Regulamin dla firm. Administrator Arteprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dla firm. Administrator Arteprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią."

Transkrypt

1 Regulamin dla firm REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Arteprint przez Klientów nie będących konsumentami (działalność gospodarcza lub zawodowa) obowiązujący od 6 sierpnia 2014 r. I.DEFINICJE Terminy użyte w niniejszym Regulaminie i pisane z wielkiej litery otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: Administrator Arteprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Drukarnią. Cennik informacja dostępna na Stronie Internetowej zawierająca listę Usług, ceny Usług i/lub wynagrodzenie za świadczenie Usług, termin w którym cena/wynagrodzenie pozostaje obowiązująca oraz terminy realizacji Usług. Drukarnia przedsiębiorstwo prowadzone przez Arteprint w ramach którego świadczone są usługi poligraficzne. Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, o ile w ten dzień nie przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.). Formularz rejestracyjny - formularz zawierający dane Użytkownika (w tym dane do faktury VAT oraz dane teleadresowe do wysyłki), dostępny na Stronie Internetowej. Klient osoba prawna lub osoba fizyczna, która korzysta lub ma zamiar korzystać z Usług świadczonych przez Drukernię dla celów związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a tym samym nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. Konto prowadzony przez Administratora panel użytkownika pod unikalną nazwą (login / użytkownika), będący zbiorem jego zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach Systemu, przy czym w przypadku Klienta będącego osobą prawną, Konto będzie założone dla konkretnej osoby fizycznej. Plik - dane w wersji elektronicznej, zawierające projekt graficzny Użytkownika w wymaganych przez Drukarnię formatach i wykonany zgodnie ze specyfikacją Drukarni, na podstawie którego realizowana jest Usługa. Regulamin niniejszy regulamin. Strona Internetowa dedykowany serwis internetowy, na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z Systemu Drukarni w formule samoobsługowej. System - aplikacja dostępna na Stronie Internetowej umożliwiająca Użytkownikom zamawianie Usług oraz realizowanie funkcji dodatkowych (m.in. składanie reklamacji, płatności za Usługi). Towar przedmiot/materiały wykonane przez Drukarnię w ramach świadczonej Usługi.

2 Usługa usługa świadczona przez Drukarnię za pośrednictwem Systemu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Regulaminu, zgodnie z Cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej. Użytkownik Klient, który spełnił wymogi przewidziane w Regulaminie oraz założył Konto. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są świadczone przez Arteprint Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (adres: ul. Robotnicza 45-47, Długołęka), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS: , numer NIP: , numer REGON: , kapitał zakładowy: PLN, zwaną dalej w Regulaminie Drukarnią. 2. Regulamin określa w szczególności: a) warunki korzystania z Systemu, b) zasady składania zamówień przez Użytkownika, c) zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji przez Drukarnię, d) zasady dotyczące zarządzaniem danymi Użytkownika przez Drukarnię, d) zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji, w szczególności miejscu i terminie ich składania, e) odpowiedzialność Drukarni wobec Użytkownika za należyte świadczenie Usług. III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 1. Strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie. 2. Użytkownikiem może być wyłącznie Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 3. W celu utworzenia Konta w Systemie Drukarni Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej. Z chwilą potwierdzenia przez Administratora założenia Konta w formie wiadomości , przesłanej Użytkownikowi przez Administratora, Użytkownik oraz Drukarnia zawierają umowę dotyczącą świadczenia Usług, wykonywaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Administrator zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu (w tym usunięcia Konta) i/lub odmowy założenia Konta Klientowi w przypadku naruszenia przez Klienta/ Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa, lub w innym przypadku, gdy Administrator jest narażony przez Klienta/Użytkownika na szkodę. 5. Użytkownik, podając dane osobowe w Formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że: a) są one zgodne z prawdą, b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Drukarnię swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz z poźn. zm.).

3 6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolna i każda z nich może być w każdej chwili odwołana poprzez złożenie Drukarni oświadczenia na piśmie. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Drukarnię. 7. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U ) jest Drukarnia. 8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Drukarni lub na adres . Powyżej wskazane prawo Użytkownika nie uchybia obowiązkowi podawania przez Użytkownika kompletnych i prawdziwych danych osobowych. 9. Usunięcie przez Drukarnię na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu. 10. Drukarnia zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczany w Internecie informacji. 11. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Drukarnię danych do świadczenia Usługi w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy. 12. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Drukarnię mechanizmu Cookies do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm Cookies stosowany jest przez portale internetowe. Informacje Cookies wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z Systemu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Systemu. IV. ZAMÓWIENIA I MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 1. Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem Usługi. Czas realizacji Usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Drukarnię. 2. Dla uzyskania przez zamówienie statusu do realizacji (złożenia zamówienia) konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków przez Użytkownika: a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego b) wgranie Pliku i skojarzenie Pliku z zamówieniem, c) dokonanie płatności (przy wyborze metody Przedpłata przelewem, kartą kredytową ), d) przekazanie zamówienia do realizacji po uprzednim wybraniu produktu w Systemie, e) otrzymanie mailowej informacji o akceptacji zamówienia przez Drukarnię. 3. Zamówienia w Systemie Użytkownik może składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 4. Zamówienia zaakceptowane przez Drukarnię do godziny są realizowane w dniu akceptacji zamówienia, a jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym w najbliższym Dniu Roboczym po

4 dniu akceptacji zamówienia. 5. Zamówienia zaakceptowane przez Drukarnię po godzinie są realizowane w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia. 6. Terminy realizacji usług niezawartych w Cenniku będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem, przy czym Drukarnia: a) nie jest zobowiązane do świadczenia takich usług wobec Użytkownika, b) zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji takich usług po dokonaniu ustalenia. 7. Zamówienia: a) nieopłacone, b) starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane z Systemu i nie będą realizowane. 8. Jeżeli Usługa dla swojego wykonania wymaga dostarczenia Użytkownikowi Towaru i Towar taki ma zostać zgodnie z zamówieniem dostarczony na warunkach płatności "za pobraniem", Użytkownik jest zobowiązany do odebrania Towaru w terminie 30 dni rygorem skutków prawnych określonych w ust. 9 i ust. 10 poniżej. 9. Jeżeli Towar nie zostanie podjęty przez Użytkownika, Drukarnia może według swojego wyboru: (a) pozostawić go odbioru w siedzibie Drukarni na koszt i ryzyko Użytkownika (wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych przez Drukarnię w związku z Usługą) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 8 powyżej), (b) dokonać kolejnych prób dostarczenia Towaru na koszt i ryzyko Użytkownika 10. Drukarnia nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie Towaru, o którym mowa w ust. 8 (a) ani za uszkodzenia Towaru związane z jego przechowywaniem w nieodpowiednich warunkach (w szczególności z powodu zawilgocenia lub zalania). W przypadku braku odbioru Towaru z siedziby Drukarni w terminie 30 dni od dnia, w którym Towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 8 powyżej, Drukarnia może według swojego wyboru (i zachowując prawo do wynagrodzenia za Usługę) wyzbyć się Towaru, oddać go na przechowanie osobie trzeciej lub przechowywać go za wynagrodzeniem w kwocie 10 PLN za dzień. 11. Jeśli materiały zawierają, według oceny Drukarni treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami Drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów co nie daje Użytkownikowi prawa do jakichkolwiek roszczeń. Jednakże Drukarnia nie jest zobowiązana dokonywać analizy tego czy materiały zawierają takie treści i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych). 12. Drukarnia nie dokonuje samodzielnie korekty (ani co do formy ani co do treści) w materiałach przesłanych przez Użytkownika. 13. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej przez Drukarnię na Stronie Internetowej, zaś Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przygotowane nienależycie lub

5 niezgodne ze specyfikacją materiały oraz związane z tym błędy w druku. 14. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty materiałów dostarczonych przez Użytkownika są przesyłane do Użytkownika celem akceptacji. Czas realizacji Usługi w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania przez Drukarnię akceptacji Użytkownika za pośrednictwem Systemu. 15. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych przesyłanych przez Użytkowników oraz usuwa je po terminie 90 dni od ich otrzymania. V. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI Reklamację może złożyć każdy Użytkownik za pośrednictwem Systemu logując się na swoje Konto. W wypadku, gdy z uwagi na brak poprawnego funkcjonowania Konta jest to niemożliwe, Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1. Użytkownik składając reklamację z użyciem Konta powinien posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, wskazać numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz wskazać powód reklamacji oraz produkt, którego ona dotyczy posługując się kategoriami określonymi w Systemie. 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis kwestii, której dotyczy. 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 30 dni od dnia dostawy. 4. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia, przy czym w przypadkach bardziej skomplikowanych, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Z uwagi na to, że Usługa nie jest sprzedażą, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, art. 8 ust. 3 powyższej ustawy nie stosuje się. 5. W odniesieniu do reklamacji dotyczących przesyłek, w których zawarte są przedmioty/materiały wykonane i dostarczane przez Drukarnię w ramach Usługi stosuje się następujące postanowienia: a) W przypadku widocznego uszkodzenia Towaru lub częściowej utraty Towaru Użytkownik jest zobowiązany odnotować zastrzeżenia na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu Towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika, zaś Zgłoszenie reklamacyjne zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, przy czym w przypadku uszkodzenia przesyłki, Użytkownik jest zobowiązany do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. b) W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zawierającej Towar Użytkownik jest zobowiązany zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (podając datę i godzinę doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki wskazaną przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Użytkownika. c) Przesyłkę zawierająca Towar, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. 7. Reklamacje dotyczące stanu Towaru dostarczonego za pośrednictwem podmiotów trzecich (firm kurierskich) oraz procesu dostarczania Towaru przez te podmioty może kierować w stosunku do tych podmiotów wyłącznie Drukarnia.

6 VI. SPECYFIKACJI USŁUGI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI DRUKARNI 1. Drukarnia ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane swoim własnym działaniem dokonanym z winy umyślnej. W żadnym wypadku Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści. 2. Strony uzgadniają że Usługa jest wykonana prawidłowo a dostarczony Towar jest zgodny z zamówieniem jeśli: b) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego Towaru mieści się w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie, c) błąd krajarki zmieścił się w zakresie tolerancji do 2 mm włącznie, d) tolerancja kolorystyczna mieści się w zakresie +/- 5% (zgodnie z normą ISO 12647) e) nastąpiły różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK. f) Usługi zostały wykonane na podstawie materiałów lub prac przedstawionych lub zaakceptowanych przez Użytkownika nawet jeśli znajdują się w nich błędy techniczne, merytoryczne lub wizualne, g) Usługi zostały zaakceptowane przez Użytkownika. 3. Drukarnia nie odpowiada w stosunku do Użytkownika ani osób trzecich za treści zawarte w materiałach dostarczonych przez Użytkownika. 4. Drukarnia nie odpowiada w stosunku do Użytkownika ani osób trzecich za skutki wynikłe z faktu, że dane lub informacje przekazane Drukarnię były błędne, niekompletne, wewnętrznie sprzeczne, nieprecyzyjne lub nieprecyzyjnie przekazane przez Użytkownika ani za błędy w przekazanych materiałach. 5. Odpowiedzialność Drukarni wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Drukarni, których Drukarnia nie mogła przewidzieć, ani którym nie mogła zapobiec, w tym w szczególności: pożar, strajk, wojna, atak terrorystyczny, kataklizmy spowodowane przez zjawiska przyrody (w szczególności: powódź, trzęsienie ziemi, wichura), wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego. VII. OCHRONA PRAW AUTORSKICH Wszelkie zawarte w Systemie oraz Usługach rozwiązania jak również zawartość (treść) Strony Internetowej (w szczególności: logotypy, nazwy własne, oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, projekty graficzne, materiały audiowizualne, materiały tekstowe, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe) objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wyłączne prawo do powyższej zawartości oraz rozwiązań przysługuje Drukarni. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, lub dystrybuowanie jakichkolwiek z powyższych rozwiązań lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Drukarni jest zabronione i podlega sankcjom prawnym. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne

7 lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku. 3. Z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku zmiany zakresu lub modelu świadczenia usług nim przewidzianych, Regulamin może być w zmieniany przez Drukarnię. 4. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu wskazanego przez Drukarnię, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż trzeci kolejny Dzień Roboczy licząc od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmieniony Regulamin nie obowiązuje w stosunku do umów zawartych na podstawie zamówień złożonych przez datą jego zmiany, do których to stosuje się Regulamin w wersji poprzedniej. 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej, Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji nowej wersji Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Drukarni. Odmowa jest równoznaczna z utratą statusu Użytkownika i brakiem możliwości korzystania z Usług. W stosunku do Usług już zamówionych Regulamin obowiązuje. 6. Regulamin i świadczone na jego podstawie Usługi podlegają prawu polskiemu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Graczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Novella Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo