Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski"

Transkrypt

1 136 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski Selected law issues concerning foreigners residence in Poland Iwona Wrześniewska-Wal Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe w Warszawie Obecnie nasz kraj stał się nie tylko miejscem, z którego wyjeżdża się do krajów bogatszych za pracą, ale również krajem osiedlenia dla przybyszów z państw trzecich. Migracja dotyczy nie tylko przepływu osób wewnątrz państw unijnych, ale również z krajów pozaeuropejskich. W miarę rozwoju gospodarczego i napływu imigrantów, nasz region będzie musiał się zmierzyć z problemami społecznej integracji przybyszów spoza UE. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, w tym również przyjętych w ramach abolicji najnowszych rozwiązań legislacyjnych umożliwiających imigrantom nielegalnie przebywającym w naszym kraju zalegalizowanie pobytu. Currently our country has become not only a place that people are leaving for more wealthy countries looking for jobs, but also a destination place for people from poorer countries. Migration concerns not only the EU countries but also countries outside EU. More economy growth will cause more immigration; our region will have to face the process of integration with people coming from the countries outside EU. Law regulations regarding foreigners entry and stay in Poland, and the abolition law for illegal immigrants in order to change their status to legal are the main point of this article. Key words: migration, foreigner, law Słowa kluczowe: migracja, cudzoziemiec, prawo Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Iwona Wrześniewska-Wal Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe ul. Kleczewska 61/63, Warszawa tel , Wstęp Od początku lat 90. XX wieku obserwuje się znaczny napływ cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym procesem Polska przekształciła się z kraju emigracyjnego w kraj emigracyjno-imigracyjny. Z powodu napływu znacznej liczby imigrantów należy na nowo przemyśleć kwestię wielokulturowości [1] i skorzystać z doświadczeń państw należnych do starej Unii Europejskiej (UE) [2]. Ważne jest również zrozumienie istoty polskiego ustawodawstwa odnośnie prawa do wjazdu i pobytu obywateli z innych państw. Celem artykułu jest przybliżenie związanych z tym zagadnieniem wybranych regulacji prawnych zawartych w Ustawie o cudzoziemcach, a także w nowej Ustawie abolicyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Cudzoziemiec jako kategoria prawna Imigranci są cudzoziemcami. W literaturze prawa międzynarodowego oraz polskiego pojęcie cudzoziemca kształtowane jest z reguły przy użyciu kryterium obywatelstwa lub rzadziej kryterium zamieszkania za granicą [3]. Przeważają negatywne definicje terminu cudzoziemiec. Definicje te uwypuklają brak obywatelstwa danego państwa u osoby będącej cudzoziemcem. Cudzoziemcem jest zatem ten, kto przebywając na terenie danego państwa lub przejeżdżając przez to terytorium, nie ma obywatelstwa tego państwa [4]. Polska Ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. [5] w art. 2 stanowi, że cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Jest to definicja identyczna z definicjami występującymi w wielu innych państwach europejskich i jednocześnie koresponduje z definicjami przyjętymi w innych ustawach krajowych [6]. Przekroczenie granicy przez cudzoziemca W doktrynie zauważa się, że nie ma normy prawa międzynarodowego, która nakazywałby wpuszczać cudzoziemców na terytorium danego państwa. Jest to wewnętrzna kompetencja państwa. We współczesnym

2 Wrześniewska-Wal I. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 137 świecie nie ma jednak państwa, które wpuszczałby na swe terytorium wszystkich cudzoziemców bez jakichkolwiek ograniczeń i warunków, bądź nie wpuszczałoby nikogo [7]. Wjazd cudzoziemca na terytorium danego państwa następuje na podstawie ważnego dokumentu podróży 1/ najczęściej paszportu 2/ oraz niekiedy również i wizy. Paszport to dokument stwierdzający tożsamość i przynależność państwową. Obecnie odchodzi się od tego dokumentu i zastępuje dowodem osobistym. To szczególne rozwiązanie przyjęto w ramach UE, gdzie odnośnie ruchu osobowego pomiędzy państwami członkowskimi, m.in. zniesiono wizy oraz kontrole graniczne. Posiadanie paszportu lub dowodu osobistego jest warunkiem koniecznym do przekroczenia granicy, ale niekiedy nie wystarczającym. W niektórych sytuacjach potrzebna jest wiza 3/. Zgodnie z art. 25 Ustawy o cudzoziemcach wizę wydaje się bądź to jako wizę Schengen 4/, ważną na terytoriach państw należących do strefy Schengen, bądź też jako wizę krajową 5/. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie ważności wizy (art. 31 Ustawy o cudzoziemcach). Z art. 26 Ustawy o cudzoziemcach, wynika, że wiza Schengen lub wiza krajowa mogą zostać wydane w celach: turystycznym, odwiedzin, leczenia, prowadzenia działalności gospodarczej, odbycia studiów, 1/ Dokument podróży to dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym art. 4 pkt. 5a Ustawy o cudzoziemcach. 2/ Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera art. 4 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. nr 143 poz. 1027). 3/ Wiza jest, zgodnie z art. 4 pkt. 3 Ustawy o cudzoziemcach, zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państwa obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych oraz na warunkach określonych w Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22 września 2000, s. 19, z późn. zm.). 4/ Wiza Schengen wiza, o której mowa w art. 2 pkt 2 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z , str. 1) art. 4 pkt. 5a Ustawy o cudzoziemcach. 5/ Wiza krajowa to wiza, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej Schengen, wydana przez organ polski art. 4 pkt. 5b Ustawy o cudzoziemcach. realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Szczególnego rodzaju wizą jest wiza przyznawana w celu wykonywania pracy. W ostatnim czasie Polska uprościła przepisy dotyczące uzyskiwania pozwoleń na pracę dla obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. W 2010 roku zrejestrowano ponad 180 tysięcy oświadczeń pracodawców pozwalających podjąć pracę krótkoterminową w Polsce obywatelom tych państw [2]. Dla mieszkańców strefy przygranicznej wprowadzone zostały ułatwienia w ramach zasad małego ruchu granicznego. Mały ruch graniczny to regularne przekraczanie granicy lądowej przez osoby zamieszkujące strefę przygraniczną w celu pobytu w tej strefie, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych lub uzasadnionych powodów ekonomicznych lub ze względów rodzinnych, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych w rozporządzeniu UE 6/. Niezbędne zabezpieczenie Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu (art. 15 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach). Ustawa przewiduje również obowiązek posiadania przez cudzoziemca środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem [8]. Obowiązek okazania środków utrzymania lub dokumentów potwierdzających możliwość ich uzyskania nie dotyczy cudzoziemców przekraczających granicę na podstawie: a) umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z tego obowiązku; b) wizy w celu repatriacji; c) wizy Schengen lub d) wizy krajowej, w celu wykonywania pracy; e) wizy w celu korzystania z ochrony czasowej, a także f) wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu; g) karty pobytu; h) wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; i) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej; j) w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej (art. 15 ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach). Oprócz tego cudzoziemiec powinien posiadać oraz okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpiecze- 6/ Mały ruch graniczny wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 29 z , str. 3) - art. 4 pkt. 11 Ustawy o cudzoziemcach.

3 138 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): nia zdrowotnego [9] lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości Dokument ten ma być ważny przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski i ewentualnie pokryć wszelkie wydatki na świadczenia medyczne związane m.in. z: potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią oraz wynikające z konieczności powrotu z powodów medycznych do kraju pochodzenia lub zamieszkania cudzoziemca. Odmowa wjazdu Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli wjazd lub pobyt tej osoby może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych Polski lub innego państwa członkowskiego UE. Odmowa następuje również ze względu na brak dokumentów uprawniających do wjazdu m.in. w sytuacjach kiedy osoba nie posiada: ważnych dokumentów lub wizy oraz gdy dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen [10] do celów odmowy wjazdu. Podobna sytuacja występuje, gdy cudzoziemiec nie ma wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do długości i celu planowanego pobytu lub środków na powrót do państwa pochodzenia oraz nie ma dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub nie posiada podróżnego ubezpieczenia medycznego. Na terytorium Polski nie wpuszcza się cudzoziemca, jeśli jego wjazd lub pobyt może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wykaz chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego został określony, w drodze rozporządzenia ministra zdrowia [11]. Kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego uwzględniają choroby epidemiczne określone przez Światową Organizację Zdrowia oraz inne choroby wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne, które podlegają zwalczaniu u obywateli polskich na podstawie przepisów Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach [12]. Prawa i obowiązki cudzoziemca Każde państwo powinno szanować pojedyncze osoby, w tym również cudzoziemców przebywających na terytorium danego państwa, niezależnie od ich statusu prawnego. Zgodnie z polską regulacją, prawa cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski są takie same jak obywatela polskiego, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej. Jednakże prawa przysługujące cudzoziemcom są węższe niż prawa, z których korzystają obywatele danego państwa, choć wiele umów międzynarodowych, w tym szczególnie te dotyczące ochrony praw człowieka zmierzają do równego traktowania cudzoziemców i obywateli danego kraju [7]. Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [13] przyznał prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wszystkim cudzoziemcom znajdującym się w zakresie jurysdykcji danego państwa niezależnie od tego czy są oni w danym kraju legalnie czy nielegalnie. Kwestia życia rodzinnego nie dotyczy tylko związków opartych na małżeństwie. W zakres tego pojęcia wchodzą także inne relacje osobiste, takie jak związki nieformalne oraz związki pomiędzy rodzicami i dziećmi [14]. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który w swoim wyroku [15] stwierdził, że prawo do poszanowania życia rodzinnego nie ma wprawdzie charakteru absolutnego, ale ingerencję władzy publicznej w korzystanie z tego prawa powinny usprawiedliwiać okoliczności wskazane w art. 8 ust. 2 Konwencji, a zatem by ingerencja władzy publicznej była konieczna i miała na celu ochronę wartości tam wskazanych, a ograniczenia prawa do życia rodzinnego muszą być proporcjonalne. Zasada proporcjonalności wymaga rozważenia sytuacji osobistej i rodzinnej cudzoziemca, w tym między innymi, długotrwałości pobytu w Polsce, ewentualnych przeszkód do zamieszkania w kraju pochodzenia cudzoziemca, w tym skutków wynikających z przeniesienia życia rodzinnego do innego kraju. Niektóre prawa przysługujące cudzoziemcom podlegają ograniczeniom z uwagi na bezpieczeństwo lub porządek publiczny [7]. Ograniczenia dotyczące cudzoziemców zazwyczaj dotyczą korzystania z praw politycznych, wykonywania niektórych zawodów czy prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości posiadania przez nich własności nieruchomości. W Polsce cudzoziemiec nie może stać się właścicielem nieruchomości lub potrzebuje do tego specjalnego pozwolenia od ministra spraw wewnętrznych [16]. Ponadto przepisy ustawy o cudzoziemcach zawierają m.in. postanowienia dotyczące konieczności informowania cudzoziemca o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, jeśli ubiega się on o wydanie wizy, udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Cudzoziemiec zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego. Przepisy Ustawy o cudzoziemcach określają: sytuację prawną cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w ośrodku strzeżonym, w areszcie w celu wydalenia lub pozbawionego wolności w wykonaniu orzeczeń wydanych na podstawie ustaw, stanowiąc jedynie o legalności jego pobytu w okresie obowiązywania właściwych decyzji lub orzeczeń.

4 Wrześniewska-Wal I. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 139 Wydalenie cudzoziemca Cudzoziemiec może być poddany kontroli legalności pobytu. Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach kontrolę tę sprawują: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewoda, organy Służby Celnej, organy Straży Granicznej i Policji (art. 85 ustawy o cudzoziemcach). Organy te są uprawnione do żądania okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski oraz środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu, wjazdu, przejazdu i wyjazdu [17]. Ustalenie tożsamości cudzoziemca oraz weryfikacja lub stwierdzenie autentyczności wizy Schengen odbywa się przez sprawdzenie w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) 7/ odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca Cudzoziemiec może również być zmuszony do opuszczenia terytorium państwa, w którym przebywa, niezależnie od legalności jego pobytu. W prawie międzynarodowym używane są dwa terminy wydalenie inaczej banicja i deportacja, czyli wydalenie polegające na przymusowym odstawieniu do granicy. Możliwość taka dotyczy szczególnie cudzoziemca, który naruszył prawo danego państwa lub jego dalszy pobyt zagraża bezpieczeństwu albo interesom tego państwa [7]. Ponadto, zgodnie z polską ustawą art. 88, do wydalenia cudzoziemca z terytorium Polski dojść może wówczas, gdy przebywa on na tym terytorium nielegalnie (tzn. bez wymaganych prawem wiz lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu), nie opuścił tego terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego czasu pobytu na obszarze państw obszaru Schengen, bądź niezgodnie z przepisami prawa przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę państwa. Podobnie do wydalenia cudzoziemca może dojść, gdy cudzoziemiec dobrowolnie nie opuści Polski w terminie określonym w wydanej w stosunku do niego decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP, decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony lub decyzji o cofnięciu takiego zezwolenia. Wydalenie cudzoziemca może także nastąpić, gdy wykonywał on pracę niezgodnie z przepisami [18] albo podjął działalność gospodarczą wbrew polskim normom obowiązującymi w tym zakresie. Podobnie, gdy nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Polski i nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania oraz, gdy nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa. 7/ System służący wymianie danych wizowych miedzy państwami członkowskimi, które zniosły kontrolę na granicach wewnętrznych w celu zapewnienia swobody przepływu osób. VIS umożliwia upoważnionym do tego celu władzom krajowym wprowadzanie i uaktualnianie danych wizowych oraz elektroniczną konsultacje tych danych. Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS). cpi.mswia. gov.pl/portal/cpi/42/185/?poz=4 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca z Polski podejmowana jest z urzędu bądź na wniosek uprawnionych organów m.in. Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej (SG), Komendanta oddziału lub placówki SG, Komendanta Głównego lub Komendanta wojewódzkiego Policji. Decyzję wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca lub miejsce ujawnienia zdarzenia będącego podstawą wniosku o wydalenie. Od decyzji przysługuje cudzoziemcowi prawo złożenia odwołania do organu drugiej instancji, którego funkcję pełni Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W określonych przypadkach decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzji o wydaleniu określa się termin opuszczenia przez cudzoziemca Polski, nie dłuższy niż 14 dni, chyba, że decyzja podlega przymusowemu wykonaniu. Można również określić trasę przejazdu cudzoziemca do granicy, jak też miejsce jej przekroczenia. Cudzoziemcowi można także wyznaczyć miejsce zamieszkania do czasu wykonania deportacji i zobowiązać go do regularnego zgłaszania się przez ten okres do wskazanego w decyzji organu. Zobowiązanie do opuszczenia Polski jest łagodniejsze w skutkach od decyzji o wydaleniu z Polski. Obowiązek opuszczenia terytorium RP w terminie siedmiu dni nałożony może zostać na cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski nielegalnie, nie opuścił tego terytorium po wykorzystaniu dopuszczalnego czasu pobytu na obszarze państw obszaru Schengen. Abolicja Od 1 stycznia 2012 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terenie Polski bez stosownych zezwoleń, będą mogli zalegalizować swój pobyt. Pozwala na to nowa Ustawa 8/ o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach [19]. Potrzeba przeprowadzenia kolejnej abolicji wynika ponadto z oczekiwań wyrażanych m.in. przez środowiska samych imigrantów 9/, organizacje pozarządowe 10/ 8/ Przeprowadzenie abolicji było początkowo planowane przy okazji wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, której projekt założeń został przygotowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, jednak ze względu na wstrzymanie prac nad tą ustawą kierownictwo resortu zdecydowało o przeniesieniu rozwiązań dotyczących abolicji do ustawy odrębnej. 9/ Apel komitetu Imigranci na rzecz abolicji z dnia 22 października 2010 r. skierowany do Parlamentu, Kancelarii Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów. 10/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka podejmując różne inicjatywy na rzecz cudzoziemców m.in. w dniu 16 grudnia 2009 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów zorganizowali konferencję pod hasłem Dać radę w Polsce, przygotowaną w ramach projektu Migranci w Polsce informacja i pomoc prawna. php?option=com_content&task=view&id=118&itemid=70

5 140 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): oraz kręgi parlamentarne 11/. Na potrzebę ponownego, kompleksowego uregulowania sytuacji cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Polski, a zamieszkujących w naszym kraju od dłuższego czasu, wskazywał także Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Ze skarg napływających do RPO wynika, że cudzoziemcy przebywający nielegalnie w Polsce pracują najczęściej w szarej strefie i żyją w ciągłej obawie przez wydaleniem. Taka sytuacja sprzyja marginalizacji ich roli w życiu społecznym i kulturalnym oraz narastaniu różnego rodzaju patologii. Zdaniem RPO problem wymaga kompleksowego rozwiązania, w tym wprowadzenia abolicji [20]. Zgodnie z nową ustawą, od 2012 r. możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce: a) nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia 2007 r., których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny; b) nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny; c) wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku. Zalegalizowanie pobytu ww. kategorii cudzoziemców odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na okres 2 lat. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia. Ponadto w tym czasie cudzoziemiec będzie mógł prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Organami, które będą przeprowadzać postępowania w sprawie zezwoleń, będą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Okres składania wniosków o zalegalizowanie pobytu będzie wynosił 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony będzie uważany za legalny aż do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Powyższa regulacja nie będzie miała zastosowania w przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek cudzoziemca. W celu uproszczenia postępowania dowodowego, w ustawie przyjęto domniemanie, że pobyt cudzoziemca na terytorium Polskiej będzie się uważać za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie będzie wynikać ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego lub okoliczności sprawy. Cudzoziemcowi będzie się odma- 11/ Dezyderat nr 18 Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie abolicji dla nielegalnych imigrantów uchwalony na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. wiało udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w ww. trybie, gdy: a) nie spełnia wymogów do udzielenia tego zezwolenia; b) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) 12/ do celów odmowy wjazdu; c) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia złożył wniosek lub przedstawił dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź użył takich dokumentów jako autentycznych; d) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes państwa polskiego; e) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany i zostały tam umieszczone z uwagi na względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Polski. Zmiana dotycząca uchodźców. Zmiany dotyczą również przepisów w zakresie udzielania pomocy osobom ubiegającym się o status uchodźcy. Uchodźcy to szczególna grupa migrantów. Z treści Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców i dołączonego do niej Protokołu Nowojorskiego [21] wynika, iż uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie chce lub nie może do tego kraju powrócić. W oparciu o powołane wyżej dokumenty można wyróżnić następujące przesłanki, które muszą zostać łącznie spełnione, by móc uzyskać status uchodźcy [22]: a) osoba przebywająca poza krajem pochodzenia; b) nie korzysta z ochrony innego państwa; c) żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych; d) nie może lub nie chce korzystać z ochrony państwa pochodzenia; e) nie mają do niego zastosowania klauzule wyłączające. Sformułowanie uzasadniona obawa przed prześladowaniem ma charakter niedookreślony i wzbudza wiele kontrowersji i sporów w doktrynie, co do swego zakresu. W dużej mierze udało się je rozwiązać dzięki dotychczasowemu orzecznictwu sądów administracyjnych. W szczególności należy tu wskazać na 12/ Obecnie trwa budowanie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) i uzupełniający go system wymiany informacji wizowej pomiędzy państwami członkowskimi System Informacji Wizowej (VIS). Polska bierze aktywny udział w realizacji projektu SIS II, którego uruchomienie jest planowane na 2013 r. Za koordynację działań krajowych w zakresie przygotowania do współpracy z SIS II i VIS odpowiada powołany przez Radę Ministrów Pełnomocnik. Funkcję tę pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/42/185/?poz=3

6 Wrześniewska-Wal I. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 141 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. [23], w którym stwierdził on, iż dla stwierdzenia istnienia prześladowania nie jest wystarczające subiektywne przekonanie osoby, ubiegającej o przyznanie jej statusu uchodźcy, o istnieniu zagrożenia. Przekonanie to musi mieć charakter obiektywny i być oparte o informacje dotyczące warunków panujących w kraju pochodzenia. Badania opinii publicznej na temat problematyki uchodźczej w świadomości Polaków, które prowadzone są stosunkowo regularnie od połowy lat 90., potwierdzają prawidłowe rozumienie przez nasze społeczeństwo terminu uchodźca 13/ [24]. Ponad 2/3 badanych 14/ poprawnie udzieliło odpowiedzi, że uchodźcami są osoby, które opuszczają swój kraj przed prześladowaniem. Jest to zgodne z definicją zawartą w Konwencji Genewskiej. Natomiast ponad połowa badanych uznała za uchodźców uciekinierów z kraju objętego wojną, a więc zgodnie z definicją rozszerzoną, przyjmowaną przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) [24]. Obecnie cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie takiego statusu, zapewnia się pomoc socjalną i opiekę medyczną. Natomiast nowe przepisy zapewnią pomoc cudzoziemcowi również w przypadku przeniesienia go do innego państwa unijnego, w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy (tzw. pomoc w przeniesieniu). Jednocześnie wszystkim cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski o nadanie statusu uchodźcy będzie przysługiwać pomoc socjalna i opieka medyczna na zasadach ogólnych [25]. Cudzoziemiec, który nie przebywa w ośrodku dla cudzoziemców, a korzysta z pomocy socjalnej w postaci świadczenia pieniężnego, będzie miał prawo do nauki języka polskiego, pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach oraz pokrycia, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dla dzieci 15/. Na mocy obecnych regulacji taka pomoc przysługuje 13/ Najpierw były to analizy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), a następnie Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP). 14/ Wyniki badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP) z lat r. 15/ Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została instytucja asystenta nauczyciela dziecka cudzoziemskiego. Konferencja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów pod hasłem Dać radę w Polsce, przygotowana w ramach projektu Migranci w Polsce informacja i pomoc prawna. Warszawa, 16 grudnia 2009 roku. view&id=118&itemid=70 jedynie cudzoziemcom, którzy przebywają w ośrodku dla cudzoziemców. Pomoc socjalna i opieka medyczna będą zapewnione cudzoziemcowi w czasie trwania postępowania o nadanie statusu uchodźcy, począwszy od dnia, w którym zgłosił się on do ośrodka dla cudzoziemców. Jedynie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, cudzoziemiec będzie mógł skorzystać z opieki medycznej już od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy [26]. Relokacja i przesiedlenie Od 2012 r. wprowadzono także rozwiązania, które umożliwią udzielenie pomocy cudzoziemcom przeniesionym do Polski w ramach relokacji lub przesiedlenia. W ostatnich latach organizacje i instytucje międzynarodowe kładą coraz większy nacisk na włączanie się poszczególnych państw do akcji przesiedleń uchodźców lub innych osób wymagających ochrony międzynarodowej, z pierwszych krajów azylu, gdzie aktualnie przebywają, i gdzie nie mogą uzyskać wystarczającej ochrony, do państw zapewniających wyższy standard takiej ochrony [27]. Natomiast relokacja, jako szczególna forma przesiedleń wewnątrz UE, ma przede wszystkim na celu podział pomiędzy państwa członkowskie UE obciążeń z tytułu utrzymania cudzoziemców 16/ [27]. U podstaw takiego działania znajduje się przede wszystkim solidarność państw członkowskich UE i wzajemne wsparcie w nieprzewidywalnych sytuacjach (np. nagły napływ cudzoziemców z państw trzecich). Cudzoziemiec, który zostanie zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji przed przyjazdem do Polski, będzie musiał za pośrednictwem funkcjonariusza SG złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po przyjeździe do Polski przesiedlony lub relokowany cudzoziemiec w ciągu 2 dni od dnia wjazdu będzie musiał stawić się we wskazanym wcześniej ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Opieka medyczna i pomoc socjalna będą przysługiwać cudzoziemcowi od dnia zgłoszenia się do ośrodka. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia opieka medyczna będzie przysługiwać od dnia wjazdu relokowanego bądź przesiedlanego cudzoziemca na terytorium Polski. 16/ Relokacja beneficjentów ochrony międzynarodowej przebywających obecnie na Malcie przez inne państwa członkowskie UE. Udział w tym programie zgłosiły m.in. Francja, Luksemburg, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania i Niemcy. Polska również zadeklarowała włączenie się w program pilotażowy relokacji.

7 142 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): Piśmiennictwo / References 1. Cianciara D. Aspekty wielokulturowości w dzisiejszej Polsce. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): ***Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji: perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa,17 i 18 listopada Jagielski J. Status prawny cudzoziemca w Polsce (problematyka administracyjnoprawna). PWN, Warszawa 1997: Białocerkiewicz J. Nowe polskie prawo o cudzoziemcach. Tow Nauk Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora, Toruń 2003: ***Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn zm.). 6. Białocerkiewicz J. Status prawny cudzoziemców w świetle standardów międzynarodowych. Wyd Nauk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999: Szklanna A. Ochrona prawa cudzoziemca świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Inst Wyd EuroPrawo, Warszawa 2010: ***Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków (Dz. U Nr 235, poz. 1611). 9. ***Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn zm.). 10. ***Art. 92 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen. 11. ***Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 484). 12. ***Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.). 13. ***Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). 14. ***Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2008 r. III SA/Łd 8/08 LEX nr ***Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2005 r. sygn. akt II OSK 1148/05, LEX nr ***Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758). 17. ***Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r., Nr 207, poz. 1600). 18. ***Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn zm.). 19. ***Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r., Nr 191, poz. 1333). 20. ***Rzecznik Praw Obywatelskich 23 luty 2011 r., RPO V/11/MS. 21. ***Konwencja Genewska z 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców i dołączonego do niej Protokołu Nowojorskiego z 31 stycznia 1967 r. (Dz. U nr 119 poz. 515 i 517). 22. Brodniewicz B. Status uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej w orzecznictwie sądów polskich. prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=bbcbb1e844266f 4abdfc29b3d8a fa47e-d3 23. ***Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z 29 sierpnia 2007 r. sygn. Akt II OSK 1551/ Dominiak B, Lebioda A. Integracja uchodźców w Polsce perspektywa społeczna. [w:] Mochnaczewski P, Bolesta A, Dominiak B. (red). Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007: ***Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokość pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U Nr 261 poz. 1564). 26. Cianciara D, Dudzik K, Lewczuk A, Pinkas J. Liczba, charakterystyka i zdrowie imigrantów w Polsce. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): ***Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach druk sejmowy nr 4394 z 30 czerwca 2011.

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 136 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 136-142 Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski Selected law issues concerning foreigners residence in Poland Iwona Wrześniewska-Wal

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r.

USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 191 11074 Poz. 1133 Art. 1. Ustawa określa zasady zalegalizowania pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi Dokument został wygenerowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opolski Urząd Wojewódzki Karta Usługi Miejsce załatwienia sprawy Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2011 r. Dz.U.11.191.1133 USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Bardziej szczegółowo

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/dla-podroznych/1613,informacje-dla-podroznych.html Wygenerowano: Sobota, 21 stycznia 2017, 23:04 Informacje dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

6. MIGRANT EKONOMICZNY

6. MIGRANT EKONOMICZNY SŁOWNIK 1. AZYL - w nazewnictwie polskim krajowa forma ochrony, która jest udzielana cudzoziemcom w sytuacji, kiedy jest to konieczne do zapewnienia im ochrony oraz wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z abolicji

Kto może skorzystać z abolicji Kto może skorzystać z abolicji Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce: nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 151 11692 Poz. 1015 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu Warszawa, 19 listopada 2007 r. Pan Piotr Mierecki Dyrektor Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szanowny Panie, Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz.

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź użył takich dokumentów jako autentycznych; 4) wymagają tego względy obronności lub

użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź użył takich dokumentów jako autentycznych; 4) wymagają tego względy obronności lub UZASADNIENIE Potrzeba uregulowania sytuacji cudzoziemców przebywających na terytorium Polski nielegalnie, a zamieszkujących w naszym kraju od dłuższego czasu, ujawniła się w trakcie prac nad dokumentem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Studenci z państw trzecich

Studenci z państw trzecich Studenci z państw trzecich Perspektywa Straży Granicznej kpt. SG Iwona Przybyłowicz Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG iwona.przybylowicz@strazgraniczna.pl Rola Straży Granicznej w kontekście studentów z państw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r.

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r. nie w I RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Micha/ak ZSM/5 00/2/201 4/AJ Pan Bartiomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych w związku z napływającymi do mojego

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.234.1694 2007.07.20 zm. Dz.U.2007.120.818 art. 1 2007.12.21 zm. Dz.U.2007.165.1170 art. 41 2008.05.29 zm. Dz.U.2008.70.416 art. 6 2008.10.25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 11 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.216.1367

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 264 15466 Poz. 1573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 264 15466 Poz. 1573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 264 15466 Poz. 1573 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa,

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa, Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych Warszawa, 17.05.2017. Terminologia CUDZOZIEMIEC - osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego MIGRANT - każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/105 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY CUDZOZIEMCA POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE UDZIELONE PRZEZ INNE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) 2) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1650 2014.04.09 sprost. Dz.U.2014.463 ogólne USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573) Rozdział 1. Przepisy ogólne Stan prawny 2012-07-30 2012-06-12 Dz.U.2012.589 2012-07-21 Dz.U.2012.769 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-83-08 Druk nr 778 Warszawa, 11 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

Status prawny uchodźcy

Status prawny uchodźcy EWELINA DZIUBA Status prawny uchodźcy Definicja uchodźcy zawarta jest w art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokole Nowojorskim z 1967 r. W rozumieniu tych aktów prawnych uchodźcą jest osoba spełniająca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 2003 Nr128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573. Art.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach)

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW (2012)

ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW (2012) ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW (2012) informacja 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? Alicja Klebba, Foreign Employees Advisor, Atos Kim jesteśmy? Atos w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. r. o cudzoziemcach 1)2) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia.. r. o cudzoziemcach 1)2) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Projekt z 18 października 2012 r. USTAWA z dnia.. r. o cudzoziemcach 1)2) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U.08.236.1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 128 poz USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 128 poz USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/136 Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 4. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 4. PODSTAWOWE INFORMACJE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POKRZYWDZONY W WYNIKU PRZESTĘPSTWA POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNEGO WYKORZYSTANIA OCZEKIWANIE NA ZALEGŁE WYMAGRODZENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2 CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2 Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement do wydania 2 Warszawa 2016 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC 231/12/17186,17188,17190 dot. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 11 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Bardziej szczegółowo

Dz.U t.j. z dnia Wersja od: 9 grudnia 2016 r. do: 28 lutego 2017 r. tekst jednolity USTAWA

Dz.U t.j. z dnia Wersja od: 9 grudnia 2016 r. do: 28 lutego 2017 r. tekst jednolity USTAWA Dz.U.2016.1990 t.j. z dnia 2016.12.09 Wersja od: 9 grudnia 2016 r. do: 28 lutego 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres ustawy]

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie krajowego porządku prawnego do aktualnego stanu prawa Unii Europejskiej dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny

Sylabus przedmiotu: Mały ruch graniczny Sylabus Mały ruch graniczny Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Liczba godzin w semestrze: Przedmioty wprowadzające Założenia i cele Forma zaliczenia Treści programowe: Symbol (numer) Państwowa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. PODMIOTY, NA KTÓRE BĘDZIE ODDZIAŁYWAŁA USTAWA Projektowana regulacja będzie oddziaływać na następujące podmioty: 1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA. z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 1. Wolność zgromadzeń 15 1.1. Uwagi ogólne 15 1.2. Wolność zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr SO-II Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej

Karta informacyjna nr SO-II Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej Strona 1 z 5 PRZEDŁUŻENIEWIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW STANOWISKO: PIĘTRO: DS. CUDZOZIEMCÓW Parter TELEFON: (95) 7 115 709 (95) 7 115 554 (95) 7 115 697 FAKS:

Bardziej szczegółowo

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY MAŁOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA, KTÓRY PRZEBYWA NA TERYTORIUM RP NA PODSTAWIE WIZY KRAJOWEJ LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, JEŻELI DZIECKO TO URODZIŁO SIĘ W OKRESIE WAŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu

Bardziej szczegółowo

STENOGRAM 9. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ

STENOGRAM 9. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ STENOGRAM 9. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz U S T AWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U poz U S T AWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/259 Dz.U. 2013 poz. 1650 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948, 2066, z 2017 r. poz. 60. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1) DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2015 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Seminarium podsumowujące projekt Prawnicy na rzecz uchodźców. Warszawa, 12 grudnia 2011 r.

Seminarium podsumowujące projekt Prawnicy na rzecz uchodźców. Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Dostęp do pomocy prawnej migrantów przymusowych w ośrodkach detencyjnych Dr Tomasz Sieniow Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Seminarium podsumowujące projekt Prawnicy

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Источник: http://mypolsha.com. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I

Источник: http://mypolsha.com. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo