Milena Bodych. Ja = Cudzoziemiec FOTOREPORTAŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Milena Bodych. Ja = Cudzoziemiec FOTOREPORTAŻ"

Transkrypt

1 Milena Bodych Ja = Cudzoziemiec FOTOREPORTAŻ

2 Artykuł 1 Obowiązek przestrzegania praw człowieka Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu człowiekowi, podlegającemu jurysdykcji, prawa i wolności określone w Rozdziale I niniejszej Konwencji. ich Głównymi krajami, z których rekrutują się imigranci w Polsce, są państwa należące do byłego ZSRR, przede wszystkim Ukraina, Rosja i Białoruś. Stosunkowo liczną grupę imigrancką stanowią również obywatele państw wysoko rozwiniętych: Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także Wietnamu. Co trzeci obcokrajowiec mieszkający w Polsce pochodzi z kraju bezpośrednio z nami sąsiadującego. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce wciąż jest zjawiskiem o marginalnym znaczeniu przybysze z zagranicy korzystają z płytkich nisz na polskim rynku pracy. Pierwszą z nich są duże lub średnie firmy (głównie z kapitałem zagranicznym) zatrudniające pracowników wysoko wykwalifikowanych, przede wszystkim z krajów UE. Kolejny typ to klasyczne zawody niszowe, takie jak artyści, sportowcy, lekarze praktykujący medycynę niekonwencjonalną. Od kilku lat funkcjonuje sfera enklaw imigranckich obejmująca głównie usługi na rzecz innych imigrantów w takich sektorach rynku pracy, jak np. handel czy gastronomia. Ostatnią niszą jest rynek pracy nielegalnej, na którym zatrudnienie znajdują głównie pracownicy z byłego ZSRR (rolnictwo, handel, budownictwo, usługi domowe), a także z Wietnamu (handel i gastronomia).

3 Artykuł 2 Prawo do życia 1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę. Sytuacja imigrantów z Ukrainy i Wietnamu na rynku pracy podobnie jak w wypadku innych imigrantów przede wszystkim związana jest z ich statusem prawnym. Jeżeli imigrant pracuje nielegalnie, wówczas narażony jest przede wszystkim na dyskryminujące traktowanie ze strony nieuczciwych pracodawców czy pośredników pracy. Natomiast imigranci czasowi wykonujący w Polsce pracę, mogą uzyskać wizę z prawem do pracy czy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jedynie pod warunkiem, że posiadają przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę. W zasadzie nie dotyczy ich problem bezrobocia. Posiadanie pracy jest bowiem warunkiem niezbędnym do uzyskania przez nich dokumentu pobytowego. Utrata pracy oznacza utratę ważności dokumentu - wówczas imigrant musi opuścić Polskę.

4 Artykuł 3 Zakaz tortur Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Jeszcze inna jest sytuacja prawna cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały. Zrównani są oni w większości praw z obywatelami polskimi, a zatem mogą podejmować pracę bez ograniczeń (bez zezwolenia na pracę), podobnie jak działalność gospodarczą. Są również uprawnieni do uzyskiwania świadczeń dla bezrobotnych oraz do korzystania z usług powiatowych urzędów pracy.

5 Artykuł 4 Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej 1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie. W Polsce z kartami stałego pobytu przebywają obywatele 172 państw. Są wśród nich osoby ze statusem uchodźcy, prawem do pobytu chronionego (do roku mogą korzystać z opieki społecznej); mają zgodę na osiedlenie się, prawa rezydenta długoterminowego, korzystają z pobytu tolerowanego lub zgody na zamieszkanie na czas określony. Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2009 r. mieszkało ich w Polsce legalnie ponad 92 tys. Ilu nielegalnie, bez ważnych wiz, często w ogóle bez dokumentów? Pobieżne szacunki mówią, że może nawet milion.

6 Artykuł 5 Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo ( ). Nigdy nie chciałem trafić do Polski mówi Don, Nigeryjczyk, 36 lat. Ale spotkałem tu moje marzenie. Inżynier, miał w Nigerii małą firmę, sam zapracował na bilet do Europy chciał dorobić się i wrócić. Dziś po trzech latach w Polsce wie, że Polacy robią tak samo i mówią na to saksy. Normalne, ogólnoludzkie prawo do poprawienia bytu, niezależne od części świata i koloru skóry. A bilet lotniczy do Polski był po prostu najtańszy, wiza łatwa do zdobycia. Po pierwsze, cudzoziemcy przybywają na wizach studenckich. Po drugie, przybywają nielegalnie przez granicę. Trzecim sposobem jest załatwienie wizy turystycznej. Niektórzy przyjeżdżają na podstawie krótkoterminowych wiz na kwalifikacje piłkarskie

7 Artykuł 6 Prawo do rzetelnego procesu sądowego 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej ( ). Dla Ukraińców Polska jest atrakcyjna jako miejsce pracy, ze względu na bliskość geograficzną i tym samym niskie koszty migracji, a także z uwagi na łatwość wjazdu do naszego kraju w początkowym okresie transformacji systemowej Ukraińcy w ogóle nie potrzebowali wiz, a obecnie przyznawane są im one bezpłatnie (po wejściu Polski do obszaru Schengen, wizy dla obywateli Ukrainy będą płatne). Inne ważne powody, dla których Ukraińcy wybierają Polskę na kraj docelowy migracji zarobkowych to: wyższe niż we własnym kraju dochody, bliskość kulturowa oraz tzw. sieci migracyjne, ułatwiające znalezienie pracy i zaadaptowanie się do nowych warunków życia i pracy. Z kolei Wietnamczycy stanowią liczną grupę w Polsce, mimo że Wietnam to kraj odległy od nas zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym. Wpływ na to miały niewątpliwie bliskie stosunki polityczno - gospodarcze pomiędzy Polską a Wietnamem w okresie PRL. Już w latach 60. i 70. XX w. wietnamscy studenci i doktoranci zaczęli przyjeżdżać do naszego kraju w ramach dwustronnych umów o wymianie naukowej, a po ukończeniu studiów często osiedlali się w Polsce. Druga fala imigracji z Wietnamu napłynęła już po przełomie ustrojowym w 1989 r.; miała ona charakter zdecydowanie bardziej ekonomiczny.

8 Artykuł 7 Zakaz karania bez podstawy prawnej 1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia ( ). W czerwcu 2010 r. Don wstaje rano, przed wyjściem z domu rzuca okiem na swoje śpiące marzenie żonę i półtoraroczną księżniczkę, starym Fordem jedzie do szklarni, gdzie pracuje jako zbieracz pomidorów. Brat kusi go Stanami, siostra Londynem, dawni koledzy z korony Hiszpanią w Warszawie dzieci mówią panu good morning.

9 Artykuł 8 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Nam (42 lata) przyjechał z Wietnamu 10 lat temu. Mieszkał tam na wsi; zorganizował protest rolników przeciwko akcji odbierania im ziemi. Groziło mu aresztowanie. Za 500 dol. łapówki załatwił paszport, za kolejne pożyczone 10 tys. transport do Polski przez zieloną granicę. Musiał wejść na drogę oszustwa, inaczej czekał go tam straszny los tłumaczy Krzysztoń. Zarobki w Wietnamie to ok. 20 dol. na miesiąc. Nam co miesiąc spłaca dług, a raczej haracz, jakim go obłożono. Paszporty i przerzut ludzi to specjalność wydziału A18 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmującego się kontrolą ruchu granicznego.

10 Artykuł 9 Wolność myśli, sumienia i wyznania 1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. Pokutuje stereotyp, że to groźny żywioł. Ale policyjne statystyki nie potwierdzają: z roku na rok spada liczba czynów karalnych popełnianych przez obcokrajowców. W 2009 r. podejrzewano o przestępstwa ok. 2 tys. cudzoziemców (w rekordowym 2002 r. 6,8 tys.), z tego część o spowodowanie wypadków drogowych. Istnieje ciemna liczba zdarzeń kryminalnych niezgłaszanych policji. Najczęściej to haracze wymuszane od obcokrajowców przez ich rodaków. Poszczególne grupy narodowościowe tworzą hermetyczne enklawy, wśród Czeczenów żerują gangi czeczeńskie, u Ormian ormiańskie, wśród Ukraińców ukraińskie, ale to już kryminalny margines, inaczej niż w latach 90.

11 Artykuł 10 Wolność wyrażania opinii 1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. (...). Postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy mają charakter indywidualny odpowiada szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala. W każdym przypadku badane są zagrożenia i obawy oraz możliwość popełnienia prześladowań wobec osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy. Jeżeli tak, to trudno zrozumieć opór polskiego urzędu wobec nadania takiego statusu Ton Van Anh, młodej kobiecie, wydającej w Polsce gazetę dla Wietnamczyków. Przedstawiła pismo z ambasady wietnamskiej w Warszawie, odmawiające jej wydania nowego paszportu (stary stracił ważność): Podstawą niniejszej decyzji jest fakt prowadzenia przez panią Ton Van Anh działalności sprzecznej z interesami Państwa, ludu wietnamskiego i tradycyjnych stosunków wietnamsko-polskich. Trudno mieć wątpliwości, jak wietnamska służba bezpieczeństwa potraktowałaby deportowanego wroga ludu wietnamskiego.

12 Artykuł 14 Zakaz dyskryminacji Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn. Polska jest krajem o silnych tradycjach emigracji. Jednocześnie, poza krajami sąsiedzkimi oraz migracjami ekspertów, nie jest to kraj postrzegany jako atrakcyjny punkt docelowy. Dlatego też zjawisko imigracji osiąga niewielką skalę i nie stanowi problemu tak poważnego, jak w niektórych krajach Europy Zachodniej (np. we Francji czy w Niemczech). Z drugiej jednak strony, warto sobie uświadomić, iż wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym w wielu sektorach polskiej gospodarki będą się pojawiać deficyty siły roboczej. W większości krajów rozwiniętych kompensuje się je zezwalając na imigrację, czy wręcz do niej zachęcając. Migracje w większości przypadków odbywają się w oparciu o sieci tak jak zaledwie kilka lat temu rozpoczęła się budowa sieci migracyjnych umożliwiających wyjazdy Polaków do Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Islandii, tak w ciągu kilku lat mogą pojawić się zupełnie nowe grupy imigrantów na polskim rynku pracy. Na forum Unii Europejskiej stopniowo krystalizuje się zarys europejskiej polityki imigracyjnej, która umożliwiałaby koordynację zjawisk takich jak masowa imigracja czy tez uchodźstwo w skali wszystkich krajów członkowskich. Polska była do tej pory mało zaangażowana w procesy konsultacyjne, głównie ze względu na niewielką intensywność tego zjawiska obecnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wraz z rosnącą obecnością pracowników z Wietnamu czy Ukrainy w Polsce, w skali niektórych społeczności lokalnych, imigracja jest nie tylko zjawiskiem zauważalnym, ale także niesie ze sobą dodatkowe czynniki rozwoju i dodatkowe obciążenia. Tym bardziej warto z perspektywy poszczególnych społeczności spojrzeć na kwestię obecności obcokrajowców w Polsce już teraz.

13 Bibliografia: Cudzoziemcy w Polsce wyd. Bezrobocie org. Pl2008 r. Przytaczane artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zdjęcia wykonane podczas stażu w Ośrodku Repartiacji Cudzoziemców pod Warszawą,

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Rzym, 4 listopada 1950 roku European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 5 2 Rządy Państw-Sygnatariuszy

Bardziej szczegółowo

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 60/118 ZUZANNA BRUNARSKA MAŁGORZATA GROTTE MAGDALENA LESIŃSKA Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 1 Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy Unią Europejską a Rosją

Pomiędzy Unią Europejską a Rosją Pomiędzy Unią Europejską a Rosją Problematyka migracji z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Wstęp Wnioski zawarte w tej publikacji nie są rezultatem specjalnie w tym celu przeprowadzonych badań, ale opierają

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Migracje na świecie Kinga Białek

Migracje na świecie Kinga Białek Migracje na świecie Kinga Białek Migracje to przemieszczenia różnych grup społecznych pomiędzy różnymi skupiskami ludności, np. pomiędzy krajami lub miastami, pomiędzy różnymi rejonami geograficznymi i

Bardziej szczegółowo

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Warszawa 2011 Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja: dr Hanna Bojar Redakcja językowa: Barbara Jędraszko Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce Informator pod redakcją Tomasza Sieniowa Права и обязанности беженцев в Польше Информатор Под редакцией Томаша Сенева Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 5/2011 RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W DOSTĘPIE DO USŁUG MIESZKANIOWYCH W POLSCE. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ISS. Imigranci o nieuregulowanym statusie: społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce. Rusłan Antoniewski Izabela Koryś

ISS. Imigranci o nieuregulowanym statusie: społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Polsce. Rusłan Antoniewski Izabela Koryś ISS Instytut Studiów Społecznych Institute for Social Studies Uniwersytet Warszawski * University of Warsaw Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 47 Imigranci o nieuregulowanym statusie: społeczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich 1 Kuratorium Oświaty w Katowicach Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (DRAFT CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION) Przepisy przyjęte w czasie 28 i 34 posiedzeniach Konwentu w Brukseli w dniach 5 i 16 maja 2000 r. Art.

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, kwiecień 2007 r. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Migracje Szansa czy zagro enie?

Migracje Szansa czy zagro enie? Migracje Szansa czy zagro enie? Wydanie z okazji KONGRESU OBYWATELSKIEGO Gdańsk 2005 Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 1 Wolność i Solidarność nr 1 Migracje Szansa czy zagro enie? Małgorzata Bos-Karczewska Anna

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

1. Problem badawczy Polska na tle innych państw europejskich jest krajem o niewielkiej liczbie mieszkańców pochodzenia obcego. Z danych Organizacji

1. Problem badawczy Polska na tle innych państw europejskich jest krajem o niewielkiej liczbie mieszkańców pochodzenia obcego. Z danych Organizacji 1. Problem badawczy Polska na tle innych państw europejskich jest krajem o niewielkiej liczbie mieszkańców pochodzenia obcego. Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że osoby urodzone

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne. dla nauczycieli

Pomoce dydaktyczne. dla nauczycieli Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli Sądzę, że niezwykle trudno jest nadać koncepcji praw człowieka jakąś konkretną, określoną postać. Moim zdaniem kluczowa jest tu idea społeczeństwa obywatelskiego.[ ]

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Uwagi ogólne Współcześnie, państwa europejskie, w tym także Polska, jak pisze M. Okólski, stają się i staną się, krajami

Bardziej szczegółowo

Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników

Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników 26 2012 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Zwiększ swoje szanse na rynku pracy, s. 3 Ton Van Anh bohaterka Refugee.pl, s. 4 Sintar, czyli kawałek Czeczenii w Warszawie, s. 5 Ostrzejsze kary za nielegalnych

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo