Student pyta lektor szuka odpowiedzi! Małgorzata Gębka-Wolak Instytut Języka Polskiego UMK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student pyta lektor szuka odpowiedzi! Małgorzata Gębka-Wolak Instytut Języka Polskiego UMK"

Transkrypt

1 Student pyta lektor szuka odpowiedzi! Małgorzata Gębka-Wolak Instytut Języka Polskiego UMK

2 DLACZEGO??? stary starszy ostry ostrzejszy samogłoska + ły, my, ny, ni, ry, ty, sty, wy szy spółgłoska + ły, my, ny, ni, ry, ty, sty, wy ejszy biały bielszy podły podlejszy szczęśliwy szczęśliwszy łatwy łatwiejszy tani tańszy ostatni ostatniejszy bogaty bogatszy żółty żółciejszy uprzejmy uprzejmiejszy złocisty złocistszy gęsty gęściejszy ładny ładniejszy, zgrabny zgrabniejszy (piękny, trudny, brudny, spokojny, przystojny, atrakcyjny, pilny, wierny, zdolny) 2 Reguła doboru morfemu szy // -ejszy za J. Tokarski, Fleksja polska; spośród podanych zakończeń motywujących morfem ejszy najbardziej warte uwagi jest zakończenie ny. 2

3 Dlaczego??? rodzaj żeński [ ] odczuwał coś jakby chęć zemsty. Na całym żeńskim rodzaju. (NKJP) ZNACZENIE rodzaj żeński w opozycji do męskiego i nijakiego, termin gramatyczny żeński rodzaj = kobiety (płeć) W czasie studiów zdobywca żeńskich akademików, po ślubie wierny i oddany mąż. Kto? Jerzy Stuhr. (NKJP) 3

4 Jaka jest gramatyka języka polskiego? Polska gramatyka kocha wyjątki. A największym w niej wyjątkiem jest, gdy od jakiejś zasady nie ma wyjątku. Forum: Czy polska gramatyka jest trudna dla obcokrajowców? html 4 Aby poradzić sobie z pytaniami uczniów, potrzebujemy rzecz jasna wiedzy wyraźnej o systemie gramatycznym. Przygotowując się do zawodu i pracując z obcokrajowcami, coraz lepiej uświadamiamy sobie, jak funkcjonuje system językowy. Coraz więcej o nim wiemy, jednak zawsze pozostają białe plamy. 4

5 Z tą liczbą wyjątków w języku polskim to gruba przesada. Często nauczyciele i lektorzy polskiego wmawiają uczniom, że coś jest wyjątkiem, bo nie potrafią albo nie chce im się tłumaczyć. Przykre, ale nawet w jednej ze szkół jpjo, gdzie byłam na stażu, wręcz nakazywano nam na niewygodne pytania słuchaczy odpowiadać to jest wyjątek. znajomość systemu gramatycznego (wiedza wyraźna o systemie gramatycznym) 5 Co utrudnia zrozumienie systemu gramatycznego? - obszerność materiału, - zróżnicowane modele opisu, które z różnych perspektyw i ze zróżnicowaną szczegółowością ujmują dane zjawisko językowe, modele niekoniecznie są nam znane, wyniki badań naukowych są rozproszone, trudno dostępne, z kolei podręczniki do gramatyki jp rozwiewają tylko część naszych wątpliwości; powielają jeden model opisu. 5

6 Języka naturalnego nie da się przedstawić jako absolutnie regularnego systemu reguł. Język rozwija się spontanicznie, nie należy więc oczekiwać, że będzie całkowicie logiczny. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć kierunku jego rozwoju. 6 Języka naturalnego nie da się przedstawić jako absolutnie regularnego systemu reguł. Język rozwija się spontanicznie, nie należy więc oczekiwać, że będzie całkowicie logiczny, regularny, funkcjonalny. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć kierunku jego rozwoju. Np. wydaje się, że rozwój fleksji powinien iść w kierunku redukowania końcówek wielofunkcyjnych i większej wyrazistości funkcjonalnej. Tymczasem, gdy np. popatrzymy na dopełniacz liczby mnogiej, to zauważymy działanie sprzecznych mechanizmów. 6

7 Dopełniacz liczby mnogiej, czyli ścieranie się 2 tendencji 1. ciocia cioć (forma charakterystyczna) lub cioci (forma homonimiczna); babcia babć lub babci; Olunia Oluń lub Oluni; kiciunia kiciuń lub kiciuni; piekarnia piekarń lub piekarni 2. -ów : -i // -y pisarzów pisarzy nauczycieli, badaczy, listonoszy 7 1) Rzeczowniki żeńskie miękkotematowe na cia, nia, alnia, arnia, mogą przybierać końcówkę charakterystyczną dla dopełniacza żeńskich twardotematowych, czyli zero, lub pozostać przy tradycyjnym zakończeniu wielofunkcyjnym i. 2) Z kolei dla rzeczowników męskich wyrazista jest końcówka ów, przybierają ją regularnie męskie twardotematowe. W pewnym momencie rozwoju języka wydawało się, że rzeczowniki z tematami zakończonymi na spółgłoskę stwardniałą będą odmieniane z końcówką ów (pisarzów, słuchaczów, królów). Nagle nastąpił niespodziewany zwrot w rozwoju: atrakcyjna końcówka -ów dziś wyraźnie przegrywa z wariantywnym -y! Chociaż więc status jedynie poprawnych mają postacie palców, meczów, stróżów czy królów (wyjątek: święto Trzech Króli), to jednak przeciętny Polak, jeśli się tylko waha między dopełniaczowymi -ów/-y, wybiera tę drugą końcówkę, bo wydaje mu się ona bezpieczniejsza gramatycznie. No a o całkowitym wręcz zwycięstwie można już mówić w wypadku słów kończących się na -rz (słyszy się i widzi prawie wyłącznie formy pisarzy, tokarzy, ślusarzy, dziennikarzy, malarzy). 7

8 Co pomaga? - znajomość mechanizmów językowych, tendencji rozwojowych (podstawowe wiadomości o języku polskim i innych językach) - wiedza, gdzie szukać informacji: słowniki, w szczególności elektroniczne, internetowe; opracowania popularyzujące wiedzę o języku polskim (poradnie językowe), opracowania naukowe (ostrożnie) - umiejętność korzystania z korpusów tekstów: wino czerwone w NKJP 20 wyników (Polikarp, podkorpus zrównoważony) czerwone wino w NKJP 354 wyniki 8

9 Regularność jako zjawisko stopniowalne Regularność powtarzalny model, procedura 1) Mamy do dyspozycji tylko jeden model, np. jeden model tworzenia przypadka: celownik liczby mnogiej: wszystkie rzeczowniki, bez względu na czynniki morfologiczne i semantyczne, mają końcówkę -om, np. nauczycielom, kobietom, oknom, pisarzom, muzeom, zwierzętom. 2) Jeden model, ale kilka form wyjątkowych, np. miejscownik liczby mnogiej z końcówką -ach (-ech dla 3 rzecz. własnych, tj. Węgrzech, Włoszech, Niemczech); narzędnik liczby mnogiej: model -ami, 16 form wyjątkowych, np. przyjaciółmi, księżmi, pieniędzmi, ludźmi, braćmi, dziećmi; dłońmi // dłoniami. 9 Regularność zjawiska to możliwość przedstawienia go jako realizacji powtarzalnego modelu, wzorca, możliwość przedstawienia procedury, np. jak tworzyć tryb rozkazujący. Na kolejnych slajdach pokazuję przykłady zjawisk fleksyjnych o zróżnicowanym stopniu regularności. 9

10 Regularność jako zjawisko stopniowalne 3) Dwa modele o jasnych kryteriach wyboru, np. narzędnik liczby pojedynczej: -em lub -ą, bez wyjątków. 4) Więcej niż dwa modele, przejrzyste kryteria wyboru, np. miejscownik liczby pojedynczej, kryteria fonetyczne (wyjątki: panu, synu, domu, dobru, złu). 5) Więcej niż dwa modele, mniej przejrzyste kryteria wyboru w odniesieniu do jednego z nich, np. dopełniacz liczby pojedynczej męskich nieżywotnych. 10

11 Odmiana osobliwa - izolowany leksem książę - nietypowa odmiana nijakich z -ę w mianowniku liczby pojedynczej, np. imię, ramię, zwierzę 11

12 Deklinacja dodatkowe materiały Wiesław T. Stefańczyk, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków dominacja 2 rodzajów: męskiego i żeńskiego (ponad 90% materiału) - rodzaj rzeczownika jest implikowany przez postać fonetyczną i morfologiczną rzeczownika w mianowniku liczby pojedynczej - zachwianie kategorii żywotności: ok. 27% rzeczowników nieżywotnych otrzymuje dziś w dopełniaczu końcówkę -a (implikowana przez czynniki morfologiczne, tj. typ sufiksu) 12

13 Przypadek wnioski W. Stefańczyka - Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, nijakiego zakończone na -o, -e, a także męskoosobowe w liczbie pojedynczej, charakteryzują się bardzo wysokim stopniem regularności; jedyne wyjątki to: dla żeńskich panią (w B i N), a dla nijakich dobru, złu (w Msc). - Nowo zaadaptowane rzeczowniki męskie nieżywotne otrzymują w dopełniaczu zarówno końcówkę -a (skanera, laptopa, newsa), jak i -u (spamu, bankomatu, internetu); -u jest nadal najbardziej reprezentatywnym wyróżnikiem dopełniacza lp.; wzrasta synkretyzm biernika i dopełniacza (coraz więcej nieżywotnych wpada do tej kategorii, np. miętusa, klapsa, złocisza, walkmana, całusa). 13

14 W liczbie mnogiej - Końcówka -owie (męskoosobowe) utrzymuje się bezwyjątkowo jedynie w grupie rzeczowników z wygłosowym -f, np. filozofowie, biografowie, szefowie, oraz w quasi-złożeniach z członem -archa, np. oligarchowie, monarchowie. - W standardowej polszczyźnie końcówka -i//-y w dopełniaczu liczby mnogiej nie obejmuje rzeczowników z tematycznym -c, stąd formy palców, koców, spódnic, serc. 14

15 Procedury Sposób tworzenia form czasownikowych i zależności między nimi: Z. Saloni, Wstęp do koniugacji polskiej, Olsztyn 2004; ISJP, SGJP formy bazowe 15 Możliwe są różne sposoby systematyzowania zjawisk fleksyjnych. Na przykład zależności między poszczególnymi formami w paradygmacie czasownika są przedstawiane na kilka sposobów. Jednym z nowszych ujęć, wykorzystanych w Innym słowniku języka polskiego oraz w Słowniku gramatycznym języka polskiego, jest koncepcja form bazowych. 15

16 16

17 17

18 18 Związki między poszczególnymi formami bazowymi; szczegółowo opisane we wstępie do ISJP, a także w Wykładach z polskiej fleksji M. Bańki oraz we Wstępie do koniugacji polskiej Zygmunta Saloniego. Warto wiedzieć, że koncepcja form bazowych została zastosowana w przygotowywanym Wielkim słowniku języka polskiego. 18

19 Tryb rozkazujący Zastosowanie form bazowych: jak z 1. formy bazowej uzyskać 4. formę bazową. Forma bazowa 1: 3 osoba liczby pojedynczej cz. ter. na -a, np. biega, czyta, sprząta dodajemy j biegaj, czytaj, sprzątaj. Jeśli nie: skreślamy ostatnią literę, np. spaceruje spaceruj, gasi gaś. Jeśli reguła nie działa, forma trybu rozkazującego musi być podana w słowniku (tak jest w ISJP), np. kopać ko pać, pie, kop spać, śpi, śpię, śpij 19

20 Tryb rozkazujący Jan Tokarski, Fleksja polska, Warszawa 2001 (wyd. III) 20

21 21

22

23 Więcej niż jeden model opisu Rodzaj punkt wyjścia tradycyjny (3 + 2): wyraźne podziały na podstawie postaci mianownika liczby pojedynczej. Inne klasyfikacje rodzajowe pozwalają nam uświadomić sobie istnienie form synkretycznych, np. B = D, B = M, wprowadzają kategorie męskosobowości, żywotności. 23 Niektóre zagadnienia warto przedstawiać, posługując się więcej niż jednym modelem opisu. Rozszerzamy perspektywę obserwacji danego problemu. Np. rodzaj rzeczowników najpierw widzimy z perspektywy klasyfikacji tradycyjnej, szkolnej, tj. 3 rodzaje w liczbie pojedynczej. Z czasem można rozszerzać ujecie rodzajowe, przede wszystkim, wprowadzając podziały w obrębie rodzaju męskiego. 23

24 Koniugacje grupy tematowe (J. Tokarski) Koniugacje: dostarczają informacji o odmianie czasowników regularnych i nieregularnych: stać II koniugacja poza grupami tematowymi. Podział na koniugacje to dobre pierwsze przybliżenie zjawiska, jest dobrym ujęciem tematu jako punkt wyjścia. W toku nauki warto wprowadzać elementy opisu Tokarskiego. Grupy tematowe: dostarczają informacji o sposobie przejścia od czasu teraźniejszego do przeszłego, ułatwiają grupowanie czasowników ze względu na typ wymian głoskowych w temacie. Notowane w słownikach (SJPDor, SJPSz, USJP) 24 Grup tematowych i podgrup w ich obrębie jest 18. Kodują informację o stopniu skomplikowania odmiany czasownika, w szczególności o obecności wymian w temacie. Podział dokonany jest wg kryterium wzrastającego stopnia skomplikowania odmiany. Tak więc grupa 1 jest najbardziej regularna (czytać jedyna zmiana w temacie dotyczy rozszerzenia tematu o -j- w 3 osobie liczby mnogiej. Inne formy czasów, trybów itp. zachowują ten sam temat). Z kolei grupa 11 jest bardzo nieregularna. 24

25 A. Seretny, A co to takiego 180 czasowników 25 Koniugacje uwzględniają zestaw końcówek w odmianie czasownika w czasie teraźniejszym (lub przyszłym prostym). Grupy tematowe uwzględniają zaś wymiany przyrostków w temacie czasownika. Tabela, którą zestawiłam na podstawie listy czasowników z opracowania A. Seretny, pokazuje odpowiedniości między podziałem na koniugacje i grupy tematowe. Pełna odpowiedniość dotyczy tylko koniugacji III, która pokrywa się z 1 grupą tematową Tokarskiego. W odniesieniu do tych czasowników nie ma więc znaczenia, czy operujemy aparatem koniugacji, czy też grup tematowych. Koniugacja IV obejmuje czasowniki z 2 grupy tematowej (zaledwie 5!, m.in. umieć, rozumieć) oraz czasowniki nieregularne, w opisie Tokarskiego pozostające poza grupami tematowymi. Trzon koniugacji II pokrywa się z 6. grupą tematową. Są tu też czasowniki z gry 7, i nieregularne. Czasowniki najbardziej zróżnicowane pod względem budowy znalazły się w koniugacji I. Są tu np. czasowniki z wymianą owa- do uje-, np. kupować, kupuję, ale także skomplikowane czasowniki z grupy

26 Inne opracowania Z. Zaron, Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju, Warszawa Puńsk 2004 listy rzeczowników pogrupowane wg rodzaju, leksemy nieodmienne, pluralia tantum M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002 statystyka rodzaju męskozwierzęcego M. Bańko, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001 np. O rodzaju gramatycznym raz jeszcze; Jednostki o nietypowej charakterystyce gramatycznej Przysłówki wpływające na aspekt czasownika: ciągle, nadal, niezmiennie, notorycznie, ustawicznie; dużo, mało składnia liczebnikowa, ale się stopniują Z. Saloni, M. Woliński, W. Gruszczyński, R. Wołosz, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego 26

27 Regularność w składni Modele są znacznie bardziej ogólne, np. schematy budowy zdań, a ich realizacja jest ściśle powiązana z indywidualnymi właściwościami semantycznoskładniowymi jednostek leksykalnych. PODMIOT ORZECZENIE DOPEŁNIENIE Maria pisze książkę. Najstarsza z sióstr pragnie wyjechać do Anglii. Tylko ona marzy o podróżach. 27

28 Podstawowe klasy orzeczeń Tradycyjnie: stany (statyczne), np. stać, spać, mieszkać, wisieć, widzieć, umieć; procesy, np. gnić, zasypiać, łysieć czynności (dynamiczne), w przeciwieństwie do procesów czynności są sterowane przez agensa, np. śpiewać, tańczyć, mówić. 28

29 Propozycja Z. Zaron (Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa 2009) Korelacja cech semantycznych i właściwości semantyczno-składniowych liczba i typ otwieranych pozycji składniowych. O. percepcji: 3 pozycje składniowe: ktoś percypuje coś za pomocą za pomocą zmysłu, np. Popatrzył na nią smutnymi oczami. O. mówienia: 4 pozycje składniowe: ktoś mówi do kogoś o czymś coś, np. Maria powiedziała Jankowi o matce, że przyjedzie w czwartek. 3 pozycje składniowe: ktoś rozmawia z kimś o czymś, np. Jan kłócił się z żoną o wychowanie syna; ktoś wyjaśnia komuś coś, np. Piotr tłumaczył siostrze zadanie z matematyki; ktoś obiecuje komuś coś, np. Obiecuję ci, że cię nie opuszczę. 29

30 Klasyfikacje formalne Czasowniki rządzące biernikiem (M. Szupryczyńska, Syntaktyczna klasyfikacja czasowników przybiernikowych, Warszawa Poznań 1973) lista dopełniaczem, celownikiem (M. Szupryczyńska, Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim, Toruń 1996) listy Kazimierz Żelazko, Czasowniki przechodnie o składni wielorakiej w języku polskim, Wrocław 1975 lista, omówione są ogólne właściwości semantyczne (ujęcie tradycyjne) om=&dirids=1&ver_id=&lp=14&qi= 30

31 Listy: Materiały dydaktyczne Z. Kaleta, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców J. Pyzik, Przygoda z gramatyką S. Mędak, Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich (przykładowy opis ze słownika Mędaka na kolejnym slajdzie) 31

32 32

33 Słowniki Inny słownik języka polskiego o po wia dać, da 1 Jeśli książka, film itp. opowiada o czymś, to taka jest jego treść. Film ten opowiada o przyjaźni chłopca i psa. cz ndk [o-ms] 2 Mówimy, że ktoś opowiada głupstwa, bzdury, koszałki-opałki itp., jeśli mówi coś niemądrego. Słowo używane z dezaprobatą. Skrzyczałem go, że opowiada dziewczynie jakieś banialuki Nie opowiadaj nam głodnych kawałków, dobrze? cz pch ndk [b] 3 Słowa opowiadać używamy potocznie, aby podać w wątpliwość czyjeś słowa. Co ty opowiadasz! Przecież wszystko miałeś zapisane! No, nie opowiadaj, on też czasami się spóźnia. cz ndk [(b)] 33 Informacja o schemacie składniowym jest kodowana za pomocą symboli odpowiadających wartościom kategorii przypadka, przyimkowości. W schematach uwzględnia się też informację o łączliwości ze zdaniem złożonym bądź z bezokolicznikiem. 33

34 Wielki słownik języka polskiego opowiadać 1. słowami przedstawiać coś słowami + opowiadać + CO + KOMU + opowiadać + o KIM / CZYM + opowiadać + że ZDANIE +opowiadać + ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE + opowiadać + MOWA WPROST 34 Schemat składniowy zamieszczony w Wielkim słowniku języka polskiego nie korzysta z symboli. Informację składniową koduje w postaci pytań o przypadki i przyimki. Ponadto eksplicytnie wprowadza informację o łączliwości ze zdaniem złożonym (podany typ spójnika lub informacja, że zdanie ma postać zależnego pytania). Mowa wprost to cytat, tj. mowa niezależna. 34

35 Siedziała więc głównie w swoim welurowym zielonkawym fotelu, paliła cygaretkę i opowiadała, jak to zawsze chciała w życiu tańczyć i wirować. Ciągle tylko paple, opowiada o placu zabaw, o zakupach, ile kosztują warzywa. Nazywała się Yin-Ying, o ile B. ją właściwie zrozumiał. Opowiadała o tym, jak to się stało, że przyjechała do Danii. Urodziła się w Chinach. Chaotycznie opowiadał: Pani Elżbieta zasłabła! Nie może dojść do siebie! Zasłabnięcia zdarzały się starszej pani przy nagłych zmianach ciśnienia, ale były krótkotrwałe. Przekupnie w bazarowych zaułkach opowiadali, że upadek rządu jest bliski i nieuchronny, a ministrowie i generałowie knują spiski albo pakują walizy i szykują się do ucieczki za granicę. BRAK PRZYKŁADU z realizacją KOMU WSJP 35 Przykłady z WSJP ilustrujące poszczególne schematy składniowe. 35

36 36 Ekran WSJP. 36

37 2. o filmie, książce zawierać jakąś treść + opowiadać + o KIM/CZYM Wojna zimowa opowiada o losach grupki przyjaciół, którzy trafiają na front nieprzygotowani, źle wyekwipowani, którzy są masakrowani ogniem nieprzyjaciela, a którzy mimo to potrafią zachować ludzkie odruchy i wykrzesać z siebie iskierkę optymizmu. 37

38 Problem wyboru wariantów działanie czynników semantycznych i formalnych ochota na + biernik // do + dopełniacz // ABY // bezokolicznik Nie mam ani czasu, ani ochoty na tę wycieczkę. Mam ochotę na dobry film i ciepłą herbatę. W tym tygodniu odejdzie ci ochota do pracy. A jeśli nawet mamy ochotę, by przez cały dzień leżeć na tapczanie [ ]. Miałem ochotę do niej podejść. Wybór wariantu podlega ograniczeniom: *Mam ochotę do wycieczki. *Przyszła mi ochota do niej podejść. *Odeszła mi ochota wyjechać w góry. 38 W tej samej pozycji składniowej może być realizowanych wymiennie kilka zróżnicowanych formalnie typów konstrukcji. Są to warianty realizacyjne danej pozycji. Zakres użycia poszczególnych wariantów może podlegać ograniczeniom. Podstawowe ograniczenia mają charakter formalny (jakiś element kontekstu wymaga posłużenia się ściśle określonym wariantem) lub semantyczny. Dany wariant służy do wyrażenia określonej treści. Możliwe są jednak także inne uwarunkowania wyboru wariantów, np. stylistyczne czy chronologiczne (starsze i nowsze konstrukcje, obie wciąż akceptowane, np. Okazał się pomocny // pomocnym.) 38

39 Schemat działania 1) Szukamy odpowiedzi w słownikach. Słusznie, bo przecież chodzi o właściwość składniową konkretnej jednostki. 2) Rozczarowanie Słowniki (polskie) zasadniczo nie podają informacji na temat zasad wyboru wariantu składniowego; obserwacja podanych przykładów może nas naprowadzić na czynnik motywujący repartycję wariantów. 39

40 Tym razem mamy trochę szczęścia! ochota ż IV, blm: Wielka, szczera ochota. Nie mieć na nic ochoty. Mieć ochotę pójść (nie: pójścia) do teatru, napić się (nie: napicia się) kawy. Robić coś z ochotą. O. do czegoś (nie: czegoś) (tylko z nazwami czynności lub stanów): Ochota do pracy, do życia, do żartów. O. na coś: Mieć ochotę na lody orzechowe. Przyszła mi ochota na zjedzenie czegoś słodkiego. Ochota na wyjazd. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN Wydawnictwo Naukowe PWN SA 40

41 A jeśli zajrzymy do ISJP, to dowiemy się o ograniczeniu formalnym o cho ta, D ty, C cho cie. Jeśli mamy ochotę na coś, to chcemy to zrobić lub mieć, gdyż sprawia nam to przyjemność. Mam ochotę na coś słodkiego Nagle nabrał ochoty do zwierzeń Czasami nachodzi mnie ochota, aby wyjechać gdzieś daleko Zrobiłem to, ale bez specjalnej ochoty. rz ż nl niepoliczalny [(na-b/do-d/aby)] W pozycji zależnej od czasownika mieć używane też z bezokolicznikiem. Nie miałem ochoty wysłuchiwać jego niegrzecznych uwag. rz ż nl [(bezok)] 41

42 Inna ważna kwestia: hierarchia wariantów którego uczyć? Wariant o najszerszym zakresie użycia. - można przejrzeć NKJP, by zorientować się, który wariant pojawia się częściej (ochota na co // bezokolicznik, ochota do czego zdecydowanie rzadziej) - w ISJP kolejność symboli w schemacie składniowym podpowiada hierarchię (nie zawsze): dokroić: [d-part/b] dokroić mięsa // mięso pożyczyć: [b/d-part] Copyright na tę powieść ma wydawca Copyright tych pięknie wydanych katalogów należy do dyrektora muzeum. [(na-b/d)] 42

43 NKJP może pokazać stabilizację leksykalną niektórych połączeń ubezpieczyć (się) [(od-d/na -b)] przyimki tzw. celowe na + życie // wypadek // ewentualność // okoliczność (śmierci, zdarzeń losowych, kradzieży) UWAGA! na kwotę, na jakiś czas dwie inne pozycje składniowe od + ognia, odpowiedzialności cywilnej, ryzyka, utraty, kradzieży, kosztów leczenia, śmierci, skutków pożaru, powodzi itp. 43 NKJP = Narodowy Korpus Języka Polskiego. Pozwala weryfikować różne hipotezy na temat użycia konstrukcji składniowych we współczesnej polszczyźnie. Pokazuje na przykład, że przyimek NA + Biernik przyłącza do czasownika ubezpieczyć tylko kilka leksemów. Przyimek OD + Dopełniacz jest znacznie mniej zleksykalizowany. 43

44 Gdzie szukać pomocy? D. Buttler, Składnia, [w:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, Warszawa D. Buttler, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa przyczyny zmian (analogie semantyczne, czynniki słowotwórcze itp.), lista analizowanych wyrażeń wraz z oceną normatywną H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2001 (lub nowsze). M. Bańko, M. Krajewska (red.), Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa

45 Inne problemy składniowe 45

46 Negacja a przypadek Nowy słownik poprawnej polszczyzny (hasła problemowe) NIE Jeżeli stanowi zaprzeczenie czasownika, który rządzi dopełnieniem bliższym, to rzeczownik będący tym dopełnieniem stawiamy w dopełniaczu. Np.: Nie znam tej dziewczyny. Nie widziałem takiej książki. Użycie dopełniacza po zaprzeczonym czasowniku jest możliwe także wtedy, gdy rzeczownik jest dopełnieniem dalszym lub okolicznikiem. Np.: Głowa już jej nie boli (obok równie poprawnego: Głowa już ją nie boli). Nie przeszli jeszcze pięciu kilometrów (obok równie poprawnego: Nie przeszli jeszcze pięć kilometrów). 46

47 Terminologia w regułach Formułując regułę, lepiej mówić o wpływie negacji na biernik, a nie dopełnienie bliższe. 1)Problem odróżniania dopełnień bliższych od dalszych komplikujemy regułę. 2)Biernik bywa dopełnieniem dalszym (kogo boli, swędzi co). Dopełnieniem bliższym może być nie tylko biernik, ale także dopełniacz i narzędnik, a negacja nie powoduje zmiany narzędnika na inny przypadek. Dyrektor zarządza fabryką. (narzędnik) Fabryka jest zarządzana przez dyrektora. Dyrektor nie zarządza fabryką. 47

48 Opisy formalne Jeśli zdanie pojedyncze oparte jest na zaprzeczonej formie finitywnej czasownika implikującego frazę nominalną w bierniku, fraza taka jest realizowana jako fraza nominalna w dopełniaczu: a. Marysia czytała depesze. b.marysia nie czytała depesz. c. *Marysia nie czytała depesze. M. Świdziński, Negacja w polszczyźnie: uwikłania składniowe, Prace Filologiczne 1998: XLIII, s. 464 (podobnie w innych pracach o nachyleniu formalnym, np. Przepiórkowski, Kupść) 48

49 Rola odległości negacji od biernika: negacja bezpośrednia i pośrednia Zastępuj koleżankę. ZASTĘPOWAĆ + biernik NEGACJA BEZPOŚREDNIA Nie zastępuj koleżanki. NEGACJA ODDALONA O 1 CZASOWNIK Nie próbuj zastąpić koleżanki. NEGACJA ODDALONA O 2 CZASOWNIKI Nie możesz próbować zastąpić koleżanki. lub Nie możesz próbować zastąpić koleżankę. 49

50 [ ] im większa odległość (w tekście i w strukturze zdania) dzieli zaprzeczony czasownik od dopełnienia, tym większa szansa, że przyjmie ono formę biernika. Częściej więc powie się Nie wystarczy dziś zacząć gromadzić fundusze niż Nie wystarczy dziś zacząć gromadzić funduszy. M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994 (hasło nie). 50

51 - dziedziczenie właściwości składniowych czasownika przez imiesłów przymiotnikowy (derywat): czytałam lekturę (biernik) czytający lekturę (biernik) - negacja działa także na imiesłów: nie czytałam lektury (dopełniacz) nieczytający lektury (dopełniacz) 51

52 Ograniczenie oddziaływania negacji Oddziaływanie negacji nie przekracza zdania podrzędnego: Nie pozwoliłem, żeby Marysia czytała list. *Nie pozwoliłem, żeby Marysia czytała listu. Zaimki negatywne typu NIC, NIKT, NIGDZIE nie oddziałują tylko w obrębie jednego zdania składowego, nadrzędnego lub podrzędnego, np. Nikt nie wie, gdzie jest kino. Postanowiłam, że nigdzie nie pojadę. 52

53 Dlaczego w zdaniu Kocham tylko ciebie, a nie ją, choć mamy negację biernika, forma ją nie jest w dopełniaczu? W zdaniu Kocham tylko ciebie, a nie ją, negacja poprzedza zaimek, a nie czasownik. Przełącznik biernika na dopełniacz nie jest więc włączany. Czasownik zachowuje swój wyjściowy rząd biernikowy. Nie działa tutaj reguła, którą ilustrują zdania: Kocham Marysię. Nie kocham Marysi. ale Kocham Marysię, a nie Basię. 53

54 Regularność: norma a uzus Coraz częściej, w wersji mówionej na razie, stwierdzamy uchylenie reguły nakazującej zmianę rekcji czasownika zanegowanego. Zamiast dopełniacza, np. nie widzę możliwości, w języku wielu nadawców publicznych utrzymuje się rekcja biernikowa mimo negacji: nie widzę możliwość, nie trzeba udowodnić przestępstwo, parlament nie należało rozwiązać. tendencja do upraszczania reguł kompetencja i świadomość językowa Polaków A. Grybosiowa, Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim), [w:] A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003, s

55 Norma skodyfikowana składnia 1) słowniki: A. Markowski (red.), Warszawa Nowy słownik poprawnej polszczyzny (1999) Wielki słownik poprawnej polszczyzny (2004) 2) warto przeglądać poradnie językowe (PWN, UŚ) 3) Rada Języka Polskiego: rzadko wypowiada się na tematy składniowe (http://www.rjp.pan.pl/) 47 Składnia wyrażenia "za około" 48 Składnia wyrażenia "jeden lub więcej" 49 Składnia w wyliczeniach; łączliwość 50 Składnia liczebników 55 Normalizacja składni jest problemem. Podstawowym źródłem informacji o normie są słowniki poprawnej polszczyzny (część główna i hasła problemowe przegląd poszczególnych przypadków). Nie obejmują one jednak wielu nowych leksemów. Ponadto autorzy słowników poprawnościowych najczęściej opowiadają się za zachowaniem tradycyjnych schematów. O zmianach we współczesnej składni wiele można się dowiedzieć z internetowych poradni językowych. Pojawiają się tu bowiem pytania o składnię nowych leksemów (np. klikać) czy zmiany tradycyjnych schematów składniowych. 55

56 Od pewnej korespondentki Rada dostała taki oto list: Jestem copywriterem i dziennikarzem. Tydzień temu firma, dla której pisałam tekst reklamowy, przesłała materiał do emisji. Był to spot telewizyjny. Niestety telewizja przyjęła spot warunkowo ze względów językowych, a dokładniej niepoprawności językowej. W spocie znajdowało się zdanie: CERUTIN MA AŻ STO TABLETEK ZA OKOŁO SZEŚĆ ZŁOTYCH. Zdaję sobie sprawę, że merytorycznie zdanie nie jest poprawne, ale na to nie miałam wpływu. Telewizja przekazała mi, że zdanie powinno brzmieć następująco: CERUTIN MA AŻ STO TABLETEK ZA OKOŁO SZEŚCIU ZŁOTYCH. Otrzymałam także dopisek, że przyimek około stosuje się z dopełniaczem. Oczywiście się z tym zgodzę, ale stosuje się to przy wyrażeniach czasowych, np. około sześciu miesięcy. Nie chcąc korzystać z uzasadniania poprawności językowej poprzez uzus [...], proszę o pomoc. Odpowiedział na niego przewodniczący RJP: Składnia wyrażenia "za około" - list do RJP 56

57 Odpowiedź RJP Zarówno pierwsze, jak i drugie zdanie jest niepoprawne. Niewłaściwe jest bowiem łączenie wyrażenia zawierającego przyimek około z innym przyimkiem, wymagającym połączenia z wyrazem w przypadku innym niż dopełniacz (w podanych przez Panią zdaniach przyimek za wymaga zastosowania biernika). W tym wypadku należy więc użyć wyrażenia niezawierającego przyimka około, lecz np. określenie mniej więcej. Poprawne zdanie brzmiałoby następująco: Cerutin ma aż sto tabletek mniej więcej za sześć złotych. 57

58 OKOŁO to nie tylko przyimek, ale także operator adnumeratywny bez mała, blisko, niespełna, około, plus minus, ponad, przeszło, z, z górą Wchodzą w związek składniowy z liczebnikiem (i wyrażeniami o tym charakterze). Zwykle zajmują pozycję linearną bezpośrednio przed wyrażeniem, z którym wchodzą w relację. Na ogół występują po przyimku. Po około dwóch tygodniach dostaniesz tę książkę. Pociąg był spóźniony o ponad godzinę. M. Grochowski, Wyrażenia funkcyjne, Kraków Z odpowiedzią przewodniczącego RJP nie można się zgodzić. Około w spornym zdaniu to nie jest przyimek, lecz operator adnumeratywny. Operator nie wymaga przypadka (dopełniacza), co sprawia, że uzasadnienie przewodniczącego RJP opiera się na złym założeniu. 58

59 SZYK KILKA FUNKCJI, WIELE REGUŁ O ZRÓŻNICOWANYM ZAKRESIE I NIEJEDNAKOWEJ SILE DZIAŁANIA 59

60 Klasy jednostek o określonych wymaganiach dotyczących miejsca w ciągu linearnym przyimki przed grupą nominalną wyjątek: temu (wyrażenia temporalne), por. godzinę temu, ale przed godziną naprzeciw w połączeniu z czasownikami ruchu: (ISJP) Jeśli idziemy komuś naprzeciw lub naprzeciw komuś, to idziemy w kierunku, z którego spodziewamy się nadejścia tej osoby. Wyszłam ojcu naprzeciw, na zatłoczony, szeroki deptak Korytarzem naprzeciwko mnie idzie Suzanne. pi postp lub prep [c] 60 Kolejne slajdy pokazują rozmaite ograniczenia szyku. Po pierwsze, mamy klasy jednostek o wyraźnych ograniczeniach pozycyjnych. Po drugie, wiele frazeologizmów ma nie tylko tzw. globalne znaczenie, ale także ustalony szyk segmentów. Wreszcie poszczególne typy konstrukcji składniowych są na linii tekstu porządkowane wg określonych zasad. 60

61 Spójniki linearyzacja systematycznie opisana w ISJP, wcześniej w pracach M. Świdzińskiego Spójniki centralne: składnik + spójnik + składnik i, oraz, lub, albo, lecz, a [Boczek wyjmujemy, a wywar przecedzamy], czyli, to jest, to znaczy, więc [Dostałeś dwóję, więc się ucz.], ale, aż [Pioruny waliły, aż dom drżał cały], bo [Mów wolniej, bo nic nie rozumiem.], jak [Rób, jak chcesz, ja zostaję.], niż [Wypadek okazał się poważniejszy, niż się zdawało.], chyba że [Nie zrobią nic, chyba że dostaną pisemne gwarancje.], jakby [Zachowywał się tak, jakby nie rozumiał.], tylko [Możesz tu zostać, tylko nie hałasuj.], czy [Nie mówimy tu o prawdziwości tego czy innego zdania]. 61

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego

System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego Marcin Zioło Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Związki między składnikami w zdaniu polskim

Związki między składnikami w zdaniu polskim P i o t r Ż m i g r o d z k i Związki między składnikami w zdaniu polskim Wstę pne ustalenia terminologiczne Wtytule niniejszego tekstu zostały użyte przynajmniej dwa wyrazy, które, choć funkcjonują również

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Jak trudno jest określić dla potrzeb Słowosieci, co jest wielowyrazową jednostką leksykalną Justyna Ławniczak

Jak trudno jest określić dla potrzeb Słowosieci, co jest wielowyrazową jednostką leksykalną Justyna Ławniczak Jak trudno jest określić dla potrzeb Słowosieci, co jest wielowyrazową jednostką leksykalną Justyna Ławniczak Z biegiem lat, podczas których rozszerzany był zasób Słowosieci, edytorzy zauważyli, że istnieje

Bardziej szczegółowo

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» Кафедра польской филологии

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» Кафедра польской филологии УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» Кафедра польской филологии ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В БЕЛАРУСИ Материалы республиканского научно-методического

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 4 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć Właściwe słowo Przeszłość i pamięć Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do pamięci,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA (TERMINY) Dla I semestru filologii obcojęzycznych UWAGA! Sugeruje, ażeby Słownik pozostał w Państwa komputerach, bo niewątpliwie, w miarę potrzeb, będę go uzupełniać. W chwili przesyłania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Adresat publikacji. 2. Układ treści

Wstęp. 1. Adresat publikacji. 2. Układ treści Wstęp 1. Adresat publikacji Książka ta może stanowić swego rodzaju podręcznik metodyki nauczania języków obcych przeznaczony dla nauczycieli pracujących z uczniami z dysfunkcją wzroku. Głównymi adresatami

Bardziej szczegółowo

Trajektorie życiowe MISARN

Trajektorie życiowe MISARN Anna Olech Trajektorie życiowe MISARN RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PROJEKCIE "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH MISARN" FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH IW EQUAL Instytut

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA, CZYLI ŻYCIE TU I TERAZ ANNA BRZEZIŃSKA SPECJALNIE DLA NAS

SZKOŁA, CZYLI ŻYCIE TU I TERAZ ANNA BRZEZIŃSKA SPECJALNIE DLA NAS NR 1(42)/2014 CENA 18 ZŁ (W TYM 5% VAT) INDEKS 382469 ISSN 1731-836X ANNA BRZEZIŃSKA SPECJALNIE DLA NAS KURS ON-LINE: SZEŚCIOLATEK W SZKOLE DLACZEGO WZROK NIE LUBI TEKSTU SAMOOKALECZENIA, CZYLI RANY NA

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Wahania przy wyborze rodzaju gramatycznego zapożyczeń angielskich w polszczyźnie na przykładzie zapożyczeń z dziedziny informatyki

Wahania przy wyborze rodzaju gramatycznego zapożyczeń angielskich w polszczyźnie na przykładzie zapożyczeń z dziedziny informatyki POLONICA XXXIII PL ISSN 0137-9712 ALEKSANDRA WIERZBICKA Wahania przy wyborze rodzaju gramatycznego zapożyczeń angielskich w polszczyźnie na przykładzie zapożyczeń z dziedziny informatyki Celem tego artykułu

Bardziej szczegółowo

LINGUISTICA COPERNICANA Nr 2 (6) / 2011. Piotr Batko. Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego

LINGUISTICA COPERNICANA Nr 2 (6) / 2011. Piotr Batko. Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego LINGUISTICA COPERNICANA Nr 2 (6) / 2011 Piotr Batko Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego Czy czasownik chcieć jest semantycznie prosty? S ł o w a k l u c z e: semantyka leksykalna, indefinibile

Bardziej szczegółowo

Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013 ISSN 1730-4180 WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013 ISSN 1730-4180 WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN 2013 Komitet Redakcyjny prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (redaktor naczelna), dr Agnieszka Szczaus (sekretarz redakcji) Rada Naukowa prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (przewodnicząca, Szczecin),

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Egzemplarz bezpłatny Autorzy Skład i łamanie Opracowanie graficzne Ilustracje Wydawca Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny,

Bardziej szczegółowo