Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard"

Transkrypt

1 Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard

2 Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce

3

4 Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Magda Ciara, Krzysztof Klimek Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013

5 Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce wydanie I Autorzy: Magda Ciara Krzysztof Klimek Andrzej Korkus Małgorzata Kozłowska Bożena Lenart Zbigniew Wafflard Redakcja: Anna Kopyść Korekta: Monika Mielczarek Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: Elpil, Siedlce Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska Warszawa ISBN: ISBN e-book:

6 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.... XI Wykaz aktów prawnych... XIII Rozdział 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE Swobodny przepływ pracowników Zasada uznawania kwalifikacji zawodowych Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce Zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę Prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące Zasada równego traktowania w zatrudnieniu Stosowanie polskich przepisów prawa pracy Warunki zatrudnienia obywateli państw UE skierowanych do pracy na terytorium RP Formy zatrudniania cudzoziemców Umowa o pracę z cudzoziemcem Umowy cywilnoprawne zlecenie lub umowa dzieło z cudzoziemcem Kontrakt menedżerski Powołanie na członka zarządu Działalność na własny rachunek Rozdział 2. Zatrudnianie cudzoziemców niebędących obywatelami UE Zmiany w polskim ustawodawstwie a wzrost zatrudnienia cudzoziemców niebędących obywatelami UE Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę V

7 Spis treści VI 2.4. Obowiązek legalizacji pobytu Stosowanie polskich przepisów prawa pracy i formy zatrudnienia Zatrudnienie obcokrajowca niebędącego obywatelem UE schemat postępowania Rozdział 3. Uzyskiwanie zezwolenia na pracę Procedura składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę Procedura składania wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę Wysokość opłat Test rynku pracy Zezwolenie na pracę typu A Wykaz dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia typu A Dokumenty sporządzone w języku obcym Ważność zezwolenia Wzór zezwolenia Zezwolenie na pracę typu B Wykaz dokumentacji niezbędnej do udzielenia zezwolenia na pracę typu B Dokumenty sporządzone w języku obcym Ważność zezwolenia na pracę typu B Zezwolenie na pracę typu C Wykaz dokumentacji koniecznej do udzielenia zezwolenia Dokumenty sporządzone w języku obcym Ważność zezwolenia Zezwolenie na pracę typu D Wykaz dokumentacji koniecznej do udzielenia zezwolenia Dokumenty sporządzone w języku obcym Ważność zezwolenia Zezwolenie na pracę typu E Wykaz dokumentacji koniecznej do udzielenia zezwolenia Dokumenty sporządzone w języku obcym Ważność zezwolenia... 65

8 Spis treści Wzór wniosku o wydanie zezwolenia Uchylenie zezwolenia Odmowa wydania zezwolenia Rozdział 4. Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Grupy cudzoziemców objętych procedurą uproszczoną bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Procedura zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Test rynku pracy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy System elektronicznej rejestracji oświadczeń i inne narzędzia Wykaz dokumentacji koniecznej do rejestracji oświadczenia Wysokość opłaty za rejestrację oświadczenia Ważność oświadczenia Wzór oświadczenia Przedłużanie stosunku pracy u cudzoziemca zatrudnionego w oparciu o oświadczenia Wykaz dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia przy przedłużaniu stosunku pracy Wysokość opłat przy przedłużaniu stosunku pracy Ważność zezwolenia przy przedłużaniu stosunku pracy Wzór zezwolenia przy przedłużaniu stosunku pracy Rozdział 5. Zatrudnienie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę lub objętych procedurą uproszczoną Grupy zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę Grupy objęte procedurą uproszczoną Test rynku pracy a procedura uproszczona Obowiązek legalizacji pobytu VII

9 Spis treści VIII 5.5. Formy zatrudnienia Procedura zatrudnienia Rozdział 6. Zasady udzielania wiz w celu wykonywania pracy na terytorium Polski Wiza a karta pobytu Rodzaje wiz Wiza w celu wykonywania pracy Procedura wydawania wiz dla cudzoziemców w oparciu o oświadczenia i zezwolenia Przedłużenie wizy Osoby zwolnione z obowiązku posiadania wizy Odmowa udzielenia wizy Rozdział 7. Zasady sporządzania deklaracji rozliczeniowych ZUS za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Kiedy cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom w Polsce? Ustalanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń zgodnie z prawem wspólnotowym Podleganie ubezpieczeniom w miejscu wykonywania pracy Delegowanie pracowników Prowadzenie działalności na własny rachunek Wykonywanie pracy w kilku państwach jednocześnie Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Prowadzenie działalności na własny rachunek oraz jednoczesne zatrudnienie w innym państwie Podleganie ubezpieczeniom przez obywateli państw trzecich Obowiązki płatnika składek Zgłoszenie do ubezpieczeń. Obowiązek wyrejestrowania Zasady i tryb opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Zasady oraz tryb opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

10 Spis treści 7.4. Zatrudnienie w firmie nie posiadającej w Polsce siedziby lub przedstawicielstwa Obowiązki zgłoszeniowe Obowiązki rozliczeniowe i płatnicze Rozdział 8. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Zgłoszenie do celów rejestrowych i uzyskanie NIP Wybór właściwego urzędu skarbowego dla cudzoziemca Opodatkowanie przychodów cudzoziemca posiadającego polską rezydencję Opodatkowanie przychodów cudzoziemca nieposiadającego polskiej rezydencji Ograniczony obowiązek podatkowy Centrum interesów i przebywanie na terenie Polski przez okres dłuższy niż 183 dni Rezydencja a zasada unikania podwójnego opodatkowania Podwójna rezydencja Zmiana rezydencji Certyfikat rezydencji Opodatkowanie na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Opodatkowanie w państwie źródła Opodatkowanie w państwie rezydencji Opodatkowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych Opodatkowanie osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze Opodatkowanie artystów i sportowców Opodatkowanie pracowników przygranicznych Opodatkowanie pracowników zatrudnionych na statkach Opodatkowanie działalności na własny rachunek Zeznania roczne PIT Rozliczenia podatku schematy postępowania Umowa o pracę IX

11 Spis treści Umowa zlecenia i podobne Artyści i sportowcy Rozdział 9. Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców Rozdział 10. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity) Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych X

12 WYKAZ SKRÓTÓW art.... BHP... CEIDG... Dz.U... EDG... EFTA... EKD... EOG... GUS... HoReCa... KC... KP... KRS... KSH... MGiP... MPiPS... MSZ... np... Nr... PE... PKD... r... RM... RP... SN... TFUE... t.j... tj.... artykuł bezpieczeństwo i higiena pracy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Dziennik Ustaw Ewidencja działalności Gospodarczej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Europejska Klasyfikacja Działalności Europejskiego Obszaru Gospodarczego Główny Urząd Statystyczny Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych ustawa z r. Kodeks cywilny ustawa z r. Kodeks Pracy Krajowy Rejestr Sądowy ustawa z r. Kodeks Spółek Handlowych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych na przykład numer Parlament Europejski Polska Klasyfikacja Działalności rok Rada Ministrów Rzeczypospolita Polska Sąd Najwyższy Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tekst jednolity to jest

13 Wykaz skrótów tzn... TSL... UE... WE... wg... ww... ZUS... to znaczy Transport-Spedycja-Logistyka Unia Europejska Wspólnota Europejska według wyżej wymieniony Zakład Ubezpieczeń Społecznych XII

14 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Ustawy Ustawa z r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz ze zm.) Ustawa z r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) Ustawa z r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.) Ustawa z r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz ze zm.) Ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U r. poz. 361, ze zm.) Ustawa z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) Ustawa z r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r., poz. 779) Ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U r. Nr 220, poz ze zm.) Ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U r. Nr 205, poz ze zm.) Ustawa z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U r. Nr 164, poz ze zm.) Ustawa z r. o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.) Ustawa z r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r., poz. 680 ze zm.) Ustawa z r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) Ustawa z r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. Nr 63, poz. 394) Ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XIII

15 Wykaz aktów prawnych Ustawa z r. Kodeks pracy (Dz.U r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) Rozporządzenia Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz ze zm.) Rozporządzenie MGiP z r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP (Dz.U. Nr 123, poz. 1293) Rozporządzenie MPiPS z r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP (Dz.U. Nr 7, poz. 54) Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 195, poz. 1409) Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 16, poz. 84) Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 155, poz. 919) Przepisy międzynarodowe Traktat o funkcjonowaniu UE wersja skonsolidowana (Dz.U. C 83/47 z r.) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. WE L 149 z r. ze zm.) XIV

16 Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166 z r., s. 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L. 284/1 z r.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141/1 z r.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012 z r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz.U. UE L 149/4 z r.) Dyrektywa Rady nr 2000/78/WE z r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303/16 z r.) Dyrektywa nr 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z ) XV

17

18 ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE Małgorzata Kozłowska 1.1. Swobodny przepływ pracowników Swobodny przepływ pracowników gwarantuje co do zasady nieograniczony dostęp do rynku pracy. Coraz więcej obywateli państw członkowskich UE znajduje więc zatrudnienie w Polsce. Są to głównie menedżerowie, choć polskie firmy chętnie zatrudniają także pracowników niższych szczebli. Polscy pracodawcy bardzo cenią sobie ich wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Przy zatrudnianiu obywateli państw UE obowiązują te same zasady, co w przypadku polskich pracowników. Nie muszą oni posiadać zezwolenia na pracę. Swobodny przepływ pracowników stanowi jedną z podstawowych zasad UE. Zasada ta została określona w art. 45 TFUE 1. Polega ona na zniesieniu wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich UE w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i pozostałych warunków pracy, z jednym wyjątkiem swobodny przepływ pracowników nie ma zastosowania do zatrudnienia w sektorze publicznym. Co do zasady obejmuje on jednak: prawo do ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy, prawo do swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich, prawo do przebywania w jednym z państw członkowskich w celu podjęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego państwa, 1 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana (Dz.U. C 83/47 z r.).

19 ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE prawo do pozostawania na terytorium państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych w rozporządzeniach. Podstawowe zasady swobodnego przepływu pracowników obowiązują również w państwach należących do EOG, tj. w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Obywatele państw członkowskich UE mogą zatem poszukiwać pracy w innym państwie członkowskim UE oraz podejmować w takim kraju pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mogą również w państwie zatrudnienia korzystać z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Istotne znaczenie dla swobodnego przepływu pracowników mają także rezolucje Parlamentu Europejskiego. W jednej z nich wskazano, że mobilność siły roboczej w UE ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i osiągnięcia celów w ramach strategii Europa W tym celu należy uprościć procedury administracyjno-prawne, które utrudniają mobilność pracowników. Zaś istniejące przeszkody i ograniczenia naruszają podstawowe prawo pracowników, utrudniają ożywienie gospodarek UE i mogą przynieść efekty przeciwne do zamierzonych, powodując zwiększenie zakresu nielegalnej pracy, rozrost szarej strefy i eksploatację pracowników 2. Dlatego też państwa członkowskie winny znieść wszelkie obowiązujące środki przejściowe, gdyż nie ma realnego uzasadnienia gospodarczego dla ograniczania prawa Rumunów i Bułgarów do pracy i zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego. Powinny być więc zniesione restrykcyjne okresy przejściowe tak, by obywatele Bułgarii i Rumunii mogli czerpać korzyści z równego traktowania uznanego w traktatach, co zapewni uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i będzie zapobiegać dumpingowi socjalnemu i gospodarczemu 3. Problematyka swobodnego przepływu pracowników została również uregulowana w rozporządzeniu w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii 4. W świetle postanowień tego rozporządzenia swobodny 2 W tej rezolucji z r. w sprawie promowania mobilności pracowników w UE (2010/2273(INI)), PE potwierdził również po raz kolejny konieczność podejmowania działań na rzecz promowania swobodnego przepływu pracowników. 3 Tak stwierdził PE w rezolucji z r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz UE (P7_TA(2011)0587), wyrażając pogląd, że mobilności pracowników w UE nie można nigdy uznawać za zagrożenie dla wewnętrznych rynków pracy. 4 Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 492/2011 z r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 1). 2

20 1.1. Swobodny przepływ pracowników przepływ jest podstawowym prawem pracowników i ich rodzin. Mobilność pracowników w UE ma na celu poprawę warunków ich życia i pracy oraz ułatwienie awansu społecznego. Tym samym przyczynia się do zaspokajania potrzeb gospodarczych państw członkowskich. W związku z tym przepisy wspólnotowe mają zagwarantować wszystkim pracownikom prawo do wykonywania wewnątrz UE wybranej przez nich działalności, bez względu na formę tej aktywności. Nie ma znaczenia czy będzie to stałe zatrudnienie, praca sezonowa, zatrudnienie przygraniczne czy też prowadzenie własnej działalności w celu świadczenia usług. Jednocześnie zwraca się uwagę, że istnieje ścisła zależność między swobodnym przepływem pracowników, zatrudnieniem i szkoleniem zawodowym, w szczególności, jeżeli celem tego ostatniego jest ułatwienie pracownikom przyjmowania ofert pracy z innych regionów Unii. Z powodu tej zależności konieczne jest, aby powstające w związku z tym problemy nie były postrzegane w oderwaniu od siebie, lecz jako wzajemnie zależne, biorąc także pod uwagę problemy dotyczące zatrudnienia w skali regionalnej. Z tego względu wysiłki państw członkowskich powinny być skierowane na koordynację ich polityki zatrudnienia. Mechanizmy kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia, w szczególności poprzez bezpośrednią współpracę między centralnymi służbami zatrudnienia, a także między służbami regionalnymi, oraz poprzez skoordynowaną wymianę informacji, zapewniają bardziej przejrzysty obraz całego rynku pracy. Pracownicy zamierzający się przenieść powinni być również systematycznie informowani o warunkach życia i pracy. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia każdy obywatel państwa członkowskiego, bez względu na miejsce zamieszkania, ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny i prowadzenia tej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia obywateli tego państwa. W szczególności przysługuje mu, na terytorium innego państwa członkowskiego, takie samo pierwszeństwo w dostępie do oferowanego zatrudnienia, z jakiego korzystają obywatele tego państwa. Każdy obywatel państwa członkowskiego oraz każdy pracodawca prowadzący działalność na terytorium państwa członkowskiego mogą wymieniać się swoimi ofertami zatrudnienia i wnioskami o zatrudnienie, zawierać i wykonywać umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, w sposób wolny od dyskryminacji. 3

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06

WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06 WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06 Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (łącznie z ust. 10 tego artykułu) w kontekście przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 220 15366 Poz. 1447 1447 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo