Mapowanie migrantów w Warszawie. opracowanie wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapowanie migrantów w Warszawie. opracowanie wstępne"

Transkrypt

1 Mapowanie migrantów w Warszawie opracowanie wstępne Dokument roboczy przygotowany w ramach projektu: Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie, realizowanego przez Fundację Obserwatorium oraz Urząd Miasta Warszawy, Ośrodek Ewaluacji i Stowarzyszenie Vox Humana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Maj 2014

2 Spis treści WPROWADZENIE... 4 DANE... 6 I. CUDZOZIEMCY W POLSCE - zarys sytuacji... 9 I.1 CUDZOZIEMCY MIESZKAJĄCY W POLSCE CZASOWO I.2 CUDZOZIEMCY STALE MIESZKAJĄCY W POLSCE II. CUDZOZIEMCY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM II.1 ZAMIESZKANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO II.2 PRACA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO III. CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE III.1 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE III.2 PRACA CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE III.3 ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE ZAWIERANE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE III.4 DZIECI CUDZOZIEMSKIE W WARSZAWIE III.5 INNE DANE IV. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GRUP MIGRANTÓW MIESZKAJĄCYCH W WARSZAWIE WIETNAMCZYCY CHIŃCZYCY MIGRANCI ZZA WSCHODNIEJ GRANICY UKRAIŃCY, ROSJANIE OBYWATELE KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH OBYWATELE INDII TURCY GRUZINI ORMIANIE SYRYJCZYCY LITERATURA I ŹRÓDŁA DANYCH: ANEKS 1 Kościoły i związki wyznaniowe zarejestrowane na terenie Warszawy: SPIS TABEL Tabela 1. Dominujące motywy przyjazdu cudzoziemców mieszkających w Polsce czasowo Tabela 2 Zameldowanie cudzoziemców w Warszawie

3 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Najliczniejsze grupy, które posiadały ważne karty pobytu na dzień , wydane przez wojewodę mazowieckiego, według obywatelstwa Rysunek 2 Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców w Warszawie według obywatelstwa, stan na dzień Rysunek 3 Małżeństwa zawarte przez cudzoziemców w Warszawie Rysunek 5 Liczba związków małżeńskich zawartych przez cudzoziemców z obywatelami RP w Warszawie Rysunek 4 Liczba dzieci cudzoziemców urodzonych w Warszawie SPIS MAP Mapa 1. Zameldowanie cudzoziemców na terenie Warszawy Mapa 2. Dzieci cudzoziemskie w warszawskich szkołach Mapa 3. Szkoły międzynarodowe Mapa 4. Cudzoziemcy na warszawskich uczelniach wyższych Mapa 5. Cudzoziemcy korzystający ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej Mapa 6. Duszpasterstwa obcokrajowców Mapa 7. Miejsca kultu religijnego i ośrodki kultury Mapa 8. Miejsca spotkań i przebywania cudzoziemców w Warszawie 3

4 MAPOWANIE MIGRANTÓW W WARSZAWIE Opracowanie: dr Aleksandra Winiarska WPROWADZENIE Opracowanie to jest elementem projektu "Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie" prowadzonego przez Fundację Obserwatorium w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana. Podstawowe cele Projektu obejmują opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie podstawy do stworzenia Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie przez samorząd. Cele badawcze projektu obejmują m.in. poznanie sytuacji i problemów związanych ze zjawiskiem imigracji na terenie Warszawy; Celem tego opracowania jest próba opisania obecności migrantów 1 w Warszawie na podstawie dostępnych danych statystycznych i administracyjnych oraz istniejących badań naukowych. Zadanie to jest elementem szerszej diagnozy lokalnej dotyczącej cudzoziemców 2 w stolicy, obejmującej zarys sytuacji faktycznej, ewentualne problemy integracji oraz działania prowadzone na rzecz różnych grup migrantów. W opracowaniu zostanie wykorzystana metoda mapowania migrantów polegająca na graficznym przedstawieniu zebranych danych poprzez naniesienie ich na mapę miasta. Metoda ta nawiązuje m.in. do tradycji ekologii społecznej, badającej relacje społeczno-przestrzenne na terenie miasta, w tym powstawanie skupisk imigranckich, w celu diagnozowania zasobów i problemów społecznych oraz podejmowania społecznych interwencji. Niniejsze opracowanie ma charakter roboczy i będzie uzupełniane na kolejnych etapach projektu, w miarę zbierania 1 W tekście tym stosowane jest słowo migrant, zamiast imigrant, co odzwierciedla tendencję obecną w opracowaniach naukowych, kładącą nacisk na migrację jako proces (a nie stan) i ujmującą migrantów jako osoby mobilne, które często wielokrotnie zmieniają miejsce pobytu. 2 Słowo migrant będzie w tym tekście stosowane wymiennie ze słowem cudzoziemiec, jako migrantów definiujemy tu bowiem cudzoziemców (osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa) mieszkających stale lub czasowo w Polsce, niezależnie od przyczyn ich przyjazdu (ekonomiczne, rodzinne, edukacyjne, migracje przymusowe itp.). Nie bierzemy zatem pod uwagę migracji wewnętrznych, ani migracji Polaków zza granicy. Trzeba podkreślić, że część opracowań statystycznych uwzględnia przede wszystkim liczbę cudzoziemców, w wielu przypadkach nie odnosząc się do statusu migracyjnego tych osób. 4

5 dodatkowych danych, a także konsultowania tego dokumentu z ekspertami oraz osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki związanej z obecnością migrantów na terenie Warszawy. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że ustalenie faktycznej liczby migrantów mieszkających stale lub czasowo w Warszawie, a także mniej lub bardziej dokładnych miejsc ich pobytu jest zadaniem niezwykle trudnym, a nawet niemożliwym. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, migranci (szczególnie przybywający w celach ekonomicznych) są grupą bardzo mobilną, często przemieszczającą się i zmieniającą miejsce pobytu. Część z nich opiera się na istniejących w Polsce sieciach społecznych, inni dopiero tworzą zalążki grup i organizacji migranckich. Po drugie, istniejące dane zbierane są według różnych metodologii i oparte często na różnych definicjach, ponadto są niepełne, przede wszystkim dlatego, że nie obejmują migrantów o nieuregulowanym statusie, których liczbę bardzo trudno oszacować. Trzeba też podkreślić, że choć Warszawa stanowi największe skupisko migrantów w Polsce, to ich odsetek w stolicy jest nadal marginalny i według różnych szacunków stanowi maksymalnie około 2-3 % populacji (szczegółowe informacje na ten temat zostaną przedstawione dalej). Dokonując próby opisu istniejącej sytuacji należy wyróżnić kilka różnych kategorii cudzoziemców, biorąc pod uwagę czas i charakter ich pobytu. Mogą to być migranci krótkoterminowi w tym studenci, ekspaci (pracownicy firm zagranicznych przyjeżdżający na kontrakty terminowe, często obywatele UE rejestrujący swój pobyt w Polsce), czy migranci ekonomiczni przebywający na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy. Drugą szeroką kategorią będą osoby mieszkające w Warszawie na stałe na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przebywający w Polsce zarówno w związku z celami ekonomicznymi, jak i rodzinnymi. Koleją grupą będą migranci, którzy nabyli polskie obywatelstwo (często w związku z małżeństwem z Polką / Polakiem), formalnie nie będący zatem cudzoziemcami, ale często zachowujący jakiś stopień odmienności kulturowej od większości społeczeństwa przyjmującego. Przedstawiciele tych rozmaitych grup będą z pewnością posiadali inne potrzeby (ale często również inne zasoby) związane z funkcjonowaniem w Warszawie, a także odmienne wzory integracji. Na elementy te będą się dodatkowo nakładały różnice kulturowe, charakteryzujące poszczególne grupy etniczne. 5

6 DANE W celu możliwie szerokiego opisu obecności cudzoziemców w Warszawie podjęto próbę dotarcia do różnorodnych danych administracyjnych, z odmiennych źródeł, z których każde posiada pewne ograniczenia, które zostaną krótko zarysowane poniżej: - Dane Spisu Powszechnego 2011 roku, przede wszystkim dotyczące liczby cudzoziemców mieszkających stale i czasowo w Polsce, w tym dane dotyczące struktury płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego oraz przyczyn migracji tych osób. Niestety, w przypadku NSP 2011 precyzyjne dane dla niższych jednostek podziału terytorialnego kraju np. gmin czy miejscowości są możliwe do uzyskania w bardzo ograniczonym zakresie, co wynika z metodologii prowadzenia spisu (metoda reprezentacyjna). Podstawowe informacje na temat cudzoziemców są możliwe do uzyskania na poziomie województwa (mazowieckiego) i powiatu (m.st. Warszawa), nie zaś niższych jednostek podziału terytorialnego (takich jak dzielnice, czy regiony statystyczne). Spośród danych Spisu Powszechnego, jako najbardziej przydatne do niniejszego raportu uznano dane na temat obywatelstwa osób mieszkających stale i czasowo w Polsce. Nie uwzględniano danych dotyczących kraju urodzenia 3, ani danych dotyczących narodowości (która jest kategorią deklaratywną), ani danych dotyczących języka używanego w domu oraz języka ojczystego (jako danych niejednoznacznych). - Dane Urzędu ds. Cudzoziemców, w tym: liczba ważnych kart pobytu na koniec 2013 roku według obywatelstwa i rodzaju zezwolenia (dane ogólnopolskie), a także liczba ważnych kart pobytu według obywatelstwa i organu wydającego. W tym ostatnim przypadku dostępne są dane dotyczące łącznej liczby ważnych kart pobytu wydanych cudzoziemcom poszczególnych narodowości przez wojewodę mazowieckiego. Dane te nie dotyczą jednak miejsca zamieszkania cudzoziemców, a jedynie organu wydającego, trudno zatem zweryfikować ile spośród tych osób faktycznie przebywa na terenie Warszawy, choć badacze czynią pewne szacunki na ten temat (informacje na ten temat zostaną przedstawione dalej). 3 Według danych spisowych większość osób urodzonych za granicą (około 75%) posiada obywatelstwo polskie. Są to często osoby starsze urodzone na terenach należących przed II wojną światową do Polski, jak również dzieci polskich migrantów urodzone w krajach Europy Zachodniej po wstąpieniu Polski do UE. 6

7 Na chwilę obecną niemożliwe jest wygenerowanie danych dotyczących liczby osób posiadających ważne karty pobytu według organu wydającego (wojewoda mazowiecki), obywatelstwa i jednocześnie rodzaju zezwolenia. Dane takie będą prawdopodobnie dostępne w końcu czerwca 2014 roku. - Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące pracy cudzoziemców w Polsce (liczba zezwoleń na pracę) dane te obejmują jedynie osoby pracujące legalnie i dostępne są informacje o liczbie wydanych zezwoleń według organu wydającego, nie zaś faktycznego miejsca wykonywania pracy. - Dane uczelni wyższych dotyczące liczby i narodowości studentów cudzoziemskich na warszawskich uczelniach dane te dostarczają informacji na temat liczby osób studiujących, ale nie precyzują statusu tych osób na terytorium Polski (np. czy są to osoby przebywające czasowo, czy stale). - Dane Urzędu Miasta dotyczące liczby meldunków (stałych i czasowych) cudzoziemców dane te dostarczają informacji jedynie na temat osób formalnie zameldowanych, trudno jednak oszacować liczbę osób faktycznie mieszkających na terenie miasta bez meldunku, ponadto osoby formalnie zameldowane mogą faktycznie zamieszkiwać w innym miejscu. - Dane Urzędu Miasta dotyczące liczby dzieci uczących się w poszczególnych warszawskich szkołach, które nie są obywatelami polskimi, dane te nie uwzględniają szczegółowo obywatelstwa tych dzieci, jedynie fakt, czy posiadają one obywatelstwo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, Kartę Polaka, zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, bądź czy posiadają status uchodźcy lub korzystają z ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej lub zgody na pobyt tolerowany w Polsce. Trzeba dodać, że część dzieci migrantów może posiadać obywatelstwo polskie nie zostaną zatem uwzględnieni w tych statystykach. - Dane Urzędu Miasta (Urzędu Stanu Cywilnego) dotyczące liczby zarejestrowanych dzieci cudzoziemskich urodzonych w Warszawie dane te nie dostarczają informacji na temat faktycznego miejsca pobytu tych dzieci. 7

8 - Dane Urzędu Miasta (USC) dotyczące małżeństw zawieranych przez cudzoziemców oraz małżeństw cudzoziemców w obywatelami polskimi dane te nie dostarczają informacji na temat faktycznego miejsca pobytu tych osób. - Dane Archidiecezji Warszawskiej dotyczące duszpasterstw cudzoziemców. - Dane Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące kościołów i związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych można przypuszczać, że cudzoziemcy są zaangażowani w działalność dużej części z tych organizacji. Na podstawie zebranych danych, w opracowaniu tym zostanie podjęta próba zmapowania miejsc zamieszkania, pobytu, pracy, nauki czy modlitwy imigrantów w Warszawie. Informacje te zostaną uzupełnione o dane pochodzące z badań naukowych na temat charakterystyk różnych grup migrantów w Polsce w tym posiadanych przez nich zasobów, istniejących potrzeb, a także wzorów integracji. Struktura opracowania jest następująca: na wstępie zarysowana zostanie ogólna informacja na temat obecności cudzoziemców w Polsce (przy rozróżnieniu na osoby przebywające czasowo i stale), w dalszej kolejności zostanie przedstawiona sytuacja w województwie mazowieckim, wreszcie dane dotyczące stricte Warszawy. Na podstawie istniejących danych oraz badań zostaną dalej przedstawione krótkie charakterystyki poszczególnych grup migrantów. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że szacowanie rzeczywistej liczby migrantów w Warszawie jest niezwykle trudne ze względu z jednej strony na charakter procesów migracyjnych (duża mobilność migrantów, duża liczba migracji czasowych oraz nieuregulowanych), z drugiej zaś strony ze względu na zróżnicowany, a często również sprzeczny charakter danych statystycznych. W Warszawie brakuje jednorodnego systemu zbierania danych statystycznych dotyczących rzeczywistej liczby cudzoziemców i migrantów, dane mają często charakter cząstkowy i opierają się na różnych definicjach oraz charakterystykach tych osób i grup. 8

9 I. CUDZOZIEMCY W POLSCE - zarys sytuacji Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców 4 wynika, iż na koniec roku 2013 ważne karty pobytu w Polsce posiadało ponad 121 tys. cudzoziemców, z czego: 57,5 tys. dotyczyło zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy) 5, 51 tys. zezwolenia na osiedlenie się, 7,5 tys. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zaś około 5,2 tys. cudzoziemców posiadało karty pobytu związane z różnymi formami ochrony (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany). Dodatkowo, w sumie 60 tys. obywateli UE zarejestrowało swój pobyt na terytorium Polski, od momentu wejścia w życie stosownych przepisów (2006 rok). Rejestracja ta ma charakter bezterminowy, trudno zatem oszacować ile z tych osób faktycznie przebywa na terenie Polski. W roku 2013 ponad 8,5 tys. obywateli UE złożyło wniosek o zarejestrowanie pobytu w Polsce. Część obywateli UE przebywających w Polsce powyżej 5 lat składa wniosek o prawo stałego pobytu obywatela UE (w roku 2013 takich wniosków złożono prawie 700), a po otrzymaniu zezwolenia są zaliczani do grupy osób posiadających prawo osiedlenia się na terytorium Polski. Z powyższych danych wynika, że w roku 2013 na terenie Polski mogło przebywać formalnie około 130 tys. cudzoziemców, co stanowi około 0,3% populacji. Trzeba podkreślić, że dane te dotyczą migracji udokumentowanych. Faktyczna liczba cudzoziemców jest z pewnością dużo wyższa, trudno jednak oszacować dokładną skalę migracji nieregularnych. Ponadto, przytoczone dane nie uwzględniają osób, które przebywają w Polsce na podstawie wiz (krajowych oraz Schengen) krótkoterminowych i długoterminowych (z czego część osób przyjeżdża wyłącznie w celach turystycznych, inni natomiast faktycznie czasowo zamieszkują na terenie Polski). Należy też zaznaczyć, że część cudzoziemców spoza krajów UE, formalnie wjeżdżających do Polski krótkoterminowo, nie musi posiadać wizy wjazdowej. Powyższe dane nie uwzględniają również osób, które przebywają w ośrodkach detencyjnych i 4 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 5 Z danych NSP 2011 wynika, że większość cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo mieszka tu od ponad 3 miesięcy i planuje pozostać przez rok lub dłużej. 9

10 jednostkach penitencjarnych (w tym drugim przypadku na koniec 2013 roku było to ponad 500 osób) 6, osób którym wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP lub decyzję o wydaleniu. Nie uwzględniają ponadto cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, ani migrantów, którzy nabyli polskie obywatelstwo. Osoby takie formalnie nie zaliczają się do grupy cudzoziemców, choć ich odmienność kulturowa od większości społeczeństwa polskiego może niekiedy pozostawać widoczna. Co istotne, w roku 2013 znacząco (o ok.30%) wzrosła liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy (złożono ich około 15 tys.). Zdecydowanie najwięcej wniosków złożyli obywatele Rosji, następnie Gruzji, Armenii i Syrii 7. Badania wskazują, że migranci przymusowi są szczególnie narażeni na dyskryminację w dostępie do usług mieszkaniowych oraz bezdomność (Wencel 2011). I.1 CUDZOZIEMCY MIESZKAJĄCY W POLSCE CZASOWO Spośród osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w 2013 roku w Polsce najwięcej było obywateli (w kolejności od najliczniejszych grup): - Ukrainy - Wietnamu - Chin - Rosji - Białorusi - Armenii - Turcji - Indii - Korei Południowej - Stanów Zjednoczonych Ameryki 8 W 2012 roku wydano prawie 8 tys. zaświadczeń o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, z czego najwięcej obywatelom Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. W roku 6 Statystyki Służby Więziennej (data dostępu ) 7 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 8 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 10

11 2013 najwięcej wniosków o zarejestrowanie pobytu złożyli obywatele Niemiec (23% wniosków), Hiszpanii (10% wniosków), Włoch (10% wniosków), Bułgarii (7% wniosków), Francji (6% wniosków) i Wielkiej Brytanii (6% wniosków). W latach % wszystkich wniosków o zarejestrowanie pobytu obywatela UE na terenie Polski zostało złożonych w województwie mazowieckim 9. Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że wśród cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo 10 Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie przyjeżdżają przede wszystkim z przyczyn związanych ze sprawami rodzinnymi (odpowiednio 44, 45 i 46 % osób z tych grup), a w dalszej kolejności w związku z pracą, zaś Wietnamczycy i Chińczycy przede wszystkim z przyczyn związanych z pracą (odpowiednio 47 i 49% osób z tych grup). Ukraińcy i Białorusini w zbliżonych proporcjach przyjeżdżają zarówno w związku z pracą, jak i sprawami rodzinnymi (z nieznaczną przewagą motywacji związanej z pracą), w grupach tych znaczenie odgrywa również motywacja edukacyjna. Powyższe dane dotyczą grup cudzoziemców najbardziej licznych w społeczeństwie polskim. Wśród pozostałych migrantów motywacja ekonomiczna, związana z pracą, jest szczególnie wyraźna m.in. w przypadku Bułgarów (60% osób deklaruje taką motywację), Duńczyków (42,5%), obywateli Korei Południowej (48,5%), czy Japonii (41,5%). Motywacja związana ze sprawami rodzinnymi jest wyraźna m.in. wśród Greków (prawie 56% imigrantów z tego kraju), Holendrów (prawie 50%), Austriaków (prawie 49%), Belgów (prawie 47%), Kanadyjczyków (47%), a także Tunezyjczyków (ponad 50%), czy Nigeryjczyków (34%). Motywacja związana ze edukacją jest szczególnie wyraźna wśród m.in. Litwinów (46,5% imigrantów z tego kraju deklaruje taką motywację), Norwegów (41,5%), czy obywateli Kazachstanu (ponad 26%) Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach (data dostępu ). 10 Zgodnie z rozróżnieniami stosowanymi w spisie powszechnym osoby przebywające w Polsce czasowo mogą być zarówno imigrantami krótkookresowymi (przebywający poniżej 12 miesięcy) oraz długookresowymi (przebywający powyżej 12 miesięcy). 11 Migracje zagraniczne ludności, str

12 Dominujące motywy przyjazdu cudzoziemców mieszkających w Polsce czasowo: Wyraźna motywacja ekonomiczna (związana z pracą) Wietnamczycy Chińczycy Bułgarzy Duńczycy Obywatele Korei Południowej Japończycy Wyraźna motywacja związana ze sprawami rodzinnymi Niemcy Brytyjczycy Amerykanie Grecy Holendrzy Austriacy Belgowie Kanadyjczycy Tunezyjczycy Nigeryjczycy Tabela 1. Dominujące motywy przyjazdu cudzoziemców mieszkających w Polsce czasowo. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011, Migracje zagraniczne ludności, str I.2 CUDZOZIEMCY STALE MIESZKAJĄCY W POLSCE Spośród osób posiadających zezwolenie na osiedlenie się w 2013 roku najwięcej było obywateli (w kolejności od najliczniejszych grup): - Ukrainy - Białorusi - Rosji - Wietnamu - Armenii Co istotne, w ostatnim czasie rośnie liczba wniosków o zezwolenie na osiedlenie się składanych w związku z małżeństwem z obywatelem RP, dotyczy to w szczególności wniosków składanych przez obywateli Turcji, Nigerii, Egiptu i Tunezji 12. Spośród osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE najwięcej było obywateli (w kolejności od najliczniejszych grup): Ukrainy, Wietnamu oraz Armenii. 12 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 12

13 Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że w grupie mieszkających w Polsce na stałe Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i Litwinów przeważają kobiety, zaś wśród Niemców, Wietnamczyków, Ormian, Brytyjczyków, Włochów i Francuzów przeważają mężczyźni. Wśród Egipcjan, Nigeryjczyków i Tunezyjczyków nie ma praktycznie kobiet 13. Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika również, że ok. 17% cudzoziemców mających w Polsce prawo stałego pobytu urodziło się w naszym kraju (około 10 tys. osób). 52% ogółu cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe jest w przedziale wieku lata, ponad 72% posiada wykształcenie co najmniej średnie, w tym 36% posiada wykształcenie wyższe. Te ostatnie wskaźniki są istotnie wyższe wśród mieszkających w Polsce na stałe cudzoziemców niż wśród samych Polaków 14. Największe trudności w porozumiewaniu się w języku polskim mają imigranci z Azji Wietnamu i Chin 15. Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że wśród cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce prawie 65% to osoby zamężne / żonate (do grupy tej nalezą szczególnie Ormianie, Ukraińcy, Gruzini), zaś 22% to kawalerowie / panny (do grupy tej należą m.in. Wietnamczycy około 1/3 mieszkających w Polsce udokumentowanych migrantów z Wietnamu jest stanu wolnego) 16. II. CUDZOZIEMCY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM II.1 ZAMIESZKANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że najwięcej cudzoziemców przebywających na stale w Polsce mieszka w województwie mazowieckim prawie co trzeci. Na terenie województwa mazowieckiego mieszka 86% przebywających na stałe w Polsce obywateli Chin, 73% obywateli Wietnamu, 42-44% obywateli Indii, Wielkiej Brytanii i Francji, oraz po 13 Ludność. Stan i struktura str Ludność. Stan i struktura str Migracje zagraniczne ludności str Ludność. Stan i struktura str

14 ok. 30% obywateli Ukrainy i Rosji. Również spośród migrantów przebywających w Polsce czasowo największy odsetek mieszka w województwie mazowieckim (około ¼) 17. W roku 2013 spośród wszystkich ważnych kart pobytu około 43% (ponad 52 tys.) zostało wydanych przez wojewodę mazowieckiego 18. Zakładając, że osoby te faktycznie mieszkają na terenie województwa oznacza to, że cudzoziemcy o uregulowanym statusie prawnym stanowią około 1% populacji województwa mazowieckiego 19. Na koniec roku 2012 ważne karty pobytu wydane przez wojewodę mazowieckiego posiadało 42,5 tys. cudzoziemców. Widoczny jest zatem istotny wzrost liczby cudzoziemców posiadających karty pobytu na Mazowszu w ostatnim roku. Należy przypuszczać, że większość z tych osób zamieszkuje Warszawę oraz okoliczne gminy. W roku 2013 wśród osób, które posiadały ważne karty pobytu wydane przez wojewodę mazowieckiego, najliczniej reprezentowane były następujące grupy (w kolejności od najbardziej licznych) 20 : Ukraińcy (13848 os.) Wietnamczycy (10839 os.) Białorusini (4481 os.) Rosjanie (3982 os.) 21 Chińczycy (3305 os.) 22 Ormianie (1546 os.) Obywatele Indii (1327 os.) Turcy (1294 os.) Obywatele Stanów Zjednoczonych (1062 os.) Obywatele Korei Południowej (641 os.) 17 Ludność. Stan i struktura 18 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 19 Z badania reprezentacyjnego w ramach Spisu Powszechnego 2011 wynika, że cudzoziemcy stanowili 0,3% populacji województwa (około 17,5 tys. osób, z czego 0,3 tys. osób określiło się jako bezpaństwowcy, pozostali posiadali obywatelstwo niepolskie). Dodatkowo, ponad 22 tys. osób zadeklarowało posiadanie drugiego obywatelstwa, oprócz polskiego patrz: Ludność w województwie mazowieckim, str Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 21 Trzeba pamiętać, że część osób formalnie posiadających rosyjskie obywatelstwo to w istocie Czeczeni. 22 Wg. szacunków badaczy w całej Polsce przebywa obecnie sumie około 5 tys. migrantów z Chin. Szacuje się, że w najbliższych latach ta liczba będzie rosła. Na koniec roku 2010 ważne karty pobytu w Polsce posiadało w sumie około 3 tys. obywateli Chin, na koniec 2012 roku było to prawie 4,5 tys. osób. 14

15 Najliczniejsze grupy, które posiadały ważne karty pobytu na dzień , wydane przez wojewodę mazowieckiego, według obywatelstwa (w sumie ponad 52 tys. cudzoziemców) Inni; 19% Ukraińcy; 26% Ob. Ob. USA; Korei 2% Pd.; 1% Turcy; 2% Ob. Indii; 3% Ormianie; 3% Chińczycy; 7% Wietnamczycy; 21% Rosjanie; 8% Białorusini; 9% Rysunek 1 Najliczniejsze grupy, które posiadały ważne karty pobytu na dzień , wydane przez wojewodę mazowieckiego, według obywatelstwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie wstępnego zestawienia liczbowego dotyczącego postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). Dane Spisu Powszechnego 2011 dotyczące liczby cudzoziemców mieszkających 23 w województwie mazowieckim są nieco odmienne niż przytoczone wyżej dane urzędu ds. cudzoziemców. Wynika z nich, że na terenie województwa mazowieckiego mieszka ponad 17 tys. cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (około 4 tys. osób, czyli ponad 23% wszystkich cudzoziemców na tym terenie), następnie obywatele Wietnamu (prawie 2 tys. osób, czyli ponad 11% cudzoziemców), Rosji (1,3 tys. osób, czyli 23 Raport spisowy tego nie precyzuje, ale najprawdopodobniej chodzi tu o osoby przebywające stale, nie czasowo. 15

16 7,5% ogólnej liczby cudzoziemców), Białorusi i Chin (po niecałe 1 tys. osób, czyli około 5% cudzoziemców), dalej Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (około 0,5 tys. osób, czyli ponad 3% wszystkich cudzoziemców na tym terenie) 24. Wydaje się jednak, że ze względu na metodologię oraz charakter zbieranych danych, z także ich aktualność, bardziej wiarygodne są przytoczone wcześniej dane Urzędu ds. Cudzoziemców. Około połowę cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego stanowią kobiety. Prawie 40% to osoby w wieku lat, w wielu lat jest 17% cudzoziemców, zaś ponad 19% to osoby w wieku lat 25. Dane te są zbliżone dla kobiet i mężczyzn, przy czym w grupie osób w wieku lat jest nieco więcej kobiet, zaś w grupie osób lat nieco więcej mężczyzn. Wśród cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego ponad 42% posiada wyższe wykształcenie, zaś ponad 36% wykształcenie średnie i policealne 26. Ponad 62% cudzoziemców pozostaje formalnie w związkach małżeńskich 27, zaś niecałe 27% stanowią kawalerowie/panny 28, nieco ponad 6% to osoby rozwiedzione, a niecałe 3% osoby owdowiałe 29. Około 2,5 tys. cudzoziemców mieszka w obiektach zbiorowego zakwaterowania, z czego większość (ponad 60%) w domach studenckich i asystenckich. Są to głównie obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Chin, Kazachstanu i Wietnamu (łącznie ponad 23% wszystkich mieszkańców domów studenckich) oraz obywatele Turcji, Albanii, Nigerii, Uzbekistanu, Kamerunu Ludność w województwie mazowieckim, str Ludność w województwie mazowieckim, str Dane te są liczone dla osób w wieku 13 lat i więcej. 27 Wskaźniki dotyczące wyższego wykształcenie oraz liczby osób zamężnych / żonatych wśród cudzoziemców są wyższe niż dla ludności z obywatelstwem polskim. 28 Dane te są liczone dla osób w wieku 15 lat i więcej, według stanu cywilnego prawnego. 29 Ludność w województwie mazowieckim str Ludność w województwie mazowieckim str

17 II.2 PRACA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W województwie mazowieckim w roku 2013 wydano w sumie ponad 21,5 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (co stanowi ponad 55% wszystkich zezwoleń wydanych w Polsce), z czego najwięcej dla robotników wykwalifikowanych (5 tys.) oraz pracowników przy pracach prostych (3,7 tys.), w dalszej kolejności dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (ponad tysiąc zezwoleń) 31. Poniżej wyszczególniono grupy cudzoziemców, dla których wydano najwięcej zezwoleń na pracę w województwie mazowieckim (w kolejności od największej liczby): Dla obywateli Ukrainy wydano prawie 11 tys. zezwoleń na pracę, w szczególności dla pracowników przy pracach prostych (ponad 3 tys. zezwoleń) oraz robotników wykwalifikowanych (2,6 tys. zezwoleń). Największa część tych zezwoleń dotyczyła gospodarstw domowych zatrudniających pracowników (ponad 4,1 tys. zezwoleń), a w dalszej kolejności budownictwa (ponad 2,1 tys. zezwoleń). Zezwolenia wydane dla Ukraińców dotyczyły również dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 840 zezwoleń), transportu i gospodarki magazynowej (735 zezwoleń) oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (ponad 650 zezwoleń). W zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi wydano 420 zezwoleń, zaś działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 176 zezwoleń oraz informacji i komunikacji 152 zezwolenia. Z danych tych wynika, że Ukraińcy pracują w Polsce w stosunkowo zróżnicowanych sektorach gospodarki. Dla obywateli Chin wydano ponad 2,2 tys. zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (ponad 300 zezwoleń), a w dalszej kolejności dla robotników wykwalifikowanych (ponad 230 zezwoleń). Co ciekawe, Chińczycy stanowią czwartą pod względem liczebności grupę w województwie mazowieckim (na podstawie liczby ważnych kart pobytu), pod względem liczby zezwoleń na pracę wydanych w roku 2013 zajmują zaś drugie miejsce. Zdecydowana większość wydanych zezwoleń dotyczyła dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 1,7 tys. zezwoleń), w drugiej kolejności dziedziny budownictwa (gdzie wydano prawie 170 zezwoleń), a w dalszej kolejności działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (86 zezwoleń). 31 Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (data dostępu ). 17

18 Dla obywateli Wietnamu wydano prawie 1,8 tys. zezwoleń na pracę, w szczególności dla robotników wykwalifikowanych (ponad 570 zezwoleń), a w dalszej kolejności dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (ponad 140 zezwoleń). Zezwolenia te dotyczyły przede wszystkim dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 1,1 tys. zezwoleń) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (400 zezwoleń). Dla obywateli Białorusi wydano ponad 1100 zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla robotników wykwalifikowanych (ponad 560 zezwoleń). Prawie połowa wydanych zezwoleń dotyczyła dziedziny transportu i gospodarki magazynowej (ponad 500 zezwoleń), a w dalszej kolejności budownictwa (ponad 280 zezwoleń). Dla obywateli Indii wydano ponad 730 zezwoleń na pracę, z czego dużą liczbę dla informatyków (prawie 90), a w dalszej kolejności dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów oraz robotników wykwalifikowanych (po około 70). Duża część tych zezwoleń dotyczyła dziedziny informacji i komunikacji (prawie 180), a w dalszej kolejności handlu hurtowego i detalicznego (ponad 170 zezwoleń) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (prawie 100 zezwoleń). Dla obywateli Turcji wydano ponad 470 zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla robotników wykwalifikowanych (ponad 60 zezwoleń) oraz dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (prawie 60 zezwoleń). Zezwolenia te dotyczyły przede wszystkim dziedziny handlu hurtowego i detalicznego oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (po około 140 zezwoleń). Dla obywateli Rosji wydano ponad 420 zezwoleń na pracę, z czego mniej więcej w równych proporcjach dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów oraz robotników wykwalifikowanych (odpowiednio 61 i 56 zezwoleń), a także dla pracowników przy pracach prostych (37 zezwoleń). Istotna część tych zezwoleń dotyczyła dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 90 zezwoleń), a w dalszej kolejności działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (ponad 70 zezwoleń). Dla obywateli Uzbekistanu wydano prawie 380 zezwoleń na pracę, z czego zdecydowaną większość dla pracowników wykwalifikowanych (ponad 250 zezwoleń). Większość tych zezwoleń dotyczyła dziedziny budownictwa (265 zezwoleń). 18

19 Dla obywateli Mołdowy wydano ponad 360 zezwoleń na pracę, z czego istotną część dla pracowników przy pracach prostych (ponad 150 zezwoleń). Dla obywateli Nepalu wydano prawie 300 zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla pracowników przy pracach prostych (70 zezwoleń) oraz robotników wykwalifikowanych (61 zezwoleń). Duża część tych zezwoleń dotyczyła działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (125 zezwoleń). Dla obywateli Bangladeszu wydano ponad 260 zezwoleń na pracę, z czego większość dla robotników wykwalifikowanych (prawie 100). Zezwolenia te dotyczyły przede wszystkim dziedziny rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (prawie 90 zezwoleń), budownictwa (prawie 70 zezwoleń) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (ponad 60 zezwoleń). III. CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE Z danych Spisu Powszechnego wynika, że ponad 80% wszystkich cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego przebywa w miastach, zaś 61,7% w samej Warszawie. Według tych danych, na każde osób mieszkających w m.st. Warszawie przypada 62 cudzoziemców 33, czyli około 0,6% populacji (10,7 tys. osób), z czego nieco ponad 52% to mężczyźni. Jak wskazywano wcześniej, dane liczbowe wydają się tu jednak istotnie zaniżone, poza tym są to dane przybliżone, z uwagi na metodologię ich zbierania (badanie reprezentacyjne). Badacze szacują, że w samej Warszawie mieszka około ¼ wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce (Piekut 2012), czyli biorąc pod uwagę osoby o uregulowanym statusie 34 oznacza to około 45 tys. cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy, czyli ponad 2,5% populacji miasta. Należy jednak podkreślić, że w opinii ekspertów migracja do Warszawy ma w dużej mierze charakter czasowy, a także nieuregulowany, związany z pracą zarobkową, studiami bądź poszukiwaniem ochrony (uchodźcy) (Górny, Toruńczyk-Ruiz 2011). 32 Ludność w województwie mazowieckim str Wskaźnik ten jest wyższy w powiecie piaseczyńskim 94 cudzoziemców na mieszkańców. 34 Liczba ważnych kart pobytu według statystyk Urzędu ds. Cudzoziemców. 19

20 Trzeba zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie odnosi się do terenów poza granicami m.st. Warszawy (choć z nim sąsiadujących), gdzie obecność cudzoziemców jest często bardzo wyraźna, jak w przypadku gminy Lesznowola, Raszyn, Nadarzyn czy Piaseczno. Według danych Urzędu m.st. Warszawy w końcu 2013 roku na terenie stolicy zameldowanych było w sumie cudzoziemców (zarówno na pobyt stały, jak i czasowy), co stanowi 1,1% populacji miasta 35. Osoby te posiadały łącznie 132 różne obywatelstwa, przy czym zdecydowana większość osób (13446) była zameldowana na pobyt czasowy. Należy tu podkreślić, że wiarygodność tych danych w zakresie faktycznej liczby cudzoziemców przebywających w stolicy jest ograniczona, ponieważ duża część mieszkańców Warszawy (nie tylko cudzoziemców) nie posiada formalnego zameldowania na terenie miasta. III.1 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE Z danych Urzędu m.st. Warszawy na koniec 2013 roku wynika, że cudzoziemcy byli najliczniej zameldowani w następujących dzielnicach miasta 36 : MOKOTÓW (w sumie 3400 meldunków), co stanowi ok. 1,6% populacji dzielnicy. OCHOTA (w sumie 2138 meldunków), co stanowi ok. 2,6% populacji dzielnicy. ŚRÓDMIEŚCIE (w sumie 1601 meldunków), co stanowi ok. 1,35% populacji dzielnicy. WOLA (w sumie 1591 meldunków), co stanowi ok. 1,2% populacji dzielnicy. URSYNÓW (w sumie 1517 meldunków), co stanowi ok. 1,1% populacji dzielnicy. PRAGA POŁUDNIE (w sumie 1402 meldunki), co stanowi ok. 0,8% populacji dzielnicy Populacja miasta jest tu liczona według ogólnej liczby meldunków. Z danych udostępnionych przez Urząd m.st. Warszawy wynika, że na dzień roku w Warszawie zameldowanych było w sumie osób (przy czym meldunków na pobyt stały było , zaś meldunków na pobyt czasowy 53276). 36 Dane udostępnione przez Urząd m.st. Warszawy, stan na dzień Uwzględniono tu dzielnice, w których liczba meldunków przekroczyła Dane dotyczące całkowitej liczby meldunków (stałych i czasowych) w poszczególnych dzielnicach Warszawy, udostępnione przez m.st. Warszawę, stan na dzień

21 Z tych samych danych wynika, że najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców na terenie Warszawy to (w kolejności od najliczniejszych) 38 : UKRAIŃCY (w sumie 5264 osoby) WIETNAMCZYCY (w sumie 3710 osób) BIAŁORUSINI (w sumie 1568 osób) ROSJANIE (w sumie 1405 osób) CHIŃCZYCY (w sumie 700 osób) AMERYKANIE (w sumie 556 osób) TURCY (w sumie 468 osób) OBYWATELE INDII (w sumie 465 osób) OBYWATELE KOREI POŁUDNIOWEJ (w sumie 348 osób) ORMIANIE (w sumie 314 osób) 38 Dane udostępnione przez m.st. Warszawę, stan na dzień Uwzględniono tu grupy, w których liczba meldunków przekroczyła

22 Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców na terenie Warszawy - stan na dzień r. (łączna liczba meldunków ) Inni; 17% Ormianie; 2% Ob. Korei Pd.; 2% Ob. Indii; 3% Turcy; 3% Ob. USA; 3% Chińczycy; 4% Ukraińcy; 29% Rosjanie; 8% Wietnamczycy; 20% Białorusini; 9% Rysunek 2 Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców w Warszawie według obywatelstwa, stan na dzień Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Urząd m.st. Warszawy Wymienione grupy zamieszkiwały najczęściej następujące dzielnice (według danych meldunkowych): UKRAIŃCY 39 Mokotów (902 meldunki), Praga Południe (504 meldunków), Praga Północ (433 meldunki), Ursynów (433 meldunki), Śródmieście (390 meldunków), Wola (313 meldunków), Targówek (293 meldunki), Ochota (281 meldunki), Wawer (277 meldunki), Bemowo (268 meldunków), Bielany (248 meldunków), Białołęka (245 meldunków). 39 Ponad 200 meldunków. 22

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 60/118 ZUZANNA BRUNARSKA MAŁGORZATA GROTTE MAGDALENA LESIŃSKA Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 1 Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie rynku na potrzeby projektu Od diagnozy do prognozy potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Warszawa 2011 Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja: dr Hanna Bojar Redakcja językowa: Barbara Jędraszko Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współczesne migracje Polaków

Współczesne migracje Polaków Współczesne migracje Polaków BIULETYN nr 1 lisopad 2007 Paweł Kaczmarczyk Joanna Tyrowicz Biuletyn powstał w ramach działań programu Work in Poland Program realizuje: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp

Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo. Wstęp Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Norwegii: studium przypadku Polaków w Oslo Wstęp W ostatnich kilku latach obserwowano masowy napływ pracowników z Polski do Norwegii. Mimo, że norweski

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk* Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy Autorzy:

Bardziej szczegółowo