l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, czerwca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, 25-27 czerwca 2010 r."

Transkrypt

1 Dyrektor Jaworskiego Osrodka Kultury zaprasza do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora l. Nazwa i termin imprezy: Dni Jawora 2010, czerwca 2010 r. 2. Miejsce imprezy: Stadion Miejski przy ul. Parkowej 8 Miejsce przeznaczone pod teren imprezy masowej zostanie oddzielone od pozostalej czesci stadionu plotkami przez organizatora. Strefy sprzedazy piwa zostana oddzielone ciezkimi plotkami policyjnymi przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Graficzny projekt polozenia wszystkich stref zawiera zalacznik nr 1 Organizator nie wyklucza organizacji stoisk handlowych innych, niz gastronomiczne i te, co do których wykonawca uzyskal wylacznosc (np. sprzedaz pamiatek miejskich, dukat miejski i jedno stoisko bankowe), na zasadach i warunkach ustalonych na podstawie niniejszego konkursu oraz odrebnych uzgodnien z organizatorem. 3. Zakres obslugi: Wyloniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia: a) obslugi gastronomicznej w zakresie: - dystrybucji piwa w kubkach jednorazowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia z Urzedu Gminy Jawor), - dystrybucji wedlin z grilla, szaszlyków, pajdy chleba itp. w naczyniach jednorazowych, - dystrybucji innych produktów typu lody, gofry, popcorn, orzeszki, wata cukrowa itp., b) obslugi handlowej w zakresie sprzedazy gotowych artykulów spozywczych typu napoje bezalkoholowe, chipsy, cukierki, batony, czekoladki itp., c) obslugi urzadzen rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy w róznym przedziale wiekowym: - dmuchane zjezdzalnie, zamki, plac zabaw itp., - karuzele, - samochodziki napedzane elektrycznie itp., - inne z wylaczeniem niebezpiecznych dla uzytkowników i otoczenia np. Euro Bunge. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz uslug ustala Wykonawca na wlasna odpowiedzialnosc i ryzyko. 4. Zakres obowiazków oferenta: a) oferent zobowiazany jest posiadac aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej dzialalnosci oraz niezbedna wiedze, doswiadczenie i potencjal techniczny, a takze dysponowac odpowiednim personelem, który umozliwi prawidlowe wykonanie zadan, str. 1

2 o których mowa w ogloszeniu. Ponadto oferent zobowiazany jest zapewnic sprzet techniczny w ilosci nie mniejszej niz: rollbar - minimum 6 szt., miejsca siedzace pod parasolami wraz ze stolami - minimum 500 miejsc, urzadzenia rekreacyjne (rózne) - minimum 4 szt. b) dostarczony przez oferenta sprzet musi byc sprawny technicznie i estetyczny (nie zniszczony), c) oferent zobowiazuje sie do obslugi miejsc gastronomicznych, handlowych irekreacyjnych w godzinach trwania imprezy (dokladna godzina zamkniecia punktów zostanie okreslona w umowie zawartej pomiedzy organizatorem a wylonionym oferentem), d) oferent zobowiazuje sie do zachowania w czystosci obszaru objetego wylacznoscia podczas trwania imprezy oraz posprzatanie tego terenu po zakonczeniu imprezy. Jako zabezpieczenie posprzatania terenu i pokrycia ewentualnych szkód oferent wplaci kaucje zabezpieczajaca w wysokosci 500,00 zl na konto organizatora (dokladny termin wplaty kaucji i jej zwrot oraz numer konta na który powinna zostac wplacona zostanie okreslony w umowie zawartej pomiedzy organizatorem a wylonionym oferentem), e) oferent zobowiazany jest uzyskac zgode stacji sanitarno-epidemiologicznej na sprzedaz artykulów spozywczych i dzialalnosc gastronomiczna podczas trwania rmprezy, f) oferent zobowiazany jest do zapewnienia sobie agregatu pradotwórczego o odpowiedniej mocy w celu zapewnienia energii elektrycznej do obslugi swoich urzadzen. 5. Zakres obowiazków organizatora: a) organizator zapewni w trakcie trwania imprezy wystepy artystyczne na scenie oraz atrakcje sportowe odbywajace sie na plycie boiska (wstepny program imprezy zawiera zalacznik nr 2), b) organizator zobowiazuje sie do utrzymania czystosci we wszystkich miejscach nie objetych wylacznoscia oferenta w trakcie rwania imprezy, c) organizator zapewnia dostep do WC, jak równiez zapewni ustawienie przenosnych kabin WC, d) organizator nie zapewnia ochrony terenu objetego wylacznoscia, e) organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w mieniu oferenta oraz osób którymi oferent sie posluguje przy wykonaniu umowy zawartej z organizatorem wyrzadzonych przez: uczestników imprezy, przez sily natury (wichury, burze itp.), f) organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za odwolanie imprezy z przyczyn od niego niezaleznych, str. 2

3 g) organizator zapewni dostawe wody i energii elektrycznej o maksymalnej mocy 20 kw pod warunkiem posiadania przez oferenta odpowiednich przedluzaczy i uiszczenia oplaty w wysokosci 1000,00 zl (slownie: jeden tysiac). 6. Organizator dopuszcza Organizator dopuszcza mozliwosc, iz oferent wynajmie podwykonawce do wykonania zadania polegajacego na zapewnieniu stoisk rekreacyjnych. 7. Organizator nie dopuszcza Organizator nie wyraza zgody na parkowanie samochodów na terenie stadionu. Wszystkie samochody musza zostac zaparkowane poza stadionem. Proponujemy parking przy ul. Parkowej oddalony ok. 150 m od stadionu (parking zostal zaznaczony na mapce stanowiacej zalacznik nr 1). Parking jest ogólnie dostepny i nie jest objety wylacznoscia. 8. Oferta powinna zawierac w szczególnosci: a) aktualny wypis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objetym oferta, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert, b) oswiadczenie oferenta (zalacznik nr 3), ze w przypadku wybrania jego oferty zobowiazuje sie do wplaty zaoferowanej kwoty za wylacznosc w dwóch równych ratach: - Irata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku, - IIrata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 31 maja 2010 roku, W przypadku przekroczenia terminu platnosci I raty organizator moze przeprowadzic ponownie postepowanie ofertowe lub odstapic wylacznosc na obsluge imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnosci oferenta. W przypadku nie dotrzymania terminu platnosci IIraty wplacona wczesniej Irata przepada na rzecz organizatora a organizator ma prawo postapic jak w przypadku gdy oferent nie wplaci w terminie Iraty. c) proponowana wysokosc wplaty netto w zlotych - za wylacznosc w organizacji kompleksowej obslugi, d) koncepcje organizacji gastronomii oraz terenu rekreacyjnego wraz z propozycjami atrakcji rekreacyjnych oraz stoisk handlowych, e) dane osoby upowaznionej do biezacych kontaktów z organizatorem imprezy, f) dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza podczas swiadczenia uslug objetych oferta, g) w przypadku zlozenia oferty z marka piwa nalezy dolaczyc zgode browaru na zlozenie oferty z marka piwa tego browaru, h) referencje lub inny dokumenty potwierdzajace wiarygodnosc oraz doswiadczenie oferenta w organizacji takiego typu imprez, i) oswiadczenie, ze oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie powierzonych zadan (zalacznik nr 4), str. 3

4 j) oswiadczenie o zapoznaniu sie oferenta z warunkami konkursu i o niezwlocznym podpisaniu umowy w przypadku wygrania konkursu (zalacznik nr 5), k) preferowane oferty z wlasnym agregatem pradotwórczym. Pod uwage beda brane tylko oferty tych oferentów którzy zaproponuja kwote minimum ,00 zl netto plus nalezny podatek VAT (slownie: dwadziescia osiem tysiecy zl). Dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej "za zgodnosc z oryginalem" przez oferenta. 9. Termin i miejsce skladania ofert: Na zgloszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2010 roku do godz Zaklejone koperty z opisem "Oferta na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010", prosimy skladac w siedzibie organizatora osobiscie lub za posrednictwem poczty. Jaworski Osrodek Kultury Rynek Jawor O terminie wplywu oferty decyduje data wplywu oferty na biuro podawcze Jaworskiego Osrodka Kultury. 10. Kryteria wyboru oferty: Glównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie zaproponowana kwota wplaty, jednakze komisja konkursowa wezmie równiez pod uwage: - jego doswiadczenie w realizacji podobnych przedsiewziec, opinie i referencje, - koncepcje organizacji gastronomii oraz terenu rekreacyjnego wraz z propozycjami atrakcji rekreacyjnych oraz stoisk handlowych. Dodatkowym atutem bedzie zaproponowanie oferty z wlasnym agregatem pradotwórczym. W razie pytan i watpliwosci prosimy o kontakt 76 / Barbara Leonowicz - Dyrektor Jaworskiego Osrodka Kultury Pawel Opalinski - Kierownik Administracyjny Jawor, dnia 8 marca 2010 r. JAWORSKI OSRODEK KULTURY JAWOR, Rynek 5 tel , Id NIP OnB NORO S. A. o I JAWOR EKTOR t~rt~ Barba a Leonowicz str. 4

5 >- 5 W W >- OZ Z do zaproszenia stoisk handlowych wofert do zakresie Dni skladania najawora wylacznosc gastronomii i >- oc( ~w Z o N..J oc( O ~., ::i!: ~ O ::i!: a..j aj ZJ: o:: C.i5 Ci Z o enoo >- ;:) w N a.. U- o:: C ~S2 o:: o:: ::v::: O oc( ZO on t- w Z -en o W as C;:)Z Si: -O ::i!: o::., ZoN~... t- >- ~ ~ rekreacyjnych 20 imprezy l Oobslugi plenerowej oraz ~ ~ O oc(.~ (!) a.. en I aj a.. ~ J: C ~ ~ $ :: w ~ Zalacznik nr l -o ~~ cno -,N ~~ :i!eo ~~e-, ~z cne Niektóre elementy zaznaczone na powyzszym planie takie j ak scena, kabiny TO I-TO I czy barierki ochronne moga zostac ustawione w innym miejscu niz zaznaczono na planie. Wymiary zaznaczone na planie sa wymiarami podanymi w przyblizeniu. Powyzszy plan jest planem orientacyjnym a nie dokladnym planem Stadionu Miejskiego.

6 Zalacznik nr 2 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 W stepny program DNI JA WORA r. (piatek, sobota, niedziela) r. PIATEK - ESTRADA AMATORSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - Wystep zespolu Tess - Wystep zespolu GA - Ga Zielone Zabki- (rock) - Pokazy Break dance - Wystep Zespolu Dubska - Bydgoszcz ( reggae) - Wystep Kabaretu "Moralnego Niepokoju" - GWIAZDA WIECZORU Kino Letnie (dwa filmy) r. SOBOTA - ESTRADA AMATORSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE -laureaci konkursu "Sloneczny Usmiech - Prezentacje sekcji JOK i innych - Program dla dzieci "Kosmokwaki" - Wystep zespolu Sakra Wroclaw (pop, rock, reggae) Pokazy ognia ZESPÓL "Budka Suflera" - GWIAZDA WIECZORU Kino Letnie r. NIEDZIEALA-PLYTA BOISKA Wystepy dzieci z przedszkoli - scena na plycie glównej stadionu Zawody Strong Mann Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wystepowania zespolów oprócz wystepów gwiazd wieczorów.

7 Zalacznik nr 3 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze w przypadku wygrania konkursu dotyczacego wylacznosci na obsluge w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010, zobowiazuje sie do wplaty zaoferowanej kwoty za wylacznosc w dwóch równych ratach: I rata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 30 kwietnia roku, - II rata zaoferowanej kwoty za wylacznosc w terminie do dnia 31 maja roku. Oswiadczam równiez, ze jestem swiadomy/a, iz w przypadku przekroczenia terminu platnosci I raty organizator moze przeprowadzic ponownie postepowanie ofertowe lub odstapic wylacznosc na obsluge imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnosci oferenta, jak równiez, ze w przypadku nie dotrzymania terminu platnosci II raty wplacona wczesniej I rata przepada na rzecz organizatora a organizator ma prawo postapic jak w przypadku gdy oferent nie wplaci w terminie I raty. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

8 Zalacznik nr 4 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze skladajac oferte na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 znajduje Sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej nalezyte wykonanie umowy. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

9 Zalacznik nr 5 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze zapoznalem/a sie z ogloszeniem o konkursie na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 i akceptuje jego warunki. Oswiadczam równiez, ze w przypadku wyboru naszej oferty niezwlocznie przystapimy do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Oswiadczam, ze jestem swiadom/a, iz w przypadku nie podpisania umowy w terminie okreslonym przez organizatora, organizator moze przeprowadzic ponownie postepowanie ofertowe lub odstapic wylacznosc na obsluge imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejnosci oferenta. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

10 Zalacznik nr 6 do zaproszenia do skladania ofert na wylacznosc obslugi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych imprezy plenerowej Dni Jawora (nazwa, adres oferenta) OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze nie bede roscilla odszkodowania za straty wywolane odwolaniem lub skróceniem imprezy plenerowej Dni Jawora 2010 ani domagalla sie zwrotu wplaconej kwoty za wylacznosc w przypadku odwolania lub skrócenia w/w imprezy z przyczyn niezaleznych od organizatora np.: zaloba narodowa, powódz, zamieszki wywolane przez chuliganów itp. (miejscowosc, data) (podpis oferenta)

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną w tym sprzedaż napojów alkoholowych piwa DNI DAMNICY Każde pokolenie ma swój czas - PIKNIK SENIORA

Bardziej szczegółowo

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ponizszy Regulamin okresla zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym goclever.pl dzialajacym pod adresem:www.sklep.goclever.pl. Uzyte w regulaminie terminy oznaczaja:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015

Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015 Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO i GMINY RUDZINIEC 2015 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Dzierżawę przystani wodnej ZAMAJERZ nad Jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy

Dzierżawę przystani wodnej ZAMAJERZ nad Jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy Zaproszenie do składania ofert Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna 34-441 Niedzica ul. Widokowa 1 tel. 018 26 10 150, fax. 018 26 10 151 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Dzierżawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/LEADER/MP/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/LEADER/MP/2014 Sadowie, dn. 20.05.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/LEADER/MP/2014 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju NIP: 863 166 13 30 REGON: 260171272 KRS: 0000282026, tel.: 15 869-24 32 fax: 15 869 24 37 w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie konta. Warunki oferty. Warunki sprzedazy

Tworzenie konta. Warunki oferty. Warunki sprzedazy Tworzenie konta Masz dwie mozliwosci: 1) Stworzyc konto na stronie (link: Utwórz konto na górze witryny). Po zalozeniu konta otrzymasz swój numer, jak kazdy nowy klient. 2) Zlozyc pierwsze zamówienie telefonicznie,

Bardziej szczegółowo

W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O

W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Ponizsze warunki wynajmu samochodu campingowego okreslaja prawa i obowiazki Najemcy oraz Wynajmujacego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH"

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych AL Reifen International GmbH Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH" Niniejsze "Ogolne warunki" okreslaja zasady podpisywania Umowy sprzedazy przez Sklep internetowy, wlasnosc firmy Al Reifen

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo