MARKETING I RYNEK 10/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING I RYNEK 10/2014"

Transkrypt

1 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) , w. 314 faks (22) strona internetowa: Wersja drukowana czasopisma jest wersją pierwotną. Informacje dla autorów, zasady recenzowania i lista recenzentów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego oraz dokonywania skrótów w nadsyłanych artykułach. Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl). Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A Warszawa, ul. Canaletta 4 Recenzenci dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP w Bydgoszczy dr hab. Waldemar Bojar, prof. UTP w Bydgoszczy dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UE w Poznaniu dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT w Szczecinie dr hab. Lech Nieżurawski, prof. WSB w Toruniu Redakcja naukowa Krzysztof Andruszkiewicz Małgorzata Zajdel Iwona Posadzińska Skład Wojciech Szymborski Daniel Sobota Katarzyna Kłoszewska Marketing i Rynek 10/2014 1

2 SPIS TREŚCI I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI REGIONU Grażyna Adamczyk-Łojewska Rozwój polskich regionów w okresie poakcesyjnym Krzysztof Andruszkiewicz Wybrane aspekty wdrażania marketingowego zarządzania w przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego na tle wybranych regionów Polski Maciej Dąbek, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel Chmury obliczeniowe, jako szansa na zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez lepsze zarządzanie zasobami informacyjnymi Małgorzata Dolata Infrastruktura społeczna jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionu Beata Durau Przyczyny niskiej podaży mniej znanych gatunków warzyw Wiesława Gierańczyk, Agata Kordowska Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Justyna Góral Analiza unijnej i krajowej polityki regionalnej Bogdan Gregor, Beata Gotwald Inteligentna specjalizacja regionalna w rozwoju regionu na przykładzie regionu łódzkiego Joanna Hernik Turystyczna konkurencyjność miasta determinanty Elżbieta Janczyk-Strzała Rola niepublicznych uczelni wyższych w kształtowaniu rozwoju i konkurencyjności regionu Monika Kapler, Luiza Piersiała Polityka rozwoju regionalnego oparta o klastry ujęcie teoretyczne Jan Kaźmierski Struktury klastrowe jako nowoczesna koncepcja na region konkurencyjny Barbara Kiełbasa, Małgorzata Bogusz Wpływ środków pomocowych UE na tworzenie gospodarstw młodych rolników Justyna Kłobukowska Rozwój społecznie odpowiedzialnych instrumentów finansowych jako czynnik konkurencyjności regionu Arkadiusz Kowalski, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Ocena rozwiązań ekologistyki przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi Marketing i Rynek 10/2014 2

3 Ewa Mazur-Wierzbicki Działalność inwestycyjna na rzecz ochrony środowiska pierwszym krokiem ku ekoinnowacyjności regionu Anna Murawska Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej analiza wielowymiarowa Tomasz Musialik Prawne uwarunkowania kontroli unijnej zasady subsydiarności w regionach państw federacyjnych Lidia Nowakowska Tożsamość regionalna i lokalna w perspektywie przemian europejskich Joanna Pawłowska-Tyszko Konkurencyjność systemów podatkowych w krajach UE Iwona Pomianek Wybrane przejawy konkurencyjności wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie podregionu bialskiego Joanna Rorat, Łukasz Popławski Bariery rozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych Maciej Schultz Determinanty prowadzenia badań marketingowych przez przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski Piotr Szewczykowski, Waldemar Bojar, Daniel Sobota, Małgorzata Zajdel Design Thinking jako metoda intensyfikacji rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego Dawid J. Szostek Voucher badawczy jako przykład wykorzystania funduszy UE na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego Izabela Wielewska Wielkość nakładów inwestycyjnych służących ochronie środowiska i ich rola w podnoszeniu konkurencyjności obszarów wiejskich Barbara Wieliczko Rola WPR w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce zróżnicowanie regionalne Piotr Wojdakowski, Barbara Marciszewska, Tomasz Taraszkiewicz, Dariusz Kuczyński EURO 2012 jako czynnik stymulujący rozwój Miasta Gdańska 216 Zofia Zgoda Programy etyczne jako element budowania strategii organizacji Dagmara Zuzek Czynniki kształtujące konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim II. ZASOBY REGIONU W PODNOSZENIU JEGO KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU Mariusz Czupich Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności na przykładzie wybranych regionów Grzegorz Dzieża, Marek Sikora, Andrzej Wdzięczny, Janusz Łatowski Analiza możliwości rozszerzenia funkcjonalności modułu planowania produkcji systemu ERP Marketing i Rynek 10/2014 3

4 Ewa Kasperska Dziedzictwo kulturowe regionu jako podłoże aktywizacji zawodowej mieszkańców Bartosz Mickiewicz Analiza porównawcza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w stosunku do PROW Paweł Mickiewicz Wzmocnienie roli Agencji Nieruchomości Rolnych w zarządzaniu rozwojem regionalnym Maciej J. Nowak Plany miejscowe i decyzje lokalizacyjne efektywnymi instrumentami zagospodarowania przestrzeni w regionie? Michał Nowicki Współpraca w ramach Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w kontekście realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa analiza i ocena zjawiska na przykładzie wybranych województw Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz Bożena Pawłowska, Justyna Witkowska Warmińsko-mazurska Nagroda Jakości promocją na rzecz rozwoju konkurencyjności regionu Marek Rawski Ocena zasobów regionu metodą refleksji strategicznej Tomasz Rudnicki Inwestycje drogowe jako kluczowa determinanta rozwoju regionalnego Wawrzyniec Rudolf Rola zasobów relacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu w zapisach strategii rozwoju województw Weronika Ściana Konkurencyjność wybranych gmin nadmorskich Pomorza Środkowego Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki regionu Małopolski Wioletta Zwara Zasoby informacyjne statystyki publicznej istotne wsparcie dla rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionu III. MARKETING W BUDOWANIU KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU REGIONU Krzysztof Andruszkiewicz Marka regionu jako akcelerator jego konkurencyjności i rozwoju Wiesław Ciechomski Determinanty podnoszenia konkurencyjności regionu i kreowania jego wizerunku Sławomir Dybka, Kazimierz Cyran Znaczenie produktów regionalnych w kształtowaniu konkurencyjności regionów (na przykładzie woj. podkarpackiego) Karolina Ertmańska Marketing miast idea Floating Garden w promocji Szczecina Robert Furtak Wybrane problemy zarządzania marką terytorialną na przykładzie miasta Lublin Marketing i Rynek 10/2014 4

5 Stanisław Kaczmarczyk Wykorzystanie marketingu w przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego Ewa Koreleska, Aleksandra Owczarz Marketing terytorialny na przykładzie miasta Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności turystycznej i form promocji miasta Sylwester Makarski Przesłanki kreowania regionalnego produktu turystycznego Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak Public relations w zintegrowanej komunikacji marketingowej regionu i biznesu Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak Przesłanie miasta jako element kształtowanie tożsamości i wizerunku Aleksandra Radziszewska Wykorzystanie marketingu internetowego w promocji regionu Robert Romanowski Znaczenie samorządu lokalnego w modelu potrójnej helisy (Triple Helix Model) na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego Magdalena Rzemieniak Proces budowania wizerunku miasta w oparciu o wartości niematerialne Wiesław Szopiński, Maria Grzybek Rola administracji samorządowej w kształtowaniu wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie Gminy Nazdrzec Janusz Zrobek Marketingowe aspekty konkurencyjności wiejskich jednostek terytorialnych (w warunkach integracji z Unią Europejską) Dagmara K. Zuzek, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Zachowania konsumentów na rynku i jego determinanty na przykładzie rynku napojów alkoholowych MISCELLANEA Bogdan Bogdanowicz Teoria perspektywy a problem podejmowania decyzji Krzysztof Śmiatacz, Anna Michalska, Katarzyna Samek Rola komunikacji w unikaniu błędów menedżerskich Marketing i Rynek 10/2014 5

6 CONTENTS I. CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE REGION Grażyna Adamczyk-Łojewska The development of Polish regions in the after the accession Krzysztof Andruszkiewicz Selected aspects of marketing management implementation in enterprises of Kuyavian-Pomeranian region in comparison with selected Polish regions Maciej Dąbek, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel Cloud computing as an opportunity to increase regional competitiveness through better management of information resources Małgorzata Dolata Social infrastructure as a factor affecting the competitiveness of the region Beata Durau The causes of a low supply of little-known vegetable species Wiesława Gierańczyk, Agata Kordowska Innovativeness and competitiveness of the industrial companies in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in Justyna Góral An analysis of the EU and national regional policy Bogdan Gregor, Beata Gotwald Smart regional specialization in the development of a region on the example of lodzkie region Joanna Hernik Touristic competitiveness of the city determinants Elżbieta Janczyk-Strzała The role of non-public universities in shaping the development and competitiveness of the region Monika Kapler, Luiza Piersiała The development of regional policy on the example of the cluster - a theoretical approach Jan Kaźmierski Cluster structures as a modern conception for a competitive region Barbara Kiełbasa, Małgorzata Bogusz Influence of UE funds for creation household by young farmers Justyna Kłobukowska The development of socially responsible financial instruments as a regional competitiveness factor Marketing i Rynek 10/2014 6

7 Arkadiusz Kowalski, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Evaluation of ecologistics and reverse logistics in municipal waste management Ewa Mazur-Wierzbicki The investment activity for the environment protection the first step to the region eco-innovation Anna Murawska Social cohesion and standard of living in the countries of the European Union multivariate analysis Tomasz Musialik Legal determinants of the control of the EU principle of subsidiarity in the regions of federal states Lidia Nowakowska Regional and local identity in perspective of European transformations Joanna Pawłowska-Tyszko The competitiveness of tax systems in the EU Iwona Pomianek Selected issues of remote rural areas competitiveness on the example of Bialski region Joanna Rorat, Łukasz Popławski Barriers development of rural communities in protected areas Maciej Schultz Determinants of marketing research conducted by enterprises of Kuyavian-Pomeranian region in comparison to other regions of Poland Piotr Szewczykowski, Waldemar Bojar, Daniel Sobota, Małgorzata Zajdel Design Thinking as a method of regional development intensification Dawid J. Szostek Research voucher as an example of the use of EU funds for the innovative growth of the enterprises in Kujawsko-Pomorskie Izabela Wielewska Capital expenditure for environmental protection and its role in raising competitiveness in rural areas Barbara Wieliczko Role of the CAP in rural development in Poland regional diversity Piotr Wojdakowski, Barbara Marciszewska, Tomasz Taraszkiewicz, Dariusz Kuczyński EURO 2012 as a factor stimulates the development of City of Gdansk Zofia Zgoda Ethical programs as an element of building strategy`s organization Dagmara Zuzek Factors affecting the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the Malopolska province II. RESOURCES OF THE REGION IN ENHANCING ITS COMPETITIVENESS OF THE REGION Mariusz Czupich The Role of Local Governments Units In Supporting Entrepreneurship and Innovation on the Example of Selected Regions Grzegorz Dzieża, Marek Sikora, Andrzej Wdzięczny, Janusz Łatowski Analysis of opportunities to extend the functionality of the module of production planning system ERP Marketing i Rynek 10/2014 7

8 Ewa Kasperska Cultural heritage of a region as a base of professional activation of residents Bartosz Mickiewicz Comparative Analysis of Rural Development Programmes in and Paweł Mickiewicz Strengthening the role of the Agricultural Property Agency in regional development Maciej J. Nowak Local zoning plans as instrument of regional development Michał Nowicki Cooperation within the Platform of Public-Private Partnership (PPP) in the context of the implementation of the records of the Regional Development Strategy analysis and assessment of the phenomenon on the example of selected provinces Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz Functioning of the European Union funds in Bydgoszcz Bożena Pawłowska, Justyna Witkowska Warmia and Mazury Quality Award for the promotion of regional development Marek Rawski Estimate of stock of region by strategy reflection method Tomasz Rudnicki Road investment in regional development Wawrzyniec Rudolf The role of the relational resources in building the competitiveness of the region the contents of the 2020 regional development strategies Weronika Ściana The competitiveness of chosen seaside communities of Middle Pomerania Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz The forms of supporting small and medium enterprises of the development of the economy of the region of Małopolska Wioletta Zwara Information resources of public statistics significant support for development and improvement of competitiveness of the region III. MARKETING IN BUILDING REGIONAL COMPETITIVENESS AND GROWTH Krzysztof Andruszkiewicz The brand of the region as an accelerator of development and competitiveness Wiesław Ciechomski Factors of raising regional competitiveness and creating its image Sławomir Dybka, Kazimierz Cyran The importance of regional products in the regional competitiveness (example podkarpackie voivodship) Karolina Ertmańska City marketing the idea of "Floating Garden" in the promotion of Szczecin Robert Furtak Selected problems in brand management on the example of the city of Lublin Marketing i Rynek 10/2014 8

9 Stanisław Kaczmarczyk Marketing usage in the enterprises of kujawsko-pomorskie voivodship Ewa Koreleska, Aleksandra Owczarz Territorial marketing on the example of the city of Bydgoszcz with particular attention to the tourist attractiveness and forms of promotion of the city Sylwester Makarski The conditions of creating regional tourism product Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak Public relations in integrated marketing communication area and business Iwona Posadzińska, Rafał Drewniak The slogan of city as element of formation of identity and the image Aleksandra Radziszewska Use of Internet marketing in region s promotion Robert Romanowski The importance of local government in the triple helix model on the base of Poznań metropolitan area Magdalena Rzemieniak The process of building image of a city based on intangible assets Wiesław Szopiński, Maria Grzybek The role of local government in shaping the image of a territorial unit on the example of Nozdrzec municipality Janusz Zrobek The marketing aspects of competitiveness of rural territorial units (in terms of the integration with UE) Dagmara K. Zuzek, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Consumer behavior in the market and its determinants in the market for alcoholic beverages MISCELLANEA Bogdan Bogdanowicz The prospect theory and decision making problem Krzysztof Śmiatacz, Anna Michalska, Katarzyna Samek The role of communication in avoiding managerial mistakes Marketing i Rynek 10/2014 9

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu Redaktorzy naukowi Ewa Pancer-Cybulska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 347 Ekonomia Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Magdalena Rękas Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 9 (58) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Wstęp... 11 CZĘŚĆ I ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE Aleksander Panasiuk: Instrumenty polityki turystycznej w regionie... 15 Stefan

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka turystyczna w regionie

Gospodarka turystyczna w regionie PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 303 Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne Redaktorzy naukowi Anna Olszańska Joanna

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania

Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania Redaktor naukowy Andrzej Graczyk

Bardziej szczegółowo