Raport na temat imigrantów w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport na temat imigrantów w Polsce"

Transkrypt

1 Raport na temat imigrantów w Polsce I. Dane statystyczne na temat imigrantów w Polsce Zjawisko emigracji do Polski jest stosunkowo nowe. Dopiero od 20 lat od 1989 r. Polskę zaczęli masowo odwiedzać cudzoziemcy. Wcześniej polska była tak zwanym krajem emigracji zerowej. Rozmiaru napływu cudzoziemców do naszego kraju pozostają jednakże na stosunkowo niskim poziomie. Polska jest w dalszym ciągu mniej atrakcyjnym krajem docelowym niż kraje tzw. Europy Zachodniej. Obcokrajowcy stanowią 2 ogólnej liczby mieszkańców Polski i jest to najniższy odsetek w Europie. Najważniejszą kategorią imigrantów legalnych w sensie ilościowym są cudzoziemcy, którzy otrzymali pozwolenie na czasowy pobyt czasowy. Głównymi krajami, z których rekrutują się emigranci w Polsce są kraje byłego ZSRR, a przede wszystkim Ukraina, Białoruś i Rosja. Stosunkowo liczną grupę emigrancką w Polsce stanowią obywatele państw wysoko rozwiniętych: USA, Niemiec, Francji, a także Wietnamu. Co trzeci obcokrajowiec mieszkający z Polsce pochodzi z kraju bezpośrednio z nią sąsiadujących. Wśród imigrantów najwięcej jest osób przybyłych z Ukrainy (26,6% ogółu imigrantów). Dość liczne byli osoby przybyłe z Białorusi (9,2%) i Chin (4,2%). Na szczególną uwagę zasługują 2 główne cechy imigrantów mieszkających w Polsce. Po pierwsze są oni z reguły bardzo dobrze wykształceni ( 36% ukończyło studia wyższe) oraz zdominowani przez grupę osób w wieku produkcyjnym ( 80 % jest w wieku od 20 do 59 lat). Oznacza to, iż mamy do czynienia z emigracją osób aktywnych zawodowych, a nie pełnych rodzin cudzoziemskich. Pod względem liczebnym dominują mężczyźni. Cudzoziemcy z różnych stron świata nie osiedlają się w tych samych regionach Polski. Obywatele państw Europy Zachodniej i USA mieszkają w Warszawie i w Krakowie lub ich okolicach. Cudzoziemcy pochodzący z krajów byłego ZSRR mieszkają przede wszystkim w województwach wschodnich. Zdecydowanie najwięcej imigrantów przebywało na terenie woj. mazowieckiego (30%). W następnej kolejności uplasowały się województwa: małopolskie, dolnośląskie i łódzkie. Około 83% imigrantów mieszkało w miastach. Zdecydowana większość imigrantów przebywających w Polsce czasowo nie zamierza mieszkać w naszym kraju na stałe. O zamiarze pozostania poinformowało tylko 18,6% migrantów, niecałe 5% miało trudności ze sprecyzowaniem swoich zamiarów. Odsetek osób przebywających czasowo zamierzających pozostać w Polsce na stałe wzrasta wraz z długością okresu przebywania w Polsce zamiar taki ma prawie 26% osób przebywających w Polsce co najmniej rok. Bezrobocie wśród polskiej młodzieży utrzymuje się na nieprzerwanie wysokim poziomie, a duży udział młodzieży wśród osób bezrobotnych jest cechą charakterystyczną zjawiska bezrobocia w Polsce. Na koniec 2006 roku zarejestrowanych jako bezrobotnych było 274 tys. kobiet do 25 roku życia i 202 tys. mężczyzn w tym wieku.

2 II. Informacje o edukacji imigrantów w Polsce Cudzoziemcy, którzy mogą korzystać z nauki w polskich szkołach Możliwość pobierania przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach zależy od tego: _ Na jakiej podstawie dany cudzoziemiec przebywa w Polsce? _ W jakiej placówce edukacyjnej chce się uczyć dany cudzoziemiec? Chcąc dowiedzieć się czy dana osoba może uczęszczać do polskiej placówki edukacyjnej, musimy dowiedzieć się, na podstawie jakich przepisów przebywa ona w Polsce w danym momencie i nauka, w jakiej placówce jest zainteresowana. Prawo do korzystania z nauki w polskich szkołach zależy od tego, czy dana osoba jest objęta obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny oznacza obowiązek uczęszczania do placówki edukacyjnej i pobierania nauki. Obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 lat, a jednocześnie dotyczy nauki w szkole podstawowej i na poziomie gimnazjum. Oznacza to, że osoba, która ma ukończone 18 lat, nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, nawet jeśli nie ukończyła jeszcze gimnazjum. Podobnie, osoba, która ukończyła naukę w gimnazjum, nie jest już objęta obowiązkiem szkolnym, nawet jeśli nie ma jeszcze 18 lat. Obowiązkiem szkolnym są objęci obywatele polscy oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce 3 miesiące. Co się dzieje w sytuacji, kiedy cudzoziemiec podlegający obowiązkowi szkolnemu w Polsce, nie zna języka polskiego w takim stopniu, aby korzystać z nauki lub nie zna go w ogóle? Cudzoziemcy, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, a nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu niewystarczającym, maja prawo do dodatkowej nauki języka polskiego. Nauka taka jest bezpłatna, organizuje ja gmina, w której zamieszkuje dany cudzoziemiec. Nauka języka polskiego organizowana jest w zależności od ilości korzystającej z niej osób w formie kursu przygotowawczego (dla grupy powyżej 15 osób) lub dodatkowych lekcji (gdy zgłosi się mniej ni* 15 osób). Nauka trwa maksymalnie przez jeden rok szkolny, w wymiarze co najmniej 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Ponieważ nauka w szkole ponadgimnazjalnej nie jest objęta obowiązkiem szkolnym, nie wszyscy cudzoziemcy maja prawo do nauki w tych szkołach w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Prawo do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych na takich samych zasadach jak obywatele polscy maja tylko cudzoziemcy należący do jednej z poniżej wymienionych grup: - Pracownicy migrujący, którzy są obywatelami któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem EFTA Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, które jest jednocześnie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że są lub byli zatrudnieni w Polsce. - Członkowie rodzin pracowników migrujących wymienionych w poprzednim punkcie, pod warunkiem, ze zamieszkują w Polsce. - Osoby pochodzenia polskiego - Osoby, które posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce - Osoby, które maja prawo do nauki w polskich szkołach ponadgimnazjalnych zagwarantowane w umowie międzynarodowej, której strona jest Polska - Osoby, które uzyskały status uchodźcy w Polsce - Osoby, które posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Polsce - Osoby, które korzystają z ochrony czasowej w Polsce - Osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta Wspólnot Europejskich, wydane w Polsce - Dzieci osób, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

3 Pozostali cudzoziemcy, którzy nie należą do żadnej z wymienionych grup, mogą korzystać z nauki w polskich szkołach, ale nie na zasadach takich jak obywatele polscy, tylko na zasadach odpłatności albo jako stypendyści. Stypendium można uzyskać od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub od samej szkoły, jej dyrektora lub jednostki, która ja prowadzi (gmina, powiat). Stypendium ministra wynosi: - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do 516 PLN miesięcznie - dla uczniów szkól policealnych i pomaturalnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli do 774 PLN miesięcznie Stypendium może być obniżone, jeśli cudzoziemiec ma złe wyniki w nauce lub zła ocenę z zachowania. Stypendium może być także wstrzymane, gdy cudzoziemiec uzyskał je na podstawie nieprawdziwych informacji; nie otrzymał promocji do kolejnej klasy; dłużej niż miesiąc przebywa poza Polska. Nauka cudzoziemców w szkołach ponadgimnazjalnych jest odpłatna Opłata wynosi: - w szkołach ponadgimnazjalnych równowartość EUR - w szkołach policealnych i pomaturalnych oraz w zakładach kształcenia nauczycieli równowartość EUR. Wyjaśnienia zawarte w niniejszej broszurce dotyczą publicznych placówek, nauka w placówkach prywatnych jest dostępna dla cudzoziemców, w zależności od zasad przyjętych przez dana szkole, najczęściej na zasadach takich jak przewidziane dla obywateli polskich odpłatność itp. Dostępność wyższych studiów w Polsce dla cudzoziemców Cudzoziemcy mogą podejmować w Polsce - studia pierwszego stopnia (3 letnie studia licencjackie), - studia drugiego stopnia (2 letnie studia magisterskie uzupełniające), - studia jednolite (5 letnie studia magisterskie), - studia podyplomowe - studia doktoranckie Cudzoziemcy mogą także brać udział w stażach habilitacyjnych, stażach naukowych i szkoleniach specjalizacyjnych, a także medycznych stażach zawodowych. Studenci cudzoziemcy mogą odbywać w Polsce studenckie praktyki zawodowe. Koniecznym wymogiem do podjęcia przez cudzoziemca studiów w Polsce jest - Posiadanie wizy, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce - Poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (poszczególne kierunki studiów np. techniczne, medyczne mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń co do stanu zdrowia) - Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub wypadku albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ew. przystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby podejmujące studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie zobowiązane są do ukończenia rocznego kursu języka polskiego przygotowującego do podjęcia studiów (kursy takie organizowane są w wyznaczonych jednostkach, osoby odbywające kurs maja takie same uprawnienia jak studiujący). Nie musza odbywać kursu osoby, które posiadają oficjalny certyfikat znajomości języka polskiego lub uzyskają potwierdzenie uczelni, że znają język polski w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów. Jeśli studia maja być prowadzone w języku obcym (innym niż polski, np. angielskim), konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość tego języka oficjalnego certyfikatu

4 językowego, ew. świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w danym języku obcym. Zasada jest, że do podjęcia kolejnego etapu studiów (np. studiów drugiego stopnia magisterskich uzupełniających) jest albo ukończenie poprzedniego etapu studiów w Polsce (np. studiów pierwszego stopnia licencjackich) albo przedstawienie dokumentu potwierdzającego, że ukończyło się za granica etap studiów, który uprawnia do podjęcia nauki na szczeblu odpowiadającym studiom, które planuje się podjąć w Polsce. Około 38% imigrantów w wieku 15 lat i więcej ma wykształcenie średnie ogólnokształcące (wśród kobiet odsetek ten wynosi 45%), a prawie 27% wyższe (29% mężczyzn). Na polskich uczelniach studiuje około 10 tyś cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski w celu otrzymania wykształcenia Dla imigrantów i uchodźców ze Wschodu: Czeczenii, Ukrainy, Białorusi koszty studiów w Polsce są postrzegane jako zbyt wysokie. Studia w Polsce podejmują bogaci imigranci lub uchodźcy objęci programami stypendialnymi. Większość imigrantów i uchodźców nie uczy się języka polskiego. Z ogółu imigrantów bardzo dobrą znajomość języka polskiego zadeklarowało ponad 19% migrantów, a 1/4 jako dobrą. Większość osób, dla których język polski nie stanowił przeszkody w kontaktach codziennych pochodziła z Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Białorusi i Rosji. Najczęściej te osoby mają polskie korzenie. Jednak aż ponad 30% imigrantów miało trudności w porozumiewaniu się w języku polskim. Ośrodki dla uchodźców oferują edukację. 40% uchodźców w tych ośrodkach stanowią dzieci od 15 do 17 lat. Tylko 3 na 100 uchodźców uczęszcza na bezpłatny kurs języka polskiego. III. Zatrudnienie imigrantów w Polsce Trudno oszacować liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce. Skala legalnego zatrudnienia imigrantów w Polsce jest niewielka, około 20 tyś obcokrajowców rocznie. Ale zatrudnienie legalne stanowi niewielki procent imigracji zarobkowej do Polski. Rozmiary nielegalnego zatrudnia szacuje się nawet na kilkaset tysięcy. Bardzo dużą część obcokrajowców, którzy otrzymali zgodę na zatrudnienie stanowią obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczna część (około 38%) imigrantów w wieku 15 lat i więcej wykonywało w Polsce pracę, ale prawie 57% imigrantów określiło się jako osoby bierne zawodowo. Ponad 3% pracujących pracowało na własny rachunek, pozostali byli pracownikami najemnymi. Spośród pracujących na własny rachunek najwięcej było obywateli Chin (43%). Około 1/3 pracujących imigrantów była zatrudniona w rolnictwie, 18% w budownictwie, 16% w przetwórstwie przemysłowym, a 13% w edukacji. Rodzaje pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców w Polsce: - duże i średnie firmy głównie z kapitałem zagranicznym: zatrudniają pracowników wysokowykwalifikowanych - klasyczne zawody niszowe: artyści, sportowcy, lekarze medycyny niekonwencjonalnej - usługi na rzecz innych emigrantów ( szczególnie w handlu i gastronomii) W zatrudnieniu nielegalnym dominuje gównie rolnictwo, budownictwo, handel, usługi domowe. Sytuacja imigrantów na rynku pracy jest związana z ich statusem prawnym. Jeśli imigrant pracuje nielegalnie, narażony jest dyskryminacyjne traktowanie ze strony nieuczciwych pracodawców lub pośredników pracy. Imigranci czasowi wykonujący pracę w Polsce mogą uzyskać wizę z prawem pracy tylko pod warunkiem, że posiadają przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę. Problem bezrobocia w zasadzie ich nie dotyczy. Utrata pracy oznacza utratę ważności dokumentu. Jeszcze inna jest sytuacja

5 cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały. Zrównani są oni w prawach z obywatelami polskimi, a zatem mogą podejmować pracę bez ograniczeń, podobnie jak działalność gospodarczą. Rezultaty badań przeprowadzonych w 2005 wśród kilkudziesięciu pracodawców Powody, które skłaniają pracodawców do legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce: - napływa kapitału i inwestycji zagranicznych ( do kategorii pracowników podążających za kapitałem zaliczają się Turcy i Wietnamczycy, sprowadzeni do pracy przez swoich rodaków) - brak polskich specjalistów ( Ukraina, Rosja, Białoruś) - znajomość zagranicznych rynków Powody, które skłaniają pracodawców do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce: - niski koszt pracy - brak chętnych Polaków - uregulowania gospodarcze i rynku pracy sprzyjają szarej strefie - słaba pozycja finansowa firmy Co motywuje pracodawcę, by legalnie zatrudnić cudzoziemca: - cudzoziemcy pomagają w rozszerzeniu działalności firmy na rynki zagraniczne - cudzoziemcy dysponują specjalistycznym wykształceniem, którego nie było ma polskim rynku - dysponują szczególnymi umiejętnościami np. znajomość kuchni orientalnej - cudzoziemcy wypełniają lukę na rynku pracy powstałą po wyjeździe polskich pracowników na Zachód - zadanie cudzoziemców polega na wyszkoleniu następców-polaków Co motywuje pracodawcę, by nielegalnie zatrudnić cudzoziemca: - niski koszt pracy - solidność, pracowitość - brak chętnych Polaków - niszowy charakter wykonywanej pracy IV. Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców w Polsce Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Polski, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Niektóre kategorie cudzoziemców zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Należą do nich m.in. osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się; osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w RP; osoby posiadające status rezydenta długoterminowego w innym państwie UE, które uzyskują zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku m.in. z zamiarem pracy/działalności gospodarczej; uchodźcy. Jeżeli zatem cudzoziemiec należy do jednej z wymienionych powyżej grup, może swobodne podejmować pracę w Polsce z pominięciem procedury uzyskania zezwolenia, co nie zwalnia go jednak z obowiązku posiadania wizy. W przeciwnym razie, pracodawca pragnący zatrudnić takiego pracownika powinien uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Wobec tych cudzoziemców zastosowano kryterium rodzajowe. Rożna jest bowiem, polityka zatrudnienia w stosunku do rożnych zawodów. W odniesieniu do niektórych zawodów prawo w ogóle nie wymaga uzyskania zezwolenia na prace (między innymi bez zezwolenia mogą być

6 zatrudniani obcokrajowcy odbywający staże zawodowe, przeprowadzający szkolenia, pełniący funkcje nadzorcze, doradcze w przedsiębiorstwach, czy cudzoziemcy wykonujący prace, które wymagają szczególnych kwalifikacji). Zatrudnienie obywateli Państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należących do Unii Europejskiej oraz członkowie rodzin tych osób zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt Zasady zatrudniania obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy Od lipca 2007 roku polscy przedsiębiorcy mogą zatrudniać Rosjan, Białorusinów i Ukraińców dwa razy w roku po trzy miesiące bez zezwolenia. Aby uzyskać taką możliwość obywatele tych państw muszą uzyskać jedynie "oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy" zarejestrowane we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy powiatowym urzędzie pracy. Rozwiązanie to ma jednak wady - na podstawie takiego oświadczenia od polskiego pracodawcy uzyskanie wizy bezpośrednio w Polsce jest niemożliwe. Obcokrajowiec musi osobiście stawić się w polskim konsulacie w swoim kraju. Kolejnym utrudnieniem jest wymagane przedstawienie oryginału zaproszenia cudzoziemca przez polską firmę. Do tej pory wystarczał fax. Co więcej, obcokrajowiec musi mieć po 100 zł na każdy dzień, a także wykupić obowiązkowe ubezpieczenie na czas pobytu w naszym kraju. Cała procedura może trwać ok. 10 dni (złożenie wniosku i stosownych dokumentów, rozmowa z konsulem, odbiór wizy). Do tej pory możliwe było uzyskanie wizy w ciągu pięciu dni roboczych, a w szczególnych wypadkach nawet w ciągu dwóch dni. Z jednej strony zaostrzone procedury mają na celu ochronę rynku pracy państw strefy Schengen przed zalewem taniej siły roboczej ze Wschodu, co w konsekwencji przyczyniłoby się do wzrostu bezrobocia w tych krajach. Z drugiej jednak strony procedury zatrudnienia uległy tak ogromnemu skomplikowaniu, że trzymiesięczny okres na który może być zatrudniony pracownik nie jest rozwiązaniem atrakcyjnym. Sezonowe zatrudnianie nie sprawdza się w większości dziedzin z wyjątkiem rolnictwa. Zanim pracodawca wyszkoli takiego pracownika, będzie on już musiał wyjechać. W konsekwencji z punktu widzenia pracodawców i pracobiorców (zwłaszcza tych, którzy chcieliby się zakotwiczyć w Polsce na stałe) ułatwienia z lipca ubiegłego roku niewiele zmieniają. W praktyce oznaczają bowiem konieczność ponownego przejścia wszelkich procedur biurokratycznych i kompletowania dokumentacji od zera, po upływie okresu trzech miesięcy. Bariery po wejściu do Schengen Wejście Polski do Unii Europejskiej wymogło przystosowanie naszego prawa do prawa unijnego. zaostrzeniu uległy wymagania stawiane obywatelom państw nie należących do Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę na terenie Polski. Pierwszą barierą jest znaczny wzrost opłat oraz zaostrzenie procedur wydawania wiz. W strefie Schengen uznawane są zarówno wizy Schengen (trzymiesięczne z możliwością wykorzystania ich w ciągu pół roku) jak i wizy poszczególnych państw członkowskich (roczne z możliwością wykorzystania ich w ciągu maksymalnie 5 lat). Dla krajów z którymi Polska podpisała umowy o ułatwieniach wizowych koszty uzyskania wizy wyniosą 35 euro. Z kolei dla obywateli pozostałych państw opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego jest niemal dwukrotnie wyższa - 60 euro. Inne bariery to chociażby wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę minimum 30 tys. euro, ważnego na całym obszarze Schengen, czy wydłużony czas oczekiwania na zezwolenie na pracę w Polsce. Obecnie może on trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

7 Żmudna procedura, czas i koszty związane z zatrudnieniem pracownika spoza strefy Schengen powodują, że pracodawcy są coraz mniej skłonni do podejmowania ruchów w tym kierunku. Pracodawca musi bowiem udowodnić, że bezskutecznie poszukiwał na dane stanowisko Polaka lub obywatela Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W tym celu przechodzi odpowiednią procedurę w Powiatowym Urzędzie Pracy, który uprawniony jest do wydawania zaświadczeń potwierdzających, że wakatu nie udało się zapełnić pracownikiem z EOG. Czynności takie trwają od 14 do 30 dni. Pracodawca musi również udowodnić, że aktywnie poszukiwał pracownika w inny sposób (ogłoszenia w mediach, korzystanie z agencji pośrednictwa pracy). Dopiero wtedy może złożyć wniosek w wydziale polityki społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Urzędy wymagają również szeregu dodatkowych dokumentów zaświadczających o legalnie prowadzonej działalności, nie zaleganiu z podatkami, składkami na ZUS oraz dokumentów zaświadczających osiąganie zysku i nie oszukiwaniu podwładnych. Urząd wojewódzki ma 30 dni na wydanie decyzji. Kolejna bariera czyha na tych, którzy przebywając w Polsce na podstawie wizy turystycznej otrzymali przyrzeczenie zezwolenia na pracę. Osoba taka musi wrócić do swojego kraju, aby w polskim konsulacie złożyć wniosek o wizę umożliwiającą legalne zatrudnienie. Do tej pory wizę taką można było uzyskać w ciągu kilku dni. Obecnie okres oczekiwania wydłużył się do około 10 dni z możliwością wydłużenia do 30 dni, lub dłużej. Po przyjeździe do Polski obcokrajowiec powinien zameldować się pod stałym adresem. Dopiero wtedy pracodawca może zakończyć procedurę pozyskiwania zezwolenia na pracę dla niego, informując odpowiedni urząd o dacie, z którą zamierza zatrudnić nowego pracownika oraz zgłaszając jego adres zameldowania. Na podstawie tego wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na czas oznaczony. Zezwolenie takie jest ważne wyłącznie przez czas określony w decyzji pobytowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Ponadto konkretnie wskazuje ono pracodawcę, podaje stanowisko, na którym ma pracować cudzoziemiec, oraz miejsce wykonywania pracy. W ten sposób obcokrajowiec nie może wykonywać pracy innej i u innego pracodawcy niż określono w zezwoleniu, a nawet znacząca zmiana jego obowiązków wymaga wystąpienia do wojewody o zmianę decyzji. V. Case studes Angolczyk studiujący przyszłościowy w jego kraju kierunek Administrację jest współwłaścicielem sklepu w centrum Łodzi. Zajmuje się sprzedażą tkanin. Nie miał wpływu na wybór kraju studiów: Ambasada wyznaczyła mi to miejsce na dalszą edukację, mogłem przyjąć tą ofertę lub zostać w kraju. Wszystkie sprawy związane z pobytem i nauką były prowadzone przez przedstawiciela Ambasady Angolii, ale o utrzymanie musiał zatroszczyć się sam. Rodzice przysyłają mu dodatkowe pieniądze, jednak podkreśla, że odkąd złotówka poszła w górę jego sytuacja materialna jest trudniejsza. Początki w Polsce nie były łatwe: Kiedy tutaj przyjechałem nie umiałem powiedzieć słowa po polsku, mój ambasador nauczył mnie mówić <Łódź>, a reszty nauczyłem się w szkole języka polskiego dla obcokrajowców. Polski to bardzo skomplikowany język, miałem straszne kłopoty, ale Polacy, których prosiłem o pomoc także nie znają gramatyki swojego języka. W sklepie zatrudnia polskich sprzedawców; ocenia, że są bardzo pracowici i jest z nich zadowolony. Podoba mu się, że szczególnie polskie kobiety są pomocne i bardzo uprzejme. To co go drażni to zbyt mały szacunek do osób starszych i choroba miłości czyli nieustanne okazywanie sobie uczuć nawet w miejscach publicznych. Meksykanka przyjechała tutaj, aby studiować psychologię i techniki relaksacyjne. Jednak zatrudnienie znalazła w biurze podróży, które specjalizuje się w organizowaniu wycieczek do Meksyku. Główny atut to moja znajomość języka hiszpańskiego. Jestem naznaczona podróżniczym piętnem od

8 kolebki - jako trzytygodniowe niemowlę odbyłam podroż ponad pięć tysięcy kilometrów po Stanach Zjednoczonych. Przyznaje, że przyzwyczaiła się do życia w Polsce pomimo kilku różnic: "Polacy ciągle narzekają, wciąż są niezadowoleni, kwestionują wszystko. Sama nie rozumiem czasem, o co im chodzi. Gdyby nie to, ze znam ich trochę, sama myślałabym, ze myślą to wszystko, co mówią." Młodzi cudzoziemcy przybywający do Polski na podstawie wymiany bilateralnej na studia są zdecydowani także pracować. Kiedy nie udaje im się znaleźć zatrudnienia, decydują się stworzyć własne źródło zarobkowania, nie zawsze legalne. Obywatelka Wietnamu razem ze swoim przyjacielem sprzedaje w każdy weekend na giełdzie ubrania. Sytuacja gospodarcza mojego kraju, podobnie jak ta w Polsce, nie napawa młodych ludzi optymizmem. Wypłatę w wysokości stu dolarów dostają naprawdę nieliczni. Mimo, że mam zapewnioną bezpłatną naukę i zakwaterowanie na życie muszę zapracować samodzielnie. Niestety nie udało jej się znaleźć legalnego zatrudnienia a rodzina mieszkająca w ojczyźnie nie może sobie pozwolić na stałą pomoc finansową. Zajęcie, które wykonuje nie jest powodem do dumy, ale dzięki temu co robię mogę się utrzymać i odciążyć moją rodzinę.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 60/118 ZUZANNA BRUNARSKA MAŁGORZATA GROTTE MAGDALENA LESIŃSKA Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 1 Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo Wstęp W ostatnich kilku latach obserwowano masowy napływ pracowników z Polski do Norwegii. Mimo, że norweski

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia spis treści 4. Czy tam jest w ogóle praca? 6. Przyjazd, pobyt, meldunek 8. Ubezpieczenie zdrowotne 10. Świadczenia, emerytury, zasiłki 12. Jaka praca przed osiemnastką? 14. Na swoim spółki i samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo