dyspozycji w dostępie biernym lub poufny nr TeleKod wykorzystywany w Serwisie SMS. Koperta z hasłami, zawierająca PIN1 i PIN 2, udostępniana Klientom do dnia r. dla umów rachunku oszczędnościowego, do dnia r. dla umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zawartych do dnia r., 20) Klient osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego, 21) Klucz poufne hasło słuŝące do logowania i/lub Autoryzacji Dyspozycji zgodnie z zasadami postępowania przy korzystaniu z Usługi BOŚBank24 obowiązującymi w Dostępie aktywnym lub Dostępie biernym oraz poufny nr TeleKod wykorzystywany w Serwisie SMS, 22) Kod BIC kod identyfikujący bank, który jest uczestnikiem systemu SWIFT. Kod BIC BOŚ S.A. to: EBOSPLPWXXX, 23) Komunikat Komunikat o godzinach granicznych i innych warunkach realizacji Zleceń płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym dla osób fizycznych publikowany na stronie internetowej oraz w Placówkach Banku, 24) Limity maksymalna kwota jednorazowego przelewu i maksymalna dzienna kwota wszystkich przelewów moŝliwych do wykonania w ramach Bankowości elektronicznej, określona we Wniosku i/lub Wniosku o Bankowość elektroniczną, 25) NRB Numer Rachunku Bankowego stosowany dla celów prawidłowej identyfikacji Rachunku / Rachunku płatniczego uŝywany w rozliczeniach krajowych w złotych - NRB zawiera 26 znaków (cyfr), 26) Numer umowy główny numer nadany przez Bank przy zawieraniu pierwszej Umowy z Klientem, 27) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pienięŝnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej, 28) Pakiet SMS udostępniana przez Bank paczka komunikatów tekstowych, z określoną ich liczbą i typem, do wykorzystania w usłudze Serwis SMS przez UŜytkownika, z opłatami określonymi w Taryfie, 29) Partner Banku firma współpracująca z Bankiem i świadcząca usługi doładowań telefonów komórkowych zgodnie z regulaminem tej usługi, akceptowanym przez Klienta przed złoŝeniem Dyspozycji doładowania telefonu komórkowego, 30) PIN 1 sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, słuŝący UŜytkownikowi do pierwszego logowania do Usługi BOŚBank24, 31) PIN 2 sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, słuŝący UŜytkownikowi do Autoryzacji Dyspozycji w ramach Dostępu biernego, PIN 2 wymaga zmiany na własny Klucz podczas pierwszego uŝycia, udostępniany do dnia r. dla umów rachunku oszczędnościowego, do dnia r. dla umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zawartych do dnia r. 32) Placówka Banku oddział, oddział operacyjny Banku, 33) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, składająca Zlecenie płatnicze, 34) Płać z BOŚ usługa umoŝliwiająca Klientom dokonywanie zapłaty za usługi oferowane w Internecie w formie eprzelewu, w ramach funkcjonalności realizacji Transakcji poprzez Usługę BOŚBank24, 35) Polecenie zapłaty Usługa płatnicza polegająca na obciąŝeniu określoną kwotą Rachunku płatniczego Płatnika na skutek Transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie Zgody, której Płatnik udzielił Odbiorcy, Dostawcy Odbiorcy lub Dostawcy Płatnika, 36) Posiadacz Rachunku osoba fizyczna, z którą Bank zawarł Umowę; w przypadku Rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy, 37) Posiadacz Rachunku płatniczego osoba fizyczna, z którą Bank zawarł Umowę Rachunku płatniczego; w przypadku Rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy, 38) Posiadacz Rachunku kredytowego Kredytobiorca, z którym Bank zawarł umowę kredytu/poŝyczki lub UŜytkownik Karty kredytowej, 39) Przelew krajowy dyspozycja Płatnika obciąŝenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na rachunek Odbiorcy w innym banku krajowym, 40) Przelew SEPA rodzaj przelewu zagranicznego w euro realizowany w ramach strefy krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, pomiędzy bankami, które przystąpiły do Polecenia Przelewu SEPA, 41) Przelew wewnętrzny dyspozycja Płatnika obciąŝenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku prowadzonego w BOŚ S.A., 42) Przelew wspólnotowy przelew realizowany w walutach Państw Członkowskich w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie Polski, 43) Przelew zagraniczny Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym realizowany w systemie SWIFT, Przelew wspólnotowy - realizowany w systemie SWIFT, Przelew SEPA, Szybki Przelew TARGET2, 44) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony na rzecz Klienta na podstawie właściwych Umów, 45) Rachunek płatniczy Rachunek za wyjątkiem rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, słuŝący do wykonywania Transakcji płatniczych, Strona 1/5 Bądź Eko to się opłaca! Układ regulaminu zaprojektowaliśmy z myślą o oszczędności papieru, tonerów i Twoich pieniędzy. Nie drukuj go! Szkoda drzew i Twoich oszczędności.

2 46) Rachunek kredytowy niebędące Rachunkiem konto ewidencyjne, słuŝące do obsługi kredytu/poŝyczki, udzielonego/udzielonej na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem lub Karty kredytowej wydanej Klientowi przez Bank na podstawie odrębnej umowy, 47) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 48) Regulaminy produktów regulaminy dotyczące produktów bankowych, w szczególności Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych, 49) Serwis SMS Instrument płatniczy zapewniający UŜytkownikowi dostęp do Rachunku z wykorzystaniem telefonu komórkowego wydawany przez Bank na podstawie Wniosku o Bankowość elektroniczną; w Serwisie SMS informacje o zdarzeniach na Rachunku (BOŚ SMS powiadomienia) i realizacja dyspozycji UŜytkownika (BOŚ SMS) odbywają się za pomocą SMS-ów przesyłanych w sieci GSM operatorów polskich, 50) SMS komunikat tekstowy transmitowany w sieci telefonów komórkowych GSM na warunkach określonych przez operatora sieci, 51) SMSKod poufny numer słuŝący UŜytkownikowi do Autoryzacji Dyspozycji w Usłudze BOŚBank24 z dostępem przy uŝyciu Koperty z hasłami oraz SMSKodu, przekazywany przez Bank w formie SMSa w sieci GSM, 52) Strona internetowa strona internetowa Banku o adresie za pośrednictwem której Bank moŝe oferować produkty dostępne drogą elektroniczną, 53) Szybki Przelew TARGET2 przelew w euro wysyłany do banku uczestniczącego w systemie TARGET2, rozliczany w czasie rzeczywistym, 54) Tabela oprocentowania Tabela oprocentowania rachunków o charakterze bieŝącym dla klientów indywidualnych, Tabela oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych, określająca wysokość aktualnego oprocentowania środków pienięŝnych zgromadzonych na Lokatach osób fizycznych w BOŚ S.A. oraz inne warunki otwierana i prowadzenia Lokat w BOŚ S.A., Tabela oprocentowania kredytów i poŝyczek w PLN dla Klientów Indywidualnych, 55) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych, 56) TeleKod sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, słuŝący UŜytkownikowi do zatwierdzania dyspozycji w Serwisie SMS, TeleKod wymaga zmiany na własny Klucz podczas pierwszego uŝycia, 57) Token urządzenie generujące hasła jednorazowe, 58) Transakcja płatnicza/transakcja zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pienięŝnych, 59) Umowa - umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, umowa rachunku oszczędnościowego, lub Potwierdzenie otwarcia lokaty, 60) Unikatowy identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli, określona przez Dostawcę dla UŜytkownika usług płatniczych, która jest dostarczana przez jednego UŜytkownika usług płatniczych w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej Transakcji UŜytkownika usług płatniczych lub jego rachunku. Jeśli nie uzgodniono inaczej w szczegółowych warunkach realizacji poszczególnych typów Zleceń płatniczych, Unikatowy identyfikator stanowi NRB/IBAN, 61) Urządzenie autoryzacyjne Token, Koperta z hasłami, podpis elektroniczny, SMSKod słuŝące do logowania lub Autoryzacji Dyspozycji, 62) Usługa płatnicza/usługa usługa wymieniona w art. 3 Ustawy, 63) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175), 64) UŜytkownik Posiadacz Rachunku płatniczego, Posiadacz Rachunku kredytowego lub osoba upowaŝniona przez Posiadacza Rachunku płatniczego do korzystania z Bankowości elektronicznej, 65) UŜytkownik Karty Posiadacz Rachunku kredytowego, do którego wydana została Karta kredytowa lub osoba, której Bank na wniosek Posiadacza Rachunku kredytowego wydał Kartę kredytową do jego Rachunku kredytowego, 66) UŜytkownik usług płatniczych osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług płatniczych w charakterze Płatnika lub Odbiorcy, 67) Witryna internetowa platforma internetowa o adresie za pośrednictwem której Bank oferuje produkty dostępne drogą elektroniczną, 68) Wniosek Wniosek o otwarcie Rachunku, złoŝony za pośrednictwem Strony internetowej Banku/ Witryny Internetowej, 69) Wniosek o Bankowość elektroniczną Dyspozycja Klienta, na podstawie której udostępniana jest Usługa Bankowości elektronicznej w zakresie nadania i aktualizacji uprawnień, identyfikacji, Autoryzacji Dyspozycji, ustalenia Limitów oraz odblokowania, zablokowania dostępu, zgłoszenia utraty, reklamacji, wymiany Tokena lub Koperty z hasłami w Bankowości elektronicznej, 70) Zlecenie płatnicze/zlecenie oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego Dostawcy usług płatniczych zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej, 71) Zlecenie stałe Zlecenie płatnicze o stałym terminie oraz stałej/zmiennej kwocie, realizowane cyklicznie z Rachunku płatniczego, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złoŝeniu przez Płatnika odpowiedniej dyspozycji. ROZDZIAŁ 2 Zasady udostępniania Bankowości elektronicznej 3 1. Warunkiem korzystania z Bankowości elektronicznej jest posiadanie Rachunku płatniczego, lub Rachunku kredytowego. 2. Bankowość elektroniczna jest udostępniana do Numeru umowy, przez co zapewnia dostęp do wszystkich Rachunków i Rachunków kredytowych prowadzonych w ramach tego Numeru umowy. 3. Bankowość elektroniczna udostępniana jest na podstawie Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej, która moŝe być złoŝona: 1) w dowolnej Placówce Banku, 2) za pośrednictwem Strony internetowej lub Witryny internetowej Banku, o ile Bank udostępni taki sposób zawarcia Umowy. 4. Osobami uprawnionymi do złoŝenia Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej są: 1) Posiadacz Rachunku płatniczego, 2) Posiadacz Rachunku kredytowego, 3) przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej, będącej Posiadaczem Rachunku płatniczego, 4) osoba fizyczna upowaŝniona do zawarcia Umowy odrębnym pełnomocnictwem. 5. W przypadku wyboru przez Posiadacza Rachunku kredytowego w Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej udostępnienia usługi BOŚBank24 tylko do Rachunku kredytowego nie jest udostępniana mu moŝliwość wykonywanie zleceń płatniczych. 6. Posiadacz Rachunku płatniczego moŝe określić w Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej UŜytkowników oraz zakres upowaŝnienia do korzystania z Usługi Bankowości elektronicznej, w tym wysokość Limitów przyznanych poszczególnym UŜytkownikom. Wskazani UŜytkownicy muszą być osobami upowaŝnionymi do dysponowania Rachunkiem. 7. W Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej określane są równieŝ Limity dla Elektronicznych kanałów dostępu, tj.: 1) maksymalna kwota jednorazowego przelewu w Elektronicznym kanale dostępu, 2) maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów w Elektronicznym kanale dostępu, realizowanych z kaŝdego Rachunku płatniczego. 8. W przypadku wyboru w Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej Dostępu biernego Limity do Elektronicznych kanałów dostępu ustawiane są w wysokości 0 (zero). 9. Dyspozycja dot. Bankowości elektronicznej i jej aktualizacja jest podpisywana przez: 1) Posiadacza Rachunku płatniczego w przypadku prowadzenia Rachunku płatniczego na rzecz jednej osoby, 2) Posiadacza Rachunku kredytowego, 3) Współposiadaczy lub jednego ze Współposiadaczy w przypadku prowadzenia Rachunku płatniczego na rzecz więcej niŝ jednej osoby, 4) przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej w przypadku, gdy Posiadaczem Rachunku płatniczego jest osoba małoletnia. 10. Bank nie udostępnia Bankowości elektronicznej osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 roku Ŝycia oraz osobom ubezwłasnowolnionym całkowicie. 11. Usługa BOSBank24 jest dostępna 24h/dobę 7 dni w tygodniu pod adresem internetowym https://bosbank24.pl/twojekonto, z zastrzeŝeniem 11 i 12 ust. 4 oraz 13 ust Serwis SMS jest dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeŝeniem 11 i 12 ust. 4 oraz 13 ust Bank udostępnia UŜytkownikowi Bankowość internetową w następujących wariantach: 1) dostęp aktywny, tj. dostęp z uŝyciem: a) Tokena albo b) Koperty z hasłami wraz z SMSKodem albo c) Bezpiecznego podpisu elektronicznego i Limitami ustawionymi zgodnie z Dyspozycją Klienta dot. Bankowości elektronicznej, 2) dostęp aktywny, tj. dostęp z uŝyciem: a) Tokena, b) Koperty z hasłami wraz z SMSKodem i Limitami ustawionymi zgodnie z Dyspozycją dot. Bankowości elektronicznej zawartą we Wniosku Klienta, jednak w wysokości nie wyŝszej niŝ złotych - w przypadku rachunków otwartych za pośrednictwem Strony internetowej i nie wyŝszej niŝ złotych - otwartych za pośrednictwem Witryny internetowej (maksymalna kwota jednorazowego przelewu i maksymalna kwota dzienna wszystkich przelewów), udostępniany w przypadku uruchomienia Bankowości elektronicznej bez złoŝenia Wniosku o Bankowość elektroniczną w Placówce Banku, 3) dostęp bierny, tj. dostęp z uŝyciem: a) Tokena, b) Koperty z hasłami oraz SMSKodu albo c) Bezpiecznego podpisu elektronicznego i Limitami ustawionymi zgodnie z Dyspozycją Klienta dot. Bankowości elektronicznej w wysokości 0 (zero) Bank udostępnia UŜytkownikowi Serwis SMS umoŝliwiający dostęp do informacji o zdarzeniach na Rachunku. 2. Informacje o zdarzeniach na Rachunku są przekazywane w postaci wiadomości SMS, w ramach przypisanego do Klienta Pakietu SMS. 3. Serwis SMS jest obsługiwany w sieci GSM operatorów polskich. 4. Warunkiem udostępnienia UŜytkownikowi Serwisu SMS jest uruchomienie Usługi BOSBank24 oraz określenie przez Posiadacza Rachunku we Wniosku o Bankowość elektroniczną rodzaju Pakietu SMS przypisanego UŜytkownikowi oraz wyraŝenie zgody na obciąŝenie wskazanego Rachunku, za wyjątkiem rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, prowizjami z tytułu opłat za Pakiet SMS. Strona 2/5

3 ROZDZIAŁ 3 Zakres usług Bankowości Elektronicznej 6 1. W ramach Dostępu aktywnego do usług bankowych za pośrednictwem Usługi BOSBank24 Bank umoŝliwia UŜytkownikowi: 1) sprawdzanie sald, historii Transakcji, pobieranie zestawień Transakcji na Rachunkach (wyciągów z Rachunków) oraz na Rachunkach kredytowych, 2) otwieranie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 3) likwidację rachunków terminowych lokat oszczędnościowych przed upływem zadeklarowanego okresu, 4) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart płatniczych (debetowych), 5) sprawdzanie informacji i historii rachunku Karty kredytowej, pobieranie zestawień transakcji oraz spłatę zadłuŝenia Kart kredytowych, 6) składanie Zleceń przelewów oraz przelewów z odroczonym terminem płatności na rachunki prowadzone w bankach krajowych, 7) składanie Zleceń przelewów oraz przelewów z odroczonym terminem płatności na rachunki prowadzone w bankach zagranicznych, 8) składanie Zleceń stałych na rachunki prowadzone w Banku i w innych bankach krajowych, 9) składanie Zleceń przelewów, Zleceń stałych oraz przelewów z odroczonym terminem płatności do ZUS, urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 10) realizowanie szybkich płatności internetowych "Płać z BOŚ", 11) realizowanie przelewów na rachunki inwestycyjne w Domu Maklerskim BOS S.A., 12) realizowanie przelewów doładowań telefonów komórkowych, 13) korzystanie z wewnętrznego modułu poczty , słuŝącego do wymiany informacji pomiędzy Bankiem a UŜytkownikiem Bankowości internetowej, 14) korzystanie z wewnętrznego modułu obsługi wniosków, słuŝącego do składania elektronicznych Dyspozycji przez UŜytkownika, z zastrzeŝeniem, Ŝe Regulaminy produktów mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 2. W ramach Dostępu biernego do usług bankowych za pośrednictwem Usługi BOSBank24 Bank umoŝliwia UŜytkownikowi: 1) sprawdzanie sald, historii Transakcji i pobieranie zestawień Transakcji na Rachunkach (wyciągów z Rachunków) oraz na Rachunkach kredytowych, 2) otwieranie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 3) likwidację rachunków terminowych lokat oszczędnościowych przed upływem zadeklarowanego okresu, 4) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart płatniczych (debetowych), 5) sprawdzanie informacji i historii rachunku Karty kredytowej oraz pobieranie zestawień transakcji do Kart kredytowych, 6) korzystanie z wewnętrznego modułu poczty , słuŝącego do wymiany informacji pomiędzy Bankiem a UŜytkownikiem Bankowości internetowej, 7) korzystanie z wewnętrznego modułu obsługi wniosków, słuŝącego do składania elektronicznych Dyspozycji przez UŜytkownika, z zastrzeŝeniem, Ŝe Regulaminy produktów mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia w tym zakresie. 3. Za pomocą Usługi BOSBank24 nie moŝna wykonywać przelewów, Zleceń stałych i przelewów z odroczonym terminem płatności na Rachunki kredytowe prowadzone przez Bank w celu ewidencjonowania zadłuŝenia Posiadacza Rachunku płatniczego lub innych kredytobiorców, z wyłączeniem przelewów, Zleceń stałych i przelewów z odroczonym terminem płatności dokonywanych na rachunki kart kredytowych oraz kredytów rewolwingowych. 4. W ramach Serwisu SMS funkcjonuje: 1) BOS SMS powiadomienia, obejmujący informacje o zdarzeniach na Rachunku płatniczym, 2) BOS SMS, obejmujący realizacje Dyspozycji UŜytkownika zawierających prośbę o przekazanie określonych informacji, zleconych za pomocą SMSów. 5. KaŜdemu UŜytkownikowi Serwisu SMS przypisany jest odrębny Identyfikator (wspólny dla Usługi BOSBank24 i Serwisu SMS) oraz TeleKod. 6. Dostęp do Serwisu SMS moŝna uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego. 7. Zakres usług świadczonych w ramach Bankowości internetowej i Serwisu SMS jest publikowany na Stronie internetowej. ROZDZIAŁ 4 Zasady korzystania z systemu Bankowości elektronicznej - logowanie, Autoryzacja Dyspozycji i ich realizacji 7 1. Po złoŝeniu Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej Bank nadaje kaŝdemu UŜytkownikowi indywidualny Identyfikator UŜytkownika oraz przekazuje UŜytkownikowi (w zaleŝności od wybranego wariantu) odpowiedni Klucz poufne hasło słuŝące do logowania i/lub Autoryzacji Dyspozycji: 1) Kopertę z hasłami, 2) Token. 2. Identyfikator i Klucz mogą być uŝywane jedynie przez UŜytkownika, nie wolno udostępniać ich osobom trzecim. Ich ujawnienie stanowi niezachowanie naleŝytej staranności w zabezpieczeniu Instrumentu płatniczego, w myśl przepisów Ustawy. 3. Identyfikacja UŜytkownika podczas logowania do systemu Bankowości internetowej obejmuje następujące czynności: 1) podanie poprawnego Identyfikatora UŜytkownika, 2) podanie odpowiedniego Klucza. 4. Poprawna identyfikacja UŜytkownika, o której mowa w ust. 3, umoŝliwia UŜytkownikowi dostęp do informacji o Rachunku, Rachunku kredytowym, Karcie kredytowej i umoŝliwia składanie Dyspozycji w zakresie Rachunku, produktów i usług udostępnionych w ramach Bankowości internetowej. 5. Błędna identyfikacja UŜytkownika, o której mowa w ust.3, następuje po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego Klucza podczas logowania do systemu Bankowości internetowej i powoduje automatyczne zablokowanie dostępu. 6. Odblokowania dostępu do Bankowości internetowej UŜytkownik moŝe dokonać w dowolnej Placówce Banku lub na Infolinii Banku na podstawie Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej w zakresie odblokowania Usługi Bankowości elektronicznej. JeŜeli dostęp do Usługi Bankowości elektronicznej został zablokowany z winy UŜytkownika, ponosi on koszty odblokowania zgodnie z Taryfą. 7. Przy pierwszym logowaniu do systemu Bankowości internetowej system wymusza zmianę Klucza. 8. Rodzaje Kluczy stosowanych w Bankowości Elektronicznej przedstawia poniŝsza tabela: A B C D Koperta z hasłami Identyfikator Identyfikator = 8 znaków, Klucz do logowania Autoryzacja Dyspozycji PIN1 z Koperty, który Klient zmienia na własne hasło przy pierwszym logowaniu do systemu. Przy kolejnych logowaniach hasło jest maskowane tzn. wymagane są losowo wybrane znaki hasła. PIN2 z Koperty, system wymusza zmianę przy pierwszej próbie uŝycia na własne hasło (Limity=0), udostępniany do dnia r. dla umów rachunku oszczędnościowe go, do dnia r. dla umów rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego zawartych do dnia r. Koperta z hasłami i SMSKod Identyfikator = 8 znaków, PIN1 z Koperty, który Klient zmienia na własne hasło przy pierwszym logowaniu do systemu. Przy kolejnych logowaniach hasło jest maskowane tzn. wymagane są losowo wybrane znaki hasła. SMSKod, jednorazowy SMSKod przekazywany na nr telefonu komórkowego. Token Identyfikator = 8 znaków, własne hasło stałe + jednorazowe wskazanie Tokena. własne hasło stałe + jednorazowe wskazanie Tokena. Podpis elektroniczny nie jest wymagany Certyfikat podpisu elektronicznego (Szafir, Sigillum lub Certum). Certyfikat podpisu elektronicznego (Szafir, Sigillum lub Certum). 9. UŜytkownik moŝe samodzielnie zmienić Klucz w dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości internetowej. 10. Autoryzacja Dyspozycji UŜytkownika w Bankowości elektronicznej polega na poprawnym podaniu przez Klienta Klucza i zatwierdzeniu operacji. 11. Bank dostarcza Klientowi SMSKod słuŝący do Autoryzacji Dyspozycji w formie wiadomości SMS. 12. SMSKod autoryzacyjny jest waŝny przez 15 minut od momentu jego pobrania, jest generowany do złoŝonej Dyspozycji i moŝe posłuŝyć wyłącznie do tej Autoryzacji Dyspozycji (wraz z SMSKodem Klient otrzymuje informacje o szczegółach autoryzowanej Dyspozycji). 13. Gwarantowany przez Bank okres prawidłowego działania Tokena wynosi 2 lata od momentu wydania urządzenia UŜytkownikowi. Po tym czasie UŜytkownik moŝe otrzymać nowy Token. Za wydanie nowego Tokena Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 14. Nieprawidłowo działający Token, funkcjonujący przez okres krótszy niŝ 2 lata moŝe być wymieniony na nowy, po zgłoszeniu usterki i po sprawdzeniu przez Placówkę Banku jej przyczyn. W przypadku stwierdzenia przyczyn leŝących po stronie UŜytkownika, nowy Token jest wydawany natychmiast po uiszczeniu przez UŜytkownika opłaty zgodnie z Taryfą, a w przypadku stwierdzenia przyczyn usterki wynikających z wad Tokena, nowe urządzenie jest wydawane UŜytkownikowi na koszt Banku. 15. Posiadacz Rachunku płatniczego moŝe ustalać i zmieniać poprzez Usługę BOŚBank24, indywidualne Limity dla poszczególnych UŜytkowników do Rachunków płatniczych, w ramach Limitów ustalonych we Wniosku o Bankowość elektroniczną. 16. Posiadacz Rachunku płatniczego lub Rachunku kredytowego moŝe odwołać dostęp do Usługi BOŚBank24 dla siebie lub wskazanego UŜytkownika, poprzez złoŝenie w Placówce Banku aktualizacji Dyspozycji dot. Bankowości elektronicznej. Odwołanie wchodzi w Ŝycie w następnym Dniu roboczym po dniu złoŝenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe Zlecenia złoŝone za pomocą Usługi BOŚBank24 przez danego UŜytkownika przed wejściem w Ŝycie odwołania nie mogą być anulowane Zmiana wariantu dostępu i/lub Klucza do Bankowości elektronicznej, zmiana Limitów z zastrzeŝeniem zapisów 7 ust. 15, zakresu Pakietów SMS, udostępnienia Rachunków, Rachunków Kredytowych wymaga dokonania przez Klienta aktualizacji Wniosku o Bankowość elektroniczną w dowolnej Placówce Banku. 2. Informacje na temat szczegółowych zasad postępowania przy korzystaniu z Bankowości elektronicznej są publikowane na Stronie internetowej. Strona 3/5

4 9 1. Bezpieczny podpis elektroniczny jest jedną z form Autoryzacji Dyspozycji, akceptowaną w Usłudze BOŚBank UŜytkownik moŝe uzyskać Bezpieczny podpis elektroniczny we własnym zakresie, bezpośrednio u kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne lub podmiotów pośredniczących w ich dystrybucji. 3. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równowaŝny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 4. Wszelką korespondencję, skargi i reklamacje związane z wykorzystywaniem przez UŜytkownika Bezpiecznego podpisu elektronicznego wydawanego przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne lub podmioty pośredniczące w ich dystrybucji, naleŝy kierować na adres tych podmiotów W celu wykonania Transakcji płatniczej przez Bankowość internetową UŜytkownik jest zobowiązany podać Unikatowy identyfikator Odbiorcy Zlecenia, kwotę Zlecenia, datę realizacji Zlecenia oraz dodatkowe dane w zaleŝności od typu składanego Zlecenia płatniczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji poszczególnych typów Zleceń płatniczych, opisanymi w umowie ramowej, o której mowa w 1 ust WyraŜenie Zgody na wykonanie Transakcji płatniczej lub innej operacji w Bankowości elektronicznej polega na Autoryzacji Zlecenia płatniczego. 3. Transakcję płatniczą uwaŝa się za autoryzowaną, jeŝeli Klient zrealizował ją przy uŝyciu wybranego Klucza. 4. ZłoŜenie Zlecenia płatniczego za pośrednictwem Usługi BOŚBank24 nie wymaga jego pisemnego potwierdzenia. Potwierdzenie wykonania Zlecenia płatniczego przez Bank jest dostępne za pośrednictwem Usługi BOŚBank24 po faktycznej realizacji Zlecenia przez Bank. 5. Przelewy krajowe, w tym Dyspozycje dotyczące Zleceń stałych i Przelewów z odroczonym terminem płatności oraz Przelewy zagraniczne są realizowane w terminach wynikających z Regulaminu produktów i Komunikatu. 6. Przelewy wewnętrzne są realizowane na bieŝąco, z zastrzeŝeniem 11 pkt Za wykonywane usługi, w szczególności za Zlecenia realizowane przez Bankowość elektroniczną, Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą. 8. UŜytkownik zobowiązany jest na bieŝąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych Dyspozycji. 11 Dostęp do Usługi Bankowości elektronicznej moŝe być ograniczony lub mogą występować czasowe opóźnienia w realizacji Zleceń płatniczych z uwagi na uwarunkowania techniczne: 1) w związku z przetwarzaniem dziennym, trwającym nie wcześniej, niŝ od godz. 20:00. Po tej godzinie mogą występować opóźnienia w realizacji Transakcji zlecanych przez Bankowość elektroniczną, 2) podczas okresowych czynności serwisowych wykonywanych w systemie informatycznym Banku, o czym Bank informuje UŜytkownika stosownym komunikatem dostępnym po zalogowaniu w systemie Bankowości internetowej, 3) w przypadku awarii, które mogą spowodować czasowe utrudnienia z zalogowaniem lub składaniem Zleceń i ich realizacją, 4) w przypadku utrudnień po stronie zewnętrznej infrastruktury i serwerów, z których korzysta UŜytkownik, na które Bank nie ma wpływu i które są niezaleŝne od Banku. ROZDZIAŁ 5 Zasady odpowiedzialności Posiadacza Rachunku obciąŝają Transakcje zrealizowane na podstawie Zleceń złoŝonych i poprawnie autoryzowanych przez UŜytkowników za pośrednictwem Usługi Bankowości elektronicznej. Bank odpowiada za skutki niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Zlecenia płatniczego, z zastrzeŝeniem ust. 3 oraz zasad odpowiedzialności wynikających z Regulaminu produktów. Odpowiedzialność Banku nie obejmuje szkód wynikających z: 1) nieprawidłowego, niedokładnego lub nieczytelnego podania wymaganych danych przez Płatnika w Zleceniu płatniczym, 2) nieprawidłowego podania Unikatowego Identyfikatora w Zleceniu przez UŜytkownika, 3) uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Klienta przez osoby trzecie, zgubienia lub zniszczenia przez Klienta Instrumentu płatniczego do momentu zgłoszenia tych zdarzeń telefonicznie pod numerem lub , lub w Placówce Banku, 4) działania siły wyŝszej, tj. okoliczności nieprzewidywalnych i niezaleŝnych od Banku, których skutkom nie moŝna zapobiec, 5) wykonywania czynności zapobiegających praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu lub innych działań przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 2. Posiadacza Rachunku obciąŝają operacje dokonane równieŝ przez osoby, którym udostępnił Klucz, Token lub Bezpieczny podpis elektroniczny. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku zgubienia lub zniszczenia przez UŜytkownika Tokena do momentu zgłoszenia utraty Tokena, 2) nieprawidłowo podane przez Posiadacza Rachunku lub przez UŜytkowników numery rachunków, na które dokonywane są przelewy oraz niewłaściwe tytuły płatności, jak równieŝ za błędnie wprowadzone kwoty przelewów, 3) dodatkowe opłaty związane z wykonaniem Dyspozycji przelewu, pobierane przez inne banki, lub których pobranie wynika z okoliczności niezaleŝnych od Banku, np. odsetki karne z tytułu nieterminowego wykonania płatności przez Posiadacza Rachunku lub przez UŜytkowników. 4. Bank ma prawo zablokować lub ograniczyć UŜytkownikowi dostęp do Usługi Bankowości elektronicznej lub Instrumentu płatniczego : 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu płatniczego, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia Instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej. 5. Bank informuje UŜytkownika o zablokowaniu Instrumentu płatniczego lub dostępu do Usług i Bankowości elektronicznej przed jego zablokowaniem, a jeŝeli to nie jest moŝliwe to niezwłocznie po jego zablokowaniu, w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej indywidualnie uzgodnionej między Bankiem i UŜytkownikiem. Nie dotyczy to wypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu Instrumentu płatniczego byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 6. Bank odblokowuje Instrument płatniczy albo zastępuje go nowym, jeŝeli przestały istnieć podstawy do utrzymania blokady. 7. UŜytkownik zobowiązany jest do: 1) ochrony haseł, TeleKodu, Kluczy i Tokena z zachowaniem naleŝytej staranności, 2) nieprzechowywania haseł, TeleKodu i Kluczy wraz z numerem Rachunku płatniczego lub z Identyfikatorem, 3) nieudostępniania haseł, TeleKodu, Kluczy i Tokena osobom nieuprawnionym. 8. W przypadku, gdy UŜytkownik podejrzewa, Ŝe osoby trzecie weszły w posiadanie jego danych słuŝących do logowania (w szczególności haseł, TeleKodu, Kluczy lub Tokena), powinien niezwłocznie zablokować dostęp do Usługi bankowości elektronicznej w Placówce Banku lub telefonicznie na numer telefonu Infolinii wskazany na Stronie internetowej, działającej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. ROZDZIAŁ 6 Zasady bezpieczeństwa JeŜeli wymaga tego bezpieczeństwo systemu informatycznego, Bank ma prawo, nie ponosząc Ŝadnej odpowiedzialności wobec UŜytkownika, do czasowego zawieszenia działania Usługi Bankowości elektronicznej na czas niezbędny do rozwiązania problemu. Informacja w tej sprawie będzie zamieszczana na Stronie internetowej. 2. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeŝeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się utraconym przez Płatnika albo skradzionym Płatnikowi Instrumentem płatniczym lub 2) przywłaszczenia Instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego uŝycia w wyniku naruszenia przez Płatnika obowiązku, o którym mowa w 12 ust Płatnik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeŝeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 12 ust. 1 pkt 3 i ust.8 Płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze, chyba Ŝe Płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji. 5. Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Bankowości elektronicznej Bank udostępnia na stronie internetowej. 6. UŜytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń, o których mowa w ust. 5 oraz wszelkich innych zaleceń i porad ostrzegawczych od chwili ich otrzymania od Banku lub udostępnienia ich UŜytkownikowi na Stronie internetowej lub stronie logowania do Usługi BOŚBank24. ROZDZIAŁ 7 Zasady składania reklamacji 14 Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie produktów oraz Zasadach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w BOŚ S.A. ROZDZIAŁ 8 Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest moŝliwa z waŝnej przyczyny, za którą uznaje się: 1) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeŝeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu, 2) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeŝeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu, 3) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeŝeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów, 4) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeŝeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia, 5) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień. 2. Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie później niŝ 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie, podając w informacji przekazywanej Klientowi tę datę. 3. Zmiany o których mowa w ust 2, udostępniane są w formie elektronicznej poprzez Usługę BOŚBank JeŜeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian w Regulaminie Klient nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian nie odwoła dostępu do Bankowości Elektronicznej zgodnie z 7 ust.16 uznaje się, Ŝe Klient wyraził na nie zgodę. 5. JeŜeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian w Regulaminie Klient zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie odwołał dostępu do Bankowości elektronicznej, umowa ramowa w części dotyczącej Bankowości elektronicznej wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian. 5. Rozwiązanie umowy w następstwie niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu następuje bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Klienta. Strona 4/5

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A.

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BOŚ Bank24 Twoje e-konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A Spis treści: Postanowienia ogólne Transakcje płatnicze Szczegółowe warunki realizacji Przelewów wewnętrznych i krajowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i uŝytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności

Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 27 października 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze oraz terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30 czerwca 2015r. nr 48/B/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin )

REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) REGULAMIN realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich (dalej Regulamin ) 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo