Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego"

Transkrypt

1 S³awno Burmistrz przegra³ w s¹dzie - podwy ka cen wody Malechowo darmowe przedszkole w Kusicach Postomino ¹cko z planem zagospodarowania Nr. 14 (35) cena:1,50z³ r. Tygodnik S³awno-Warszawa Powiaty podstaw¹ Andrzej Lewandowski, starosta s³awieñski przebywa³ w warszawie na dwudniowym posiedzeniu Zwi¹zku Powiatów polskich. Przywozi stamt¹d dobre wiadomoœci: w³adze nie maj¹ zamiaru likwidowaæ powiatów. - Podoba³ mi sie g³os w dyskusji by³ego premiera Jerzego Buzka, który stwierdzi³, e podstaw¹ rozwoju kraju s¹ powiaty - mówi Starosta FIRMA "TROTY" Tartak w S³awnie - by³y Salix ul. Che³moñskiego 40 wznawia produkcjê drzewn¹. Przyjmujemy zamówienia na wiêÿbê dachow¹ oraz tarcicê mokr¹ i such¹ oraz inne wyroby na zlecenie. Tel Tel. kom Wszystkiego Najlepszego z okazji Œwi¹t Wielkanocnych yczy Redakcja Obserwatora Lokalnego grafika - informacyjna - na samochodach - plansze, szyldy - banery, kasetony - litery z styroduru - konstrukcje noœne - totemy reklamowe - grawerton kolorowy - piecz¹tki - foto kubki - strony www - introligatornia poligrafia - foldery - ulotki - plakaty - wizytówki - pocztówki - samokopia - kalendarze - ploter CAD Foldery A-4 obustronnie pe³ny kolor 2500 szt wizytówek 1000 z³ brutto, Al. Wojska Polskiego 57 (obok ronda) tel./fax poczta.onet.pl Wielkanoc - najstarsze i najwa niejsze œwiêto chrzeœcijañskie. Mo- e wypadaæ pomiêdzy 22 marca a 25 kwietnia. Doœæ d³ugo spierano siê kiedy Wielkanoc ma byæ obchodzona. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, e bêdzie siê j¹ obchodziæ w pierwsz¹ niedzielê po pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê yca. Ostatnio niektóre œrodowiska chrzeœcijañskie postuluj¹ ustanowienie Wielka- nocy, jako œwiêta sta³ego. Wiemy bowiem dzisiaj, e Jezus móg³ zostaæ ukrzy owany 7 kwietnia 30 roku, lub - co znacznie mniej prawdopodobne - 3 kwietnia 33 roku. W zwi¹zku z tym znamy prawdopodobna datê zmartwychwstania, to jest 9 kwietnia 30 roku. Gabinet Masa u i Fizykoterapii Aneta Dereñ mgr fizjoterapii S³awno ul. Rapackiego 14 (budynek GS-u) * Masa * Elektroterapia * Laseroterapia * UltradŸwiêki * Lampa sollux Gabinet czynny od 8.30 do Wizyty po godz ustalane indywidualnie z pacjentem Tel obserwator nr 14 dobry.p , 12:32

2 2 S³awno Ucz¹ siê jêzyków Urz¹d Miejski w S³awnie wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañców przy³¹czy³ siê do akcji "Gmina Bli ej Europy". Dziêki temu od po³owy marca mieszkañcy S³awna i okolic mog¹ skorzystaæ z dofinansowanych kursów jêzykowych prowadzonych Metod¹ SITA. Oœrodek Jêzykowy SITA, 3WAY Dynamiczne Centrum Jêzykowe i Akademia Nauki wspólnie ze sponsorami zorganizowali akcjê "Gmina bli ej Europy". Dziêki niej bêdzie mo na poznaæ lub udoskonaliæ znajomoœæ takich jêzyków jak: angielski, niemiecki, w³oski, francuski i hiszpañski. Wa ne sprawy Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Bêdzie dro sza woda Informatyzacja spo³eczeñstwa Spo³eczeñstwo informacyjne to spo³eczeñstwo œwiadome, umiej¹ce zdobywaæ, wykorzystywaæ i przetwarzaæ wiedzê. Proces budowy spo³eczeñstwa informacyjnego w du ym uproszczeniu sk³ada siê z trzech elementów: rozwoju infrastruktury, rozwoju treœci i systemów us³ug oraz wiedzy i umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na korzystanie z informacji, a tak e ich tworzenie i udostêpnianie. Nie wszyscy wiedz¹, e Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego opracowa³ i uchwali³ Strategiê Budowy Spo³eczeñstwa Informacyjnego na lata W œlad za tym burmistrz miasta Dar³owa Arkadiusz Klimowicz powo³a³ zespó³ sk³adaj¹cy siê z informatyków, ekspertów od pozyskiwania funduszy unijnych i kierownika referatu promocji w celu wdro enia tej strategii. Powierzy³ im tak e zadanie opracowania koncepcji oraz odpowiednich rozwi¹zañ, które przygotuj¹ Urz¹d Miasta i podleg³e mu jednostki organizacyjne do w³aœciwego funkcjonowania w spo³eczeñstwie informacyjnym. Szefem zespo³u zosta³ in. informatyk ukasz Kupracz. Niedawno zespó³ zakoñczy³ I etap prac i przedstawi³ burmistrzowi raport ze swej dzia³alnoœci oraz projekt programu budowy informacyjnego spo³eczeñstwa. Po przeanalizowaniu stanu obecnego w dziedzinie informatyzacji miasta zaplanowano szereg dzia³añ, aby osi¹gn¹æ koñcowy efekt informacyjnego spo³eczeñstwa. Zdaniem zespo³u jego budowê nale y rozpocz¹æ od rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, która umo liwi ³atwy dostêp do sieci internetowej spo³eczeñstwa i wszystkich najwa niejszych instytucji w mieœcie. Ratusz planuje siê po³¹czyæ sieci¹ œwiat³owodow¹ ze wszystkimi spó³kami miejskimi, zak³adami bud etowymi, placówkami oœwiatowymi, sportowymi i kulturalnymi. Jednoczeœnie Urz¹d Miejski i Centrum Reagowania Miejskiego bêd¹ mia³y œcis³¹ ³¹cznoœæ z Policj¹, Stra ¹ Graniczn¹, Urzêdem Morskim, Stra ¹ Po arn¹, S³u b¹ Zdrowia, Kapitanem Portu, Ratownictwem Morskim, Terminalem Odpraw Granicznych, Miejskim Centrum Sprzeda y Ryb, Urzêdem Celnym, Urzêdem Pracy, Urzêdem Gminy. We wszystkich najwa niejszych punktach miasta zostan¹ zainstalowane HotSpoty, czyli punkty sk¹d bêdzie mo na bezprzewodowo i bezp³atnie korzystaæ z dostêpu do internetu. Zostan¹ one urz¹dzone na s³upach gdzie prowadzony bêdzie równie monitoring. Sieæ monitoringu obejmie znaczne obszary miasta od pla y, przystani jachtowej i zarz¹du portu pocz¹wszy po szko³y, dworzec PKP i PKS, zamek, cmentarz, parki oraz g³ówne ci¹gi komunikacyjne miasta ³¹cznie z trasami wylotowymi. W punktach minitorowania zostan¹ zainstalowane g³oœniki, przez które bêdzie mo na ostrzegaæ spo³eczeñstwo o wszystkich zagro eniach. W systemie monitoringu planuje siê m.in. zasilanie solarne. W wybranych miejscach publicznych np. : na rynku, na poczcie w Dar³ówku, w Zespole Szkó³ w Dar³ówku zostan¹ ustawione kioski informatyczne zwane infomatami. Infomat to inaczej komputer PC zamkniêty w obudowie wandaloodpornej wyposa ony w ekran dotykowy i klawiaturê. Planuje siê te prowadzenie bezpoœrednich transmisji i archiwizacji z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeñ komisji problemowych. Prawie wszystkie sprawy w Urzêdzie Miasta bêdzie mo na za³atwiæ przez internet. Pracownicy Urzêdu Miejskiego zapewni¹ szybk¹ i profesjonaln¹ obs³ugê w zakresie za³atwianych spraw. S³u yæ do tego bêdzie elektroniczna skrzynka podawcza. Ju obecnie wszystkie mapy i plany przekszta³cane s¹ na postaæ elektroniczn¹. Wszelkie formularze bêdzie mo na pobieraæ drog¹ elektroniczn¹. Wszystkie niezbêdne informacje o mieœcie bêd¹ dostêpne nie tylko po polsku, ale równie po angielsku i niemiecku. Specjalne informacje mówi¹ce znajd¹ siê te na internetowych stronach UM dla niewidomych i niedowidz¹cych. Wszystkie planowane przedsiêwziêcia s¹ zgodne z wojewódzk¹ strategi¹ informatyzacji spo³eczeñstwa na lata Realizacja programu informatyzacji roz³o ona zostanie na kilka lat w zale noœci od wielkoœci kwot funduszy unijnych jakie wp³yn¹ do kasy miasta z przeznaczeniem na ten cel. Wydatki na realizacjê tych przedsiêwziêæ szacuje siê w wysokoœci od 5 do 7 mln z³. Najwiêcej pieniêdzy poch³onie œwiat³owodowa sieæ informatyczna i sprzêt komputerowy z oprogramowaniem. LW Na ostatniej przed œwiêtami sesji radni zafundowali mieszkañcom Dar³owa podwy kê cen wody. Od 15 maja bêd¹ obowi¹zywa³y ceny o prawie 10 procent wy sze od obecnych. Wniosek w tej kwestii le a³ w Urzêdzie Miasta od po³owy lutego. - Od 2003 roku ceny nie uleg³y zmianie, z tego tytu³u przedsiêbiorstwo ponosi du e straty. Przecie w miêdzyczasie znacznie wzros³y koszty produkcji w sk³ad których wchodz¹ m.in. podatki, Podaruj œwiêta innym Wolontariuszki, Judyta Stasiak i Donata Micha³owska z klasy IC LO z jednym z ofiarodawców. Dar³owskie Centrum Wolontariatu po raz kolejny zorganizowa³o œwi¹teczn¹ zbiórkê ywnoœci pod has³em "Podaruj innym œwiêta". Dwudziestu wolontariuszy z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dar³owie, w sobotê 30 marca 2007 r., zbiera³o produkty o d³ugiej przydatnoœci do spo ycia oraz tradycyjne produkty potrzebne na œwi¹teczne sto³y. M³odzie, dziêki yczliwoœci szefostwa dar³owskich sklepów, zachêca³a kupuj¹cych do przekazania choæ "przys³owiowego cukierka" na rzecz ubogich i rozdawa³a " ulotki" apeluj¹ce do dobroci naszych cena energii elektrycznej czy amortyzacji - uzasadnia³ wniosek Wojciech Wiœniowski, prezes Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej. Nowa stawka na wodê za jeden metr szeœcienny, bêdzie wynosiæ 2,25 z³ dla osób posiadaj¹cych wodomierze (dotychczas 2,06 z³). Za œcieki mieszkañcy Dar³owa zap³ac¹ 3,83 z³ (by³o 3,54 z³). decyzja zapad³a niejednog³oœnie serc. A jak siê okaza³o dar³owianie maj¹ ogromne serca i chêtnie pomagaj¹ innym. Dziêki yczliwoœci nas wszystkich ci najbardziej potrzebuj¹cy tak e nakryj¹ swoje sto³y i wspólnie z najbli szymi zasi¹d¹ do wielkanocnego œniadania. Wszystkie dary bêd¹ przekazane potrzebuj¹cym poprzez dar³owski Caritas. Z ramienia Wolontariatu akcjê koordynowa³a nauczycielka jêzyka polskiego w dar³owskim Liceum, p. Edyta Resil. Monika Burzak- Bielecka obserwator nr 14 dobry.p , 12:32

3 Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Postomino ¹cko z planem Gmina Postomino przyst¹pi do sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoœci ¹cko i okolic. Wieœ, pomimo e, po³o ona nad jeziorem Wicko ma mo liwoœæ byæ jednym z centrów turystycznych. Jej walory ju teraz doceniaj¹ przybysze szukaj¹cy ciszy i spokoju z dala od Kusice wielkomiejskiego zgie³ku. Walory ¹cka podnosi fakt, e od morza dzieli je tylko kilka kilometrów. Ju teraz jest tam kilka gospodarstw agroturystycznych. Plan zagospodarowania jest przygotowywany pod k¹tem przeznaczenia terenu na zabudowê rekreacyjno - letniskow¹. Bezp³atne przedszkole Wydarzenia S³awno Burmistrz przegra³ w s¹dzie 3 - Kiedyœ bêd¹c pracownikiem POHZ by³em dumny z funkcjonuj¹cego tu przedszkola, a potem z bólem serca patrzy³am jak ulega zniszczeniu w okresie przemian strukturalnych naszego kraju. Dlatego jestem szczêœliwy i zaszczycony, e po tylu latach przypad³o mi w zaszczycie przeciêcie wstêgi i otwarcie tutaj ma³ego przedszkola - mo e nie tak imponuj¹cego jak przed laty ale nie mniej potrzebnego dzieciom ich rodzicom - takimi s³owami Jan Szlufik, wójt gminy Malechowo dokona³ uroczystego otwarcia Œrodowiskowego Ogniska Przedszkolnego w Kusicach. Przedszkole uruchomiono zgodnie z projektem "Wiejskie Ogniska Przedszkolne" w ramach Programu Wychowania Przedszkolnego Dzieci. W uroczystoœci uczestniczyli równie : Ksi¹dz Proboszcz Parafii Sulechówko Józef Bagniewski, który pob³ogos³awi³ obiekt, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³awieñskiego Roman Margielewski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Malechowo Henryk Kowalczuk, Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Malechowie W³adys³aw Weso³owski, Dyrektor Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjnego Oœwiaty w Malechowie Ryszard Grzeszczuk, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Niemicy Iwona Nowak - Gancarz, Urszula Krzak - wychowawca funkcjonuj¹cego tu Jedyne w naszym powiecie, bezp³atne przedszkole dla piêtnaœciorga dzieci otworzy³ w Kusicach Jan Szlufik, wójt gminy Malechowo. Bêdzie dzia³a³o przez piêæ godzin 5 dni w tygodniu równie Œrodowiskowego Ogniska Wychowawczego i jednoczeœnie So³tys Kusic oraz rodzice przedszkolaków. Wszyscy goœcie przynieœli prezenty na tê okazje co sprawi³o dzieciom wiele radoœci. Przygotowanie projektu i jego wdro enie to zas³uga Towarzystwa Przyjació³ Dzieci z Koszalina, którego prezesem jest Pan Henryk Zabrocki - równie obecny podczas ceremonii otwarcia placówki. Przedszkole prowadzone bêdzie nieodp³atnie dla piêtnaœciorga dzieci z Kusic w wieku od 3 do 5 lat, piêæ dni w tygodniu po 5 godzin. Przedszkolaki bêd¹ pod sta³¹ opiek¹ wychowawcy Pani Krystyny Naradka oraz psychologa i logopedy, a tak e otrzymaj¹ posi³ek. Program nie zawiera podzia³u na treœci programowe dla poszczególnych grup wiekowych co pozwala na jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb dziecka wynikaj¹cych z warunków œrodowiskowych.. Jest to zgodne z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. Rozporz¹dzenie powy sze zak³ada, e celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencja³em i mo liwoœciami rozwojowymi w relacjach ze œrodowiskiem spo³eczno - kulturowym i przyrodniczym. W grudniu ub. r. radni uczestniczyli w wizji lokalnej na ulicy Cieszkowskiego Kolejne 1500 z³otych wyfrunie z naszych kieszeni. Tyle, z kasy miasta, strac¹ mieszkañcy S³awna bo burmistrz Miros³aw Bugajski wda³ siê w nikomu nie potrzebny spór o dzia³kê przy ulicy Cieszkowskiego. Przypomnijmy: jesieni¹ ubieg³ego roku w Urzêdzie Miasta odby³ siê przetarg na sprzeda wy ej wymienionej dzia³ki. Og³oszono go na wniosek osoby zainteresowanej kupnem, która do przetargu wcale nie przyst¹pi³a. Zosta³ wiêc uniewa niony i og³oszono kolejny, w którym cena wywo³awcza by³a du o ni sza o czym pisemnie powiadomiono zainteresowanego. Po raz kolejny nie zg³osi³ siê do przetargu ani nawet nie wp³aci³ wadium. Wp³acili je za to s¹siedzi Maria Poprawska i Barbara i Eugeniusz Brzeziñski. Jako jedyni oferenci przetarg wygrali ale burmistrz Miros³aw Bugajski nie podpisa³ umowy sprzeda y. Nie poda³ przy tym adnych powodów takiego postêpowania. Zwyciêzcy przetargu wyst¹pili do UM z ¹daniem wydania dzia³ki. Napisali w nim, e zgodnie z prawem wziêli udzia³ w przetargu aby ratowaæ znajduj¹cy siê na dzia³ce pomnik Warszkowo Prawdziwe brudasy To co zobaczyliœmy w Warszkowie przechodzi wszelkie wyobra enia. Na terenie wsi, przy drodze na tutejsze boisko pi³karskie, w najlepsze funkcjonuje niczym nie zabezpieczone przyrody, wp³acili wadium i w terminie zap³acili cenê nabycia dzia³ki oraz, e przetarg by³ ustawiany na szkodê miasta bo by³a zmowa, w której udzia³ wzi¹³ jeden z s¹siadów (ten który chcia³ kupiæ ale do przetargu nie przyst¹pi³) oraz urzêdnik miejski pani M. "która doradza³a (na szkodê miasta), eby nie przystêpowaæ do drugiego przetargu, bo bêdzie mo na za³atwiæ to w drodze negocjacji po du o ni szej cenie. Jest to sytuacja obiecania korzyœci finansowych przez urzêdnika oraz dzia³anie przeciwko procedurze przetargu - patrz artyku³ 305 Kodeksu Karnego". Pismo o tej samej treœci wp³ynê³o te do Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie. Poniewa burmistrz Bugajski nie odpowiada³ poszkodowani nabywcy dzia³ki wyst¹pili z pozwem do S¹du Rejonowego w S³awnie, Wydzia³ Cywilny z ¹daniem stwierdzenia, e Burmistrz Miasta S³awno ma obowi¹zek z³o enia woli o przeniesieniu na rzecz powodów w³asnoœci dzia³ki. Sprawa zakoñczy³a siê w pi¹tek. Wynik: burmistrz Bugajski musi sprzedaæ dzia³kê a z kasy miejskiej wyfrunie 1500 z³. wysypisko œmieci. Warto zapytaæ w³adze gminy co one na to? Przecie w tej wsi mieszkaj¹ radni z przewodnicz¹cym Rady Gminy S³awno na czele obserwator nr 14 dobry.p65 3

4 4 Wydarzenia Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Powiat Uczcili pamiêæ Jana Paw³a II S³awno Grochem o œcianê - To jest rzucanie grochem o œcianê - stwierdzi³a Maria Poprawska komentuj¹c sprawê odpowiedzi na interpelacje zg³aszane przez radnych i tematy poruszane przez mieszkañców S³awna na sesjach. Poinformowa³a przy tym, ze sprawy, które zg³osi³a a które zale ¹ od Urzêdu Miasta w ogóle nie s¹ realizowane, a problemy zg³aszane przez mieszkañców w ramach Wolnej Trybuny czêsto nie s¹ brane pod uwagê. Jako jeden z wielu przyk³adów poda³a, e na ostatniej sesji zada³a pytanie: - Czy ta sama firma, która ma wykonaæ witacze dla S³awna (26 tys. z³ - dopisek M.S.) robi³a równie materia³y wyborcze dla Komitetu Wyborczego BIS i dla p. M. Bugajskiego? W odpowiedzi jak¹ otrzyma³am poinformowano mnie, ze zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ nikt nie narzuca kandydatowi gdzie i kto oraz w jakiej formie ma przygotowaæ materia³y wyborcze. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem burmistrz M. Bugajski dokona³ wszelkich niezbêdnych formalnoœci dotycz¹cych rozliczenia kampanii wyborczej. To nie jest odpowiedÿ na moje pytanie i proszê Przewodnicz¹cego RM o spowodowanie aby taka odpowiedÿ dotar³a bo muszê j¹ przekazaæ wyborcom - zakoñczy³a M. Poprawska. Wyj¹tkowo sesja Rady Miasta zaczê³a siê o godz. 15. Powodem by³ trwaj¹cy w UM pobór do wojska chocia pomys³ aby przenieœæ obrady miejskiego samorz¹du na godzinê póÿniejsz¹ od dawna kie³kuje w g³owach radnych: - Wtedy w sesjach mog³oby uczestniczyæ wiêksza iloœæ mieszkañców miasta - us³yszeliœmy od radnej Bo eny Konfederak. We wnioskach i zapytaniach radnych Maria Poprawska próbowa³a zainteresowaæ Urz¹d pomys³em zorganizowania jednorazowego wywozu wielkogabarytowych œmieci z terenu miasta. - Nale y wczeœniej powiadomiæ mieszkañców o terminie i miejscu odbierania starych mebli, zu ytych artyku³ów gospodarstwa domowego itp. - mówi³a radna. - W wielu miejscach zalegaj¹ ca³e sterty œmieci a tak na wiosnê mo na by by³o trochê miasto oczyœciæ. Poza tym radni podjêli kilka uchwa³ oraz wys³uchali mieszkañców S³awna: B. Gi³kê, A. Siemlata, T. Budziñskiego i D. Margielewskiego. Mamy jedynie nadziejê, e ich problemy zostan¹ powa nie potraktowane przez w³adze. S³awno. Plac Wyszyñskiego "Nie wszystek umrê" powiedzia³ papie Jan Pawe³ II i tak siê sta³o. W drug¹ rocznicê œmierci S³ugi Bo ego Jana Paw³a II w dniu 2 kwietnia br. w miastach i wsiach powiatu s³awieñskiego, podobnie jak w ca³ej Polsce, odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce Wielkiego Polaka. W S³awnie, w koœciele pw. WMB, mszê koncelebrowa³ ksi¹dz Piotr Subocz a kazanie wyg³osi³ ksi¹dz pra³at Marian Dziemianko. Jak co roku w Wielkim Tygodniu odby³a siê tradycyjna droga krzy owa a mieszkañcy miasta i okolic na g³ównym placu miejskim spontanicznie u³o yli ogromny krzy ze zniczy. W Dar³owie Msza Œwiêta odby³a siê na dar³owskim rynku. Koncelebrowa³o j¹ kilku ksiê y ze wszystkich dar³owskich parafii. Udzia³ w uroczystej mszy wziêli: kompanie honorowe Marynarki Wojennej i Stra y Granicznej, poczty sztandarowe, w³adze samorz¹dowe miasta, powiatu i gminy, kombatanci, Sybiracy, harcerze, m³odzie i mieszkañcy Dar³owa. Po mszy œwiêtej na telebimie odby³a siê projekcja filmu z pobytu papie a na Ziemi Koszaliñskiej pt. "Przyszliœcie do mnie. S³awno Dla niepe³nosprawnych Po raz pierwszy w tej kadencji powiatowego samorz¹du obradowa³a Powiatowa Spo³eczna Rada do Spraw Osób Niepe³nosprawnych. W jej sk³ad wchodz¹ Ma³gorzata ebrowska jako Przewodnicz¹ca, Zdzis³awa Kubiak Wiceprzewodnicz¹ca, El bieta Betliñska Sekretarz oraz cz³onkowie Stanis³awa Czy ewska i Andrzej Olencki. Jest organem opiniodawczo-doradczy w sprawach zwi¹zanych z niepe³nosprawnoœci¹. Do zakresu jej dzia³ania nale y inspirowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do integracji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych. Wa nym zadaniem Rady jest realizacji praw osób niepe³nosprawnych, opiniowanie, projektów powiatowych programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz ocena ich realizacji a tak e opiniowanie projektów uchwa³ i programów przyjmowanych przez Radê Powiatu pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych. Zdrowych i Pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych Pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci. Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkañ w gronie rodziny i wœród przyjació³, Wszystkim Mieszkañcom i Sympatykom powiatu s³awieñskiego ycz¹ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Starosta S³awieñski Roman Margielewski Andrzej Lewandowski obserwator nr 14 dobry.p65 4

5 Aktualnoœci Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Aktualnoœci Nasze rozmowy: Bociany ju s¹ Wiosna w pê³ni. W okolicach Dar³owa (i nie tylko) pojawi³y siê bociany. Na oficjalnej stronie Urzêdu mo na znaleÿæ bardzo ciekaw¹ galeriê zdjêæ ptaków sfotografowanych w ró nych miejscowoœciach gminy. Zapraszamy do ogl¹dania bo jest co podziwiaæ. KORT. SPRZÊT ORTOPEDYCZNY I REHABILITACYJNY Zak³ad Sprzêtu Ortopedycznego K-ORT Spó³ka z o.o Koszalin, ul. Le.na 3 tel , fax wp.pl ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU W S AWNIE ul. 1-go Pu³ku U³anów 9 tel , czynny: REALIZUJEMY ZLECENIA W ZAKRESIE: ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO WÓZKI INWALIDZKIE BALKONIKI I PODPÓRKI LASKI I KULE GORSETY PROTEZY KOÑCZYN DOLNYCH APARATY ORTOPEDYCZNE I ORTEZY BUTY ORTOPEDYCZNE I PROFILAKTYCZNE * sprzêt ortopedyczny wykonujemy indywidualnie i produkujemy seryjnie W RAMACH REFUNDACJI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ORAZ SPRZEDA Y DETALICZNEJ BEZP ATNY DOWÓZ DO DOMU PACJENTA.RODKÓW POMOCNICZYCH PERUKI PROTEZY PIERSI PASY PRZEPUKLINOWE I BRZUSZNE MATERACE I PODUSZKI PRZECIWODLE YNOWE WORKI STOMIJNE I USTROMIJNE OFERUJEMY MO LIWOŒÆ KONSULTACJI SPECJALISTYCZNEJ ORAZ DOBORU SPRZÊTU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA DYSTRYBUTOR PIELUCHOMAJTEK PIELUCH ANATOMICZNYCH KOSMETYKÓW FIRMY PAUL HARTMANN, TENA I SENI BEZP ATNA INFOLINIA Historia zatoczy³a ko³o... Rozmowa z Andrzejem Lewandowskim, starost¹ s³awieñskim - Na spotkaniu z cz³onkami s³awieñskiego ko³a PO, w pewnym momencie, powiedzia³ pan "u nas w S³awnie". To by³o przejêzyczenie? - A gdzie tam. Co prawda od urodzenia jestem dar³owianinem ale przecie reprezentujê ca³y powiat. Zreszt¹ mam pewien udzia³ w jego powstaniu. Gdy by³o ju wiadomo, e dojdzie do zmian na administracyjnej mapie Polski zrobiliœmy sonda : ma byæ w powiecie s³¹wieñskim czy koszaliñskim. Wiêkszoœæ dar³owian decydowa³a siê na Koszalin. Ja te ale pojecha³em na szkolenie samorz¹dowe do Zakopanego. Tam spotka³em profesora Micha³a Kuleszê, twórcê reformy samorz¹dowej. D³ugo rozmawialiœmy. Powiedzia³ mi wtedy: "w powiecie koszaliñskim bêdziecie na trzecim planie a ze To by³ art! Oczywiœcie wójt Jan Szlufik nie ma zamiaru zmieniæ profesji. Pozwoliliœmy sobie na prima aprilisowy art ale z drugiej strony zastanawia du a iloœæ telefonów od zatroskanych mieszkañców gminy Malechowo, którzy autentycznie przestraszyli siê, e mo e dojœæ do zmiany gospodarza gminy. Nagrobki Granitowe Stare Bielice 20 codziennie do S³awno ul. Konopnickiej 3 ka dy pi¹tek od Tel sprzeda ratalna, ceny konkurencyjne S³awnem macie du o wiêksze mo liwoœci, zreszt¹ ³¹czy was wiele: chocia by historia czy fakt, e le ycie nad t¹ sam¹ rzek¹". Ju po powrocie do Dar³owa uda³o siê przeforsowaæ uchwa³ê o przyst¹pieniu gminy miejskiej do przysz³ego powiatu s³awieñskiego. Wys³a³em uchwa³ê w tej kwestii do Warszawy. Wybuch³a okropna awantura. Radni ponownie g³osowali. Tym razem zadecydowali, e bêdzie w powiecie koszaliñskim. Dosta³em polecenie wys³ania uchwa³y do wojewody do Koszalina. Potem okaza³o siê, e utknê³a ona tam a w Warszawie mieli wczeœniejsz¹ decyzjê samorz¹du o akcesie do S³awna i tak ju zosta³o. Tak to jedna wycieczka do Zakopanego zadecydowa³a, e historia zatoczy³a ko³o... - Ma Pan bardzo du e doœwiadczenie samorz¹dowe... - Zaczyna³em jeszcze w latach 80. D³ugo siê zastanawia³em czy zaj¹æ siê polityk¹. Pamiêtam s³owa ojca, który wtedy do mnie powiedzia³: "Uwa aj na politykê bo potracisz wszystkich przyjació³!" Na pocz¹tku lat 90. zosta³em burmistrzem Dar³owa. Wtedy jeszcze o wyborze decydowa³a Rada, do której z miasta weszli sami przedstawiciele komitetu Solidarnoœæ. Wœród nich i ja. Dzisiaj to nie do pomyœlenia ale by³y to czasy gdy nikt spoœród radnych nie chcia³ byæ burmistrzem. Rozpisano konkurs. Zg³osi³o siê 5 kandydatów ale aden nie spodoba³ siê Radzie. Koledzy przez 3 dni namawiali mnie na zostanie Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych Najserdeczniejsze yczenia Zdrowia,Szczêœcia i Wszelkiej Pomyœlnoœci Wszystkim Naszym Klientom oraz mieszkañcom S³awna i okolic yczy Zarz¹d i Za³oga Spo³em PSS w Slawnie Wybierz sobie kredyt! Wiele banków w 1 miejscu Kredyty do 20 pensji Okres kredytowania: do 72 miesiêcy Programy redukcji rat: do 50 % ni sze raty Decyzja kredytowa: od 15 min. ul. Rynkowa 2D (przy Restauracji Eryk) Tel ZAK AD POGRZEBOWY D BEK D BEK 5 burmistrzem. Mia³em wtedy spokojn¹ pracê w Zak³adzie Energetyki Cieplnej. Zgodzi³em siê bo kontrkandydatem by³ p.wachowski, który w mojej ocenie mia³ wtedy wiêksze szanse. W pierwszej turze wygra³em jednym g³osem. To z przyczyn formalno-prawnych by³o za ma³o. Zarz¹dzono drug¹ turê, w której popar³a mnie wiêkszoœæ radnych. Dopiero du o póÿniej dotar³o do mnie co siê sta³o. - Na pocz¹tku kadencji kr¹ y³y plotki, e teraz nowy Starosta bêdzie zwalnia³ pracowników powiatowych a sam Urz¹d przeniesiony zostanie do Dar³owa... - To rzeczywiœcie tylko plotki. Na pewno ten, kto dobrze pracuje nie musi niczego siê obawiaæ. Potrzeba nam fachowców. Co prawda szykuj¹ siê pewne zmiany zwi¹zane z reorganizacj¹ Starostwa ale nie bêdziemy robili adnego polowania na czarownice. A jeœli chodzi o przenosiny do Dar³owa to jest to nie mo liwe chocia by dlatego, ze S³awno ma najdogodniejsze dla mieszkañców naszego regionu po³o enie geograficzne. - Id¹ œwiêta a wiêc chwila wytchnienia... - Spêdzê je w domu z rodzin¹. Niestety, nie bêdzie syna, który ukoñczy³ Akademiê Morsk¹ i jest oficerem na kontenerowcu. Œwiêta bêdzie mia³ gdzieœ u brzegów Stanów Zjednoczonych. Na miejscu bêdzie córka, która uczy siê w klasie maturalnej Liceum im. Dubois w Koszalinie. Przy okazji chcia³em z³o yæ najserdeczniejsze œwi¹teczne yczenia wszystkim mieszkañcom naszego powiatu. Polecamy godne warunki ostatniej pos³ugi Za³atwiamy wszystkie sprawy pogrzebowe zgodnie z Pañstwa yczeniem. Œwiadczymy profesjonaln¹ pomoc w trudnych chwilach a³oby S³u ymy Pañstwu przez ca³¹ dobê Obs³ugujemy ca³y powiat Najni sze ceny S³awno Tel. (059) ul. Konopnickiej obserwator nr 14 dobry.p65 5

6 6. Uczniowie z Klas¹ Chcemy istnieæ Wychodzimy z za³o enia, e jeœli siê o kimœ nie s³yszy, to ten ktoœ nie istnieje. My chcemy istnieæ i chcemy, eby o nas mówiono. To jeden z powodów, dla których w roku 2002 zg³osiliœmy siê do programu "Szko³y z klas¹". Tytu³ otrzymaliœmy w 2003 roku i jesteœmy z niego bardzo dumni. Obecnie jako uczniowie Zespo³u Szkó³ bierzemy udzia³ w programie "Uczeñ z klas¹". Niektóre nasze projekty s¹ ju na ukoñczeniu. Ka dy z uczestników móg³ wybraæ kategoriê z poœród trzech: Badam œwiat-jestem twórc¹- Pomagam innym. W naszej szkole uczniowie w wiêkszoœci wybrali kategoriê "Badam œwiat" i "Jestem twórc¹". Do szko³y zosta³o przypisanych 16 projektów i blog opiekuna projektów. Jest ich wiêcej, ale nale a³o wykazaæ siê oryginalnoœci¹ i systematycznoœci¹ w prowadzeniu bloga. Jesteœmy jedn¹ z nielicznych szkó³ w Polsce z tak du ¹ iloœci¹ projektów. Program zbli a siê ku Oto nieliczne opinie innych o naszych projektach: ( ) "Mili Pañstwo, obejrza³em wszystkie blogi - od deski do deski - jak s³yszeliœcie, e ktoœ siê zarykuje ze œmiechu, to by³em ja, ogl¹daj¹cy filmy z Waszego przedstawienia! Bardzo du e wra enie - pozytywne - zrobi³o na mnie to, e znakomicie potraficie wykorzystaæ wszystkie mo liwoœci jakie daje blog. (...) To by³a dla mnie przyjemnoœæ, wêdrowaæ po Waszych blogach! Micha³ Sekretariat Akcji Szko³a z Klas¹ " ( ) Komentarz do bloga "NAJSTARSI MIESZKAÑCY" ( )Podziwiam Czwartek, :17:16 Zajrza³am do Waszego bloga i jestem pod wra eniem. Jestem nauczycielk¹ historii i wiem, ile wysi³ku wymaga od uczniów pi¹tej klasy dotarcie do œwiadków i Ÿróde³ historycznych, opracowanie materia³ów, zamieszczenie ich na stronie. Uda³o Wam siê zdobyæ bardzo wiele ciekawych informacji i zdjêæ; szczerze podziwiam i gratulujê zarówno jakoœci, jak i formy przedstawienia. Mam tylko problem z obejrzeniem zdjêæ przy postach "Richard Zenke..." i " " - fotki uciekaj¹ z ekranu - nie wiem, czy z powodu moich ustawieñ, czy rozerwa³y ramkê - w ka dym razie a³ujê, e nie mogê ich zobaczyæ. Wielkie dziêki Czwartek, :22:37 Przyznam szczerze, e przeczytawszy o zaszczycie (i to wielkim), szeroko otworzy³am oczy. Zas³ugujecie na wszelkie s³owa pochwa³y, którymi Was obdarzy³am, i nie ma o czym mówiæ. Czy mo ecie podpowiedzieæ mi, jak zmieniæ ustawienia, eby zobaczyæ wszystkie zdjêcia? Jeœli chodzi o kwestie komputerowo-blogowe, to Rozmaitoœci koñcowi, wiêc czekaj¹ nas ostatnie prezentacje publiczne naszych projektów. Wierzymy, e blogi, które do tej pory systematycznie pracowa³y dotrwaj¹ do koñca i otrzymaj¹ wymarzony tytu³ "Ucznia z klas¹". O wszystkich projektach mo ecie Pañstwo dowiedzieæ siê wiêcej przegl¹daj¹c osobiœcie strony blogów. Dostêp do naszych blogów jest mo liwy ze strony g³ównej "Ucznia z klas¹" lub ze strony uczenzklasa.gazeta.pl/super_blog - polecany blog Pani Urszula Sygulska z Dar³owa (blog opiekuna projektów) na którym s¹ wszystkie szkolne glogi. Ca³kowite zakoñczenie pracy z projektami planujemy na 18 kwietnia. Jako koordynator szkolnych projektów dziêkujê równie im za pomoc i opiekê nad uczestnikami: Bo ena Tatuœkoopiekun 5 blogów, Danuta Traczyk, Mieczys³aw Czapla, Ewelina Kleszcz- Libucha. Urszula Sygulska jestem amatork¹... login: kitka_nauczyciel Komentarz do bloga "TEATR ŒREDNIEJ M ODZIE Y" SERDECZNE GRATULACJE!!! Czwartek, :55:50 Wiem, e na blogu du e litery i wykrzykniki oznaczaj¹ krzyk, ale naprawdê zas³ugujecie na rozg³os i ogromne brawa. Macie œwietne pomys³y, znakomicie je realizujecie i piêknie opisujecie ( eby tym skromnym s³owem uj¹æ s³owo pisane, zdjêcia i filmy). Co wiêcej, kolejne etapy Waszej pracy dokumentujecie bardzo szczegó³owo i terminowo, dzia³aj¹c wed³ug harmonogramu. Piszecie te o sobie i kolegach w bardzo sympatyczny sposób. Sporo tego "bardzo", ale co mam zrobiæ, jeœli "bardzo bardzo" podobaj¹ mi siê Wasze dzia³ania, blog i Wy same? Pozdrawiam Was serdecznie. login: kitka_nauczyciel Zapomnia³am Czwartek, :22:24 W poprzedniej notce nie napisa³am o tym, e ogl¹daj¹c Wasze przedstawienie pop³aka³am siê ze œmiechu, a domownicy przyszli sprawdziæ, co siê ze mn¹ dzieje : )) Jeœli pozwolicie, do³¹czê do polecanych na moim blogu. Raz jeszcze pozdrawiam, ycz¹c dalszych sukcesów. login: kitka_nauczyciel Dziêkujê Czwartek, :05:03 Po raz kolejny mnie zaskoczy³yœcie. Jeszcze NIKT nie odpowiedzia³ mi w takim tempie! I w dodatku tak mnie nie uhonorowa³. Mam nadziejê na dalsze kontakty. ; ) login: kitka_nauczyciel - Monika Pawica z Krakowa - n-l historii Po raz czwarty z rzêdu uczniowie dar³owskiego Liceum wziêli czynny udzia³ w "Dniu Przedsiêbiorczoœci" organizowanym wspólnie przez Fundacjê M³odzie owej Przedsiêbiorczoœci, Kancelariê Prezydenta RP, Amerykañsk¹ Izb¹ Handlow¹ w Polsce, Polsk¹ Konfederacj¹ Pracodawców Prywatnych i Business Centre Club. Impreza polega na tym, e yczliwe firmy i instytucje przyjmuj¹ w ca³ej Polsce uczniów na 3-5 godzinne spotkania, które maj¹ u³atwiæ m³odym ludziom wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej. W dar³owskiej edycji wziê³o udzia³ 130 osób, które odwiedzi³y tutejsze placówki i instytucje, m.in.: Urzêdy Miasta i Gminy, Stra Graniczn¹, MOPS, szko³y i przedszkola, sklepy, zak³ady us³ugowe i prywatne firmy. - "Dzieñ Przedsiêbiorczoœci" daje uczniom szansê na lepsze Na powitanie Wiosny Samorz¹d Uczniowski szko³y w Kopnicy zamiast wagarów przygotowa³ ca³y cykl konkursów i zabaw. Do imprezy zostali w³¹czeni uczniowie ca³ej szko³y. Pierwszym elementem zabawy by³a "Randka w ciemno", gdzie wygrana by³a wycieczka po Wy-brze u Ba³tyckim wraz z pobytem w Zespole Szkó³ nr 4 w Kopnicy. Kolejn¹ konkurencj¹ by³ "Wiosenny S³owik ". Z ka dej klasy zosta³a wybrana osoba, która œpiewa³a okreœlon¹ piosenkê. W tej konkurencji nagrody otrzyma³y: I miejsce - Klaudia Ulatowska II B G, II miejsce - Agnieszka Socha i Aleksandra Szachnowska IIIG, III miejsce - Aneta Czapiewska i Beata Chaber IBG. W Konkursie Plastycznym, m³odzie naszej szko³y mia³a namalowaæ swój wizerunek Wiosny. W tej konkurencji Jury nagrodzi³o nastêpuj¹ce klasy: Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Dzieñ Przedsiêbiorczoœci Kopnica przygotowanie siê do wejœcia na rynek pracy i karierê zawodow¹ oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole - twierdz¹ organizatorzy spotkañ. - M³odzie ma okazjê zweryfikowaæ wybór kierunku dalszego kszta³cenia a nawet zaplanowaæ karierê zawodow¹. Szko³y najaktywniejsze, w organizowaniu "Dnia Przedsiêbiorczoœci" zostan¹ wyró nione podczas Gali Przedsiêbiorczoœci w Warszawie, dyplomami i statuetkami "Najaktywniejsza Szko³a". Pozosta³e otrzymaj¹ dyplomy za udzia³ w Programie Dzieñ Przedsiêbiorczoœci a koordynatorzy (w dar³owskim LO s¹ nim nauczycielka przedsiêbiorczoœci mgr Aldona ajewska i mgr Joanna Byrwa, nauczycielka informatyki) otrzymaj¹ podziêkowania za organizacjê programu w szko³ach. Monika Bielecka - Burzak Zamiast wagarowania BlogI szkolne - SP nr 4klasy I-III I-Kwiatki I Dodatki II- Najnowsze Wynalazki III- Moja Twórczoœæ Literacka IV- Wiersze Na Sznurze V- Zwierzaki VI- Przyjaciele z Lasu Blogi szkolne - SP nr 4 klasy IV-VI VII- Teatr Œredniej M³odzie y. VIII- Militarne I miejsce - klasa IIBG, II miejsce - klasa IBG, III miejsce - klasa V Szko³a Podstawowa. Podczas trwania Konkursu Plastycznego czas urozmaicali nam uczniowie, którzy przedstawili SHOW muzyczny. Dobiera-j¹c odpowiedni ubiór prezentowali wybranego wykonawcê muzycznego. Zabawa by³a przednia, do której w³¹czy³a siê spo³ecznoœæ ca³ej Uroczystoœæ wzbogaci³ konkurs, w którym ka da klasa, zgodnie z wiosennym obyczajem, prezentowa³a przez siebie marzannê. Wybór by³a bardzo trudny. Jednak po burzliwych obradach za najpiêkniejsz¹ Marzannê wybrano ukasza Kusia z klasy VIA Szko³y Podstawowej. Ca³¹ zabawê tego dnia zakoñczy³ zorganizowany mecz pi³ki siatkowej dla klas gimnazjalnych. Miêdzy sob¹ rywalizowa³y dru yny sk³adaj¹ce siê z dziewcz¹t klas II oraz III. Dodatkowo klasê pokazali równie ch³opcy II i III gimnazjum. XI- Zloty Pod Dar³owskim Niebem X- Najstarsi Mieszkañcy XI- Archiwum starej fotografii XII- 7 Cudów Œwiata XIII- "Królowa Sportu"-Pi³ka No na Blogi szkolne- Gimnazjum XIV- Stan Wojenny w Polsce. XV- GroŸne Morze XVI- Tajemnice Dar³owa XVII- Blog Opiekuna Projektów obserwator nr 14 dobry.p65 6

7 Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Rozrywka 7 Kozioro ec ( ) Si³¹ argumentów próbujesz wp³yn¹æ na czyj¹œ zmianê decyzji. Pamiêtaj, e ka dy ma prawo decydowania i odpowiadania za swoje czyny. Mimo, e coœ mo e Ci siê nie podobaæ-przemilcz to. W nadchodz¹cym tygodniu wolny czas spêdzaj na œwie ym powietrzu. Rada: Kup sobie coœ. Wodnik ( ) Ostatnio jesteœ "dusz¹ towarzystwa". Nie zapominaj jednak o wa nych sprawach które próbujesz za wszelk¹ cenê odwlec jak najdalej w czasie. W nadchodz¹cym tygodnia spêdÿ wiêkszoœæ czasu ze swoj¹ rodzin¹. Pod koniec tygodnia poczytaj jak¹œ ciekaw¹ ksi¹ kê. Rada: spójrz na chwile przez ró owe okulary. Ryby ( ) Ostatnio bywasz zbytnio pewny siebie. Mówisz wszystko co Ci œlina na jêzyk przyniesie. Pierwsze co powinieneœ zrobiæ to przemyœleæ coœ dwa razy zanim coœ powiesz. A Drugie to wiêcej czytaæ ksi¹ ek. Rada: Zwolnij tempo. Zastanów siê nad tym i spróbuj zmieniæ swoje negatywne nastawnie. Oprócz tego powinieneœ czêœciej gdzieœ wychodziæ ze swoimi znajomymi- pi¹tek to œwietny dzieñ na ma³a przechadzkê. Rada: Otwórz siê przed ludÿmi. Byk ( ) Ostatnio by³eœ pe³en pozytywnej energii, jednak teraz czujesz, e ubywa ona z Ciebie z ka d¹ chwil¹ i nie wiesz, co jest tego przyczyn¹. Mo e zamiast t³umiæ j¹ w sobie, spróbujesz przelaæ j¹ na kogoœ innego, na przyk³ad blisk¹ Ci osobê. Zobaczysz, e pomo e to nie tylko Tobie ale i jej. Rada: Zmieñ siebie. BliŸniêta ( ) Ostano zamartwiasz siê na zapas, niepotrzebnie! najbli szym czasie wszystko siê u³o y i bêdzie tak jak sobie to wymarzy³eœ. Poza tym w koñcu znajdziesz czas dla siebie. Co pozytywnie wp³ynie na Twoje samopoczucie i odbije siê na Twoich znajomych. Rada: Nie rezygnuj z marzeñ. Rak ( ) Postaraj siê nieco czêœciej wychodziæ z domu, zw³aszcza, e pogoda do tego zachêca. Rusz siê w koñcu i zrób coœ ze swoimi wadami, bo staj¹ siê one irytuj¹ce dla Twego otoczenia. Nie chcesz chyba zraziæ do siebie swoich znajomych? Rada: rusz siê Lew ( ) Mo e jest to dobry czas, aby podreperowaæ star¹ przyjaÿñ? Wybierz siê ze swoim przyjacielem np. na pizze. W tym tygodniu wiêcej czasu spêdÿ na œwie ym powietrzu. Pamiêtaj tak e, aby nie zaniedbywaæ obowi¹zków, które ostatnio odk³adasz na póÿniej. Rada: Carpe diem. Panna ( ) Zacznij wiêcej czasu spêdzaæ z rodzin¹, a nie ze znajomymi. Pamiêtaj, e ycie nie koñczy siê na ci¹g³ej zabawies¹ te obowi¹zki. W tym tygodniu bêdziesz mieæ ma³o czasu dla siebie, ale mimo to spróbuj znaleÿæ czas na przeczytanie jakiegoœ wierszarada:zrób selekcje wœród swoich znajomych. Waga ( ) Czas na ma³y odpoczynek od codziennoœci. Cokolwiek uczynisz, pamiêtaj o mo liwych negatywnych skutkach Twych dzia³añ. Postaraj siê nieco wiêcej czasu poœwiêciæ komuœ, na kim Ci zale y, a nie tylko samemu sobie. Rada: Odrzuæ czas. Skorpion ( ) Czy nie bawisz siê uczuciami drugiej osoby? Wiadomo e nie wszystko musi siê Tobie podobaæ, ale nie rañ swoim zachowaniem innych. W nadchodz¹cym tygodniu bêdziesz mieæ sporo wolnego czasu! Wykorzystaj ten czas aktywnie. Rada: Szanuj wszystkich. Strzelec ( ) W ostatnim czasie sporo siê dzia³o wokó³ Twojej osoby, mo e by tak pomyœleæ nad ma³ym odpoczynkiem? Wybierz siê w weekend ze swoimi znajomymi na ma³¹ przeja d kê rowerow¹, b¹dÿ spacer. W tym tygodniu twoim szczêœliwym dniem mo e okazaæ siê œroda. Rada: Trochê odwagi. Baran ( ) Czy ostatnio nie szukasz pretekstu do k³ótni? Œmieszny ten œwiat Przychodzi kobieta do lekarza i skar y siê na ból. - Gdzie pani¹ boli? - pyta siê lekarz. - Wszêdzie - odpowiada kobieta. - Jak to wszêdzie, proszê byæ bardziej dok³adnym. Kobieta dotyka kolana palcem wskazuj¹cym: - Tu mnie boli. Nastêpnie dotyka lewego policzka: - O tu mnie boli. Potem dotyka prawego sutka: - O tu te mnie boli - mówi z grymasem bólu kobieta. Lekarz popatrzy³ na kobietê ze wspó³czuciem i pyta siê: - Czy Pani jest naturaln¹ blondynk¹? - Tak. - Tak myœla³em - kontynuuje lekarz - ma pani z³amany palec. *** Facet jest na pogrzebie prawnika i zaskakuje go liczba osób bior¹cych w nim udzia³. Zwraca siê do ludzi zgromadzonych dooko³a siebie: - Dlaczego wszyscy przyszliœcie na ten pogrzeb? Odpowiada mu facet stoj¹cy naprzeciwko niego: - Jesteœmy jego klientami. - Wszyscy przyszliœcie z³o yæ mu ho³d? Jakie to wzruszaj¹ce. - Nie, przyszliœmy siê upewniæ, e nie yje. *** Myœliwi i polowanie Spotyka siê na ulicy dwóch kolegów. - I co by³eœ na polowaniu? - Tak, w³aœnie wracam z lasu. - Ustrzeli³eœ coœ? - Oczywiœcie! - To dlaczego torba jest pusta? - Przecie nie jestem ludo erc¹. obserwator nr 14 dobry.p65 7

8 8 Dzia³o siê Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. S³awieñski Dom Kultury Peru w S³awnie jak ywe Autor zdjêæ okaza³ siê œwietnym gawêdziarzem Edward Grzegorz Funke by³ prawie wszêdzie. Z mieszkañcami S³awna postanowi³ podzieliæ siê wra eniami z podró y do Ameryki Po³udniowej a w szczególnoœci do Andyjskiej jej czêœci. Wêdrówki po Peru, Boliwii czy Chile zaowocowa³y galeri¹ piêknych zdjêæ. Warto pójœæ na ich wystawê w S³awieñskim Domu Kultury. Podczas wernisa u wystawy zgromadzi³o siê sporo osób, które mia³y okazje pos³uchaæ o ró nych aspektach woja y po œwiecie. Edward Grzegorz Funke przy okazji okaza³ siê œwietnym gawêdziarzem wiêc zgromadzenie nie nudzili siê. Pozostaje jedynie a³owaæ, e tych opowiewœci, z braku czasu nie by³o wiêcej Andyjskie miasta maj¹ wyj¹tkowo piêkne po³o enie Na jeziorze Titicaca wci¹ p³ywaj¹ trzcinowe ³odzie. Prawie identyczna ³ódŸ pos³u y³a norweskim badaczom do przep³yniêcia Atlantyku w celu udowodnienia, e kultury inkaska i staro ytnego Egiptu by³y ze sob¹ powi¹zane S³awno Podpatrzone w ZSA Twarze indian peruwiañskich uchwycone w fotograficznym kadrze. Wiêcej talkich zdjêæ mo na zobaczyæ na wystawie Bobrowice Wiosenne porz¹dki - Panie Profesorze, tylko nie klasówka! Dzisiaj, po dniu jêzyków nie damy rady! - Hurra!!! Uda³o siê! Œwiêta Wielkanocne to czas porz¹dków nie tylko we w³asnych domach. Dzieciaki z Bobrowic spotkaliœmy gdy sprz¹ta³y okolice swojej wsi. Akcja zosta³a ju po raz kolejny zorganizowana przez tutejsze Ko³o Gospodyñ Wiejskich i stra aków z Ochotniczych Stra y Po arnych. Po zrobieniu porz¹dków, w okolicy Bobrowic a szczególnie przy szosach i drogach, dzieciom zorganizowano ognisko z nieodzownym pieczeniem kie³basek (chyba po raz pierwszy w tym roku). obserwator nr 14 dobry.p65 8

9 Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. S³owino przed Je ycami Dzia³o siê Osiemnaœcie œwietlic wiejskich z gminy wziê³o udzia³ w Konkursie Palm Wielkanocnych. Od miesi¹ca czasu, dzieci wraz z opiekunami przygotowywa³y palmy do konkursu gminnego. Rêczna robota z naturalnych materia³ów oceniana by³a przez komisje sk³adaj¹c¹ siê z radnych Gminy. Pierwsze miejsce zajê³a palma ze S³owina drugie z Je yc a trzecie z Je yczek. Podoba³y siê równie palmy z Kopañ i Starego Jaros³awia, które zajê³y czwarte i pi¹te miejsce. Choæ wszystkie by³y imponuj¹ce to na uwagê zas³u y³a palma z Je yczek, która przewy szy³a budynek Urzêdu Gminy i osi¹gnê³a wysokoœæ 10 metrów i 80 centymetrów. To zapewne swoisty rekord regionu. Parada palm przed budynkiem UG 9 Dzieci ze œwietlicy w Je yczkach i ich opiekunka Sylwia Dêga wykonali najd³u sz¹ palmê Laski Wielkanocne przedstawienie Œwietlica ze S³owina przygotowa³a... sk³adan¹ palmê. Po konkursie so³tys Ga³uszkiewicz z³o y³ jej elementy i bez k³opotu za³adowa³ do samochodu. Najm³odsi bawili siê doskonale (powy ej). Justyna Michalska wcieli³a siê w postaæ Wielkanocnej kury (po prawej) Dzieci ze œwietlicy TPD w Laskach i ich wychowawczyni Joanna Gorzeñ ( jednoczeœnie so³tys Lasek) przygotowali kolejn¹ niespodziankê dla mieszkañców tej miejscowoœci. Tym razem by³y to wystêpy z okazji Wielkanocy. Na imprezê przybyli m.in. Jan szlufik, wójt gminy Malechowo oraz Tadeusz Buczkowski, dyrektor SP w Lejkowie. Wszyscy zgodnie twierdzili, e Laski przoduj¹ w oddolnych inicjatywach kulturalnych obserwator nr 14 dobry.p65 9

10 10 10 Rozmaitoœci Nasz konkurs Zgadnij co to za miejsce? Kto potrafi odpowiedzieæ co to za miejsce niech dzwoni pod numer a bêdzie mia³ szansê na ksi¹ kow¹ nagrodê. Tym razem nikt nie odgad³, e na zdjêciu jest fragment dzisiejszej ulicy Gdañskiej w S³awnie. W tym tygodniu zadanie nieco ³atwiejsze Jaros³awiec Morsy zapraszaj¹ Entuzjaœci jesienno-zimowowiosennych k¹pieli morskich cz³onkowie Klubu Morsów "Wiking" Postomino, zapraszaj¹ wszystkich mi³oœników i sympatyków do wspólnej œmingusowo-dyngusowej k¹pieli w dniu 9 kwietnia 2007 (poniedzia³ek) Boleszewo Moja pieœñ o Jezusie (c.d.) Otrzymaliœmy informacjê ze Szko³y Podstawowej w Boleszewie. Oto jej treœæ: Mamy za sob¹ ju II etap Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej. Goœciliœmy uczniów i nauczycieli SP w S³owinie. Tym razem wiêcej szczêœcia ( a mo e talentu aktorskiego) mieli nasi goœcie ze S³owina. W grupie m³odszej najlepiej wypad³a Karolinka Berliñska (ucz. kl.o SP Boleszewo),II miejsce-mateusz Górnik(SP S³owino), III miejsce- Piotr Berliñski (kl.iii SP Boleszewo). W kategorii dzieci starszych ponieœliœmy ma³¹ klêskê, gdy uczennice z zaprzyjaÿnionej szko³y wywioz³y wszystkie nagrody: I miejsce zajê³a Ania Czekierda (kl. VI SP Warto przeczytaæ: Wujek Karol. Kap³añskie lata Papie a - Pawe³ Zuchniewicz Jest rok Przysz³y papie œwie o po œwiêceniach kap³añskich wyje d a do Rzymu. W tym samym niemal czasie do Polski zostaje przywieziony Rudolf Höss, skazany na œmieræ komendant obozu w Auschwitz - na wykonanie wyroku czeka w Wadowicach, rodzinnym mieœcie Karola Wojty³y. Tu przystêpuje do spowiedzi i komunii œw. Udziela mu jej ksi¹dz pracuj¹cy w agiewnikach, gdzie pó³ wieku póÿniej Jan Pawe³ II konsekruje sanktuarium Mi³osierdzia godzina 13- zejœcie przy ul.spacerowej. W programie: k¹piel morska ( dla wytrwa³ych do 20 minut), poczêstunek jajkiem na otwartym morzu, konkurs na najd³u szy "sik" oraz ognisko koszyczkowe. Nie mo e Ciê zabrakn¹æ z nami. S³owino), II miejsce- Ola Mleczak (kl. VI SP S³owino), III miejsce- Monika Kloc (kl. IV SP S³owino). W przerwie ( na reklamê) zaprezentowa³a wiersze swego autorstwa Ania Czekierda. Konkurs,, ubra³a" w muzykê n-lka naszej szko³y- Anna Berliñska wraz ze swymi uczennicami gry na gitarze. Goœciem honorowym - przyjacielem szko³y - by³ Witold Cichoñski, który wraz z on¹ ufundowa³ dwie nagrody ksi¹ kowe dla najsympatyczniejszych recytatorek : Kasi Nowak z Boleszewa i Oli Mleczak ze S³owina. Nikt z recytuj¹cych nie odszed³ z pustymi rêkami, gdy dla ka dego uczestnika dyrektor, Miros³awa abiszewska,przewidzia³a dyplomy i ksi¹ ki. Przygotowa³y: Dorota Leœniewska i Teresa Ma³ecka. Bo ego. Przez te dwa miejsca - Wadowice i agiewniki - w tajemniczy sposób splataj¹ siê losy wielkiego przeœladowcy cz³owieka i wielkiego obroñcy jego praw. Wujek Karol jest beletryzowanym zapisem czasu przygotowania przysz³ego papie a do przyjêcia godnoœci biskupiej. Opowieœæ oparta jest na dokumentach z epoki, relacjach œwiadków i wspomnieniach samego Jana Paw³a II. Rozmaitoœci Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Daj 1 procent naszym Wielkimi krokami zbli a siê Nowy Rok a z nim czas rozliczeñ podatkowych. Przypominamy, e ka dy podatnik mo e zrobiæ odpis w wysokoœci 1 proc. na rzecz Organizacji Po ytku Spo³ecznego. Najlepiej gdyby te pieni¹dze zosta³y w powiecie s³awieñskim. Dla u³atwienia podejmowania decyzji w tej kwestii chcemy przedstawiæ kto na naszym terenie posiada status OPP. Dlatego prosimy wszystkie OPP, chc¹ce uzyskaæ odpis podatkowy, o kontakt z Redakcj¹ Obserwatora tel lub Bêdziemy publikowali Wasze dane Stowarzyszenie"Akson" Warsztaty Terapii Zajêciowej Organizacja Po ytku Publicznego KRS ul.che³moñskiego S³awno wtz.org.pl KONTO: Fundacja Rodzina Konto w Banku Spó³dzielczym w S³awnie: Ogólne: Stypendialne: Przeka 1% swojego podatku na jedno w wybranych kont. Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Ich Przyjació³ i Rodzin Na Terenie Ziemi Dar³owskiej i Gmin Oœciennych w Dar³owie Ul. Wieniawskiego 8 Dzienny Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Numer konta, na który mo na przekazaæ 1%:Bank: PKO BP SA Oddzia³ S³awno Nr konta: Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - Ko³o w Dar³owie - Adres: Al.Wojska Polskiego 8 lok tel Dom Hospicyjno - Opiekuñczy Caritas im. Biskupa Czes³awa Domina Adres: ul. Wiejska 9, tel dyr- ks. Rafa³ Stasiejko 1% proszê przekazaæ na konto:fundacja Hospicyjna Gdañsk Adres: Chodowieckiego 10, Gdañsk Bank: BOŒ o/gdañskkonto: Uwaga. Zbiórka krwi Przypominamy: zbiórka krwi w SOSW w S³awnmie zosta³a przesuniêta na nastêpny czwartek r. Oragnizatorzy przepraszaj¹ za zmianê terminu i zapraszaja wszystkich zainteresowa-nych na 12 kwietnia do SOSW w S³awnie. Przedœwi¹teczny kiermasz W dar³owskiej trójce zorganizowano kiermasz przedœwi¹teczny. Dzieci wykona³y kartki œwi¹teczne, a rodzice upiekli ciasta. Przygotowano plakaty zachêcaj¹ce rodziców do wsparcia finansowego szko³y poprzez udzia³ w kiermaszu. Pomys³odawcami i organizatorami kiermaszu by³y nauczycielki nauczania zintegrowanego Joanna Iwanowska i Ewa Filipek. obserwator nr 14 dobry.p65 10

11 Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Œwi¹teczne smako³yki Poni ej kilka przepisów potraw narodowych przygotowanych przez uczniów Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych. Proponujemy je dla urozmaicenia œwi¹tecznego sto³u. Scotch Eggs - Szkocja Sk³adniki: 10 jajek, 1 cebula, 50 dag miêsa mielonego, 10 dag tartej bu³ki, sól, bia³y pieprz, 1 ³yzeczka musztardy, 3-4 ³y ki m¹ki do panierowania, t³uszcz do g³êbokiego sma enia Sposób przyrz¹dzenia: Ugotuj na twardo 8 jajek. obierz i posiekaj cebulê, wymieszaj z miêsem, 3 ³y ki tartej bu³ki i 1 jajko. Przypraw do smaku sol¹, pieprzem i musztard¹. Jajka obierz, ostudÿ i oklej mas¹ miêsn¹. Przygotowane jajka panieruj najpierw w m¹ce, nastêpnie w ostatnim roztrzepanym jajku. Na koniec otocz je w tartej bu³ce. Rozgrzej t³uszcz we frytkownicy. gdy osi¹gnie 180 stopni, ostro nie wk³adaj jajka i sma na z³oty kolor (po 6-8 minut0. Os¹cz na papierowym rêczniku i ostudÿ. podawaj z sa³atk¹ z porów lub selera. P³on¹ce Banany - Hiszpania Sk³adniki: 4 banany, cukier m¹ka, 1 jajko, 6 ³y ek mas³a, rum. Sposób przyrz¹dzania Banany obierz i przekrój wzd³u na po³ówki. Jeœli nie s¹ wystarczaj¹co dojrza³e, posyp je cukrem. Jajka roztrzep na talerzu widelcem. Po³ówki bananów panieruj w m¹ce i jajku. Na du ej patelni rozgrzej mas³o, usma banany. W rondelku rozgrzej rum. Banany u³ó na du- ym talerzu, skrop rumem. Przed podaniem zapal. Mo esz podawaæ z orzechami lub daktylami. Cobb Salad - Stany Zjednoczone sk³adniki na sos: 3 ³y ki czerwonego octu winnego, 1 ³y ka soku z cytryny, 2 ³y eczki musztardy Dijon, 1 roztarty z¹bek czosnku (ma³y!!!), 1/2 ³y eczki soli, 1/2 ³y eczki cukru, 1/4 ³y eczki mielonego czarnego pieprzu, 1/2 szklanki oliwy.. sa³atka: 3 piersi kurczaka, 2 awokado, 1 poszatkowana sa³ata rzymska lub lodowa, skwarki z 6 plasterków bekonu, 3 pomidory pokrojone w kostkê, 6-8 dag rokpola, 1-2 tacki kie³ków s³onecznika, 2 pokrojone jajka na twardo, szczypiorek lub dymka. Sposób przyrz¹dzenia: Po³¹cz sk³adniki sosu, oprócz oliwy. Potem ucieraj z oliw¹, a sos zgêstnieje. Ugotuj kurczaka w 1,5 L wody, zdejmij z ognia, przykryj, odstaw na 15 minut. OstudŸ, pokrój w kostkê. Mi¹ sz awokado tak e pokrój w Wa ne telefony Telefony informacyjne TP Nazwa serwisu Aktualny numer Biuro numerów TP Inormacja miejska TP 9491 Biuro zleceñ TP 9497 Zamawianie rozmów miêdzymiastowych TP 9050 Zamawianie rozmów miêdzynarodowych TP 9051 Miêdzynarodowe biuro numerów S³awno Policja 997 lub oraz Stra Po arna 998 lub Szpital Powiatowy 999 lub Powiatowy Urz¹d Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Urz¹d Pocztowy S¹d Rejonowy Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich Zespó³ Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego tel w. 334 Policja 997 lub Stra Po arna 998 lub Wa ne sprawy/og³oszenia kostkê. W misce uk³adaj warstwami sa³atê, kurczaka, bekon, pomidory, ser, awokado, kie³ki, jajka i szczypiorek. Polej sosem, wymieszaj. "Placek Cebulowy"-Niemcy 50 dag m¹czystych ziemniaków, sól, 1 kg cebuli, 3 pory, 4 dag dro d y, 50 ml mleka, 25 dag m¹ki, 2 ³y ki oleju, 1 ³y ka kminku, pieprz, 30 dag gêstej kwaœnej œmietany, 5 jajek, ga³ka muszkato³owa, t³uszcz do posmarowania blachy. Sposób przyrz¹dzania: Ziemniaki ugotuj w mundurkach. Cebule obierz, pokrój w plasterki. Pory tak e pokrój w plasterki. OdcedŸ ziemniaki, obierz je. Rozpuœæ dro d e w ciep³ym mleku. Przesiej m¹kê do miski, zrób w œrodku do³ek, wlej dro d e. Przykryj i odstaw, a dro d e zaczn¹ pracowaæ. Do m¹ki z rozczynem dodaj ugniecione ziemniaki, wyrób mikserem g³adkie ciasto. Odstaw jeszcze na 20 minut do wyroœniêcia. Rozgrzej olej, zeszklij cebule i pory. Przypraw kminkiem, sol¹ i pieprzem. Œmietanê wymieszaj z jajkami, przypraw sol¹, pieprzem i ga³k¹. Ciasto zagnieæ ponownie, rozwa³kuj na nat³uszczonej blasze. Uformuj wy szy brzeg. Na cieœcie u³ó cebulê i pory, polej mas¹ œmietankowo - jajeczn¹. Piecz 40 minut w temp. 200 C. "Sa³atka ziemniaczana"- Austria 1kg ma³ych ziemniaków o zwiêz³ym mi¹ szu, 1 ³y ka kminku, 1 listek laurowy, 1 z¹bek czosnku, 5 ³y ek octu winnego, 2 ³y eczki musztardy, sól, pieprz, 6 dag kaparów, 1 szklanki oleju, 1 pêczek dymki, 25 dag pomidorków koktajlowych, po 2 ga³¹zki rozmarynu i bazylii, 5 ga³¹zek tymianku, 8 dag czarnych oliwek, 1 g³ówka sa³aty (np. lollo bianco) Sposób przyrz¹dzania Ugotuj ziemniaki w osolonej wodzie z kminkiem i listkiem laurowym (15 minut). OdcedŸ, obierz, pokrój w æwiartki. Czosnek przeciœnij przez praskê, wymieszaj z octem, olejem, musztard¹ i po³ow¹ kaparów, przypraw do smaku pieprzem. Sk³adniki dok³adnie zmiksuj, aby powsta³a g³adka masa. Polej ziemniaki, wymieszaj, odstaw na 3 godziny do lodówki. Posiekaj zieleninê, dodaj do ziemniaków. W³ó przekrojone na po³ówki pomidorki koktajlowe, pokrojone w cieniutkie kr¹ ki dymki, resztê kaparów oraz oliwki. Podawaj na liœciach sa³aty. Kapitanat Portu Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Energetyczne Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej fax , Dy urny dyspozytor systemu ciep³owniczego codziennie 24h/dobê tel , kom Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych Poczta PKS Informacja Taxi Placówka Stra y Granicznej Przejœcie Graniczne Dar³ówko Postomino Policja 997 lub NZOZ Ars Medica Poczta Apteka Malechowo Policja 997 lub Zak³ad Opieki Zdrowotnej Poczta Apteka Sprzedam akordeon klawiszowy 80-basowy 400 z³ tel Wykonam us³ugi remontowo-budowlane. W rozliczeniu mo e byæ samochód z dop³at¹ tel w³asnoœciowe M-5; 58m2, Osiedle Wyspiañskiego, nowe: zamieniê na dwupokojowe z dop³at¹. Budownictwo obojêtne. Kontakt: Producent Elementów Ozdobnych Architektonicznych zatrudni przedstawicieli handlowych tel Sprzedam Opel Omega B MV cm3 kombi 1994 r. Bardzo bogate wyposa enie. Stan bardzo dobry tel Praca na umowê zlecenie i okolice tel Zak³ad Ogólnobudowlany przyjmie zlecenie na budowê domu tel Zak³ad Ogólnobudowlany przyjmuje zlecenia na wykonanie us³ug remontowobudowlanych tel Sprzedam dzia³ki budowlane nie uzbrojone w S³awnie przy ul. Koszaliñskiej tel Sprzedam ³ó ko szpitalne i szafkê tel ucznik - maszyna do szycia z napêdem elektrycznym Suzuki Samuraj, pojemnoœæ 1,0 rok produkcji 1989, cabriolet bia³y. Cena 5 tys. z³ Telefon: Toyota Avensis 2,0 stan idealny - sprzedam Tel Kupiê zbo e paszowe tel po 15-tej Przyjmê zlecenie na budowê domu Tanio tel Sprzedam ³ó ko szpitalne + szafka + wózek inwalidzki zwyk³y - ewentualnie materac przeciwodle ynowy tel Sprzedam karte graficzna GeForce4 MX440 - SEw/64MB DDR (128bit) z tvout!!! karta uzywana w 100% sprawna!! mozliwosc przeslania zdjec na adres . kontakt: kontakt: tel: Kupon na bezp³atne og³oszenia drobne 11 Sprzedam bryczkê - polówkê, jedno; lub dwukonn¹, po kapitalnym remoncie kontakt: tel Sprzedam 4 szt opon Dêbica passio z felgami od forda eskorta/oriona. stan idealny, dwa sezony po pó³ roku kontakt: Pawel Slupsk, mieszkanie w kamienicy 4 pokojowe 117,17m, I pietro, domofon cyfrowy, loggia od ulicy i podwórka, po wymienie instalacji, sanitariatow itd, po remoncie, tanie w eksploatacji, ciche, ogrzewanie elektryczne dzienna i nocna taryfa kontakt: Sprzedam Fiata Bravo 1,4 12V, kolor czerwony, alufelgi 15, abs, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zam, podusz.pow.. Okazyja cena. kontakt: Sprzedam Citroena C2 1,6 VTR (2004 r.), srebrny metalik, bogate wyposa enie, ko³a zimowe, przebieg 41 tys. km, pierwszy w³aœciciel. Cena z³. Tel. (0501) Sprzedam VW Polo 1,0 (1996 r.), granatowy. Cena z³. Tel. (0608) Sprzedam VW Passata 1,9 TDI kombi (1995 r.), bia³y, wspomaganie kierownicy, hak, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, bezwypadkowy + komplet opon letnich. Tel. (0694) Sprzedam BMW 520i (1991 r.), czarne, 2 lata w Polsce. Cena 8000 z³. Tel. (0668) Zamienie mieszkanie w³asnoœciowe 2pokojowe 33m2 po kapitalnym remoncie na wiêksze.mo e byæ 2pokojowe wiêksze lub 3pokojowe z dop³at¹,lub wyrównam zad³u enie. kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹!! Powierzchnia 1778 m2. Dzia³ka uzbrojona, budowlana pod zabudowê mieszkaniowous³ugow¹.lokalizacja-kobylnica k. S³upska. Dzwoniæ po 16. kontakt: (059) S³upsk. Sprzedam 2 pokojowe, Osiedle Parkowe, 44 mkw, rozk³adowe, loggia, parter, teren ogrodzony, cena: PLN Po³awscy Nieruchomoœci kontakt: , Kierowców do rozwozu prasy zatrudniê tel Sprzedam Nissan Suny diesel tel (Treœæ) (Imiê Nazwisko)... (Adres)... Kupon nale y dostarczyæ do redakcji Obserwatora Lokalnego - (osobiœcie lub listownie) S³awno ul. Plac Kardyna³a Wyszyñskiego 2 obserwator nr 14 dobry.p65 11

12 12 12 Historia Historia Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Historia magistra vitae est stare ³aciñskie przys³owie mówi, e historia jest nauczycielk¹ ycia. Nie tylko: znajomoœæ dziejów miejsca Otworzy³. Zobaczy³ wycelowany w siebie gdzie yjemy pozwala siê z nim uto samiaæ. Na stronie tej bêdziemy publikowali ró ne przyczynki do dziejów naszego regionu. Tak e i po to, aby ci, którzy st¹d wyje d aj¹ nie tylko zechcieli tu wróciæ, ale aby opowiadali na obczyÿnie o tym sk¹d pochodz¹, bo miejsce to ma pistolet w rêku mieszkaj¹cego swoj¹ historiê i legendê. Mieczys³aw Siwiec naprzeciwko ubeka o nazwisku Wende. - Co ty tu robisz. Niemcy z tego budynku zostali wysiedleni, a ty na pewno jesteœ Ocaliæ od zapomnienia: Pierwsze tygodnie na ziemi s³awieñskiej szabrownikiem - stwierdzi³ Wende. Na Szli na zachód osadnicy szczêœcie Stanis³aw posiada³ przy sobie przydzia³ na mieszkanie i sytuacja skoñczy³a siê na wylegitymowaniu go. Niespodzianka spotka³a do w dniu nastêpnym. Po powrocie z pracy do W budynku dzisiejszej domu zasta³ tam rzekomo wysiedlonych hali gimnastycznej wspó³lokatorów - Niemców. Okaza³o siê, zlokalizowano punkt e s³awieñska UB urz¹dza³a fikcyjne przerzutowy dla wysiedlenia. Polega³y one na Niemców wysy³anych na przewiezieniu niemieckich rodzin na zachód. Czasami przez dworzec PKP, gdzie mieli czekaæ na kilka dni oczekiwali tam transport. W tym czasie ich mieszkania na transport. Zdarza³y by³y rabowane, a oni sami okradali z siê przypadki (bardzo najcenniejszych przedmiotów czêste), e transport by³ posiadanych przy sobie. Wspó³lokatorzy odwo³ywany a Niemcy Stanis³awa S. po "jednonocnej podró y" wracali do swoich do Vaterlandu nie mieli ju nic. domostw ogo³oconych - Kilka dni póÿniej do mieszkania tego ca³kowicie z dobytku sprowadzili siê milicjanci z ¹cka, a ja Na zdjêciu poni ej zosta³em zaczepiony przez dwóch dzisiejsza siedziba Niemców mieszkaj¹cych przy ul. B. Banku Spó³dzielczego. Prusa - wspomina Stanis³aw. - Obaj Zaraz po wojnie mieœci³ zaproponowali mi zamieszkanie u nich i siê tam Pañstwowy dos³ownie pok³ócili siê miêdzy sob¹ o to, Urz¹d Repatriacyjny. u którego z nich bêdê mieszka³. Osadnicy przybywaj¹cy Zdecydowa³ siê na zamieszkanie w do S³awna najpierw domu na rogu Prusa i Krasickiego. Ju przechodzili przez punkt nastêpnego dnia, na budynku, Niemcy zlokalizowany przy umieœcili polsk¹ flagê, która wskazywa³a, dzisiejszej ulicy e mieszka tu Polak, a jednoczeœnie Jednoœci Narodowej. by³a zabezpieczeniem przed rabunkami ze strony szabrowników. S³awno zosta³o zdobyte 7 marca 1945r. Dos³ownie nazajutrz pojawili siê tu pierwsi osadnicy. Od kwietnia 1945r. zaczê³o siê planowe zasiedlanie miasta. Pierwszy zal¹ ek administracji polskiej tworzy³a przyby³a z Pi³y tzw. grupa operacyjna, kierowana przez Józefa Czarneckiego, póÿniej pierwszego starostê s³awieñskiego. Odzyskanych, we wrzeœniu 1945r. w S³awnie mieszka³y 3163 osoby pochodzenia polskiego. Na wsiach s³awieñskiego powiatu Polaków by³o W tym czasie w mieœcie mieszka³o 8629 Niemców, a na wsi by³o ich ponad 37 tys. w praktyce obie narodowoœci y³y obok siebie. Polacy zajmowali domy, w których mieszkali jeszcze Niemcy. Przewa nie dostawali przydzia³ na czêœæ lokalu i czekali na wysiedlenie mieszkaj¹cych z nimi s¹siadów narodowoœci niemieckiej. Niemcy na tydzieñ przed wysiedleniem byli umieszczani w budynku dzisiejszej hali gimnastycznej przy szkole nr 2. Tam czekali na transport za Odrê. W tamtym czasie problemem administracji polskiej by³o, e "osiedlaj¹ce siê rodziny ze Wschodu nie znaj¹ jêzyka niemieckiego i nie potrafi¹ zaj¹æ zdecydowanego stanowiska wobec Niemców, przez co czêsto zdarza siê, e traktowani s¹ jak robotnicy nie otrzymuj¹c nawet wy ywienia" (raport starosty z wrzeœnia 1945r.) W stworzonym w mieœcie Pañstwowym Urzêdzie Repatriacyjnym (dzisiaj. siedziba Banku Spó³dzielczego przy ul. Powstañców Warszawskich) meldowali siê wszyscy przybywaj¹cy do S³awna. Wczeœniej mieli mo liwoœæ obejrzenia mieszkañ, a do PUR zg³aszali siê pod formalny przydzia³ na upatrzony przez siebie lokal. Osadnicy chc¹cy osiedliæ siê na pods³awieñskich wsiach przez pierwszy tydzieñ byli zakwaterowani w tzw. etapie PUR przy ul. Jednoœci Narodowej (obok dzisiejszej piekarni PSS). Przez ten czas mieli wyszukaæ sobie gospodarstwo oraz za³atwiæ przydzia³ na nie. - Bêd¹c zakwaterowani w PUR, otrzymywaliœmy dwa razy dziennie kawê i chleb, a tak e obiad - mówi Grzegorz Kostrzewa, mieszkaniec S³awna. Osadnicy Ogólnie sytuacja pierwszych osadników by³a ciê ka. Tak ocenia³ j¹ raport sytuacyjny starosty s³awieñskiego z paÿdziernika 1945r. : "aprowizacyjna sytuacja ludnoœci nap³ywowej jest bardzo ciê ka. Pod administracj¹ sowieck¹ do 1 paÿdziernika znajdowa³y siê prawie wszystkie folwarki i gospodarstwa rolne oraz przyleg³e do S³awna wsie. W paÿdzierniku Rosjanie przekazali czêœæ gospodarstw administracji polskiej, ale zabrali przy tym ca³y inwentarz ywy i martwy. Powoduje to niechêæ osadników do osiedlania siê w tych miejscowoœciach, poniewa obawiaj¹ siê, e nie bêd¹ mieli z czego yæ". Mimo szeregu trudnoœci i nie unormowanej sytuacji prawnej tzw. Ziem Historia jednego przyjazdu Ojciec ni ej podpisanego autora tekstu - Stanis³aw do S³awna przyjecha³ we wrzeœniu Wczeœniej trafi³ tu jego brat Micha³, który siê zadomowi³ i postanowi³ œci¹gn¹æ najm³odsz¹ siostrê Franciszkê. Stanis³aw mia³ za zadanie odwieÿæ siostrê do S³awna bo w tamtych czasach niebezpiecznie by³o puszczaæ m³od¹ dziewczynê w samotn¹ podró przez ca³a Polskê. By³ to czas gdy bilety kolejowe na tzw. Ziemie Odzyskane by³y darmowe. Stanis³aw dotar³ z siostr¹ do S³awna. Zostawi³ ja pod opiek¹ starszego brata i chcia³ wracaæ do domu. Okaza³o siê wtedy, e bilet powrotny kosztuje bardzo du o. Aby zarobiæ na podró do domu, na kilka dni (tak zamierza³) poszed³ do pracy do Pañstwowej Stacji Traktorów (potem POM a obecnie firma Alwa przy ul. Polanowskiej). Na szczêœcie brat Micha³ by³ administratorem budynków i za³atwi³ mu lokal w mieszkaniu przy ul. eromskiego (róg z Moniuszki). Mieszka³a tam jeszcze niemiecka rodzina czekaj¹ca na wyjazd za Odrê. Stanis³awowi przydzielono jeden pokój. Do domu wraca³ póÿno i nie zawsze mia³ kontakt z mieszkaj¹cymi tam Niemcami. Pewnego dnia jak zwykle wróci³ do swojego pokoju. Zapali³ œwiat³o. Chwile póÿniej us³ysza³ walenie do drzwi. Szabrownicy i rabusie Rabunki dobytku ludnoœci niemieckiej, a czasami tak e i polskiej, by³y na porz¹dku dziennym. Czêsto dokonywali ich osobnicy w mundurach milicji czy Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Stan bezpieczeñstwa na terenie powiatu poprawi³ siê dopiero w po³owie 1947r. Szabrownictwo w tym czasie zosta³o ograniczone, choæ pomys³owoœæ rabusiów nie mia³a granic. W jednym z pods³awieñskich gospodarstw rabunkiem mienia zajmowa³ siê jego kierownik. Aby móc przetransportowaæ ukradzione mienie do centralnej Polski, mniej wiêcej co kwarta³ prowokowa³ awanturê ze swoj¹ ma³ onk¹. Ta, obra ona œmiertelnie na swojego mê a, pakowa³a ca³y dobytek i oficjalnie wyprowadza³a siê do mamusi. Tym sposobem sprytne ma³ eñstwo wywioz³o z terenu s³awieñskiego powiatu mienie znacznej wartoœci... Mieczys³aw Siwiec obserwator nr 14 dobry.p , 12:34

13 Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Joanna Grzanka: Ludzkie losy Józef Grzanka - rodzina, praca i pasja. Publikujemy obszerne fragmenty kolejnej pracy przedstawionej na M³odzie owej Sesji Historycznej na dar³owskim zamku 1987 rok spotkanie dowódców. Dowódcy 28 Eskadry Ratowniczej Marynarki Wojennej i póÿniejszego 16 Pu³ku Specjalnego Marynarki Wojennej. Od prawej: kmdr por. pil. Stanis³aw Piekara pierwszy dowódca 28 eskadry, kmdr ppor. pil Józef Grzanka drugi dowódca 28 eskadry, czwarty od prawej trzeci dowódca 28 eskadry kmdr pil. Mieczys³aw Pawlicki, pierwszy od lewej kmdr por. pil. Zbigniew Smolarek pierwszy dowódca 16 pu³ku (póÿniej pierwszy i jedyny admira³ lotnictwa Marynarki Wojennej), czwarty od lewej drugi dowódca 16 pu³ku kmdr por. pil Wac³aw Tylenda. Drugi z lewej Szef Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil Kania. W tle œmig³owiec Mi4m w nieistniej¹cym ju skansenie muzeum lotniczym w Dar³ówku. Od grudnia 1962 roku mój dziadek Józef Grzanka zwi¹za³ siê z Dar³owem. Na prze³omie 1965 i 66 roku zosta³ dowódc¹ eskadry. Pomimo zwiêkszonych obowi¹zków zwi¹zanych z przejêciem dowództwa nad dar³owsk¹ eskadr¹ lotnicz¹ mój dziadek Mój dziadek s³u bê w lotnictwie rozpocz¹³ w 1946 roku w 7 pu³ku Bombowców Nurkuj¹cych w êczycy, póÿniej razem z pu³kiem przeszed³ do Poznania. Tam te zosta³, najpierw radiotelegrafist¹ naziemnym, potem strzelcem radiotelegrafist¹ pok³adowym lataj¹cym na bombowcach. W 1948 roku rozpocz¹³ naukê w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dêblinie. W maju 1950 roku wykona³ pierwszy samodzielny lot za sterami samolotu i 3 wrzeœnia 1950 zosta³ promowany na pierwszy stopieñ oficerski. Zosta³ chor¹ ym, pilotem Wojska Polskiego. Po promocji zosta³ instruktorem w szkole w Dêblinie. Przypina³ skrzyd³a m³odym ch³opcom chc¹cym wzbiæ siê w powietrze jak legendarny Dedal i Ikar. Ciekawy wszystkiego, co nowe, ju wtedy kapitan, pilot Józef Grzanka zdecydowa³ siê odejœæ ze "Szko³y Orl¹t" do nowotworzonej eskadry ratowniczej w Marynarce Wojennej, w której zosta³ zastêpc¹ dowódcy d/s liniowych. czynnie uczestniczy³ w yciu spo³ecznoœci miasta Dar³owa. 3 maja 1966roku odby³o siê wrêczenie sztandaru Szkole Podstawowej lecia Pañstwa Polskiego im. o³nierzy WOP. W uroczystoœci wziê³y udzia³ pododdzia³y eskadry lotniczej oraz WOP. Na trybunie wœród zaproszonych goœci i fundatorów sztandaru by³ mój dziadek, który do drzewca sztandaru przybi³ swój symboliczny gwóÿdÿ fundatora. Wojsko udziela³o siê na rzecz okolicznej spo³ecznoœci. I tak dowódca kmdr ppor. pil Józef Grzanka uzgodni³ z w³adzami cywilnymi w³¹czenie siê wojskowej s³u by zdrowia do tzw. "bia³ych niedziel". W lutym 1967 r. s³u ba zdrowia eskadry wziê³a pierwszy raz udzia³ w akcji niesienia pomocy dla mieszkañców wsi w okolicach Dar³owa. PóŸniej by³y nastêpne takie akcje. Dziêki inicjatywie dowódcy, komandora Grzanki, dwóm wychowankom Pañstwowego Domu Dziecka w Dar³owie, Henrykowi Szurgociñskiemu oraz Jackowi Zdziaszkowi ufundowano ksi¹ eczki mieszkaniowe PKO. Ten pierwszy zosta³ objêty opiek¹ pilotów eskadry, drugi pozosta³ej czêœci kadry. Obaj otrzymywali co miesi¹c wp³aty na ksi¹ eczki mieszkaniowe. Zwiêkszy³ siê stan osobowy eskadry. Wi¹za³o siê to z koniecznoœci¹ zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla coraz wiêkszej liczby kadry i pracowników cywilnych. Zapad³y decyzje o koniecznoœci budowy bloków, w których zamieszkaj¹ ci, dla których ju nie ma miejsca na osiedlu wojskowym w Dar³ówku. Powsta³y plany budowy bloków przy ulicy Wyspiañskiego. Przy okazji, bloki wybudowa³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa i miasto, w których by³y tak bardzo potrzebne mieszkania komunalne. W póÿniejszych latach powsta³y nastêpne osiedla przy ulicy Królowej Jadwigi i Wieniawskiego. PóŸniej równie, przy ul Wieniawskiego zosta³o wybudowane du e przedszkole wojskowe. Zatem, niezaprzeczalnym czynnikiem rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Dar³owie by³a rozwijaj¹ca siê eskadra lotnicza, któr¹ od 1966 roku dowodzi³ mój dziadek. W uznaniu zas³ug w dzia³alnoœci na rzecz spo³ecznoœci lokalnej i zas³ug w dzia³alnoœci spo³ecznej przy obchodach 1000-lecia Pañstwa Polskiego, kmdr Grzanka zosta³ odznaczony odznak¹ 1000-lecia Pañstwa Polskiego. W 1966 roku w Dar³ówku oddano do u ytku Szko³ê Podstawow¹ Pomnik 1000-lecia Pañstwa Polskiego. W spo³ecznym komitecie budowy szko³y by³ pierwszy dowódca eskadry kmdr ppor. pil. Stanis³aw Piekara.. Wiosn¹ 1970 roku obieg³a wiadomoœæ o zamiarach w³adz zmierzaj¹cych do likwidacji Liceum. W³adze oœwiatowe i wojewódzkie za poœrednictwem prasy próbowa³y przygotowaæ opiniê publiczn¹ do s³usznoœci swoich zamierzeñ 13 likwidacyjnych szko³y, podaj¹c zmyœlon¹ i fa³szyw¹ faktografiê o szkole. Opinia publiczna Dar³owa zosta³a zbulwersowana wiadomoœci¹ o zamiarach w³adz wojewódzkich wspieranych przez powiatowych kacyków. W mieœcie powsta³ komitet obrony szko³y, w którego sk³ad weszli przedstawiciele zak³adów pracy Dar³owa, w³adz miejskich, dyrekcji Liceum. Jak po latach, bo w 1993 roku "Echo Dar³owa" pismo Towarzystwa Ziemi Dar³owskiej wspomina³o bataliê o utrzymanie Liceum w Dar³owie, najbardziej licz¹cym siê œrodowiskiem by³a kadra zielonych garnizonów z Dar³owa i Wicka Morskiego. Do walki o utrzymanie w Dar³owie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w³¹czyli siê dowódcy tych jednostek, z Dar³owa kmdr ppor. pil. Grzanka i z Wicka kmdr ppor. Matysiak - obaj popierani przez szefów sztabów i swoich zastêpców. Obaj dowódcy interweniowali w Dowództwie Marynarki Wojennej i w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie utrzymania Liceum w mieœcie. Kmdr Grzanka i Matysiak przy poparciu Przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej Teofila Benkowskiego doprowadzili do przyjazdu do Dar³owa przedstawicieli w³adz wojewódzkich. Na spotkanie w sali konferencyjnej Rady Narodowej licznie przybyli oficerowie w galowych mundurach. Nie widz¹c postêpu w rozmowach z przyby³ymi z województwa oficjelami, zebrani zagrozili, e nie opuszcz¹ Sali Miejskiej Rady Narodowej do czasu uzyskania przyrzeczenia cofniêcia decyzji o likwidacji Liceum w Dar³owie. W koñcu decydenci wojewódzcy widz¹c nieustêpliwoœæ i determinacjê zebranych ust¹pili i zrezygnowali. Liceum by³o uratowane. Gra, jak¹ prowadzi³ kmdr Grzanka i Matysiak by³a niebezpieczna. Gro ono im konsekwencjami politycznymi i karno-s¹dowymi za nak³anianie do buntu przeciw polityce partii. Dla dowódców skoñczy³o siê to ostr¹ reprymend¹ prze³o onych, natomiast dla dyrektora Liceum Zbigniewa Stañczaka odwo³aniem ze stanowiska. ci¹g dalszy za tydzieñ Pierwsza w eskadrze przysiêga m³odego rocznika 13 lutego 1966r. Rotê przysiêgi czyta dowódca kmdr ppor. pil. Józef Grzanka obok po prawo Przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej Teofil Benkowski. Na czele dar³owskich pilotów obserwator nr 14 dobry.p , 12:34

14 14 14 Sport Powiatowa S³awieñska Amatorska Liga Pi³ki Siatkowej Wyniki XVII kolejki r. Starostwo Powiatowe-ZE St. Miszczaka 0 : 3 Sztorm Delfin -Sztorm 3 : r. Sztorm - Mak Gaz 0 : 3 Sztorm - Sztorm Delfin 0 : 3 Stra ak - UKS M³odzik 3 : 0 Starostwo Powiatowe - Sztorm Delfin 0 : 3 Olszewski i Synowie - Sztorm 3 : 0 Stra ak - Laguna Ustka 3 : 0 Tabela po XVII kolejce 1. Olszewski i Synowie : Laguna Ustka : Stra ak : Lotnik : Mak-Gaz : Starostwo Powiatowe : Sztorm Delfin : ZE St. Miszczaka : Sztorm : UKS M³odzik : 45 Jaros³awiec Morsy zapraszaj¹ Entuzjaœci jesienno-zimowo-wiosennych k¹pieli morskich cz³onkowie Klubu Morsów "Wiking" Postomino, zapraszaj¹ wszystkich mi³oœników i sympatyków do wspólnej œmingusowo-dyngusowej k¹pieli w dniu 9 kwietnia 2007 (poniedzia³ek) godzina 13- zejœcie przy ul.spacerowej. W programie: k¹piel morska ( dla wytrwa³ych do 20 minut), poczêstunek jajkiem na otwartym morzu, konkurs na najd³u szy "sik" oraz ognisko koszyczkowe. Nie mo e Ciê zabrakn¹æ z nami. Skok wzwy. Mistrzostwa Miasta S³awno Justyna Kosmalska zwyciê y³a w roczniku marca 2007 r. w S³awnie odby³y V Mistrzostwa Miasta S³awno w Skoku Wzwy. Mimo mniejszej liczby zawodników pad³y nowe rekordy Mistrzostw Miasta S³awno: - w kategorii 12 lat: Sylwia Pytliczek SP Nr 1 skoczy³a 127cm i poprawi³a rekord Aleksandry Garnysz 125 cm z 2005r., Adrian Przyby³a z SP Nr 1 skoczy³ 130 Sport Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Trzy rekordy pobite Rekordy Mistrzostw Miasta S³awno 11 lat i m³odsi dziewczynki: Roksana Wójcicka SP Nr 3 S³awno cm (2003r.) ch³opcy: Micha³ Siernicki SP Nr 1 S³awno cm (2006r.) cm i poprawi³ rekord Paw³a Batora 127 cm z 2005r. - w kategorii lat: Mateusz Diak GM Nr 1 skoczy³a 169 cm i poprawi³ jeden z najstarszych rekordów ukasza Zdral 165 cm z 2003r. ukasz Zdral próbowa³ pobiæ rekord w kategorii open, skoczy³ 169 cm i rekordzist¹ hali OSiR pozostaje nadal Tomasz Myczkowski - 180cm w 2003r. 12 lat dziewczynki: Sylwia Pytliczek SP Nr 1 S³awno cm (2007r.) ch³opcy: Adrian Przyby³a SP Nr 1 S³awno cm (2007r.) 13 lat dziewczêta: Anna Bolesta SP Nr 1 S³awno cm (2003r.) ch³opcy: Pawe³ Bator SP Nr 1 S³awno cm (2006r.) Wyniki: Rocznik 1996 Dziewczynki: 1. Karolina Piertuszka SP Nr cm Ch³opcy: 1. Szymon Hetfalisz SP Nr 1 110cm 2. Arkadiusz Rutkowski SP Nr cm 3. Micha³ Sielecki SP Nr cm Rocznik 1995 Dziewczynki: 1. Sylwia Pytliczek SP Nr 1127 cm (nowy rekord Mistrzostw) Ch³opcy: 1. Adrian Przyby³a SP Nr cm (nowy rekord Mistrzostw) 2. Mateusz Wardak SP Nr cm Rocznik 1994 Dziewczynki: 1. Aneta Bernasiewicz SP Nr cm 2. Marta Cholewczyñska SP Nr cm Ch³opcy: 1. Wojciech Gliszczyñski SP Nr cm 2. Adam Siastacz SP Nr cm 3. Jaros³aw Liss SP Nr cm Rocznik Dziewczêta: 1. Justyna Kosmalska GM Nr cm 2. Ma³gorzata Chmura GM Nr cm 3. Marcelina Bobko GM Nr cm Ch³opcy: 1. Mateusz Diak GM Nr 1 S³awno 169 cm (nowy rekord Mistrzostw) 2. Pawe³ Jaœkiewicz GM Nr cm 3. Aleksander Gaik GM Nr cm Open rocznik 1989 i starsi Kobiety 1. Ewelina Rybo³owicz S³awno 121 cm Mê czyÿni: 1. ukasz Zdral S³awno 169 cm 2. Micha³ Szaryk S³awno 157 cm 3. Maciej Maœnik S³awno 142 cm lat dziewczêta: Paulina Bugowska ZS Jaros³awiec cm (2006r.) ch³opcy: Mateusz Diak GM Nr 1 S³awno cm (2007r.) Open kobiety: Nina Krajewska S³awno cm (2006r.) mê czyÿni: Tomasz Myczkowski S³awno cm (2003r.) Kolarstwo Puchar Hiszpanii zdobyty! Od zwyciêstwa w wyœcigu o Puchar Hiszpanii juniorek rozpoczê³a nowy sezon Mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym tej kategorii Angelika Kulisch. O swoich wra eniach z zawodów i udziale w nich zawodniczka Krossu opowiedzia³a tak: - Wyœcig by³ dla wszystkich wielk¹ niewiadom¹, choæ w g³êbi duszy ka da mia³a nadziejê, e powalczy o dobr¹ lokatê. Pod wielkim znakiem zapytania jecha³y nasze dziewczêta z zawodowej grupy: Pol- Aqua, gdy by³ to ich pierwszy wyœcig w tych barwach. Elita (79 zawodniczek) do pokonania mia³a 88 km (10 x 8,8km). Moja kategoria - junior (ok. 30 zawodniczek) 70 km. - Do koñca nie by³am pewna jak bêdzie wygl¹da³ nasz start, poniewa Hiszpanie nie przywi¹zuj¹ zbytnio wagi do nauki jêzyków obcych, takich jak angielski;) Okaza³o siê, e po dwóch rundach, kiedy ogl¹da³am, jak nasze dziewczêta aktywnie uczestnicz¹ w wyœcigu zosta³yœmy wepchniête na liniê startu i z dwu minutow¹ strat¹ do starszych kole anek zaczê³a siê moja walka z sam¹ sob¹. Za wszelk¹ cenê chcia³am dojœæ pierwsz¹ grupê, gdy nie musia³abym wtedy finiszowaæ bêd¹c jedyn¹ juniork¹ w peletonie, niestety nie uda³o siê. - Tempo jakie narzuci³y nasze debiutantki nie by³o w zasiêgu juniorek. Tak wiêc od startu posz³am mocno... Na pierwszej rundzie znalaz³am siê w ucieczce, która dojecha³a do mety i w rezultacie da³a mi 32. miejsce w kategorii open, a pierwsze w swojej kategorii. Jest to moje pierwsze zwyciêstwo za granic¹. - Podsumowuj¹c wyœcig... wszystko zosta³o zapiête na ostatni guzik, za co ogromne podziêkowania wêdruj¹ do: ukasza Duda³y, Huberta Grzebinogi oraz do Trenera Andrzeja Pi¹tka. Pol- Aqua swoim pierwszym wystêpem da³a du o do myœlenia rywalkom i to nie tylko w kraju. Jak widaæ, nasze dziewczêta potrafi¹ jeÿdziæ na dwóch kó³kach i to ca³kiem szybko. Tak trzymaæ. Od 26 marca Angelika Kulisch przebywa³a na zgrupowaniu w górach w Sosnówce k. Karpacza. Warcaby stupolowe Pawe³ Borowski najlepszy w powiecie Mistrzostwa pod patronatem Burmistrza Arkadiusza Klimowicza i Starosty Andrzeja Lewandowskiego. Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ w Dar³ówku Eweliny Kleszcz-Libucha, Urszuli Sygulskiej oraz Bogdana Herbecia odby³y siê V Mistrzostwa Powiatu S³awno w Warcabach 100-polowych. Patronat nad zawodami objêli Burmistrz Dar³owa Arkadiusz Klimowicz i Starosta S³awieñski Andrzej Lewandowski. W zawodach uczestniczy³o 50 zawodników ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z powiatu s³awieñskiego. W kategorii I laureatem zosta³a Dêga Katarzyna i w nagrodê otrzyma³a puchar ufundowany przez radnego Bogdana Herbecia, na miejscu drugim uplasowa³a siê Agata Rosiñska z SP Ostrowiec, a na miejscu trzecim Daria Babiak z SP Je yczki. W³aœcicielem pucharu ufundowanego przez radnego Krzysztofa Walków zosta³ Makowski ukasz z SP Ostrowiec, wicemistrzem zosta³ Daniel Skowronek z SP Je yczki, a na miejscu trzecim uplasowa³ siê uczeñ z SOSW S³awno Mariusz Pilawa. Puchar Burmistrza Arkadiusza Klimowicza otrzyma³ Pawe³ Borowski z Gimnazjum w Dobies³awiu, na kolejnych miejscach uplasowali siê uczniowie Gimnazjum w Malechowie Krystian Stocki oraz Jacek Miela. W ostatniej kategorii zwyciê y³a Sylwia Herba z Gimnazjum w Malechowie i otrzyma³a puchar ufundowany przez Starostê Andrzeja Lewandowskiego, a Monika Zielinska i Dêga Dorota z Gimnazjum w Dobies³awie musia³y zadowoliæ siê miejscem drugim i trzecim. W³aœcicielem pucharu Starosty Andrzeja Lewandowskiego dla najlepszego zawodnika z powiatu s³awieñskiego zosta³ Pawe³ Borowski. Marek Olik zosta³ najlepszym zawodnikiem z Dar³owa i w nagrodê otrzyma³ puchar Burmistrza Dar³owa Arkadiusza Klimowicza. Organizatorzy bardzo serdecznie dziêkuj¹ fundatorom pucharów oraz Tadeuszowi Chylewskiemu za sprawne przeprowadzenie zawodów. obserwator nr 14 dobry.p , 12:34

15 Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. S³awieñska M³odzie owa Liga Pi³ki No nej Tabela strzelców I runda Play Off 1. Wróbel Mateusz Komplex Stra ak Michalak Bartosz Komplex Stra ak D¹browski Tomasz IMC Komputery Próchnicki Artur IMC Komputery Kowalczuk Tomasz Darpol Barzowice Szejma Rados³aw UKS Postomino I Pawe³ek Damian GTW III C Krakowski Jan Baku Baku Sqad Kuniczuk Adrian FC Orbity Gajzler Jakub Baku Baku Sqad 9 11.Grzelewski Sebastian FC Orbity 9 12.Cha³ubinski Krzysztof FC Orbity Kozyra Grzegorz GTW III C Pasternak Adam UKS Postomino I Betka³o Kacper Komplex Stra ak asek Jakub GTW III C G³uszek ukasz Darpol Barzowice Maksajda ukasz FC Olympic Wójcik Mariusz Komplex Stra ak Cichy ukasz UKS Postomino I Gracz Kamil S³awa S³awno Gronkiewicz Patryk UKS Postomino I Kuœ Mateusz Darpol Barzowice Malinowski Jacek FC Olympic Malinowski Piotr GTW III C BŸdzion Dawid S³awa S³awno Jakuszewski Mateusz Agromor Marczyñski Tomasz S³awa S³awno Neubauer Karol Baku Baku Sqad Poprawski Adam GTW III C Serewiœ Arkadiusz FC Olympic Telus Adrian S³awa S³awno Zbrowski Adam Komplex Stra ak Erwardt Micha³ IMC Komputery JóŸwik Adam IMC Komputery Lachowicz Maciej Agromor Madejczyk Sebastian Darpol Barzowice3 38. Stêpieñ Wiktor Baku Baku Sqad Dankowski Kamil UKS Postomino I Koæwin Micha³ FC Orbity Mierzejewski B³a ej Baku Baku Sqad Surówka Tomek FC Orbity Wysocki Oskar GTW III C Bator Pawe³ Agromor JóŸwik Artur IMC Komputery Kêdziñski Mateusz GTW III C Matelak Damian UKS Postomino I Narbut Szymon Agromor Omylak Micha³ Darpol Barzowice Smyk Damian FC Olympic Szczygie³ ukasz UKS Postomino I Szuba Robert S³awa S³awno W³odarczyk Kamil Darpol Barzowice Wolowski Aleksy Agromor Zabrowski Szymon Darpol Barzowice Zaj¹czkowski Maciej Baku Baku Sqad Zbrowski Jan Agromor Ziomko Artur IMC Komputery 1 Tabela strzelców II liga po VIII kolejce 1. Wilk Bartek Hydrogeobudowa Iwanisik Igor All Stars ODW Pitu³a Marcin Hydrogeobudowa Jachimek Kamil UKS Postomino II Fraszek Andrzej Obserwator Lokalny Marchewska ukasz Szare Wilki Jaworski Tomasz Obserwator Lokalny 9 8. Kozio³ Artur Hydrogeobudowa 9 9. Rutkowski Przemek All Stars ODW Diak Mateusz Poldan Galek Mateusz UKS Postomino II Mojsym Marek Dolce Vita Zuszczyk Alan Obserwator Lokalny Sobczak Eryk UKS Postomino II B³aszczyk Mateusz aki Janiewice Buczkowski Rafa³ Hydrogeobudowa Hetflaisz Damian aki Janiewice Kamiñski Oskar Hydrogeobudowa Kazimierczak Marcin All Stars ODW Oliwa Damian aki Janiewice Stejubis Przemys³aw UKS Postomino II Suchanowski Artur All Stars ODW Kie³pinski Tomasz Szare Wilki Lis Kamil aki Janiewice Marciniak B³a ej Obserwator Lokalny Pietrasz Wiktor Obserwator Lokalny Samulewski Mateusz All Stars ODW Andrukajtis Szymon All Stars ODw Ciesielski Dawid UKS Postomino II 2 Sport Halowe ostatki Zaciêty pojedynek stoczyli zawodnicy Darpolu Barzowice z GTW III c. Ostatnie - fina³owe mecze w halowych ligach w najbli sz¹ sobotê Nie uda³o siê Bartkowi Œpiewakowi (Komplex-Stra ak) obroniæ rzutu karnego w meczu z IMC Komputery Skoñczy³y siê arty zacz¹³ siê play off. Przekona³a siê o tym dru yna Komplex Stra ak (I miejsce po rundzie zasadniczej - 24 pkt.) w meczu z dru yn¹ S³awa S³awno (VIII miejsce po rundzie zasadniczej - 4 pkt. w 9 meczach). Po pierwszej po³owie dru yna S³awa prowadzi³a 3 : 1, na minutê przed koñcem spotkania S³awa prowadzi³ 4 : 3, koñcówka nale a³a do dru yny Komplex, która ostatecznie zwyciê y³a 5 : 4. IX kolejka I liga r. GTW III c - FC Orbity 2 : 3 FC Olympic - Agromor 9 : 3 UKS Postomino I - IMC Komputery 1 : 13 Komplex Stra ak - Darpol Barzowice 0 : Leœniewski Adrian FC B¹ki Machalski Marcin UKS Postomino II Miklasiñski Rafa³ Poldan Seta Sebastian Szare Wilki Stec Patryk Obserwator Lokalny Tomczyk Jaros³aw Uks Postomino II Dura Dawid Poldan Góraj Marcin Poldan Klasa Dawid Dolce Vita Kramek Pawe³ Uks Postomino II Kuniczuk Micha³ Poldan Mizerski Marcin Szare Wilki Pietroñ Tomasz Szare Wilki Rudzki Adrian Szare Wilki Sumieñski Pawe³ aki Janiewice Wilawer Wojciech Uks Postomino II Mora ukasz aki Janiewice 1 I runda Play Off I liga r. Komplex Stra ak - S³awa S³awno 5 : 4 Mateusz Wróbel - 3 Adrian Telus - 1 Bartosz Michalak - 2 Kamil Gracz - 1 Marczyñski Tomasz - 1 Dawid BŸdzion - 1 GTW III c - Baku Baku Sqad 4 : 1 Damian Pawe³ek - 3 Jan Krakowski - 1 Jakub asek - 1 IMC Komputery-FC Orbity 0 : 0(k. 3:2) Darpol Barzowice-UKS PostominoI 3 : 0 VIII kolejka II liga r. All Stars ODW - aki Janiewice 6 : 1 Obserwator Lokalny-UKS Postomino II 3 : 3 FC B¹ki - Szare Wilki 0 : 3 Tabela II ligi po VIII kolejce 1. Hydrogeobudowa : All Stars ODW : Obserwator Lokalny : Szare Wilki : UKS Postomino II : aki Janiewice : Poldan : Dolce Vita : FC B¹ki : S³awieñska Szkolna Liga Pi³ki No nej I runda Play Off r. S³awa Poldan - B³êkitne Anio³y 8 : 0 Wojciech Gliszczyñski - 5 B³a ej Banasik - 2 Cezary Mazur - 1 Hydrogeobudowa - FC AB Wood 3 : 0 KS Warszkowo - FC Muszelki 3 : 0 Patryk Rutkowski - 1 Cezary ysiuk - 1 Daniel Ostrowski - 1 Królewscy SP 3 - Snow Kids 6 : 0 Mateusz Kartowicz - 4 Bart³omiej Putno - 1 ukasz Surówka - 1 Terminarz II, III runda Play Off r. M-ce I-IV S³awa Poldan - Królewscy SP Hydrogeobudowa -KS Warszkowo M-ce V-VIII Snow Kids - B³êkitne Anio³y FC AB Wood - FC Muszelki Mecz o m-ce VII Mecz o m-ce V Mecz o m-ce III Mecz o m-ce I Zakoñczenie rozgrywek SSZLPN 2007 i wrêczenie nagród S³awieñska Szkolna Liga Pi³ki No nej-rocznik Tabela strzelców po I kolejce Play Off 1. Kantowicz Mateusz Królewscy SP Gliszczyñski Wojciech S³awa Poldan Ostrowski Daniel KS Warszkowo 9 4. Banasik B³a ej S³awa Poldan 8 5. Kuty Patryk Hydrogeobudowa 8 6. Rutkowski Patryk KS Warszkowo 8 7. Idzik Adrian S³awa Poldan 6 8. Mazur Cezary S³awa Poldan 5 9. Putno Bartek S³awa Poldan Wilk Mateusz Snow Kids Chwastek Oskar Snow Kids Gawe³ Dariusz Snow Kids Kotarski Dominik Hydrogeobudowa Surówka ukasz Królewscy SP Szostakiewicz Krzysztof KS Warszkowo D¹browa Radek B³êkitne Anio³y Siastacz Adam B³êkitne Anio³y Walczak Cyprian Hydrogeobudowa Wojciechowski Piotr Królewscy SP Wolko Mateusz FC AB Wood Gajewski Dawid Snow Kids oœ Tomasz FC Muszelki ysiuk Cezary KS Warszkowo Mazur Oskar Hydrogeobudowa Nowak Bartek S³awa Poldan Suchanowski Cezary Królewscy SP Szczepaniak Daniel FC Muszelki Witkowski Dawid FC AB Wood Zbrowski Jan B³êkitne Anio³y Dziobek Mateusz FC Muszelki Korol Micha³ B³êkitne Anio³y Krajewski Dawid Snow Kids Miranowicz Adam FC AB Wood Pawlewski Patryk FC AB Wood Putno Marcin S³awa Poldan Siernicki Micha³ FC AB Wood Skoczylas Dawid Hydrogeobudowa Sosnowski Patryk KS Warszkowo Stefanowski Mateusz FC Muszelki Szyd³owski Patryk FC Muszelki Walczak Piotr Hydrogeobudowa Zdrojewska Karolina KS Warszkowo 1 obserwator nr 14 dobry.p , 12:34

16 16 16 Sport Nasze dru yny: Trops LO S³awno Obserwator Lokalny, 05 kwiecieñ 2007r. Liga Okrêgowa Grupa Pó³noc Kolejka marca Gwardia Koszalin Mechanik Bobolice 3-0 aki 94 Ko³obrzeg-Wybrze e Biesiekierz 4-0 Dar³ovia -B³êkitni Stary Jaros³aw 4-0 Gryf Polanów-Zryw Kretomino 3-1 Jantar Siemyœl -Zefir Wyszewo 1-3 Leœnik Manowo-Wiekowianka Wiekowo 1-0 Piast Drzonowo-MKS Karlino 1-1 P³omieñ Myœlino-Rasel Dygowo Leœnik/Rossa Manowo Gwardia Koszalin Dar³ovia aki 94 Ko³obrzeg B³êkitni Stary Jaros³aw Wiekowianka Wiekowo P³omieñ Myœlino MKS Karlino Zefir Wyszewo Piast Drzonowo Gryf Polanów Mechanik Bobolice Zryw Kretomino Wybrze e Biesiekierz Rasel Dygowo Jantar Siemyœl R E K L A M A Trops LO graj¹ w lidze pi³ki siatkowej. Od lewej stoj¹: Anna Dziecinna, Natalia Ignasiuk, Joanna Wasicka. Poni ej: Barbara Koprowicz, Agnieszka Maciejewska, Angelika Zwierz-Zwierzchowska. Radosny futbol!!! Darpol Barzowice - P³omieñ Je yczki 3:5 ( 2:2 ). W swoim ósmym tegorocznym meczu kontrolnym P³omieñ stoczy³ zaciêty bój z B- klasowym Darpolem. Gospodarze spotkania nie ustêpowali zaciêtoœci¹ faworyzowanemu przeciwnikowi, tocz¹c wyrównane zawody w pierwszej czêœci meczu. Na bramki strzelone przez Piotra Jacewicza i Micha³a Kopala, b³yskawicznie odpowiedzieli trafieniami Zbigniewa Kacpury i Dawida Kwaœnika. Druga po³owa meczu to ju zdecydowana przewaga podopiecznych trenera Andrzeja Ciosmaka. Z ogromnej iloœci sytuacji podbramkowych, P³omieñ wykorzysta³ tylko trzy, a strzelcami, ponownie okazali siê P.Jacewicz i Kopal, których wspomóg³ Mariusz Jacewicz. Przy stanie 5:2 dla goœci trafienie dla Darpolu zanotowa³ jeszcze Ireneusz Krajewski. Radek Grzebieñ Pi³ka No na. IV liga S³awa ju zwyciê a Po raz kolejny S³awa-Poldan pokaza³a klasê na wyjeÿdzie. Mecz w Pyrzycach od pocz¹tku przebiega³ pod dyktando zawodników ze S³awna. Ju w 5 minucie Piotr Œcis³o pokona³ bramkarza Soko³a po podaniu Marcina Hinca. Potem nasi zawodnicy mieli jeszcze kilka sytuacji z których mog³y paœæ bramki. Kolejka marca Astra Ustronie Morskie-GKS Mierzyn 2-0 Ina Goleniów-Darzbór Szczecinek 1-1 Victoria 95 Przec³aw-Gryf Kamieñ P. 1-0 Pogoñ Barlinek-Arkonia Szczecin 4-0 B³êkitni Stargard Sz.-Wybrze e R. Rewal 1-1 Victoria Sianów-Energetyk Gryfino 1-1 Stal Szczecin-Flota Œwinoujœcie 0-2 Kluczevia Stargard Sz.-Pogoñ II Szczecin 1-0 Sokó³ Pyrzyce-S³awa S³awno 0-1 partner ORANGE internet mobilny Data Orange Tabela po 21 kolejce 1. Flota Œwinoujœcie B³êkitni Stargard Szcz Victoria 95 Przec³aw Pogoñ Barlinek Ina Goleniów Gryf Kamieñ Pomorski Astra Ustronie Morskie Energetyk Gryfino Darzbór Szczecinek S³awa S³awno Sokó³ Pyrzyce Kluczevia Stargard Szcz Stal Szczecin Pogoñ II Szczecin Victoria Sianów GKS Mierzyn Wybrze e Rewalskie Rewal Arkonia Szczecin ul. Rzemieœlnicza 10 tel/fax kom budynek-darlowo.pl S³awno ul. Armii Krajowej 16A tel fax kom DOMY: 1. Warszkówko - (144 m2) z³. 2.Jaros³awiec - (350 m2) z³. 3.Dobies³aw - (200 m2) z³. 4.S³awno - (360 m2) z³. MIESZKANIA: 1.Kusice- I piêtro - (38,40 m2) z³. 2.-I piêtro-(57,37 m2) z³. 3.- II piêtro-(107,20 m2) z³. 4.S³awno - parter - (48,3 m2) z³. DZIA KI: 1.Ronino - rolna - (6 300 m2) z³. 2.Rusko - budowlana - ( m2) z³. 3.Jaros³awiec - budowlana - (3 401 m2) z³. 4. Zakrzewo - budowlana - (5 600 m2) z³. GOSPODARSTWA: 1.Mas³owice - ( m2) z³. 2. Chudaczewo - (3 100 m2) z³. 3.Zakrzewo k/ êborka - ( m2) z³. 4. Drzeñsko - ( m2) z³. Obserwator Lokalny Wydawca: IMP S³awno Dorota Zuszczyk tel , CENRTUM AGD i RTV spó³ka jawna Jacek Szulc, Marcin Paku³a Al. Wojska Polskiego 64 NIP tel Wszystkie znaki towarowe zosta³y u yte tylko w celach informacyjnych i nale ¹ do ich prawowitych w³aœcicieli Adres: St. Wyszyñskiego 4 (naprzeciwko koœcio³a) tel , COM-tel COM-tel Bo ena Szulc Al. Wojska Polskiego 64 tel NIP Druk: Media Pomorskie sp. zoo w Koszalinie, drukarnia Rondo Nak³ad: 3000 egzemplarzy OBIEKTY: 1. S³awno - lokal u ytkowy - (38,20 m2) z³ magazyny - ( m2) z³. 3.S³awno - budynki magazynowe - (769 m2) z³. 4.Trzebielino - bar - (80 m2) z³ Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam obserwator nr 14 dobry.p , 12:34

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 16.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery!

Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery! 2014 podsumowanie Dziêki mi³oœci i dobroci mo na pokonaæ wszystkie bariery! Drodzy Darczyñcy!! Dziêkujemy, e jesteœcie! To dziêki Wam pomagamy!!! Fundacja ANIMUS Organizacja Po ytku Publicznego dziêki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo