DECYZJA Nr RPZ 4/2016. w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA Nr RPZ 4/2016. w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, Poznań tel. (61) , , fax (61) RPZ 61 10/15/IK Poznań, dnia 29 sierpnia 2016 roku DECYZJA Nr RPZ 4/2016 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec uprawdopodobnienia w toku postępowania stosowania przez INEA S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych: 1. w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na proponowaniu abonentom, w lutym oraz grudniu 2014 roku, jednostronnych zmian warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na czas oznaczony, poprzez podwyższanie cen świadczonych usług, mimo iż umowy te nie powinny podlegać jednostronnym modyfikacjom w czasie trwania okresu na jaki zostały zawarte, co może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 3) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów; 2. w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na proponowaniu abonentom, w lutym oraz grudniu 2014 roku, jednostronnych zmian warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na czas nieoznaczony, poprzez podwyższanie cen świadczonych usług, w sytuacji nie zawarcia w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień uprawniających dostawcę usług do dokonywania jednostronnych zmian umów, co może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 3) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów; 3. w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, poprzez informowanie (w lutym oraz grudniu 2014 roku) abonentów, którzy zawarli z INEA S.A. umowy o świadczenie usług obejmujące co najmniej dwie usługi 1

2 telekomunikacyjne, że w sytuacji braku akceptacji, zaproponowanej przez Spółkę jednostronnej zmiany warunków umowy poprzez podwyższenie ceny jednej ze świadczonych usług telekomunikacyjnych, są uprawnieni do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jedynie w zakresie usługi objętej podwyżką, co może naruszać przepis art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.); po zobowiązaniu się przez INEA S.A. do podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, nakłada się na INEA S.A. (dalej: INEA) obowiązek wykonania tych zobowiązań w następujący sposób: I. w zakresie USŁUGI TELWIZJI 1. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług telewizyjnych, oraz którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA i nadal korzystają z tego pakietu telewizyjnego, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z dnia 1 kwietnia 2014 roku: a) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, możliwości obniżenia opłaty abonamentowej należnej INEA z tytułu świadczenia na rzecz tych Abonentów usługi telewizyjnej w pakiecie, z którego korzystał w dniu wejścia w życie zmian, tj. w dniu 1 kwietnia 2014 roku, do wysokości obowiązującej przed wejściem tej zmiany w życie, do końca okresu obowiązywania Umowy abonenckiej, na mocy której świadczona jest przez Dostawcę usług na rzecz tych Abonentów usługa telewizyjna w ww. pakiecie, oraz jednocześnie b) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed dokonania zmian w dniu 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym wniosek Abonenta o obniżenia opłaty abonamentowej i zwrot różnicy opłaty abonamentowej stał się skuteczny, przy czym zwrot opłaty nastąpi w ten sposób, że zapłacone przez Abonentów kwoty stanowiące różnicę w opłatach, o której mowa w lit. b powyżej, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat abonamentowych należnych INEA z tytułu świadczenia na rzecz tych Abonentów usług telekomunikacyjnych. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a i b powyżej, wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Natomiast w odniesieniu do Abonentów, którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) związani z INEA umowami abonenckimi, których czas obowiązywania upłynie przed dokonaniem na ich rzecz zwrotu różnicy opłat w pełnej wysokości, INEA zobowiązuje się zaoferować zwrot pozostałej części opłaty przelewem na wskazany INEA przez Abonenta, w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień również wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. 2. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług telewizyjnych, oraz którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA, ale nie korzystają już 2

3 z tego pakietu telewizyjnego, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku: zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, przy czym zwrot opłaty nastąpi w ten sposób, że zapłacone przez Abonentów kwoty stanowiące różnicę w opłatach, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat abonamentowych należnych INEA z tytułu świadczenia na rzecz tego Abonenta usług telekomunikacyjnych. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa powyżej, wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Natomiast w odniesieniu do Abonentów, którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) związani z INEA umowami, których czas obowiązywania upłynie przed dokonaniem na ich rzecz zwrotu różnicy opłat w pełnej wysokości, INEA zobowiązuje się zaoferować zwrot pozostałej części opłat przelewem na wskazany INEA przez Abonenta, w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień również wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Komunikat skierowany do Abonentów wskazanych powyżej w punktach 1 i 2 będzie zawierał co najmniej: - informację, że kierowany jest na skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ.. z dnia.. dostępnej na stronie - termin, w którym Abonent będzie mógł skorzystać z ww. uprawnienia; - warunki, jakie musi spełnić Abonent, aby skorzystać z ww. uprawnienia (sposób złożenia wniosku). 3. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług telewizyjnych, oraz którzy nie są już obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA: zaoferowanie (w drodze ogłoszenia na stronie internetowej INEA obecnie zamieszczonego z chwilą uprawomocnienia się decyzji i utrzymywanego przez okres 3 miesięcy od dnia publikacji) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed zmian z kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, przy czym zwrot opłaty nastąpi przelewem na wskazany INEA przez byłego Abonenta w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa powyżej, wynosił będzie 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej INEA. 3

4 II. w zakresie USŁUGI dostępu do sieci INTERNET świadczonej drogą kablową (tzw. Internet stacjonarny ) 1. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2015 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług dostępu do sieci Internet oraz podwyższenia maksymalnej przepływności tej usługi, oraz którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA i nadal korzystają z tego pakietu usługi dostępu do sieci Internet, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku: a) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, możliwości obniżenia (powrotu) przepływności usługi dostępu do sieci Internet do poziomu sprzed wejścia w życie zmiany z 1 lutego 2015 roku oraz jednocześnie obniżenia opłaty abonamentowej do wysokości obowiązującej przed wejściem tej zmiany w życie, do końca okresu obowiązywania Umowy abonenckiej na mocy której świadczona jest przez Dostawcę usług na rzecz tego Abonenta usługa dostępu do sieci Internet oraz jednocześnie b) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości określonej zmianą umowy abonenckiej, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym wniosek Abonenta o obniżenie przepływności i zwrot różnicy opłaty abonamentowej stał się skuteczny, przy czym zwrot opłaty nastąpi w ten sposób, że zapłacone przez Abonentów kwoty stanowiące różnicę w opłatach, o której mowa w lit. b powyżej, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat abonamentowych należnych INEA z tytułu świadczenia na rzecz tego Abonenta usług telekomunikacyjnych. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a i b powyżej, wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Natomiast w odniesieniu do Abonentów, którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) związani z INEA umowami abonenckimi, których czas obowiązywania upłynie przed dokonaniem na ich rzecz zwrotu różnicy opłat w pełnej wysokości, INEA zobowiązuje się zaoferować zwrot pozostałej części opłat przelewem na wskazany INEA przez Abonenta, w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień również wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Komunikat skierowany do Abonentów wskazanych powyżej w punkcie 1 będzie zawierał co najmniej: - informację, że kierowany jest na skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ.. z dnia. dostępnej na stronie - termin, w którym Abonent będzie mógł skorzystać z ww. uprawnienia; - warunki, jakie musi spełnić Abonent, aby skorzystać z ww. uprawnienia (sposób złożenia wniosku). 2. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2015 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług dostępu do sieci Internet oraz podwyższenia maksymalnej przepływności tej usługi, oraz którzy nie są już obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA: 4

5 zaoferowanie (w drodze publikacji ogłoszenia na stronie internetowej INEA obecnie zamieszczonego z chwilą uprawomocnienia się decyzji i utrzymywanego przez okres 3 miesięcy od dnia publikacji) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy zapłaconą przez Abonenta opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości określonej zmianą wzorca umownego, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, przy czym zwrot opłaty nastąpi przelewem na wskazany INEA przez byłego Abonenta w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Ogłoszenie, o którym mowa powyżej, utrzymywane będzie na stronie internetowej INEA przez 3 miesiące od dnia publikacji komunikatu, a termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa powyżej, wynosił będzie 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej INEA. Ogłoszenia na stronie internetowej INEA zawierać będą następującą treść: a) ogłoszenie w sprawie zobowiązania INEA w zakresie USŁUGI TELEWIZJI INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: INEA lub Spółka ) informuje o działaniach podjętych w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu ) w dniu [...] decyzji nr (w tym miejscu należy podać link do strony UOKiK, na której opublikowana zostanie decyzja) nakładającej na Spółkę zobowiązania dotyczące usunięcia skutków zmiany wzorca umownego, która polegała na podwyższeniu ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2014 roku miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia przez INEA usługi telewizji, przy czym opisane powyżej zmiany wzorców umownych obejmowały umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem było świadczenie usługi telewizji. W celu wykonania Decyzji Prezesa Urzędu INEA zobowiązała się do zaoferowania konsumentom, którzy byli objęci zmianą wzorca umownego opisaną w zdaniu poprzedzającym, a jednocześnie nie byli już abonentami INEA w dniu doręczenia Spółce Decyzji Prezesa Urzędu (tj. w dniu [...]) możliwości zwrotu na rzecz konsumenta kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zapłaconą przez abonenta miesięczną opłatą abonamentową za usługę telewizji w wysokości po wejściu w życie zmian w dniu 1 kwietnia 2014 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz abonenta. Łączna wysokość kwoty, która podlega zwrotowi na rzecz abonenta na jego wniosek, stanowi iloczyn kwoty, o którą miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia przez INEA usługi telewizji została podwyższona na skutek ww. zmiany wzorca umownego oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których INEA świadczyła na rzecz tego abonenta usługę telewizji, począwszy od 1 kwietnia 2014 roku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym INEA zaprzestała świadczenia tej usługi na rzecz abonenta. Warunkiem skorzystania z ww. możliwości jest nawiązanie kontaktu ze Spółką pod dedykowanymi numerami telefonu lub za pośrednictwem dedykowanego formularza mailowego w celu zgłoszenia woli odebrania ww. kwoty i weryfikacji przez Spółkę spełnienia przez abonenta warunków uprawniających do odebrania tej kwoty. Po pozytywnej weryfikacji Spółka skontaktuje się z uprawnionymi w celu realizacji zobowiązania. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta. Osoba uprawniona może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia.. b) ogłoszenie w sprawie zobowiązania INEA w zakresie usługi dostępu do sieci INTERNET INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: INEA lub Spółka ) informuje o działaniach podjętych w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu ) w dniu [...] decyzji nr (w tym miejscu należy podać link do strony UOKiK, na której opublikowana zostanie 5

6 decyzja) nakładającej na Spółkę zobowiązania dotyczące usunięcia skutków zmiany wzorca umownego, która polegała na podwyższeniu ze skutkiem na dzień 1 lutego 2015 roku miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia przez INEA usługi dostępu do sieci Internet (Internet stacjonarny) o 5,00 (pięć) złotych miesięcznie, a także zwiększenia przepływności tej usługi od 15 stycznia 2015 roku, przy czym opisane powyżej zmiany wzorców umownych obejmowały umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem było świadczenie usługi dostępu do sieci Internet świadczony drogą kablową (Internet stacjonarny). W celu wykonania Decyzji Prezesa Urzędu INEA zobowiązała się do zaoferowania konsumentom, którzy byli objęci zmianą wzorca umownego opisaną w zdaniu poprzedzającym, a jednocześnie nie byli już abonentami INEA w dniu doręczenia Spółce Decyzji Prezesa Urzędu (tj. w dniu [...]) możliwości zwrotu na rzecz konsumenta kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zapłaconą przez abonenta miesięczną opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości po wejściu w życie zmian z 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz abonenta. Łączna wysokość kwoty, która podlega zwrotowi na rzecz abonenta na jego wniosek, stanowi iloczyn kwoty 5,00 (pięć) złotych oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których INEA świadczyła na rzecz tego abonenta usługę dostępu do sieci Internet, począwszy od 1 lutego 2015 roku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym INEA zaprzestała świadczenia tej usługi na rzecz abonenta. Warunkiem skorzystania z ww. możliwości jest nawiązanie kontaktu ze Spółką pod dedykowanymi numerami telefonu lub za pośrednictwem dedykowanego formularza mailowego w celu zgłoszenia woli odebrania ww. kwoty i weryfikacji przez Spółkę spełnienia przez abonenta warunków uprawniających do odebrania tej kwoty. Po pozytywnej weryfikacji Spółka skontaktuje się z uprawnionymi w celu realizacji zobowiązania. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta. Osoba uprawniona może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na INEA S.A. obowiązek przekazania informacji o stopniu realizacji zobowiązań nałożonych w niniejszej decyzji, w tym do przedłożenia: 1. wzorców pism skierowanych do abonentów, zawierających oferty, o których mowa w pkt I i II sentencji decyzji; 2. wydruków ze strony internetowej INEA (obecnie z dnia opublikowania ogłoszeń o możliwości skorzystania przez abonentów z uprawnień, o których mowa w pkt I.3 i II.2 decyzji; 3. dowodów wykonania zobowiązań określonych w pkt I sentencji decyzji w postaci 10 imiennych komunikatów wraz z dowodem nadania (5 komunikatów sporządzonych w formie pisemnej oraz 5 w formie elektronicznej) skierowanych do obecnych abonentów INEA, korzystających z usługi telewizji; 4. dowodów wykonania zobowiązań określonych w pkt II sentencji decyzji w postaci 10 imiennych komunikatów wraz z dowodem nadania (5 komunikatów sporządzonych w formie pisemnej oraz 5 w formie elektronicznej) skierowanych do obecnych abonentów INEA, korzystających z usługi dostępu do sieci Internet; 5. informacji o: a) liczbie abonentów, którzy przyjęli zaoferowaną możliwość obniżenia opłaty abonamentowej za usługę telewizji do wysokości obowiązującej przed wejściem w życie jednostronnej modyfikacji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o której mowa w punkcie I.1.a sentencji decyzji; b) liczbie abonentów, którzy przyjęli zaoferowaną możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu 6

7 wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed dokonania zmian z 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym wniosek o obniżenie opłaty abonamentowej stał się skuteczny, o której mowa w punkcie I.1.b sentencji decyzji; c) liczbie abonentów, którzy przyjęli zaoferowaną możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed dokonania zmian z 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz abonenta, o której mowa w punkcie I.2 sentencji decyzji; d) liczbie byłych abonentów, którzy skorzystali z możliwości zwrotu różnicy opłaty zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed zmian z 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, o której mowa w punkcie I.3 sentencji decyzji; e) liczbie abonentów, którzy przyjęli zaoferowaną możliwość obniżenia opłaty abonamentowej za usługę dostępu do sieci Internet do wysokości obowiązującej przed wejściem w życie jednostronnej modyfikacji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. przed 1 lutego 2015 roku, o której mowa w punkcie II.1.a sentencji decyzji; f) liczbie abonentów, którzy przyjęli możliwość zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości określonej zmianą umowy abonenckiej, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym wniosek Abonenta o obniżenie przepływności i zwrot różnicy opłaty abonamentowej stał się skuteczny, o której mowa w punkcie II.1.b sentencji decyzji; g) liczbie byłych abonentów, którzy skorzystali z możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy zapłaconą przez Abonenta opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet (Internet stacjonarny) w wysokości określonej zmianą wzorca umownego, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, o której mowa w punkcie II.2 sentencji decyzji w terminie 8 miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Uzasadnienie Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2015 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Poznaniu (dalej: Prezes Urzędu) wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy działania INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Przedsiębiorca, Spółka, INEA), polegające na jednostronnej zmianie wysokości opłat w umowach zawartych z konsumentami na czas określony, naruszają przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (sygn. RPZ 403 1/15/IK). Postępowanie 7

8 zostało wszczęte w związku z otrzymanym od Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu sygnałem dotyczącym podwyższania opłat abonamentowych przez Przedsiębiorcę. W toku postępowania wyjaśniającego przeanalizowano między innymi stosowane przez Spółkę, od 25 grudnia 2014 roku, wzorce umów, Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, wzorce regulaminów promocji (111 wzorców umów stosowanych w obrocie z konsumentami w 2014 roku oraz 39 wzorców umów stosowanych w obrocie z konsumentami w dniu 14 stycznia 2015 roku) wraz z cennikami oraz zestawieniem liczby umów zawartych w 2014 roku. Weryfikacją objęto także wzory komunikatów w formie wiadomości e- mail, wysyłanych przez Spółkę do abonentów w lutym oraz grudniu 2014 roku, w związku z planowanymi zmianami cennika usług telewizyjnych i dostępu do sieci Internet (22 wzory komunikatów wykorzystane w lutym 2014 r. oraz 11 wzorów wykorzystanych w grudniu 2014 r.). Analiza materiałów zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego dała podstawę do wszczęcia, w dniu 24 czerwca 2015 roku, postępowania w sprawie stosowania przez INEA praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, określonych w: I. art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na proponowaniu abonentom, w lutym oraz grudniu 2014 roku, jednostronnych zmian warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na czas oznaczony, poprzez podwyższanie cen świadczonych usług, mimo iż umowy te nie powinny podlegać jednostronnym modyfikacjom w czasie trwania okresu na jaki zostały zawarte, co mogło stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów; II. III. art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na proponowaniu abonentom, w lutym oraz grudniu 2014 roku, jednostronnych zmian warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na czas nieoznaczony, poprzez podwyższanie cen świadczonych usług, w sytuacji nie zawarcia w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień uprawniających dostawcę usług do dokonywania jednostronnych zmian umów, co mogło stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów; art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, poprzez informowanie (w lutym oraz grudniu 2014 roku) abonentów, którzy zawarli z INEA S.A. umowy o świadczenie usług obejmujące co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne, że w sytuacji braku akceptacji, zaproponowanej przez Spółkę jednostronnej zmiany warunków umowy poprzez podwyższenie ceny jednej ze świadczonych usług telekomunikacyjnych, są uprawnieni do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jedynie w zakresie usługi objętej podwyżką, co mogło naruszać przepis art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.). W toku postępowania Spółka złożyła wniosek o wydanie przez Prezesa Urzędu decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wskazując na konkretne zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do zaniechania naruszeń 8

9 i usunięcia ich skutków. Wniosek ten został uzupełniony w toku postepowania administracyjnego i ostatecznie przybrał następującą treść: I. Propozycje zobowiązań w zakresie USŁUGI TELEWIZJI 1. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług telewizyjnych, oraz którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA i nadal korzystają z tego pakietu telewizyjnego, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z dnia 1 kwietnia 2014 roku: a) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, możliwości obniżenia opłaty abonamentowej należnej INEA z tytułu świadczenia na rzecz tych Abonentów usługi telewizyjnej w pakiecie, z którego korzystał w dniu wejścia w życie zmian, tj. w dniu 1 kwietnia 2014 roku, do wysokości obowiązującej przed wejściem tej zmiany w życie, do końca okresu obowiązywania Umowy abonenckiej, na mocy której świadczona jest przez Dostawcę usług na rzecz tych Abonentów usługa telewizyjna w ww. pakiecie, oraz jednocześnie b) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed dokonania zmian w dniu 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym wniosek Abonenta o obniżenia opłaty abonamentowej i zwrot różnicy opłaty abonamentowej stał się skuteczny, przy czym zwrot opłaty nastąpi w ten sposób, że zapłacone przez Abonentów kwoty stanowiące różnicę w opłatach, o której mowa w lit. b powyżej, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat abonamentowych należnych INEA z tytułu świadczenia na rzecz tych Abonentów usług telekomunikacyjnych. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a i b powyżej, wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Natomiast w odniesieniu do Abonentów, którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) związani z INEA umowami abonenckimi, których czas obowiązywania upłynie przed dokonaniem na ich rzecz zwrotu różnicy opłat w pełnej wysokości, INEA zobowiązuje się zaoferować zwrot pozostałej części opłaty przelewem na wskazany INEA przez Abonenta, w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień również wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. 2. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług telewizyjnych, oraz którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA, ale nie korzystają już z tego pakietu telewizyjnego, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku: 9

10 a) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, przy czym zwrot opłaty nastąpi w ten sposób, że zapłacone przez Abonentów kwoty stanowiące różnicę w opłatach, o której mowa w lit. b powyżej, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat abonamentowych należnych INEA z tytułu świadczenia na rzecz tego Abonenta usług telekomunikacyjnych. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Natomiast w odniesieniu do Abonentów, którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) związani z INEA umowami, których czas obowiązywania upłynie przed dokonaniem na ich rzecz zwrotu różnicy opłat w pełnej wysokości, INEA zobowiązuje się zaoferować zwrot pozostałej części opłat przelewem na wskazany INEA przez Abonenta, w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień również wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Komunikat skierowany do Abonentów wskazanych powyżej w punktach 1 i 2 będzie zawierał co najmniej: - informację, że kierowany jest na skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ.. z dnia.. dostępnej na stronie - termin, w którym Abonent będzie mógł skorzystać z ww. uprawnienia; - warunki, jakie musi spełnić Abonent, aby skorzystać z ww. uprawnienia (sposób złożenia wniosku). 3. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 kwietnia 2014 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług telewizyjnych, oraz którzy nie są już obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA: a) zaoferowanie (w drodze ogłoszenia na stronie internetowej INEA obecnie zamieszczonego z chwilą uprawomocnienia się decyzji i utrzymywanego przez okres 3 miesięcy od dnia publikacji) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za pakiet telewizyjny, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z kwietnia 2014 roku a opłatą abonamentową za ten pakiet sprzed zmian z kwietnia 2014 roku, za okres od wejścia w życie zmian z kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, przy czym zwrot opłaty nastąpi przelewem na wskazany INEA przez byłego Abonenta w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, wynosił będzie 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej INEA. II. Propozycje zobowiązań INEA w zakresie USŁUGI dostępu do sieci INTERNET świadczonej drogą kablową (tzw. Internet stacjonarny ) 1. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy 10

11 zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2015 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług dostępu do sieci Internet oraz podwyższenia maksymalnej przepływności tej usługi, oraz którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA i nadal korzystają z tego pakietu usługi dostępu do sieci Internet, z którego korzystali w dniu wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku: a) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość), w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, możliwości obniżenia (powrotu) przepływności usługi dostępu do sieci Internet do poziomu sprzed wejścia w życie zmiany z 1 lutego 2015 roku oraz jednocześnie obniżenia opłaty abonamentowej do wysokości obowiązującej przed wejściem tej zmiany w życie, do końca okresu obowiązywania Umowy abonenckiej na mocy której świadczona jest przez Dostawcę usług na rzecz tego Abonenta usługa dostępu do sieci Internet oraz jednocześnie b) zaoferowanie (pisemnie lub w przypadku, gdy Abonent wyraził na to zgodę za pomocą środków porozumiewania się na odległość) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości określonej zmianą umowy abonenckiej, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym wniosek Abonenta o obniżenie przepływności i zwrot różnicy opłaty abonamentowej stał się skuteczny, przy czym zwrot opłaty nastąpi w ten sposób, że zapłacone przez Abonentów kwoty stanowiące różnicę w opłatach, o której mowa w lit. b powyżej, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat abonamentowych należnych INEA z tytułu świadczenia na rzecz tego Abonenta usług telekomunikacyjnych. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a i b powyżej, wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Natomiast w odniesieniu do Abonentów, którzy są jeszcze obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) związani z INEA umowami abonenckimi, których czas obowiązywania upłynie przed dokonaniem na ich rzecz zwrotu różnicy opłat w pełnej wysokości, INEA zobowiązuje się zaoferować zwrot pozostałej części opłat przelewem na wskazany INEA przez Abonenta, w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Termin na realizację przez Abonentów uprawnień również wynosił będzie 1 miesiąc od dnia zaoferowania zwrotu opłat. Komunikat skierowany do Abonentów wskazanych powyżej w punkcie 1 będzie zawierał co najmniej: - informację, że kierowany jest na skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ.. z dnia. Dostępnej na stronie - termin, w którym Abonent będzie mógł skorzystać z ww. uprawnienia; - warunki, jakie musi spełnić Abonent, aby skorzystać z ww. uprawnienia (sposób złożenia wniosku). 2. Dla tych Abonentów INEA (tj. konsumentów, którzy są stronami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z INEA zwanych również umowami abonenckimi ), którzy zostali objęci zmianami umów abonenckich, które weszły w życie w dniu 1 lutego 2015 roku, w zakresie podwyższenia ceny usług dostępu do sieci Internet oraz podwyższenia maksymalnej przepływności tej usługi, oraz którzy nie są już obecnie (tj. w dniu doręczenia INEA decyzji zobowiązującej) Abonentami INEA: 11

12 a) zaoferowanie (w drodze publikacji ogłoszenia na stronie internetowej INEA obecnie zamieszczonego z chwilą uprawomocnienia się decyzji i utrzymywanego przez okres 3 miesięcy od dnia publikacji) możliwości zwrotu różnicy opłaty pomiędzy zapłaconą przez Abonenta opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości określonej zmianą wzorca umownego, która weszła w życie w dniu 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz Abonenta, przy czym zwrot opłaty nastąpi przelewem na wskazany INEA przez byłego Abonenta w tym celu rachunek bankowy po potwierdzeniu przez INEA istnienia uprawnienia do żądania zwrotu opłaty przez wnioskodawcę. Ogłoszenie, o którym mowa w lit. a powyżej, utrzymywane będzie na stronie internetowej INEA przez 3 miesiące od dnia publikacji komunikatu, a termin na realizację przez Abonentów uprawnień, o których mowa w lit. a powyżej, wynosił będzie 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej INEA. Ogłoszenia na stronie internetowej INEA zawierać będą następującą treść: a) ogłoszenie w sprawie zobowiązania INEA w zakresie USŁUGI TELEWIZJI INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: INEA lub Spółka ) informuje o działaniach podjętych w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu ) w dniu [...] decyzji nr (w tym miejscu należy podać link do strony UOKiK, na której opublikowana zostanie decyzja) nakładającej na Spółkę zobowiązania dotyczące usunięcia skutków zmiany wzorca umownego, która polegała na podwyższeniu ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2014 roku miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia przez INEA usługi telewizji, przy czym opisane powyżej zmiany wzorców umownych obejmowały umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem było świadczenie usługi telewizji. W celu wykonania Decyzji Prezesa Urzędu INEA zobowiązała się do zaoferowania konsumentom, którzy byli objęci zmianą wzorca umownego opisaną w zdaniu poprzedzającym, a jednocześnie nie byli już abonentami INEA w dniu doręczenia Spółce Decyzji Prezesa Urzędu (tj. w dniu [...]) możliwości zwrotu na rzecz konsumenta kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zapłaconą przez abonenta miesięczną opłatą abonamentową za usługę telewizji w wysokości po wejściu w życie zmian w dniu 1 kwietnia 2014 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 kwietnia 2014 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz abonenta. Łączna wysokość kwoty, która podlega zwrotowi na rzecz abonenta na jego wniosek, stanowi iloczyn kwoty, o którą miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia przez INEA usługi telewizji została podwyższona na skutek ww. zmiany wzorca umownego oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których INEA świadczyła na rzecz tego abonenta usługę telewizji, począwszy od 1 kwietnia 2014 roku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym INEA zaprzestała świadczenia tej usługi na rzecz abonenta. Warunkiem skorzystania z ww. możliwości jest nawiązanie kontaktu ze Spółką pod dedykowanymi numerami telefonu lub za pośrednictwem dedykowanego formularza mailowego w celu zgłoszenia woli odebrania ww. kwoty i weryfikacji przez Spółkę spełnienia przez abonenta warunków uprawniających do odebrania tej kwoty. Po pozytywnej weryfikacji Spółka skontaktuje się z uprawnionymi w celu realizacji zobowiązania. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta. Osoba uprawniona może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia.. b) ogłoszenie w sprawie zobowiązania INEA w zakresie usługi dostępu do sieci INTERNET INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: INEA lub Spółka ) informuje o działaniach podjętych 12

13 w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu ) w dniu [...] decyzji nr (w tym miejscu należy podać link do strony UOKiK, na której opublikowana zostanie decyzja) nakładającej na Spółkę zobowiązania dotyczące usunięcia skutków zmiany wzorca umownego, która polegała na podwyższeniu ze skutkiem na dzień 1 lutego 2015 roku miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia przez INEA usługi dostępu do sieci Internet (Internet stacjonarny) o 5,00 (pięć) złotych miesięcznie, a także zwiększenia przepływności tej usługi od 15 stycznia 2015 roku, przy czym opisane powyżej zmiany wzorców umownych obejmowały umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem było świadczenie usługi dostępu do sieci Internet świadczony drogą kablową (Internet stacjonarny). W celu wykonania Decyzji Prezesa Urzędu INEA zobowiązała się do zaoferowania konsumentom, którzy byli objęci zmianą wzorca umownego opisaną w zdaniu poprzedzającym, a jednocześnie nie byli już abonentami INEA w dniu doręczenia Spółce Decyzji Prezesa Urzędu (tj. w dniu [...]) możliwości zwrotu na rzecz konsumenta kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zapłaconą przez abonenta miesięczną opłatą abonamentową za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości po wejściu w życie zmian z 1 lutego 2015 roku a wysokością tej opłaty sprzed wejścia w życie tych zmian, za okres od wejścia w życie zmian z 1 lutego 2015 roku do dnia, w którym INEA zakończyła świadczenie tego pakietu na rzecz abonenta. Łączna wysokość kwoty, która podlega zwrotowi na rzecz abonenta na jego wniosek, stanowi iloczyn kwoty 5,00 (pięć) złotych oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których INEA świadczyła na rzecz tego abonenta usługę dostępu do sieci Internet, począwszy od 1 lutego 2015 roku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym INEA zaprzestała świadczenia tej usługi na rzecz abonenta. Warunkiem skorzystania z ww. możliwości jest nawiązanie kontaktu ze Spółką pod dedykowanymi numerami telefonu lub za pośrednictwem dedykowanego formularza mailowego w celu zgłoszenia woli odebrania ww. kwoty i weryfikacji przez Spółkę spełnienia przez abonenta warunków uprawniających do odebrania tej kwoty. Po pozytywnej weryfikacji Spółka skontaktuje się z uprawnionymi w celu realizacji zobowiązania. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta. Osoba uprawniona może skorzystać z powyższego uprawnienia w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia. Prezes Urzędu ustalił, co następuje: INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Ponadto, Spółka jako przedsiębiorca telekomunikacyjny podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nr wpisu 2221). Zakres przedmiotu działalności Spółki obejmuje między innymi działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, telekomunikacji satelitarnej. Z pisma Spółki z dnia 26 stycznia 2015 roku (k. akt adm.) wynika, że swoim klientom oferuje: świadczenie usług z wykorzystaniem kablowych (w szczególności w technologii HFC lub FTTH) i bezprzewodowych (w technologiach Wi Fi lub WiMAX) sieci telekomunikacyjnych. Obszar wykonywania działalności przez Przedsiębiorcę obejmuje województwo wielkopolskie. Spółka świadczy usługi z wykorzystaniem kablowych oraz bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, działając również pod marką INOTEL (w dniu 1 września 2014 roku doszło do połączenia INEA S.A. ze spółką INOTEL S.A. z siedzibą w Poznaniu). Zatem Przedsiębiorca kieruje swoją ofertę usług telekomunikacyjnych do szerokiego kręgu odbiorców, zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego. Co więcej, w przypadku usług głosowych (telefonii mobilnej) zasięg sieci komórkowej umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń na terytorium kraju oraz poza jego granicami. Z ustaleń poczynionych w toku postępowania, wynika że według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku, Spółka świadczyła usługi telekomunikacyjne na rzecz abonentów w liczbie: 13

14 a) usługa dostępu do sieci Internet oraz pod marką INOTEL 7.904; b) telefonia oraz pod marką INOTEL 3.643; c) telewizja oraz pod marką INOTEL Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 marca 2015 roku INEA zawarła umów abonenckich, na podstawie których świadczy co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne tzw. umowy pakietowe (k. akt adm.). INEA oferuje klientom m.in. świadczenie usług telekomunikacyjnych w warunkach promocyjnych, przewidujących udzielenie abonamentowi ulgi na miesięczną opłatę abonamentową lub opłatę aktywacyjną wynikająca z cennika dla danej usług (k. akt adm.). Umowy abonenckie, w zakresie usług objętych promocją, zawierane są na czas oznaczony 12, 18 lub 24 miesiące. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych ( 20) przewiduje możliwość rozwiązania przez abonenta terminowej umowy abonenckiej za wypowiedzeniem wynoszącym jeden miesiąc, przy czym w takim przypadku Spółka uprawniona jest do żądania od abonenta zwrotu opłaty wyrównawczej (zapłaty kary umownej), zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Obowiązek zwrotu opłaty w przypadku rozwiązania umowy abonamentowej przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, wynika z regulaminu promocji, właściwego dla usługi objętej ulgą (w toku postępowania INEA przedłożyła łącznie 140 wzorców regulaminów promocji). Od stycznia 2014 roku dokonała dwóch zmian opłat w umowach abonenckich, w wyniku których konsumenci mogli jedynie zaakceptować proponowaną podwyżkę opłat bądź wypowiedzieć umowę w zakresie usługi (usług) objętej podwyżką. Pierwsza z nich miała miejsce w kwietniu 2014 roku i dotyczyła grupy abonentów (zmiana wysokości opłaty abonamentowej zaproponowana została w lutym 2014 roku). Modyfikacja ta dotyczyła usługi telewizji, przy czym z możliwości wypowiedzenia umowy skorzystało abonentów (z czego 29 abonentów związanych było z dostawcą usług umowami na czas oznaczony). Natomiast informacja o drugiej z podwyżek została przekazana abonentom w grudniu 2014 roku, a wprowadzona w lutym 2015 roku i dotyczyła zmiany opłaty za usługę dostępu do sieci Internet oraz usługi telewizji. Zmiany cen dotyczyły zarówno umów zawartych na czas nieoznaczony, jak i umów zawartych na czas oznaczony. Zmianą ceny usługi dostępu do sieci Internet objętych zostało abonentów, z których 816 skorzystało z możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem (wszystkie te osoby były związane z INEA umowami na czas oznaczony). Podwyżka ceny usługi telewizyjnej dotyczyła abonentów, z czego 406 osób rozwiązało umowę z INEA za wypowiedzeniem, (abonenci, którzy zdecydowali się zakończyć współpracę z Przedsiębiorcą związani byli z INEA umowami na czas nieoznaczony). Z treści przeanalizowanych wzorów pism informujących o proponowanych przez Spółkę podwyżkach usług telewizji i dostępu do sieci Internet wynika, że wzrost opłat wynosił od 0,9 zł do 7,5 zł, w zależności od rodzaju usługi i wybranego pakietu. Z podwyżkami opłat abonamentowych za usługę telewizji związane było udostępnienie odbiorcom nowych pozycji programowych (nowych kanałów telewizyjnych). Natomiast proponowana podwyżka opłat za dostęp do sieci Internet powiązana była ze zwiększeniem przepływności tej usługi, tj. z jej przyspieszeniem. Ponadto, we wszystkich komunikatach Przedsiębiorca zawarł informację dotyczącą trybu i warunków wprowadzania zmian cen usług, zgodnie z którą w przypadku zgody na wprowadzone do cennika zmiany, abonent nie musiał podejmować żadnych działań (tj. nie był zobligowany do wypełniania oraz podpisywania jakichkolwiek dokumentów). Natomiast w przypadku braku akceptacji zmian ceny usługi, abonent uprawniony był do wypowiedzenia umowy abonenckiej, z czym wiązała się konieczność wystosowania do INEA pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy poprzez jego złożenie w Biurze Obsługi Abonenta w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego (tj. do 31 marca 2014 roku albo 31 stycznia 2015 roku). Niezłożenie pisemnego oświadczenia w zakreślonym terminie 14

Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji:

Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji: 12/2017 (ESPI) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie opłat za wyciągi Zarząd Banku Pocztowego S.A. ( Bank ) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Morawska * Polityka karania w wybranych decyzjach Prezesa UOKiK dotyczących sektora telekomunikacyjnego

Katarzyna Morawska * Polityka karania w wybranych decyzjach Prezesa UOKiK dotyczących sektora telekomunikacyjnego 120 Katarzyna Morawska * Polityka karania w wybranych decyzjach Prezesa UOKiK dotyczących sektora telekomunikacyjnego Spis treści I. Wprowadzenie II. Decyzja Prezesa UOKiK z 20 grudnia 2016 r., RPZ 10/2016

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Nr Identyfikacyjny Abonenta Zawarta w dniu: w pomiędzy: UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

inea.pl 1 /

inea.pl 1 / 1.1. Organizatorem promocji Inwestycje Światłowód v 1.0 (dalej Promocja ) jest: spółka INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu lub INEA S.A wraz z Operatorem Lokalnym (dalej Dostawca usług ). 1.2. Akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A.

Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A. Warszawa, 9 listopada 2018 r. Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A. Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

1. Dostawca usług umożliwia uzyskanie informacji o Usługach świadczonych na rzecz Abonenta, dostępnych Usługach Dostawcy usług oraz składanie

1. Dostawca usług umożliwia uzyskanie informacji o Usługach świadczonych na rzecz Abonenta, dostępnych Usługach Dostawcy usług oraz składanie Treść Umowy 1. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie drogą kablową przez Dostawcę usług na rzecz Abonenta jednej lub większej ilości Usług: Usług Telewizyjnych, usług transmisji danych, w tym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

GLIWICE ul. Floriańska 23

GLIWICE ul. Floriańska 23 IMPERIUM Telecom Czesław CHLEWICKI 44-100 GLIWICE ul. Floriańska 23 NR ID ABONENTA:.. Umowa o świadczenie usług Telewizji Kablowej nr. w sieci IMPERIUM Telecom zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Czesławem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE TelNet Krzysztof Drozd ul. Św. Barbary 3, 39 100 Ropczyce pn-pt 8:00-17:00 tel. 508-153-474 Tel. 177 222 222 Fax. 17 78 52 275 email: telnet@r-ce.pl www.telnet.r-ce.pl Ropczyce, dnia 28 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje

Dotacje na Innowacje 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regula Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej zwany dalej Regulaem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon Organizatorem promocji są: Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej Regulamin promocji więcej za mniej 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji więcej za mniej, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Rekompensata publiczna. Warszawa, 26 stycznia 2016 r.

Rekompensata publiczna. Warszawa, 26 stycznia 2016 r. Rekompensata publiczna Warszawa, 26 stycznia 2016 r. Funkcje decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Restytucyjna stwierdzenie stosowania praktyki i nakaz jej zaniechania/stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. ... Imię i nazwisko Abonenta Łódź, 1 czerwca 2015 r.... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 150 Mega możliwości

Regulamin Promocji 150 Mega możliwości Regulamin Promocji 150 Mega możliwości 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji ZapNet Karol Zapart Spółka Jawna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji 'Twój Happy Home VIII (2018-3)' stanowiące część Umowy Abonenckiej

Warunki Promocji 'Twój Happy Home VIII (2018-3)' stanowiące część Umowy Abonenckiej Warunki Promocji 'Twój Happy Home VIII (2018-3)' stanowiące część Umowy Abonenckiej I. W promocji otrzymujesz Ulgę na Usługę Telewizji Cyfrowej, Usługę ową, Usługę Telefoniczną W przypadku wyboru Pakietu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku)

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

GLIWICE ul. Floriańska 23. Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet nr:... w sieci. IMPERIUM Telecom

GLIWICE ul. Floriańska 23. Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet nr:... w sieci. IMPERIUM Telecom IMPERIUM Telecom NR ID ABONENTA:... Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet nr:... w sieci IMPERIUM Telecom zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy: Czesław CHLEWICKI 44-100 GLIWICE ul. Floriańska

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK- 61-9/10/EK Warszawa, dn. 28 stycznia 2011 r. DECYZJA NR DDK 1/2011 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 w zw. z art. 24

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A.

Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A. Warszawa, 13 listopada 2018 r. Szanowni Państwo, Abonenci usług telekomunikacyjnych Multimedia Polska Biznes S.A. Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2 Zasady Promocji Korzyści dla Uczestnika Promocji

2 Zasady Promocji Korzyści dla Uczestnika Promocji REGULAMIN PROMOCJI Mistrzowskie zagranie. W paczce taniej! oraz wybrane usługi ASTA-NET (Telewizja cyfrowa, Internet, Telefon) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest ASTA-NET S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM.

Terminal abonencki z siecią Internet, umożliwiające korzystanie z Usługi mobilnego Internetu za pośrednictwem Karty SIM. Regulamin promocji Zawrotnie szybkie trójpaki mobilne 1 Definicje Karta SIM karta mikroprocesorowa stanowiąca własność Dostawcy Usługi mobilnego u, przekazana Abonentowi w użyczenie za pośrednictwem Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 4 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej )

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 4 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) Kod promocji: 1272_A REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 4 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty

Bardziej szczegółowo

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Data zawarcia Miejsce zawarcia Numer Umowy: Umowy: Umowy: Umowa została zawarta w lokalu Dostawcy położonym w 23-235 Annopol ul. Rynek 34..

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Informacja Konsumencka

Informacja Konsumencka Informacja Konsumencka W trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), dostawca usług telekomunikacyjnych: Multi-NET Infrastruktura Sp. z o.o. [DOSTAWCA_ADRES] reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety 2012 Identyfikator promocji: 058/03/12

Regulamin Promocji Pakiety 2012 Identyfikator promocji: 058/03/12 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji 'Twój Happy Home II (2018-3)' stanowiące część Umowy Abonenckiej

Warunki Promocji 'Twój Happy Home II (2018-3)' stanowiące część Umowy Abonenckiej Warunki Promocji 'Twój Happy Home II (2018-3)' stanowiące część Umowy Abonenckiej I. W promocji otrzymujesz Ulgę na Usługę Telewizji Cyfrowej, Usługę ową, Usługę Telefoniczną W przypadku wyboru Pakietu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety 2018 Identyfikator promocji: 147/01/18

Regulamin Promocji Pakiety 2018 Identyfikator promocji: 147/01/18 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus

Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

rekompensaty finansowej w postaci zwrotu kwoty 20,00 zł brutto na numer konta bankowego wskazanego przez konsumenta w odpowiedzi na ww.

rekompensaty finansowej w postaci zwrotu kwoty 20,00 zł brutto na numer konta bankowego wskazanego przez konsumenta w odpowiedzi na ww. telekomunikacyjnych (zawartej w okresie trwania praktyki tj. od dnia 1 stycznia 2015r. do 22 sierpnia 2016r.) nieobjętych dotychczasową umową zawartą za pomocą środka porozumiewania się na odległość w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą XLTE Taniej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) UMOWA nr.. o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) Zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji 'Kosmiczne Święta z Happy Home 500 (2018-2)' stanowiące część Umowy Abonenckiej

Warunki Promocji 'Kosmiczne Święta z Happy Home 500 (2018-2)' stanowiące część Umowy Abonenckiej Warunki 'Kosmiczne Święta z Happy Home 500 (2018-2)' stanowiące część Umowy Abonenckiej I. W promocji otrzymujesz 1. Ulgę na wybrane w trakcie całego Okresu Zobowiązania 2. Obniżoną opłatę instalacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus 1. Organizatorem promocji są: Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety Identyfikator promocji: 069/11/12

Regulamin Promocji Pakiety Identyfikator promocji: 069/11/12 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Obniżoną opłatę abonamentową na Usługę Internetową oraz Telewizyjną przez cały okres korzystania z Pakietu

Obniżoną opłatę abonamentową na Usługę Internetową oraz Telewizyjną przez cały okres korzystania z Pakietu I. W PROMOCJI OTRZYMUJESZ Obniżoną opłatę abonamentową na Usługę Internetową oraz Telewizyjną przez cały okres korzystania z Pakietu Usług, Obniżoną opłatę abonamentową na, Dodatkową ulgę za Zgodę na efakturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin formuły zakupowej Kup z Twisto

Regulamin formuły zakupowej Kup z Twisto Regulamin formuły zakupowej Kup z Twisto ( Regulamin ) Ogólne zasady 1. Regulamin Kup z Twisto reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej Kup z Twisto przez Twisto Polska sp. z o.o. 2. Formuła zakupowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu o numerze:, zawarta w dniu w lokalu Dostawcy położonym w Nowym Tomyślu Os. Batorego 52 pomiędzy: Dostawcą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

stają się Abonentami Usługi Telewizji Cyfrowej Pakietu Horizon Max lub Horizon Max z nagrywarką Usługa Telewizji Cyfrowej do wyboru

stają się Abonentami Usługi Telewizji Cyfrowej Pakietu Horizon Max lub Horizon Max z nagrywarką Usługa Telewizji Cyfrowej do wyboru Ulgę na Usługę Telewizji Cyfrowej, Usługę Usługę Telefoniczną W przypadku wyboru u Horizon ulgę na Usługę dodatkową FILMY I SERIALE MY PRIME oraz Horizon GO Dodatkową ulgę dla Usługi Internetowej za Zgodę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wersja jawna (tajemnice przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione oznaczono [***]) DECYZJA Nr DOIK 7/2017

Wersja jawna (tajemnice przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione oznaczono [***]) DECYZJA Nr DOIK 7/2017 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał DOIK-610-514/16/AKr/KA (dawn. DDK-610-514/16/AKr/KA) Wersja jawna (tajemnice przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione oznaczono

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Pakiety brązowy, srebrny, złoty, platynowy, diamentowy

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Pakiety brązowy, srebrny, złoty, platynowy, diamentowy Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Pakiety brązowy, srebrny, oty, platynowy, diamentowy 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Pakiety brązowy, srebrny,

Bardziej szczegółowo

OFERTA KRAJOWA; NOWY ABONENT; PREZENT

OFERTA KRAJOWA; NOWY ABONENT; PREZENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane w ie oraz po jego upływie Po ie Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin formuły zakupowej Kup z Twisto

Regulamin formuły zakupowej Kup z Twisto Regulamin formuły zakupowej Kup z Twisto ( Regulamin ) Ogólne zasady 1. Regulamin Kup z Twisto reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej Kup z Twisto przez Twisto Polska sp. z o.o. 2. Formuła zakupowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo