Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata dla wersji wniosku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, zwany dalej wnioskiem, sporządzany jest na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Do wniosku należy dołączyć załączniki, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w punkcie VII. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:, z uwzględnieniem wskazań zawartych w niniejszej Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zwanej dalej Instrukcją. Niektóre z załączników, które są wyraźnie wskazane w części VII wniosku, sporządza się na formularzach udostępnianych przez ARiMR. Formularz wniosku, formularze niektórych załączników do wniosku oraz wzory oświadczeń (wersja PROW 121/13/01) są udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dotyczy to załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje. 2. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami udzielania pomocy finansowej 1 w zakresie działania Modernizacja gospodarstw rolnych oraz niniejszą Instrukcją. Ogłoszenie naboru wniosków w dniach r., w ramach działania 121 ma miejsce przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z dnia 7 marca 2013 r. poz. 322). Wnioskodawcy powinni wypełniać wnioski z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w okresie trwania naboru tj. z uwzględnieniem ww. nowelizacji rozporządzenia z dnia 5 marca 2013 r., które wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw. 3. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi, jakie zostały podane we Wniosku o wpis do ewidencji producentów. Ewidencja producentów (EP) prowadzona jest przez ARiMR. Każdy Wnioskodawca jako potencjalny beneficjent działania Modernizacja gospodarstw rolnych musi posiadać numer identyfikacyjny w dniu składania wniosku. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada tego numeru i nie ma prawa do posługiwania się numerem współmałżonka lub współposiadacza gospodarstwa rolnego, którego dotyczy wniosek, wraz z wnioskiem może złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zamieszczono w dalszej części Instrukcji przy pkt. 1 części VII. wniosku) W przypadku, gdy dane dotyczące Wnioskodawcy są inne niż dane w EP, Wnioskodawca powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach odmowę przyznania pomocy w ramach działania Informację o możliwości składania wniosków w poszczególnych województwach podaje do publicznej wiadomości Prezes ARiMR na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru przeprowadzanego w dniach r. mogą składać Wnioskodawcy realizujący inwestycje na terenie woj. lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Prezes ARiMR określa w ww. informacji dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych. Prezes ARiMR może określić w informacji, o której mowa powyżej, że przez pierwsze 14 dni ww. terminu, mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego (nie dotyczy naboru przeprowadzanego w 2013 roku). Jeżeli wniosek nie został złożony w terminie, ARiMR nie przyznaje pomocy. 5. W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek. Zasada ta dotyczy również złożenia wniosku przez osobę fizyczną występującą jako jedna z osób wspólnie wnioskujących. Nie stosuje się jej jedynie w sytuacji, jeżeli na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy. Jednocześnie, w danym okresie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek. 6. Wniosek składa się z poszczególnych części: CZĘŚĆ OGÓLNA sekcje 1-2; IW-1_121 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (M. P. z 2007 r. nr 94, poz. 1035, z późn. zm.), ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2007 Nr 193 poz. 1397, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem. PROW 121/13/01 Strona 1 z 81

2 IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY sekcje 3-10; II.A. WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ/WSPÓŁPOSIADACZ/WSPÓŁMAŁŻONEK sekcje II.A.1- II.A.7; III. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI sekcje 11-14; III.A. INFORMACJA O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA OBJĘTA WNIOSKIEM tabela; IV a. OPIS OPERACJI sekcje 15-16; IV b. OPIS OPERACJI sekcje 17-23; V a. FINANSOWANIE OPERACJI sekcje 24-25; V b. FINANSOWANIE OPERACJI sekcje 26-31; VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI tabela; VI.A INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WNIOSKU, JEŚLI JEST SKŁADANY PRZEZ OSOBY WSPÓLNIE WNIOSKUJĄCE sekcje IV.A.1-IV.A.2; VII. DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DOŁĄCZA SIĘ: - tabela; VIII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY oświadczenie. a. Wnioskodawca składający wniosek indywidualnie drukuje cały wniosek (cały skoroszyt) składający się z ww. 13 części, przy czym wypełnia tylko dotyczące go pola poszczególnych sekcji zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Instrukcji. Sekcja VI.A INFORMACJE ( ) nie dotyczy Wnioskodawcy składającego wniosek indywidualnie, ale zaleca się, aby ją (niewypełnioną) również dołączyć do wniosku. Jeśli dodatkowo Wnioskodawcy nie dotyczy sekcja II.A WSPÓLNIK ( ) zaleca się jej dołączenie do wniosku (niewypełnionej), nie jest to jednak bezwzględnie wymagane. Jeśli wniosek nie jest składany przez osoby wspólnie wnioskujące nie należy wypełniać danych zamieszczonych na górze strony poszczególnych części wniosku w odrębnie wyznaczonych do tego miejscach przewidzianych dla osób wspólnie wnioskujących tj. pola Dotyczy Wnioskodawcy oraz Osoba wiodąca. b. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, każda z nich wypełnia oddzielnie części wniosku: II., II.A., III., III.A., IVb., Vb., VII. oraz VIII., a na górze strony poszczególnych części wniosku (arkuszy) w wyznaczonym do tego miejscu wpisuje swoje imię i nazwisko oraz zaznacza, czy jest osobą wiodącą, zgodnie z tym, jak zaznaczono w tabeli 2.2 W skład grupy osób wspólnie wnioskujących wchodzą : Natomiast części wniosku I., IVa., Va, VI. oraz VI.A. wypełnia się wspólnie dla wszystkich osób wspólnie wnioskujących. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w dalszej części Instrukcji. Nie należy podpisywać odrębnie każdej z tych części wniosku, stanowią one jedną całość wniosek. Każda z osób wspólnie wnioskujących składa podpis w części VIII. Oświadczenie wnioskodawcy. Zaleca się, aby wypełnić i wydrukować cały wniosek pod kątem osoby wiodącej (strony 1-21 zakładając, że nie zostaną dodane, rozbudowane wiersze wzoru formularza wniosku), a następnie części wniosku wypełniane oddzielnie dla każdej z osób wypełnić odrębnie i wydrukować, dołączając do wniosku. W przypadku, gdy wniosek jest składany przez osoby wspólnie wnioskujące zaleca się, aby wydruk wniosku był jednostronny, lub przynajmniej poszczególne części wniosku były wydrukowane na osobnych kartkach. 7. Pola należy zaznaczać poprzez wstawienie znaku X. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy pozostawić je niewypełnione, przy czym jeśli cała sekcja miałaby nie dotyczyć Wnioskodawcy, a w Instrukcji nie określono wyraźnie, że w takim przypadku sekcję można pozostawić niewypełnioną, w pierwszym polu sekcji należy wstawić kreskę, chyba że w Instrukcji podano inaczej (uwaga techniczna: w przypadku wypełniania wniosku w arkuszu kalkulacyjnym Excel, wstawiając kreskę - należy ją poprzedzić spacją). Uwaga!: Niewypełnienie we wniosku pozycji 3.1 Numer identyfikacyjny w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy numer identyfikacyjny lub ma prawo do posługiwania się numerem małżonka albo współposiadacza, skutkuje zgodnie z przepisem 14 ust. 1 rozporządzenia nieprzyznaniem pomocy finansowej, bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków, z zastrzeżeniem przepisu 14 ust. 1a tego rozporządzenia. Zgodnie z przepisem 14 ust. 1a, przepisu 14 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli numer ten można ustalić w tej ewidencji. W przypadku wypełniania wniosku odręcznie należy posługiwać się kolorem niebieskim lub czarnym. 8. W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku, kopie stron formularzy załączników) ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją w formularzu, że dana rubryka lub tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć do wniosku przy pomocy zszywacza. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące i zaistnieje konieczności dołączenia oddzielnych stron wniosku, dodatkową stronę podpisuje ta osoba, której dane dotyczą lub wszyscy, jeśli informacja dotyczy wszystkich osób. Uwaga! Niektóre tabele formularza wniosku w wersji Excel posiadają możliwość dodawania wierszy, wówczas nie ma konieczności zamieszczania danych na dodatkowych kartkach. Uwaga techniczna: aby dodać wiersz należy odznaczyć ostatni wiersz danej tabeli (przykładowo III.A) bądź ostatni wiersz danej sekcji (przykładowo tabela w części VI wniosku) i użyć polecenia wstaw. Aby ustawić właściwe formatowanie, należy przeciągnąć właściwą komórkę znajdującą się powyżej, do nowoutworzonego wiersza. Strona 2 z 81 PROW 121/13/01

3 9. Wniosek, w formie papierowej 2 wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć: osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym ARiMR (OR ARiMR) właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji; albo osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR (BP ARiMR), znajdującym się na obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (wniosek, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, BP przekazuje niezwłocznie do właściwego OR ARiMR), albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, wysłaną na adres właściwego OR ARiMR. W przypadku Lubuskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym, jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. 10. O terminowości złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów we właściwym OR ARiMR lub BP ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (data stempla pocztowego). W przypadku złożenia wniosku osobiście albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w OR ARiMR lub BP ARiMR, ARiMR wydaje potwierdzenie złożenia wniosku zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek. 11. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR dla każdego województwa. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie ustalona na podstawie liczby uzyskanych przez daną operację punktów, na podstawie danych zawartych we wniosku na dzień jego złożenia, poczynając od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie przyznaje się punktów. Zgodnie z kryteriami wyboru operacji, ustalając kolejność przysługiwania pomocy w odniesieniu do wniosków złożonych w naborze przeprowadzanym w 2013 roku, stosować się będzie dwie skale punktacji, jedną dla operacji wpływających na wzrost wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, a drugą dla gospodarstw wykazujących w inny sposób wpływ operacji na poprawę ogólnych wyników gospodarstwa, oba w zależności od wartości wielkości ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej). Kryteria wyboru operacji preferują podmioty, które wykażą, że planowana przez nie operacja przyczyni się do wzrostu GVA, przewidując dla tej grupy korzystniejszy system punktacji. W przypadku realizowania operacji przez osoby wspólnie wnioskujące przyznaje się dodatkowe punkty w zależności od wartości wielkości średniej arytmetycznej z wartości wielkości ESU gospodarstw będących w posiadaniu tych osób. W celu określenia kolejności przysługiwania pomocy w przypadku operacji (wniosków) z taką samą liczbą punktów, stosowane będą kryteria dodatkowe (nieprzyznanie wcześniej pomocy w ramach działania 121 oraz niższa wartość ESU w rozpatrywanej grupie wniosków, które uzyskały tę samą liczbę punktów). Uwaga: Na etapie ustalania kolejności przysługiwania pomocy Agencja nie wzywa wnioskodawców do uzupełnienia wniosku. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia, dostępnego (wraz ze wszystkimi jego nowelizacjami) na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). 12. ARiMR, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w podanym przez Prezesa ARiMR terminie naboru oraz wszystkie wnioski złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków. Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w terminie, które wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków, określana jest przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia. 13. Informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 2 Wnioskodawca może złożyć wniosek dodatkowo w formie elektronicznej, przy czym: 1. forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR; 2. forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i jest podpisana przez Wnioskodawcę. PROW 121/13/01 Strona 3 z 81

4 Informacja ta jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 dni, w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia, tj. np. gdy dane zawarte we wniosku, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona oraz w przypadku pojawienia się wniosków złożonych w terminie naboru, ale które wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków. 14. Wniosek podlega wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych (tzw. preselekcji) pod kątem: niepodlegania Wnioskodawcy wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy, terminowości złożenia wniosku, wypełnienia pozycji wniosku 3.1 Numer identyfikacyjny oraz załączenia wymienionego w części VII. wniosku oraz niniejszej Instrukcji w części pt. Załącznik niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełnienia podstawowych wymogów formalnych tzw. Wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli Wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie ww. przepisów. W razie stwierdzenia uchybień/braków w ww. zakresie tj. numeru identyfikacyjnego, ARiMR odmawia przyznania pomocy, z wyjątkiem sytuacji, gdy numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, można ustalić w tej ewidencji. O odmowie przyznania pomocy Wnioskodawca zostanie powiadomiony pismem. W sytuacji, gdy odmowa przyznania pomocy wynikać będzie z ww. uchybień, Wnioskodawca zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości odbioru złożonych wraz z wnioskiem dokumentów oraz złożenia nowego wniosku w kolejnym naborze ( o ile taki będzie miał jeszcze miejsce). Informacja w zakresie numeru identyfikacyjnego oraz załączenie Wniosku o wpis do ewidencji producentów nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 15. Wniosek spełniający wymogi wstępnej weryfikacji podlega dalszej ocenie pod względem kompletności i poprawności, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, weryfikacji krzyżowej, ocenie technicznej i ekonomicznej oraz może podlegać wizytacji w miejscu. 16. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników określonych we wniosku oraz niniejszej Instrukcji w części VII wniosku Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się: w części pt. Pozostałe załączniki wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wniosku, OR ARiMR wzywa w formie pisemnej Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Brakujące dokumenty należy dostarczyć do OR ARiMR właściwego terytorialnie dla miejsca realizacji operacji. Możliwość uzupełnienia wniosku w tym zakresie dotyczy wyłącznie tych wniosków, w odniesieniu do których została pozytywnie zakończona wstępna weryfikacja wniosku, o której mowa w ww. pkt 14 Instrukcji. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: żadnego z braków, ARiMR nie przyznaje pomocy, wszystkich braków, ARiMR wzywa ponownie Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął wszystkich braków w terminie, ARiMR nie przyznaje pomocy. 17. Złożony wniosek nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań ARiMR oraz jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku ani zwiększenia kwoty pomocy. Dokonana z inicjatywy Wnioskodawcy tego rodzaju zmiana we wniosku może wydłużyć termin jego rozpatrywania, nie więcej jednak niż o miesiąc. 18. W sytuacji, gdy z weryfikacji wniosku wynika, iż brak jest zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych lub gdy wynik oceny technicznej i ekonomicznej lub wizytacji w miejscu jest negatywny, nastąpi odmowa przyznania pomocy. 19. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w punkcie 16, ARiMR odmawia przyznania pomocy, o czym pisemnie informuje Wnioskodawcę. Agencja, na pisemną, uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy, złożoną nie później niż przed upływem terminu określonego w piśmie o uzupełnienie/poprawienie wniosku, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonej w ww. piśmie czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni, np. w przypadku braku możliwości uzupełnienia braków formalnych w zakresie konieczności przedłożenia pozwolenia na budowę. 20. Na rozpatrzenie wniosku OR ARiMR ma cztery miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informacji o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie 4 miesięcy, ARiMR zawiadamia Wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. Strona 4 z 81 PROW 121/13/01

5 Do tego terminu nie wlicza się okresu związanego z uzupełnieniami i wyjaśnieniami składanymi przez Wnioskodawcę. 21. W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem o wydłużeniu okresu rozpatrywania wniosku. 22. W przypadku składania uzupełnień, poprawnych/poprawionych dokumentów lub wyjaśnień: osobiście lub przez upoważnioną osobę, o terminowości ich złożenia decyduje data złożenia dokumentów w OR ARiMR; za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego, o terminowości ich złożenia decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Zalecane jest, aby wysyłka dokonywana była listem poleconym z uwagi na możliwość potwierdzenia daty nadania przesyłki. za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego, o terminowości ich złożenia decyduje data złożenia w tym urzędzie. 23. Obliczanie i oznaczanie terminów w toku postępowania o przyznanie pomocy następuje zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Najczęstsze zastosowanie w toku postępowania o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, będą miały w szczególności następujące przepisy KC dotyczące terminów: Art Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Art Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Art Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego Koszty kwalifikowalne należy podać z dokładnością do pełnych złotych z zaokrągleniem w dół, natomiast wnioskowaną kwotę pomocy należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku nie zastosowania się do powyższej zasady, Wnioskodawca zostanie poproszony o poprawę rachunkową wniosku. 25. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: wniosek został własnoręcznie podpisany przez Wnioskodawcę albo osoby reprezentujące Wnioskodawcę albo przez jego pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu; wypełnione zostały wszystkie pozycje wniosku (w szczególności 3.1 Numer identyfikacyjny oraz załączono dokumenty (zgodnie z punktem VII. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się), w szczególności dokument stanowiący Załącznik niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych Wniosek o wpis do ewidencji producentów (jeśli dotyczy). 26. Wnioskodawca informuje ARiMR o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po ich zaistnieniu. 3 Przepisy należy interpretować w następujący sposób: dzień rozumiany jest jako doba (24 godziny), przy czym każda kolejna rozpoczyna się z upływem północy. Przykładowo, termin dokonania czynności zostanie dotrzymany, jeżeli przed północą ostatniego dnia danego terminu zostanie nadane pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczta Polska), termin oznaczony w dniach oblicza się od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie ustalające ten termin lub zobowiązujące do dokonania w danym terminie określonych czynności (np. doręczenie wezwania do uzupełnienia braków), w przypadku terminów dłuższych, oznaczonych w tygodniach, miesiącach lub latach: - początek naliczania terminu rozpoczyna się już w tym samym dniu, w którym nastąpiło konkretne zdarzenie, początkujące termin (np. od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, dokonanie płatności, od którego liczy się 5-letni okres wywiązywania się ze zobowiązań umowy przyznania pomocy); - zakończenie terminu określonego w tygodniach następuje z końcem dnia, który odpowiada nazwą początkowemu dniowi tego terminu (np. od środy do końca dnia następnej środy); zakończenie terminu określonego w miesiącach lub latach następuje z końcem dnia, który odpowiada datą początkowemu dniowi tego terminu; - jeśli nie jest możliwe zastosowanie ww. reguły obliczania terminu oznaczonego w miesiącach ze względu na brak dnia odpowiadającej dacie początkowej miesiąca (np. 31 marca przy braku 31 kwietnia), to zakończenie terminu następuje z końcem ostatniego dnia danego miesiąca (np. 1-miesięczny termin zapoczątkowany w dniu 31 marca zakończy się w końcem dnia 30 kwietnia), wyjątek w regule obliczania zakończenia terminu, stanowi obliczanie wieku osoby fizycznej, w przypadku której upływ terminu (ukończenie lat życia) następuje z początkiem ostatniego dnia, czyli z rozpoczęciem dnia oznaczonego datą urodzin tej osoby (np. osoba urodzona w dniu 5 kwietnia ukończy kolejny rok życia po północy z 4 na 5 kwietnia każdego roku kalendarzowego), za dzień ustawowo wolny od pracy uznaje się: niedziele, 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. przesunięcie terminu na dzień następny po dniu wolnym od pracy dotyczy wyłącznie obliczania zakończenia terminu na wykonanie czynności. Terminy w toku postępowania o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, są terminami ciągłymi, co oznacza, iż oblicza się je jako kolejne dni kalendarzowe, kolejne miesiące lub lata. PROW 121/13/01 Strona 5 z 81

6 27. W razie uchybienia terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy ARiMR, na prośbę Wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli Wnioskodawca: 1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; 2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin; 3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa powyżej, jest niedopuszczalne. 28. Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat liczy się od dnia dokonania przez ARiMR płatności: ostatecznej, w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty kwalifikowalne stanowiące raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty ogólne i koszty kwalifikowalne inne niż raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu - w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu. 29. Numery telefonu i faksu należy podawać wraz z numerem kierunkowym. 30. Tekst opatrzony przypisem: niepotrzebne skreślić, po wydrukowaniu należy przekreślić odpowiednie zapisy dokumentu. 31. We wniosku występują następujące rodzaje sekcji/pól: [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA] część wniosku obowiązkowa do wypełnienia przez Wnioskodawcę poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola; [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] część wniosku należy wypełnić, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy; [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] - sekcja obowiązkowa do wypełnienia przez Wnioskodawcę poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola; [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] sekcję należy wypełnić, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy; [SEKCJA WYPEŁNIONA NA STAŁE] sekcja nie podlegająca modyfikacjom; [POLE(A) OBOWIĄZKOWE] pole(a) obowiązkowe do wypełnienia przez Wnioskodawcę poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola; [POLE(A) OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] - pole należy wypełnić, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy; [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] pole wypełniane przez pracownika ARiMR po wpłynięciu wniosku do Oddziału Regionalnego ARiMR lub BP ARiMR. [Pozycja wymagana] - Zgodnie z przepisem 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r., niewypełnienie pozycji skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej, z zastrzeżeniem 14 ust. 1a tego rozporządzenia. Wypełnienie polega na wpisaniu odpowiednich danych lub zaznaczeniu odpowiedniego pola. Strona 6 z 81 PROW 121/13/01

7 B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WNIOSKU Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny ARiMR/ Biuro Powiatowe ARiMR [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR]. Pole Data przyjęcia i podpis, wypełnia pracownik OR lub BP ARiMR. Znak sprawy [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] pole Znak sprawy wypełnia pracownik OR ARiMR. I. CZĘŚĆ OGÓLNA - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA]. Każdy Wnioskodawca wypełnia tę część wniosku, przy czym,: w ramach naboru przeprowadzanego w 2013 roku brak jest preferencji dla Wnioskodawców prowadzących w gospodarstwie produkcję mleka, w związku z czym w polu dotyczącym realizacji operacji w ramach priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (zwanego dalej priorytetem "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego"), w sekcji 1 zaznaczono na stałe NIE, jeśli wniosek nie jest składany przez osoby wspólnie wnioskujące, po zaznaczeniu pola NIE Sekcji 2 należy przejść do wypełniania części II Identyfikacja wnioskodawcy a pozostałe pola I. Część ogólna pozostawić niewypełnione. 1. Wniosek dotyczy realizacji operacji dotyczącej priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego", o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 [sekcja nie dotyczy naboru wniosków w 2013 roku] Ponieważ w sekcji 1 zaznaczono na stałe NIE, pola 1.1 oraz 1.2 należy pozostawić niewypełnione. 1.1 W związku z realizacją operacji zostanie rozwinięta produkcja mleka w gospodarstwie [pole nie dotyczy naboru wniosków w 2013 roku] 1.2. W związku z realizacją operacji nastąpi całkowita rezygnacja z produkcji mleka w gospodarstwie [pole nie dotyczy naboru wniosków w 2013 roku] 2. Wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W przypadku, gdy wniosek jest składany przez osoby wspólnie wnioskujące, należy zaznaczyć TAK. Jeśli wniosek nie jest składany przez osoby wspólnie wnioskujące, należy zaznaczyć pole NIE. Celem wprowadzenia możliwości wspólnego ubiegania się o przyznanie pomocy jest wsparcie przede wszystkim mniejszych gospodarstw, w których z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na zbyt mały areał gruntów rolnych, bądź określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie danej maszyny lub urządzenia wyłącznie na potrzeby jednego gospodarstwa. O pomoc mogą wspólnie ubiegać się osoby fizyczne, jeśli każda z nich spełnia warunki ubiegania się o przyznanie pomocy określone dla osób fizycznych oraz: planują one zakup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, o których mowa w opisie pkt 26 wniosku, a które będą stanowić przedmiot ich współwłasności, w celu używania tych maszyn lub urządzeń w posiadanych gospodarstwach, oraz jeżeli zawarły pomiędzy sobą, w formie pisemnej, umowę wspólnego używania, o której mowa w pkt. 17 w części II wniosku pt. Załączniki dotyczące prowadzonej działalności oraz operacji. Osoby takie określa się mianem osób wspólnie wnioskujących. W przypadku realizowania operacji przez osoby wspólnie wnioskujące, w trakcie oceny kryteriów wyboru operacji przyznaje się dodatkowe punkty, w zależności od średniej arytmetycznej wielkości ekonomicznej ich gospodarstw. Jeżeli Agencja nie przyzna pomocy choćby jednej z osób wspólnie wnioskujących, pomocy nie przyznaje się pozostałym osobom wspólnie wnioskującym. Jeśli w sekcji 2 zaznaczono NIE, pola należy pozostawić niewypełnione Liczba osób wspólnie wnioskujących: [POLE OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] Należy podać liczbę osób wspólnie wnioskujących. Liczba ta powinna być zgodna z danymi zawartymi w dołączonej do wniosku umowie zawartej pomiędzy osobami wspólnie wnioskującymi W skład grupy osób wspólnie wnioskujących wchodzą: [POLE OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] W poszczególnych polach tabeli należy podać imiona i nazwiska oraz numery identyfikacyjne w odniesieniu do osób, które wchodzą w skład grupy osób wspólnie wnioskujących. Dodatkowo, przy każdej z osób należy w kolumnie zakres prac (w %) wpisać zakres prac wykonywanych przez każdą z tych osób przy użyciu każdej z planowanych do zakupu maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej. Zakres ten musi wynikać z umowy wspólnego używania planowanych do zakupu maszyn i/lub urządzeń i uwzględniać zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób, Wielkość tę należy podać w procentach (%). Suma poszczególnych pól kolumny zakres prac (w %) dla poszczególnych maszyn (1,2,3...) musi wynieść 100 %. Należy mieć na uwadze, iż kwota pomocy przysługującej poszczególnym osobom wynikać będzie z zakresu prac wykonywanych przez każdą z tych osób przy użyciu PROW 121/13/01 Strona 7 z 81

8 maszyn lub urządzeń planowanych do zakupu na współwłasność z uwzględnieniem zasobów i potrzeb ich gospodarstw, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących limitu pomocy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Pomoc będzie przyznawana indywidualnie każdej z osób wspólnie wnioskujących a jej wysokość musi znajdować odzwierciedlenie w rzeczywistych potrzebach gospodarstwa oraz korespondować z posiadanymi zasobami. Dodatkowo, przy jednej z tych osób należy zaznaczyć, że jest osobą wiodącą. Osobą wiodącą jest ta osoba, która zgodnie z zawartą umową będzie wykorzystywała planowany do zakupu sprzęt w największym stopniu. Jeśli osoby te planują zakup kilku maszyn, przy czym określono dla nich różne wykorzystanie, osobą wiodącą jest ta osoba, która wykorzystywać będzie zakupywany sprzęt łącznie w największym stopniu, co należy określić na podstawie średniej arytmetycznej przyjętego zakresu prac poszczególnych maszyn w gospodarstwie każdej z tych osób. Na adres tej osoby będzie również wysyłana przez ARiMR korespondencja dotycząca wniosku, chyba że osoby wspólnie wnioskujące ustanowią pełnomocnika. Jeśli wykorzystanie sprzętu jest planowane w równym stopniu (nie można określić, który z wnioskodawców będzie korzystał ze wspólnie zakupionej maszyny w największym stopniu), osobą wiodącą jest osoba, która zadeklarowała we wniosku większą wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku bazowym. W przypadku, gdy przedmiotem zakupu będzie więcej niż jedna maszyna i/lub urządzenie, zaleca się, aby zachować tę samą kolejność ich wpisywania we wszystkich wypełnianych dokumentach aplikacyjnych, w tym w polach kolumny zakres prac (w %) dla poszczególnych maszyn (punkt 2.2 wniosku), zawieranej pomiędzy osobami wspólnie wnioskującymi umowie wspólnego używania (wzór dostępny na stronie internetowej ARiMR), w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz Planie Rozwoju Gospodarstwa (PRG) Dane pełnomocnika wnioskodawców (wypełniane, w przypadku gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, które ustanowiły jednego pełnomocnika) [POLE OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] Pole wypełniane, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące. Należy wypełnić, jeśli osoby wspólnie wnioskujące ustanowiły jednego, wspólnego pełnomocnika. Szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa zawarte są w informacji dotyczącej wypełniania punktu 9 wniosku. II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA] 3. Numer identyfikacyjny - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W polu 3.1 należy wpisać numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.). Jest to pozycja wymagana dla wszystkich Wnioskodawców w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy numer identyfikacyjny lub ma prawo do posługiwania się numerem małżonka albo współposiadacza. Zgodnie z przepisem 14 ust. 1 rozporządzenia, niewypełnienie pozycji 3.1 Numer identyfikacyjny w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy numer identyfikacyjny lub ma prawo do posługiwania się numerem małżonka albo współposiadacza, skutkuje nieprzyznaniem pomocy finansowej, bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków, z zastrzeżeniem przepisu 14 ust. 1a tego rozporządzenia. Pozycja wymagana, musi być bezwzględnie wypełniona odpowiednimi danymi. Należy pamiętać, że numer identyfikacyjny nadawany jest tylko jednej osobie w gospodarstwie. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest np. małżonek rolnika, któremu nadano numer identyfikacyjny, powinien on wpisać numer identyfikacyjny współmałżonka. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współposiadacz gospodarstwa rolnego, na które innemu ze współposiadaczy został przyznany numer identyfikacyjny, należy podać ten numer. W przypadku wspólników spółki cywilnej, w sekcji tej należy wpisać numer identyfikacyjny spółki cywilnej, tj. numer nadany spółce cywilnej w oparciu o nr REGON spółki. Dane osoby, której nadano numer identyfikacyjny, umieścić należy w części wniosku II.A. Wspólnik spółki cywilnej/ współposiadacz/ współmałżonek. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, każda z osób zobligowana jest wypełnić pole numer identyfikacyjny producenta (jeśli posiada). Jeśli chociaż jedna z osób wspólnie wnioskujących nie wypełni tego pola wniosku (a posiada taki numer), określonego jako pozycja wymagana, ARiMR nie przyzna pomocy finansowej żadnej z osób wspólnie wnioskujących, z zastrzeżeniem przepisu 14 ust. 1a tego rozporządzenia. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego pole sekcji należy pozostawić niewypełnione, a wraz z wnioskiem należy złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania 121, nie otrzymał wymaganego numeru. Pole 3.2. wypełnia pracownik ARiMR. 4. Forma prawna prowadzonej działalności - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Należy zaznaczyć jedno właściwe pole. Strona 8 z 81 PROW 121/13/01

9 W sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest np. spółka jawna, należy zaznaczyć pole 4.4. Spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W sytuacji, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej należy wypełnić część wniosku II.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/współposiadacza/ współmałżonka w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia części II.A wniosku zawarte są w dalszej części Instrukcji. Należy pamiętać, że w przypadku składania wniosku przez osoby wspólnie wnioskujące, o pomoc ubiegać się mogą wyłącznie osoby fizyczne. 5. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W zależności od statusu prawnego Wnioskodawcy należy wypełnić odpowiednie pola, zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym w dołączonych dokumentach. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, w pola 5.1, 5.8 i 5.10 należy wpisać dane dotyczące spółki, tj. numer NIP i REGON nadany spółce, natomiast dane każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku II.A. Wspólnik spółki cywilnej/współposiadacz/ współmałżonek. Kryteria dostępu dotyczące Wnioskodawcy muszą być spełnione przez każdego ze wspólników, chyba, że w rozporządzeniu określono inaczej. Ponadto, w części II.A. wniosku należy umieścić dane każdego ze współposiadaczy w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania. W przypadku ubiegania się pomoc przez wspólników spółki cywilnej, gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, musi stanowić wkład wniesiony do spółki. Pole 5.1. Nazwisko/Nazwa. W przypadku Osoby prawnej/ Spółki osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych w polu 5.1 należy wpisać pełną, oficjalną nazwę, pod jaką podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy został zarejestrowany. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w polach należy wpisać wyłącznie imię i nazwisko. Wspólnicy spółki cywilnej w polu 5.1 wpisują nazwiska wszystkich wspólników spółki, oraz nazwę spółki, o ile ją posiada. Dane te powinny być zgodnie z danymi zawartymi w Umowie spółki cywilnej. Dane dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku II.A. Wspólnik spółki cywilnej/współposiadacz/współmałżonek. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, każda z osób zobligowana jest wypełnić pola 5.1 i 5.2. Pole 5.4. Obywatelstwo, kod kraju - obywatele Polski jako kod kraju wpisują PL, natomiast Wnioskodawcy nie będący obywatelami Polski wpisują kod właściwy dla kraju, którego są obywatelami. Można wpisać albo obywatelstwo albo kod kraju. Uprawnieni do ubiegania się o pomoc w ramach działania 121 są jedynie obywatele państw członkowskich UE. Pole 5.9. Seria i numer dokumentu tożsamości - obywatele Polski, co do zasady wpisują serię i numer dowodu osobistego. Możliwość posłużenia się innym niż dowód osobisty dokumentem tożsamości, została przedstawiona w treści opisu załącznika nr 2 Dokument tożsamości (części VII. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:). W przypadku natomiast Wnioskodawców nieposiadających obywatelstwa polskiego należy wpisać numer karty pobytu, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju, którego obywatelstwo posiada dana osoba, który w danym kraju jest uznawany za dokument tożsamości. Pole 5.10 Numer NIP należy wypełnić, w przypadku gdy obowiązek podawania numeru NIP dotyczy Wnioskodawcy. Obowiązek podawania numeru NIP nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Art. 67 ust. 2 ww. ustawy określa, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 1, jest numer PESEL. 6. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w KRS lub zgodnie z umową spółki cywilnej/uchwałą wspólników spółki cywilnej - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] Jeżeli brakuje miejsca na wpisanie danych wszystkich osób reprezentujących Wnioskodawcę, należy podać je zgodnie ze sposobem postępowania określonym w część A. Zalecenia ogólne, punkt Adres zamieszkania Wnioskodawcy/ siedziba i adres - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Należy podać: adres zamieszkania, tj. adres, pod którym Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu - w przypadku osób fizycznych. Adres ten powinien być zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały, wskazanym w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt czasowy, wskazanym w zaświadczeniu z ewidencji ludności. PROW 121/13/01 Strona 9 z 81

10 W przypadku adresu zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, należy w polu Miejscowość podać dodatkowo nazwę kraju, adres siedziby w przypadku osób prawnych, spółek osobowych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, adres prowadzenia działalności w przypadku wspólników spółki cywilnej. 8. Adres do korespondencji - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż Adres zamieszkania /siedziba i adres. W przypadku adresu do korespondencji znajdującego się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, należy w polu Miejscowość podać dodatkowo nazwę kraju. Wszelka korespondencja związana z realizacją operacji będzie przesyłana wyłącznie na wskazany we wniosku adres do korespondencji. Jeśli Wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, nie należy wypełniać sekcji 8. Adres do korespondencji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, korespondencję wysyła się na adres pełnomocnika podany w sekcji 9. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy. 9. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] W sprawach związanych z uzyskaniem pomocy, realizacją operacji oraz jej rozliczeniem, w imieniu Wnioskodawcy może występować pełnomocnik, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści, w sposób nie budzący wątpliwości, rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Załączane do wniosku pełnomocnictwo, na którym własnoręczność podpisów została potwierdzona przez notariusza lub konsula, powinno być oryginałem lub kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika ARiMR. Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne z załączonym do wniosku pełnomocnictwem. W przypadku danych pełnomocnika obejmujących adres znajdujący się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, należy w polu Miejscowość podać dodatkowo nazwę kraju. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa Wnioskodawcy cała korespondencja będzie kierowana na adres ustanowionego pełnomocnika. 10. Dane osoby uprawnionej do kontaktu - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] Wskazanie przez Wnioskodawcę osoby uprawnionej do kontaktu w jego imieniu z ARiMR, w sprawach bieżących, dotyczących operacji, następuje poprzez wpisanie we wniosku danych identyfikujących tę osobę. Osoba uprawniona do kontaktu może w imieniu Wnioskodawcy kontaktować się z ARiMR w sprawach bieżących, dotyczących operacji, np. na jakim aktualnie etapie weryfikacji znajduje się wniosek. II.A. WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ/ WSPÓŁPOSIADACZ/ WSPÓŁMAŁŻONEK - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] Tę część wniosku należy wypełnić w przypadku, gdy: - numer identyfikacyjny wskazany we wniosku został nadany innej osobie niż Wnioskodawca, lub - operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania (w tym będącego przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej lub umownej wspólności majątkowej), również w przypadku, jeżeli w skład gospodarstwa wchodzą działki ewidencyjne będące przedmiotem współposiadania, co nie zawsze jest równoznaczne ze współposiadaniem gospodarstwa, lub -operacja realizowana jest przez wspólników spółki cywilnej, lub - Wnioskodawca jest w związku małżeńskim, niezależnie od tego, czy posługuje się numerem identyfikacyjnym współmałżonka i czy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania. W zależności od liczby wspólników spółki cywilnej/ współposiadaczy, dane każdego z nich należy odrębnie umieścić w Części II.A., powielonej odpowiednią liczbę razy oraz podpisanej w wyznaczonym do tego miejscu przez wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza/ współmałżonka lub osobę reprezentującą wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza lub pełnomocnika wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza/ współmałżonka. Jeśli wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, należy tę część wniosku wypełnić w odniesieniu do każdej z osób wspólnie wnioskujących (tj. każdy ze współposiadaczy, współmałżonków, itp. poszczególnych osób wspólnie wnioskujących jest zobowiązany wypełnić oddzielnie część wniosku II. A (jeśli dotyczy)), a na górze strony wniosku osoba wspólnie wnioskująca, której wypełnienie tej części wniosku dotyczyło, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz zaznacza, czy jest osobą wiodącą, zgodnie z tym, jak zaznaczono w tabeli 2.2. W skład grupy ( ). II.A.1. Numer identyfikacyjny - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W polu 1.1 należy wpisać numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2012 r. poz. 86). Ewidencja producentów prowadzona jest przez ARiMR. Należy pamiętać, że numer identyfikacyjny nadawany jest tylko jednej osobie w gospodarstwie. W przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa, będącego przedmiotem współposiadania (w tym jest przedmiotem małżeńskiej wspólności Strona 10 z 81 PROW 121/13/01

11 ustawowej), należy podać numer tej osoby, której za zgodą pozostałych współposiadaczy gospodarstwa został nadany numer. W przypadku, gdy numer identyfikacyjny związany z gospodarstwem został nadany innej osobie niż Wnioskodawca, należy podać numer osoby, której przyznano płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład danego gospodarstwa. W przypadku wspólników spółki cywilnej w sytuacji, gdy któryś ze wspólników spółki posiada swój własny numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności rolniczej poza przedmiotową spółką, należy go wpisać w pola sekcji. W przypadku wspólników spółki cywilnej nieposiadających własnego numeru identyfikacyjnego, należy wpisać numer nadany spółce, a w przypadku gdy spółka nie posiada własnego numeru identyfikacyjnego należy wpisać numer nadany temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę dotyczącą uzyskania ww. numeru Zalecane jest dokonanie stosownych poprawek w tym zakresie we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR. Identyfikacja współmałżonka Wnioskodawcy w części II.A. wniosku na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy w innych przypadkach, niż gdy gospodarstwo jest przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej, bądź gdy numer identyfikacyjny widniejący w pozycji 3.1 wniosku jest nadany małżonkowi Wnioskodawcy, usprawni proces zawierania umowy. Jeżeli Wnioskodawca jest w związku małżeńskim i nie została ustalona pomiędzy współmałżonkami rozdzielność majątkowa, na podpisanie Umowy musi stawić się współmałżonek w celu podpisania stosownych deklaracji i oświadczeń. W takiej sytuacji w miejscach wspólnik spółki cywilnej/ współposiadacz/ współmałżonek ** (niepotrzebne skreślić), należy dokonać skreślenia zarówno wspólnik spółki cywilnej jak i współposiadacz. Pole 1.2. wypełnia pracownik ARiMR. W polu 1.3. należy określić, czy podany numer jest numerem osoby, której dane zawiera część II.A., co do której wyrażono zgodę dotyczącą uzyskania numeru, zaznaczając odpowiednio TAK lub NIE. Uwaga: Można posługiwać się numerem identyfikacyjnym innej osoby, jeżeli wcześniej, przy nadawaniu numeru identyfikacyjnego tej osobie, wymagane było wyrażenie pisemnej zgody pozostałych współposiadaczy gospodarstwa itp. (i taką zgodę wyrażono) na nadanie tego numeru. Jeżeli zgoda nie była wyrażona lub Wnioskodawca tego nie pamięta, nie należy posługiwać się numerem małżonka/ współposiadacza/ wspólnika spółki cywilnej, tylko wystąpić o nadanie numeru (korektę, aktualizację danych). II.A.2. Forma prawna - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W zależności od statusu prawnego wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza należy zaznaczyć właściwe pole. II.A.3. Dane identyfikacyjne - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W zależności od statusu prawnego wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza/ współmałżonka należy wypełnić odpowiednie pola, zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonym w dołączonych dokumentach. Pole 3.10 Numer NIP należy wypełnić w przypadku gdy obowiązek podawania numeru NIP dotyczy Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Art. 67 ust. 2 ww. ustawy określa, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 1, jest numer PESEL. II.A.4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] W przypadku wspólników spółki cywilnej/ współposiadaczy będących osobami prawnymi lub spółką osobową, jeżeli zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców w KRS wyznaczone są osoby do reprezentowania, należy wpisać dane tych osób. II.A.5. Adres zamieszkania/ siedziba i adres - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W sekcji tej należy podać: - adres zamieszkania - w przypadku wspólnika spółki cywilnej, współposiadacza, lub współmałżonka będącego osobą fizyczną; - adres prowadzenia działalności w przypadku wspólnika spółki cywilnej lub współposiadacza będącego osobą prawną. II.A.6. Adres do korespondencji - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] Należy wypełnić w sytuacji, gdy adres do korespondencji różni się od adresu zamieszkania/ siedziby i adresu. II.A.7. Dane pełnomocnika wspólnika spółki cywilnej/współposiadacza/ współmałżonka - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] W sprawach związanych z kontaktami pomiędzy wspólnikiem spółki cywilnej/ współposiadaczem/ współmałżonkiem a Wnioskodawcą występującym o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 121 może występować pełnomocnik, któremu wspólnik spółki cywilnej, współposiadacz lub współmałżonek dał umocowanie. Część wniosku II.A. należy odrębnie podpisać. Podpis we właściwym do tego miejscu składa odpowiednio wspólnik spółki cywilnej/ współposiadacz/ współmałżonek lub osoba reprezentująca wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza lub pełnomocnik wspólnika spółki cywilnej/ współposiadacza/ współmałżonka. III. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA] PROW 121/13/01 Strona 11 z 81

12 W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, każda z nich wypełnia oddzielnie część wniosku. III. Charakterystyka prowadzonej działalności, przy czym pole 14.3 nie dotyczy osób wspólnie wnioskujących. 11. Charakterystyka nieruchomości, na której jest prowadzona działalność rolnicza [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W tej części należy określić, co stanowi gospodarstwo Wnioskodawcy na potrzeby planowanej operacji Gospodarstwo stanowi współwłasność (w tym jest przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej lub umownej wspólności majątkowej) lub jest przedmiotem współposiadania [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy zaznaczyć odpowiednie pole. W punkcie tym przez współposiadaczy należy rozumieć również wspólników spółki cywilnej. Jeśli w polu 11.1 zaznaczono TAK, dane każdego ze współposiadaczy (w tym małżonka) należy umieścić w części II.A Liczba współwłaścicieli lub współposiadaczy gospodarstwa [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy podać liczbę współwłaścicieli lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego, jeżeli w polu zaznaczono TAK. Liczba ta powinna być zgodna z danymi zawartymi w dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających tytuł prawny Wnioskodawcy do gospodarstwa rolnego oraz z uwzględnieniem stosunków majątkowych łączących małżonków. Dane każdego ze współposiadaczy gospodarstwa (poza danymi osoby wnioskującej), w tym współmałżonka, należy umieścić w części wniosku II.A. WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ/ WSPÓŁPOSIADACZ/ WSPÓŁMAŁŻONEK.. W przypadku wpisania przynajmniej 1 osoby w polu wymagana będzie również zgoda współposiadacza gospodarstwa na ubieganie się o przyznanie pomocy Załącznik nr 4 do wniosku. W polu nie należy uwzględniać Wnioskodawcy Liczba współposiadaczy w odniesieniu do działek ewidencyjnych, będących przedmiotem współposiadania, wchodzących w skład gospodarstwa Wnioskodawcy. W przypadku gdy realizacja operacji ma miejsce w gospodarstwie Wnioskodawcy, w skład którego wchodzą działki ewidencyjne, będące przedmiotem współposiadania, należy podać liczbę współposiadaczy mających prawo do takiej nieruchomości. W przypadku, gdy w skład gospodarstwa wchodzą działki objęte współposiadaniem, nie zawsze jest to jednoznaczne ze współposiadaniem gospodarstwa. W przypadku wpisania przynajmniej 1 osoby w polu 11.2 wymagana będzie również zgoda współposiadacza działki ewidencyjnej wchodzącej w skład gospodarstwa na ubieganie się o przyznanie pomocy Załącznik nr 5 do wniosku. Dane każdego ze współposiadaczy takich nieruchomości (poza danymi osoby wnioskującej), należy umieścić w części wniosku II.A. WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ/ WSPÓŁPOSIADACZ/ WSPÓŁMAŁŻONEK. 12. Główny kierunek produkcji - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] informacje podawane ze względu na prowadzony w tym zakresie monitoring. Należy zaznaczyć, w odpowiednim polu, tylko jeden dominujący kierunek produkcji, odpowiadający stanowi faktycznemu i planowanemu w gospodarstwie. Wnioskodawca, który prowadził wcześniej działalność rolniczą, powinien zaznaczyć zarówno pole dotyczące obecnego, jak i docelowego kierunku produkcji, zaś osoba rozpoczynająca działalność rolniczą zaznacza tylko kierunek docelowy. Definicje stanu obecnego i docelowego określone są w Instrukcji wypełniania Planu Rozwoju Gospodarstwa (PRG). W przypadku, gdy żaden kierunek produkcji nie przekracza 1/3 łącznej nadwyżki bezpośredniej wykazanej w Tabeli do wyliczania Wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego wyrażonej w ESU, Wnioskodawca zaznacza punkt produkcja mieszana. Na potrzeby monitoringu przyjęto, iż za ogrodnictwo uznaje się uprawę roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Do produkcji mięsnej (pastwiskowe utrzymywanie zwierząt) zaliczamy zwierzęta przebywające na pastwisku sezonowo lub całorocznie. W przypadku, gdy główny kierunek produkcji w gospodarstwie jest inny niż wymienione w punktach , należy zaznaczyć punkt Inne. 13. Charakterystyka gospodarstwa i wnioskodawcy [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W ramach niniejszego działania: działalnością rolniczą jest produkcja roślinna lub zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. prowadzenie działalności rolniczej oznacza w szczególności: zarządzanie ekonomiczne, planowanie produkcji, ponoszenie ryzyka ekonomicznego, inwestowanie, pozyskiwanie kredytów, czerpanie korzyści, zakupy i sprzedaż, wybór dostawców i odbiorców, wykonywanie czynności urzędowych, posiadanie nieruchomości, sprzętu, zwierząt Gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha UR [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy zaznaczyć odpowiednie pole poprzez wstawienie znaku X. Strona 12 z 81 PROW 121/13/01

13 Powierzchnia gospodarstwa (w ha UR) [POLE OBOWIĄZKOWE] W tym polu należy wpisać, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa (w ha). Za gospodarstwo uznaje się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha (zorganizowana całość, w skład której wchodzą grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Gospodarstwo rolne może składać się z nieruchomości stanowiących własność różnych podmiotów. Jeżeli nieruchomości te wchodzą w skład zorganizowanej całości służącej prowadzeniu działalności rolniczej, to Wnioskodawca powinien je wykazać we wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja, musi stanowić wkład wniesiony do spółki. Powierzchnia ta może zostać wyliczona w oparciu o wypełnioną tabelę w części III.A. wniosku (kolumna 10), zgodnie z zasadami jej wypełniania określonymi przy opisie części III.A wniosku, w tym w oparciu o Wniosek o przyznanie płatności za rok ( ) (bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych) z roku, w którym składany jest wniosek w ramach działania 121, lub w przypadku wniosków składanych w dniach 1 stycznia - 15 marca, z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w ramach działania Gospodarstwo Wnioskodawcy stanowią grunty rolne zadeklarowane we wniosku o płatności bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe z zastrzeżeniem tabeli III.A. - [POLE OBOWIĄZKOWE] W 2013 roku Wnioskodawca składa łączny wniosek o przyznanie płatności. W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o takie płatności (bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, itp.) i gospodarstwo Wnioskodawcy stanowią grunty uwzględnione we wniosku o przyznanie takich płatności, należy zaznaczyć pole TAK w polu , nawet jeśli poza działkami ewidencyjnymi zgłoszonymi do dopłat posiada inne grunty (np. działki zabudowane, przeznaczone na zalesienie, dokupione po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności), składające się na gospodarstwo Wnioskodawcy. Wówczas część III.A. Wnioskodawca może w określonych przypadkach wypełnić w ograniczonym zakresie. Przypadki te omówiono przy opisie części III.A. wniosku. Pole NIE należy zaznaczyć, gdy Wnioskodawca nie występuje o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych, lub gdy od złożenia wniosku o płatności bezpośrednie, Wnioskodawca przestał użytkować jakikolwiek grunt wykazany we wniosku obszarowym (np. wydzierżawił, sprzedał jedną lub więcej działek, itp.) Działy specjalne produkcji rolnej [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy zaznaczyć odpowiednie pole. Zakres produkcji (rodzaj i wielkość) będącej działami specjalnymi produkcji rolnej regulują przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego wyrażona w ESU - [POLE OBOWIĄZKOWE] Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego ma znaczenie ze względu na ocenę spełniania kryteriów dostępu do pomocy w tym działaniu, oraz określanie kolejności przysługiwania pomocy w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia w oparciu o tę wielkość w zależności od tego, czy operacja jest ukierunkowana na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie, czy też nie. Uwaga!: Gospodarstwo, którego dotyczy operacja, może otrzymać pomoc, jeżeli jego wielkość ekonomiczna wynosi minimum 4 ESU. Ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa dokonuje się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Formularz ten stanowi Załącznik nr 2 do wniosku (załącznik 8 w tabeli w części VII. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się). Uwaga! Wielkość tę należy podać wyliczając ją zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji ustalania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie współczynników standardowej nadwyżki bezpośredniej 2004 stanowiącej Załącznik 2 do Instrukcji wypełniania wniosku Wnioskodawcy przyznano premię w ramach PROW na lata w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - [POLE OBOWIĄZKOWE] Pole TAK należy zaznaczyć w przypadku, jeżeli Wnioskodawcy została wydana decyzja o przyznaniu premii Wnioskodawca przejął gospodarstwo od rolnika, któremu przyznano rentę strukturalną - [POLE OBOWIĄZKOWE] Pole TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy Wnioskodawca przejął gospodarstwo od rolnika, któremu została wydana decyzja o przyznaniu renty strukturalnej Wnioskodawca nie ukończył 40 roku życia - [POLE OBOWIĄZKOWE] Pole TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku Wnioskodawca nie ma ukończonego 40 roku życia. PROW 121/13/01 Strona 13 z 81

14 UWAGA: W przypadku, gdy Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie ma ukończonego 40 roku życia, może on ubiegać się o podwyższony poziom pomocy. W przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej, aby wnioskować o podwyższony poziom pomocy z tego tytułu, żaden ze wspólników w dniu składania wniosku nie może mieć ukończonego 40 roku życia Gospodarstwo, którego dotyczy operacja, jest gospodarstwem ekologicznym - [POLE OBOWIĄZKOWE] Pole TAK można zaznaczyć wyłącznie w przypadku, gdy gospodarstwo posiada wydany na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym certyfikat lub certyfikaty potwierdzające, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z , str z późn. zm.) W gospodarstwie planowane jest rozpoczęcie wytwarzania produktów ekologicznych - [POLE OBOWIĄZKOWE] Pole "TAK" można zaznaczyć, jeżeli w okresie objętym Planem Rozwoju Gospodarstwa planowane jest rozpoczęcie wytwarzania certyfikowanych produktów ekologicznych. 14. Kwalifikacje zawodowe [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Informacje szczegółowe dotyczące kwalifikacji zawodowych uznawanych w ramach działania Modernizacja zawarte są przy opisie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe pkt. 3 i 4 części VII. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:. Szczegółowy wykaz kierunków studiów rolniczych, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa określony w rozporządzeniu, stanowi natomiast Załącznik 3 do niniejszej Instrukcji Kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy posiadającego obywatelstwo polskie (dotyczy osób fizycznych) - [POLE OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] W przypadku, gdy gospodarstwo, którego dotyczy operacja, jest w posiadaniu kilku osób, kryteria dotyczące kwalifikacji zawodowych musi spełniać przynajmniej osoba ubiegająca się o pomoc. W przypadku wspólników spółki cywilnej kryterium kwalifikacji zawodowych powinno być spełnione przynajmniej przez jednego ze wspólników spółki cywilnej. Wniosek w punkcie 14.1 wypełnia się tylko w odniesieniu do wspólnika spółki cywilnej spełniającego powyższe kryterium. Wnioskodawca może otrzymać pomoc, jeżeli posiada kwalifikacje zawodowe określone w pkt (weryfikowane według stanu na dzień złożenia wniosku). Warunek dotyczący posiadania stosownych kwalifikacji zawodowych, w przypadku, gdy o przyznanie pomocy ubiega się beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , powinien być spełniony najpóźniej w terminie wyznaczonym w związku z przyznaniem pomocy na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego ww. Programem Kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy nieposiadającego obywatelstwa polskiego (dotyczy osób fizycznych) - [POLE OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez instytucję udzielającą pomocy w ramach analogicznego działania w kraju Wnioskodawcy, stwierdzające, że Wnioskodawca posiada kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej rolnikom w państwie, którego obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez EFRROW - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku wspólników spółki cywilnej nieposiadających obywatelstwa polskiego kryterium kwalifikacji zawodowych powinno być spełnione przynajmniej przez jednego ze wspólników spółki cywilnej. W takiej sytuacji we wniosku w punkcie 14.2 umieszcza się dane w odniesieniu do jednego ze wspólników spółki cywilnej spełniającego powyższe kryterium. Jeżeli jednym ze wspólników spółki cywilnej jest osoba prawna, to kwalifikacje zawodowe tej osoby są dokumentowane tak, jak przy osobach prawnych Kwalifikacje zawodowe osoby wchodzącej w skład organu osoby prawnej, do zakresu działania którego należy podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie lub osoby zatrudnionej do prowadzenia gospodarstwa [POLE OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu osoby prawnej/spółki osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, do zakresu działania którego należy podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym objętym pomocą lub osoba zatrudniona do prowadzenia takiego gospodarstwa, musi posiadać kwalifikacje zawodowe określone w pkt III. A. INFORMACJA O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA, KTÓREGO DOTYCZY OPERACJA OBJĘTA WNIOSKIEM - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA] Zgodnie z przepisami rozporządzenia o pomoc można ubiegać się, jeżeli jest się posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (zob. pkt Powierzchnia gospodarstwa (w ha UR) Instrukcji) Wnioskodawca, zgodnie z definicją gospodarstwa przyjętą w rozporządzeniu, zobowiązany jest na potrzeby Strona 14 z 81 PROW 121/13/01

15 działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych uwzględniać wszystkie funkcjonalnie powiązane składniki gospodarstwa, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, w tym grunty rolne. Gospodarstwo rolne to także nieruchomości służące do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wnioskodawca może też w ramach posiadanego gospodarstwa uwzględniać nieruchomości rolne użytkowane w oparciu o umowy ustne, jeśli nie może przedstawić do nich stosownych tytułów prawnych, pod warunkiem, że Wnioskodawcy przyznano do nich płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 121, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wypełniając formularz III.A. należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie informacje zawrzeć w odpowiednich rubrykach. A. Tabelę III.A. wypełnia się w pełnym zakresie (w całości) (tj. wpisując wszystkie działki ewidencyjne składające się na gospodarstwo Wnioskodawcy, bez względu na sposób ich wykorzystywania) w przypadku, gdy: Wnioskodawca zaznaczył NIE w polu , tj., gdy Wnioskodawca nie występuje o płatności bezpośrednie lub Wnioskodawca występuje o płatności bezpośrednie, ale od dnia złożenia Wniosku o przyznanie płatności na rok ( ) (tzw. obszarowego ) przestał użytkować jakikolwiek grunt zgłoszony we wniosku o te płatności, lub Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą na gruntach rolnych będących przedmiotem posiadania lub współposiadania zależnego np. w oparciu o pisemną lub ustną umowę użyczenia, dzierżawy itp., niezależnie od tego czy występuje o płatności bezpośrednie czy też nie, oraz czy jest to umowa długo- czy krótkoterminowa (np. w przypadku, gdy jedna z działek ewidencyjnych wchodząca w skład gospodarstwa jest dzierżawiona). Wnioskodawca uwzględnia w tabeli (podając elektroniczny numer księgi wieczystej), nieruchomość będącą przedmiotem posiadania samoistnego, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz 1361, z późn. zm.). W takim przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania dokumentu albo dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, w odniesieniu do danej nieruchomości. B. Tabelę III.A. można wypełnić we wskazanym poniżej (ograniczonym) zakresie, tylko w przypadkach, gdy Wnioskodawca zaznaczył TAK w polu , (tj. Wnioskodawca ubiega się o płatności bezpośrednie, nie zaprzestał użytkować żadnego z użytków rolnych w obrębie zgłoszonych we wniosku obszarowym działek ewidencyjnych, nie wykazuje we wniosku elektronicznych numerów ksiąg wieczystych oraz w skład jego gospodarstwa wchodzą tylko działki będące w posiadaniu samoistnym. Wówczas Wnioskodawca może nie wypełniać poszczególnych wierszy tabeli, a w przypadku gdy, dodatkowo: w ramach posiadanego gospodarstwa, poza działkami ewidencyjnymi zadeklarowanymi we wniosku o płatności bezpośrednie, Wnioskodawca posiada dodatkowo inne działki (np. działki zabudowane lub działkę zakupioną po dniu złożenia ostatniego wniosku o płatności bezpośrednie, działką przewidywaną do zalesienia za dwa lata, itp.) nie zgłoszone do płatności bezpośrednich - należy wpisać tylko te działki; realizowana operacja będzie trwale związana z nieruchomością - należy wpisać tylko taką działkę (takie działki), przy czym każdorazowo należy dodatkowo wpisać sumę w kolumnach 9, 10, 11 tabeli, bazując na danych zawartych we wniosku obszarowym (mając na uwadze, aby nie uwzględniać dwukrotnie powierzchni działki wpisanej do tabeli III.A.). Niezależnie od powyższych wyjaśnień, zaleca się jednak, aby tabela III.A. była wypełniana przez wszystkich Wnioskodawców w pełnym zakresie. Niewypełnienie tabeli w pełnym zakresie (w całości) w ww. przypadku B, nie będzie skutkowało wezwaniem do poprawy wniosku w tym zakresie. Do wypełnienia tabeli w części III.A wniosku o przyznanie pomocy w ramach dz. 121 niezbędne są dokumenty odzwierciedlające stan prawny posiadanych gruntów rolnych. Dokumentem pomocniczym, nie potwierdzającym jednakże tytułu prawnego do wykazywanych nieruchomości, może być wypis z ewidencji gruntów i budynków wydawany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rodzaje dokumentów świadczące o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wnioskodawca, opisane są w części VII wniosku przy punkcie 10. Dokument albo dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja. Wypełniając tabelę IIIA. należy mieć na uwadze poniżej przedstawione wskazówki, odnośnie możliwego przyporządkowania pól pomiędzy tabelą IIIA a wnioskiem o przyznanie płatności na rok ( ): Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja Część III.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa ( ) Kolumna 9 Powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej Wniosek o przyznanie płatności na rok ( ) Część VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych Część VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych Część VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wniosku/ Kolumna pt.: Dane według ewidencji gruntów i budynków / Kolumna 9 Powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej Kolumna 10 Powierzchnia użytków rolnych Część VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wniosku/ Kolumna pt.: PROW 121/13/01 Strona 15 z 81

16 Powierzchnia gruntów rolnych na działce ewidencyjnej / Kolumna 10 Ogółem Kolumna 10 Wniosku o przyznanie płatności na rok ( ) zawiera powierzchnię posiadanych przez rolnika gruntów rolnych ogółem na danej działce ewidencyjnej. Kolumna 11 Powierzchnia użytków rolnych wg rzeczywistego użytkowania Część VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych/ Kolumna 5 Powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej Kolumny od 2 do 4 należy określić położenie działki ewidencyjnej wykazując nazwę województwa, powiatu i gminy, w których znajduje się dana działka ewidencyjna. Jeżeli w kolejnych wierszach tej samej kolumny konieczne byłoby wpisywanie tej samej nazwy, można zastąpić wielokrotne powtarzanie tego samego zapisu poprzez wpisanie jw.. Kolumny od 5 do 8 należy wpisać dane zgodne z wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Dla każdej działki ewidencyjnej należy wpisać nazwę obrębu ewidencyjnego, jego numer oraz numer arkusza mapy i numer działki ewidencyjnej. W kolumnach od 5 do 7 można zastąpić wielokrotne powtarzanie tego samego zapisu poprzez wpisanie jw. Kolumna 9 - należy wpisać powierzchnię działki ewidencyjnej wyrażoną w m 2 tj. do czterech miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Wnioskodawca poda powierzchnię z jednym miejscem po przecinku, będzie to równoznaczne z dopisaniem w kolejnych miejscach po przecinku cyfr 0, np. zapis 1,2 ha będzie identyfikowany jako 1,2000 ha. Kolumna 10 - na podstawie wypisu z rejestru gruntów należy wpisać, jaką powierzchnię działki ewidencyjnej stanowią użytki rolne, wyrażoną w m 2 tj. do czterech miejsc po przecinku. Przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592, z późn. zm.). Na podstawie zsumowanych danych dot. powierzchni gruntów rolnych, zawartych w kolumnie 10 w części III A. Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja, dokonuje się obliczeń dot. możliwej do przyznania Wnioskodawcy intensywności pomocy ze względu na położenie gospodarstwa, tzn. czy co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych położonych jest na terenach objętych zwiększonym o 10% poziomem pomocy (np. ONW, Natura 2000). Do wyliczeń będą uwzględniane wszystkie użytki rolne położone na tych obszarach wchodzące w skład gospodarstwa Wnioskodawcy. Kolumna 11 - należy wpisać powierzchnię użytków rolnych według rzeczywistego stanu użytkowania. Uwaga: Nie należy podawać powierzchni działek ewidencyjnych w rozbiciu na klasy bonitacyjne gruntu. Jedną działkę należy wpisać w jednym wierszu. Kolumna 11 Powierzchnia użytków rolnych wg rzeczywistego użytkowania powinna zawierać dane w zakresie powierzchni działki/ek rolnej/ych w granicach działki ewidencyjnej, na której położona/e jest/są dana/e działka/ki rolna/e (Kolumna 5 Wniosku o przyznanie płatności na rok ( )). Powierzchnia działek rolnych w granicach danej działki ewidencyjnej nie może przekroczyć powierzchni ogółem gruntów rolnych na tej działce ewidencyjnej (wskazanej w kolumnie 10, w Części VII Wniosku o przyznanie płatności za rok ( ), a tym samym w Kolumnie 10 Powierzchnia użytków rolnych części III.A. Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja. Dane w tym zakresie posłużą do wypełniania Planu Rozwoju Gospodarstwa oraz Tabeli Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004). Kolumna 12 w odniesieniu do danej działki należy wpisać informacje dotyczące: 1) elektronicznego numeru księgi wieczystej dotyczącej danej działki - w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz 1361, z późn. zm.). W takim przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania dokumentu albo dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, w odniesieniu do danej nieruchomości. 2) gruntów będących w posiadaniu zależnym. Należy stosować skróty, np. DD dzierżawa/użyczenie długoterminowe, DK dzierżawa/użyczenie krótkoterminowe, DU - dzierżawa w oparciu o umowę ustną; 3) realizowanej operacji, jeżeli będzie ona trwale związana z gruntem, np. jeżeli operacja dotyczy założenia plantacji wieloletnich, zakładania systemów nawadniających lub związana jest z budową/modernizacją budynków i budowli; 4) położenia na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); 5) obszarów chronionych. Przykładowo, jeżeli część działki położona jest na obszarze szczególnie narażonym (OSN) w kolumnie dotyczącej tej działki należy wpisać OSN. Podobnie należy postępować, jeżeli działka lub jej część położona jest na obszarze objętym siecią NATURA 2000 lub innymi formami ochrony (park narodowy, rezerwat, obszar chronionego krajobrazu itd.); 6) istniejących plantacji wieloletnich lub użytków trwałych; 7) lokalizacji budynków i budowli wykorzystywanych rolniczo; 8) nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi. Strona 16 z 81 PROW 121/13/01

17 W kolumnie tej Wnioskodawca może wpisać istotne jego zdaniem informacje, mające wpływ na użytkowanie gruntów, np. działka została zakupiona po złożeniu ostatniego wniosku o płatności bezpośrednie, działka przewidywana do zalesienia za dwa lata, itp. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada danych dotyczących arkusza mapy, kolumna nr 7 może pozostać niewypełniona. Uwaga!: Należy podawać informacje w formie możliwie najbardziej syntetycznej, ale przejrzystej, zwięźle określającej daną sytuację. Wystarczą wpisy hasłowe np.: Ad 1) WNM7/ /9 Ad 2) DD, Ad. 3) budowa obory, zakładanie plantacji wieloletniej (cz. zakładanie plantacji wieloletniej jeżeli plantacja będzie zakładana na części działki), Ad. 4) ONW, cz. ONW, Ad. 5) OSN, NATURA 2000, park narodowy, Ad. 6) pastwisko, łąka, las, sad (cz. sad - jeżeli plantacja wieloletnia zajmuje tylko część działki), Ad. 7) działka siedliskowa przez taki zapis będzie rozumiane, że na danej działce znajdują się budynki i budowle, jeżeli budynki położone są na kilku działkach należy odpowiednio wpisać np. magazyn środków ochrony roślin, budynek inwentarski chlewnia, budynek mieszkalny oraz garaże dla maszyn rolniczych, itp. Ad.8) osady ściekowe. Jeżeli obszar działki objęty jest kilkoma różnymi ww. obszarami, należy wymienić je po przecinku. IVa. OPIS OPERACJI - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA] 15. Planowany termin zakończenia etapu (miesiąc/rok) [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Należy podać planowany termin zakończenia operacji lub jej etapów w układzie miesiąc/rok. Rozpoczęcie realizacji operacji może nastąpić od dnia zawarcia z ARiMR umowy przyznania pomocy. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy (nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek składają osoby wspólnie wnioskujące), lecz nie wcześniej niż w dniu podania przez Prezesa ARiMR informacji o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu podania tej informacji. Koszty te jednak ponoszone są na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku odmowy przyznania pomocy Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów. Gdy o pomoc ubiegają się osoby wspólnie wnioskujące, w przypadku przyznania pomocy osobom wspólnie wnioskującym, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty zakupu nowych maszyn lub urządzeń, poniesione przez Wnioskodawcę od dnia zawarcia umowy z ARiMR, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowofinansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu. Terminy zakończenia realizacji każdego z etapów powinny być różne, przy czym termin zakończenia etapu wcześniejszego nie może być późniejszy niż termin zakończenia etapu kolejnego. W trakcie realizacji operacji dopuszcza się możliwość rozpoczęcia realizacji kolejnego etapu przed zakończeniem poprzedniego, przy czym rozliczenie zrealizowanych w danym etapie zadań nastąpi zgodnie z przyjętą w zestawieniu rzeczowo-finansowym kolejnością ich realizacji. Operacja obejmująca wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu może być realizowana maksymalnie w 2 etapach. Uwaga!: Osoby wspólnie wnioskujące mogą realizować operację maksymalnie w 2 etapach. Operacja obejmująca wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu może być realizowana maksymalnie w 10 etapach z zastrzeżeniem, że w jednym roku kalendarzowym beneficjent może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o płatność. Ustalając termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny ARiMR na rozpatrzenie wniosku tj. 4 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy oraz czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp. a także fakt, iż planowany okres realizacji całej operacji nie może być dłuższy niż: - 24 miesiące od planowanej daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie (nie później niż do 30 czerwca 2015 roku); - 36 miesięcy od planowanej daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach (nie później niż do 30 czerwca 2015 roku); PROW 121/13/01 Strona 17 z 81

18 - 60 miesięcy od planowanej daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku realizacji w ramach operacji inwestycji polegających na nabyciu przedmiotu umowy poprzez leasing (nie później niż do 30 czerwca 2015 roku). Uwaga: Zakończenie realizacji operacji, w każdym z wymienionych powyżej przypadków, musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. W przypadku naboru przeprowadzanego w 2013 roku, w praktyce możliwe będzie zaplanowanie maksymalnie 4-5 etapów dla operacji polegających na nabyciu przedmiotu umowy poprzez leasing. Jeżeli operacja realizowana jest w ramach jednego etapu, pola należy pozostawić niewypełnione. 16. Typ reorganizacji produkcji - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA, O ILE DOTYCZY] informacje należy podać ze względu na prowadzony w tym zakresie monitoring. W punkcie tym należy określić, czy planowana do realizacji operacja zakłada podjęcie nowego kierunku produkcji lub wprowadzenia nowej technologii produkcji. Punkt Operacja jest związana z wprowadzeniem nowych produktów należy zaznaczyć w sytuacji, gdy operacja dotyczy podjęcia nowego kierunku produkcji/uruchomienia produkcji nowego produktu. Wprowadzenie nowego produktu oznacza wprowadzenie na rynek przez dane gospodarstwo nowego towaru, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. Wprowadzenie nowego produktu ma miejsce wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek, przy czym ów produkt jest nowy przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je gospodarstwa. Oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości produktu w stosunku do produktów i procesów dotychczas istniejących - wprowadzenie zmian o charakterze czysto estetycznym, czy zmian dotyczących wyłącznie wyglądu wyrobu, jak również mniejszych zmian technicznych nie wpływających na osiągi, właściwości, koszty lub też na zużycie materiałów, energii i komponentów, nie jest uważane za wprowadzenie nowego produktu. Punkt Operacja jest związana z wprowadzeniem nowych technik (w tym technologii), należy zaznaczyć w sytuacji, gdy operacja dotyczy zarówno nowej technologii zastosowanej w instalacji, jak i nowatorskiego rozwiązania dotyczącego zaprojektowania, wybudowania, eksploatacji lub likwidacji instalacji. Wprowadzenie nowej techniki oznacza wprowadzenie do praktyki nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji. Ma miejsce wtedy, gdy nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów proces jest nowy przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je gospodarstwa. Oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości procesu w stosunku do procesów dotychczas istniejących. Wprowadzenie mniejszych technicznych modyfikacji procesów, nie wpływających na osiągi, właściwości, koszty lub też na zużycie materiałów, energii i komponentów nie jest więc traktowane jako wprowadzenie nowej techniki. W przypadku, gdy operacja dotyczy podjęcia nowego kierunku produkcji bądź zmiany dotychczasowej technologii produkcji, należy zaznaczyć zarówno punkt Operacja jest związana z wprowadzeniem nowych produktów, jak i punkt Operacja związana z wprowadzeniem nowych technik (w tym technologii). W sytuacji, gdy operacja nie dotyczy podjęcia nowego kierunku produkcji lub zmiany dotychczasowej technologii produkcji, pola sekcji należy pozostawić niewypełnione. IVb. OPIS OPERACJI - [CZĘŚĆ WNIOSKU OBOWIĄZKOWA] 17. Planowane cele operacji [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] W punkcie tym należy określić cel (cele) operacji, jaki (jakie) stawia sobie Wnioskodawca, w tym każda z osób fizycznych wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy, przystępując do realizacji operacji. Cel operacji powinien być spójny z celami działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz być adekwatny do zakresu i rodzaju planowanej do zrealizowania operacji. W przypadku osób wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy, każdy z Wnioskodawców może indywidualnie określić cel realizowanej wspólnie operacji, biorąc pod uwagę, że realizacja danej operacji u każdego z rolników w prowadzonych przez nich odrębnie gospodarstwach, może służyć zaspokojeniu różnych potrzeb tych gospodarstw ze względu na np. rodzaj i specyfikę prowadzonej działalności rolniczej/produkcji, jak również ich indywidualne potrzeby, a także ze względu na zobowiązanie, dotyczące każdego rolnika, do osiągnięcia i zachowania celu operacji. Cel ten może być również tożsamy w odniesieniu do każdej z osób wspólnie wnioskujących, o ile spełniać będzie wymagania określone powyżej. UWAGA: W przypadku pozytywnej oceny wniosku o przyznanie pomocy, dane zawarte w punkcie 17. Planowane cele operacji, będą przeniesione do zawieranej z Wnioskodawcą umowy przyznania pomocy. Umowa może być zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji. Osiągnięcie celu operacji stanowi jeden z warunków wypłaty pomocy. Jednocześnie umowa ta zawierać będzie zobowiązanie Beneficjenta do zachowania tego celu przez okres 5 lat liczonych od dnia przyznania Beneficjentowi pomocy. Nie należy przepisywać celów Programu dla działania 121 określonych w sekcji 18. Przykłady prawidłowego wskazania planowanego celu operacji: Modernizacja parku maszynowego w celu efektywniejszego wykonywania prac w gospodarstwie oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Poprawa jakości pozyskiwanego mleka. Strona 18 z 81 PROW 121/13/01

19 Poprawa warunków higieny produkcji poprzez modernizację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zlokalizowanego w budynku obory dla krów mlecznych oraz zakup nowych urządzeń do pozyskiwania i schładzania mleka. Poprawa warunków utrzymania zwierząt. Poprawa organizacji pracy oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Wzrost dochodu rolniczego. Wzrost dochodu rolniczego w związku z zakupem 10 ha użytków rolnych - cel wpisywany szczególnie w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykazuje wzrost GVA uzyskiwany w wyniku powiększenia gospodarstwa. Powiększenie gospodarstwa musi nastąpić do dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność. Prosimy starać się nie dopuszczać do sytuacji, w której w celu operacji zawarty byłby zakres rzeczowy operacji. Cel operacji przenoszony jest do umowy przyznania pomocy. Aneksowanie umowy w zakresie zmiany celu operacji jest niedopuszczalne. Również w przypadku konieczności wprowadzenia przez Wnioskodawcę zmian we wniosku o przyznanie pomocy w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, zmiana ta nie może spowodować zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy. UWAGA: Zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) proste inwestycje odtworzeniowe nie są kwalifikującymi się wydatkami (zob. też pkt 26.1 niniejszej Instrukcji). Można uznać, iż operacja nie ma charakteru prostej inwestycji odtworzeniowej, jeżeli jej realizacja w gospodarstwie wpisuje się przynajmniej w jeden z poniższych warunków: - wprowadzenie nowych technologii produkcji, - poprawę jakości produkcji, - różnicowanie działalności rolniczej, - modernizację technicznej infrastruktury produkcyjnej, - dostosowanie profilu, skali i jakości produkcji do potrzeb rynku, - poprawę bezpieczeństwa żywności, - zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, - zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi higieny produkcji, - zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi warunków utrzymania zwierząt, - poprawę bezpieczeństwa produkcji. 18. Zgodność operacji z celami Programu określonymi dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"- [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Należy zaznaczyć tylko jeden cel główny (obowiązkowo) oraz dowolną ilość celów dodatkowych (nieobowiązkowo). Uwaga: w przypadku, gdy Wnioskodawca jako cel główny operacji wskaże jeden z celów określonych w punktach od do lub 18.1,4b. lub 18.3, której realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa poprzez osiągnięcie wzrostu wartości dodanej brutto o co najmniej 10%, wówczas w Planie Rozwoju Gospodarstwa (PRG) należy dokonać kalkulacji nadwyżek bezpośrednich, zgodnie z Instrukcją wypełniania PRG stanowiącą załącznik nr 1 do Instrukcji. 19. Lokalizacja operacji (miejsce realizacji inwestycji) [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Należy wpisać dane dotyczące miejsca realizacji operacji. W polu 19.4 Ulica/oznaczenie działki należy wpisać nazwę ulicy (o ile operacja realizowana jest na nieruchomości oznaczonej nazwą ulicy) lub numer/numery działek ewidencyjnych wraz z numerem/numerami obrębu ewidencyjnego, na których realizowana będzie operacja. W przypadku wpisywania Nr działki należy jednoznacznie określić, co oznacza dany numer tj. np. zastosować zapis Nr działki/ek ( ). W sytuacji, gdy Wnioskodawca wpisuje numer/y działki/ek, nie należy jednocześnie wpisywać numeru domu. Bardzo ważne jest poprawne określenie lokalizacji operacji, a tym samym miejsca złożenia wniosku, gdyż zgodnie z przepisami rozporządzenia w odniesieniu do wniosków, które zostały złożone w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do oddziału regionalnego ARiMR, który nie jest właściwy, po przekazaniu ich do właściwego oddziału, pomoc będzie przysługiwała w ich przypadku w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, ale po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których już ustalono kolejność w tym oddziale. UWAGA: Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru przeprowadzanego w dniach r. mogą składać Wnioskodawcy realizujący inwestycje na terenie woj. lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji: - jeżeli w zakres planowanej operacji wchodzi inwestycja trwale związana z gruntem (np. modernizacja budynku, założenie sadu, plantacji wieloletniej lub budowa silosu), to lokalizacja operacji powinna wskazywać położenie i numer działki, na której dana operacja będzie realizowana, niezależnie od tego, czy w ramach operacji będą PROW 121/13/01 Strona 19 z 81

20 kupowane również maszyny i urządzenia. W takiej sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada grunty w różnych województwach, a zakres operacji obejmuje zadanie związane trwale z gruntem realizowane na terenie jednego z województw, a dodatkowo zakupuje maszyny rolnicze wykorzystywane lub garażowane na terenie innego województwa, wniosek należy złożyć w oddziale właściwym ze względu na inwestycję trwale związaną z gruntem; - w przypadku, gdy w ramach jednego gospodarstwa rolnego operacja trwale związana z gruntem położona jest na terenie dwóch województw (np. założenie plantacji wieloletniej, modernizacja dwóch budynków związanych z produkcją rolną), wniosek należy złożyć w jednym z właściwych terytorialnie oddziałów regionalnych ; - w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycje niezwiązane trwale z gruntem (wyłącznie zakup maszyn, urządzeń np. ciągnika rolniczego, kombajnu etc.), a grunty wchodzące w skład gospodarstwa położone są na terenie kilku województw, miejsce lokalizacji operacji wskazuje się biorąc pod uwagę miejsce faktycznego użytkowania tych maszyn lub urządzeń. Jednakże w przypadku, gdy operacja związana jest z konkretną częścią gospodarstwa, miejscem lokalizacji operacji będzie to województwo, w którym położona jest dana część gospodarstwa. Jeżeli ruchomości, które Wnioskodawca planuje zakupić, wykorzystywane będą na terenie tych części gospodarstwa, które znajdują się na terenie kilku województw, Wnioskodawca podejmuje decyzję, w którym OR ARiMR składa wniosek, określając to w polu 19. Lokalizacja operacji. Zalecane jest jednakże, aby w takich przypadkach miejscem lokalizacji operacji było to województwo, w którym położona jest największa część gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa. Jeżeli ruchomości, które Wnioskodawca planuje zakupić, wykorzystywane będą wyłącznie na terenie tych części gospodarstwa, które znajdują się poza terenem województw, w których ogłoszono nabór wniosków w 2013 roku w ramach działania 121, w takim przypadku pomoc nie zostanie przyznana. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać Wnioskodawcy realizujący inwestycje na terenie woj. lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku, gdy w ramach jednej operacji wsparcie dotyczy kilku lokalizacji np. montaż silosów na dwóch działkach ewidencyjnych położonych w różnych gminach, należy wskazać wszystkie lokalizacje na dodatkowych kartkach (kopie stron wniosku) z adnotacją w formularzu, że dana rubryka została dołączona. W przypadku operacji, w których lokalizacje inwestycji będą znajdować się w odrębnych województwach, na formularzu wniosku należy wskazać lokalizację w tym województwie, w którym zostanie złożony wniosek, natomiast pozostałe lokalizacje operacji należy wskazać zgodnie ze sposobem opisanym w poprzednim zdaniu. Można również powielić za pomocą opcji formularza Excel kolejne wiersze wniosku i utworzyć dodatkową sekcję Lokalizacja operacji. W przypadku osób wspólnie wnioskujących, wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym, jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. W przypadku naboru wniosków w 2013 roku pomoc finansowa może być przyznana jedynie w odniesieniu do tych gospodarstw rolnych objętych wnioskiem składanym przez osoby wspólnie wnioskujące, gdzie większa część ich gospodarstw położona jest na terenie województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Szczegółowe dane dotyczące działek ewidencyjnych, na których będzie realizowana operacja trwale związana z nieruchomością, należy umieścić w formularzu III.A. 20. Obszar, na którym operacja będzie realizowana [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] Za operację realizowaną na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych, uważa się: operację obejmującą wyłącznie budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli lub wyposażenie budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, lub wyposażenie pastwisk, zakładanie, wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich położonych na tych obszarach, lub operację realizowaną w gospodarstwie, w którym co najmniej 50% użytków rolnych położonych jest na tych obszarach. Można zaznaczyć, iż realizacja operacji ma miejsce na obszarze NATURA 2000 lub związanym z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, jeżeli obszar ten jest objęty siecią NATURA 2000 albo jest określony jako związany z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy Operacja realizowana na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) [POLE OBOWIĄZKOWE] W sytuacji, gdy operacja realizowana jest na obszarach innych, niż określone w punktach , należy zaznaczyć pole nie dotyczy. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U Nr 40 poz. 329, z późn. zm.) Operacja realizowana na obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 [POLE OBOWIĄZKOWE] Pole TAK należy zaznaczyć w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy gospodarstwo, w którym jest realizowana operacja, położone jest na obszarze objętym siecią NATURA Obszary Natura 2000 oraz zasady ich ochrony określone są w nw. aktach prawnych: Strona 20 z 81 PROW 121/13/01

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo