Raport na temat imigrantów w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na temat imigrantów w Polsce"

Transkrypt

1 Raport na temat imigrantów w Polsce I. Dane statystyczne na temat imigrantów w Polsce Zjawisko emigracji do Polski jest stosunkowo nowe. Dopiero od 20 lat od 1989 r. Polskę zaczęli masowo odwiedzać cudzoziemcy. Wcześniej polska była tak zwanym krajem emigracji zerowej. Rozmiaru napływu cudzoziemców do naszego kraju pozostają jednakże na stosunkowo niskim poziomie. Polska jest w dalszym ciągu mniej atrakcyjnym krajem docelowym niż kraje tzw. Europy Zachodniej. Obcokrajowcy stanowią 2 ogólnej liczby mieszkańców Polski i jest to najniższy odsetek w Europie. Najważniejszą kategorią imigrantów legalnych w sensie ilościowym są cudzoziemcy, którzy otrzymali pozwolenie na czasowy pobyt czasowy. Głównymi krajami, z których rekrutują się emigranci w Polsce są kraje byłego ZSRR, a przede wszystkim Ukraina, Białoruś i Rosja. Stosunkowo liczną grupę emigrancką w Polsce stanowią obywatele państw wysoko rozwiniętych: USA, Niemiec, Francji, a także Wietnamu. Co trzeci obcokrajowiec mieszkający z Polsce pochodzi z kraju bezpośrednio z nią sąsiadujących. Wśród imigrantów najwięcej jest osób przybyłych z Ukrainy (26,6% ogółu imigrantów). Dość liczne byli osoby przybyłe z Białorusi (9,2%) i Chin (4,2%). Na szczególną uwagę zasługują 2 główne cechy imigrantów mieszkających w Polsce. Po pierwsze są oni z reguły bardzo dobrze wykształceni ( 36% ukończyło studia wyższe) oraz zdominowani przez grupę osób w wieku produkcyjnym ( 80 % jest w wieku od 20 do 59 lat). Oznacza to, iż mamy do czynienia z emigracją osób aktywnych zawodowych, a nie pełnych rodzin cudzoziemskich. Pod względem liczebnym dominują mężczyźni. Cudzoziemcy z różnych stron świata nie osiedlają się w tych samych regionach Polski. Obywatele państw Europy Zachodniej i USA mieszkają w Warszawie i w Krakowie lub ich okolicach. Cudzoziemcy pochodzący z krajów byłego ZSRR mieszkają przede wszystkim w województwach wschodnich. Zdecydowanie najwięcej imigrantów przebywało na terenie woj. mazowieckiego (30%). W następnej kolejności uplasowały się województwa: małopolskie, dolnośląskie i łódzkie. Około 83% imigrantów mieszkało w miastach. Zdecydowana większość imigrantów przebywających w Polsce czasowo nie zamierza mieszkać w naszym kraju na stałe. O zamiarze pozostania poinformowało tylko 18,6% migrantów, niecałe 5% miało trudności ze sprecyzowaniem swoich zamiarów. Odsetek osób przebywających czasowo zamierzających pozostać w Polsce na stałe wzrasta wraz z długością okresu przebywania w Polsce zamiar taki ma prawie 26% osób przebywających w Polsce co najmniej rok. Bezrobocie wśród polskiej młodzieży utrzymuje się na nieprzerwanie wysokim poziomie, a duży udział młodzieży wśród osób bezrobotnych jest cechą charakterystyczną zjawiska bezrobocia w Polsce. Na koniec 2006 roku zarejestrowanych jako bezrobotnych było 274 tys. kobiet do 25 roku życia i 202 tys. mężczyzn w tym wieku.

2 II. Informacje o edukacji imigrantów w Polsce Cudzoziemcy, którzy mogą korzystać z nauki w polskich szkołach Możliwość pobierania przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach zależy od tego: _ Na jakiej podstawie dany cudzoziemiec przebywa w Polsce? _ W jakiej placówce edukacyjnej chce się uczyć dany cudzoziemiec? Chcąc dowiedzieć się czy dana osoba może uczęszczać do polskiej placówki edukacyjnej, musimy dowiedzieć się, na podstawie jakich przepisów przebywa ona w Polsce w danym momencie i nauka, w jakiej placówce jest zainteresowana. Prawo do korzystania z nauki w polskich szkołach zależy od tego, czy dana osoba jest objęta obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny oznacza obowiązek uczęszczania do placówki edukacyjnej i pobierania nauki. Obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 lat, a jednocześnie dotyczy nauki w szkole podstawowej i na poziomie gimnazjum. Oznacza to, że osoba, która ma ukończone 18 lat, nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, nawet jeśli nie ukończyła jeszcze gimnazjum. Podobnie, osoba, która ukończyła naukę w gimnazjum, nie jest już objęta obowiązkiem szkolnym, nawet jeśli nie ma jeszcze 18 lat. Obowiązkiem szkolnym są objęci obywatele polscy oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce 3 miesiące. Co się dzieje w sytuacji, kiedy cudzoziemiec podlegający obowiązkowi szkolnemu w Polsce, nie zna języka polskiego w takim stopniu, aby korzystać z nauki lub nie zna go w ogóle? Cudzoziemcy, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, a nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu niewystarczającym, maja prawo do dodatkowej nauki języka polskiego. Nauka taka jest bezpłatna, organizuje ja gmina, w której zamieszkuje dany cudzoziemiec. Nauka języka polskiego organizowana jest w zależności od ilości korzystającej z niej osób w formie kursu przygotowawczego (dla grupy powyżej 15 osób) lub dodatkowych lekcji (gdy zgłosi się mniej ni* 15 osób). Nauka trwa maksymalnie przez jeden rok szkolny, w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Ponieważ nauka w szkole ponadgimnazjalnej nie jest objęta obowiązkiem szkolnym, nie wszyscy cudzoziemcy maja prawo do nauki w tych szkołach w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Prawo do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych na takich samych zasadach jak obywatele polscy maja tylko cudzoziemcy należący do jednej z poniżej wymienionych grup: - Pracownicy migrujący, którzy są obywatelami któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem EFTA Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, które jest jednocześnie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że są lub byli zatrudnieni w Polsce. - Członkowie rodzin pracowników migrujących wymienionych w poprzednim punkcie, pod warunkiem, ze zamieszkują w Polsce. - Osoby pochodzenia polskiego - Osoby, które posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce - Osoby, które maja prawo do nauki w polskich szkołach ponadgimnazjalnych zagwarantowane w umowie międzynarodowej, której strona jest Polska - Osoby, które uzyskały status uchodźcy w Polsce - Osoby, które posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Polsce - Osoby, które korzystają z ochrony czasowej w Polsce - Osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta Wspólnot Europejskich, wydane w Polsce - Dzieci osób, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

3 Pozostali cudzoziemcy, którzy nie należą do żadnej z wymienionych grup, mogą korzystać z nauki w polskich szkołach, ale nie na zasadach takich jak obywatele polscy, tylko na zasadach odpłatności albo jako stypendyści. Stypendium można uzyskać od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub od samej szkoły, jej dyrektora lub jednostki, która ja prowadzi (gmina, powiat). Stypendium ministra wynosi: - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do 516 PLN miesięcznie - dla uczniów szkól policealnych i pomaturalnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli do 774 PLN miesięcznie Stypendium może być obniżone, jeśli cudzoziemiec ma złe wyniki w nauce lub zła ocenę z zachowania. Stypendium może być także wstrzymane, gdy cudzoziemiec uzyskał je na podstawie nieprawdziwych informacji; nie otrzymał promocji do kolejnej klasy; dłużej niż miesiąc przebywa poza Polska. Nauka cudzoziemców w szkołach ponadgimnazjalnych jest odpłatna Opłata wynosi: - w szkołach ponadgimnazjalnych równowartość EUR - w szkołach policealnych i pomaturalnych oraz w zakładach kształcenia nauczycieli równowartość EUR. Wyjaśnienia zawarte w niniejszej broszurce dotyczą publicznych placówek, nauka w placówkach prywatnych jest dostępna dla cudzoziemców, w zależności od zasad przyjętych przez dana szkole, najczęściej na zasadach takich jak przewidziane dla obywateli polskich odpłatność itp. Dostępność wyższych studiów w Polsce dla cudzoziemców Cudzoziemcy mogą podejmować w Polsce - studia pierwszego stopnia (3 letnie studia licencjackie), - studia drugiego stopnia (2 letnie studia magisterskie uzupełniające), - studia jednolite (5 letnie studia magisterskie), - studia podyplomowe - studia doktoranckie Cudzoziemcy mogą także brać udział w stażach habilitacyjnych, stażach naukowych i szkoleniach specjalizacyjnych, a także medycznych stażach zawodowych. Studenci cudzoziemcy mogą odbywać w Polsce studenckie praktyki zawodowe. Koniecznym wymogiem do podjęcia przez cudzoziemca studiów w Polsce jest - Posiadanie wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce - Poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (poszczególne kierunki studiów np. techniczne, medyczne mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń co do stanu zdrowia) - Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub wypadku albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ew. przystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby podejmujące studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie zobowiązane są do ukończenia rocznego kursu języka polskiego przygotowującego do podjęcia studiów (kursy takie organizowane są w wyznaczonych jednostkach, osoby odbywające kurs maja takie same uprawnienia jak studiujący). Nie musza odbywać kursu osoby, które posiadają oficjalny certyfikat znajomości języka polskiego lub uzyskają potwierdzenie uczelni, że znają język polski w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów. Jeśli studia maja być prowadzone w języku obcym (innym niż polski, np. angielskim), konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość tego języka oficjalnego certyfikatu

4 językowego, ew. świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w danym języku obcym. Zasada jest, że do podjęcia kolejnego etapu studiów (np. studiów drugiego stopnia magisterskich uzupełniających) jest albo ukończenie poprzedniego etapu studiów w Polsce (np. studiów pierwszego stopnia licencjackich) albo przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że ukończyło się za granica etap studiów, który uprawnia do podjęcia nauki na szczeblu odpowiadającym studiom, które planuje się podjąć w Polsce. Około 38% imigrantów w wieku 15 lat i więcej ma wykształcenie średnie ogólnokształcące (wśród kobiet odsetek ten wynosi 45%), a prawie 27% wyższe (29% mężczyzn). Na polskich uczelniach studiuje około 10 tyś cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski w celu otrzymania wykształcenia Dla imigrantów i uchodźców ze Wschodu: Czeczenii, Ukrainy, Białorusi koszty studiów w Polsce są postrzegane jako zbyt wysokie. Studia w Polsce podejmują bogaci imigranci lub uchodźcy objęci programami stypendialnymi. Większość imigrantów i uchodźców nie uczy się języka polskiego. Z ogółu imigrantów bardzo dobrą znajomość języka polskiego zadeklarowało ponad 19% migrantów, a 1/4 jako dobrą. Większość osób, dla których język polski nie stanowił przeszkody w kontaktach codziennych pochodziła z Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Białorusi i Rosji. Najczęściej te osoby mają polskie korzenie. Jednak aż ponad 30% imigrantów miało trudności w porozumiewaniu się w języku polskim. Ośrodki dla uchodźców oferują edukację. 40% uchodźców w tych ośrodkach stanowią dzieci od 15 do 17 lat. Tylko 3 na 100 uchodźców uczęszcza na bezpłatny kurs języka polskiego. III. Zatrudnienie imigrantów w Polsce Trudno oszacować liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce. Skala legalnego zatrudnienia imigrantów w Polsce jest niewielka, około 20 tyś obcokrajowców rocznie. Ale zatrudnienie legalne stanowi niewielki procent imigracji zarobkowej do Polski. Rozmiary nielegalnego zatrudnia szacuje się nawet na kilkaset tysięcy. Bardzo dużą część obcokrajowców, którzy otrzymali zgodę na zatrudnienie stanowią obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczna część (około 38%) imigrantów w wieku 15 lat i więcej wykonywało w Polsce pracę, ale prawie 57% imigrantów określiło się jako osoby bierne zawodowo. Ponad 3% pracujących pracowało na własny rachunek, pozostali byli pracownikami najemnymi. Spośród pracujących na własny rachunek najwięcej było obywateli Chin (43%). Około 1/3 pracujących imigrantów była zatrudniona w rolnictwie, 18% w budownictwie, 16% w przetwórstwie przemysłowym, a 13% w edukacji. Rodzaje pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców w Polsce: - duże i średnie firmy głównie z kapitałem zagranicznym: zatrudniają pracowników wysokowykwalifikowanych - klasyczne zawody niszowe: artyści, sportowcy, lekarze medycyny niekonwencjonalnej - usługi na rzecz innych emigrantów ( szczególnie w handlu i gastronomii) W zatrudnieniu nielegalnym dominuje gównie rolnictwo, budownictwo, handel, usługi domowe. Sytuacja imigrantów na rynku pracy jest związana z ich statusem prawnym. Jeśli imigrant pracuje nielegalnie, narażony jest dyskryminacyjne traktowanie ze strony nieuczciwych pracodawców lub pośredników pracy. Imigranci czasowi wykonujący pracę w Polsce mogą uzyskać wizę z prawem pracy tylko pod warunkiem, że posiadają przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę. Problem bezrobocia w zasadzie ich nie dotyczy. Utrata pracy oznacza utratę ważności dokumentu. Jeszcze inna jest sytuacja

5 cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały. Zrównani są oni w prawach z obywatelami polskimi, a zatem mogą podejmować pracę bez ograniczeń, podobnie jak działalność gospodarczą. Rezultaty badań przeprowadzonych w 2005 wśród kilkudziesięciu pracodawców Powody, które skłaniają pracodawców do legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce: - napływa kapitału i inwestycji zagranicznych ( do kategorii pracowników podążających za kapitałem zaliczają się Turcy i Wietnamczycy, sprowadzeni do pracy przez swoich rodaków) - brak polskich specjalistów ( Ukraina, Rosja, Białoruś) - znajomość zagranicznych rynków Powody, które skłaniają pracodawców do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce: - niski koszt pracy - brak chętnych Polaków - uregulowania gospodarcze i rynku pracy sprzyjają szarej strefie - słaba pozycja finansowa firmy Co motywuje pracodawcę, by legalnie zatrudnić cudzoziemca: - cudzoziemcy pomagają w rozszerzeniu działalności firmy na rynki zagraniczne - cudzoziemcy dysponują specjalistycznym wykształceniem, którego nie było ma polskim rynku - dysponują szczególnymi umiejętnościami np. znajomość kuchni orientalnej - cudzoziemcy wypełniają lukę na rynku pracy powstałą po wyjeździe polskich pracowników na Zachód - zadanie cudzoziemców polega na wyszkoleniu następców-polaków Co motywuje pracodawcę, by nielegalnie zatrudnić cudzoziemca: - niski koszt pracy - solidność, pracowitość - brak chętnych Polaków - niszowy charakter wykonywanej pracy IV. Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców w Polsce Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Polski, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Niektóre kategorie cudzoziemców zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Należą do nich m.in. osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się; osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w RP; osoby posiadające status rezydenta długoterminowego w innym państwie UE, które uzyskują zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku m.in. z zamiarem pracy/działalności gospodarczej; uchodźcy. Jeżeli zatem cudzoziemiec należy do jednej z wymienionych powyżej grup, może swobodne podejmować pracę w Polsce z pominięciem procedury uzyskania zezwolenia, co nie zwalnia go jednak z obowiązku posiadania wizy. W przeciwnym razie, pracodawca pragnący zatrudnić takiego pracownika powinien uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Wobec tych cudzoziemców zastosowano kryterium rodzajowe. Rożna jest bowiem, polityka zatrudnienia w stosunku do rożnych zawodów. W odniesieniu do niektórych zawodów prawo w ogóle nie wymaga uzyskania zezwolenia na prace (między innymi bez zezwolenia mogą być

6 zatrudniani obcokrajowcy odbywający staże zawodowe, przeprowadzający szkolenia, pełniący funkcje nadzorcze, doradcze w przedsiębiorstwach, czy cudzoziemcy wykonujący prace, które wymagają szczególnych kwalifikacji). Zatrudnienie obywateli Państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należących do Unii Europejskiej oraz członkowie rodzin tych osób zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt Zasady zatrudniania obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy Od lipca 2007 roku polscy przedsiębiorcy mogą zatrudniać Rosjan, Białorusinów i Ukraińców dwa razy w roku po trzy miesiące bez zezwolenia. Aby uzyskać taką możliwość obywatele tych państw muszą uzyskać jedynie "oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy" zarejestrowane we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy powiatowym urzędzie pracy. Rozwiązanie to ma jednak wady - na podstawie takiego oświadczenia od polskiego pracodawcy uzyskanie wizy bezpośrednio w Polsce jest niemożliwe. Obcokrajowiec musi osobiście stawić się w polskim konsulacie w swoim kraju. Kolejnym utrudnieniem jest wymagane przedstawienie oryginału zaproszenia cudzoziemca przez polską firmę. Do tej pory wystarczał fax. Co więcej, obcokrajowiec musi mieć po 100 zł na każdy dzień, a także wykupić obowiązkowe ubezpieczenie na czas pobytu w naszym kraju. Cała procedura może trwać ok. 10 dni (złożenie wniosku i stosownych dokumentów, rozmowa z konsulem, odbiór wizy). Do tej pory możliwe było uzyskanie wizy w ciągu pięciu dni roboczych, a w szczególnych wypadkach nawet w ciągu dwóch dni. Z jednej strony zaostrzone procedury mają na celu ochronę rynku pracy państw strefy Schengen przed zalewem taniej siły roboczej ze Wschodu, co w konsekwencji przyczyniłoby się do wzrostu bezrobocia w tych krajach. Z drugiej jednak strony procedury zatrudnienia uległy tak ogromnemu skomplikowaniu, że trzymiesięczny okres na który może być zatrudniony pracownik nie jest rozwiązaniem atrakcyjnym. Sezonowe zatrudnianie nie sprawdza się w większości dziedzin z wyjątkiem rolnictwa. Zanim pracodawca wyszkoli takiego pracownika, będzie on już musiał wyjechać. W konsekwencji z punktu widzenia pracodawców i pracobiorców (zwłaszcza tych, którzy chcieliby się zakotwiczyć w Polsce na stałe) ułatwienia z lipca ubiegłego roku niewiele zmieniają. W praktyce oznaczają bowiem konieczność ponownego przejścia wszelkich procedur biurokratycznych i kompletowania dokumentacji od zera, po upływie okresu trzech miesięcy. Bariery po wejściu do Schengen Wejście Polski do Unii Europejskiej wymogło przystosowanie naszego prawa do prawa unijnego. zaostrzeniu uległy wymagania stawiane obywatelom państw nie należących do Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę na terenie Polski. Pierwszą barierą jest znaczny wzrost opłat oraz zaostrzenie procedur wydawania wiz. W strefie Schengen uznawane są zarówno wizy Schengen (trzymiesięczne z możliwością wykorzystania ich w ciągu pół roku) jak i wizy poszczególnych państw członkowskich (roczne z możliwością wykorzystania ich w ciągu maksymalnie 5 lat). Dla krajów z którymi Polska podpisała umowy o ułatwieniach wizowych koszty uzyskania wizy wyniosą 35 euro. Z kolei dla obywateli pozostałych państw opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego jest niemal dwukrotnie wyższa - 60 euro. Inne bariery to chociażby wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę minimum 30 tys. euro, ważnego na całym obszarze Schengen, czy wydłużony czas oczekiwania na zezwolenie na pracę w Polsce. Obecnie może on trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

7 Żmudna procedura, czas i koszty związane z zatrudnieniem pracownika spoza strefy Schengen powodują, że pracodawcy są coraz mniej skłonni do podejmowania ruchów w tym kierunku. Pracodawca musi bowiem udowodnić, że bezskutecznie poszukiwał na dane stanowisko Polaka lub obywatela Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W tym celu przechodzi odpowiednią procedurę w Powiatowym Urzędzie Pracy, który uprawniony jest do wydawania zaświadczeń potwierdzających, że wakatu nie udało się zapełnić pracownikiem z EOG. Czynności takie trwają od 14 do 30 dni. Pracodawca musi również udowodnić, że aktywnie poszukiwał pracownika w inny sposób (ogłoszenia w mediach, korzystanie z agencji pośrednictwa pracy). Dopiero wtedy może złożyć wniosek w wydziale polityki społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Urzędy wymagają również szeregu dodatkowych dokumentów zaświadczających o legalnie prowadzonej działalności, nie zaleganiu z podatkami, składkami na ZUS oraz dokumentów zaświadczających osiąganie zysku i nie oszukiwaniu podwładnych. Urząd wojewódzki ma 30 dni na wydanie decyzji. Kolejna bariera czyha na tych, którzy przebywając w Polsce na podstawie wizy turystycznej otrzymali przyrzeczenie zezwolenia na pracę. Osoba taka musi wrócić do swojego kraju, aby w polskim konsulacie złożyć wniosek o wizę umożliwiającą legalne zatrudnienie. Do tej pory wizę taką można było uzyskać w ciągu kilku dni. Obecnie okres oczekiwania wydłużył się do około 10 dni z możliwością wydłużenia do 30 dni, lub dłużej. Po przyjeździe do Polski obcokrajowiec powinien zameldować się pod stałym adresem. Dopiero wtedy pracodawca może zakończyć procedurę pozyskiwania zezwolenia na pracę dla niego, informując odpowiedni urząd o dacie, z którą zamierza zatrudnić nowego pracownika oraz zgłaszając jego adres zameldowania. Na podstawie tego wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na czas oznaczony. Zezwolenie takie jest ważne wyłącznie przez czas określony w decyzji pobytowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Ponadto konkretnie wskazuje ono pracodawcę, podaje stanowisko, na którym ma pracować cudzoziemiec, oraz miejsce wykonywania pracy. W ten sposób obcokrajowiec nie może wykonywać pracy innej i u innego pracodawcy niż określono w zezwoleniu, a nawet znacząca zmiana jego obowiązków wymaga wystąpienia do wojewody o zmianę decyzji. V. Case studes Angolczyk studiujący przyszłościowy w jego kraju kierunek Administrację jest współwłaścicielem sklepu w centrum Łodzi. Zajmuje się sprzedażą tkanin. Nie miał wpływu na wybór kraju studiów: Ambasada wyznaczyła mi to miejsce na dalszą edukację, mogłem przyjąć tą ofertę lub zostać w kraju. Wszystkie sprawy związane z pobytem i nauką były prowadzone przez przedstawiciela Ambasady Angolii, ale o utrzymanie musiał zatroszczyć się sam. Rodzice przysyłają mu dodatkowe pieniądze, jednak podkreśla, że odkąd złotówka poszła w górę jego sytuacja materialna jest trudniejsza. Początki w Polsce nie były łatwe: Kiedy tutaj przyjechałem nie umiałem powiedzieć słowa po polsku, mój ambasador nauczył mnie mówić <Łódź>, a reszty nauczyłem się w szkole języka polskiego dla obcokrajowców. Polski to bardzo skomplikowany język, miałem straszne kłopoty, ale Polacy, których prosiłem o pomoc także nie znają gramatyki swojego języka. W sklepie zatrudnia polskich sprzedawców; ocenia, że są bardzo pracowici i jest z nich zadowolony. Podoba mu się, że szczególnie polskie kobiety są pomocne i bardzo uprzejme. To co go drażni to zbyt mały szacunek do osób starszych i choroba miłości czyli nieustanne okazywanie sobie uczuć nawet w miejscach publicznych. Meksykanka przyjechała tutaj, aby studiować psychologię i techniki relaksacyjne. Jednak zatrudnienie znalazła w biurze podróży, które specjalizuje się w organizowaniu wycieczek do Meksyku. Główny atut to moja znajomość języka hiszpańskiego. Jestem naznaczona podróżniczym piętnem od

8 kolebki - jako trzytygodniowe niemowlę odbyłam podroż ponad pięć tysięcy kilometrów po Stanach Zjednoczonych. Przyznaje, że przyzwyczaiła się do życia w Polsce pomimo kilku różnic: "Polacy ciągle narzekają, wciąż są niezadowoleni, kwestionują wszystko. Sama nie rozumiem czasem, o co im chodzi. Gdyby nie to, ze znam ich trochę, sama myślałabym, ze myślą to wszystko, co mówią." Młodzi cudzoziemcy przybywający do Polski na podstawie wymiany bilateralnej na studia są zdecydowani także pracować. Kiedy nie udaje im się znaleźć zatrudnienia, decydują się stworzyć własne źródło zarobkowania, nie zawsze legalne. Obywatelka Wietnamu razem ze swoim przyjacielem sprzedaje w każdy weekend na giełdzie ubrania. Sytuacja gospodarcza mojego kraju, podobnie jak ta w Polsce, nie napawa młodych ludzi optymizmem. Wypłatę w wysokości stu dolarów dostają naprawdę nieliczni. Mimo, że mam zapewnioną bezpłatną naukę i zakwaterowanie na życie muszę zapracować samodzielnie. Niestety nie udało jej się znaleźć legalnego zatrudnienia a rodzina mieszkająca w ojczyźnie nie może sobie pozwolić na stałą pomoc finansową. Zajęcie, które wykonuje nie jest powodem do dumy, ale dzięki temu co robię mogę się utrzymać i odciążyć moją rodzinę.

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś Wybrane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Polacy chcą otwarcia rynku pracy Raport Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, wrzesień 2008 Większość z nas jest za otwarciem rynku pracy dla obywateli spoza UE - wynika z sondażu Millward

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

http://www.buwiwm.edu.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - najczęściej zadawane pytania

http://www.buwiwm.edu.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm - najczęściej zadawane pytania WITAJ W POLSCE! KAMPANIA NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ZAGRANICZNI STUDENCI W POLSCE Kto może studiować na polskim uniwersytecie? Aby sprawdzić jakich dokumentów potrzebujesz, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Wizy wydawane przez Polskę Wiza narodowa (D) Wiza

Bardziej szczegółowo

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r.

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Regulacje prawne z zakresu pomocy społecznej dla cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Prezentacja stanowi materiał dydaktyczny opisujący stan prawny na dzień 6 grudnia 2016 r. i nie może stanowić oficjalnego dokumentu

UWAGA: Prezentacja stanowi materiał dydaktyczny opisujący stan prawny na dzień 6 grudnia 2016 r. i nie może stanowić oficjalnego dokumentu UWAGA: Prezentacja stanowi materiał dydaktyczny opisujący stan prawny na dzień 6 grudnia 2016 r. i nie może stanowić oficjalnego dokumentu informacyjnego Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Załącznik 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (lipiec, 2017 r.)

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (lipiec, 2017 r.) ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (lipiec, 2017 r.) W obecnym stanie prawnym zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Projekt Prawa migrantów w praktyce, współfinansowany z Europejskiego Wizy wydawane przez Polskę

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi Na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08 Najnowsze migracje z i do Polski Agata Górny Demografia, 26.11.08 Polska jako kraj emigracji Najważniejsze okresy/momenty w historii emigracyjnej Polski Okres międzywojenny: migracje za chlebem Okres powojenny:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa,

Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych. Warszawa, Zatrudnianie obcokrajowców - zestawienie najważniejszych informacji praktycznych Warszawa, 17.05.2017. Terminologia CUDZOZIEMIEC - osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego MIGRANT - każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudniać obcokrajowców?

Jak zatrudniać obcokrajowców? Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudniania cudzoziemca oraz informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Wałbrzych 09.02.2017r. Procedura uproszczona,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Wizy wydawane przez Polskę Wiza narodowa (D) Wiza

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Piotr Kaźmierkiewicz 27 września 2010 Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy Iwona Trochimczyk- Sawczuk Imigrant - cudzoziemiec Imigrant brak definicji legalnej Cudzoziemiec - każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Obywatel

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Badań Regionalnych Demograficznych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Z ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jackiem Białasem rozmawia Agata Czarnacka.

Z ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jackiem Białasem rozmawia Agata Czarnacka. Z ekspertem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jackiem Białasem rozmawia Agata Czarnacka. AC: Jak Fundacja Helsińska zajmuje się cudzoziemcami? JB: Udzielamy pomocy prawnej dla emigrantów i uchodźców.

Bardziej szczegółowo

JAK LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA?

JAK LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA? JAK LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA? RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 09.30 10.00 Rejestracja 10.00 11.30 Szkolenie cz. I eksperci z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy 11.30 11.45 Przerwa 11.45 13.00 Szkolenie cz.

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. DNS.430 17/15 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406)

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? Alicja Klebba, Foreign Employees Advisor, Atos Kim jesteśmy? Atos w Polsce

Bardziej szczegółowo

JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel. 17 867 04 80, 17-867 04 81 PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarne JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Główne wnioski: W 2015 r. kontynuowany jest wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie podejmowania pracy bez zezwolenia - na

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Legalność zatrudnienia cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Sekcja Legalności Zatrudnienia Dariusz Dałek nadinspektor, koordynator sekcji Zielona Góra, 30.03.2016

Bardziej szczegółowo