In w e s t o w a n i e n a r y n k u n i e r u c h o m o ś c i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "In w e s t o w a n i e n a r y n k u n i e r u c h o m o ś c i"

Transkrypt

1 In w e s t o w a n i e n a r y n k u n i e r u c h o m o ś c i pod redakcją Ewy Siemińskiej ISBN: format 165/235, oprawa miękka liczba stron: 192 cena: 39,90 zł Książka łączy wiele ciekawych i bardzo aktualnych wątków praktycznych oraz badawczych dotyczących inwestowania na rynku nieruchomości zarówno w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Publikacja porusza istotne dla inwestorów problemy związane z inwestowaniem na rynku nieruchomości, w tym zwłaszcza dotyczące różnego typu źródeł ryzyka oraz finansowania decyzji inwestycyjnych. W praktyce specyficzne cechy nieruchomości wymagają od inwestorów szczególnej uwagi i znajomości rynku, tym bardziej że ich znaczenie istotnie wzrasta w sytuacjach kryzysowych. Zaostrzenie polityki kredytowej wielu banków w trakcie trwania globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. oraz po tym okresie zmusiło wielu inwestorów do często radykalnej zmiany wcześniejszych decyzji inwestycyjnych. Wiele ciekawych i aplikacyjnych wątków omawianych w książce dotyczy specyfiki formalnoprawnych regulacji związanych z nabywaniem nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców oraz funkcjonowania zamkniętych oraz otwartych funduszy inwestycyjnych aktywnych na rynku nieruchomości, które umożliwiają klientom budowanie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych. Publikacja stanowi bardzo dobre połączenie wybranych zagadnień teorii i praktyki inwestowania na rynku nieruchomości, usytuowanych w różnych krajowych i zagranicznych, zmieniających się w czasie, warunkach funkcjonowania tego rynku. Stąd jest ona, z jednej strony, wartościowym podręcznikiem, z drugiej zaś dostarcza cennych informacji decyzyjnych. ( ) Niewątpliwą zaletą publikacji jest to, iż oprócz rozważań teoretycznych, Autorki prezentują liczne, dobrze opracowane studia przypadków i wyniki szczegółowych badań własnych, w tym ankietowych, dobrze skorelowanych z zamierzeniami badawczymi i zakresem prezentowanych treści. Z recenzji prof. Anny Górczyńskiej, Katedra Inwestycji, Uniwersytet Gdański

2 Spis treści Wstęp Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału (Ewa Siemińska) Istota inwestowania na rynku nieruchomości Specyfika inwestowania na rynku nieruchomości Kierunki inwestowania na rynku nieruchomości Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie Segmenty rynku nieruchomości Ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości wybrane problemy Doświadczenia dotyczące polityki kredytowej banków w zakresie finansowania rynku nieruchomości Zmiany w polityce kredytowej banków finansujących inwestycje na rynku nieruchomości wyniki badań Wnioski i rekomendacje Formalnoprawne warunki inwestowania w nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (Barbara Stolińska) Ogólna charakterystyka obrotu nieruchomościami przy współudziale cudzoziemców Formy nabywania nieruchomości przez cudzoziemców Klasyfikacja nieruchomości według ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a procedury ich nabywania Zezwolenie na nabycie nieruchomości Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców bez zezwolenia Stosowanie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej

3 Spis treści Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi przy współudziale cudzoziemców Zasady obrotu nieruchomościami leśnymi przy współudziale cudzoziemców Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej Ograniczenia związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii Obrót nieruchomościami z udziałem obcokrajowców w Portugalii Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Grecji Ograniczenia związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (Dorota M. Krupa) Fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jako realizacja idei wspólnego inwestowania Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego Rodzaje funduszy inwestycyjnych Rodzaje inwestorów Podstawy prawne funkcjonowania funduszy nieruchomości w Polsce Inwestowanie w nieruchomości przez fundusze inwestycyjne Pojęcie funduszu nieruchomości Zamknięte fundusze inwestycyjne nieruchomości Zamknięte fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych inwestujące w nieruchomości Fundusze inwestycyjne pośrednio inwestujące w rynek nieruchomości Rynek funduszy nieruchomości w Polsce Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce Rynek FIZ i FIZAN nieruchomości Pozostałe zamknięte fundusze inwestycyjne związane z rynkiem nieruchomości Fundusze inwestycyjne o charakterze otwartym związane z rynkiem nieruchomości Podsumowanie

4 Spis treści 4. Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości na rynku (Małgorzata Krajewska) Sytuacja prawna i ryzyko uwarunkowań planistycznych Rynek nieruchomości w strefach podmiejskich dużych miast Specyfikacja rynku nieruchomości w strefach podmiejskich Charakterystyka obszaru badań Grunty nieobjęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Grunty objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zmiany wartości gruntów w strefach podmiejskich Wnioski Wartość nieruchomości zabudowanej w różnych stanach planistycznych Metodyka określania wartości nieruchomości zabudowanej w różnych stanach planistycznych Przykład zastosowania zaproponowanej metodyki dla wybranej nieruchomości Działki budowlane na terenie zurbanizowanym Bibliografia

5 Rozdział 1 Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału 1.1. Istota inwestowania na rynku nieruchomości Każdy kapitał w każdym czasie ma swoje miejsce alokacji, które determinuje poziom satysfakcji jego właściciela. W sensie ekonomicznym satysfakcja ta mierzona jest często poziomem stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału lub dynamiką jego wartości rynkowej. Poszukiwanie najkorzystniejszego w danych warunkach ekonomicznych kierunku lokowania posiadanego kapitału powoduje ciągłą jego migrację między różnymi segmentami rynku i ponad jego administracyjnymi granicami, co stało się podstawą globalizacji gospodarki. Inwestorzy w imieniu własnym lub właściciela kapitału podejmują decyzje inwestycyjne, uwzględniając zwłaszcza dwa fundamentalne parametry ekonomiczne, a mianowicie wspomniany wcześniej poziom zwrotu kapitału oraz ryzyka, które stale towarzyszą każdej decyzji gospodarczej. Jednym z możliwych kierunków inwestowania jest rynek nieruchomości będący segmentem rynku finansowego, na którym przedmiotem zawieranych transakcji są jak podkreślają znawcy problemu nie tyle same nieruchomości, co de facto prawa do nieruchomości 1. Skala i intensywność zainteresowania in- 1 Pośrednik na rynku nieruchomości, Z. Brzeziński (red.), Poltext, Warszawa 2007, s. 36 i nast.; M. Bryx: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2007, s. 43; Rynek nieruchomości w Polsce, L. Kałkowski (red.), Twigger, Warszawa 2003, s. 14 i nast.; E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej, WN PWN, Warszawa 2006, s. 43; Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, E. Kucharska-Stasiak (red.), Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008, s

6 1. Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału westowaniem na rynku nieruchomości są wypadkową bardzo wielu czynników, z których ważną rolę odgrywa m.in. aktualny poziom atrakcyjności inwestowania w różnych alternatywnych (konkurencyjnych) segmentach rynku takich jak np. papiery wartościowe, kamienie szlachetne czy dzieła sztuki. Często obserwowane także ostatnio masowe, a co gorsze paniczne wycofywanie się dużej liczby inwestorów z danego segmentu rynku i przenoszenie posiadanego kapitału do innych jego segmentów powoduje wiele turbulencji. Skutki takich zawirowań są często trudne do oszacowania, gdyż nie chodzi tutaj tylko o ich wymiar finansowy, ale także o szeroko rozumiane konsekwencje społeczno-polityczne i środowiskowe. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w pierwszej kolejności szybkie wejście czy też wyjście dotyczy zwłaszcza kapitału spekulacyjnego, który w krótkim horyzoncie czasowym może przynosić wysokie zyski, ale też jest narażony na wysoki poziom ryzyka. Natomiast cechą charakterystyczną lokowania kapitału w nieruchomości jest jego stosunkowo długi, co najmniej kilkuletni okres zwrotu. Dotyczy to zwłaszcza nowych, budowlanych projektów inwestycyjnych, wymagających często bardzo czasochłonnych procedur koniecznych do spełnienia, zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi związanymi z licznymi pozwoleniami, w tym głównie na budowę oraz użytkowanie obiektów. Wspomniany czas obok ryzyka oraz psychologicznego aspektu każdej decyzji podejmowanej przez inwestora należy do klasycznych i nieodłącznych cech charakteryzujących każdy proces inwestycyjny 2. Mówiąc o aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości, warto wskazać na silne związki sektora budowlanego z całą gospodarką narodową. Tradycyjnie uważa się, że sektor ten jest kołem zamachowym dla całej gospodarki, powodując ożywienie w wielu dziedzinach aktywności gospodarczej. Przy czym to mnożnikowe działanie projektów inwestycyjnych realizowanych w różnych segmentach rynku nieruchomości zwane teorią akceleratora jest możliwe w fazie wzrostu gospodarczego, w której mamy do czynienia ze wzmożoną lub co najmniej poprawiającą się aktywnością inwestorów upatrujących w rynku nieruchomości opłacalnej lokaty swojego kapitału. Z kolei w fazie spowolnienia gospodarczego czy wręcz depresji aktywność ta może być nieopłacalna i generować straty, dlatego często obserwuje się wyraźne zmniejszenie bądź zamrożenie wielu wcześniej planowanych projektów. Odnotowywane w sektorze budowla- 2 Zob. szerzej na ten temat np.: K. Dziworska: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000; K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje: instrumenty fi nansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko fi nansowe, inżynieria fi nansowa, WN PWN, Warszawa 2007; W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

7 1.1. Istota inwestowania na rynku nieruchomości nym spowolnienie jest często w praktyce traktowane jako swoisty barometr sygnalizujący pogorszenie sytuacji w całej gospodarce. Jak pisze Ewa Kucharska- -Stasiak okazuje się, że inwestycje są nie tylko przyczyną, ale również i skutkiem cykli koniunkturalnych 3. Sytuacja ogólnogospodarcza, a dokładniej faza cyklu koniunkturalnego, jest ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie lub porażce inwestowania w nieruchomości. Tym bardziej znaczącym, że jak wspomniano wszelkie działania inwestycyjne wymagają czasu, często stosunkowo długiego, w którym sytuacja rynkowa może ulegać dynamicznym zmianom, nie zawsze na korzyść danego zamierzenia inwestycyjnego. Tak właśnie stało się w ostatnim czasie, kiedy to za sprawą fali bankructw i zawirowań najpierw na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, a później już na coraz większą skalę rozszerzał się globalny kryzys gospodarczy. Zrewidował on wiele wcześniej podejmowanych decyzji inwestycyjnych i tych na bardzo dużą, międzynarodową skalę, i tych małych o lokalnym charakterze. Według autorów Raportu Narodowego Banku Polskiego na temat polskiego rynku nieruchomości 4 w krótkiej, bo 20-letniej historii gospodarki rynkowej można wyodrębnić trzy wyraźne cykle koniunkturalne w sektorze nieruchomości mieszkaniowych: lata 90. XX w. cykl wywołany transformacją ww. sektora, w tym zwłaszcza utratą dominacji spółdzielni mieszkaniowych oraz pojawieniem się deweloperów, przełom XX i XXI w. kolejny cykl wynikał głównie z opóźnionych reakcji po stronie popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, II połowa pierwszej dekady XXI w. mocny związek rynku nieruchomości z sektorem bankowym. Poruszając problem inwestowania na rynku nieruchomości, nie można nie wspomnieć o jego ważnej zalecie, a mianowicie ochronie przed inflacją ulokowanego w nieruchomościach kapitału w długim horyzoncie czasowym. Jest to dla każdego inwestora istotna przesłanka inwestycyjna, zwłaszcza gdy posiada on wolne środki do zagospodarowania. Wypada jednak także wspomnieć o odwrotnej sytuacji wynikającej z zawirowań na rynku nieruchomości, a polegającej na utracie wartości posiadanych zasobów nieruchomościowych, co ma z reguły charakter przejściowy 5. 3 Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, jw., s Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach , NBP, Warszawa 2010, s E. Siemińska: Utrata wartości nieruchomości a problem adekwatności zabezpieczenia ekspozycji kredytowej, Finansowanie Nieruchomości 2009, nr 1 (18). 15

8 1. Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału Kolejnymi motywami inwestowania są zwłaszcza: oczekiwanie generowania stałych dochodów przez nieruchomość, wzrost wartości nieruchomości, cele spekulacyjne dotyczące oczekiwania w krótkim okresie wysokiego zwrotu zaangażowanego kapitału, obniżka kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, zabezpieczenie lub/i poprawa własnych potrzeb lokalowych (użytkowych) inwestora indywidualnego oraz korporacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowego, poprawa wiarygodności ekonomicznej na rynku (wzrost aktywów zabezpieczających zobowiązania), czynniki psychologiczne, np. wzrost prestiżu i pozycji społecznej. Można stwierdzić, że motywy inwestowania koncentrują się wokół trzech zasadniczych grup przesłanek, a mianowicie: ekonomicznych, w tym zwłaszcza finansowych, użytkowych, psychospołecznych. Jak słusznie zauważa Henryk Gawron, w praktyce często inwestor, podejmując inwestycję w nieruchomości, nie kieruje się jednym, sztywno określonym celem. Najczęściej formułuje kilka, nawet wewnętrznie sprzecznych, celów, które chciałby osiągnąć przy okazji takiej inwestycji 6. Jednocześnie podejmując decyzję o zaangażowaniu środków na rynku nieruchomości, inwestor musi w pierwszej kolejności bardzo precyzyjnie rozpoznać zarówno swoje, jak i wynikające z otoczenia rynkowego możliwości i uwarunkowania. Jest to kluczowy dla całego procesu inwestycyjnego moment, gdyż skutki podejmowanych we wstępnej jego fazie decyzji będą odczuwalne w całym okresie użytkowania danej nieruchomości. Przede wszystkim trzeba dokładnie rozważyć, jakim segmentem rynku nieruchomości jesteśmy zainteresowani? Nie wystarczy określić, że np. mieszkaniowym, trzeba zdecydować, czy chodzi nam np. o nieruchomość zabudowaną czy niezabudowaną, ale przeznaczoną w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe, o budynek wielo- czy jednorodzinny, pochodzący z rynku pierwotnego czy też wtórnego, zrealizowany w jakiej technologii itd. Podobne konkretne wybory są konieczne w przypadku inwestycji 6 H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s

9 1.1. Istota inwestowania na rynku nieruchomości związanych z obiektami biurowymi, handlowymi i innymi. Niezwykle ważna jest także precyzyjna decyzja o lokalizacji przyszłej nieruchomości, od niej bowiem zależą już w trakcie użytkowania możliwości rozwiązania ewentualnych problemów komunikacyjnych związanych z dojazdem do pracy, dostępem do ważnych obiektów użytkowych w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, a dostępnością dla klientów czy też kontrahentów oraz do infrastruktury logistycznej w przypadku powierzchni handlowych, biurowych lub o innym przeznaczeniu. Jak pokazuje praktyka, każda inwestycja ma różny poziom opłacalności w zależności od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji, stanu technicznego, walorów użytkowych czy wreszcie istotnych dzisiaj dla wielu użytkowników szeroko rozumianych udogodnień technicznych i technologicznych, w tym rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz tak jak tzw. budownictwo pasywne przynoszących widoczne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych użytkowanych obiektów. Ponadto warto także zwrócić uwagę na fakt, że często inaczej decyzje podejmuje inwestor, który rozważa Zachęcamy zakup gotowej do lektury! do użytkowania nieruchomości, inaczej zaś ten, przed którym stoi konieczność przejścia przez bardzo długi i żmudny proces inwestycyjny. Ten profil inwestora: pasywnego w pierwszym i aktywnego w drugim przypadku w praktyce często przesądza o kształcie ostatecznie podejmowanej decyzji inwestycyjnej. Inne bowiem parametry i preferencje będą miały znaczenie dla podmiotu zainteresowanego dostępną od zaraz nieruchomością, inne zaś w warunkach koniecznego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Oczywiście te decyzje inwestycyjne, często bardzo szczegółowe, jak i wiele innych, w znacznym stopniu są uzależnione od możliwości finansowych inwestorów, uwzględniających nie tylko kapitały własne, lecz także i obce, pod warunkiem, że te ostatnie będą dla nich faktycznie dostępne 7. Na tę fundamentalną dla każdego rozważanego przedsięwzięcia decyzję zwaną montażem finansowym składają się trzy zasadnicze elementy, a mianowicie 8 : identyfikacja i wybór instytucji finansowych uczestniczących w finansowaniu projektu inwestycyjnego, określenie proporcji środków pochodzących z różnych źródeł finansowania, dopasowanie z jednej strony terminów regulowania zobowiązań, z drugiej terminów planowanych wpływów środków finansowych. 7 Szerzej na temat zewnętrznego finansowania inwestycji na rynku nieruchomości zob. pkt A. Wojewnik-Filipkowska: Project fi nance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2008, s

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel. Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz

Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel. Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Copyright by Wydawnictwo Key Text ISBN:

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Tom 7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

Tom 7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2013 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce

Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości V edycja Agnieszka Bogucka Ryzyko inwestowania w nieruchomości w Polsce Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Belniak, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. SGH, dr hab. Gabriel Główka, prof. dr hab. Halina Henzel, prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski, Nicola Livingstone Ph.D., prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

DEZINWESTYCJE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY METODĄ IPO

DEZINWESTYCJE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY METODĄ IPO DEZINWESTYCJE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY METODĄ IPO Tomasz Sosnowski DEZINWESTYCJE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY METODĄ IPO Tomasz Sosnowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Analizy

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

Niskie i stabilne stopy procentowe należały

Niskie i stabilne stopy procentowe należały instrumenty finansowania nieruchomoêci RYNEK FINANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI Analiza op acalnoêci inwestowania w fundusze nieruchomoêci na rynku polskim KRYSTYNA URBAN Niskie i stabilne stopy procentowe należały

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

1 Rynek finansowy w aspekcie portfela

1 Rynek finansowy w aspekcie portfela 1 Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjnego 1.1. Zmiany globalne i kryzys na rynkach finansowych jako wyznacznik preferencji inwestorów 1.1.1. Istota i przyczyny globalizacji rynków Na rynku finansowym

Bardziej szczegółowo