Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 SPIS PRZEDMIOTÓW: MODUŁ XI/1: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI 1. XI/1A1 Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej 2 2. XI/1A2 Podstawy glottodydaktyki 5 3. XI/1A3 Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki 5 4. XI/1A4 Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego 9 5. XI/1A5 Wybrane zagadnienia przekładu XI/1A6 Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego 21, 45 XI/1 B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA 7. XI/1B7 Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy XI/1B8 Gramatyka języka polskiego dla lektorów 25 XI/1 C. MODUŁ DYDAKTYCZNY 9. IX/1C9 Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego IX/1C10 Metody nauczania języka polskiego jako obcego IX/1.11 Praktyka asystencko-hospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 36, IX/1.12 Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 37 1

2 XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI XI/1A1 PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO Z ELEMENTA- MI GRAMATYKI PORÓWNAWCZEJ (1) Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu IX/1A1 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia 2. stopnia stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu Specjalności NJPjO (6) Rok i semestr studiów I rok 2 semestr (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć (9)Cele zajęć z przedmiotu C.01. Student zdobywa wiedzę na temat systemu gramatycznego języka polskiego i potrafi ją wykorzystać w procesie glottodydaktycznym. C.02. Poznaje podstawowe zjawiska fleksyjne, które występują w języku polskim. (10) Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów z semestru pierwszego. Wiedza: WO1 - Ma uporządkowaną wiedzę z historii sztuki zorientowaną na zastosowanie praktyczne. (11) Efekty kształcenia Opisuje obrazy wykonane różnymi technikami. WO2 Ma pogłębioną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybranymi sferami działalności kulturalnej (także w regionie). 2

3 Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin WO3 - Wie, jakie metody wykorzystywać przy projektowaniu działań w kulturze. Umiejętności: UO1 Samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybranymi sferami działalności kulturalnej. UO2 Posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą w instytucjach i placówkach kulturalnych. UO3 Samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z pracą nauczyciela wiedzy o kulturze. Kompetencje społeczne: IX/1A1_KO1 Rozumie potrzebę rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności co odpowiada efektom H2A_K01 IX/1A1_KO2 Jest świadomym propagatorem poprawnej polszczyzny w swoim środowisku zawodowym oraz społecznym co odpowiada efektom H2A_K03 (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe 1. Morfologia podział na morfemy, zjawiska pograniczne między fleksją i składnią 2. Kategorie fleksyjne języka polskiego: rodzaj (naturalny, gramatyczny, deklinacyjny), liczba, przypadek, czas, tryb, aspekt, osoba 3. Kryteria podziału na części mowy: semantyczne, morfologiczne, syntaktyczne 4. Deklinacja i koniugacja ćwiczenia praktyczne (transformacyjne) (14) Metody dydaktyczne Opis, problemowa, metoda zajęć praktycznych. (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną (16) Metody i kryteria oceny Na ogólną ocenę składają się: Ocena bieżąca (ocenianie formatywne) - 30% - weryfikująca wszystkie efekty kształcenia; samodzielne przygotowanie tekstu zadany temat (np. recenzja filmu lub sztuki teatralnej) 40%.; poprawa tekstu przygotowanego przez nauczyciela akademickiego (30%.) - co weryfikuje efekty 3

4 (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Ćwiczenia 15 godzin Przygotowanie do ćwiczeń 14 godzin Studiowanie literatury na temat wyznaczników gatunkowych recenzji filmowej lub teatralnej - 4 godziny. (18) Język wykładowy Polski (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Przygotowanie tekstu (recenzji sztuki teatralnej lub dzieła filmowego) 8 godzin. Samodzielna poprawa tekstu - 3 godziny Udział w konsultacjach 6 godzin Suma godzin 50 Liczba punktów ECTS 2 (20) Literatura Literatura podstawowa: Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa (dowolne wydanie). K. Gąsiorek, Język polski? Nie taki trudny! Czyli jak uniknąć kłopotów językowych, Karków U. Kopeć, Zagadnienia tekstologiczne w nauczaniu języka polskiego, w: Edukacja polonistyczna. T. 1. Pod red. D. Hejdy, E. Mazur, Rzeszów 2011, s A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. J. Tambor, Katowice H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków (dowolne wydanie). 4

5 XI/1A2 PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI sylabus jest dostępny tylko w wersji papierowej XI/1A3 LITERATURA POLSKA W NAUCZANIU CUDZOZIEMCÓW Z ELE- MENTAMI KOMPARATYSTYKI Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego XI/1A3 Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia drugiego stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Specjalności NJPjO Pierwszy rok, semestr drugi Dr Danuta Hejda dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga, dr Elżbieta Mazur, dr Elżbieta Kozłowska, dr Dorota Karkut, dr Agata Kucharska-Babula, dr Danuta Hejda, dr Tadeusz Półchłopek Cele zajęć z przedmiotu - usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu historii literatury polskiej - utrwalenie wiadomości na temat poszczególnych epok w dziejach literatury polskiej ukazywanych w kontekście kulturowym i na tle paralelnych zjawisk w literaturze i kulturze europejskiej, - uświadomienie najistotniejszych dzieł literatury polskiej, omówienie głównych prądów i zjawisk literackich oraz reprezentatywnych twórców i ich dzieł w perspektywie diachronicznej (zwłaszcza w odniesieniu do wymagań Podstawy programowej dla uczniów uczących się za granicą. - refleksja metodyczna nad sposobami zapoznawania cudzoziemców z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej 5

6 Wymagania wstępne Efekty kształcenia Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin Student/ka wybrał/a dodatkową specjalność w ramach specjalizacji nauczycielskiej (nauczanie języka polskiego jako obcego). Student/ka opanował/a wiedzę na temat historii literatury polskiej podczas studiów 1. stopnia. Wiedza: XI/1A3_W01 student/ka utrwala, systematyzuje i syntezuje wiedzę na temat poszczególnych epok i reprezentatywnych dla nich dzieł; XI/1A3_W02 student/ka umieszcza wiedzę z zakresu historii literatury polskiej na tle zjawisk paralelnych w literaturze europejskiej; Umiejętności: XI/1A3_U01 student/ka potrafi analizować dzieła literackie w kontekście reprezentatywnych cech epoki XI/1A3_U02 student/ka potrafi porównywać nurty i tendencje w historii literatury i kultury polskiej i europejskiej Kompetencje społeczne: XI/1A3_K01 studen/ka podnosi świadomość w zakresie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe 1. Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego 1 godzina. 2. Renesans w Polsce i Europie 1 godzina. 3. Barok w Polsce i Europie 1 godziny. 4. Epoka polskiego Oświecenia na tle tendencji europejskich 1 godziny. 5. Romantyzm w Polsce i Europie 2 godziny. 6. Pozytywizm na tle tendencji europejskich 2 godziny. 7. Modernizm w Polsce i Europie -2 godziny. 8. Dwudziestolecie międzywojenne 1 godzina. 9. Literatura wojny i okupacji 1 godzina. 10. Tendencje w polskiej literaturze XX i XXI wieku na tle europejskim 3 godziny. Metody dydaktyczne Metoda problemowa, dyskusja, praca z tekstem, metody eksponujące (prezentacje multimedialne) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną Metody i kryteria oceny Ocenianie formatywne (bieżące): F1. aktywność studenta podczas zajęć, F.2. zaliczenie kolokwium z tematyki zajęć Ocenianie podsumowujące: P.1. wykonanie pracy zaliczeniowej (projekt poświęcony ukazaniu możliwości zaprezentowania wybranego dzieła literatury polskiej 6

7 na tle tendencji europejskich; projekt ma być adresowany do osób uczących się języka polskiego jako obcego) Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składa się: - 30% - aktywność studenta podczas ćwiczeń oceniająca wszystkie efekty kształcenia; - 30% - zaliczenie kolokwium z tematyki zajęć sprawdza efekty: W01, W02, U01, U02, K01; - 40% - praca zaliczeniowa przygotowanie projektu (poświęconego ukazaniu możliwości zaprezentowania wybranego dzieła literatury polskiej na tle tendencji europejskich; projekt ma być adresowany do osób uczących się języka polskiego jako obcego) - sprawdza wszystkie efekty w obszarze wiedzy oraz umiejętności. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Udział w zajęciach - 15 godzin Przygotowanie do zajęć 10 godzin Przygotowanie projektu zaliczeniowego (prezentacja multimedialna) 12 godzin Zdobywanie wiedzy w zakresie aktualnych publikacji na temat recepcji literatury polskiej za granicą (ze szczególnym zwróceniem uwagi na czasopisma, np. Postscriptum Polonistyczne ) 10 Udział w konsultacjach 3 godziny Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). ECTS - 2 polski Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus Literatura podstawowa: Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury dla Polonii i cudzoziemców, Lublin Delaperrière M., Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury, Warszawa Delaperrière M., Polska literatura w świetle współczesnej komparatystyki literackiej, Postscriptum Polonistyczne, 2013, nr 1(11), red. M. Knapik, A. Nęcka. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, Warszawa Magnuszewski J., Literatura polska a literatury słowiańskie. Zarys głównych szklaków badań porównawczych [w:] Literatura polska a literatury słowiańskie. Studia, pod red. J. 7

8 Matuszewskiego, J. Wierzbickiego, Warszawa 1986 Miłosz Cz., Historia literatury polskiej, Kraków Pietrkiewicz J., Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, Warszawa Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków Starnawski J., literatura polska w kontekście europejskim [w:] Dzieje literatur europejskich 3, część druga, pod red. Wł. Floryna, Warszawa W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. Wł. T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2008 (część V Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego) Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Literatura uzupełniająca: Butcher A., Guziuk-Świca B., Laskowska-Mańko A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. I, Lublin Furdal A., Musiołek-Choinski K., Piotrowski J., Literatura polska w Europie. Fragmenty przekładów, Warszawa 1990 Guziuk-Świca B., Butcher A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. II, Lublin Jaskółowa E., Literatura polska. Od Bogurodzicy do Szymborskiej, Chicago-Warszawa Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny programy nauczania pomoce dydaktyczne, pod red. Wł. T. Miodunki, Kraków Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych : III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Czermińskiej i in., Poznań, Literatura polska w świecie. T. 3, Obecności, pod red. Romualda Cudaka, Katowice, Literatura polska w świecie. T. 4, Oblicza światowości, pod red. Romualda Cudaka, Katowice, Literatura polska w przekładach , pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc [i in.], Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa, BN, Literatura polska w przekładach , pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc [i in.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. Warszawa, BN, Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej : materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra 8

9 Garncarka, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki XI/1A4 BILINGWIZM W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (1) Nazwa przedmiotu Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu XI/1A4 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia II stopnia Stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu specjalności NJPjO (6) Rok i semestr studiów (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Rok I, semestr I Dr Arkadiusz Luboń dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, dr Danuta Hejda, dr Dorota Karkut, dr Elżbieta Kozłowska, dr Elżbieta Mazur, dr Tadeusz Półchłopek, dr Arkadiusz Luboń (9)Cele zajęć z przedmiotu C1 zapoznanie z najważniejszymi językoznawczymi teoriami zjawiska wielojęzyczności C2 omówienie możliwości stosowania bilingwizmu w procesie kształcenia językowego C3 praktyczne aplikacje procedur dydaktycznych z wykorzystaniem języka pośredniczącego (angielskiego) (10) Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa i dydaktyki uzyskaną w trakcie dotychczasowej studiów oraz zdany egzamin z przedmiotów. Wskazana jest płynna znajomość języka angielskiego. 9

10 Wiedza: XI/1A4_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa (11) Efekty kształcenia K2A_W H2A_W03 XI/1A4_W02: Student ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju K2A_W9 +++ H2A_W05 XI/1A4_W03: Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Umiejętności: K2A_W18 ++ H2A_W09 XI/1A4_U01: Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim K2A_U H2A_U01 XI/1A4_U02: Student ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego (angielskiego/niemieckiego), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne: XI/1A4_K01: Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K2A_U H2A_U11 K2A _K H2A_K01 XI/1A4_K02: Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin K2A _K H2A_K03 10

11 (13) Treści programowe LP. Treści merytoryczne Liczba godzin 1 Podstawowe pojęcia: bilingwizm, polilingwizm, kompetencje komunikacyjne, interferencja językowa, dyglosja środowiskowa. 2 Język a kultura: kompetencje językowe a kompetencje społeczno-kulturowe. Socjolingwistyczny aspekt dwu- i wielojęzyczności. Język a tożsamość. 3 Język mediacyjny a naturalne i sztuczne języki pomocnicze. Języki pidżinowe, wehikularne i proceduralne. Koncepcje uniwersaliów językowych. 4 Język polski w recepcji cudzoziemców. Specyfika polszczyzny polonijnej (na przykładzie polonii krajów anglosaskich). Emigracja a język. Czynniki wpływające na zachowanie lub zanik języka narodowego w kontekście kultury obcej. 5 Paralingwistyczne aspekty komunikacji bilingwalnej. Alternatywne systemy semiotyczne w kształceniu językowym. 6 Uwarunkowania kompetencji bilingwalnych: pochodzenie, zasięg, stopień, status, funkcja i typ języków stosowanych w komunikacji dwujęzycznej. 7 Język angielski jako współczesny lingua franca. Elementy analizy komparatystycznej języka angielskiego i polskiego. Polsko-angielskie false friends. 8 Ćwiczenia praktyczne: zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego (14) Metody dydaktyczne (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia (16) Metody i kryteria oceny Ćwiczenia konwersatoryjno-warsztatowe Zaliczenie z oceną; oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć oraz przygotowane wystąpienie dotyczące stosowania bilingwizmu w kształceniu językowym L.p. Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 XI/1A4_W01 Student nie ma uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma w podstawowym dtopniu uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w niektórych pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludologii XI/1A4_W02 Student nie ma pogłębionej Student ma podstawową Student ma poszerzoną wiedzę na Student ma rozbudowaną i 11

12 wiedzy na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka wszechstronną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka XI/1A4_W03 Student nie posiada pogłębionej wiedzy o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada poszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada rozbudowaną i konsekwentnie poszerzaną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń XI/1A4_U01 Student nie potrafi precyzyjnie i poprawnie językowo wyrażać swoich myśli i poglądów w języku polskim Student potrafi precyzyjnie i w dużym stopniu poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim XI/1A4_U02 Student nie ma podstawowych umiejętności językowych w zakresie jakiegokolwiek obcego języka nowożytnego Student ma elementarne umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego Student posiada umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego pozwalające na porozumiewanie się w obrębie nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych Student nie ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ XI/1A4_K01 Student nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób Student w dostatecznym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Student w stopniu dobrym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Student w bardzo dobrym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 12

13 XI/1A4_K02 Student nie potrafi zaplanować działań mających na celu uzyskanie realizacji zaleconych lub wybranych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS (18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). 15 godz. ćwiczeń + 35 godz. pracy własnej 2 pkt. ECTS Polski + angielski/niemiecki - Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa Barwińska M., Językowe wykładniki tożsamości etnicznej, Język Polski LXXXIV, z. 2, Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Białowieży maja 1977, pod red. F. Grucza, Warszawa Cieszyńska J., Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków Czykwin E., Misiejuk D., Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Białystok Garncarek P., Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Warszawa Iluk J., Nauczanie bilingwialne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice Język polski w kraju i za granicą, t. I i II, pod red. B. Jankowskiej i J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa Język polski w świecie. Zbiór prac, pod red. W. Miodunki, Warszawa Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 13

14 2003. Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i Europie, pod red. Z. Dzięgielewskiej, Warszawa Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa: tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin profesora Waldemara Pfeiffera, pod red. K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrockiego, Poznań Stachanowska I. M., Studenci bilingwialni - nowe zjawisko wielokulturowe czy norma XXI wieku? [w:] Edukacja wobec ładu globalnego, pod red. nauk. T. Lewowickiego, Warszawa Szlifersztejn S., Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych. Praca zbiorowa, Wrocław Wierzbicka A., Moje podwójne życie, dwa języki, dwie kultury, dwa światy, Teksty Drugie 3, 1997, s Wilson B., Polski język mówiony w Wielkiej Brytanii. Pierwsze pokolenie emigracyjne po II wojnie światowej, Londyn Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki XI/1A5 WYBRANE ZAGADNIENIA PRZEKŁADU (1) Nazwa przedmiotu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wybrane zagadnienia przekładu Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu XI/1A5 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia II stopnia Stacjonarne 14

15 (5) Rodzaj przedmiotu (6) Rok i semestr studiów (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu specjalności NJPjO Rok I, semestr II Dr Arkadiusz Luboń Prof. dr hab. Stanisław Uliasz, prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk, dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska, dr Wojciech Birek, dr Arkadiusz Luboń (9)Cele zajęć z przedmiotu C1 zapoznanie z terminologią translatologiczną i jej odniesieniami do innych dyscyplin filologicznych C2 zapoznanie z najważniejszymi teoriami przekładu C3 omówienie funkcji translacji w kształtowaniu kultury rodzimej oraz w komunikacji międzykulturowej (10) Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przedmiotów kulturoznawczych uzyskaną w trakcie dotychczasowej studiów na poziomie licencjackim. Wskazana jest płynna znajomość jednego z nowożytnych języków obcych. Wiedza: XI/1A5_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych (11) Efekty kształcenia K2A_W H2A_W03 XI/1A5_W02: Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń K2A_W18 ++ H2A_W09 XI/1A5_W03: Student ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych metod translatorycznych Umiejętności: K2A_W H2A_W03 XI/1A5_U01: Student wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem translatologii 15

16 K2A_U H2A_U04 XI/1A5_U02: Student ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego (angielskiego/niemieckiego), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne: K2A_U H2A_U11 XI/1A5_K01: Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań; K2A _K H2A_K03 XI/1A5_K02: Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Ćwiczenia warsztatowe - 15 godzin (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe K2A _K LP. Treści merytoryczne Liczba godzin H2A_K01 1 Zakres, delimitacja i historia nauki o przekładzie. Interdyscyplinarny charakter translatologii. Podstawowa terminologia i definicje: przekład, tłumaczenie, ekwiwalencja, adaptacja. 2 Trzy typ przekładu wg. R. Jakobsona (intralingwistyczny, interlingwistyczny, intersemiotyczny). Techniczne klasyfikacje technik przekładowych. 3 Koncepcja nieprzekładalności a uniwersalia językowe. Prawo relatywizmu językowego E. Sapira i B. Whorfa a mediacyjna funkcja tłumaczeń. 4 Funkcje praktyki przekładowej w kulturze. Rola przekładu literackiego i jego wpływ na kształtowanie rodzimej tradycji literackiej. 5 Historia przekładu literackiego na gruncie europejskim. Najważniejsze teorie przekładu w Polsce i Europie w kolejnych epokach literackich. 6 Status tłumacza w XX i XXI wieku. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne praktyki translatorskiej. 7 Wybrane teorie przekładu XX wieku (I): E. Nida i Ch. Taber rodzaje ekwiwalencji, normy przekładowe, specyfika tłumaczeń tekstów religijnych

17 8 Wybrane teorie przekładu XX wieku (II): E. Pound imaginistyczna teoria poezji a praktyka translatorska, koncepcja przeświecających detali, źródła energii poezji i możliwości ich interlingwistycznego transferu. 9 Wybrane teorie przekładu XX wieku (III): V. Nabokov i jego teoria przekładu literalnego na tle adaptacyjnych koncepcji XX wiecznych. 10 Wybrane teorie przekładu XX wieku (IV): H. Vermeer i teoria przekładu jako komunikacji międzykulturowej. 11 Wybrane teorie przekładu XX wieku (V): J. Levy i teoria przekładu jako procesu decyzyjnego. 12 Wybrane teorie przekładu XX wieku (VI): S. Barańczak i jego teoria przekładu literackiego Teoria i praktyka autoprzekładu. Autoprzekład a bilingwizm Autorskie kompetencje tłumacza. Przekład jako twórczość i jego zastosowanie w dorobku literackim poetów-tłumaczy (na przykładach poetów polskich XX wieku). 1 (14) Metody dydaktyczne (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Ćwiczenia konwersatoryjno-warsztatowe Zaliczenie z oceną; oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć oraz przygotowane wystąpienie dotyczące stosowania bilingwizmu w kształceniu językowym (16) Metody i kryteria oceny L.p. Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 XI/1A5_W 01 Student nie ma uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma w podstawowym dtopniu uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w niektórych pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludologii XI/1A5_W 02 Student nie posiada pogłębionej wiedzy o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada poszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada rozbudowaną i konsekwentnie poszerzaną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń XI/1A5_W Student nie ma Student ma Student ma roze- Student ma pogłę- 17

18 03: podstawowego rozeznania w problematyce metodologii nauk humanistycznych podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych znanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, w ich liczbie także dotyczących elementów translatoryki bione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych metod translatorycznych XI/1A5_U 01 Student nie wykrywa elementarnych zależności i powiązań między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa podstawowe zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa zależności o niewielkim stopniu skomplikowania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem translatologii XI/1A5_U 02 Student nie ma podstawowych umiejętności językowych w zakresie jakiegokolwiek obcego języka nowożytnego Student ma elementarne umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego Student posiada umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego pozwalające na porozumiewanie się w obrębie nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych Student nie ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ XI/1A5_K 01 Student nie potrafi zaplanować działań mających na celu uzyskanie realizacji zaleconych lub wybranych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań XI/1A5_K 02 Student nie zna zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i nie rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu dostatecznym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu dobrym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu bardzo dobrym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych 15 godz. ćwiczeń + 60 godz. pracy własnej 3 pkt. ECTS 18

19 efektów w godzinach oraz punktach ECTS (18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). Polski + elementy obcych języków nowożytnych - Balcerzan E., Tłumaczenie poetyckie wśród kontekstów historycznoliterackich, w: Prace z Poetyki, pod red. M. R. Mayenowej, J. Sławińskiego, Wrocław Warszawa Kraków Barańczak S., Paszek J. i inni Dyskusja, w: Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków Bednarczyk A., Wybory Translatorskie, Łódź Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice Borowy W., Dawni teoretycy tłumaczeń, w: W. Borowy Studia i rozprawy, t. 2, Wrocław1952. Brajerska- Mazur A., Trzy poziomy trudności w przekładzie z języka angielskiego na język polski, w: Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, K. Klimkowskiego, t. 3, Lublin Ottawa Brandstaetter R., O tłumaczeniu psalmów, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Burkhanov I., Translation: Theoretical Prerequisites, Rzeszów Czerniawski A., Przekład poezji: teoria i praktyka, w: Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice D Alembert J.R., Postrzeżenia i uwagi nad sztuką tłumaczenia, Warszawa, bez daty. Dedecius K., Uwagi o teorii i praktyce przekładu artystycznego, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Drzewicka A., Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji, Kraków Etkind J., Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa Hertz P., O tłumaczu, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Hrehovčik T., Introduction to translation, Rzeszów Jakobson R., Językowe aspekty tłumaczenia, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Jastrun M., O przekładzie jako sztuce słowa, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Jarniewicz J., Tłumacz jako twórca kanonu, w: Pisarze polscy o sztuce przekładu

20 Antologia, pod red. E. Balcerzana, E. Rajewskiej, Poznań Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice Krzeczkowski H., Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa Pisarze polscy o sztuce przekładu Antologia, pod red. E. Balcerzana, E.Rajewskiej, Poznań Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Przekładając nieprzekładalne: materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatoryjnej, Gdańsk - Elbląg, pod red. W. Kubińskiego (i in.), Gdańsk Przekładając nieprzekładalne, [T.] 3, O wierności, pod red. O. Kubińskiej (i in.), Gdańsk Rajewska E., Stanisław Baranczak - poeta i tłumacz, Poznań Routledge encyclopedia of translation studies, pod red. M. Baker, New York Scholz J., Przekładanie poezji a przekładanie prozy, w: Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, t. 2, Lublin Ottawa Tezaurus terminologii translatorycznej, pod red. J. Lukszyn,Warszawa Wille L., Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu, Rzeszów Williams J., Chesterman A., The map. A beginner s guide to doing research in translation studies, Manchester Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, t. 2, Lublin Ottawa Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, K. Klimkowskiego, t. 3, Lublin Ottawa Współczesne teorie przekładu: antologia, pod red. P. Bukowskiego, M. Heydel, Kraków Ziętarska J., Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, Wrocław- Warszaw-Kraków Życie w przekładzie, pod red. Haliny Stephan, Kraków Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki 20

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Filologia angielska - glottodydaktyka. Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M/2/5 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy Glottodydaktyki w języku angielskim Introduction to Glottodidactics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: A. STUDIA I STOPNIA: 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów z obszaru nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku 09.0-1FAS-C09-TAJ;

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/3 w języku polskim Kultura popularna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Popular culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod przedmiotu MK_14 Studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu dramy w języku angielskim Theatre education with Drama USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Sylabusy przedmiotów modułu X studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2013/2014

Sylabusy przedmiotów modułu X studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2013/2014 Sylabusy przedmiotów modułu X studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2013/2014 SPIS TREŚCI: MODUŁ X: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA X A. MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Efekty kształcenia dla kierunku Wydział nazwa kierunku studiów: poziom kształcenia: profil kształcenia: K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 symbol FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 3 do wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Moduły kształcenia Moduł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: IXC8. METODYKA NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE.. S. 57 IXC9. PRAKTYKA ASYSTENCKO-HOSPITACYJNA Z WIEDZY O KULTURZE W SZKOLE

SPIS TREŚCI: IXC8. METODYKA NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE.. S. 57 IXC9. PRAKTYKA ASYSTENCKO-HOSPITACYJNA Z WIEDZY O KULTURZE W SZKOLE SPIS TREŚCI: XA1. PSYCHOLOGIA...S. 2 XA2. PEDAGOGIKA.S. 2 XA3. PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ S. 8 XB4. METODYKA NAUCZANIA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO...S. 11 XB5. PODSTAWY DYDAKTYKI..S.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Historia języka 2. Kod przedmiotu: FA-8 3. Okres ważności karty: 2014-2017 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: PNJA Konwersacje ( I ROK) CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie wiedzy oraz słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych dokumentów autentycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wstęp do nauki o języku Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Introduction to The Study

Bardziej szczegółowo