Instytucja licencji okresowej jest najodpowiedniejsza dla uregulowania statusu prawnego zawodników nie posiadających polskiego obywatelstwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucja licencji okresowej jest najodpowiedniejsza dla uregulowania statusu prawnego zawodników nie posiadających polskiego obywatelstwa."

Transkrypt

1 Prawo sportowe 37 Instytucja licencji okresowej jest najodpowiedniejsza dla uregulowania statusu prawnego zawodników nie posiadających polskiego obywatelstwa. Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach (na przykładzie koszykówki) We wstępnej części artykułu autor przedstawia wymogi formalne, przewidziane odpowiednimi przepisami prawa sportowego powszechnego oraz statutowo-regulaminowego PZKosz, obowiązki stron przyszłego stosunku prawnego (klub sportowy-sportowa spółka akcyjna oraz profesjonalny zawodnik-obcokrajowiec). Później opisuje obowiązki, nakładane na nich przez przepisy prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Na tym tle ukazuje wykładnię prawną skutków naruszenia tych zasad sformułowaną przez Sąd Najwyższy. SŁOWA KLUCZOWE: prawo prawo sportowe zatrudnianie obcokrajowców w polskich klubach sportowych. Na sportowym rynku pracy w Polsce, już od dłuższego czasu otwartym dla zawodników z zagranicy, panuje spory ruch. Niestety, nieznajomość lub niewłaściwe posługiwanie się przepisami prawa powoduje, że zatrudnianie spor- Sport Wyczynowy 2004, nr 11-12/

2 38 towców profesjonalnych-obcokrajowców nastręcza trudności i rodzi rozmaite konsekwencje. Jedna z tego rodzaju spraw, dość znamienna, dotycząca roszczeń z tytułu umowy o pracę między zagranicznym koszykarzem zawodowym oraz polskim klubem sportowym, trafiła aż do Sądu Najwyższego (wyrok Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 marca 2002 roku (I PKN 32/01). 1 W tej sytuacji wydaje się wskazane ukazanie problematyki zatrudnieniowej obcokrajowców w pełnym świetle aktualnych przepisów prawa ogólnego i prawa sportowego. I. Kwestię zatrudniania koszykarzy (również zagranicznych) w naszym kraju reguluje w głównej mierze Regulamin zmiany przynależności klubowych, wypożyczeń i zwolnień okresowych oraz przyznawania i pozbawiania licencji okresowych Polskiego Związku Koszykówki (RegPZKosz). Zgodnie z przepisem 1 tego Regulaminu zawodnikiem profesjonalnym jest osoba uprawiająca sport na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej o podobnym charakterze i pobierająca za to wynagrodzenie, zaś zawodnikiem zagranicznym osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, reprezentująca (bądź zamierzająca reprezentować) barwy polskiego klubu. Według 2 zawodnik nie może reprezentować jednocześnie więcej niż jednego klubu koszykówki. Zmiana pracodawcy (klubu sportowego) nie jest procesem dowolnym (jak np. w sytuacji zwykłego pracownika, który wypowiada swoją umowę o pracę i może 1 Wokanda 2002/12/21. swobodnie zmienić pracodawcę). Zgodnie bowiem z dyspozycją 3 pkt. 2 RegPZKosz warunkiem niezbędnym dla dokonania zmiany barw klubowych zawodnika mającego brać udział w rozgrywkach szczebla centralnego jest przedstawienie listu czystości 2 wydanego przez dotychczasowy klub. Ostateczny termin zakończenia spraw związanych z przyznaniem licencji okresowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. 2 Tzw. list czystości potwierdzający, iż danego zawodnika nie łączy z żadnym klubem właściwej federacji sportowej (w tym przypadku PZKosz) jakakolwiek więź obligacyjna. Uzyskanie takiego certyfikatu stanowi warunek sine qua non uprawnienia do zawarcia nowego kontraktu z dowolnie wybranym klubem, który poprzez przedstawienie mu powyższego certyfikatu uzyska pewność co do stanu wolności kontraktowej zawodnika, co pozwoli mu uniknąć zgłaszania w przyszłości ewentualnych roszczeń odszkodowawczych przez kluby, w których grał on poprzednio. List ten jest zaświadczeniem potwierdzającym, że sportowiec jest zawodnikiem wolnym, umożliwiającym zmianę barw klubowych, wydawanym przez WZKosz właściwy miejscowo dla klubu, którego barwy zawodnik ostatnio reprezentował.

3 Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach Zgodnie z przepisem 8 RegPZKosz dalszym warunkiem, niezbędnym dla dokonania przez zawodnika zmiany barw klubowych i otrzymania w nowym klubie licencji okresowej na grę w zespole seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez lub na zlecenie PZKosz, jest umieszczenie go na liście transferowej, prowadzonej przez WGiD PZKosz. W okresie pomiędzy zakończeniem jednego sezonu ligowego oraz początkiem następnego koszykarz może wystąpić do niego z wnioskiem o umieszczenie go na takiej liście, o ile jest zawodnikiem wolnym nie związanym z żadnym klubem umową bądź inną deklaracją. Za wolnego uznaje się również zawodnika związanego umową na czas określony, która to umowa ulega rozwiązaniu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Zawodnik jest zobowiązany do posiadania licencji sportowej. Zgodnie z 14 RegPZKosz stanowi to warunek uczestnictwa w rozgrywkach. Licencja taka wydawana jest na wniosek klubu, którego barwy zawodnik ma reprezentować w danym sezonie ( 13). Według 16 przyznanie licencji okresowej zawodnikowi, który po rozpoczęciu rozgrywek podpisał umowę z klubem, zmienił przynależność klubową lub został wypożyczony, uzależnione jest od nadesłania, wraz z wnioskiem o jej przyznanie, kopii umowy sporządzonej pomiędzy zainteresowanymi klubami, na mocy której doszło do zmiany przynależności klubowej lub wypożyczenia, bądź też dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że zawodnik przed podpisaniem kontraktu z nowym klubem posiadał status zawodnika wolnego. Licencja ta nie może być wydana pomiędzy 31 stycznia danego roku a zakończeniem sezonu rozgrywkowego. Zawodnicy-obcokrajowcy rzadko występują w jednym polskim klubie przez dłuższy okres czasu. Przenoszą się z klubu do klubu (w granicach naszego kraju) bądź rozpoczynają grę w innym kraju (grę w Polsce traktują jako swoistą promocję, umożliwiającą im zaistnienie na europejskim rynku pracy). Z tych powodów instytucja licencji okresowej jest najodpowiedniejsza dla uregulowania statusu prawnego zawodników nie posiadających polskiego obywatelstwa. Równolegle ze spełnieniem powyższych wymogów formalnych, przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa sportowego powszechnego oraz statutowo-regulaminowego PZKosz, strony przyszłego stosunku prawnego (klub sportowy-sportowa spółka akcyjna oraz profesjonalny zawodnik-obcokrajowiec) muszą wypełnić szereg obowiązków, nakładanych na nich przez przepisy prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001; dalej ZatrU) określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ustawa ta ma zastosowanie (patrz wyrok Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 marca 2002 roku I PKN 32/01) 3 m.in. do: 3 Wokanda 2002/12/21.

4 40 1) cudzoziemców poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: a) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, b) są obywatelami państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, c) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, d) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, e) posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) cudzoziemców członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a i b; 3) cudzoziemców członków rodzin obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. c-e, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) cudzoziemców, którym właściwy organ udzielił zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt. 13 nielegalnym zatrudnieniem lub nielegalną inną pracą zarobkową jest (w znaczeniu przepisów Ustawy ): a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy, e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. Nielegalnym wykonywaniem pracy przez cudzoziemca jest jej wykonywanie bez zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Aby zawodnik-obcokrajowiec mógł legalnie pracować w naszym kraju, musi najpierw zgodnie z prawem do niego przyjechać, a następnie w nim przeby-

5 Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach wać, z poszanowaniem obowiązującego porządku prawnego. 4 I tak w Ustawie o cudzoziemcach (z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach; Dz. U. Nr 128, poz. 1175) postanowiono, iż Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 2). Poza tym cudzoziemiec może przekroczyć granicę oraz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę [...] (art. 13 ust. 1). W analizowanej sytuacji obcokrajowiec będzie zobowiązany do uzyskania wizy pobytowej w celu wykonywania pracy. W art. 32 CudzU postanowiono, że Wiza pobytowa w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Wizę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż na rok. Cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę zależną od rytmu pór roku przez czas określony, wizę, o której mowa w ust. 1, 4 Patrz art. 1 ust. 1 CudzU: Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na pracę, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Po uzyskaniu takiej wizy cudzoziemiec może być zatrudniony oraz przebywać w Polsce. Cudzoziemiec jest zobligowany do opuszczenia terytorium Polski jeszcze przed upływem terminu, na jaki wiza została wydana, chyba że wcześniej uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (patrz art. 50 CudzU). Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (art. 53 i nast.) udziela się cudzoziemcowi, który: 1) uzyskał przyrzeczenie lub przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, oraz wykaże, że będzie posiadał środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy, oraz wykaże, że posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6 42 3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować twórczość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej; 5) zamierza jako członek rodziny zamieszkać wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67); 6) jest małżonkiem obywatela polskiego; 7) zamierza przybyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną i spełnia warunki, o których mowa w art. 54; 8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z cudzoziemcem, do którego przybył w celu połączenia z rodziną, jeżeli jego przyjazd na to terytorium nastąpił w związku z uzyskaniem zezwolenia na podstawie pkt 7; 9) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku zatrudniania profesjonalnych zawodników-obcokrajowców konieczne więc będzie uzyskanie przez nich zezwolenia na pracę. Zgodnie z dyspozycją art. 88 ZatrU wymagane jest ono, jeżeli cudzoziemiec: 1) wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej; 3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej; przepis ten nie narusza przepisów, o których mowa w art. 90 ust. 2, dotyczących trybu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli cudzoziemiec posiada odpowiednią wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na pracę. Wydaje ją także na podstawie dokumentu podróży lub zezwoleń, o których mowa w przepisach o zasadach i warun-

7 Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach kach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia takie są wydawane na wniosek pracodawcy, na czas określony, dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, na okres nie dłuższy niż czas pobytu określony w odpowiedniej wizie lub okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wcześniej wydane zostało przyrzeczenie, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpoczęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Na wniosek pracodawcy wojewoda może przedłużyć przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Reasumując tę część wywodów, należy stwierdzić, iż obowiązuje następująca kolejność uzyskiwania poszczególnych zezwoleń i zgód: Po pierwsze zawodnik-obcokrajowiec musi uzyskać we właściwym polskim związku sportowym licencję sportową (najlepiej okresową), uprawniającą go do brania udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek oraz zostać potwierdzonym i uprawnionym do gry w konkretnym klubie. Po drugie musi uzyskać od właściwego wojewody zezwolenie na pracę, a klub sportowy, stosowne przyrzeczenie. Po trzecie z takim przyrzeczeniem i zezwoleniem oraz z licencją sportową, potwierdzeniem i uprawnieniem do gry w danym klubie sportowym strony przyszłego stosunku zatrudnienia będą mogły skutecznie ubiegać się o wizę pobytową w celu wykonywania pracy. Wymienione warunki formalne muszą być spełnione, aby stosunek zatrudnienia mógł dojść do skutku. 5 Noszą one charakter wstępny, gdyż strony tegoż stosunku prawnego nawiążą między sobą umowny stosunek zatrudnienia dopiero później. II. Przejdźmy teraz do sprawy będącej przedmiotem cytowanego na wstępie orzeczenia Sądu Najwyższego, które zachowało dotąd swą aktualność. Strony zawarły umowę o pracę na czas określony, od 29 września 1999 roku do 15 maja 2000 roku, w której pracownik zobowiązał się do występowania w drużynie koszykarskiej prowadzonej przez pracodawcę, który zobowiązał się do wypłacenia za cały sezon wynagrodzenia w łącznej kwocie USD, premii za zwycięstwa w rozgrywkach ligowych i pucharowych, a także do zapewnienia mieszkania i samochodu o standardzie określonym szczegółowo w umowie, biletów lotniczych, biletów wstępu na mecze, pokrycia wydatków na opiekę stomatologicz- 5 Por. W. Sanetra, Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Warszawa 1993, Wyd. ECOSTAR, s. 167 i nast.; T. Zieliński, L. Florek - Prawo pracy. Warszawa 1997, C. H. BECK, s. 346 i nast.

8 44 ną (nad pracownikiem i jego rodziną), a także do dokonywania ustaleń bankowych i regulowania należności podatkowych pracownika. Zawarcie umowy było uzależnione od pomyślnego wyniku badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarzy klubowych pracodawcy, bezpośrednio po przyjeździe pracownika do Polski. Termin ostatecznego sfinalizowania umowy przewidziano, po upływie jednotygodniowego okresu próbnego, na dzień 6 października 2000 roku o godzinie 22. Strony nie przewidziały możliwości rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu, na jaki została zawarta. Spory w zakresie wynikającym z tej umowy zostały poddane właściwości sądu powszechnego w Warszawie. Po przylocie do Polski zawodnik przeszedł pomyślnie badania lekarskie, po czym doszło do sfinalizowania umowy o pracę. Następnie, w drużynie pozwanego rozegrał trzy mecze: sparingowy, ligowy i pucharowy. Pomimo odniesionych przez zespół zwycięstw, kadra szkoleniowa i władze klubowe uznały jego umiejętności sportowe za niewystarczające. W dniu 11 października 1999 roku prezes klubu poinformował koszykarza, że rekomendacje przedstawione przez jego agenta nie potwierdziły się i nie widzi dla niego miejsca w drużynie, oraz że w związku z tym rozstają się z dniem przeprowadzonej rozmowy. Zawodnik w dniu 12 lub 13 października 1999 roku przyszedł do klubu z prośbą o wydanie jego listu czystości, który otrzymał 13 października. Ponadto zażądał wypłacenia mu miesięcznego wynagrodzenia w kwocie USD. Zaproponowano mu jednak tylko połowę tej sumy, argumentując tę decyzję jedynie dwutygodniowym zatrudnieniem w klubie. Po wypłaceniu umownych premii za wygrane mecze w kwocie 400 USD zawodnik wraz z rodziną wyjechał do Francji w poszukiwaniu pracy w innym klubie. W sprawie o odszkodowanie za zerwanie przez klub umowy sąd pierwszej instancji uznał, iż jej rozstrzygnięcie wymaga oceny okoliczności, w jakich doszło do niezrealizowania zawartego kontraktu terminowego. Stwierdził też, że brak umownego uzgodnienia wcześniejszego jego rozwiązania w drodze wypowiedzenia przez jedną ze stron (art. 33 k. p.) nie wyklucza możliwości jej rozwiązania za porozumieniem stron (art pkt 1 k. p.). Pełnomocnik zawodnika utrzymywał jednak, że jego kontrakt został jednostronnie zerwany, co uzasadnia odszkodowawcze roszczenie w kwocie trzymiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast przedstawiciel klubu twierdził, że nie doszło do zerwania kontraktu, ale do dobrowolnego jego rozwiązania za porozumieniem stron, wobec czego zawodnikowi przysługuje jedynie wynagrodzenie za pracę faktycznie wykonaną w kwocie 5000 USD. Sąd pierwszej instancji potwierdził stanowisko klubu uznając, iż dla oceny zachowania się stron znaczenie ma nie tylko treść zawartej umowy o pracę, ale także przyjęta w danym środowisku sportowym powszechna praktyka po-

9 Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach stępowania. Uznał, iż zachowanie zawodnika, polegające na przyjęciu po meczu w dniu 11 października 1999 roku bez emocji i jakiegokolwiek sprzeciwu decyzji o rezygnacji z jego usług, można traktować jako wyrażenie zgody na rozwiązanie kontraktu. Sąd drugiej instancji oddalił apelację zawodnika, nie odnosząc się do merytorycznej oceny zarzutów i twierdzeń apelacji. Uznał bowiem, iż strony zawarły nieważną umowę o pracę (art. 58 k. c. w związku z art. 300 k. p.), gdyż klub nie uzyskał zgody właściwego organu (dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy) na zatrudnienie będącego cudzoziemcem pracownikazawodnika, który nie dysponował wizą pobytową z prawem do pracy lub kartą czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski, ani zezwoleniem na pracę. Wprawdzie w punkcie 8 umowy o pracę strony uzgodniły, że to klub ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie wniosków, dotyczących wszelkich wymaganych dokumentów do podjęcia pracy przez zawodnika, aby mógł on właściwie i zgodnie z prawem świadczyć swe usługi sportowe na rzecz klubu, to jednak w ocenie sądu obie strony miały pełną świadomość braku dokumentów wymaganych do legalnego zatrudnienia. Prowadziło to do uznania, że strony zawarły nielegalną i sprzeczną z prawem umowę o pracę, która dotknięta była wadą nieważności z mocy art. 58 k. c. w związku z art. 300 k. p. W tej sytuacji bezprzedmiotowe było rozstrzyganie kwestii sposobu jej rozwiązania. Pracownik-zawodnik, z tytułu zawarcia nieważnego kontraktu, nie mógł wywodzić jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Sąd uznał, iż powód mógłby formułować ewentualne roszczenia w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu pozwanego (art. 405 i nast. k. c.) z tytułu faktycznie wykonanej pracy (jego udziału w rozgrywkach), ale sąd pierwszej instancji nie orzekał o prawie do wynagrodzenia, a jedynie o odszkodowaniu za niezgodne z prawem rozwiązanie terminowej umowy o pracę. Żądanie zasądzenia odszkodowania byłoby także niezasadne przy założeniu, że nie doszło do porozumienia rozwiązującego stosunek pracy, skoro przepisy określające uprawnienia pracowników w takich sytuacjach dotyczą wyłącznie ważnych stosunków pracy. III. Analiza powyższego przypadku wskazuje na potrzebę dokładniejszego zbadania kwestii zatrudniania zawodników obcokrajowych w polskich profesjonalnych klubach sportowych oraz dopuszczalności stosowania dyspozycji art. 58 k. c. do ich stosunków pracy. Artykuł ten stanowi, że Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W tej sytuacji trzeba zbadać, czy umowa o pracę zawarta z cudzoziemcem bez wymaganego zezwolenia i zgody organu administracji

10 46 6 Z mocą wsteczną, tj. od chwili nawiązania stosunku pracy i bez względu na ewentualny fakt wzajemnego realizowania obowiązków stron stosunku pracy, wynikających z przepisów prawa jak też z treści łączącej strony umowy o pracę. 7 Patrz wyrok SN z dnia 27 marca 2000 roku (I PKN 558/99; OSNP 2001/16/512). 8 Odmiennie na ten temat wypowiedzieli się: T. Liszcz, Glosa do wyroku SN z dnia 27 marca 2000 roku. I PKN 558/99; OSP 2002/4/49 oraz W. Sanetra, Zmiany regulacji prawnej zatrudnienia cudzoziemców. Prawo Pracy 1995/3/3. jest bezwzględnie nieważna ex tunc 6 (art. 58 k. c. w zw. z art. 300 k. p.)? W orzecznictwie, 7 w kwestii legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce wyrażano pogląd, że sankcja nieważności nie ma zastosowania do umowy o pracę zawartej bez wymaganego zezwolenia lub zgody. 8 Wprawdzie w myśl art k. c. czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna, to jednak przepis ten może mieć zastosowanie do stosunków pracy jedynie poprzez art. 300 k. p., a to oznacza, iż sięgać do niego można tylko w sprawach nieuregulowanych w prawie pracy i przy uwzględnieniu, że ma być on stosowany odpowiednio oraz bez naruszania zasad tego prawa. Faktem jest, iż zatrudnienie cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia lub zgody stanowi przypadek nielegalnego zatrudnienia, ale nie musi to prowadzić do wniosku, że to nielegalne zatrudnienie pociąga za sobą sankcję nieważności umowy o pracę. Należałoby się raczej skłaniać do twierdzenia, iż termin nielegalne zatrudnienie jest używany przez ustawodawcę w znaczeniu zatrudnienia niezgodnego z prawem, a nie zatrudnienia nieważnego. Wskazać tu należy, iż zgodnie z przepisem art. 120 ZatrU Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł. Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.. Istotne jest przy tym to, że wymagania przewidziane przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są adresowane w głównej mierze do pracodawcy, a nie do stron stosunku pracy. To pracodawca nie może zatrudnić cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia i zgody. Wymaganie to trudno rozciągać na obie strony umowy o pracę i wyprowadzać stąd wniosek, że brak zezwolenia i zgody powoduje bezwzględną nieważność nawiązanego stosunku prawnego. Z przepisów tejże Ustawy art. 88 ust. 13 wynika, iż uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę zobowiązuje pracodawcę do niezwłocznego rozwiązania umowy z cudzoziemcem. W przypadku cudzoziemca delegowanego pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego odwołania go z delegacji. Wynika z tego, iż umowa nie wygasa z mocy samego prawa, co oznacza, że jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z powyższego obowiązku, to

11 Zasady zatrudniania obcokrajowców w polskich klubach nadal wiąże ona strony aż do jej ustania, zgodnie z regułami właściwymi prawu pracy. Z powyższych regulacji można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, iż choć sama umowa o pracę nie jest dotknięta sankcją nieważności, to pracodawca miał powinność jej niezwłocznego rozwiązania. Jeśli tego nie uczynił i przyjął świadczenie pracy ze strony pracownika, to skutki tego stanu rzeczy nie powinny być przerzucane na pracownika, gdyż byłoby to sprzeczne między innymi z ochronną funkcją prawa pracy oraz koniecznością wzmożonej troski o interesy pracowników, w tym także cudzoziemców świadczących pracę w ramach stosunku pracy. IV. Sądy analizujące przedstawioną sprawę nie rozpoznały dokładnie specyfiki zatrudnienia profesjonalnych sportowców w naszym kraju. W przeciwnym razie nie dano by wiary twierdzeniom pozwanego klubu, że w wypadku braku zgody zawodnika na rozwiązanie kontraktu na mocy porozumienia stron pozostałby on w klubie do końca przewidzianego okresu. Żaden zawodnik nie stawia sobie za cel jedynie bycia w danym klubie przez cały sezon. W sytuacji konfliktu z władzami klubu sprawa skończyłaby się zapewne na oglądaniu meczów drużyny z trybun. Zawodnicy chcą brać czynny udział w rywalizacji (oraz procesie szkolenia), co w przyszłości ma im ułatwić znalezienie zatrudnienia w najlepszych (najbogatszych) klubach. Niezgodne z prawdą wydaje się także twierdzenie, któremu dał wiarę sąd pierwszej instancji, iż w środowisku sportowym panuje zwyczaj wysokie zarobki, wysokie ryzyko utraty pracodawcy, przejawiający się w tym, że polskie kluby męskiej koszykówki zatrudniające obcokrajowców rezygnują z zawodników, którzy nie potwierdzili swoich umiejętności sportowych bez sprzeciwu z ich strony. W praktyce panuje bowiem inny zwyczaj, który można określić zwrotem wysokie zarobki za wysokie umiejętności, z normalnym poziomem tzw. stabilności kontraktowej, zgodnie z przepisami krajowymi (PZKosz) oraz międzynarodowymi (FIBA). Nie można zaakceptować ustalenia sądu pierwszej instancji, iż jednostronne i natychmiastowe pozbycie się zagranicznego pracownika było oparte na cywilizowanych zwyczajach panujących w środowisku sportu zawodowego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Piłki Nożnej strony mogą w dowolnej chwili rozwiązać każdy kontrakt w drodze porozumienia, lecz ta operacja musi mieć formę pisemną (pod rygorem nieważności), tak aby nigdy nie powstała wątpliwość co do prawdziwych intencji i zamiarów stron. Dla rozpoznawanej sprawy istotne jest to, że kontrakt zawierał wyraźne uzgodnienie, że pracodawca (klub sportowy) ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich zezwoleń na pracę, licencji, wiz itp., które mogą być wymagane przez prawo, a zawodnik jedynie będzie

12 48 współpracował z klubem w celu wypełnienia tych wymagań, zaś w przypadku ich niewypełnienia pracodawca nie będzie zwolniony od odpowiedzialności względem pracownika, zgodnie z pkt. 8 umowy. Przytoczona klauzula umowy przerzucała na klub obowiązek wypełnienia powinności uzyskania zezwolenia na podjęcie legalnego zatrudnienia w Polsce (art k. p. a contrario). Zgodnie z tą klauzulą zawodnik-obcokrajowiec miał prawo oczekiwać, że pracodawca wyręczy go w wypełnieniu wymagań umożliwiających mu legalne zatrudnienie (przybywając z zagranicy nie orientował się w warunkach panujących w naszych urzędach, a załatwienie formalności związanych z zatrudnieniem pochłonęłoby ogromną ilość jego czasu, który także w interesie klubu powinien być przeznaczony na trening). Okoliczności te doprowadziły Sąd Najwyższy do konkluzji, że umowa o pracę zawarta z zagranicznym sportowcem zawodowym, który uzgodnił z zatrudniającym go polskim klubem sportowym, że ten wyręczy go w wypełnieniu administracyjnych wymagań niezbędnych do wykonywania legalnego zatrudnienia w Polsce, jest ważna. Zawodnikowi przysługują więc wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, przewidziane w Kodeksie Pracy. Zawodnik, decydując się na grę w pozwanym klubie, prawdopodobnie zrezygnował z innych propozycji i zasądzenie odszkodowania spełniać będzie w takiej sytuacji stosowną funkcję rekompensującą utracone zarobki, na które mógł liczyć wiążąc się z pozwanym klubem.

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego 1 DEFINICJE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU: 1. KLUB SPORTOWY- (zwany dalej klubem ) kluby sportowe działające w przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 1/6 REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Na postawie art. 26, ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 marca 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt I CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 kwietnia 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Z uwagi na to, w dniu 16 października 2010 r. weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników International Handball Federation III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników Wydanie: 1 Lipca 2011 1 Spis treści: 1. Podstawowe zasady 2. Status zawodników 3. Zawodnicy profesjonalni 4. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94

- 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94 - 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94 Przewodniczący SSN: Maria Mańkowska, Sędzia SN: Jadwiga Skibińska- -Adamowicz, Sędzia SA: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sąd Najwyższy, przy udziale

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak Sygn. akt IV CSK 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony adw. Joanna Kaleta Główne zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu pracy to: 1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny; 2) ograniczenie rodzajów umów o pracę

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

Status zawodników. Podstawowy podział zawodników. Kiedy zawodnik ma status amatora/profesjonalisty?

Status zawodników. Podstawowy podział zawodników. Kiedy zawodnik ma status amatora/profesjonalisty? Status zawodników Podstawowy podział zawodników Przepisy FIFA (Art. 2.1) Zawodnicy uczestniczący w zorganizowanych rozgrywkach piłkarskich to amatorzy lub zawodnicy profesjonalni Zawodnicy z obu kategorii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art.36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 189 Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej Na podstawie art.36 par.1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr PS-III-03

Karta informacyjna nr PS-III-03 realizacji usługi eksportowej Strona 1 z 5 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STANOWISKO: DS.OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW PIĘTRO: XII piętro, pokój 1210 TELEFON: (095)7 115 345 FAX: (095)7 115 374 e_mail: beata.dolna@uwoj.gorzow.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 37 poz.432 z 2001r., art.24 ust.3 Ustawy o Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 124/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543.) 1. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-697013-III-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I PK 306/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 1998 r. I PKN 478/98

Wyrok z dnia 4 grudnia 1998 r. I PKN 478/98 Wyrok z dnia 4 grudnia 1998 r. I PKN 478/98 Przepisy regulujące wady oświadczeń woli (błąd) nie odnoszą się do adresata oświadczenia. Pracodawca, który błędnie zrozumiał oświadczenie pracownika nie może

Bardziej szczegółowo

Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępna umowa o pracę Przedwstępna umowa o pracę Uwagi ogólne Istota umowy Strony przed właściwą umową o pracę mogą zawrzeć umowę przedwstępną. W związku z tym, że kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących zawieranie

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 121/98

Wyrok z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 121/98 Wyrok z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 121/98 Pracodawcę, który zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obciąża wzajemne zobowiązanie do zapłaty uzgodnionego odszkodowania, także wówczas, gdy po

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców Obywatelstwo polskie Informacja dla cudzoziemców Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania polskiego przez cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu mieszkają na terytorium Polski i spełniają określone

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie opracowania: Jarosław Cichoń Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia. www.pip.gov.pl Gdańsk 24-25 listopada 2014 r.

Na podstawie opracowania: Jarosław Cichoń Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia. www.pip.gov.pl Gdańsk 24-25 listopada 2014 r. Założenia nowej ustawy o cudzoziemcach oraz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców Na podstawie opracowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU Na podstawie statutu Polskiego Związku Biathlonu wprowadza się niniejszym regulamin określający zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 października 1998 r. II UKN 251/98

Wyrok z dnia 7 października 1998 r. II UKN 251/98 Wyrok z dnia 7 października 1998 r. II UKN 251/98 Osoba pobierająca stypendium sportowe, która nie uczy się i nie studiuje w systemie studiów dziennych, nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym pracowników,

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 stycznia 1998 r. I PKN 468/97

Wyrok z dnia 12 stycznia 1998 r. I PKN 468/97 Wyrok z dnia 12 stycznia 1998 r. I PKN 468/97 Uzyskanie przez pracownika od Państwowego Inspektora Pracy informacji o terminie złożenia powództwa o przywrócenie do pracy oznacza ustanie przyczyny usprawiedliwiającej

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB

KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ - ZAWODNIK PROFESJONALNY - KLUB Przepisy znajdujące zastosowanie: Bezpośrednio: o Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudniać obcokrajowców?

Jak zatrudniać obcokrajowców? Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudniania cudzoziemca oraz informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Wałbrzych 09.02.2017r. Procedura uproszczona,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Umowa na czas wykonania określonej pracy. Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem

Umowa na czas wykonania określonej pracy. Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem Umowa na czas wykonania określonej pracy Uwagi ogólne Definicja umowy Jak każda umowa o pracę, tak i umowa na czas wykonania określonej pracy jest zgodnym oświadczeniem woli stron pracownika i pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wolontariatu

Regulamin Wolontariatu Regulamin Wolontariatu Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Fundacją Mała Straż z siedzibą w Łodzi przy ul. Plonowej 18, zwaną dalej Fundacją, a osobą wykonującą na jej rzecz ochotniczo i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa na czas określony należy do kategorii umów terminowych. Aktualnie to najczęściej praktykowana forma zatrudnienia, a jej podstawową cechą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt II CSK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 maja 2007 r. III BP 5/07

Wyrok z dnia 17 maja 2007 r. III BP 5/07 Wyrok z dnia 17 maja 2007 r. III BP 5/07 1. Ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II PK 175/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo