PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38 Punkt kontaktowy: Sąd Okręgowy w Katowicach Osoba do kontaktów: Joanna Ryguła Katowice POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Sąd Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Sąd Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w Katowicach w podziale na zadania. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL22A 1/14

2 2/14 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1. Drukarki laserowe A4 duplex - 58 szt. 2. Stacje robocze małogabarytowe z oprogramowaniem systemowym i monitorami 40 szt. 3. Monitory LCD szt. 4. Monitory LED 24 3 szt. 5. Skanery A3/A4 USB z ADF 6szt. 6. Komputery przenośne z oprogramowaniem systemowym 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w formie wykazu asortymentu zawierają załączniki nr 3a do SIWZ - dla zadania nr 1, nr 3b do SIWZ - dla zadania nr 2, nr 3c do SIWZ - dla zadania nr 3, nr 3d do SIWZ - dla zadania nr 4, nr 3e do SIWZ - dla zadania nr 5 oraz nr 3f do SIWZ - dla zadania nr 6 Obligatoryjne wymagania techniczne-opis wymagań minimum, dotyczące poszczególnych zadań. Załączniki te stanowią integralną część SIWZ. Wskazane w załącznikach nr 3a 3f do SIWZ, parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. Brak wskazania w ofercie parametrów technicznych oferowanego sprzętu lub zaproponowanie sprzętu o parametrach technicznych niższych niż wykazane w Obligatoryjnych wymaganiach technicznych - opis wymagań minimum spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego, załączy do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VIII SIWZ. Oferowany asortyment musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, nieużywany i pochodzić z bieżącej produkcji. Przedmiot oferty musi być objęty gwarancją: 36 miesięcy dla zadania nr 2 i 6 oraz 24 miesiące dla zadania nr 1, 3, 4, 5, liczoną od dnia odbioru przedmiotu umowy. Oświadczenie o okresach, na jakie zostanie udzielona gwarancja, Wykonawca składa na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, na adres wskazany przez Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, Katowice. 1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 2 i zadania nr 6 warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: c) oferowane stacje robocze muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych stacji roboczych z wymaganym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL), d) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, 2/14

3 3/14 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) e) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu, przez podmiot świadczący usługi serwisowe, autoryzacji producenta stacji roboczej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 1, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: c) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem. 3. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1. Drukarki laserowe A4 duplex - 58 szt. 2. Stacje robocze małogabarytowe z oprogramowaniem systemowym i monitorami 40 szt. 3. Monitory LCD szt. 4. Monitory LED 24 3 szt. 5. Skanery A3/A4 USB z ADF 6szt. 6. Komputery przenośne z oprogramowaniem systemowym 10 szt Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 EUR Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 17 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1) Krótki opis 3/14

4 4/14 Drukarki laserowe A4 duplex - 58 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 58 sztuk 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 17 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 1, warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: c) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem. 2. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1) Krótki opis Stacje robocze małogabarytowe z oprogramowaniem systemowym i monitorami 40 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 40 sztuk 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 17 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 2, warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: c) oferowane stacje robocze muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych stacji roboczych z wymaganym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL), d) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, e) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu, przez podmiot świadczący usługi serwisowe, autoryzacji producenta stacji roboczej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 4/14

5 5/14 2. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1) Krótki opis Monitory LCD szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 24 sztuki 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 17 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 3, warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: c) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem. 2. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1) Krótki opis Monitory LED 24 3 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 3 sztuki 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 17 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 4, warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: 5/14

6 6/14 c) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem. 2. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Część nr: 5 Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1) Krótki opis Skanery A3/A4 USB z ADF 6szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 6 sztuk 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 5 warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: c) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem. 2. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Część nr: 6 Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Katowicach i RODK przy Sądzie Okręgowym w 1) Krótki opis Komputery przenośne z oprogramowaniem systemowym 10 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 10 sztuk 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 17 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, dla zadania nr 6 warunków określonych przez Zamawiającego załączy do oferty następujące dokumenty: 6/14

7 7/14 c) oferowane stacje robocze muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych stacji roboczych z wymaganym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL), d) certyfikat ISO dla producenta sprzętu lub inne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, e) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu, przez podmiot świadczący usługi serwisowe, autoryzacji producenta stacji roboczej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Zamawiający wymaga by dostarczony asortyment posiadał dokumentację w języku polskim. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert dla zadania nr 1, w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert dla zadania nr 2, w wysokości: 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert dla zadania nr 3, w wysokości: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert dla zadania nr 4, w wysokości: 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert dla zadania nr 5, w wysokości: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert dla zadania nr Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia r. do godz. 10: Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego na konto podane w punkcie I SIWZ z adnotacją: Wadium - nr sprawy: O.Inf.042/201/12 AS-12/12 zadanie nr.... Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt. I SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP tj: a) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 7/14

8 8/14 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w 4 ust. 2 umowy, podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 6 ust. 1 umowy, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności Zamawiającego powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy z bieżącymi, wymagalnymi należnościami Wykonawcy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum),warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt VI ppkt 1-5 SIWZ mogą być spełnione łącznie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(np. w formie konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt VII B ppkt 1-6 SIWZ muszą być złożone przezkażdego uczestnika konsorcjum oddzielnie. Konsorcjum musi ustanowić pełnomocnika do kontaktów zzamawiającym. Stosowne pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Pełnomocnik może być ustanowionydo reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo doreprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo doreprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.w przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,dokumenty wymienione w pkt IX ppkt od 3 do 4 SIWZ muszą być podpisane przez wszystkich uczestnikówkonsorcjum. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadkuwykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów, dotyczącychodpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcęlub te podmioty. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum,która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcyubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art i nast. KC. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału 8/14

9 9/14 III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP - wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. B. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a określonym w pkt VII B ppkt 1-6 SIWZ. 8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt VII B ppkt 1-6 muszą być złożone przez każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie. Konsorcjum musi ustanowić pełnomocnika do kontaktów z Zamawiającym. Stosowne pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII B SIWZ: 1.1 ppkt 2, ppkt 4, ppkt 5 i ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 9/14

10 10/14 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 1.2 ppkt 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII C ppkt 1.1 lit. a i c oraz ppkt 1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt VII C ppkt 1.1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII C ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt VII C ppkt 2 SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Inne dokumenty. 1. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w pkt VI ppkt 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 5. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt IX ppkt od 3 do 4 muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. Forma potwierdzeń. 1. Dokumenty wymienione w pkt VII B, VIIC oraz VIII SIWZ winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty wymienione w pkt VII A ppkt 1 oraz pkt IX ppkt 1-2 SIWZ muszą być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 10/14

11 11/14 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: O.Inf.042/201/12 AS-12/12 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 11/14

12 12/14 Miejscowość: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38 Katowice. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania nr 1, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 oraz w załączniku nr 2b do SIWZ dla zadania nr 2 oraz zadania nr 6. Treść wzoru umowy zawiera istotne dla zamawiającego i wykonawcy warunki realizacji zamówienia dla wyodrębnionego zadania. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu (zakończona produkcja, niedostępność na rynku etc.). Zmiany umowy można dokonać co do rodzaju/typu/modelu sprzętu pod warunkiem, że urządzenie/ urządzenia będą nowszą wersją oferowanego sprzętu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian. Zmiany powyższe nie mogą skutkować zmianą wartości umowy. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej - zgodnie ze wzorem umowy - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub w terminie 15 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób,zgodnie z zapisami art. 94 ustawy PZP, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art i nast. KC. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej złotych polskich. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA 12/14

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240870-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych 2011/S 145-240870 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2014/S 203-359566. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2014/S 203-359566. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359566-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2014/S 203-359566 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo