SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul.podchorąŝych 38 ; Warszawa Regon: NIP: Numer sprawy: 55/2006/log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez BIURO OCHRONY RZĄDU na dostawę : Fabrycznie nowych, (nieregenerowanych i nierefabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. 2. Sposób i termin wykonania dostawy. 3. Opis części zamówienia. 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. II. Instrukcja dla Wykonawcy 1. Opis sposobu przygotowania oferty. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu. 4. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 7. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 8. Termin wykonania zamówienia. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 10. Miejsce oraz termin składania ofert. 11. Termin związania ofertą. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert. 13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3 15. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zielenie zamówienia publicznego. III. Załączniki Załącznik nr 1 Druk oferty; Załącznik nr 2 - Druk formularza cenowego; Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia wymagania art. 22 ust.1 pkt. 1-4 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. PodchorąŜych 38 zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złoŝenia ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. (CPV , ) Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowych, (nieregenerowanych i nierefabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek wymienionych w tabeli: LP. Kod tuszu/taśmy/tonera Model drukarki Ilość Jm Tusz C6578AE kolor HP DJ 1220C/HP DJ szt. 2 toner 92274A HP LJ 4L/4ML/4MP/4P 2 szt. 3 toner C3906A HP LaserJet 5L/ 6L 10 szt. 4 toner C7115X HP LaserJet 1000W/1200/ szt. 5 toner Q2613X HP LaserJet szt. 6 toner C9723A HP LaserJet szt. 7 toner C9722A HP LaserJet szt. 8 toner C9721A HP LaserJet szt. 9 toner C9720A HP LaserJet szt. 10 toner C4129X HP LaserJet 5000/ szt. 11 kaseta barwiąca cz. RIB-320FB OKI ML-320FB/390FB 2 szt. 12 toner TK-65 Kyocera Ecolaser FS-3830N + 2 szt. 13 toner Q5949X HP LJ szt. 14 wkład C9351AE czarny HP DJ szt. 15 wkład C9352AE trójkolorowy HP DJ szt. 16 wkład C9391AE błękitny HP K szt. 17 wkład C9392AE purpurowy HP K szt. 18 wkład C9393AE Ŝółty HP K szt.

5 19 bęben światłoczuły Minolta MagiColor szt. 20 tusz C13T czarny Epson Stylus Photo szt. 21 głowica Canon BC20 - czarny Canon BJC szt. 22 tusz kolor C13T Epson Stylus Color szt. 23 tusz czarny C13T Epson Stylus Color szt. 24 tusz EPSON T czarny Ploter Epson Stylus Pro szt. 25 tusz EPSON T cyan Ploter Epson Stylus Pro szt. 26 tusz EPSON T magenta Ploter Epson Stylus Pro szt. 27 tusz EPSON T yellow Ploter Epson Stylus Pro szt. 28 tusz EPSON T light cyan Ploter Epson Stylus Pro szt. 29 tusz EPSON T light magenta Ploter Epson Stylus Pro szt. 30 tusz EPSON T ultra chrome Ploter Epson Stylus Pro szt. 31 tusz C8727AE HP DJ szt. 32 tusz C8728AE HP DJ szt. 33 tusz BCI-15Black Canon i80 6 szt. 34 tusz BCI-15Color Canon i80 5 szt. 35 toner do drukarki FARGO DTC szt. 36 karta samoprzylepna CS szt. 37 karta zbliŝeniowa SH-C1 formatu KSF 400 szt. Zamawiający dopuszcza złoŝenie ofert równowaŝnych. W przypadku złoŝenia oferty równowaŝnej wymaga się, aby produkt równowaŝny współpracował z urządzeniami wymienionymi w kolumnie 3 powyŝszej tabeli i odpowiadał co najmniej wydajności materiałów wymienionych w kolumnie 2 powyŝszej tabeli mierzonej zgodnie z normą ISO/IEC 19752, ponadto proces produkcji produktu równowaŝnego powinien być zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001, bez elementów składowych odzyskanych w wyniku refabrykacji lub regeneracji z wcześniej uŝytkowanego materiału eksploatacyjnego. 2. Sposób i termin wykonania dostawy. a) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do wskazanego magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 38. b) W przypadku stwierdzenia przedmiotu wadliwego, Zamawiający zleci Wykonawcy wymianę asortymentu na towar wolny od wad. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać powyŝszej wymiany oraz dostarczyć towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili powiadomienia go o tym fakcie.

6 c) Dowóz towaru zrealizowany będzie przez Wykonawcę i winien być wliczony w cenę zamówionego przedmiotu zamówienia. d) Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. II. Instrukcja dla Wykonawcy 1. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana zgodnie z drukiem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, druk formularza cenowego (załącznik nr 2 do siwz) zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. JeŜeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno posiadać zakres i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane według kolejności załączania, a takŝe podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i opieczętowane jego pieczątką Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

7 1.7. Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert W celu umoŝliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty bez jej otwierania, ofertę naleŝy umieścić i zamknąć w podwójnej kopercie. Na kopercie wewnętrznej naleŝy umieścić nazwę i dokładny adres składającego ofertę. Na kopercie zewnętrznej na środku koperty naleŝy umieścić adres Zamawiającego, a poniŝej napis: O F E R T A na dostawę: materiałów eksploatacyjnych do drukarek. NIE OTWIERAĆ przed r. godz Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian oferty musi być oznaczone jak w pkt. 1.8 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca musi złoŝyć pisemne oświadczenie, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z póź. zm.) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt i 2.2. musi spełnić odrębnie kaŝdy z Wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana dla zamówienia wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty:

8 a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki (załącznik nr 3 do siwz) zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 1-4 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty wymienione w ppkt. b-d mogą posiadać formę kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ww. dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwa. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. b, c, d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

9 lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Brak jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych dokumentów lub złoŝenie dokumentu w niewłaściwej formie moŝe spowodować wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŝyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeŝeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŝnieniem postępowania. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Protokół postępowania o zamówienie publiczne wraz z załącznikami i oferty w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego Wykonawca składający ofertę winien zastrzec sobie informacje, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania w rozumieniu tych przepisów. 4. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 4.2 Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie wykonania umowy moŝe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z póź. zm.). 4.3 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

10 Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium oceny i jego wagą: Lp. KRYTERIUM WAGA 1. Cena 100 % 6.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny. Wartość punktowa ofert zostanie obliczona na podstawie przedstawionego wyŝej kryterium ceny dla kaŝdej części zamówienia. Maksymalną liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi moŝe osiągnąć oferta w danej części - wynosi 100 pkt, które uzyska oferta z najniŝszą ceną. W trakcje oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom niepodlegającym odrzuceniu w poszczególnych częściach zamówienia przyznawane są punkty za kryterium ceny według następujących zasad: Kryterium ceny wyliczane będzie wg wzoru: Wartość punktowa oferty ocenianej części = C min W Cn W - waga ocenianego kryterium (100) Cmin - cena najniŝsza oferty w danej części zamówienia Cn - cena oferty ocenianej w tej części zamówienia 6.3.Ocena końcowa ofert. To ilość uzyskanych punktów za kryterium ceny wyliczonych w poszczególnych częściach zamówienia Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : a) odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ; b) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie-prawo zamówień publicznych; c) została uznana za najkorzystniejszą ( uzyskała maksymalną liczbę punktów ) w oparciu o podane kryterium oceny;

11 7. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Wykonawca oblicza cenę oferty podając wartość brutto zgodnie z postanowieniami formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji przedmiotu zamówienia - między innymi koszty transportu do magazynu Zamawiającego. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczy Wykonawców zagranicznych). Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej. 8. Termin wykonania zamówienia. 14 dni od dnia podpisania umowy. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 9.1.Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i jest dla nich wiąŝące. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanej modyfikacji treści specyfikacji

12 istotnych warunków zamówienia. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców Wymiana oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych dokumentów wynikających z postępowania o zamówienie publiczne, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami moŝe mieć formę pisemną lub faksem. W przypadku korzystania ze sposobu przesyłania faksem wymagane jest natychmiastowe potwierdzenie tą samą drogą faktu otrzymania korespondencji. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do umieszczenia w ofercie, w widocznym miejscu numeru faksu, jeśli taki posiada Wykonawca. 10. Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Biuro Ochrony Rządu, ul. PodchorąŜych 38 Budynek Nr 1 pok. 7, Warszawa w Kancelarii Ogólnej nie później niŝ do dnia r. do godz. 09:00 Wszystkie oferty złoŝone po wyŝej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŝe dokonać przedłuŝenia okresu związania ofertą na warunkach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych na czas jednak nie dłuŝszy niŝ 30 dni. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie Zamawiającego tj.: Biuro Ochrony Rządu, ul. PodchorąŜych 38 Budynek nr 2 pomieszczenie biura przepustek, Warszawa w dniu r. o godzinie Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13 13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle je niezwłocznie Wykonawcy Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych oraz zgodność z ustawą - Prawo zamówień publicznych i niniejszą specyfikacją W toku dokonywania badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert w zakresie przewidzianym w ustawie - Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

14 z uwzględnieniem postanowień art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, tj..zł. (słownie.). 2..Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie.najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Strony postanawiają Ŝe 30% wysokości zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy tj. zł jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 4.Część zabezpieczenia (70%) tj. kwota..zł zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za niewykonanie umowy w wysokości 10 % wartości umowy, - za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej umowy za kaŝdy dzień zwłoki, - za odstąpienie od umowy z powodu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % wartości umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wymieni przedmiotu zamówienia na wolny od wad. 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy towar będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolny od wad. 8. W sprawach nieuregulowanych w treści przyszłej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych w toku realizacji umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

15 15. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium określonego w pkt. 6 specyfikacji oraz spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w sposób przewidziany w ustawie - Prawo zamówień publicznych Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy nie krótszy niŝ 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz cena oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wskazując nazwę firmy, adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty w celu uzgodnienia kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego jej wykonania, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą liczbę punktów. 16. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: Rafał POKRZYWKA tel. /0-22/ od poniedziałku do piątku w godz , Warszawa, ul. Miłobędzka Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI (art ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

16 SIWIZ OPRACOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE : kpt. Rafał POKRZYWAKA.. kpt. Sylwester DADACZ... kpt. Aleksander ŚCIBORSKI... p. Marcin SIWEK...

17 ... /pieczęć Wykonawcy/ Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy ( numer tel. i faxu) : Nazwa i siedziba Zamawiającego: Biuro Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, Warszawa. Osoba upowaŝniona do wykonania czynności prawnych ze strony Wykonawcy: Numery identyfikacyjne Wykonawcy: REGON NIP Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w... z dnia.... Oferujemy dostawę materiałów eksploatacyjnych: za cenę... brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej o zamówienie publiczne. Termin płatności (przelewem) po dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury /VAT/ wraz z dokumentami potwierdzającymi dostawę przedmiotu zamówienia. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty.

18 4. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: Razem załączników :... na... kartach.... /podpis Wykonawcy/

19 Załącznik nr 2... /pieczęć Wykonawcy/ DRUK FORMULARZA CENOWEGO lp. Kod tuszu/taśmy/tonera Cena Wartość Ilość netto netto 1 Tusz C6578AE kolor 35 2 toner 92274A 2 3 toner C3906A 10 4 toner C7115X 25 5 toner Q2613X 10 6 toner C9723A 1 7 toner C9722A 3 8 toner C9721A 1 9 toner C9720A 1 10 toner C4129X 4 11 kaseta barwiąca cz. RIB-320FB 2 12 toner TK toner Q5949X 4 14 wkład C9351AE czarny 5 15 wkład C9352AE trójkolorowy 4 16 wkład C9391AE błękitny 3 17 wkład C9392AE purpurowy 3 18 wkład C9393AE Ŝółty 3 19 bęben światłoczuły tusz C13T czarny 4 21 głowica Canon BC20 - czarny 1 22 tusz kolor C13T tusz czarny C13T tusz EPSON T czarny 2 25 tusz EPSON T cyan 2 26 tusz EPSON T magenta 2 27 tusz EPSON T yellow 2 28 tusz EPSON T light cyan 2 VAT Wartość brutto

20 29 tusz EPSON T light magenta 2 30 tusz EPSON T ultra chrome 2 31 tusz C8727AE 5 32 tusz C8728AE 5 33 tusz BCI-15Black 6 34 tusz BCI-15Color 5 35 toner do drukarki karta samoprzylepna CS karta zbliŝeniowa SH-C1 formatu KSF /podpis Wykonawcy/

21 ... / pieczęć Wykonawcy/ Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 1-4 ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych oświadczam, Ŝe : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.... /podpis Wykonawcy/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 41/2008/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 2A do Regulaminu Numer sprawy:oxdi-776-27/2012 ZATWIERDZAM... (data i podpis Kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 e-mail. zamowieniapubliczne@bor.gov.pl Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 42/2012/ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 15.03.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 15.03.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 15.03.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający : Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. ul. Świecka 68 89-500 Tuchola tel. /0-52/3365730 e-mail: pk@pk.tuchola.pl Nr sprawy: DN/zp/ 9 /

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak sprawy: ZGOK.ZP 14/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK -P46/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na : określenie ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeŝdŝających do szkół na następujących trasach : a) Moszczenica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

(dalej: Projekt) Pozycja zamówienia Liczba zestawów Termin realizacji nie później niŝ do: 1. MS Office Professional 2010 dla Szkół,

(dalej: Projekt) Pozycja zamówienia Liczba zestawów Termin realizacji nie później niŝ do: 1. MS Office Professional 2010 dla Szkół, Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1.1 Usługa wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu obejmuje: Warszawa,20.07.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt badawczy pt. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks 1 z 5 2011-06-14 13:28 Konin: Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Numer ogłoszenia: 157218-2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWY GRYSÓW BAZALTOWYCH Zatwierdzam: Wieluń, dnia...-11-2006r. Listopad 2006r. SPIS TREŚCI: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (str. 2-7) 2. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej WyŜszej Szkole Informatyki Z teorią w praktykę- program rozwoju

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo