SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ (wyrażonej w złotych) RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO, OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na usługę Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach Zatwierdzono Franciszek Paśmionka Prezes Zarządu.. Podpis znajduje się na oryginale Użyte skróty: 1. Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. 907, z późn. zm.), 2. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Strona 1 z 12

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSTĘP 1. Informacje ogólne 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia, informacja dotycząca udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Wykaz oświadczeń i wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7. Zamówienia uzupełniające 8. Opis sposobu przygotowania oferty 9. Termin związania ofertą 10. Wymagania dotyczące wadium 11. Miejsce i termin składania ofert 12. Miejsce i termin otwarcia ofert 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 14. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 15. Opis sposobu obliczenia ceny 16. Wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 18. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określenie warunków takiej zmiany 19. Środki ochrony prawnej 20. Postanowienia końcowe Załączniki: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu środków własnych na pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych oraz na pokrycie marginesu wypłacalności - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Formularz ofertowy - Informacja Wykonawcy dotycząca przynależności do grupy kapitałowej - Istotne postanowienia umowy Strona 2 z 12

3 Uwaga: Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją. WSTĘP Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, Tarnowskie Góry NIP: REGON: KRS: Strona internetowa: Adres e-mial: Godziny pracy Zamawiającego: od 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku Telefon: (032) ; (032) ; Faks: (032) Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty; 1.3. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom niniejszej SIWZ; 1.4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 1.5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; 1.6. Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego przy udziale brokera ubezpieczeniowego EQUINUM Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11, uczestniczącego w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez EQUINUM Broker Sp. z o.o. mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz z późn. zm.) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie zwyczajów, w szczególności obowiązek zapłaty kurtażu brokerskiego na rzecz wskazanego pośrednika. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 907, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych do wymienionej Ustawy. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16,poz.93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 3 z 12

4 3.1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Międzygminnego Towarzystwa Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje do oceny ryzyka zamieszczone zostały w: Załączniku nr 1 do SIWZ W Załączniku nr 1 Zamawiający określił w szczególności wymagane warunki ubezpieczenia. Wykonawca nie może w żaden sposób zmienić warunków ubezpieczenia określonych w SIWZ także poprzez wprowadzenie limitów odpowiedzialności, bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich wymaganych warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. W przypadku ewentualnych podwykonawców tj. podmiotów, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia należy w punkcie 5. Formularza Ofertowego wskazać wykaz części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od r. do r Zamawiający zawrze w terminie związania ofertą umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w informacji o sposobie zawarcia umowy przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp, 2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 950) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie Strona 4 z 12

5 potwierdzające, że Wykonawca posiada odpowiedni wskaźnik pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych oraz wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi tj. w szczególności: a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosi co najmniej 100%, b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosi co najmniej 100%. Zamawiający wymaga podania w oświadczeniu wartości wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz wskaźnika pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami na dzień r Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie: a) treści złożonych oświadczeń w postaci: Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu środków własnych na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz na pokrycie marginesu wypłacalności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, b) treści złożonych dokumentów, których Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt.6 niniejszej SIWZ, przedstawionych wraz z ofertą na zasadzie: Wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki. 5.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu muszą spełnić samodzielnie. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: a. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ b. Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu środków własnych na pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych oraz na pokrycie marginesu wypłacalności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ c. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 950) w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga by Wykonawca dołączył do oferty: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał Strona 5 z 12

6 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e. Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców oraz powinno mieć określony zakres. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wskazane dokumenty i oświadczenia każdy Wykonawca składa oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert d. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wszystkie oświadczenia i dokumenty należy złożyć łącznie z ofertą. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów będzie podstawą uznania, że dany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wartość przedmiotowego zamówienia jest oszacowana z uwzględnieniem tych zamówień, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do stosowania w zamówieniach uzupełniających stawek zastosowanych w Strona 6 z 12

7 zamówieniu podstawowym. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 8.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a. dokładną nazwę i adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), numer sprawy: 10/2013 oraz tytuł określający przedmiot zamówienia publicznego: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. b. z napisem: Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2014r. godz. 10:15 ; 8.2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 8.3. Oferta ma zawierać: a. wypełniony formularz OFERTOWY zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ; b. Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia, które w kwestiach nie uwzględnionych w SIWZ mają zastosowanie do złożonej oferty, o ile nie są one sprzeczne z treścią SIWZ. Za postanowienia sprzeczne z treścią SIWZ uznaje się postanowienia przewidujące wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności, w tym limity odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie szerszym niż wynika to z postanowień SIWZ. c. Oświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do SIWZ; d. Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ; e. Dokumenty wskazane w pkt. 6 SIWZ f. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile osoba/y składające ofertę i podpisujące nie są ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS, notariusza, radcę prawnego lub adwokata. g. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika Pełnomocnictwo, h. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Dokument pełnomocnictwa stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców. i. w przypadku pełnomocnictw, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności; 8.4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 8.5. Wszystkie Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w SIWZ albo złoży dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego Zgodnie z art. 87 Pzp Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty; 8.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; Strona 7 z 12

8 8.11. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy; W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z treścią art 8 ust. 3 Pzp; Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą zastrzeżone przez Wykonawcę muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą; Zamawiający wymaga aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami; Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację i aby zawierała spis treści wraz z wykazem załączników; Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, Tarnowskie Góry, Sekretariat, pokój nr 203 lub przesłać pocztą w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy); Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert; Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem ZMIANA ; Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty; Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE ; Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane; Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Strona 8 z 12

9 12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (42-600); ul. Towarowa 1 w dniu r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej, pokój nr 206. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub faksem pod numer wew. 24. Numer faksu i adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma kierować oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca wskazuje w ofercie W przypadku dokumentów lub informacji przekazywanych faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Korespondencja przesłana za pomocą faksu i poczty elektronicznej po godzinie 15:00 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z datą tego dnia o godzinie 8: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytanie pisemnie lub faksem Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą Specyfikację Osobami uprawnionymi do kontaktów są: Anna Hajduk Broker ubezpieczeniowy Tel. (032) , fax.: (032) wew.24, lub Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena (łączna składka ubezpieczeniowa): 100% Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym, zaś punkty przyznane wg poniższego wzoru: Pc =100 x (Cn / Co) Pc liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu Co- cena rozpatrywanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbą punktów, odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ; Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższej ceny niż zaoferowanej w złożonej pierwotnie ofercie. Na złożenie oferty dodatkowej Zamawiający wyznaczy określony termin. Strona 9 z 12

10 15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeśli występuje; Cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie zwyżki, zniżki wynikające z zaoferowanych warunków zamówienia, koszty, prowizje i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w tym wszelkie opłaty, prowizje, wynagrodzenie podwykonawców i innych osób a także podatki; Cena brutto wskazana w ofercie winna uwzględniać koszty związane z czynnościami brokerskimi, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (kurtaż brokerski) Cenę oferty stanowi łączna ubezpieczeniowa składka roczna za ubezpieczenie będące przedmiotem zamówienia; Cena określona przez Wykonawcę jest ceną stałą przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom; Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 68 poz. 360 z późn. zm.). 16. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 Ustawy Pzp; Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy; Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać dokumentów załączonych do oferty; Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji; Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 17.6a SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Strona 10 z 12

11 17.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, unieważnienia postępowania, o których mowa a art. 93 ust. 1 U.stawy Pzp. 18. MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW TAKIEJ ZMIANY Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie obejmującym następujące zmiany: 1) Uzupełnienie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania; 2) Podwyższenie sumy gwarancyjnej lub zmianę limitu odpowiedzialności na zdarzenie. 19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w artykule 154 pkt 5 Ustawy Pzp Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art.198 Ustawy Pzp Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g Ustawy Pzp. 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację; Zmiany SIWZ staną się integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą dla Wykonawców wiążące; Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyższe postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji; Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich; W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa. Załącznikiem do umowy będzie polisa ubezpieczeniowa, określająca szczegółowo rodzaj i zakres ubezpieczenia W przypadku opóźnienia Zamawiającego z opłaceniem pierwszej lub kolejnej raty składki Wykonawca nie odstąpi od wykonywania usługi, będącej przedmiotem zamówienia, ani nie rozwiąże umowy jednostronnie przed uprzednim wezwaniem Zamawiającego na piśmie do Strona 11 z 12

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo