SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul.podchorąŝych 38 ; Warszawa Regon: NIP: Numer sprawy: 55/2006/log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez BIURO OCHRONY RZĄDU na dostawę : Fabrycznie nowych, (nieregenerowanych i nierefabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. 2. Sposób i termin wykonania dostawy. 3. Opis części zamówienia. 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. II. Instrukcja dla Wykonawcy 1. Opis sposobu przygotowania oferty. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu. 4. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 7. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 8. Termin wykonania zamówienia. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 10. Miejsce oraz termin składania ofert. 11. Termin związania ofertą. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert. 13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3 15. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zielenie zamówienia publicznego. III. Załączniki Załącznik nr 1 Druk oferty; Załącznik nr 2 - Druk formularza cenowego; Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia wymagania art. 22 ust.1 pkt. 1-4 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. PodchorąŜych 38 zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złoŝenia ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. (CPV , ) Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowych, (nieregenerowanych i nierefabrykowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek wymienionych w tabeli: LP. Kod tuszu/taśmy/tonera Model drukarki Ilość Jm Tusz C6578AE kolor HP DJ 1220C/HP DJ szt. 2 toner 92274A HP LJ 4L/4ML/4MP/4P 2 szt. 3 toner C3906A HP LaserJet 5L/ 6L 10 szt. 4 toner C7115X HP LaserJet 1000W/1200/ szt. 5 toner Q2613X HP LaserJet szt. 6 toner C9723A HP LaserJet szt. 7 toner C9722A HP LaserJet szt. 8 toner C9721A HP LaserJet szt. 9 toner C9720A HP LaserJet szt. 10 toner C4129X HP LaserJet 5000/ szt. 11 kaseta barwiąca cz. RIB-320FB OKI ML-320FB/390FB 2 szt. 12 toner TK-65 Kyocera Ecolaser FS-3830N + 2 szt. 13 toner Q5949X HP LJ szt. 14 wkład C9351AE czarny HP DJ szt. 15 wkład C9352AE trójkolorowy HP DJ szt. 16 wkład C9391AE błękitny HP K szt. 17 wkład C9392AE purpurowy HP K szt. 18 wkład C9393AE Ŝółty HP K szt.

5 19 bęben światłoczuły Minolta MagiColor szt. 20 tusz C13T czarny Epson Stylus Photo szt. 21 głowica Canon BC20 - czarny Canon BJC szt. 22 tusz kolor C13T Epson Stylus Color szt. 23 tusz czarny C13T Epson Stylus Color szt. 24 tusz EPSON T czarny Ploter Epson Stylus Pro szt. 25 tusz EPSON T cyan Ploter Epson Stylus Pro szt. 26 tusz EPSON T magenta Ploter Epson Stylus Pro szt. 27 tusz EPSON T yellow Ploter Epson Stylus Pro szt. 28 tusz EPSON T light cyan Ploter Epson Stylus Pro szt. 29 tusz EPSON T light magenta Ploter Epson Stylus Pro szt. 30 tusz EPSON T ultra chrome Ploter Epson Stylus Pro szt. 31 tusz C8727AE HP DJ szt. 32 tusz C8728AE HP DJ szt. 33 tusz BCI-15Black Canon i80 6 szt. 34 tusz BCI-15Color Canon i80 5 szt. 35 toner do drukarki FARGO DTC szt. 36 karta samoprzylepna CS szt. 37 karta zbliŝeniowa SH-C1 formatu KSF 400 szt. Zamawiający dopuszcza złoŝenie ofert równowaŝnych. W przypadku złoŝenia oferty równowaŝnej wymaga się, aby produkt równowaŝny współpracował z urządzeniami wymienionymi w kolumnie 3 powyŝszej tabeli i odpowiadał co najmniej wydajności materiałów wymienionych w kolumnie 2 powyŝszej tabeli mierzonej zgodnie z normą ISO/IEC 19752, ponadto proces produkcji produktu równowaŝnego powinien być zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001, bez elementów składowych odzyskanych w wyniku refabrykacji lub regeneracji z wcześniej uŝytkowanego materiału eksploatacyjnego. 2. Sposób i termin wykonania dostawy. a) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do wskazanego magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 38. b) W przypadku stwierdzenia przedmiotu wadliwego, Zamawiający zleci Wykonawcy wymianę asortymentu na towar wolny od wad. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać powyŝszej wymiany oraz dostarczyć towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili powiadomienia go o tym fakcie.

6 c) Dowóz towaru zrealizowany będzie przez Wykonawcę i winien być wliczony w cenę zamówionego przedmiotu zamówienia. d) Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. II. Instrukcja dla Wykonawcy 1. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana zgodnie z drukiem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, druk formularza cenowego (załącznik nr 2 do siwz) zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. JeŜeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno posiadać zakres i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane według kolejności załączania, a takŝe podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i opieczętowane jego pieczątką Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

7 1.7. Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert W celu umoŝliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty bez jej otwierania, ofertę naleŝy umieścić i zamknąć w podwójnej kopercie. Na kopercie wewnętrznej naleŝy umieścić nazwę i dokładny adres składającego ofertę. Na kopercie zewnętrznej na środku koperty naleŝy umieścić adres Zamawiającego, a poniŝej napis: O F E R T A na dostawę: materiałów eksploatacyjnych do drukarek. NIE OTWIERAĆ przed r. godz Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian oferty musi być oznaczone jak w pkt. 1.8 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca musi złoŝyć pisemne oświadczenie, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z póź. zm.) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt i 2.2. musi spełnić odrębnie kaŝdy z Wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana dla zamówienia wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty:

8 a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki (załącznik nr 3 do siwz) zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 1-4 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty wymienione w ppkt. b-d mogą posiadać formę kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ww. dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwa. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. b, c, d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

9 lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Brak jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych dokumentów lub złoŝenie dokumentu w niewłaściwej formie moŝe spowodować wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŝyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeŝeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby uniewaŝnieniem postępowania. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Protokół postępowania o zamówienie publiczne wraz z załącznikami i oferty w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego Wykonawca składający ofertę winien zastrzec sobie informacje, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania w rozumieniu tych przepisów. 4. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 4.2 Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie wykonania umowy moŝe być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z póź. zm.). 4.3 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

10 Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium oceny i jego wagą: Lp. KRYTERIUM WAGA 1. Cena 100 % 6.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny. Wartość punktowa ofert zostanie obliczona na podstawie przedstawionego wyŝej kryterium ceny dla kaŝdej części zamówienia. Maksymalną liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi moŝe osiągnąć oferta w danej części - wynosi 100 pkt, które uzyska oferta z najniŝszą ceną. W trakcje oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom niepodlegającym odrzuceniu w poszczególnych częściach zamówienia przyznawane są punkty za kryterium ceny według następujących zasad: Kryterium ceny wyliczane będzie wg wzoru: Wartość punktowa oferty ocenianej części = C min W Cn W - waga ocenianego kryterium (100) Cmin - cena najniŝsza oferty w danej części zamówienia Cn - cena oferty ocenianej w tej części zamówienia 6.3.Ocena końcowa ofert. To ilość uzyskanych punktów za kryterium ceny wyliczonych w poszczególnych częściach zamówienia Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : a) odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ; b) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie-prawo zamówień publicznych; c) została uznana za najkorzystniejszą ( uzyskała maksymalną liczbę punktów ) w oparciu o podane kryterium oceny;

11 7. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Wykonawca oblicza cenę oferty podając wartość brutto zgodnie z postanowieniami formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji przedmiotu zamówienia - między innymi koszty transportu do magazynu Zamawiającego. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczy Wykonawców zagranicznych). Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej. 8. Termin wykonania zamówienia. 14 dni od dnia podpisania umowy. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 9.1.Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i jest dla nich wiąŝące. Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert w celu umoŝliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanej modyfikacji treści specyfikacji

12 istotnych warunków zamówienia. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców Wymiana oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych dokumentów wynikających z postępowania o zamówienie publiczne, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami moŝe mieć formę pisemną lub faksem. W przypadku korzystania ze sposobu przesyłania faksem wymagane jest natychmiastowe potwierdzenie tą samą drogą faktu otrzymania korespondencji. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do umieszczenia w ofercie, w widocznym miejscu numeru faksu, jeśli taki posiada Wykonawca. 10. Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Biuro Ochrony Rządu, ul. PodchorąŜych 38 Budynek Nr 1 pok. 7, Warszawa w Kancelarii Ogólnej nie później niŝ do dnia r. do godz. 09:00 Wszystkie oferty złoŝone po wyŝej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 11. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŝe dokonać przedłuŝenia okresu związania ofertą na warunkach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych na czas jednak nie dłuŝszy niŝ 30 dni. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie Zamawiającego tj.: Biuro Ochrony Rządu, ul. PodchorąŜych 38 Budynek nr 2 pomieszczenie biura przepustek, Warszawa w dniu r. o godzinie Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13 13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle je niezwłocznie Wykonawcy Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych oraz zgodność z ustawą - Prawo zamówień publicznych i niniejszą specyfikacją W toku dokonywania badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert w zakresie przewidzianym w ustawie - Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

14 z uwzględnieniem postanowień art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, tj..zł. (słownie.). 2..Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie.najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Strony postanawiają Ŝe 30% wysokości zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy tj. zł jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 4.Część zabezpieczenia (70%) tj. kwota..zł zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za niewykonanie umowy w wysokości 10 % wartości umowy, - za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej umowy za kaŝdy dzień zwłoki, - za odstąpienie od umowy z powodu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % wartości umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wymieni przedmiotu zamówienia na wolny od wad. 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy towar będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolny od wad. 8. W sprawach nieuregulowanych w treści przyszłej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych w toku realizacji umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

15 15. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium określonego w pkt. 6 specyfikacji oraz spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w sposób przewidziany w ustawie - Prawo zamówień publicznych Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy nie krótszy niŝ 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz cena oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wskazując nazwę firmy, adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty w celu uzgodnienia kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy, nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego jej wykonania, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą liczbę punktów. 16. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest: Rafał POKRZYWKA tel. /0-22/ od poniedziałku do piątku w godz , Warszawa, ul. Miłobędzka Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI (art ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

16 SIWIZ OPRACOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE : kpt. Rafał POKRZYWAKA.. kpt. Sylwester DADACZ... kpt. Aleksander ŚCIBORSKI... p. Marcin SIWEK...

17 ... /pieczęć Wykonawcy/ Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy ( numer tel. i faxu) : Nazwa i siedziba Zamawiającego: Biuro Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, Warszawa. Osoba upowaŝniona do wykonania czynności prawnych ze strony Wykonawcy: Numery identyfikacyjne Wykonawcy: REGON NIP Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w... z dnia.... Oferujemy dostawę materiałów eksploatacyjnych: za cenę... brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej o zamówienie publiczne. Termin płatności (przelewem) po dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury /VAT/ wraz z dokumentami potwierdzającymi dostawę przedmiotu zamówienia. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty.

18 4. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: Razem załączników :... na... kartach.... /podpis Wykonawcy/

19 Załącznik nr 2... /pieczęć Wykonawcy/ DRUK FORMULARZA CENOWEGO lp. Kod tuszu/taśmy/tonera Cena Wartość Ilość netto netto 1 Tusz C6578AE kolor 35 2 toner 92274A 2 3 toner C3906A 10 4 toner C7115X 25 5 toner Q2613X 10 6 toner C9723A 1 7 toner C9722A 3 8 toner C9721A 1 9 toner C9720A 1 10 toner C4129X 4 11 kaseta barwiąca cz. RIB-320FB 2 12 toner TK toner Q5949X 4 14 wkład C9351AE czarny 5 15 wkład C9352AE trójkolorowy 4 16 wkład C9391AE błękitny 3 17 wkład C9392AE purpurowy 3 18 wkład C9393AE Ŝółty 3 19 bęben światłoczuły tusz C13T czarny 4 21 głowica Canon BC20 - czarny 1 22 tusz kolor C13T tusz czarny C13T tusz EPSON T czarny 2 25 tusz EPSON T cyan 2 26 tusz EPSON T magenta 2 27 tusz EPSON T yellow 2 28 tusz EPSON T light cyan 2 VAT Wartość brutto

20 29 tusz EPSON T light magenta 2 30 tusz EPSON T ultra chrome 2 31 tusz C8727AE 5 32 tusz C8728AE 5 33 tusz BCI-15Black 6 34 tusz BCI-15Color 5 35 toner do drukarki karta samoprzylepna CS karta zbliŝeniowa SH-C1 formatu KSF /podpis Wykonawcy/

21 ... / pieczęć Wykonawcy/ Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 1-4 ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych oświadczam, Ŝe : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.... /podpis Wykonawcy/

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo