Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Sylabusy przedmiotów modułu XI/1 studia 2. stopnia stacjonarne KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 SPIS PRZEDMIOTÓW: MODUŁ XI/1: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI 1. XI/1A1 Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej 2 2. XI/1A2 Podstawy glottodydaktyki 5 3. XI/1A3 Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki 5 4. XI/1A4 Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego 9 5. XI/1A5 Wybrane zagadnienia przekładu XI/1A6 Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego 21, 45 XI/1 B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA 7. XI/1B7 Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy XI/1B8 Gramatyka języka polskiego dla lektorów 25 XI/1 C. MODUŁ DYDAKTYCZNY 9. IX/1C9 Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego IX/1C10 Metody nauczania języka polskiego jako obcego IX/1.11 Praktyka asystencko-hospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 36, IX/1.12 Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 37 1

2 XI/1 A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU GLOTTODYDAKTYKI XI/1A1 PRAKTYCZNA GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO Z ELEMENTA- MI GRAMATYKI PORÓWNAWCZEJ (1) Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu IX/1A1 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia 2. stopnia stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu Specjalności NJPjO (6) Rok i semestr studiów I rok 2 semestr (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć Dr hab. prof. UR Urszula Kopeć (9)Cele zajęć z przedmiotu C.01. Student zdobywa wiedzę na temat systemu gramatycznego języka polskiego i potrafi ją wykorzystać w procesie glottodydaktycznym. C.02. Poznaje podstawowe zjawiska fleksyjne, które występują w języku polskim. (10) Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów z semestru pierwszego. Wiedza: WO1 - Ma uporządkowaną wiedzę z historii sztuki zorientowaną na zastosowanie praktyczne. (11) Efekty kształcenia Opisuje obrazy wykonane różnymi technikami. WO2 Ma pogłębioną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybranymi sferami działalności kulturalnej (także w regionie). 2

3 Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin WO3 - Wie, jakie metody wykorzystywać przy projektowaniu działań w kulturze. Umiejętności: UO1 Samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybranymi sferami działalności kulturalnej. UO2 Posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą w instytucjach i placówkach kulturalnych. UO3 Samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z pracą nauczyciela wiedzy o kulturze. Kompetencje społeczne: IX/1A1_KO1 Rozumie potrzebę rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności co odpowiada efektom H2A_K01 IX/1A1_KO2 Jest świadomym propagatorem poprawnej polszczyzny w swoim środowisku zawodowym oraz społecznym co odpowiada efektom H2A_K03 (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe 1. Morfologia podział na morfemy, zjawiska pograniczne między fleksją i składnią 2. Kategorie fleksyjne języka polskiego: rodzaj (naturalny, gramatyczny, deklinacyjny), liczba, przypadek, czas, tryb, aspekt, osoba 3. Kryteria podziału na części mowy: semantyczne, morfologiczne, syntaktyczne 4. Deklinacja i koniugacja ćwiczenia praktyczne (transformacyjne) (14) Metody dydaktyczne Opis, problemowa, metoda zajęć praktycznych. (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną (16) Metody i kryteria oceny Na ogólną ocenę składają się: Ocena bieżąca (ocenianie formatywne) - 30% - weryfikująca wszystkie efekty kształcenia; samodzielne przygotowanie tekstu zadany temat (np. recenzja filmu lub sztuki teatralnej) 40%.; poprawa tekstu przygotowanego przez nauczyciela akademickiego (30%.) - co weryfikuje efekty 3

4 (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Ćwiczenia 15 godzin Przygotowanie do ćwiczeń 14 godzin Studiowanie literatury na temat wyznaczników gatunkowych recenzji filmowej lub teatralnej - 4 godziny. (18) Język wykładowy Polski (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Przygotowanie tekstu (recenzji sztuki teatralnej lub dzieła filmowego) 8 godzin. Samodzielna poprawa tekstu - 3 godziny Udział w konsultacjach 6 godzin Suma godzin 50 Liczba punktów ECTS 2 (20) Literatura Literatura podstawowa: Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa (dowolne wydanie). K. Gąsiorek, Język polski? Nie taki trudny! Czyli jak uniknąć kłopotów językowych, Karków U. Kopeć, Zagadnienia tekstologiczne w nauczaniu języka polskiego, w: Edukacja polonistyczna. T. 1. Pod red. D. Hejdy, E. Mazur, Rzeszów 2011, s A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. J. Tambor, Katowice H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków (dowolne wydanie). 4

5 XI/1A2 PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI sylabus jest dostępny tylko w wersji papierowej XI/1A3 LITERATURA POLSKA W NAUCZANIU CUDZOZIEMCÓW Z ELE- MENTAMI KOMPARATYSTYKI Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego XI/1A3 Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia drugiego stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Specjalności NJPjO Pierwszy rok, semestr drugi Dr Danuta Hejda dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga, dr Elżbieta Mazur, dr Elżbieta Kozłowska, dr Dorota Karkut, dr Agata Kucharska-Babula, dr Danuta Hejda, dr Tadeusz Półchłopek Cele zajęć z przedmiotu - usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu historii literatury polskiej - utrwalenie wiadomości na temat poszczególnych epok w dziejach literatury polskiej ukazywanych w kontekście kulturowym i na tle paralelnych zjawisk w literaturze i kulturze europejskiej, - uświadomienie najistotniejszych dzieł literatury polskiej, omówienie głównych prądów i zjawisk literackich oraz reprezentatywnych twórców i ich dzieł w perspektywie diachronicznej (zwłaszcza w odniesieniu do wymagań Podstawy programowej dla uczniów uczących się za granicą. - refleksja metodyczna nad sposobami zapoznawania cudzoziemców z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej 5

6 Wymagania wstępne Efekty kształcenia Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin Student/ka wybrał/a dodatkową specjalność w ramach specjalizacji nauczycielskiej (nauczanie języka polskiego jako obcego). Student/ka opanował/a wiedzę na temat historii literatury polskiej podczas studiów 1. stopnia. Wiedza: XI/1A3_W01 student/ka utrwala, systematyzuje i syntezuje wiedzę na temat poszczególnych epok i reprezentatywnych dla nich dzieł; XI/1A3_W02 student/ka umieszcza wiedzę z zakresu historii literatury polskiej na tle zjawisk paralelnych w literaturze europejskiej; Umiejętności: XI/1A3_U01 student/ka potrafi analizować dzieła literackie w kontekście reprezentatywnych cech epoki XI/1A3_U02 student/ka potrafi porównywać nurty i tendencje w historii literatury i kultury polskiej i europejskiej Kompetencje społeczne: XI/1A3_K01 studen/ka podnosi świadomość w zakresie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe 1. Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego 1 godzina. 2. Renesans w Polsce i Europie 1 godzina. 3. Barok w Polsce i Europie 1 godziny. 4. Epoka polskiego Oświecenia na tle tendencji europejskich 1 godziny. 5. Romantyzm w Polsce i Europie 2 godziny. 6. Pozytywizm na tle tendencji europejskich 2 godziny. 7. Modernizm w Polsce i Europie -2 godziny. 8. Dwudziestolecie międzywojenne 1 godzina. 9. Literatura wojny i okupacji 1 godzina. 10. Tendencje w polskiej literaturze XX i XXI wieku na tle europejskim 3 godziny. Metody dydaktyczne Metoda problemowa, dyskusja, praca z tekstem, metody eksponujące (prezentacje multimedialne) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną Metody i kryteria oceny Ocenianie formatywne (bieżące): F1. aktywność studenta podczas zajęć, F.2. zaliczenie kolokwium z tematyki zajęć Ocenianie podsumowujące: P.1. wykonanie pracy zaliczeniowej (projekt poświęcony ukazaniu możliwości zaprezentowania wybranego dzieła literatury polskiej 6

7 na tle tendencji europejskich; projekt ma być adresowany do osób uczących się języka polskiego jako obcego) Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składa się: - 30% - aktywność studenta podczas ćwiczeń oceniająca wszystkie efekty kształcenia; - 30% - zaliczenie kolokwium z tematyki zajęć sprawdza efekty: W01, W02, U01, U02, K01; - 40% - praca zaliczeniowa przygotowanie projektu (poświęconego ukazaniu możliwości zaprezentowania wybranego dzieła literatury polskiej na tle tendencji europejskich; projekt ma być adresowany do osób uczących się języka polskiego jako obcego) - sprawdza wszystkie efekty w obszarze wiedzy oraz umiejętności. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Udział w zajęciach - 15 godzin Przygotowanie do zajęć 10 godzin Przygotowanie projektu zaliczeniowego (prezentacja multimedialna) 12 godzin Zdobywanie wiedzy w zakresie aktualnych publikacji na temat recepcji literatury polskiej za granicą (ze szczególnym zwróceniem uwagi na czasopisma, np. Postscriptum Polonistyczne ) 10 Udział w konsultacjach 3 godziny Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). ECTS - 2 polski Praktyka ciągła w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus Literatura podstawowa: Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury dla Polonii i cudzoziemców, Lublin Delaperrière M., Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury, Warszawa Delaperrière M., Polska literatura w świetle współczesnej komparatystyki literackiej, Postscriptum Polonistyczne, 2013, nr 1(11), red. M. Knapik, A. Nęcka. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, Warszawa Magnuszewski J., Literatura polska a literatury słowiańskie. Zarys głównych szklaków badań porównawczych [w:] Literatura polska a literatury słowiańskie. Studia, pod red. J. 7

8 Matuszewskiego, J. Wierzbickiego, Warszawa 1986 Miłosz Cz., Historia literatury polskiej, Kraków Pietrkiewicz J., Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy, Warszawa Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków Starnawski J., literatura polska w kontekście europejskim [w:] Dzieje literatur europejskich 3, część druga, pod red. Wł. Floryna, Warszawa W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. Wł. T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2008 (część V Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego) Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Literatura uzupełniająca: Butcher A., Guziuk-Świca B., Laskowska-Mańko A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. I, Lublin Furdal A., Musiołek-Choinski K., Piotrowski J., Literatura polska w Europie. Fragmenty przekładów, Warszawa 1990 Guziuk-Świca B., Butcher A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. II, Lublin Jaskółowa E., Literatura polska. Od Bogurodzicy do Szymborskiej, Chicago-Warszawa Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny programy nauczania pomoce dydaktyczne, pod red. Wł. T. Miodunki, Kraków Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych : III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Czermińskiej i in., Poznań, Literatura polska w świecie. T. 3, Obecności, pod red. Romualda Cudaka, Katowice, Literatura polska w świecie. T. 4, Oblicza światowości, pod red. Romualda Cudaka, Katowice, Literatura polska w przekładach , pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc [i in.], Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa, BN, Literatura polska w przekładach , pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc [i in.] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. Warszawa, BN, Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej : materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra 8

9 Garncarka, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki XI/1A4 BILINGWIZM W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (1) Nazwa przedmiotu Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu XI/1A4 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia II stopnia Stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu specjalności NJPjO (6) Rok i semestr studiów (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Rok I, semestr I Dr Arkadiusz Luboń dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga, dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, dr hab. prof. UR Urszula Kopeć, dr Danuta Hejda, dr Dorota Karkut, dr Elżbieta Kozłowska, dr Elżbieta Mazur, dr Tadeusz Półchłopek, dr Arkadiusz Luboń (9)Cele zajęć z przedmiotu C1 zapoznanie z najważniejszymi językoznawczymi teoriami zjawiska wielojęzyczności C2 omówienie możliwości stosowania bilingwizmu w procesie kształcenia językowego C3 praktyczne aplikacje procedur dydaktycznych z wykorzystaniem języka pośredniczącego (angielskiego) (10) Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa i dydaktyki uzyskaną w trakcie dotychczasowej studiów oraz zdany egzamin z przedmiotów. Wskazana jest płynna znajomość języka angielskiego. 9

10 Wiedza: XI/1A4_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa (11) Efekty kształcenia K2A_W H2A_W03 XI/1A4_W02: Student ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się w obszarach języka, kultury i literatury oraz ich rozwoju K2A_W9 +++ H2A_W05 XI/1A4_W03: Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Umiejętności: K2A_W18 ++ H2A_W09 XI/1A4_U01: Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim K2A_U H2A_U01 XI/1A4_U02: Student ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego (angielskiego/niemieckiego), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne: XI/1A4_K01: Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K2A_U H2A_U11 K2A _K H2A_K01 XI/1A4_K02: Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin K2A _K H2A_K03 10

11 (13) Treści programowe LP. Treści merytoryczne Liczba godzin 1 Podstawowe pojęcia: bilingwizm, polilingwizm, kompetencje komunikacyjne, interferencja językowa, dyglosja środowiskowa. 2 Język a kultura: kompetencje językowe a kompetencje społeczno-kulturowe. Socjolingwistyczny aspekt dwu- i wielojęzyczności. Język a tożsamość. 3 Język mediacyjny a naturalne i sztuczne języki pomocnicze. Języki pidżinowe, wehikularne i proceduralne. Koncepcje uniwersaliów językowych. 4 Język polski w recepcji cudzoziemców. Specyfika polszczyzny polonijnej (na przykładzie polonii krajów anglosaskich). Emigracja a język. Czynniki wpływające na zachowanie lub zanik języka narodowego w kontekście kultury obcej. 5 Paralingwistyczne aspekty komunikacji bilingwalnej. Alternatywne systemy semiotyczne w kształceniu językowym. 6 Uwarunkowania kompetencji bilingwalnych: pochodzenie, zasięg, stopień, status, funkcja i typ języków stosowanych w komunikacji dwujęzycznej. 7 Język angielski jako współczesny lingua franca. Elementy analizy komparatystycznej języka angielskiego i polskiego. Polsko-angielskie false friends. 8 Ćwiczenia praktyczne: zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego (14) Metody dydaktyczne (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia (16) Metody i kryteria oceny Ćwiczenia konwersatoryjno-warsztatowe Zaliczenie z oceną; oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć oraz przygotowane wystąpienie dotyczące stosowania bilingwizmu w kształceniu językowym L.p. Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 XI/1A4_W01 Student nie ma uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma w podstawowym dtopniu uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w niektórych pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii polskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludologii XI/1A4_W02 Student nie ma pogłębionej Student ma podstawową Student ma poszerzoną wiedzę na Student ma rozbudowaną i 11

12 wiedzy na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka wszechstronną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka XI/1A4_W03 Student nie posiada pogłębionej wiedzy o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada poszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada rozbudowaną i konsekwentnie poszerzaną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń XI/1A4_U01 Student nie potrafi precyzyjnie i poprawnie językowo wyrażać swoich myśli i poglądów w języku polskim Student potrafi precyzyjnie i w dużym stopniu poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim Student potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim XI/1A4_U02 Student nie ma podstawowych umiejętności językowych w zakresie jakiegokolwiek obcego języka nowożytnego Student ma elementarne umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego Student posiada umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego pozwalające na porozumiewanie się w obrębie nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych Student nie ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ XI/1A4_K01 Student nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób Student w dostatecznym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Student w stopniu dobrym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Student w bardzo dobrym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 12

13 XI/1A4_K02 Student nie potrafi zaplanować działań mających na celu uzyskanie realizacji zaleconych lub wybranych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS (18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). 15 godz. ćwiczeń + 35 godz. pracy własnej 2 pkt. ECTS Polski + angielski/niemiecki - Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa Barwińska M., Językowe wykładniki tożsamości etnicznej, Język Polski LXXXIV, z. 2, Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Białowieży maja 1977, pod red. F. Grucza, Warszawa Cieszyńska J., Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków Czykwin E., Misiejuk D., Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Białystok Garncarek P., Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Warszawa Iluk J., Nauczanie bilingwialne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice Język polski w kraju i za granicą, t. I i II, pod red. B. Jankowskiej i J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa Język polski w świecie. Zbiór prac, pod red. W. Miodunki, Warszawa Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 13

14 2003. Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i Europie, pod red. Z. Dzięgielewskiej, Warszawa Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa: tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin profesora Waldemara Pfeiffera, pod red. K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrockiego, Poznań Stachanowska I. M., Studenci bilingwialni - nowe zjawisko wielokulturowe czy norma XXI wieku? [w:] Edukacja wobec ładu globalnego, pod red. nauk. T. Lewowickiego, Warszawa Szlifersztejn S., Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych. Praca zbiorowa, Wrocław Wierzbicka A., Moje podwójne życie, dwa języki, dwie kultury, dwa światy, Teksty Drugie 3, 1997, s Wilson B., Polski język mówiony w Wielkiej Brytanii. Pierwsze pokolenie emigracyjne po II wojnie światowej, Londyn Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki XI/1A5 WYBRANE ZAGADNIENIA PRZEKŁADU (1) Nazwa przedmiotu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wybrane zagadnienia przekładu Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej (3) Kod przedmiotu XI/1A5 (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Filologia polska Studia II stopnia Stacjonarne 14

15 (5) Rodzaj przedmiotu (6) Rok i semestr studiów (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu specjalności NJPjO Rok I, semestr II Dr Arkadiusz Luboń Prof. dr hab. Stanisław Uliasz, prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk, dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska, dr Wojciech Birek, dr Arkadiusz Luboń (9)Cele zajęć z przedmiotu C1 zapoznanie z terminologią translatologiczną i jej odniesieniami do innych dyscyplin filologicznych C2 zapoznanie z najważniejszymi teoriami przekładu C3 omówienie funkcji translacji w kształtowaniu kultury rodzimej oraz w komunikacji międzykulturowej (10) Wymagania wstępne Student powinien posiadać wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przedmiotów kulturoznawczych uzyskaną w trakcie dotychczasowej studiów na poziomie licencjackim. Wskazana jest płynna znajomość jednego z nowożytnych języków obcych. Wiedza: XI/1A5_W01: Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych (11) Efekty kształcenia K2A_W H2A_W03 XI/1A5_W02: Student ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń K2A_W18 ++ H2A_W09 XI/1A5_W03: Student ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych metod translatorycznych Umiejętności: K2A_W H2A_W03 XI/1A5_U01: Student wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem translatologii 15

16 K2A_U H2A_U04 XI/1A5_U02: Student ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego (angielskiego/niemieckiego), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje społeczne: K2A_U H2A_U11 XI/1A5_K01: Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań; K2A _K H2A_K03 XI/1A5_K02: Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Ćwiczenia warsztatowe - 15 godzin (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe K2A _K LP. Treści merytoryczne Liczba godzin H2A_K01 1 Zakres, delimitacja i historia nauki o przekładzie. Interdyscyplinarny charakter translatologii. Podstawowa terminologia i definicje: przekład, tłumaczenie, ekwiwalencja, adaptacja. 2 Trzy typ przekładu wg. R. Jakobsona (intralingwistyczny, interlingwistyczny, intersemiotyczny). Techniczne klasyfikacje technik przekładowych. 3 Koncepcja nieprzekładalności a uniwersalia językowe. Prawo relatywizmu językowego E. Sapira i B. Whorfa a mediacyjna funkcja tłumaczeń. 4 Funkcje praktyki przekładowej w kulturze. Rola przekładu literackiego i jego wpływ na kształtowanie rodzimej tradycji literackiej. 5 Historia przekładu literackiego na gruncie europejskim. Najważniejsze teorie przekładu w Polsce i Europie w kolejnych epokach literackich. 6 Status tłumacza w XX i XXI wieku. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne praktyki translatorskiej. 7 Wybrane teorie przekładu XX wieku (I): E. Nida i Ch. Taber rodzaje ekwiwalencji, normy przekładowe, specyfika tłumaczeń tekstów religijnych

17 8 Wybrane teorie przekładu XX wieku (II): E. Pound imaginistyczna teoria poezji a praktyka translatorska, koncepcja przeświecających detali, źródła energii poezji i możliwości ich interlingwistycznego transferu. 9 Wybrane teorie przekładu XX wieku (III): V. Nabokov i jego teoria przekładu literalnego na tle adaptacyjnych koncepcji XX wiecznych. 10 Wybrane teorie przekładu XX wieku (IV): H. Vermeer i teoria przekładu jako komunikacji międzykulturowej. 11 Wybrane teorie przekładu XX wieku (V): J. Levy i teoria przekładu jako procesu decyzyjnego. 12 Wybrane teorie przekładu XX wieku (VI): S. Barańczak i jego teoria przekładu literackiego Teoria i praktyka autoprzekładu. Autoprzekład a bilingwizm Autorskie kompetencje tłumacza. Przekład jako twórczość i jego zastosowanie w dorobku literackim poetów-tłumaczy (na przykładach poetów polskich XX wieku). 1 (14) Metody dydaktyczne (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Ćwiczenia konwersatoryjno-warsztatowe Zaliczenie z oceną; oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć oraz przygotowane wystąpienie dotyczące stosowania bilingwizmu w kształceniu językowym (16) Metody i kryteria oceny L.p. Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 XI/1A5_W 01 Student nie ma uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma w podstawowym dtopniu uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w niektórych pokrewnych dyscyplinach naukowych Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie nauk filologicznych, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludologii XI/1A5_W 02 Student nie posiada pogłębionej wiedzy o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada poszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń Student posiada rozbudowaną i konsekwentnie poszerzaną wiedzę o kompleksowej naturze języka i ewolucji jego znaczeń XI/1A5_W Student nie ma Student ma Student ma roze- Student ma pogłę- 17

18 03: podstawowego rozeznania w problematyce metodologii nauk humanistycznych podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych znanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, w ich liczbie także dotyczących elementów translatoryki bione rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych metod translatorycznych XI/1A5_U 01 Student nie wykrywa elementarnych zależności i powiązań między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa podstawowe zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa zależności o niewielkim stopniu skomplikowania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych Student wykrywa skomplikowane zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach studiowanej specjalności a innymi dziedzinami w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem translatologii XI/1A5_U 02 Student nie ma podstawowych umiejętności językowych w zakresie jakiegokolwiek obcego języka nowożytnego Student ma elementarne umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego Student posiada umiejętności językowe w zakresie jednego obcego języka nowożytnego pozwalające na porozumiewanie się w obrębie nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych Student nie ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ XI/1A5_K 01 Student nie potrafi zaplanować działań mających na celu uzyskanie realizacji zaleconych lub wybranych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować działania mające na celu uzyskanie realizacji zaleconych zadań Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań XI/1A5_K 02 Student nie zna zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i nie rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu dostatecznym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu dobrym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju Student w stopniu bardzo dobrym zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju (17) Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych 15 godz. ćwiczeń + 60 godz. pracy własnej 3 pkt. ECTS 18

19 efektów w godzinach oraz punktach ECTS (18) Język wykładowy (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach organizacyjnych). Polski + elementy obcych języków nowożytnych - Balcerzan E., Tłumaczenie poetyckie wśród kontekstów historycznoliterackich, w: Prace z Poetyki, pod red. M. R. Mayenowej, J. Sławińskiego, Wrocław Warszawa Kraków Barańczak S., Paszek J. i inni Dyskusja, w: Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków Bednarczyk A., Wybory Translatorskie, Łódź Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice Borowy W., Dawni teoretycy tłumaczeń, w: W. Borowy Studia i rozprawy, t. 2, Wrocław1952. Brajerska- Mazur A., Trzy poziomy trudności w przekładzie z języka angielskiego na język polski, w: Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, K. Klimkowskiego, t. 3, Lublin Ottawa Brandstaetter R., O tłumaczeniu psalmów, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Burkhanov I., Translation: Theoretical Prerequisites, Rzeszów Czerniawski A., Przekład poezji: teoria i praktyka, w: Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice D Alembert J.R., Postrzeżenia i uwagi nad sztuką tłumaczenia, Warszawa, bez daty. Dedecius K., Uwagi o teorii i praktyce przekładu artystycznego, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Drzewicka A., Z zagadnień techniki tłumaczenia poezji, Kraków Etkind J., Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa Hertz P., O tłumaczu, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Hrehovčik T., Introduction to translation, Rzeszów Jakobson R., Językowe aspekty tłumaczenia, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Jastrun M., O przekładzie jako sztuce słowa, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Jarniewicz J., Tłumacz jako twórca kanonu, w: Pisarze polscy o sztuce przekładu

20 Antologia, pod red. E. Balcerzana, E. Rajewskiej, Poznań Klasyczność i awangardowość w przekładzie, pod red. P. Fasta, Katowice Krzeczkowski H., Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, w: Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa Pisarze polscy o sztuce przekładu Antologia, pod red. E. Balcerzana, E.Rajewskiej, Poznań Przekład artystyczny, pod red. S. Pollaka, t. 2, Wrocław Przekładając nieprzekładalne: materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatoryjnej, Gdańsk - Elbląg, pod red. W. Kubińskiego (i in.), Gdańsk Przekładając nieprzekładalne, [T.] 3, O wierności, pod red. O. Kubińskiej (i in.), Gdańsk Rajewska E., Stanisław Baranczak - poeta i tłumacz, Poznań Routledge encyclopedia of translation studies, pod red. M. Baker, New York Scholz J., Przekładanie poezji a przekładanie prozy, w: Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, t. 2, Lublin Ottawa Tezaurus terminologii translatorycznej, pod red. J. Lukszyn,Warszawa Wille L., Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu, Rzeszów Williams J., Chesterman A., The map. A beginner s guide to doing research in translation studies, Manchester Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, t. 2, Lublin Ottawa Warsztaty translatorskie, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, K. Klimkowskiego, t. 3, Lublin Ottawa Współczesne teorie przekładu: antologia, pod red. P. Bukowskiego, M. Heydel, Kraków Ziętarska J., Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, Wrocław- Warszaw-Kraków Życie w przekładzie, pod red. Haliny Stephan, Kraków Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki 20

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja ASYSTENT JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo