Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 SPIS PRZEDMIOTÓW: MODUŁ XI/1: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI 1. XI/1A1 Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej 2 2. XI/1A2 Podstawy glottodydaktyki 5 3. XI/1A3 Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki 5 4. XI/1A4 Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego 9 5. XI/1A5 Wybrane zagadnienia przekładu XI/1A6 Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego 21, 45 XI/1 B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA 7. XI/1B7 Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy XI/1B8 Gramatyka języka polskiego dla lektorów 25 XI/1 C. MODUŁ DYDAKTYCZNY 9. IX/1C9 Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego IX/1C10 Metody nauczania języka polskiego jako obcego IX/1.11 Praktyka asystencko-hospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 36, IX/1.12 Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 37 1

2 XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI XI/1A1 PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO Z ELEMENTA- MI GRAMATYKI PORÓWNAWCZEJ (1) Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu IX/1A1 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia 2. stopnia stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu Specjalności NJPjO (6) Rok i semestr studiów I rok 2 semestr (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć (9)Cele zajęć z przedmiotu C.01. Student zdobywa wiedzę na temat systemu gramatycznego języka polskiego i potrafi ją wykorzystać w procesie glottodydaktycznym. C.02. Poznaje podstawowe zjawiska fleksyjne, które występują w języku polskim. (10) Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów z semestru pierwszego. Wiedza: WO1 - Ma uporządkowaną wiedzę z historii sztuki zorientowaną na zastosowanie praktyczne. (11) Efekty kształcenia Opisuje obrazy wykonane różnymi technikami. WO2 Ma pogłębioną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybranymi sferami działalności kulturalnej (także w regionie). 2

3 Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin WO3 - Wie, jakie metody wykorzystywać przy projektowaniu działań w kulturze. Umiejętności: UO1 Samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybranymi sferami działalności kulturalnej. UO2 Posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą w instytucjach i placówkach kulturalnych. UO3 Samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z pracą nauczyciela wiedzy o kulturze. Kompetencje społeczne: IX/1A1_KO1 Rozumie potrzebę rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności co odpowiada efektom H2A_K01 IX/1A1_KO2 Jest świadomym propagatorem poprawnej polszczyzny w swoim środowisku zawodowym oraz społecznym co odpowiada efektom H2A_K03 (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe 1. Morfologia podział na morfemy, zjawiska pograniczne między fleksją i składnią 2. Kategorie fleksyjne języka polskiego: rodzaj (naturalny, gramatyczny, deklinacyjny), liczba, przypadek, czas, tryb, aspekt, osoba 3. Kryteria podziału na części mowy: semantyczne, morfologiczne, syntaktyczne 4. Deklinacja i koniugacja ćwiczenia praktyczne (transformacyjne) (14) Metody dydaktyczne Opis, problemowa, metoda zajęć praktycznych. (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną (16) Metody i kryteria oceny Na ogólną ocenę składają się: Ocena bieżąca (ocenianie formatywne) - 30% - weryfikująca wszystkie efekty kształcenia; samodzielne przygotowanie tekstu zadany temat (np. recenzja filmu lub sztuki teatralnej) 40%.; poprawa tekstu przygotowanego przez nauczyciela akademickiego (30%.) - co weryfikuje efekty 3

4 (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Ćwiczenia 15 godzin Przygotowanie do ćwiczeń 14 godzin Studiowanie literatury na temat wyznaczników gatunkowych recenzji filmowej lub teatralnej - 4 godziny. (18) Język wykładowy Polski (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Przygotowanie tekstu (recenzji sztuki teatralnej lub dzieła filmowego) 8 godzin. Samodzielna poprawa tekstu - 3 godziny Udział w konsultacjach 6 godzin Suma godzin 50 Liczba punktów ECTS 2 (20) Literatura Literatura podstawowa: Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa (dowolne wydanie). K. Gąsiorek, Język polski? Nie taki trudny! Czyli jak uniknąć kłopotów językowych, Karków U. Kopeć, Zagadnienia tekstologiczne w nauczaniu języka polskiego, w: Edukacja polonistyczna. T. 1. Pod red. D. Hejdy, E. Mazur, Rzeszów 2011, s A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. J. Tambor, Katowice H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków (dowolne wydanie). 4

5 XI/1A2 PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI sylabus jest dostępny tylko w wersji papierowej XI/1A3 LITERATURA POLSKA W NAUCZANIU CUDZOZIEMCÓW Z ELE- MENTAMI KOMPARATYSTYKI Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego XI/1A3 Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia drugiego stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Specjalności NJPjO Pierwszy rok, semestr drugi Dr Danuta Hejda dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga, dr Elżbieta Mazur, dr Elżbieta Kozłowska, dr Dorota Karkut, dr Agata Kucharska-Babula, dr Danuta Hejda, dr Tadeusz Półchłopek Cele zajęć z przedmiotu - usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu historii literatury polskiej - utrwalenie wiadomości na temat poszczególnych epok w dziejach literatury polskiej ukazywanych w kontekście kulturowym i na tle paralelnych zjawisk w literaturze i kulturze europejskiej, - uświadomienie najistotniejszych dzieł literatury polskiej, omówienie głównych prądów i zjawisk literackich oraz reprezentatywnych twórców i ich dzieł w perspektywie diachronicznej (zwłaszcza w odniesieniu do wymagań Podstawy programowej dla uczniów uczących się za granicą. - refleksja metodyczna nad sposobami zapoznawania cudzoziemców z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej 5

6 Wymagania wstępne Efekty kształcenia Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin Student/ka wybrał/a dodatkową specjalność w ramach specjalizacji nauczycielskiej (nauczanie języka polskiego jako obcego). Student/ka opanował/a wiedzę na temat historii literatury polskiej podczas studiów 1. stopnia. Wiedza: XI/1A3_W01 student/ka utrwala, systematyzuje i syntezuje wiedzę na temat poszczególnych epok i reprezentatywnych dla nich dzieł; XI/1A3_W02 student/ka umieszcza wiedzę z zakresu historii literatury polskiej na tle zjawisk paralelnych w literaturze europejskiej; Umiejętności: XI/1A3_U01 student/ka potrafi analizować dzieła literackie w kontekście reprezentatywnych cech epoki XI/1A3_U02 student/ka potrafi porównywać nurty i tendencje w historii literatury i kultury polskiej i europejskiej Kompetencje społeczne: XI/1A3_K01 studen/ka podnosi świadomość w zakresie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe 1. Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego 1 godzina. 2. Renesans w Polsce i Europie 1 godzina. 3. Barok w Polsce i Europie 1 godziny. 4. Epoka polskiego Oświecenia na tle tendencji europejskich 1 godziny. 5. Romantyzm w Polsce i Europie 2 godziny. 6. Pozytywizm na tle tendencji europejskich 2 godziny. 7. Modernizm w Polsce i Europie -2 godziny. 8. Dwudziestolecie międzywojenne 1 godzina. 9. Literatura wojny i okupacji 1 godzina. 10. Tendencje w polskiej literaturze XX i XXI wieku na tle europejskim 3 godziny. Metody dydaktyczne Metoda problemowa, dyskusja, praca z tekstem, metody eksponujące (prezentacje multimedialne) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną Metody i kryteria oceny Ocenianie formatywne (bieżące): F1. aktywność studenta podczas zajęć, F.2. zaliczenie kolokwium z tematyki zajęć Ocenianie podsumowujące: P.1. wykonanie pracy zaliczeniowej (projekt poświęcony ukazaniu możliwości zaprezentowania wybranego dzieła literatury polskiej 6

7 na tle tendencji europejskich; projekt ma być adresowany do osób uczących się języka polskiego jako obcego) Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składa się: - 30% - aktywność studenta podczas ćwiczeń oceniająca wszystkie efekty kształcenia; - 30% - zaliczenie kolokwium z tematyki zajęć sprawdza efekty: W01, W02, U01, U02, K01; - 40% - praca zaliczeniowa przygotowanie projektu (poświęconego ukazaniu możliwości zaprezentowania wybranego dzieła literatury polskiej na tle tendencji europejskich; projekt ma być adresowany do osób uczących się języka polskiego jako obcego) - sprawdza wszystkie efekty w obszarze wiedzy oraz umiejętności. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Udział w zajęciach - 15 godzin Przygotowanie do zajęć 10 godzin Przygotowanie projektu zaliczeniowego (prezentacja multimedialna) 12 godzin Zdobywanie wiedzy w zakresie aktualnych publikacji na temat recepcji literatury polskiej za granicą (ze szczególnym zwróceniem uwagi na czasopisma, np. Postscriptum Polonistyczne ) 10 Udział w konsultacjach 3 godziny Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). ECTS - 2 polski Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus Literatura podstawowa: Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury dla Polonii i cudzoziemców, Lublin Delaperrière M., Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury, Warszawa Delaperrière M., Polska literatura w świetle współczesnej komparatystyki literackiej, Postscriptum Polonistyczne, 2013, nr 1(11), red. M. Knapik, A. Nęcka. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, Warszawa Magnuszewski J., Literatura polska a literatury słowiańskie. Zarys głównych szklaków badań porównawczych [w:] Literatura polska a literatury słowiańskie. Studia, pod red. J. 7

8 Matuszewskiego, J. Wierzbickiego, Warszawa 1986 Miłosz Cz., Historia literatury polskiej, Kraków Pietrkiewicz J., Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, Warszawa Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków Starnawski J., literatura polska w kontekście europejskim [w:] Dzieje literatur europejskich 3, część druga, pod red. Wł. Floryna, Warszawa W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. Wł. T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2008 (część V Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego) Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Literatura uzupełniająca: Butcher A., Guziuk-Świca B., Laskowska-Mańko A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. I, Lublin Furdal A., Musiołek-Choinski K., Piotrowski J., Literatura polska w Europie. Fragmenty przekładów, Warszawa 1990 Guziuk-Świca B., Butcher A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. II, Lublin Jaskółowa E., Literatura polska. Od Bogurodzicy do Szymborskiej, Chicago-Warszawa Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny programy nauczania pomoce dydaktyczne, pod red. Wł. T. Miodunki, Kraków Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych : III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Czermińskiej i in., Poznań, Literatura polska w świecie. T. 3, Obecności, pod red. Romualda Cudaka, Katowice, Literatura polska w świecie. T. 4, Oblicza światowości, pod red. Romualda Cudaka, Katowice, Literatura polska w przekładach , pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc [i in.], Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa, BN, Literatura polska w przekładach , pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc [i in.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. Warszawa, BN, Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej : materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra 8

9 Garncarka, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki XI/1A4 BILINGWIZM W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (1) Nazwa przedmiotu Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu XI/1A4 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia II stopnia Stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu specjalności NJPjO (6) Rok i semestr studiów (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Rok I, semestr I Dr Arkadiusz Luboń dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, dr Danuta Hejda, dr Dorota Karkut, dr Elżbieta Kozłowska, dr Elżbieta Mazur, dr Tadeusz Półchłopek, dr Arkadiusz Luboń (9)Cele zajęć z przedmiotu C1 zapoznanie z najważniejszymi językoznawczymi teoriami zjawiska wielojęzyczności C2 omówienie możliwości stosowania bilingwizmu w procesie kształcenia językowego C3 praktyczne aplikacje procedur dydaktycznych z wykorzystaniem języka pośredniczącego (angielskiego) (10) Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa i dydaktyki uzyskaną w trakcie dotychczasowej studiów oraz zdany egzamin z przedmiotów. Wskazana jest płynna znajomość języka angielskiego. 9

10 Wiedza: XI/1A4_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa (11) Efekty kształcenia K2A_W H2A_W03 XI/1A4_W02: Student ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju K2A_W9 +++ H2A_W05 XI/1A4_W03: Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Umiejętności: K2A_W18 ++ H2A_W09 XI/1A4_U01: Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim K2A_U H2A_U01 XI/1A4_U02: Student ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego (angielskiego/niemieckiego), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne: XI/1A4_K01: Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K2A_U H2A_U11 K2A _K H2A_K01 XI/1A4_K02: Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin K2A _K H2A_K03 10

11 (13) Treści programowe LP. Treści merytoryczne Liczba godzin 1 Podstawowe pojęcia: bilingwizm, polilingwizm, kompetencje komunikacyjne, interferencja językowa, dyglosja środowiskowa. 2 Język a kultura: kompetencje językowe a kompetencje społeczno-kulturowe. Socjolingwistyczny aspekt dwu- i wielojęzyczności. Język a tożsamość. 3 Język mediacyjny a naturalne i sztuczne języki pomocnicze. Języki pidżinowe, wehikularne i proceduralne. Koncepcje uniwersaliów językowych. 4 Język polski w recepcji cudzoziemców. Specyfika polszczyzny polonijnej (na przykładzie polonii krajów anglosaskich). Emigracja a język. Czynniki wpływające na zachowanie lub zanik języka narodowego w kontekście kultury obcej. 5 Paralingwistyczne aspekty komunikacji bilingwalnej. Alternatywne systemy semiotyczne w kształceniu językowym. 6 Uwarunkowania kompetencji bilingwalnych: pochodzenie, zasięg, stopień, status, funkcja i typ języków stosowanych w komunikacji dwujęzycznej. 7 Język angielski jako współczesny lingua franca. Elementy analizy komparatystycznej języka angielskiego i polskiego. Polsko-angielskie false friends. 8 Ćwiczenia praktyczne: zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego (14) Metody dydaktyczne (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia (16) Metody i kryteria oceny Ćwiczenia konwersatoryjno-warsztatowe Zaliczenie z oceną; oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć oraz przygotowane wystąpienie dotyczące stosowania bilingwizmu w kształceniu językowym L.p. Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 XI/1A4_W01 Student nie ma uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma w podstawowym dtopniu uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w niektórych pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludologii XI/1A4_W02 Student nie ma pogłębionej Student ma podstawową Student ma poszerzoną wiedzę na Student ma rozbudowaną i 11

12 wiedzy na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka wszechstronną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka XI/1A4_W03 Student nie posiada pogłębionej wiedzy o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada poszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada rozbudowaną i konsekwentnie poszerzaną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń XI/1A4_U01 Student nie potrafi precyzyjnie i poprawnie językowo wyrażać swoich myśli i poglądów w języku polskim Student potrafi precyzyjnie i w dużym stopniu poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim XI/1A4_U02 Student nie ma podstawowych umiejętności językowych w zakresie jakiegokolwiek obcego języka nowożytnego Student ma elementarne umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego Student posiada umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego pozwalające na porozumiewanie się w obrębie nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych Student nie ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ XI/1A4_K01 Student nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób Student w dostatecznym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Student w stopniu dobrym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Student w bardzo dobrym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 12

13 XI/1A4_K02 Student nie potrafi zaplanować działań mających na celu uzyskanie realizacji zaleconych lub wybranych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS (18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). 15 godz. ćwiczeń + 35 godz. pracy własnej 2 pkt. ECTS Polski + angielski/niemiecki - Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa Barwińska M., Językowe wykładniki tożsamości etnicznej, Język Polski LXXXIV, z. 2, Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Białowieży maja 1977, pod red. F. Grucza, Warszawa Cieszyńska J., Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków Czykwin E., Misiejuk D., Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Białystok Garncarek P., Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Warszawa Iluk J., Nauczanie bilingwialne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice Język polski w kraju i za granicą, t. I i II, pod red. B. Jankowskiej i J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa Język polski w świecie. Zbiór prac, pod red. W. Miodunki, Warszawa Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 13

14 2003. Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i Europie, pod red. Z. Dzięgielewskiej, Warszawa Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa: tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin profesora Waldemara Pfeiffera, pod red. K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrockiego, Poznań Stachanowska I. M., Studenci bilingwialni - nowe zjawisko wielokulturowe czy norma XXI wieku? [w:] Edukacja wobec ładu globalnego, pod red. nauk. T. Lewowickiego, Warszawa Szlifersztejn S., Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych. Praca zbiorowa, Wrocław Wierzbicka A., Moje podwójne życie, dwa języki, dwie kultury, dwa światy, Teksty Drugie 3, 1997, s Wilson B., Polski język mówiony w Wielkiej Brytanii. Pierwsze pokolenie emigracyjne po II wojnie światowej, Londyn Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki XI/1A5 WYBRANE ZAGADNIENIA PRZEKŁADU (1) Nazwa przedmiotu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wybrane zagadnienia przekładu Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu XI/1A5 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia II stopnia Stacjonarne 14

15 (5) Rodzaj przedmiotu (6) Rok i semestr studiów (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu specjalności NJPjO Rok I, semestr II Dr Arkadiusz Luboń Prof. dr hab. Stanisław Uliasz, prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk, dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska, dr Wojciech Birek, dr Arkadiusz Luboń (9)Cele zajęć z przedmiotu C1 zapoznanie z terminologią translatologiczną i jej odniesieniami do innych dyscyplin filologicznych C2 zapoznanie z najważniejszymi teoriami przekładu C3 omówienie funkcji translacji w kształtowaniu kultury rodzimej oraz w komunikacji międzykulturowej (10) Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przedmiotów kulturoznawczych uzyskaną w trakcie dotychczasowej studiów na poziomie licencjackim. Wskazana jest płynna znajomość jednego z nowożytnych języków obcych. Wiedza: XI/1A5_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych (11) Efekty kształcenia K2A_W H2A_W03 XI/1A5_W02: Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń K2A_W18 ++ H2A_W09 XI/1A5_W03: Student ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych metod translatorycznych Umiejętności: K2A_W H2A_W03 XI/1A5_U01: Student wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem translatologii 15

16 K2A_U H2A_U04 XI/1A5_U02: Student ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego (angielskiego/niemieckiego), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne: K2A_U H2A_U11 XI/1A5_K01: Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań; K2A _K H2A_K03 XI/1A5_K02: Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Ćwiczenia warsztatowe - 15 godzin (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe K2A _K LP. Treści merytoryczne Liczba godzin H2A_K01 1 Zakres, delimitacja i historia nauki o przekładzie. Interdyscyplinarny charakter translatologii. Podstawowa terminologia i definicje: przekład, tłumaczenie, ekwiwalencja, adaptacja. 2 Trzy typ przekładu wg. R. Jakobsona (intralingwistyczny, interlingwistyczny, intersemiotyczny). Techniczne klasyfikacje technik przekładowych. 3 Koncepcja nieprzekładalności a uniwersalia językowe. Prawo relatywizmu językowego E. Sapira i B. Whorfa a mediacyjna funkcja tłumaczeń. 4 Funkcje praktyki przekładowej w kulturze. Rola przekładu literackiego i jego wpływ na kształtowanie rodzimej tradycji literackiej. 5 Historia przekładu literackiego na gruncie europejskim. Najważniejsze teorie przekładu w Polsce i Europie w kolejnych epokach literackich. 6 Status tłumacza w XX i XXI wieku. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne praktyki translatorskiej. 7 Wybrane teorie przekładu XX wieku (I): E. Nida i Ch. Taber rodzaje ekwiwalencji, normy przekładowe, specyfika tłumaczeń tekstów religijnych

17 8 Wybrane teorie przekładu XX wieku (II): E. Pound imaginistyczna teoria poezji a praktyka translatorska, koncepcja przeświecających detali, źródła energii poezji i możliwości ich interlingwistycznego transferu. 9 Wybrane teorie przekładu XX wieku (III): V. Nabokov i jego teoria przekładu literalnego na tle adaptacyjnych koncepcji XX wiecznych. 10 Wybrane teorie przekładu XX wieku (IV): H. Vermeer i teoria przekładu jako komunikacji międzykulturowej. 11 Wybrane teorie przekładu XX wieku (V): J. Levy i teoria przekładu jako procesu decyzyjnego. 12 Wybrane teorie przekładu XX wieku (VI): S. Barańczak i jego teoria przekładu literackiego Teoria i praktyka autoprzekładu. Autoprzekład a bilingwizm Autorskie kompetencje tłumacza. Przekład jako twórczość i jego zastosowanie w dorobku literackim poetów-tłumaczy (na przykładach poetów polskich XX wieku). 1 (14) Metody dydaktyczne (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Ćwiczenia konwersatoryjno-warsztatowe Zaliczenie z oceną; oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć oraz przygotowane wystąpienie dotyczące stosowania bilingwizmu w kształceniu językowym (16) Metody i kryteria oceny L.p. Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 XI/1A5_W 01 Student nie ma uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma w podstawowym dtopniu uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w niektórych pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludologii XI/1A5_W 02 Student nie posiada pogłębionej wiedzy o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada poszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada rozbudowaną i konsekwentnie poszerzaną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń XI/1A5_W Student nie ma Student ma Student ma roze- Student ma pogłę- 17

18 03: podstawowego rozeznania w problematyce metodologii nauk humanistycznych podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych znanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, w ich liczbie także dotyczących elementów translatoryki bione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych metod translatorycznych XI/1A5_U 01 Student nie wykrywa elementarnych zależności i powiązań między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa podstawowe zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa zależności o niewielkim stopniu skomplikowania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem translatologii XI/1A5_U 02 Student nie ma podstawowych umiejętności językowych w zakresie jakiegokolwiek obcego języka nowożytnego Student ma elementarne umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego Student posiada umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego pozwalające na porozumiewanie się w obrębie nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych Student nie ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ XI/1A5_K 01 Student nie potrafi zaplanować działań mających na celu uzyskanie realizacji zaleconych lub wybranych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań XI/1A5_K 02 Student nie zna zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i nie rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu dostatecznym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu dobrym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu bardzo dobrym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych 15 godz. ćwiczeń + 60 godz. pracy własnej 3 pkt. ECTS 18

19 efektów w godzinach oraz punktach ECTS (18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). Polski + elementy obcych języków nowożytnych - Balcerzan E., Tłumaczenie poetyckie wśród kontekstów historycznoliterackich, w: Prace z Poetyki, pod red. M. R. Mayenowej, J. Sławińskiego, Wrocław Warszawa Kraków Barańczak S., Paszek J. i inni Dyskusja, w: Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków Bednarczyk A., Wybory Translatorskie, Łódź Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice Borowy W., Dawni teoretycy tłumaczeń, w: W. Borowy Studia i rozprawy, t. 2, Wrocław1952. Brajerska- Mazur A., Trzy poziomy trudności w przekładzie z języka angielskiego na język polski, w: Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, K. Klimkowskiego, t. 3, Lublin Ottawa Brandstaetter R., O tłumaczeniu psalmów, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Burkhanov I., Translation: Theoretical Prerequisites, Rzeszów Czerniawski A., Przekład poezji: teoria i praktyka, w: Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice D Alembert J.R., Postrzeżenia i uwagi nad sztuką tłumaczenia, Warszawa, bez daty. Dedecius K., Uwagi o teorii i praktyce przekładu artystycznego, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Drzewicka A., Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji, Kraków Etkind J., Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa Hertz P., O tłumaczu, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Hrehovčik T., Introduction to translation, Rzeszów Jakobson R., Językowe aspekty tłumaczenia, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Jastrun M., O przekładzie jako sztuce słowa, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Jarniewicz J., Tłumacz jako twórca kanonu, w: Pisarze polscy o sztuce przekładu

20 Antologia, pod red. E. Balcerzana, E. Rajewskiej, Poznań Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice Krzeczkowski H., Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa Pisarze polscy o sztuce przekładu Antologia, pod red. E. Balcerzana, E.Rajewskiej, Poznań Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Przekładając nieprzekładalne: materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatoryjnej, Gdańsk - Elbląg, pod red. W. Kubińskiego (i in.), Gdańsk Przekładając nieprzekładalne, [T.] 3, O wierności, pod red. O. Kubińskiej (i in.), Gdańsk Rajewska E., Stanisław Baranczak - poeta i tłumacz, Poznań Routledge encyclopedia of translation studies, pod red. M. Baker, New York Scholz J., Przekładanie poezji a przekładanie prozy, w: Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, t. 2, Lublin Ottawa Tezaurus terminologii translatorycznej, pod red. J. Lukszyn,Warszawa Wille L., Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu, Rzeszów Williams J., Chesterman A., The map. A beginner s guide to doing research in translation studies, Manchester Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, t. 2, Lublin Ottawa Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, K. Klimkowskiego, t. 3, Lublin Ottawa Współczesne teorie przekładu: antologia, pod red. P. Bukowskiego, M. Heydel, Kraków Ziętarska J., Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, Wrocław- Warszaw-Kraków Życie w przekładzie, pod red. Haliny Stephan, Kraków Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki 20

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu 09.3-WH-FiP-GOP-1-K-S14_pNadGen0FA8C Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY IC1/26. PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.

OPIS PRZEDMIOTU. gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) 09.03.20/ k, 1, II Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Grupa początkująca Przedmiot: Praktyczna

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu SYLABUS Rzeszów, 1 październik 2014 r. Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/2 w języku polskim. Psycholingwistyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/2 w języku polskim. Psycholingwistyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/2 w języku polskim Psycholingwistyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psycholinguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska) Wytyczne w sprawie praktyki zawodowej studentów studiów 2. stopnia filologii polskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) specjalizacja: NAUCZYCIELSKA rok akademicki 2014/2015 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M/2/5 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy Glottodydaktyki w języku angielskim Introduction to Glottodidactics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w języku angielskim Oral translation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Współczesne stosunki polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_13

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu TW Nazwa przedmiotu w języku polskim Teoria Wychowania w języku angielskim theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017

MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW MISH od roku akademickiego 2016/2017 MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW od roku akademickiego 2016/2017 1. Kierunek LINWISTYKA STOSOWANA jest dla studentów kierunkiem limitowanym: dla I stopnia 2 osoby, dla II stopnia 5 osób. 2. Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność rosjoznawstwo, I stopień Sylabus modułu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (02-FL-RJ-S1-GOJR02) Nazwa wariantu

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 22 października 2013r. Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: międzynarodowe studia polskie, studia I stopnia Sylabus modułu: Historia, struktura i zróżnicowanie języka polskiego Kod modułu: 02-MSP1OS-14-KHSJP

Bardziej szczegółowo

konwersatorium ćwiczenia

konwersatorium ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Edukacja polonistyczna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish language education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: A. STUDIA I STOPNIA: 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów z obszaru nauk

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki

Karta przedmiotu. FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka opisowa: składnia Przedmiot w języku angielskim: Descriptive Linguistics

Bardziej szczegółowo

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH

I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/3 w języku polskim Kultura popularna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Popular culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia polska, studia I stopnia, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 lutego 2012 roku i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą KARTA KURSU Biologia z przyrodą (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Emisja głosu Voice emission Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator mgr Katarzyna Lange Zespół dydaktyczny mgr Katarzyna Lange Opis

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11. I. Informacje ogólne. II. Informacje szczegółowe

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11. I. Informacje ogólne. II. Informacje szczegółowe OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11 I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Translatorium językowe 2. Kod modułu kształcenia: KU 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych,

Bardziej szczegółowo