PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AIR) SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce (ASI) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Prosty manipulator z nieliniową przekładnią A Simple manipulator with a nonlinear gear AUTOR: Bartosz Masternak PROWADZĄCY PRACĘ: dr inż. Marek Wnuk, I-6 OPIEKUN: dr inż. Marek Wnuk, I-6 OCENA PRACY: Wrocław 2008

2 Pracę dedykuję Rodzicom, którzy wspierali mnie przez cały okres studiów oraz Ani, która zawsze była przy mnie.

3 Składam serdeczne podziękowania Panu dr Markowi Wnukowi za pomoc, poświęcony czas i wyrozumiałość. Chciałem również podziękować Tacie za pomoc w wykonaniu konstrukcji mechanicznej. Na koniec chciałem podziękować Krzysztofowi Malorny za cenne rady i pomoc, której nigdy nie odmówił.

4 Spis treści 1. Wstęp Idea pracy Cel i zakres pracy Kinematyka manipulatora Część mechaniczna Konstrukcja robota Przekładnia Układ napędowy Przewody Część elektroniczna Silniki Sterownik Moduł sterownika Komunikacja Robot PC Układ wykonawczy Czujniki krańcowe Zasilanie Stop awaryjny Złącza Planowany sposób działania Sygnały mikrokontrolera Synchronizacja ruchów robota Podsumowanie Literatura Dodatek A Rysunki techniczne części mechanicznej Dodatek B Schematy elektroniczne Dodatek C Zdjęcia robota manipulacyjnego

5 1. Wstęp Powstaje wiele robotów manipulacyjnych, które osiągają zadane pozycje oraz odtwarzają zadane trajektorie. Większość takich robotów robi to z dużą prędkością, dokładnością i powtarzalnością, wykorzystując sterowanie silnikami odpowiedzialnymi za poszczególne przeguby takiego robota. Jest to stosunkowo proste podejście do problemu sterowania takim robotem, gdyż realizowany jest bezpośredni ruch każdego przegubu. Powstała myśl stworzenia manipulatora redundantnego o trzech stopniach swobody, który rozwiązywałby problem wyznaczania powtarzalnego algorytmu kinematyki odwrotnej aproksymującego w sposób optymalny, algorytm typu jakobianu pseudoodwrotnego [1]. 1.1 Idea pracy Aby móc wykonać robota realizującego przedstawiony problem, powstała potrzeba zaprojektowania konstrukcji mechanicznej oraz wykonania przekładni spełniającej założenia pracy. Schemat ideowy robota manipulacyjnego został przedstawiony na rysunku 1. Mechanizm działania jest następujący: na prowadnicy P1 porusza się wózek W1 napędzany silnikiem M1. Napęd z silnika jest przenoszony przez koło zębate z1, które współpracuje z listwą zębatą znajdującą się na prowadnicy P2, dzięki czemu wózek realizuje współrzędną zadaniową y1 przez współrzędną x1. Na wózku W1 jest na stałe przymocowana obejma W1 ruchomej prowadnicy P2. Za pomocą koła zębatego z2 oraz zębatki listwy P2, przesuwa się ona w kierunku prostopadłym do kierunku listwy P1. Kąt obrotu koła z2 jest sprzężony z kątem obrotu koła z1 przez nieliniową przekładnię. Ruchy obu kół są sprzężone ciernie przez koło pośredniczące pomiędzy dwoma odpowiednio umieszczonymi względem siebie stożkami. Ruch koła pośredniczącego jest regulowany przez współrzędną x2. Na prowadnicy P2 zamocowany jest wózek, W2, który realizuje współrzędną x3 przez obrót koła zębatego z3 napędzanego za pomocą silnika M3. Położenie wózka jest opisane za pomocą współrzędnych y1 i y2 [1]. Rysunek 1 Schemat ideowy robota manipulacyjnego [1] 2

6 Ruch prowadnic P1 i P2 odbywa się za pomocą przekładni o zmiennym przełożeniu 1:2.373 do 2.373:1. Przełożenie to odbywa się w osi x2 na długości 86.5 mm. Sterując położeniem koła pośredniego przekładni zmieniamy przełożenie na osiach y1 oraz y2 (zmienne zadaniowe). Robot posiada trzy zmienne przegubowe x1, x2 i x3, które realizują współrzędne zadaniowe, co przedstawia się w sposób następujący y1 = k1*x1, a y2 = k2(x2)*x1 + k3*x3. A zatem można przyjąć, że kinematyka manipulatora ma postać y1 = q1 oraz y2 = q2 + q1*q3, przy odpowiednio dobranych współczynnikach przegubowych q1, q2 oraz q3 [1]. 1.2 Cel i zakres pracy Głównym celem pracy jest stworzenie robota manipulacyjnego, jako stanowisko badawcze i dydaktyczne na potrzeby laboratorium robotyki. Aby zrealizować pomysł należy: Zaprojektować oraz wykonać przekładnię nieliniową; Zaplanować oraz wykonać konstrukcję robota; Wykonać elektronikę robota; Opisać program działania; Sprawdzić działanie manipulatora. 2. Kinematyka manipulatora Kinematyka jest nauką zajmującą się badaniem prędkości, przyspieszenia oraz położenia ciała. Nie ważne są przyczyny badanego ruchu, lecz sam ruch. Manipulator to zbiór ciał sztywnych członów połączonych w łańcuch kinematyczny. Proste zadanie kinematyki jest realizowane przez obliczenie pozycji i orientacji członu względem układu odniesienia. Do zrealizowania założeń pracy dyplomowej niezbędne jest poznanie zadania kinematyki odwrotnej, dzięki której robot osiągnie zadaną pozycję lub orientacje chwytaka. Kinematyka odwrotna polega na znalezieniu wszystkich możliwych zbiorów wartości współrzędnych konfiguracyjnych w połączeniach ruchomych. Jest to zadanie bardziej skomplikowane niż proste zadanie kinematyki, gdyż występuje wielokrotność rozwiązań i ich nieliniowość [2, 16]. Rozwiązanie zadania metodą jakobianu pseudoodwrotnego uzyskuje się przez scałkowanie układu równań. Podstawowym elementem metody jakobianu pseudoodwrotnego jest pseudoodwrotność, której wyznaczanie sprowadza się do rozwiązania zadania optymalizacji kwadratowej z ograniczeniami równościowymi [3]. 3

7 3. Część mechaniczna Zdjęcie robota manipulacyjnego przedstawia rysunek 2. Jest to robot stacjonarny typu 3T, złożony z trzech połączeń o ruchu postępowym. Ruch, jaki robot wykonuje odbywa się w jednej płaszczyźnie jak jest to przedstawione na rysunku 3. Rysunek 2 Robot w początkowej fazie budowy Rysunek 3 Manipulator typu 3T 4

8 3.1 Konstrukcja robota Nieruchomą częścią robota jest prowadnica P1. Została ona zbudowana z dwóch równoległych wałków precyzyjnych o średnicy 16mm. Wałki zostały dobrane tak, aby utrzymały ciężar, jaki będzie na nich spoczywał, a mianowicie platforma poruszająca się na czterech łożyskach liniowych, przekładnia, układ napędowy robota oraz prowadnica P2. Między wałkami została umieszczona listwa zębata, dzięki której uzyskamy ruch postępowy prowadnicy P2. Model prowadnicy P1 zaprezentowany został na rysunku 4. Rysunek 4 Model prowadnicy P1 Kolejnym elementem robota jest prowadnica P2 zaprezentowana na rysunku 5. Wykonuje ona ruch postępowy prostopadle do prowadnicy P1. Przemieszczanie jest zapewnione dzięki listwie zębatej umieszczonej równolegle z precyzyjnymi wałkami oraz śrubą napędową. Do zbudowania prowadnicy P2 zostały użyte wałki o mniejszej średnicy, gdyż nie będą przenosić dużych ciężarów. Śruba napędowa służy, jako napęd dla ruchu efektora, który jest stworzony z nakrętki połączonej z łożyskiem liniowym osadzonym na wałku. Do efektora zaczepiony będzie początkowo pisak, rysujący trajektorię zadaną przez użytkownika robota. W przyszłości można wykorzystać kamerę do rejestrowania ruchu końcówki roboczej wyposażonej w punktowy znacznik świetlny(led). Końcówkę manipulatora przedstawia rysunek 6. Rysunek 5 Model prowadnicy P2 5

9 Rysunek 6 Efektor wózek W3 3.2 Przekładnia Główną kwestią podczas realizacji pracy był problem skonstruowania przekładni nieliniowej, spełniającej założenia pracy dyplomowej. Zasada działania przekładni opiera się na pracy wariatora (rysunek 7). Rysunek 7 Zasada działania wariatora [8] 6

10 Przekładnia została zbudowana z dwóch aluminiowych stożków (ST1, ST2) osadzonych w obudowie ze stali nierdzewnej, ułożonych równolegle i obróconych względem siebie o 180 o. Zdjęcie przekładni zostało przedstawione na rysunku 8, natomiast model przekładni przedstawia rysunek 9. Stożki zamontowane są w łożyskach tocznych (Ł3, Ł4, Ł5, Ł6). Przeniesienie napędu pomiędzy stożkami odbywa się za pomocą koła pośredniego KŁ, wykonanego z twardej gumy (krążek hokejowy). Koło jest osadzone na łożysku tocznym Ł7 zamontowanym na nakrętce NK, która przesuwa się wzdłuż korytka zapobiegając obracaniu się. Obracając śrubą SR (osadzona na dwóch łożyskach tocznych Ł1 i Ł2) regulujemy położenie koła pośredniego, zmieniając przełożenie napędu między stożkami. Rysunek 8 Zdjęcie przekładni Rysunek 9 Model przekładni nieliniowej 7

11 3.3 Układ napędowy Ważnym problemem w konstrukcji robota jest dobranie odpowiednich elementów napędowych. W przypadku prowadnic, do przekazania napędu na elementy wykonawcze zostały wykorzystane listwy i koła zębate o module M2. Dodatkowo przeniesienie napędu na prowadnicę P2 odbywa się poprzez przekładnię nieliniową. Przeniesienie napędu na efektor jest zrealizowane przy użyciu śruby napędowej trapezowej walcowanej współpracującej z nakrętką. Rysunek 10 przedstawia elementy napędowe użyte w konstrukcji robota. Rysunek 10 Elementy napędowe [11] Połączenie silników z kołami zębatymi i śrubą napędową jest zrealizowane za pomocą precyzyjnych miniaturowych bezluzowych sprzęgieł kłowych. Sprzęgła te cechują się doskonałą absorpcją drgań i również zostały dobrane w zależności od przenoszonych momentów obrotowych [11]. Zespół napędowy wraz ze sprzęgłem zamocowanym do śruby napędowej został przedstawiony na rysunku 11. Wszystkie elementy napędowe użyte w konstrukcji zostały przedstawione w tabeli 1. 8

12 Rysunek 11 Zespół napędowy przymocowany do śruby napędowej przez sprzęgło Nazwa Typ Listwa zębata M2 T17065 Koło zębate z piastą M2 T16889 Precyzyjny wałek prowadzący WV20 Precyzyjny wałek prowadzący WV12 Łożysko liniowe LM20UU Łożysko liniowe LM12UU Śruba trapezowa walcowana T29683 Nakrętka trapezowa okrągła - brązowa T29619 Sprzęgło ROTEX GS7 ROTEX-GS7 Sprzęgło ROTEX GS9 ROTEX-GS9 Sprzęgło ROTEX GS14 ROTEX-GS14 Tabela 1 Zestawienie elementów użytych do układu napędowego [11] 9

13 3.4 Przewody Ważną częścią konstrukcji robota jest prawidłowe rozmieszczenie przewodów odpowiedzialnych za sterowanie jednostki napędowej oraz różnego rodzaju sensorów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego robota. Najczęściej stosowane to takich celów są prowadniki przewodów, których zadaniem jest nie tylko prowadzenie kabli, ale również ochrona przed zgnieceniem, zginaniem i plątaniem w czasie ruchu robota [11]. Do pracy zostały zastosowane prowadniki typu SR200. Są to bardzo gładkie prowadnice nadające się szczególnie do małych urządzeń. Konstrukcja zrealizowana jest na połączeniu pojedynczym z centralnie umieszczonym sworzniem, co zapobiega tarciu [11]. Rysunek oraz wymiary prowadnika przedstawia rysunek 12 i tabela2. Rysunek 12 Rysunek techniczny prowadnika [11] Tabela 2 Wymiary prowadników [11] 10

14 4. Część elektroniczna Konstrukcja robota jest wyposażona w trzy silniki odpowiedzialne za prawidłowe zrealizowanie zadanej trajektorii. Silniki są obsługiwane przez układ sterujący, który jest odpowiedzialny za pomiar niezbędnych parametrów ruchu, takich jak prędkość czy położenie. Sterownik współpracuje z komputerem, komunikując się z nim w celu wysyłania informacji o aktualnych położeniach czujników pomiarowych oraz pobierania instrukcji do wykonywania zadania. Schemat blokowy sterownika przedstawia rysunek 13. Rysunek 13 Schemat blokowy sterownika 4.1 Silniki Do napędu robota wykorzystane zostały 3 zespoły firmy Maxon złożone z: Silników prądu stałego typu RE-max; Przekładni planetarnych typu GP; Koderów typu MR. Każdy z silników jest zasilany napięciem 12V. Dobrane zostały do momentów obrotowych, jakie są potrzebne do optymalnego ruchu ramion manipulatora. Parametry zespołów napędowych przedstawia tabela 3. 11

15 Silnik RE-max 17 RE-max 21 RE-max 29 Moc W 2,5 5 9 Prędkość bez obciążenia rpm Prąd bez obciążenia ma 6,45 10,4 18,5 Moment przy pracy ciągłej mnm 3,34 6,22 20,7 Prąd przy pracy ciągłej A 0,21 0,479 0,84 Moment maksymalny mnm 8,5 27,5 142 Prąd startowy A 0,52 2,08 5,66 Sprawność % Rezystancja Ω 23,1 5,77 2,12 Mechaniczna stała czasowa ms 7,28 7,04 4,52 Przekładnia GP16A GP22C GP32C Przełożenie 1:84 1:53 1:132 Koder MR 512 MR 512 MR 512 Impulsy na obrót Kanały Tabela 3 Parametry zespołów napędowych [12] 4.2 Sterownik Każdy robot posiada układ odpowiedzialny za funkcjonowanie całości. Sterownik w tym przypadku odpowiedzialny jest za sterowanie trzema niezależnymi od siebie silnikami tak, aby wykonać zadaną przez użytkownika trajektorię, w uzyskaniu, której mają pomóc czujniki krańcowe oraz kodery zliczające ilość obrotów Moduł sterownika Funkcję jednostki centralnej spełnia moduł EM332 z 32-bitowym mikrokontrolerem MC68332GCFC16 firmy Motorola. Moduł posiada zewnętrzne pamięci RAM oraz FLASH. Wspomniany procesor zawiera w sobie jednostkę TPU (Time Processor Unit), zawierającą 16 programowalnych kanałów. Cechą, która wyróżnia ten układ jest jego własny procesor, działający niezależnie od jednostki głównej. Producent zaimplementował w TPU funkcje czasowe (np. PWM, QDEC), lecz istnieje również możliwość stworzenia własnych procedur. Mikrokontroler zawiera również szeregowy interfejs QSPI (Queued Serial Peripheral Interface), służący do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi [5]. Strukturę oraz zasoby przedstawia rysunek

16 Rysunek 14 Struktura i zasoby mikrokontrolera [4] Komunikacja Robot PC Komunikacja z procesorem odbywa się przy użyciu złącza BDM (Background Debug Mode). Umożliwia on połączenie mikrokontrolera z komputerem za pomocą interfejsu ICD (rysunek 15), dzięki któremu możemy oprogramować sterownik, modyfikować go w czasie działania oraz korzystać z podglądu pracy lub też wstawiać pułapki (break points) w czasie wykonywania się programu [6]. 13

17 Rysunek 15 Komunikacja modułu EM332 z komputerem PC przy użyciu interfejsu ICD [6] W przyszłości jest niezbędna rozbudowa sterownika o port szeregowy, dzięki któremu będzie można bezpośrednio z programu napisanego dla manipulatora sterować robotem. Będzie można zadawać trajektorię wskazując poszczególne punkty, czy zadawać tor ruchu robota przez podanie funkcji. 4.3 Układ wykonawczy Układ wykonawczy jest zrealizowany na podstawie podwójnych mostków H powstałych przy okazji budowy innych robotów takich jak RoBik czy TirKiller [7]. Układ ten dobrze się sprawdził, dlatego został użyty również w tej pracy. Idea mostka mocy została przedstawiona na rysunku 16. Rysunek 16 Schemat ideowy mostka mocy 14

18 Mostek został zmodyfikowany w nieznaczny sposób w porównaniu do oryginalnej wersji. Jeśli chodzi o zasilanie silników jak i układów znajdujących się na mostku mocy, to zrezygnowano z przetwornicy impulsowej umieszczonej na płytce układu wykonawczego. Zasilanie układu jest z zewnątrz przez zasilacz przemysłowy impulsowy. W trakcie realizowania pracy zrezygnowano również z pomiaru i regulacji prądu na zaciskach silników. Jednak płytka została przygotowana do zrealizowania układu pomiarowego. Wszystkie elementy są zamieszczone na płytce drukowanej (rysunek 17). Rysunek 17 Układ dwóch mostków mocy bez zasilacza Schemat kompletnego mostka mocy przedstawia rysunek 18. Budowa mostka opiera się na tranzystorach IRF540 oraz IRF9540. Są one sterowane za pomocą tranzystorów bipolarnych PMBTA42 i PMBTA92. Rysunek 18 Schemat jednego niezależnego mostka mocy [7] 15

19 Sterowanie prędkością silników odbywa się za pomocą sygnałów PWM. Dzięki układom logicznym 74HCt08D oraz 74HCT00D, zastosowanym w konstrukcji mostka, jest możliwe sterowanie kierunkiem obrotów oraz czasem załączania się poszczególnych bramek. Jest to potrzebne w ustawieniu opóźnień pomiędzy otwarciem poszczególnych bramek, szczególnie przy zmianie kierunków. Układ sterujący bramkami został przedstawiony na rysunku 19 [7]. Rysunek 19 Układ logiczny odpowiedzialny za sterowanie tranzystorami mocy [7] 4.4 Czujniki krańcowe Czujniki są niezbędnym elementem w konstrukcji robota. Są odpowiedzialne między innymi za prawidłowe przemieszczanie się ramion, określanie pozycji oraz ograniczanie ruchów ramion robota dla bezpieczeństwa. Na potrzeby pracy zostały użyte mikroprzełączniki D2F221 (rysunek 20) z dźwignią powodującą szybsze załączanie się przycisku. Rysunek 20 Mikroprzełącznik zastosowany, jako czujnik krańcowy [13] Czujniki są rozmieszczone tak, aby każdy z ruchomych elementów był ograniczony obszarem działania oraz w celu uniknięcia zderzenia z nieruchomą częścią robota. Czujniki są również niezbędne do określenia pozycji zerowej robota w trakcie jego synchronizacji. 16

20 Rozmieszczenie czujników: Czujniki nr 1 i nr 2 są rozmieszczone na podstawie, na krańcach prowadnic; Czujniki nr 3 i nr 4 zamocowane są na platformie; Czujnik nr 5 umieszczony jest na efektorze; Czujniki nr 6 oraz nr 7 znajdują się na dolnej i górnej części przekładni. 4.5 Zasilanie Do zasilenia wszystkich elementów robota użyty został zasilacz przemysłowy impulsowy marki Mean Well typu S (rysunek 21). Parametry zasilacza przedstawia tabela 4. Zapas prądu w zupełności wystarcza do za silenia trzech silników w momencie najwyższego obciążenia oraz do zasilenia całego układy sterującego. Zasilanie sterownika jest zrealizowane na mostku Graetz a oraz stabilizatorze 5V typu 7805 przedstawionym na rysunku 22. Rysunek 21 Przemysłowy zasilacz impulsowy Typu S firmy Mean Well [14] Parametry wyjścia Napięcie wyjściowe 12V Min prąd wyjściowy 0A Max prąd wyjściowy 12,5A Moc 150W Parametry wejścia Napięcie wejściowe 88~132VAC/176~264VAC Tabela 4 Parametry zasilacza [9] 17

21 Rysunek 22 Schemat zasilacza układu sterującego [15] 4.6 Stop awaryjny Zdarzają się sytuacje, kiedy działanie robota zostanie zakłócone, bądź może być przyczyną niebezpieczeństwa dla operatora robota, dlatego stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia w celu szybkiego rozłączenia zasilania w sytuacji awaryjnej. Również w przypadku opisywanego robota został zastosowany przycisk awaryjnego stopu. Został on zrealizowany na przekaźniku typu RM84-Z- 12V firmy RELPOL, który załącza prąd do silników w momencie gotowości do startu. Przycisk start jest na samo podtrzymaniu, a w momencie rozłączenia zasilania przez czerwony przycisk stop, odcięty zostaje prąd od zasilania silników i robot staje. Układ oraz wyjścia wyłącznika bezpieczeństwa został przedstawiony na rysunku 23 i rysunku 24. Rysunek 23 Układ wyłącznika awaryjnego [10] 18

22 Oznaczenia układu: P1 zezwolenie na załączenie silników; P2 potwierdzenie załączonych silników; D dioda 1N4001; T1 tranzystor BC547; T2 tranzystor BD135; R1 i R2 rezystor 1k i 2K; Z1 cewka przekaźnika; S1 i S2 styki zwierane przekaźnika. Rysunek 24 Wyjścia na płytce stopu awaryjnego Opis złączy na płytce stopu awaryjnego: 1. 5V 2. GND 3. 12V 4. 12V 5. P1 6. Zacisk przycisku STOP 7. Zacisk przycisku STOP 8. Zacisk przycisku Start 9. Zacisk przycisku Start 10. P2 11. Silniki 12. Silniki 19

23 4.7 Złącza Na tylnej części obudowy sterownika są zamontowane dwa złącza szufladowe typu DB25M (rysunek 25), przez które przekazywane są sygnały do sterowania sinikami oraz zasilanie koderów. Wykorzystywane są również piny do przekazania sygnału z koderów oraz sygnałów z czujników krańcowych. Część tych sygnałów jest podłączona do płytki uniwersalnej (rysunek 26), w której wyprowadzone są niezbędne sygnały z modułu procesora. Wyprowadzenia złącz są przedstawione w tabeli 5. Rysunek 25 Opis styków do złącz RS-232-D Rysunek 26 Wyprowadzenia sygnałów z modułu na płytce uniwersalnej 20

24 Złącza TPU Czujniki Przyciski Zasilanie LCD 1 PWM1 1 Czujnik 1 1 1,3, 13,15 GND 1 GND 2 Channel 1 A 2 Czujnik 2 2 2,4,6, 14,16 5V 2 5V 3 Channel 1 B 3 Czujnik 3 3 *Prąd- 3 Control 4 PWM2 4 Czujnik RS 5 Channel 2 A 5 Czujnik 5 5 *Prąd + 5 R/W 6 Channel 2 B 6 Czujnik E 7 PWM3 7 Czujnik 7 7 Obroty DB0 DB7 8 Channel 3 A 8 8 Obroty + 9 Channel 3 B Tabela 5 Wyprowadzenie złącz na płytce uniwersalnej 5. Planowany sposób działania Robot jest konstrukcją podobną do plotera. Początkowym zadaniem manipulatora ma być rysowanie trajektorii zadanych przez operatora urządzenia. Różnica w sterowaniu w porównaniu z ploterem polega na tym, że robot porusza oś y2 przez przekładnię nieliniową. W tym przypadku ruch osi y2 jest uzależniony od położenia koła pośredniego na przekładni. W momencie, kiedy przemieszczenie odbywa się na osi y1 również musi się odbywać na osi y2. W takiej sytuacji nie byłoby możliwe narysowanie prostej biegnącej wzdłuż którejś z osi. Należało, więc zastosować ruchomą końcówkę niezależnie napędzaną. Dzięki koderom znamy położenie efektora, a dodatkowe czujniki krańcowe ułatwiają znajdowanie położenia końcówki. 5.1 Sygnały mikrokontrolera Aby robot prawidłowo funkcjonował należało poprawnie zaprogramować sterownik. W tym celu potrzebne było użycie sygnałów z mikrokontrolera, które realizowały różne funkcje. Do sterowania silnikami użyta została funkcja PWM (Pulse-Width Modulation) z TPU. Dzięki niej możemy regulować obroty silników przez zmianę szerokości impulsu o stałej amplitudzie. Jednostka TPU wykorzystywana jest również do określania położenia efektora. Pozawala na to funkcja QDEC, dzięki której możemy zliczać impulsy z kanałów kodera. Czujniki krańcowe, przyciski oraz sygnalizatory świetlne zostały zrealizowane przy użyciu portów wejść/wyjść E i F. Również przy użyciu tych portów jest zrealizowane wyjście sygnału pozwalającego na star silników oraz wejście odczytu działających napędów. Do podłączenia LCD wykorzystana została górna połówka 16 bitowej szyny przesyłu danych (D8 D15), jeden bit adresu ( sygnał A0), port Read/Write oraz sygnał CS9 (Chip select). W przyszłości planowany jest regulator prędkości. Będzie to regulator typu PD i zrealizowany zostanie programowo. Przydatna będzie do tego funkcja QDVEL z TPU, która służy do pomiaru prędkości silników. 21

25 5.2 Synchronizacja ruchów robota Pomiar ruchu z koderów impulsowych w zespołach napędowych manipulatora jest względny. Aby sterownik znał absolutną pozycję poszczególnych ramion konieczne jest przeprowadzenie procedury synchronizacji. Polega ona na powolnym przemieszczaniu kolejnych osi aż do uzyskania sygnału zwrotnego. Ta pozycja zostaje zapamiętana w sterowniku jako zerowa i procedura jest powtarzana dla następnych napędów. Zerowanie manipulatora jest uzależnione od czujników krańcowych (pozycji), które są rozmieszczone na rysunku 27. W pierwszej kolejności należy ustawić robota w takiej pozycji, aby pozycjoner załączał czujnik 5. Następnie należy tak regulować przekładnią, aby jednocześnie czujnik 2 i 3 dawały sygnał o osiągniętej pozycji. Jeżeli najpierw zostanie osiągnięty punkt 2 należy cofnąć ruch, zmienić położenie przekładni i spróbować osiągnąć pozycję do momentu osiągnięcia punktu 3. Wtedy trzeba powtórzyć czynność zmieniając położenie przekładni nieznacznie w przeciwną stronę. Osiągnięcie jednocześnie pozycji 2 i 3 działa na zasadzie regulatora PID. Ostatnią pozycją jest ustawienie przekładni na pozycji 7. Rysunek 27 Rozmieszczenie czujników krańcowych 22

26 6. Podsumowanie Powstała konstrukcja mechaniczna manipulatora redundantnego spełniająca założenia pracy. Wykonana została konstrukcja przekładni niezbędna do zrealizowania zaplanowanych celów. Zamontowane zostały silniki, czujniki krańcowe, prowadniki przewodów. Powstała elektronika niezbędna do uruchomienia manipulatora. Przeprowadzone zostały testy pozwalające stwierdzić poprawność ruchu poszczególnych osi robota. Napędy okazały się dobrze dobrane do poszczególnych funkcji, jakie pełnią przy prawidłowym działaniu manipulatora. Do zrealizowania problemów przedstawionych w pracy [1] wymagana jest dalsza kontynuacja rozbudowy robota. Dalszej pracy wymaga oprogramowanie sterownika oraz elektronika. Należy poprawić drobne błędy oraz rozbudować układ elektroniczny o pomiar prądu. 23

27 7. Literatura [1] TCHOŃ K. i in., Optymalny, powtarzalny algorytm kinematyki odwrotnej dla manipulatorów, w: Postępy Robotyki sterowanie, percepcja i komunikacja, WKŁ Warszawa 2006 [2] CRAIG J., Wprowadzenie do robotyki, WNT Warszawa 1995 [3] TCHOŃ K. I in., Manipulatory i roboty mobilne modele, planowanie ruchu, sterowanie, PLJ Warszawa 1999 [4] MC68332 user s manual MC68332TS/D Rev. 2 [5] WNUK M., Moduł z mikrokontrolerem MC68332, Raport SPR 7/2004 [6] WNUK M., ICD Interfejs BDM dla CPU32, Raport SPR 8/2005 [7] SZLAWSKI R., Konstrukcja podwójnego mostka H, Raport 15/10/2004 [8] [9] MEAN WELL, S-150-SPEC [10] KUBIAK L., Wykrywanie I śledzenie obiektów przy pomocy prostych dalomierzy [11] [12] [13] [14] [15] CIELNIAK G., Moduł uruchomieniowy mikrokontrolera MC68HC912B32 [16] 24

28 8. Dodatek A Rysunki techniczne części mechanicznej Rysunek 28 Stożek przekładni 25

29 Rysunek 29 Mocowanie stożków to konstrukcji przekładni 26

30 Rysunek 30 Konstrukcja przekładni 27

31 Rysunek 31 Ściany przekładni 28

32 Rysunek 32 Mocowanie silnika RE-max 29 29

33 Rysunek 33 Mocowanie silnika RE-max 21 30

34 Rysunek 34 Mocowanie silnika RE-max 17 31

35 Rysunek 35 Platforma przekładni 32

36 Rysunek 36 Piasty mocujące łożyska liniowe 33

37 Rysunek 37 Podstawa uchwyt prowadnicy P1 34

38 Rysunek 38 Uchwyt prowadnicy P2 35

39 Rysunek 39 Łączniki do zamocowania listwy zębatej 36

40 9. Dodatek B Schematy elektroniczne Rysunek 40 Schemat modułu em332 37

41 Rysunek 41 Schemat wyprowadzenia pinów sygnałowych z modułu em332 38

42 10. Dodatek C Zdjęcia robota manipulacyjnego Rysunek 42 Robot manipulacyjny 39

43 Rysunek 43 Jednostka sterująca 40

44 Rysunek 44 Moduł ICD 41

45 Rysunek 45 Przewody łączące jednostkę sterującą z robotem 42

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Budowa mapy wysokości przy użyciu sześcionożnego robota kroczącego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania robotów przemysłowych

Systemy sterowania robotów przemysłowych WYDZIA ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA RiSM Systemy sterowania robotów przemysłowych Dr inż. Mariusz Dąbkowski Sterowanie robota przemysłowego powinno zapewniać: współdziałanie wszystkich jego zespołów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ Andrzej Jardzioch Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania robota dla zadanych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Modułowy robot mobilny Elektron

Modułowy robot mobilny Elektron Modułowy robot mobilny Elektron Wojciech Szynkiewicz 1, Rafał Chojecki 2, Andrzej Rydzewski 1, Marek Majchrowski 1, Piotr Trojanek 1 Streszczenie Artykuł opisuje strukturę sprzętową i podstawowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN Mateusz MUSIAŁ, Krzysztof CHRAPEK, Mateusz GŁÓWKA Streszczenie: W artykule opisano przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy w języku polskim Ruchome oko - śledzenie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Detekcja zderzeń w robotach mobilnych

Detekcja zderzeń w robotach mobilnych Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Detekcja zderzeń w robotach mobilnych DOKUMENTACJA WYKONANA W RAMACH KURSU PROJEKT ZESPOŁOWY Adam Pyka luty-czerwiec 2010 Spis treści 1 Przegląd literatury i

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ PODPORA, ZBIGNIEW ZAJĄC Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki

MICHAŁ PODPORA, ZBIGNIEW ZAJĄC Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki MICHAŁ PODPORA, ZBIGNIEW ZAJĄC Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki STEROWANIE RUCHEM SYSTEMU WIZYJNEGO WRAZ Z PRZYKŁADOWĄ IMPLEMENTACJĄ STARTER KIT SIECI

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA DIAGNOZOWANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA PRZYKŁADZIE NAPĘDU ZWROTNICOWEGO

ROZPRAWA DOKTORSKA DIAGNOZOWANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM NA PRZYKŁADZIE NAPĘDU ZWROTNICOWEGO AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Mechatroniki ROZPRAWA DOKTORSKA DIAGNOZOWANIE URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ 2015-03-17 F.H.U. BARTEK STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ Instrukcja zastosowania autor MireQ Spis treści CHARAKTERYSTYKA STEROWNIKA SOLTRAK 2D6... 3 O RÓŻNYCH RODZAJACH UKŁADÓW ŚLEDZĄCYCH... 4 UKŁAD RÓŻNICOWY

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA CHWYTAKA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWANIE I ANALIZA CHWYTAKA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO Dr inż. Piotr PASZTA Instytut Technologii Mechanicznych Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.281 MODELOWANIE I ANALIZA CHWYTAKA ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo