Kierunki metodologiczne opracowane na podstawie ankiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki metodologiczne opracowane na podstawie ankiet"

Transkrypt

1 WYJŚĆ Z CIENIA Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją z powodu przynależności narodowej TO COME OUT THE SHADOW" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation Caused by their Nationality Kierunki metodologiczne opracowane na podstawie ankiet Cele projektu: Wsparcie społecznej integracji osób bezrobotnych, zagrożonych marginalizacją. Zapewnienie właściwego środowiska dla szkoleń w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności w obszarze integracji osób bezrobotnych. Wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu, z uwzględnieniem środowisk zagrożonych marginalizacją. Zagwarantowanie uczestnikom mobilności, zapewnienie środowiska, w którym przećwiczą zdobytą wiedze i umiejętności. Partnerzy: Polska Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej Koszalin. Francja Instytut Badań Politycznych, (Sciences Po), Paryż. Wielka Brytania Organizacja pozarządowa: Edukacja biznesowa Sunderland. Bułgaria Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rylskiego Blagoevgrad. Wykształcenie dla osób dorosłych albo uczenie się przez całe życie W ostatnim dziesięcioleciu uczenie się przez całe życie stało się kluczową pozycją programu współpracy w ramach europejskiej polityki kształcenia i szkoleń. Charakterystyka programu: Trwa przez całe życie; Jest związany ze zdobywaniem, odtwarzaniem, aktualizacją i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i relacji, co w odpowiedzi na nieustannie zmieniające się warunki współczesnego życia stanowi podstawę realizacji głównego kryterium samodoskonalenia każdego uczestnika; Zależy od pozytywnej realizacji wzrastających możliwości i motywacji ludzi do samokształcenia; Zależy od ogółu wszystkich obecnych czynników edukacyjnych formalnych i nieformalnych; Motywacja do kształcenie u osób dorosłych: Umożliwia zwiększenie konkurencyjności i przydatności na rynku pracy oraz powrót do społeczeństwa; Daje możliwość podniesienia poziomu kwalifikacji i aktualizacji rezultatu edukacyjnego niedostatecznie wykwalifikowanym osobom dorosłym; Umożliwia aktywny kontakt i komunikację w ramach grupy; TO COME OUT THE SHADOW" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation 1

2 Umożliwia skuteczne uczenie się poprzez odnawianie doświadczeń; Akt normatywny: Akt normatywny dotyczący szkolenia osób dorosłych jest wielowymiarowy i sytuuje się w przestrzeni aktów normatywnych różnych instytucji. Stanowi on korzystną bazę regulacyjną, zapewniającą funkcjonalne schematy procesu edukacji dorosłych i jest gwarantem wysokiej jakości podejmowanych działań. Akt normatywny może być rozpatrywany na kilku poziomach: poziom systemowy, zapewniający normatywną możliwość przeprowadzania szkoleń, reglamentujący rolę i obowiązki instytucji państwowych i partnerów społecznych w procesie edukacji osób dorosłych; poziom instytucja szkoląca, który w wymiarze organizacyjnym określa mechanizmy realizacji szkolenia; poziom uczący się dorosły, reglamentujący warunki dostępu do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Prawo dostępu do wykształcenia dla każdego: Ustawa o kształceniu zawodowym i szkoleniach określa oczekiwania wobec kandydatów, pragnących uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, w odniesieniu do kryterium wieku, stanu zdrowia oraz poziomu ich wykształcenia i kwalifikacji. Ustawa o promocji zatrudnienia - Zasady jej stosowania reglamentują dostęp osób bezrobotnych i zatrudnionych do działań z zakresu informacji zawodowej, konsultacji i porad, a także do programów i innych przedsięwzięć szkoleniowych, mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych i podniesienie poziomu motywacji. Ustawa o integracji osób niepełnosprawnych, która daje dodatkową możliwość osobom po 16 roku życia do bezpłatnej nauki w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego oraz kształcenia dorosłych, jak i do podstawowej rehabilitacji wg indywidualnych programów wspierających rozwój kluczowych umiejętności. Sposoby kształcenie według specyfiki szkolonej grupy: Ustawiczne kształcenie/szkolenie realizowane jest po zakończeniu określonego poziomu kształcenia; kandydatom stawia się sprecyzowane wymagania odnośnie wcześniej zdobytego poziomu wykształcenia wykształcenie średnie. Kształcenie/szkolenie związane jest z sytuacją na rynku pracy osoby bezrobotne. Kształcenie wg specyficznych kategorii grupy zmarginalizowane. Szkolenie w oparciu o plan: Szkolenie poza murami forma kształcenia polegająca na tym, że prowadzący realizują zajęcia w miejscu zamieszkania/przebywania uczestników. W ten sposób eliminuje się koszty dojazdów, zakwaterowania i wynajęcia sal szkoleniowych, a zajęcia odbywają się w dogodnym dla wszystkich czasie. Struktura zajęć zbudowana z trzech modułów daje możliwość zdobycia przez uczestników różnych kwalifikacji w sposób progresywny opanowanie języka angielskiego na poziomie podstawowym, obsługa komputera i rozwój umiejętności interpersonalnych. TO COME OUT THE SHADOW" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation 2

3 Formy organizacji i pedagogicznej współpracy: Podstawową formą jest trening interaktywny grupowego rozwiązywania problemów, którego składowymi są: gry sytuacyjne, symulacje, teatr dydaktyczny i inne. Każdy moduł kończy się testem dla uczestników i ankieta oceniającą przebieg zajęć. Analiza ankiet ADAPTACJA OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE W dobie globalizacji, kiedy świat staje się wspólną wioską, oznacza nie tylko wzbogacenie, lecz również niebezpieczeństwo coraz częstszych konfliktów. Nie wystarczy jednak sama znajomość treści kulturowych, aby uniknąć niezrozumień. Od przedstawicieli różnych kultur oczekuje się zdolności wczuwania się w obcą kulturę, przeżywania jej od wewnątrz po to, by móc dzielić się wspólnym doświadczeniem. Proces stałego włączania się w nową kulturę nazywamy adaptacją kulturową. Cel i metoda W celu zbadania przebiegu procesu adaptacji wśród obcokrajowców w Polsce, została opracowana i przeprowadzona w Koszalinie ankieta wśród uczestników projektu WYJŚĆ Z CIENIA Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją z powodu przynależności narodowej. W badaniu tym brało udział sześciu obcokrajowców (4K, 2M), którzy mieszkają w Polsce od: a/ 34 lat (1K ), b/ 32 lata (1K), c/ 20 lat (1K), d/ 19 lat (1M), e/ od urodzenia (1K, 1M) Pochodzą oni z pięciu krajów: a/ Bułgaria (1K,1M), b/ Litwa (1K), c/ Ukraina (1M, 1K), d/ Rosja (1K). Ankieta zawierała 6 pytań otwartych: 1. Trzy powody/ przyczyny, dla których Pan /Pani zamieszkała w Polsce? 2. Jakie trudności/ bariery Pan / Pani napotkał(a) w pierwszym okresie pobytu w Polsce? 3. Co Panu/Pani się w Polsce podoba? 4. Co Pana/Panią zastanawia? 5. Co Pana/Panią denerwuje? 6. Czego Panu/Pani brakuje? TO COME OUT THE SHADOW" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation 3

4 Wyniki ankiety: Pytanie 1. W odpowiedzi Trzy powody/ przyczyny, dla których Pan /Pani zamieszkała w Polsce? Ankietowani wskazywali: a/ przyjazd za mężem (3 K), b/ z powodu przesiedlenia rodziców (1K, 1M), c/ ożeniłem się z mieszkanką Polski (1M). Pytanie 2. W odpowiedzi Jakie trudności/ bariery Pan / Pani napotkał(a) w pierwszym okresie pobytu w Polsce? Ankietowani wskazywali: a/ żadnych (1 K), b/ bariera kulturowa (1 K), c/ bariera językowa (2K,1M)), d/ początkową bariera akceptacji społecznej (1K), e/ przerwane tradycje rodzinne (1K), f/ negatywny stosunek do ludności ukraińskiej (1K), g/ szykanowanie z powodu przynależności do mniejszości (1M), h/ problemy ze znalezieniem pracy (1K), i) wyobcowanie, samotność (1K), Pytanie 3. W odpowiedzi na pytanie Co Panu/Pani się w Polsce podoba? większość zapytanych wskazała na takie cechy: a/ kuchnia (1 K), b/ przyroda, (1K,1M), c/ mam dużo przyjaciół i znajomych (1K), d/ stosunek mężczyzn starszego pokolenia do kobiet (1 K), e/ mam prace i stabilizację materialną (1 K), Pytanie 4. W odpowiedzi na pytanie Co Pana/Panią zastanawia? większość zapytanych wskazała na: a/ przyszłość b/ stosunek do mniejszości narodowych zwłaszcza do Żydów i Ukraińców (1K), c/ przyszłość mniejszości narodowych (1M), d/ współpraca Polski z Ukrainą (1M), Wnioski: większość podkreślała stosunek Polaków do mniejszości narodowych i wypracowania tolerancji. Pytanie 5. Dając odpowiedź na pytanie Co Pana/Panią denerwuje? Zapytani wskazywali: a/ brak tolerancji dla mniejszości narodowej dotyczy to głównie mojego męża (1K), b/ brak pracy (1M), c/ nadmierne eksponowanie krzywd wyrządzonych po obu stronach (1M), d/ denerwuje się popełnianymi błędami ortograficznymi i gramatycznymi (1K), e/ obecny stosunek do Rosji i Rosjan, bardzo subiektywne podejście do niektórych spraw (1K), Wnioski: niemal wszyscy uczestniczy podkreślali, że mimo stwierdzonej otwartości Polaków, spotkali się z nieprzyjemnościami z powodu pochodzenia. Zwracano uwagę na upór związany ze stereotypami, ciągłe niedowierzanie temu, co się mówi. Denerwuje generalizowanie i przyporządkowywanie obcokrajowca do stereotypu. TO COME OUT THE SHADOW" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation 4

5 Pytanie 6. Pytanie Czego Panu/Pani brakuje? a/ przyjaznego klimatu, przyjaciół z dzieciństwa (1K), b/ rodziny, częstych kontaktów z rodziną (2 K), c/ pewności jutra (1 K), d/ braku tolerancji (1M), e/ środków do życia (1 M) Wnioski: pozwoliło na stwierdzenie osobistych potrzeb nie tyle materialnych, co psychicznych i emocjonalnych. Każdy na swój sposób odczuwa tęsknotę za swym krajem, samotność, brak kontaktu z rodziną, przyjaciółmi. W wypowiedziach znalazło się stwierdzenie, że brakuje tolerancji, że potrzeba bardzo dużo czasu, aby zrozumieć nową kulturę oraz pewności jutra w kwestii pracy i pieniędzy. Wnioski ogólne Proces adaptacji kulturowej ma na celu doprowadzić do ukształtowania harmonii wielokulturowej, nie jest to wyzbywanie się swojej tożsamości kulturowej, lecz otwarcie się na nową rzeczywistość i poczucie się w niej jak u siebie w domu. Proces adaptacji kulturowej przebiega w każdym przypadku inaczej, związany jest z indywidualnymi doświadczeniami i predyspozycjami. Ankietowani obcokrajowcy wykazują zadowolenie na początku pobytu, co związane jest z osiągnięciem celu przeznaczenia i zainteresowaniem nową rzeczywistością. Jednak poczucie bezpieczeństwa szybko mija ze względu na piętrzące się trudności związane z: znalezieniem pracy, utrzymaniem się brak pieniędzy, procesem komunikacji interpersonalne (bariera językowa), otaczającym światopoglądem ( zaszłości historyczne, różnice kulturowe, brak tolerancji dla mniejszości). Może to prowadzić do tzw. szoku kulturowego. Aby temu zapobiec, najlepszym rozwiązaniem jest zdobywanie, od samego początku, jak najwięcej przyjaciół tzn. budowanie sieci kontaktów biznesowych i towarzyskich, aktywny udział w życiu gospodarczo kulturowym zamieszkiwanego regionu. Z drugiej strony, wyniki ankiet wskazują na polską mentalność, uprzedzenia i stereotypy na temat mniejszości narodowych. Opracowanie na podstawie przeprowadzonych wywiadów i ankiet: Krzysztof Krauza (SEIM Koszalin). Bibliografia: Luzbetak L.J., Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej. Verbinum. Warszawa. Niżnik J., Symbole a adaptacja kulturowa. COMUP. Warszawa. Pawlik J.J., Proces adaptacji kulturowej a postać św. Józefa Freinademetza. Nurt SVD 37/3, s Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. PWN. Warszawa. Publikacja sfinansowana ze środków uzyskanych z Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska i Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. TO COME OUT THE SHADOW" Supporting the Social Integration of People Threatened with Marginalisation 5

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE

MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE Raport końcowy z badania Migranci na rynku pracy w wybranych krajach Europy: wsparcie formalno-prawne i organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo