1 Opis badań. 2 Charakterystyka firm biorących udział w badaniu. Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Opis badań. 2 Charakterystyka firm biorących udział w badaniu. Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR"

Transkrypt

1 Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR Poznanie opinii przedsiębiorców na temat skali i form korupcji w sektorze ochrony środowiska RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH 1 Opis badań 1.1 Cele badań Poznanie opinii przedsiębiorców na temat skali i form korupcji w sektorze ochrony środowiska Opisanie sytuacji korupcyjnych, z jakimi zetknęli się przedsiębiorcy w trakcie przygotowania swojej inwestycji lub uzyskiwania bieŝących zezwoleń Skatalogowanie mechanizmów prawnych i proceduralnych, które, według przedsiębiorców, umoŝliwiają stawianie propozycji korupcyjnych Stwierdzenie, na ile, wedle doświadczenia badanych, skorumpowane są ekologiczne organizacje pozarządowe - zjawisko tzw. "ekoharaczy" Poszukiwanie przyczyn korupcji w sektorze ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorcy 1.2 Metoda badań Wywiady telefoniczne (CATI) realizowane z osobami reprezentującymi firmy z obszaru całego kraju, na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez BBS Obserwator, przy współudziale Zleceniodawcy. 1.3 Opis próby Respondentami byli: właściciele firm, członkowie zarządu lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń oraz decyzji środowiskowych Osoby te pochodziły z firm, które zobowiązane są do uzyskiwania: decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń wodno-prawnych, koncesji na eksploatację kopalin, pozwoleń w gospodarce odpadami, itp. Przeprowadzono 302 wywiady: w firmach liczących od 500 do 1000 pracowników 142 wywiady w firmach od 251 do wywiadów w firmach od 51 do wywiadów Badania zrealizowano w dniach od 21 do 29 lipca. 2 Charakterystyka firm biorących udział w badaniu Firmy biorące udział w badaniu zostały podzielone na 3 kategorie: DuŜe firmy ( pracowników) Średnie firmy ( pracowników) Małe firmy ( pracowników) DuŜe firmy Średnie firmy Małe firmy

2 N % N % N % Wywiad zrealizowany ,3% ,8% 51 11,4% Odmowa respondenta ,0% 90 26,2% 81 18,1% Nie ma konieczności 53 14,7% ,0% ,5% załatwiania decyzji środowiskowych Łącznie wywiady rozpoczęte ,0% ,0% ,0% Jak wynika z badań 70% małych firm nie ma konieczności załatwiania decyzji środowiskowych, w średnich firmach jest to 42%, a wśród duŝych firm odsetek ten zmniejsza się znacznie - do niecałych 15%. 3 Główne wnioski z badań Ponad połowa badanych firm w ciągu ostatnich pięciu lat realizowała inwestycje budowlane (52%), zaś 1/3 proekologiczne (31%). W związku z tym załatwiane były równieŝ pozwolenia na budowę (61%) oraz raporty / decyzje środowiskowe (58%). Badane firmy miały więc styczność z sektorem ochrony środowiska. 80% respondentów nie natknęło się na Ŝadne przeszkody związane z załatwianiem pozwoleń na planowane inwestycje, projekty. Wśród respondentów, którzy spotkali się z takimi trudnościami najczęściej wymieniane są trudności prawne (32%), ale takŝe protesty organizacji, instytucji oraz mieszkańców na etapie prezentacji projektu (23%). Z kolei z protestami na etapie realizacji inwestycji zetknęło się juŝ tylko 3% badanych. Prawie 3/4 respondentów (73%) poproszonych o wyszczególnienie, kto konkretnie protestował w trakcie prezentacji / realizacji inwestycji, wymieniło okolicznych mieszkańców. Z protestami organizacji ekologicznych spotkało się 13%, taki sam odsetek badanych wskazał organizacje niezwiązane z ekologią. Zdecydowana większość badanych firm (83%) nie miała jednak nigdy kontaktu z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Wśród tych, którzy takie kontakty mieli, najczęściej zdarzały się formalne rozmowy z przedstawicielami tychŝe organizacji (46%), co piąty badany respondent deklarował tu jedynie przyjmowanie pisemnych wniosków lub skarg. Jak wynika z badań, respondenci nie potrafią dokonać jednoznacznej oceny pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce. 24% ma trudności w udzieleniu odpowiedzi w tej kwestii, natomiast 32% dokonało oceny neutralnej ani pozytywnie, ani negatywnie. MoŜna tłumaczyć to faktem, iŝ tylko 13% badanych miało kiedykolwiek kontakt z organizacjami ekologicznymi. Szczegółowa ocena wybranych aspektów działalności tzw. zielonych równieŝ nie przynosi rozstrzygnięcia w tej kwestii. Odpowiedzi są podzielone w zaleŝności od stwierdzenia (skala pięciostopniowa od 1- zdecydowanie się nie zgadzam do 5 zdecydowanie się zgadzam). Najczęściej respondenci przychylnie oceniali działalność zielonych związaną z przyciąganiem uwagi społeczeństwa na waŝne kwestie środowiskowe. (średnia 4,1). Stosunkowo najniŝej oceniono szkodliwą działalność organizacji ekologicznych mającą bezpośredni związek z firmą respondenta (średnia 1,8). W kwestii podatności na korupcję średnia wyniosła 3,06, z kolei aspekt poŝyteczności tego typu organizacji został oceniony Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 1

3 nieco wyŝej -3,4. 2/3 respondentów (66%) nie wie, co to jest ekoharacz. Badani, którzy spotkali się z tym pojęciem najczęściej określali je jako Ŝądania finansowe ze strony zielonych w zamian za odstąpienie od protestów. Licznie wymieniane były równieŝ wymuszenia róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach oraz wpłaty pewnych sum na konto organizacji ekologicznych w celu zaprzestania akcji protestacyjnych. Prawie połowa respondentów biorących udział w badaniu nie wie jednak czy takie wymuszenia ( ekoharacze ) rzeczywiście się zdarzają (44%). W swoim bliskim otoczeniu zdecydowana większość (85%) nie spotkała się nigdy z sytuacją korupcyjną związaną z ochroną środowiska. Nieliczni mający styczność z tego rodzaju wydarzeniem najczęściej wymieniają sugestie zlecenia dodatkowej ekspertyzy mającej zagwarantować bezkonfliktowy przebieg procedury administracyjnej (35%) oraz propozycje wpłaty pewnej sumy na konto organizacji ekologicznej w zamian za odstąpienie od protestów (32%). 4 Wyniki badań 4.1 Rodzaje inwestycji realizowanych przez badane firmy w ciągu ostatnich pięciu lat W ciągu ostatnich pięciu lat w badanych firmach najczęściej realizowane były inwestycje i projekty budowlane (52%) oraz inwestycje proekologiczne (31%), w dalszej kolejności znalazły się inwestycje dotyczące sektora energetycznego (18%). V.3. Jakiego rodzaju były najwaŝniejsze inwestycje realizowane przez Pana(i) firmę w ciągu ostatnich pięciu lat? Liczebność % Inwestycje i projekty budowlane (zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielko-powierzchniowe itp.) ,3% Inwestycje proekologiczne (np. składowiska odpadów, spalarnie, odprowadzanie ścieków) 95 31,5% Inwestycje dotyczące sektora energetycznego 56 18,5% Inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (budowa dróg, autostrad) 27 8,9% Nadzór na projektami budowlanymi 14 4,6% Inne 13 4,3% Zakup/modernizacja maszyn 12 4,0% Inwestycje wewnątrz zakładowe 8 2,6% Inwestycje w sektorze usługowym 5 1,7% Inwestycje w produkcję 5 1,7% Nie realizowano Ŝadnych inwestycji 5 1,7% Modernizacja produkcji 4 1,3% Zakup/wynajem/adaptacja nowych pomieszczeń 4 1,3% Inwestycje przemysłowe (np.infrastruktura portowa, zakłady przemysłowe) 3 1,0% Inwestycje w nowe technologie 3 1,0% Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 3 1,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 2

4 Wydobywanie kopalin 2 0,7% Projekty unijne 1 0,3% Inwestycje w instalacje i procesy przerobu ropy 1 0,3% Galwanizeria 1 0,3% Certyfikacja 1 0,3% Odmowa udzielenia odpowiedzi 1 0,3% Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ było to pytanie, na które moŝna było udzielić kilku odpowiedzi Inwestycje realizowane przez firmy Inwestycje i projekty budowlane (zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielko-powierzchniowe itp.) Inwestycje proekologiczne (np. składowiska odpadów, spalarnie, odprowadzanie ścieków) Inwestycje dotyczące sektora energetycznego Inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (budowa dróg, autostrad) Nadzór na projektami budowlanymi Inne Zakup/modernizacja maszyn Inwestycje wewnątrz zakładowe Inwestycje w sektorze usługowym Inwestycje w produkcję Nie realizowano Ŝadnych inwestycji Modernizacja produkcji Zakup/wynajem/adaptacja nowych pomieszczeń Inwestycje przemysłowe (np.infrastruktura portowa, zakłady przemysłowe) Inwestycje w nowe technologie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wydobywanie kopalin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 3

5 4.2 Rodzaje pozwoleń załatwianych przez badane firmy Prawie 2/3 badanych firm realizowało pozwolenia na budowę (61%), niewiele mniej, bo ponad połowa (58%), wymieniła decyzje środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko. Na kolejnych pozycjach znalazły się pozwolenia w gospodarce odpadami (47%) oraz pozwolenia wodnoprawne (44%). V.4. Jakie pozwolenia były przez Państwa firmę załatwiane? Liczebność % Pozwolenie na budowę ,3% Raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa ,3% Pozwolenie w gospodarce odpadami ,7% Pozwolenie wodno-prawne ,0% Pozwolenia zintegrowane 41 13,6% Pozwolenia emisyjne 40 13,2% Koncesja na eksploatację kopalin 10 3,3% Inne 5 1,7% śadne 2 0,7% Zezwolenia na uŝytkowanie terenu 1 0,3% Pozwolenie na zmianę uŝytkowania budynku 1 0,3% Pozwolenie na wymianę systemu energii cieplnej 1 0,3% Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ było to pytanie, na które moŝna było udzielić kilku odpowiedzi Pozwolenia załatwiane przez firmy Pozw olenie na budow ę Raport oddziaływ ania na środow isko, decyzja środow iskow a Pozw olenie w gospodarce odpadami Pozw olenie w odno-praw ne Pozw olenia zintegrow ane Pozw olenia emisyjne Koncesja na eksploatację kopalin Inne śadne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 4

6 4.3 Trudności związane z załatwianiem pozwoleń Respondentów, którzy realizowali jakiekolwiek pozwolenia związane z działalnością firmy, zapytano, czy mieli trudności w trakcie ich załatwiania, tj. trudności formalne, akcje protestacyjne. Jak wynika z badań, 80% nie spotkało się z Ŝadnymi trudnościami. Respondentom, którzy udzielili odpowiedzi pozytywnej, zadano dodatkowe pytanie, mające na celu wyszczególnienie rodzajów trudności, jakie napotkali. 32% wymieniło trudności prawne. Druga w kolejności kategoria, to protesty organizacji, instytucji oraz mieszkańców (23%), niewiele mniej (22%) spotkało się z dowolnością w interpretowaniu kryteriów przyznawania takich pozwoleń/podstaw odmowy ich wydania. 10% nie potrafiło bliŝej sprecyzować tego typu trudności. V.5. Czy mieliście Państwo trudności w trakcie załatwiania jakichś pozwoleń (chodzi o trudności formalne, akcje protestacyjne)? Liczebność % Tak 59 19,5% Nie ,5% Ogółem ,0% V.6. Na czym polegały te trudności? Liczebność % Trudności prawne (luki/niedociągnięcia w obowiązującym prawie/nieprecyzyjne przepisy 19 32,2% Protesty organizacji, instytucji i mieszkańców na etapie prezentacji projektu 14 23,7% Dowolność w interpretowaniu kryteriów przyznawania takich pozwoleń/podstaw odmowy ich wydania 13 22,0% Problemy terminowe (zbyt długi czas oczekiwania na wydanie pozwolenia) 7 11,9% Trudno powiedzieć 6 10,2% PrzedłuŜająca się/skomplikowana procedura administracyjna 5 8,5% Protesty w trakcie realizacji inwestycji 2 3,4% Zbyt duŝa liczba wymaganych dokumentów 2 3,4% Niekompetencja urzędników 1 1,7% Brak zgody właścicieli terenów pod inwestycje 1 1,7% Problemy z realizacją kompensacji przyrodniczej 1 1,7% Inne 1 1,7% Ogółem ,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 5

7 Rodzaje trudności związanych z załatwianiem pozwoleń przez firmy Trudności praw ne (luki/niedociągnięcia w obow iązującym praw ie/nieprecyzyjne przepisy Protesty organizacji, instytucji i mieszkańców na etapie prezentacji projektu Dow olność w interpretow aniu kryteriów przyznaw ania takich pozw oleń/podstaw odmow y ich w ydania Problemy terminow e (zbyt długi czas oczekiw ania na w ydanie pozw olenia) Trudno pow iedzieć PrzedłuŜająca się/skomplikow ana procedura administracyjna Protesty w trakcie realizacji inw estycji Zbyt duŝa liczba w ymaganych dokumentów Niekompetencja urzędników Brak zgody w łaścicieli terenów pod inw estycje Problemy z realizacją kompensacji przyrodniczej Inne 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4.4 Organizatorzy protestów w trakcie realizacji inwestycji/ projektów firmy Wśród respondentów, którzy spotkali się z trudnościami związanymi z protestami organizacji, instytucji i mieszkańców na etapie prezentacji projektu lub teŝ protestami w trakcie realizacji inwestycji, zadano dodatkowe pytanie o konkretne organizacje/instytucje/ grupy protestujące. Prawie 3/4 badanych (73%) wymieniło mieszkańców, natomiast organizacje ekologiczne oraz instytucje i organizacje niezwiązane z ekologią uzyskały taki sam procent odpowiedzi po 13%. V.8. Kto konkretnie protestował? Liczebność % w kolumnie Mieszkańcy 11 73,3% Organizacje ekologiczne 2 13,3% Instytucje, organizacje niezwiązane z ekologią 2 13,3% Nie pamiętam 1 6,7% Klub Ekologiczny Opole 1 6,7% Dyrekcja Dróg i Autostrad w Łodzi 1 6,7% Ogółem ,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 6

8 Organizatorzy protestów w trakcie realizacji inwestycji/ projektów firmy Mieszkańcy Organizacje ekologiczne Instytucje, organizacje niezw iązane z ekologią Nie pamiętam Klub Ekologiczny Opole Dyrekcja Dróg i Autostrad w Łodzi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4.5 Kontakt z organizacjami ekologicznymi (z tzw. zielonymi ) Jak wynika z badań, aŝ 83% respondentów z badanych firm nie miało nigdy kontaktu z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. 13%, którzy zadeklarowali, iŝ mieli kontakty z tzw. zielonymi, dopytano, na czym one polegały. Prawie połowa (46%) prowadziła formalne rozmowy z przedstawicielami tego typu organizacji, natomiast 23% utrzymywało kontakty nieformalne z ich wydelegowanymi przedstawicielami. 20% przyjmowało jedynie pisemne wnioski/skargi/zaŝalenia od organizacji ekologicznych, a stałą współpracę zadeklarowało tylko 13%. V.9. A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (z tzw. "zielonymi")? Liczebność % Tak 39 12,9% Nie ,1% Nie pamiętam 12 4,0% Ogółem ,0% V.10. Na czym polegały te kontakty? Liczebność % Formalnie prowadzone rozmowy z przedstawicielami tego typu organizacji (np. konsultacje społeczne) 18 46,2% Nieformalne kontakty z wydelegowanymi przedstawicielami organizacji ekologicznych 9 23,1% Przyjmowanie pisemnych wniosków/skarg/zaŝaleń od organizacji ekologicznych 8 20,5% Pana firma na stałe współpracuje/ jest członkiem takiej organizacji 5 12,8% Wspólne uczestnictwo w konferencjach 3 7,7% Akcje protestacyjne związane z prowadzoną przez Was inwestycją(pikiety, demonstracje, świadome blokowanie prac) 2 5,1% Opinie i uzgodnienia dla inwestycji (dotyczące przejścia dla zwierząt) 1 2,6% Kontakty w celu ubiegania się o dotacje 1 2,6% Konsultacje wyjaśniające na piśmie 1 2,6% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 7

9 Kontakty w celach marketingowych 1 2,6% Otrzymywanie zaproszeń od organizacji pozarządowych 1 2,6% Ustalanie wspólnej strategii promocji miasta Łódź 1 2,6% Inne 1 2,6% Procenty nie sumują się do 100, poniewaŝ było to pytanie, na które moŝna było udzielić kilku odpowiedzi 4.6 Ogólna ocena działalności organizacji ekologicznych w Polsce Respondenci zostali poproszeni o ogólną ocenę działalności pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce. Organizacje te postrzegane są raczej pozytywnie w ten sposób zielonych oceniło 24%. Nie uzyskano jednak jednoznacznych wyników, gdyŝ 32% nie potrafiło ani pozytywnie, ani negatywnie ocenić tych organizacji. Ponadto ¼ osób miała w ogóle trudności w dokonaniu oceny. V.11. Jak ocenia Pan(i) działalność pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce? Liczebność % Bardzo pozytywnie 10 3,3% Raczej pozytywnie 74 24,5% Ani pozytywnie, ani negatywnie 98 32,5% Raczej negatywnie 28 9,3% Bardzo negatywnie 19 6,3% Nie wiem, trudno powiedzieć 73 24,2% Ogółem ,0% Ciekawe rozróŝnienie pokazuje poniŝsza tabela krzyŝowa. Wynika z niej, Ŝe w grupie osób, które nigdy nie zetknęły się z organizacjami ekologicznymi, panuje znacznie przychylniejsze nastawienie do nich, niŝ pośród tych badanych, którzy mieli z tymi organizacjami do czynienia. Skłania to do wniosku, Ŝe wyobraŝona publicznie marka organizacji ekologicznych jest korzystniejsza niŝ rzeczywisty obraz oglądany z bliska. Tabela krzyŝowa: Jak Pan(i) ocenia działalność pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce? * A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? Jak Pan(i) ocenia działalność pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce? Pozytywnie Tak Nie Ogółem Liczebność % z tabeli 28,9% 39,7% 37,8% Ani pozytywnie, Liczebność ani negatywnie % z tabeli 36,8% 42,9% 41,9% Negatywnie Liczebność % z tabeli 34,2% 17,4% 20,3% Ogółem Liczebność Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 8

10 % z tabeli 100,0% 100,0% 100,0% Pominięto wskazania trudno powiedzieć. 4.7 Szczegółowa ocena działalności organizacji ekologicznych w Polsce Respondentów poproszono równieŝ o bardziej szczegółową ocenę kilku aspektów działalności organizacji ekologicznych, m.in. ich poŝyteczność, waŝność protestów, ogniskowanie uwagi społeczeństwa wokół waŝnych kwestii, powody ich działań (własne interesy vs dobro publiczne) na 5- cio stopniowej skali: 1) zdecydowanie się nie zgadzam, 2) raczej się nie zgadzam, 3) ani się zgadzam, ani nie, 4) raczej się zgadzam, 5) zdecydowanie się zgadzam. Średnia ocen róŝniła się w zaleŝności od aspektów działalności. Pozarządowe organizacje zostały dość pozytywnie ocenione w kwestiach poŝyteczności ich działań i wspierania społeczności lokalnych zagroŝonych szkodliwymi inwestycjami. NajwyŜszą średnią uzyskało twierdzenie, iŝ zieloni zwracają uwagę społeczeństwa na waŝne kwestie związane z ochroną środowiska (średnia 4,11). Sformułowania o zabarwieniu negatywnym, takie jak podatność na korupcję oraz niesłuszny bojkot waŝnych inwestycji zostały ocenione nieco mniej twierdząco niŝ określenia pozytywne (średnia powyŝej 3). Spośród złych stron działalności organizacji, najmocniej zapadła w pamięci badanych kwestia niesłusznego bojkotowania waŝnych inwestycji średnia 3,29. Z najmniejszym poparciem respondentów spotkało się twierdzenie dotyczące bezpośredniego utrudniania ich firmom prowadzenia działalności przez zielonych (średnia 1,8). V.12. Ocena działalności organizacji ekologicznych w Polsce Pozarządowe organizacje ekologiczne są bardzo poŝyteczne "Zieloni" niesłusznie bojkotują waŝne inwestycje w Polsce "Zieloni" utrudniają firmom, takim jak moja, prowadzenie działalności "Zieloni" zwracają uwagę społeczeństwa na waŝne kwestie związane z ochroną przyrody Organizacje ekologiczne wcale nie dbają o dobro publiczne, tylko załatwiają własne interesy Pozarządowe organizacje ekologiczne posiadają największą w społeczeństwie wiedzę i świadomość zagadnień ekorozwoju Pozarządowe organizacje ekologiczne są podatne na korupcję Zieloni działają na rzecz wspierania społeczności lokalnych zagroŝonych szkodliwymi inwestycjami Działalność pozarządowych organizacji ekologicznych jest nadmiernie gloryfikowana publicznie N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe ,44 1, ,29 1, ,83 1, ,11 1, ,81 1, ,58 1, ,06 1, ,62 1, ,98 1,327 Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 9

11 4.8 Ekoharacz 2/3 respondentów (66%) nie spotkało się z pojęciem ekoharacz. V.13. Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem "ekoharacz"? Liczebność % Tak ,4% Nie ,2% Odmowa odpowiedzi 1 0,3% Ogółem ,0% PoniŜsza tabela krzyŝowa wskazuje, Ŝe styczność z organizacjami ekologicznymi wzmacnia wśród badanych stopień znajomości terminu ekoharacz. Wnioskować naleŝy, iŝ przynajmniej dla części badanych słowo to stało się znane w efekcie kontaktu z organizacją ekologiczną. Tabela krzyŝowa: Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem "ekoharacz"? * A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? A czy Pana(i) firma miał(a) kiedykolwiek kontakt z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi z tzw. zielonymi )? Czy spotkał(a) się Pan(i) z pojęciem "ekoharacz"? Ogółem Tak Nie Tak Nie Ogółem Liczebność % z tabeli 51,3% 30,8% 33,6% Liczebność % z tabeli 48,7% 69,2% 66,4% Liczebność % z tabeli 100,0% 100,0% 100,0% Wśród badanych, którzy wiedzieli, co oznacza to pojęcie, przewaŝały odpowiedzi określające ekoharacz, jako Ŝądania finansowe ze strony zielonych w zamian za odstąpienie od protestów 43%. W dalszej kolejności respondenci twierdzili, Ŝe są to wymuszenia przez ekologiczne organizacje róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach, w zamian za zaprzestanie protestów (14%) oraz wpłata pewnej sumy na konto tychŝe organizacji w tym samym celu (13%). Nieliczny odsetek uznał ekoharacz za opłaty w związku z korzystaniem ze środowiska lub teŝ podatki środowiskowe 1 do 2%. Jedynie 6% odpowiadających wskazało tu bez ogródek na korupcję i łapówkarstwo. Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 10

12 V Co oznacza pojęcie "ekoharacz"? Liczebność % śądania finansowe ze strony "zielonych" w zamian za odstąpienie od protestów 44 43,6% Wymuszanie przez ekologiczne organizacje pozarządowe róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach w zamian za odstąpienie od 14 13,9% protestów Wpłata pewnej sumy na konto organizacji ekologicznych w zamian za odstąpienie od protestów 13 12,9% Korupcja środowiskowa (łapówki środowiskowe) 6 5,9% Zdobywanie pieniędzy poprzez blokowanie inwestycji przez zielonych 3 3,0% Wspieranie działań proekologicznych 2 2,0% Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 2,0% Działanie ze względu na prywatne korzyści 2 2,0% "Coś za coś" 2 2,0% Płacenie za ekologię 2 2,0% Inne 2 2,0% Wysokie opłaty na działania proekologiczne 1 1,0% Wymuszanie działań na pewnych osobach, instytucjach 1 1,0% Próba wymuszenia odszkodowania od odstąpienia od protestu 1 1,0% Podatki środowiskowe 1 1,0% Pobieranie przez państwo opłat związanych z ochroną środowiska 1 1,0% Nieformalne wspieranie organizacji ekologicznych 1 1,0% Dbanie o interesy organizacji ekologicznych 1 1,0% UniemoŜliwienie inwestycji na niekoniecznie merytorycznej podstawie 1 1,0% Nie wiem 1 1,0% Ogółem ,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 11

13 Co oznacza pojęcie "ekoharacz"? śądania finansowe ze strony "zielonych" w zamian za odstąpienie od protestów Wymuszanie przez ekologiczne organizacje pozarządowe róŝnego rodzaju korzyści na inwestorach Wpłata pewnej sumy na konto organizacji ekologicznych w zamian za odstąpienie od protestów Korupcja środowiskowa (łapówki środowiskowe) Zdobywanie pieniędzy poprzez blokowanie inwestycji przez zielonych Wspieranie działań proekologicznych Opłaty za korzystanie ze środowiska Działanie ze względu na prywatne korzyści Coś za coś Płacenie za ekologię Inne Wysokie opłaty na działania proekologiczne Wymuszanie działań na pewnych osobach, instytucjach Próba wymuszenia odszkodowania od odstąpienia od protestu Podatki środowiskowe Pobieranie przez państwo opłat związanych z ochroną środowiska Nieformalne wspieranie organizacji ekologicznych Dbanie o interesy organizacji ekologicznych UniemoŜliwienie inwestycji na niekoniecznie merytorycznej podstawie Nie wiem 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 12

14 4.9 Wymuszanie ekoharaczy w zamian za odstąpienie od protestów Prawie połowa badanych nie potrafiła powiedzieć, czy tzw. zieloni wymuszają na inwestorach pewne korzyści w zamian za odstąpienie od protestów. Co piąty respondent uznał, Ŝe takie sytuacje raczej się zdarzają, a co dziesiąty, Ŝe zdarzają się na pewno. V.14. Czy Pana(i) zdaniem zdarza się, Ŝe ekologiczne organizacje pozarządowe wymuszają od inwestorów ekoharacze, czyli pewne Liczebność % korzyści, np. w zamian za odstąpienie od protestów? Zdecydowanie tak 30 9,9% Raczej tak 65 21,5% Ani tak, ani nie 30 9,9% Raczej nie 27 8,9% Zdecydowanie nie 15 5,0% Odmowa odpowiedzi 2 0,7% Nie wiem, trudno powiedzieć ,0% Ogółem ,0% 4.10 Sytuacja korupcyjna w bliskim otoczeniu respondenta Większość badanych (85%) nie słyszała nigdy o sytuacjach korupcyjnych związanych z ochroną środowiska w swoim bliskim otoczeniu. Respondentów, którzy zadeklarowali styczność z tego typu sytuacją, poproszono o konkretne jej określenie. Największy odsetek spotkał się z sugestią zlecenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej, co gwarantowałoby bezkonfliktowy przebieg procedury administracyjnej co naleŝy w istocie uznać za zawoalowaną formę łapówki. Dalej respondenci wymieniali propozycje wpłaty pewnej sumy na konto odpowiedniej organizacji ekologicznej z zamian za wstrzymanie protestów. 17% odmówiło odpowiedzi na to pytanie. V.15. A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o sytuacji korupcyjnej związanej z ochroną środowiska w Pana(i) Liczebność % bliskim otoczeniu? Tak 40 13,2% Nie ,1% Odmowa odpowiedzi 5 1,7% Ogółem ,0% V.16. Jaka to była sytuacja? Liczebność % Sugestia zlecenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej, co gwarantowałoby bezkonfliktowy przebieg procedury 14 35,0% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 13

15 administr. Propozycja wpłaty pewnej sumy na konto odpowiedniej organizacji ekologicznej w zamian za wstrzymanie 13 32,5% protestów Konieczność zaoferowania korzyści majątkowych przez inwestorów w zamian za korzystne rozstrzygnięcie 11 27,5% procedury Odmowa odpowiedzi 7 17,5% Wręczenie drogich prezentów, zagranicznych wakacji, itp przedstawicielom organizacji ekologicznych 3 7,5% Wynagrodzenie w zamian za nielegalne składowanie odpadów 2 5,0% Inna 1 2,5% Nie wiem 1 2,5% Ogółem ,0% PoniŜsza tabela krzyŝowa pokazuje prostą zaleŝność: pośród osób realizujących inwestycje, które najczęściej wymagały zdobycia decyzji środowiskowych, wiedza o sytuacjach korupcyjnych w sektorze ochrony środowiska, jest takŝe najczęstsza. Tabela krzyŝowa: Jakiego rodzaju były najwaŝniejsze inwestycje realizowane przez Pana(i) firmę w ciągu ostatnich pięciu lat?* A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o sytuacji korupcyjnej związanej z ochroną środowiska w Pana(i) bliskim otoczeniu? A czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o sytuacji korupcyjnej związanej z ochroną środowiska w Pana(i) bliskim otoczeniu? Ogółem Jakiego rodzaju były najwaŝniejsze inwestycje realizowane przez Pana(i) firmę w ciągu ostatnich pięciu lat? Tak Inwestycje i projekty budowlane (zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielkopowierzchniowe itp.) Liczebność Inwestycje proekologiczne (np. składowiska odpadów, spalarnie, odprowadzanie ścieków) % w tabeli 45,0% Liczebność 13 6 Inwestycje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej (budowa dróg, autostrad) Inwestycje dotyczące sektora energetycznego % w tabeli 32,5% Liczebność 6 4 % w tabeli 15,0% Liczebność 4 13 Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 14

16 % w tabeli 10,0% Nadzór na projektami budowlanymi Liczebność 3 3 % w tabeli 7,5% Raport z badań CATI zrealizowanych dla TNZ przez BBS OBSERWATOR str. 15

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH DLA TOWARZYSTWA NA RZECZ ZIEMI

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH DLA TOWARZYSTWA NA RZECZ ZIEMI RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH DLA TOWARZYSTWA NA RZECZ ZIEMI Poznanie opinii przedsiębiorców na temat skali i form korupcji w sektorze ochrony środowiska Spis treści 1 Opis badań... 2 1.1 Cele

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku

RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie świdnickim w 2011 roku RAPORT Kondycja trzeciego sektora w powiecie w 2011 roku Trzecim sektorem nazywane są organizacje pozarządowe. Określenie to wywodzi się z podziału państwa na trzy główne sektory: 1. Państwowy 2. Rynkowy

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE

ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE Monitoring opinii i doświadczeń przedsiębiorców Raport z drugiej fali badania Warszawa, grudzień 2004 SPIS TREŚCI O badaniu...3 Nota metodologiczna...4 Podsumowanie...5

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie IMAS International Wrocław Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie Wrocław, maj/ czerwiec 2008 Franciszek Blachnicki to jedna z czołowych postaci polskiego Kościoła katolickiego 2. połowy 20 wieku

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska. Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania.

Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska. Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska TNS Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 Wyniki badania 5 3 Podsumowanie 22 TNS 2 1 Informacje o badaniu TNS Informacja o badaniu Termin badania: 23 26 stycznia 2014 r. Próba:

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w kulturze

Wolontariat w kulturze I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Wolontariat w kulturze 5-7.12.2016 Badanie wolontariatu instytucji kultury DR TOMASZ GODLEWSKI Założenia metodologiczne projektu technika realizacji wywiadów ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania z 2015 roku 7 4 Podsumowanie 5 Porównanie z wynikami z poprzednich lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 raport podsumowanie graficzne 20 czerwca 2012 r. www.bcmm.com.pl SPIS TREŚCI Znajomość i wizerunek EEC 2012....... 3 świadomość organizacji Kongresu w Katowicach źródła

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania 7 4 Podsumowanie 5 Monitoring głównych wyników na przestrzeni lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba Technika

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 06.03.2007 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja III W dniach 12-16 lutego 2007 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: 1

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: 1 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009 1 Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia www.pbsdga.pl Grudzień 2009 PLAN RAPORTU ROZDZIAŁ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Świadomość zmian klimatycznych oraz postawy proekologiczne warszawiaków

Świadomość zmian klimatycznych oraz postawy proekologiczne warszawiaków Świadomość zmian klimatycznych oraz postawy proekologiczne warszawiaków Raport przygotowany dla Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, styczeń 2014 Opracowanie: Wydział Badań i Analiz Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH - PRZYGOTOWANY PRZEZ BIURO BADAŃ SPOŁECZNYCH OBSERWATOR NA ZLECENIE

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH - PRZYGOTOWANY PRZEZ BIURO BADAŃ SPOŁECZNYCH OBSERWATOR NA ZLECENIE RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH - PRZYGOTOWANY PRZEZ BIURO BADAŃ SPOŁECZNYCH OBSERWATOR NA ZLECENIE FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, SZKLARSKIEGO I CERAMICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Autor: www.franczyzawpolsce.pl 04.12.2007. Portal finansowy IPO.pl I. Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła badanie rynku systemów sieciowych

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo