1 Opis badań. 2 Charakterystyka firm biorących udział w badaniu. Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Opis badań. 2 Charakterystyka firm biorących udział w badaniu. Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR"

Transkrypt

1 Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR Poznanie opinii przedsiębiorców na temat skali i form korupcji w sektorze ochrony środowiska RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH 1 Opis badań 1.1 Cele badań Poznanie opinii przedsiębiorców na temat skali i form korupcji w sektorze ochrony środowiska Opisanie sytuacji korupcyjnych, z jakimi zetknęli się przedsiębiorcy w trakcie przygotowania swojej inwestycji lub uzyskiwania bieŝących zezwoleń Skatalogowanie mechanizmów prawnych i proceduralnych, które, według przedsiębiorców, umoŝliwiają stawianie propozycji korupcyjnych Stwierdzenie, na ile, wedle doświadczenia badanych, skorumpowane są ekologiczne organizacje pozarządowe - zjawisko tzw. "ekoharaczy" Poszukiwanie przyczyn korupcji w sektorze ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorcy 1.2 Metoda badań Wywiady telefoniczne (CATI) realizowane z osobami reprezentującymi firmy z obszaru całego kraju, na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez BBS Obserwator, przy współudziale Zleceniodawcy. 1.3 Opis próby Respondentami byli: właściciele firm, członkowie zarządu lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń oraz decyzji środowiskowych Osoby te pochodziły z firm, które zobowiązane są do uzyskiwania: decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń wodno-prawnych, koncesji na eksploatację kopalin, pozwoleń w gospodarce odpadami, itp. Przeprowadzono 302 wywiady: w firmach liczących od 500 do 1000 pracowników 142 wywiady w firmach od 251 do wywiadów w firmach od 51 do wywiadów Badania zrealizowano w dniach od 21 do 29 lipca. 2 Charakterystyka firm biorących udział w badaniu Firmy biorące udział w badaniu zostały podzielone na 3 kategorie: DuŜe firmy ( pracowników) Średnie firmy ( pracowników) Małe firmy ( pracowników) DuŜe firmy Średnie firmy Małe firmy

2 N % N % N % Wywiad zrealizowany ,3% ,8% 51 11,4% Odmowa respondenta ,0% 90 26,2% 81 18,1% Nie ma konieczności 53 14,7% ,0% ,5% załatwiania decyzji środowiskowych Łącznie wywiady rozpoczęte ,0% ,0% ,0% Jak wynika z badań 70% małych firm nie ma konieczności załatwiania decyzji środowiskowych, w średnich firmach jest to 42%, a wśród duŝych firm odsetek ten zmniejsza się znacznie - do niecałych 15%. 3 Główne wnioski z badań Ponad połowa badanych firm w ciągu ostatnich pięciu lat realizowała inwestycje budowlane (52%), zaś 1/3 proekologiczne (31%). W związku z tym załatwiane były równieŝ pozwolenia na budowę (61%) oraz raporty / decyzje środowiskowe (58%). Badane firmy miały więc styczność z sektorem ochrony środowiska. 80% respondentów nie natknęło się na Ŝadne przeszkody związane z załatwianiem pozwoleń na planowane inwestycje, projekty. Wśród respondentów, którzy spotkali się z takimi trudnościami najczęściej wymieniane są trudności prawne (32%), ale takŝe protesty organizacji, instytucji oraz mieszkańców na etapie prezentacji projektu (23%). Z kolei z protestami na etapie realizacji inwestycji zetknęło się juŝ tylko 3% badanych. Prawie 3/4 respondentów (73%) poproszonych o wyszczególnienie, kto konkretnie protestował w trakcie prezentacji / realizacji inwestycji, wymieniło okolicznych mieszkańców. Z protestami organizacji ekologicznych spotkało się 13%, taki sam odsetek badanych wskazał organizacje niezwiązane z ekologią. Zdecydowana większość badanych firm (83%) nie miała jednak nigdy kontaktu z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Wśród tych, którzy takie kontakty mieli, najczęściej zdarzały się formalne rozmowy z przedstawicielami tychŝe organizacji (46%), co piąty badany respondent deklarował tu jedynie przyjmowanie pisemnych wniosków lub skarg. Jak wynika z badań, respondenci nie potrafią dokonać jednoznacznej oceny pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce. 24% ma trudności w udzieleniu odpowiedzi w tej kwestii, natomiast 32% dokonało oceny neutralnej ani pozytywnie, ani negatywnie. MoŜna tłumaczyć to faktem, iŝ tylko 13% badanych miało kiedykolwiek kontakt z organizacjami ekologicznymi. Szczegółowa ocena wybranych aspektów działalności tzw. zielonych równieŝ nie przynosi rozstrzygnięcia w tej kwestii. Odpowiedzi są podzielone w zaleŝności od stwierdzenia (skala pięciostopniowa od 1- zdecydowanie się nie zgadzam do 5 zdecydowanie się zgadzam). Najczęściej respondenci przychylnie oceniali działalność zielonych związaną z przyciąganiem uwagi społeczeństwa na waŝne kwestie środowiskowe. (średnia 4,1). Stosunkowo najniŝej oceniono szkodliwą działalność organizacji ekologicznych mającą bezpośredni związek z firmą respondenta (średnia 1,8). W kwestii podatności na korupcję średnia wyniosła 3,06, z kolei aspekt poŝyteczności tego typu organizacji został oceniony Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 1

3 nieco wyŝej -3,4. 2/3 respondentów (66%) nie wie, co to jest ekoharacz. Badani, którzy spotkali się z tym pojęciem najczęściej określali je jako Ŝądania finansowe ze strony zielonych w zamian za odstąpienie od protestów. Licznie wymieniane były równieŝ wymuszenia róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach oraz wpłaty pewnych sum na konto organizacji ekologicznych w celu zaprzestania akcji protestacyjnych. Prawie połowa respondentów biorących udział w badaniu nie wie jednak czy takie wymuszenia ( ekoharacze ) rzeczywiście się zdarzają (44%). W swoim bliskim otoczeniu zdecydowana większość (85%) nie spotkała się nigdy z sytuacją korupcyjną związaną z ochroną środowiska. Nieliczni mający styczność z tego rodzaju wydarzeniem najczęściej wymieniają sugestie zlecenia dodatkowej ekspertyzy mającej zagwarantować bezkonfliktowy przebieg procedury administracyjnej (35%) oraz propozycje wpłaty pewnej sumy na konto organizacji ekologicznej w zamian za odstąpienie od protestów (32%). 4 Wyniki badań 4.1 Rodzaje inwestycji realizowanych przez badane firmy w ciągu ostatnich pięciu lat W ciągu ostatnich pięciu lat w badanych firmach najczęściej realizowane były inwestycje i projekty budowlane (52%) oraz inwestycje proekologiczne (31%), w dalszej kolejności znalazły się inwestycje dotyczące sektora energetycznego (18%). V.3. Jakiego rodzaju były najwaŝniejsze inwestycje realizowane przez Pana(i) firmę w ciągu ostatnich pięciu lat? Liczebność % Inwestycje i projekty budowlane (zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielko-powierzchniowe itp.) ,3% Inwestycje proekologiczne (np. składowiska odpadów, spalarnie, odprowadzanie ścieków) 95 31,5% Inwestycje dotyczące sektora energetycznego 56 18,5% Inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (budowa dróg, autostrad) 27 8,9% Nadzór na projektami budowlanymi 14 4,6% Inne 13 4,3% Zakup/modernizacja maszyn 12 4,0% Inwestycje wewnątrz zakładowe 8 2,6% Inwestycje w sektorze usługowym 5 1,7% Inwestycje w produkcję 5 1,7% Nie realizowano Ŝadnych inwestycji 5 1,7% Modernizacja produkcji 4 1,3% Zakup/wynajem/adaptacja nowych pomieszczeń 4 1,3% Inwestycje przemysłowe (np.infrastruktura portowa, zakłady przemysłowe) 3 1,0% Inwestycje w nowe technologie 3 1,0% Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 3 1,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 2

4 Wydobywanie kopalin 2 0,7% Projekty unijne 1 0,3% Inwestycje w instalacje i procesy przerobu ropy 1 0,3% Galwanizeria 1 0,3% Certyfikacja 1 0,3% Odmowa udzielenia odpowiedzi 1 0,3% Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ było to pytanie, na które moŝna było udzielić kilku odpowiedzi Inwestycje realizowane przez firmy Inwestycje i projekty budowlane (zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielko-powierzchniowe itp.) Inwestycje proekologiczne (np. składowiska odpadów, spalarnie, odprowadzanie ścieków) Inwestycje dotyczące sektora energetycznego Inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (budowa dróg, autostrad) Nadzór na projektami budowlanymi Inne Zakup/modernizacja maszyn Inwestycje wewnątrz zakładowe Inwestycje w sektorze usługowym Inwestycje w produkcję Nie realizowano Ŝadnych inwestycji Modernizacja produkcji Zakup/wynajem/adaptacja nowych pomieszczeń Inwestycje przemysłowe (np.infrastruktura portowa, zakłady przemysłowe) Inwestycje w nowe technologie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wydobywanie kopalin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 3

5 4.2 Rodzaje pozwoleń załatwianych przez badane firmy Prawie 2/3 badanych firm realizowało pozwolenia na budowę (61%), niewiele mniej, bo ponad połowa (58%), wymieniła decyzje środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko. Na kolejnych pozycjach znalazły się pozwolenia w gospodarce odpadami (47%) oraz pozwolenia wodnoprawne (44%). V.4. Jakie pozwolenia były przez Państwa firmę załatwiane? Liczebność % Pozwolenie na budowę ,3% Raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa ,3% Pozwolenie w gospodarce odpadami ,7% Pozwolenie wodno-prawne ,0% Pozwolenia zintegrowane 41 13,6% Pozwolenia emisyjne 40 13,2% Koncesja na eksploatację kopalin 10 3,3% Inne 5 1,7% śadne 2 0,7% Zezwolenia na uŝytkowanie terenu 1 0,3% Pozwolenie na zmianę uŝytkowania budynku 1 0,3% Pozwolenie na wymianę systemu energii cieplnej 1 0,3% Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ było to pytanie, na które moŝna było udzielić kilku odpowiedzi Pozwolenia załatwiane przez firmy Pozw olenie na budow ę Raport oddziaływ ania na środow isko, decyzja środow iskow a Pozw olenie w gospodarce odpadami Pozw olenie w odno-praw ne Pozw olenia zintegrow ane Pozw olenia emisyjne Koncesja na eksploatację kopalin Inne śadne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 4

6 4.3 Trudności związane z załatwianiem pozwoleń Respondentów, którzy realizowali jakiekolwiek pozwolenia związane z działalnością firmy, zapytano, czy mieli trudności w trakcie ich załatwiania, tj. trudności formalne, akcje protestacyjne. Jak wynika z badań, 80% nie spotkało się z Ŝadnymi trudnościami. Respondentom, którzy udzielili odpowiedzi pozytywnej, zadano dodatkowe pytanie, mające na celu wyszczególnienie rodzajów trudności, jakie napotkali. 32% wymieniło trudności prawne. Druga w kolejności kategoria, to protesty organizacji, instytucji oraz mieszkańców (23%), niewiele mniej (22%) spotkało się z dowolnością w interpretowaniu kryteriów przyznawania takich pozwoleń/podstaw odmowy ich wydania. 10% nie potrafiło bliŝej sprecyzować tego typu trudności. V.5. Czy mieliście Państwo trudności w trakcie załatwiania jakichś pozwoleń (chodzi o trudności formalne, akcje protestacyjne)? Liczebność % Tak 59 19,5% Nie ,5% Ogółem ,0% V.6. Na czym polegały te trudności? Liczebność % Trudności prawne (luki/niedociągnięcia w obowiązującym prawie/nieprecyzyjne przepisy 19 32,2% Protesty organizacji, instytucji i mieszkańców na etapie prezentacji projektu 14 23,7% Dowolność w interpretowaniu kryteriów przyznawania takich pozwoleń/podstaw odmowy ich wydania 13 22,0% Problemy terminowe (zbyt długi czas oczekiwania na wydanie pozwolenia) 7 11,9% Trudno powiedzieć 6 10,2% PrzedłuŜająca się/skomplikowana procedura administracyjna 5 8,5% Protesty w trakcie realizacji inwestycji 2 3,4% Zbyt duŝa liczba wymaganych dokumentów 2 3,4% Niekompetencja urzędników 1 1,7% Brak zgody właścicieli terenów pod inwestycje 1 1,7% Problemy z realizacją kompensacji przyrodniczej 1 1,7% Inne 1 1,7% Ogółem ,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 5

7 Rodzaje trudności związanych z załatwianiem pozwoleń przez firmy Trudności praw ne (luki/niedociągnięcia w obow iązującym praw ie/nieprecyzyjne przepisy Protesty organizacji, instytucji i mieszkańców na etapie prezentacji projektu Dow olność w interpretow aniu kryteriów przyznaw ania takich pozw oleń/podstaw odmow y ich w ydania Problemy terminow e (zbyt długi czas oczekiw ania na w ydanie pozw olenia) Trudno pow iedzieć PrzedłuŜająca się/skomplikow ana procedura administracyjna Protesty w trakcie realizacji inw estycji Zbyt duŝa liczba w ymaganych dokumentów Niekompetencja urzędników Brak zgody w łaścicieli terenów pod inw estycje Problemy z realizacją kompensacji przyrodniczej Inne 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4.4 Organizatorzy protestów w trakcie realizacji inwestycji/ projektów firmy Wśród respondentów, którzy spotkali się z trudnościami związanymi z protestami organizacji, instytucji i mieszkańców na etapie prezentacji projektu lub teŝ protestami w trakcie realizacji inwestycji, zadano dodatkowe pytanie o konkretne organizacje/instytucje/ grupy protestujące. Prawie 3/4 badanych (73%) wymieniło mieszkańców, natomiast organizacje ekologiczne oraz instytucje i organizacje niezwiązane z ekologią uzyskały taki sam procent odpowiedzi po 13%. V.8. Kto konkretnie protestował? Liczebność % w kolumnie Mieszkańcy 11 73,3% Organizacje ekologiczne 2 13,3% Instytucje, organizacje niezwiązane z ekologią 2 13,3% Nie pamiętam 1 6,7% Klub Ekologiczny Opole 1 6,7% Dyrekcja Dróg i Autostrad w Łodzi 1 6,7% Ogółem ,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 6

8 Organizatorzy protestów w trakcie realizacji inwestycji/ projektów firmy Mieszkańcy Organizacje ekologiczne Instytucje, organizacje niezw iązane z ekologią Nie pamiętam Klub Ekologiczny Opole Dyrekcja Dróg i Autostrad w Łodzi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4.5 Kontakt z organizacjami ekologicznymi (z tzw. zielonymi ) Jak wynika z badań, aŝ 83% respondentów z badanych firm nie miało nigdy kontaktu z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. 13%, którzy zadeklarowali, iŝ mieli kontakty z tzw. zielonymi, dopytano, na czym one polegały. Prawie połowa (46%) prowadziła formalne rozmowy z przedstawicielami tego typu organizacji, natomiast 23% utrzymywało kontakty nieformalne z ich wydelegowanymi przedstawicielami. 20% przyjmowało jedynie pisemne wnioski/skargi/zaŝalenia od organizacji ekologicznych, a stałą współpracę zadeklarowało tylko 13%. V.9. A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (z tzw. "zielonymi")? Liczebność % Tak 39 12,9% Nie ,1% Nie pamiętam 12 4,0% Ogółem ,0% V.10. Na czym polegały te kontakty? Liczebność % Formalnie prowadzone rozmowy z przedstawicielami tego typu organizacji (np. konsultacje społeczne) 18 46,2% Nieformalne kontakty z wydelegowanymi przedstawicielami organizacji ekologicznych 9 23,1% Przyjmowanie pisemnych wniosków/skarg/zaŝaleń od organizacji ekologicznych 8 20,5% Pana firma na stałe współpracuje/ jest członkiem takiej organizacji 5 12,8% Wspólne uczestnictwo w konferencjach 3 7,7% Akcje protestacyjne związane z prowadzoną przez Was inwestycją(pikiety, demonstracje, świadome blokowanie prac) 2 5,1% Opinie i uzgodnienia dla inwestycji (dotyczące przejścia dla zwierząt) 1 2,6% Kontakty w celu ubiegania się o dotacje 1 2,6% Konsultacje wyjaśniające na piśmie 1 2,6% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 7

9 Kontakty w celach marketingowych 1 2,6% Otrzymywanie zaproszeń od organizacji pozarządowych 1 2,6% Ustalanie wspólnej strategii promocji miasta Łódź 1 2,6% Inne 1 2,6% Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ było to pytanie, na które moŝna było udzielić kilku odpowiedzi 4.6 Ogólna ocena działalności organizacji ekologicznych w Polsce Respondenci zostali poproszeni o ogólną ocenę działalności pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce. Organizacje te postrzegane są raczej pozytywnie w ten sposób zielonych oceniło 24%. Nie uzyskano jednak jednoznacznych wyników, gdyŝ 32% nie potrafiło ani pozytywnie, ani negatywnie ocenić tych organizacji. Ponadto ¼ osób miała w ogóle trudności w dokonaniu oceny. V.11. Jak ocenia Pan(i) działalność pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce? Liczebność % Bardzo pozytywnie 10 3,3% Raczej pozytywnie 74 24,5% Ani pozytywnie, ani negatywnie 98 32,5% Raczej negatywnie 28 9,3% Bardzo negatywnie 19 6,3% Nie wiem, trudno powiedzieć 73 24,2% Ogółem ,0% Ciekawe rozróŝnienie pokazuje poniŝsza tabela krzyŝowa. Wynika z niej, Ŝe w grupie osób, które nigdy nie zetknęły się z organizacjami ekologicznymi, panuje znacznie przychylniejsze nastawienie do nich, niŝ pośród tych badanych, którzy mieli z tymi organizacjami do czynienia. Skłania to do wniosku, Ŝe wyobraŝona publicznie marka organizacji ekologicznych jest korzystniejsza niŝ rzeczywisty obraz oglądany z bliska. Tabela krzyŝowa: Jak Pan(i) ocenia działalność pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce? * A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? Jak Pan(i) ocenia działalność pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce? Pozytywnie Tak Nie Ogółem Liczebność % z tabeli 28,9% 39,7% 37,8% Ani pozytywnie, Liczebność ani negatywnie % z tabeli 36,8% 42,9% 41,9% Negatywnie Liczebność % z tabeli 34,2% 17,4% 20,3% Ogółem Liczebność Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 8

10 % z tabeli 100,0% 100,0% 100,0% Pominięto wskazania trudno powiedzieć. 4.7 Szczegółowa ocena działalności organizacji ekologicznych w Polsce Respondentów poproszono równieŝ o bardziej szczegółową ocenę kilku aspektów działalności organizacji ekologicznych, m.in. ich poŝyteczność, waŝność protestów, ogniskowanie uwagi społeczeństwa wokół waŝnych kwestii, powody ich działań (własne interesy vs dobro publiczne) na 5- cio stopniowej skali: 1) zdecydowanie się nie zgadzam, 2) raczej się nie zgadzam, 3) ani się zgadzam, ani nie, 4) raczej się zgadzam, 5) zdecydowanie się zgadzam. Średnia ocen róŝniła się w zaleŝności od aspektów działalności. Pozarządowe organizacje zostały dość pozytywnie ocenione w kwestiach poŝyteczności ich działań i wspierania społeczności lokalnych zagroŝonych szkodliwymi inwestycjami. NajwyŜszą średnią uzyskało twierdzenie, iŝ zieloni zwracają uwagę społeczeństwa na waŝne kwestie związane z ochroną środowiska (średnia 4,11). Sformułowania o zabarwieniu negatywnym, takie jak podatność na korupcję oraz niesłuszny bojkot waŝnych inwestycji zostały ocenione nieco mniej twierdząco niŝ określenia pozytywne (średnia powyŝej 3). Spośród złych stron działalności organizacji, najmocniej zapadła w pamięci badanych kwestia niesłusznego bojkotowania waŝnych inwestycji średnia 3,29. Z najmniejszym poparciem respondentów spotkało się twierdzenie dotyczące bezpośredniego utrudniania ich firmom prowadzenia działalności przez zielonych (średnia 1,8). V.12. Ocena działalności organizacji ekologicznych w Polsce Pozarządowe organizacje ekologiczne są bardzo poŝyteczne "Zieloni" niesłusznie bojkotują waŝne inwestycje w Polsce "Zieloni" utrudniają firmom, takim jak moja, prowadzenie działalności "Zieloni" zwracają uwagę społeczeństwa na waŝne kwestie związane z ochroną przyrody Organizacje ekologiczne wcale nie dbają o dobro publiczne, tylko załatwiają własne interesy Pozarządowe organizacje ekologiczne posiadają największą w społeczeństwie wiedzę i świadomość zagadnień ekorozwoju Pozarządowe organizacje ekologiczne są podatne na korupcję Zieloni działają na rzecz wspierania społeczności lokalnych zagroŝonych szkodliwymi inwestycjami Działalność pozarządowych organizacji ekologicznych jest nadmiernie gloryfikowana publicznie N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe ,44 1, ,29 1, ,83 1, ,11 1, ,81 1, ,58 1, ,06 1, ,62 1, ,98 1,327 Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 9

11 4.8 Ekoharacz 2/3 respondentów (66%) nie spotkało się z pojęciem ekoharacz. V.13. Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem "ekoharacz"? Liczebność % Tak ,4% Nie ,2% Odmowa odpowiedzi 1 0,3% Ogółem ,0% PoniŜsza tabela krzyŝowa wskazuje, Ŝe styczność z organizacjami ekologicznymi wzmacnia wśród badanych stopień znajomości terminu ekoharacz. Wnioskować naleŝy, iŝ przynajmniej dla części badanych słowo to stało się znane w efekcie kontaktu z organizacją ekologiczną. Tabela krzyŝowa: Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem "ekoharacz"? * A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem "ekoharacz"? Ogółem Tak Nie Tak Nie Ogółem Liczebność % z tabeli 51,3% 30,8% 33,6% Liczebność % z tabeli 48,7% 69,2% 66,4% Liczebność % z tabeli 100,0% 100,0% 100,0% Wśród badanych, którzy wiedzieli, co oznacza to pojęcie, przewaŝały odpowiedzi określające ekoharacz, jako Ŝądania finansowe ze strony zielonych w zamian za odstąpienie od protestów 43%. W dalszej kolejności respondenci twierdzili, Ŝe są to wymuszenia przez ekologiczne organizacje róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach, w zamian za zaprzestanie protestów (14%) oraz wpłata pewnej sumy na konto tychŝe organizacji w tym samym celu (13%). Nieliczny odsetek uznał ekoharacz za opłaty w związku z korzystaniem ze środowiska lub teŝ podatki środowiskowe 1 do 2%. Jedynie 6% odpowiadających wskazało tu bez ogródek na korupcję i łapówkarstwo. Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 10

12 V Co oznacza pojęcie "ekoharacz"? Liczebność % śądania finansowe ze strony "zielonych" w zamian za odstąpienie od protestów 44 43,6% Wymuszanie przez ekologiczne organizacje pozarządowe róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach w zamian za odstąpienie od 14 13,9% protestów Wpłata pewnej sumy na konto organizacji ekologicznych w zamian za odstąpienie od protestów 13 12,9% Korupcja środowiskowa (łapówki środowiskowe) 6 5,9% Zdobywanie pieniędzy poprzez blokowanie inwestycji przez zielonych 3 3,0% Wspieranie działań proekologicznych 2 2,0% Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 2,0% Działanie ze względu na prywatne korzyści 2 2,0% "Coś za coś" 2 2,0% Płacenie za ekologię 2 2,0% Inne 2 2,0% Wysokie opłaty na działania proekologiczne 1 1,0% Wymuszanie działań na pewnych osobach, instytucjach 1 1,0% Próba wymuszenia odszkodowania od odstąpienia od protestu 1 1,0% Podatki środowiskowe 1 1,0% Pobieranie przez państwo opłat związanych z ochroną środowiska 1 1,0% Nieformalne wspieranie organizacji ekologicznych 1 1,0% Dbanie o interesy organizacji ekologicznych 1 1,0% UniemoŜliwienie inwestycji na niekoniecznie merytorycznej podstawie 1 1,0% Nie wiem 1 1,0% Ogółem ,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 11

13 Co oznacza pojęcie "ekoharacz"? śądania finansowe ze strony "zielonych" w zamian za odstąpienie od protestów Wymuszanie przez ekologiczne organizacje pozarządowe róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach Wpłata pewnej sumy na konto organizacji ekologicznych w zamian za odstąpienie od protestów Korupcja środowiskowa (łapówki środowiskowe) Zdobywanie pieniędzy poprzez blokowanie inwestycji przez zielonych Wspieranie działań proekologicznych Opłaty za korzystanie ze środowiska Działanie ze względu na prywatne korzyści Coś za coś Płacenie za ekologię Inne Wysokie opłaty na działania proekologiczne Wymuszanie działań na pewnych osobach, instytucjach Próba wymuszenia odszkodowania od odstąpienia od protestu Podatki środowiskowe Pobieranie przez państwo opłat związanych z ochroną środowiska Nieformalne wspieranie organizacji ekologicznych Dbanie o interesy organizacji ekologicznych UniemoŜliwienie inwestycji na niekoniecznie merytorycznej podstawie Nie wiem 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 12

14 4.9 Wymuszanie ekoharaczy w zamian za odstąpienie od protestów Prawie połowa badanych nie potrafiła powiedzieć, czy tzw. zieloni wymuszają na inwestorach pewne korzyści w zamian za odstąpienie od protestów. Co piąty respondent uznał, Ŝe takie sytuacje raczej się zdarzają, a co dziesiąty, Ŝe zdarzają się na pewno. V.14. Czy Pana(i) zdaniem zdarza się, Ŝe ekologiczne organizacje pozarządowe wymuszają od inwestorów ekoharacze, czyli pewne Liczebność % korzyści, np. w zamian za odstąpienie od protestów? Zdecydowanie tak 30 9,9% Raczej tak 65 21,5% Ani tak, ani nie 30 9,9% Raczej nie 27 8,9% Zdecydowanie nie 15 5,0% Odmowa odpowiedzi 2 0,7% Nie wiem, trudno powiedzieć ,0% Ogółem ,0% 4.10 Sytuacja korupcyjna w bliskim otoczeniu respondenta Większość badanych (85%) nie słyszała nigdy o sytuacjach korupcyjnych związanych z ochroną środowiska w swoim bliskim otoczeniu. Respondentów, którzy zadeklarowali styczność z tego typu sytuacją, poproszono o konkretne jej określenie. Największy odsetek spotkał się z sugestią zlecenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej, co gwarantowałoby bezkonfliktowy przebieg procedury administracyjnej co naleŝy w istocie uznać za zawoalowaną formę łapówki. Dalej respondenci wymieniali propozycje wpłaty pewnej sumy na konto odpowiedniej organizacji ekologicznej z zamian za wstrzymanie protestów. 17% odmówiło odpowiedzi na to pytanie. V.15. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o sytuacji korupcyjnej związanej z ochroną środowiska w Pana(i) Liczebność % bliskim otoczeniu? Tak 40 13,2% Nie ,1% Odmowa odpowiedzi 5 1,7% Ogółem ,0% V.16. Jaka to była sytuacja? Liczebność % Sugestia zlecenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej, co gwarantowałoby bezkonfliktowy przebieg procedury 14 35,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 13

15 administr. Propozycja wpłaty pewnej sumy na konto odpowiedniej organizacji ekologicznej w zamian za wstrzymanie 13 32,5% protestów Konieczność zaoferowania korzyści majątkowych przez inwestorów w zamian za korzystne rozstrzygnięcie 11 27,5% procedury Odmowa odpowiedzi 7 17,5% Wręczenie drogich prezentów, zagranicznych wakacji, itp przedstawicielom organizacji ekologicznych 3 7,5% Wynagrodzenie w zamian za nielegalne składowanie odpadów 2 5,0% Inna 1 2,5% Nie wiem 1 2,5% Ogółem ,0% PoniŜsza tabela krzyŝowa pokazuje prostą zaleŝność: pośród osób realizujących inwestycje, które najczęściej wymagały zdobycia decyzji środowiskowych, wiedza o sytuacjach korupcyjnych w sektorze ochrony środowiska, jest takŝe najczęstsza. Tabela krzyŝowa: Jakiego rodzaju były najwaŝniejsze inwestycje realizowane przez Pana(i) firmę w ciągu ostatnich pięciu lat?* A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o sytuacji korupcyjnej związanej z ochroną środowiska w Pana(i) bliskim otoczeniu? A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o sytuacji korupcyjnej związanej z ochroną środowiska w Pana(i) bliskim otoczeniu? Ogółem Jakiego rodzaju były najwaŝniejsze inwestycje realizowane przez Pana(i) firmę w ciągu ostatnich pięciu lat? Tak Inwestycje i projekty budowlane (zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielkopowierzchniowe itp.) Liczebność Inwestycje proekologiczne (np. składowiska odpadów, spalarnie, odprowadzanie ścieków) % w tabeli 45,0% Liczebność 13 6 Inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (budowa dróg, autostrad) Inwestycje dotyczące sektora energetycznego % w tabeli 32,5% Liczebność 6 4 % w tabeli 15,0% Liczebność 4 13 Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 14

16 % w tabeli 10,0% Nadzór na projektami budowlanymi Liczebność 3 3 % w tabeli 7,5% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 15

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw

Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję małopolskich przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki Opracowanie: BBS OBSERWATOR Projekt

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. RAPORT NT. BARIER KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE LIFE SCIENCE W MAŁOPOLSCE KWIECIEŃ 2007 2 WPROWADZENIE Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. (JCI) jest podmiotem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Wrocław, październik 2014 Strona1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Badanie z mieszkańcami...

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE

EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE Kraków 2009 RAPORT Z BADAŃ Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przez Sekcję Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna Raport z badania Olsztyn, 2010 Zawartość Streszczenie... 3 Wstęp... 6 Cele badania... 8 Obszary problemowe... 9 Przebieg badań... 10 Podsumowanie... 32 Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do analizy

1. Wprowadzenie do analizy IV. Wyniki przeprowadzonych badań M. Perkowski, R. Suwaj, B. Ignatowicz, D. Dworakowski 1. Wprowadzenie do analizy Projekt Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim Raport Końcowy Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 Wykonawca Warszawa, maj 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej Warszawa, 2008 Opracowali Maciej Pańków, Jędrzej Stasiowski Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego)

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na podstawie ankiet PAIiIZ S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438,

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

5. Przedsiębiorczość absolwentów

5. Przedsiębiorczość absolwentów Przedsiębiorczość absolwentów 160 Izabela Kowalska-śakieta Łukasz Kutyło 5. Przedsiębiorczość absolwentów 5.1 Wprowadzenie W poniŝszym rozdziale zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsiębiorczości absolwentów.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Cel i metoda badań 1.2. Charakterystyka próby badawczej 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO UNIGLOB S.C. ul. Narutowicza 5/39, 98-100 Łask tel./fax 0-43-675-24-56 STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO Radomsko Łask, lipiec 2000 r. I. Wstęp STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO 2 I. Wstęp I. WSTĘP Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ

Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ Podatek VAT w Polsce problemy przedsiębiorstw sektora MŚP RAPORT Z BADAŃ ISBN 978-83-932962-3-1 ISBN 978-83-932962-3-1 Projekt realizowany przy Projekt wsparciu realizowany Szwajcarii przy w ramach wsparciu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE.

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.;

Bardziej szczegółowo