Mapowanie migrantów w Warszawie. opracowanie wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapowanie migrantów w Warszawie. opracowanie wstępne"

Transkrypt

1 Mapowanie migrantów w Warszawie opracowanie wstępne Dokument roboczy przygotowany w ramach projektu: Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie, realizowanego przez Fundację Obserwatorium oraz Urząd Miasta Warszawy, Ośrodek Ewaluacji i Stowarzyszenie Vox Humana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Maj 2014

2 Spis treści WPROWADZENIE... 4 DANE... 6 I. CUDZOZIEMCY W POLSCE - zarys sytuacji... 9 I.1 CUDZOZIEMCY MIESZKAJĄCY W POLSCE CZASOWO I.2 CUDZOZIEMCY STALE MIESZKAJĄCY W POLSCE II. CUDZOZIEMCY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM II.1 ZAMIESZKANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO II.2 PRACA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO III. CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE III.1 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE III.2 PRACA CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE III.3 ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE ZAWIERANE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE III.4 DZIECI CUDZOZIEMSKIE W WARSZAWIE III.5 INNE DANE IV. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GRUP MIGRANTÓW MIESZKAJĄCYCH W WARSZAWIE WIETNAMCZYCY CHIŃCZYCY MIGRANCI ZZA WSCHODNIEJ GRANICY UKRAIŃCY, ROSJANIE OBYWATELE KRAJÓW EUROPY ZACHODNIEJ I STANÓW ZJEDNOCZONYCH OBYWATELE INDII TURCY GRUZINI ORMIANIE SYRYJCZYCY LITERATURA I ŹRÓDŁA DANYCH: ANEKS 1 Kościoły i związki wyznaniowe zarejestrowane na terenie Warszawy: SPIS TABEL Tabela 1. Dominujące motywy przyjazdu cudzoziemców mieszkających w Polsce czasowo Tabela 2 Zameldowanie cudzoziemców w Warszawie

3 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Najliczniejsze grupy, które posiadały ważne karty pobytu na dzień , wydane przez wojewodę mazowieckiego, według obywatelstwa Rysunek 2 Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców w Warszawie według obywatelstwa, stan na dzień Rysunek 3 Małżeństwa zawarte przez cudzoziemców w Warszawie Rysunek 5 Liczba związków małżeńskich zawartych przez cudzoziemców z obywatelami RP w Warszawie Rysunek 4 Liczba dzieci cudzoziemców urodzonych w Warszawie SPIS MAP Mapa 1. Zameldowanie cudzoziemców na terenie Warszawy Mapa 2. Dzieci cudzoziemskie w warszawskich szkołach Mapa 3. Szkoły międzynarodowe Mapa 4. Cudzoziemcy na warszawskich uczelniach wyższych Mapa 5. Cudzoziemcy korzystający ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej Mapa 6. Duszpasterstwa obcokrajowców Mapa 7. Miejsca kultu religijnego i ośrodki kultury Mapa 8. Miejsca spotkań i przebywania cudzoziemców w Warszawie 3

4 MAPOWANIE MIGRANTÓW W WARSZAWIE Opracowanie: dr Aleksandra Winiarska WPROWADZENIE Opracowanie to jest elementem projektu "Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie" prowadzonego przez Fundację Obserwatorium w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana. Podstawowe cele Projektu obejmują opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie podstawy do stworzenia Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie przez samorząd. Cele badawcze projektu obejmują m.in. poznanie sytuacji i problemów związanych ze zjawiskiem imigracji na terenie Warszawy; Celem tego opracowania jest próba opisania obecności migrantów 1 w Warszawie na podstawie dostępnych danych statystycznych i administracyjnych oraz istniejących badań naukowych. Zadanie to jest elementem szerszej diagnozy lokalnej dotyczącej cudzoziemców 2 w stolicy, obejmującej zarys sytuacji faktycznej, ewentualne problemy integracji oraz działania prowadzone na rzecz różnych grup migrantów. W opracowaniu zostanie wykorzystana metoda mapowania migrantów polegająca na graficznym przedstawieniu zebranych danych poprzez naniesienie ich na mapę miasta. Metoda ta nawiązuje m.in. do tradycji ekologii społecznej, badającej relacje społeczno-przestrzenne na terenie miasta, w tym powstawanie skupisk imigranckich, w celu diagnozowania zasobów i problemów społecznych oraz podejmowania społecznych interwencji. Niniejsze opracowanie ma charakter roboczy i będzie uzupełniane na kolejnych etapach projektu, w miarę zbierania 1 W tekście tym stosowane jest słowo migrant, zamiast imigrant, co odzwierciedla tendencję obecną w opracowaniach naukowych, kładącą nacisk na migrację jako proces (a nie stan) i ujmującą migrantów jako osoby mobilne, które często wielokrotnie zmieniają miejsce pobytu. 2 Słowo migrant będzie w tym tekście stosowane wymiennie ze słowem cudzoziemiec, jako migrantów definiujemy tu bowiem cudzoziemców (osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa) mieszkających stale lub czasowo w Polsce, niezależnie od przyczyn ich przyjazdu (ekonomiczne, rodzinne, edukacyjne, migracje przymusowe itp.). Nie bierzemy zatem pod uwagę migracji wewnętrznych, ani migracji Polaków zza granicy. Trzeba podkreślić, że część opracowań statystycznych uwzględnia przede wszystkim liczbę cudzoziemców, w wielu przypadkach nie odnosząc się do statusu migracyjnego tych osób. 4

5 dodatkowych danych, a także konsultowania tego dokumentu z ekspertami oraz osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki związanej z obecnością migrantów na terenie Warszawy. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że ustalenie faktycznej liczby migrantów mieszkających stale lub czasowo w Warszawie, a także mniej lub bardziej dokładnych miejsc ich pobytu jest zadaniem niezwykle trudnym, a nawet niemożliwym. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, migranci (szczególnie przybywający w celach ekonomicznych) są grupą bardzo mobilną, często przemieszczającą się i zmieniającą miejsce pobytu. Część z nich opiera się na istniejących w Polsce sieciach społecznych, inni dopiero tworzą zalążki grup i organizacji migranckich. Po drugie, istniejące dane zbierane są według różnych metodologii i oparte często na różnych definicjach, ponadto są niepełne, przede wszystkim dlatego, że nie obejmują migrantów o nieuregulowanym statusie, których liczbę bardzo trudno oszacować. Trzeba też podkreślić, że choć Warszawa stanowi największe skupisko migrantów w Polsce, to ich odsetek w stolicy jest nadal marginalny i według różnych szacunków stanowi maksymalnie około 2-3 % populacji (szczegółowe informacje na ten temat zostaną przedstawione dalej). Dokonując próby opisu istniejącej sytuacji należy wyróżnić kilka różnych kategorii cudzoziemców, biorąc pod uwagę czas i charakter ich pobytu. Mogą to być migranci krótkoterminowi w tym studenci, ekspaci (pracownicy firm zagranicznych przyjeżdżający na kontrakty terminowe, często obywatele UE rejestrujący swój pobyt w Polsce), czy migranci ekonomiczni przebywający na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy. Drugą szeroką kategorią będą osoby mieszkające w Warszawie na stałe na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przebywający w Polsce zarówno w związku z celami ekonomicznymi, jak i rodzinnymi. Koleją grupą będą migranci, którzy nabyli polskie obywatelstwo (często w związku z małżeństwem z Polką / Polakiem), formalnie nie będący zatem cudzoziemcami, ale często zachowujący jakiś stopień odmienności kulturowej od większości społeczeństwa przyjmującego. Przedstawiciele tych rozmaitych grup będą z pewnością posiadali inne potrzeby (ale często również inne zasoby) związane z funkcjonowaniem w Warszawie, a także odmienne wzory integracji. Na elementy te będą się dodatkowo nakładały różnice kulturowe, charakteryzujące poszczególne grupy etniczne. 5

6 DANE W celu możliwie szerokiego opisu obecności cudzoziemców w Warszawie podjęto próbę dotarcia do różnorodnych danych administracyjnych, z odmiennych źródeł, z których każde posiada pewne ograniczenia, które zostaną krótko zarysowane poniżej: - Dane Spisu Powszechnego 2011 roku, przede wszystkim dotyczące liczby cudzoziemców mieszkających stale i czasowo w Polsce, w tym dane dotyczące struktury płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego oraz przyczyn migracji tych osób. Niestety, w przypadku NSP 2011 precyzyjne dane dla niższych jednostek podziału terytorialnego kraju np. gmin czy miejscowości są możliwe do uzyskania w bardzo ograniczonym zakresie, co wynika z metodologii prowadzenia spisu (metoda reprezentacyjna). Podstawowe informacje na temat cudzoziemców są możliwe do uzyskania na poziomie województwa (mazowieckiego) i powiatu (m.st. Warszawa), nie zaś niższych jednostek podziału terytorialnego (takich jak dzielnice, czy regiony statystyczne). Spośród danych Spisu Powszechnego, jako najbardziej przydatne do niniejszego raportu uznano dane na temat obywatelstwa osób mieszkających stale i czasowo w Polsce. Nie uwzględniano danych dotyczących kraju urodzenia 3, ani danych dotyczących narodowości (która jest kategorią deklaratywną), ani danych dotyczących języka używanego w domu oraz języka ojczystego (jako danych niejednoznacznych). - Dane Urzędu ds. Cudzoziemców, w tym: liczba ważnych kart pobytu na koniec 2013 roku według obywatelstwa i rodzaju zezwolenia (dane ogólnopolskie), a także liczba ważnych kart pobytu według obywatelstwa i organu wydającego. W tym ostatnim przypadku dostępne są dane dotyczące łącznej liczby ważnych kart pobytu wydanych cudzoziemcom poszczególnych narodowości przez wojewodę mazowieckiego. Dane te nie dotyczą jednak miejsca zamieszkania cudzoziemców, a jedynie organu wydającego, trudno zatem zweryfikować ile spośród tych osób faktycznie przebywa na terenie Warszawy, choć badacze czynią pewne szacunki na ten temat (informacje na ten temat zostaną przedstawione dalej). 3 Według danych spisowych większość osób urodzonych za granicą (około 75%) posiada obywatelstwo polskie. Są to często osoby starsze urodzone na terenach należących przed II wojną światową do Polski, jak również dzieci polskich migrantów urodzone w krajach Europy Zachodniej po wstąpieniu Polski do UE. 6

7 Na chwilę obecną niemożliwe jest wygenerowanie danych dotyczących liczby osób posiadających ważne karty pobytu według organu wydającego (wojewoda mazowiecki), obywatelstwa i jednocześnie rodzaju zezwolenia. Dane takie będą prawdopodobnie dostępne w końcu czerwca 2014 roku. - Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące pracy cudzoziemców w Polsce (liczba zezwoleń na pracę) dane te obejmują jedynie osoby pracujące legalnie i dostępne są informacje o liczbie wydanych zezwoleń według organu wydającego, nie zaś faktycznego miejsca wykonywania pracy. - Dane uczelni wyższych dotyczące liczby i narodowości studentów cudzoziemskich na warszawskich uczelniach dane te dostarczają informacji na temat liczby osób studiujących, ale nie precyzują statusu tych osób na terytorium Polski (np. czy są to osoby przebywające czasowo, czy stale). - Dane Urzędu Miasta dotyczące liczby meldunków (stałych i czasowych) cudzoziemców dane te dostarczają informacji jedynie na temat osób formalnie zameldowanych, trudno jednak oszacować liczbę osób faktycznie mieszkających na terenie miasta bez meldunku, ponadto osoby formalnie zameldowane mogą faktycznie zamieszkiwać w innym miejscu. - Dane Urzędu Miasta dotyczące liczby dzieci uczących się w poszczególnych warszawskich szkołach, które nie są obywatelami polskimi, dane te nie uwzględniają szczegółowo obywatelstwa tych dzieci, jedynie fakt, czy posiadają one obywatelstwo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, Kartę Polaka, zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, bądź czy posiadają status uchodźcy lub korzystają z ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej lub zgody na pobyt tolerowany w Polsce. Trzeba dodać, że część dzieci migrantów może posiadać obywatelstwo polskie nie zostaną zatem uwzględnieni w tych statystykach. - Dane Urzędu Miasta (Urzędu Stanu Cywilnego) dotyczące liczby zarejestrowanych dzieci cudzoziemskich urodzonych w Warszawie dane te nie dostarczają informacji na temat faktycznego miejsca pobytu tych dzieci. 7

8 - Dane Urzędu Miasta (USC) dotyczące małżeństw zawieranych przez cudzoziemców oraz małżeństw cudzoziemców w obywatelami polskimi dane te nie dostarczają informacji na temat faktycznego miejsca pobytu tych osób. - Dane Archidiecezji Warszawskiej dotyczące duszpasterstw cudzoziemców. - Dane Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczące kościołów i związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych można przypuszczać, że cudzoziemcy są zaangażowani w działalność dużej części z tych organizacji. Na podstawie zebranych danych, w opracowaniu tym zostanie podjęta próba zmapowania miejsc zamieszkania, pobytu, pracy, nauki czy modlitwy imigrantów w Warszawie. Informacje te zostaną uzupełnione o dane pochodzące z badań naukowych na temat charakterystyk różnych grup migrantów w Polsce w tym posiadanych przez nich zasobów, istniejących potrzeb, a także wzorów integracji. Struktura opracowania jest następująca: na wstępie zarysowana zostanie ogólna informacja na temat obecności cudzoziemców w Polsce (przy rozróżnieniu na osoby przebywające czasowo i stale), w dalszej kolejności zostanie przedstawiona sytuacja w województwie mazowieckim, wreszcie dane dotyczące stricte Warszawy. Na podstawie istniejących danych oraz badań zostaną dalej przedstawione krótkie charakterystyki poszczególnych grup migrantów. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że szacowanie rzeczywistej liczby migrantów w Warszawie jest niezwykle trudne ze względu z jednej strony na charakter procesów migracyjnych (duża mobilność migrantów, duża liczba migracji czasowych oraz nieuregulowanych), z drugiej zaś strony ze względu na zróżnicowany, a często również sprzeczny charakter danych statystycznych. W Warszawie brakuje jednorodnego systemu zbierania danych statystycznych dotyczących rzeczywistej liczby cudzoziemców i migrantów, dane mają często charakter cząstkowy i opierają się na różnych definicjach oraz charakterystykach tych osób i grup. 8

9 I. CUDZOZIEMCY W POLSCE - zarys sytuacji Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców 4 wynika, iż na koniec roku 2013 ważne karty pobytu w Polsce posiadało ponad 121 tys. cudzoziemców, z czego: 57,5 tys. dotyczyło zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy) 5, 51 tys. zezwolenia na osiedlenie się, 7,5 tys. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zaś około 5,2 tys. cudzoziemców posiadało karty pobytu związane z różnymi formami ochrony (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany). Dodatkowo, w sumie 60 tys. obywateli UE zarejestrowało swój pobyt na terytorium Polski, od momentu wejścia w życie stosownych przepisów (2006 rok). Rejestracja ta ma charakter bezterminowy, trudno zatem oszacować ile z tych osób faktycznie przebywa na terenie Polski. W roku 2013 ponad 8,5 tys. obywateli UE złożyło wniosek o zarejestrowanie pobytu w Polsce. Część obywateli UE przebywających w Polsce powyżej 5 lat składa wniosek o prawo stałego pobytu obywatela UE (w roku 2013 takich wniosków złożono prawie 700), a po otrzymaniu zezwolenia są zaliczani do grupy osób posiadających prawo osiedlenia się na terytorium Polski. Z powyższych danych wynika, że w roku 2013 na terenie Polski mogło przebywać formalnie około 130 tys. cudzoziemców, co stanowi około 0,3% populacji. Trzeba podkreślić, że dane te dotyczą migracji udokumentowanych. Faktyczna liczba cudzoziemców jest z pewnością dużo wyższa, trudno jednak oszacować dokładną skalę migracji nieregularnych. Ponadto, przytoczone dane nie uwzględniają osób, które przebywają w Polsce na podstawie wiz (krajowych oraz Schengen) krótkoterminowych i długoterminowych (z czego część osób przyjeżdża wyłącznie w celach turystycznych, inni natomiast faktycznie czasowo zamieszkują na terenie Polski). Należy też zaznaczyć, że część cudzoziemców spoza krajów UE, formalnie wjeżdżających do Polski krótkoterminowo, nie musi posiadać wizy wjazdowej. Powyższe dane nie uwzględniają również osób, które przebywają w ośrodkach detencyjnych i 4 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 5 Z danych NSP 2011 wynika, że większość cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo mieszka tu od ponad 3 miesięcy i planuje pozostać przez rok lub dłużej. 9

10 jednostkach penitencjarnych (w tym drugim przypadku na koniec 2013 roku było to ponad 500 osób) 6, osób którym wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP lub decyzję o wydaleniu. Nie uwzględniają ponadto cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, ani migrantów, którzy nabyli polskie obywatelstwo. Osoby takie formalnie nie zaliczają się do grupy cudzoziemców, choć ich odmienność kulturowa od większości społeczeństwa polskiego może niekiedy pozostawać widoczna. Co istotne, w roku 2013 znacząco (o ok.30%) wzrosła liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy (złożono ich około 15 tys.). Zdecydowanie najwięcej wniosków złożyli obywatele Rosji, następnie Gruzji, Armenii i Syrii 7. Badania wskazują, że migranci przymusowi są szczególnie narażeni na dyskryminację w dostępie do usług mieszkaniowych oraz bezdomność (Wencel 2011). I.1 CUDZOZIEMCY MIESZKAJĄCY W POLSCE CZASOWO Spośród osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w 2013 roku w Polsce najwięcej było obywateli (w kolejności od najliczniejszych grup): - Ukrainy - Wietnamu - Chin - Rosji - Białorusi - Armenii - Turcji - Indii - Korei Południowej - Stanów Zjednoczonych Ameryki 8 W 2012 roku wydano prawie 8 tys. zaświadczeń o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, z czego najwięcej obywatelom Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. W roku 6 Statystyki Służby Więziennej (data dostępu ) 7 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 8 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 10

11 2013 najwięcej wniosków o zarejestrowanie pobytu złożyli obywatele Niemiec (23% wniosków), Hiszpanii (10% wniosków), Włoch (10% wniosków), Bułgarii (7% wniosków), Francji (6% wniosków) i Wielkiej Brytanii (6% wniosków). W latach % wszystkich wniosków o zarejestrowanie pobytu obywatela UE na terenie Polski zostało złożonych w województwie mazowieckim 9. Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że wśród cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo 10 Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie przyjeżdżają przede wszystkim z przyczyn związanych ze sprawami rodzinnymi (odpowiednio 44, 45 i 46 % osób z tych grup), a w dalszej kolejności w związku z pracą, zaś Wietnamczycy i Chińczycy przede wszystkim z przyczyn związanych z pracą (odpowiednio 47 i 49% osób z tych grup). Ukraińcy i Białorusini w zbliżonych proporcjach przyjeżdżają zarówno w związku z pracą, jak i sprawami rodzinnymi (z nieznaczną przewagą motywacji związanej z pracą), w grupach tych znaczenie odgrywa również motywacja edukacyjna. Powyższe dane dotyczą grup cudzoziemców najbardziej licznych w społeczeństwie polskim. Wśród pozostałych migrantów motywacja ekonomiczna, związana z pracą, jest szczególnie wyraźna m.in. w przypadku Bułgarów (60% osób deklaruje taką motywację), Duńczyków (42,5%), obywateli Korei Południowej (48,5%), czy Japonii (41,5%). Motywacja związana ze sprawami rodzinnymi jest wyraźna m.in. wśród Greków (prawie 56% imigrantów z tego kraju), Holendrów (prawie 50%), Austriaków (prawie 49%), Belgów (prawie 47%), Kanadyjczyków (47%), a także Tunezyjczyków (ponad 50%), czy Nigeryjczyków (34%). Motywacja związana ze edukacją jest szczególnie wyraźna wśród m.in. Litwinów (46,5% imigrantów z tego kraju deklaruje taką motywację), Norwegów (41,5%), czy obywateli Kazachstanu (ponad 26%) Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach (data dostępu ). 10 Zgodnie z rozróżnieniami stosowanymi w spisie powszechnym osoby przebywające w Polsce czasowo mogą być zarówno imigrantami krótkookresowymi (przebywający poniżej 12 miesięcy) oraz długookresowymi (przebywający powyżej 12 miesięcy). 11 Migracje zagraniczne ludności, str

12 Dominujące motywy przyjazdu cudzoziemców mieszkających w Polsce czasowo: Wyraźna motywacja ekonomiczna (związana z pracą) Wietnamczycy Chińczycy Bułgarzy Duńczycy Obywatele Korei Południowej Japończycy Wyraźna motywacja związana ze sprawami rodzinnymi Niemcy Brytyjczycy Amerykanie Grecy Holendrzy Austriacy Belgowie Kanadyjczycy Tunezyjczycy Nigeryjczycy Tabela 1. Dominujące motywy przyjazdu cudzoziemców mieszkających w Polsce czasowo. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011, Migracje zagraniczne ludności, str I.2 CUDZOZIEMCY STALE MIESZKAJĄCY W POLSCE Spośród osób posiadających zezwolenie na osiedlenie się w 2013 roku najwięcej było obywateli (w kolejności od najliczniejszych grup): - Ukrainy - Białorusi - Rosji - Wietnamu - Armenii Co istotne, w ostatnim czasie rośnie liczba wniosków o zezwolenie na osiedlenie się składanych w związku z małżeństwem z obywatelem RP, dotyczy to w szczególności wniosków składanych przez obywateli Turcji, Nigerii, Egiptu i Tunezji 12. Spośród osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE najwięcej było obywateli (w kolejności od najliczniejszych grup): Ukrainy, Wietnamu oraz Armenii. 12 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 12

13 Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że w grupie mieszkających w Polsce na stałe Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i Litwinów przeważają kobiety, zaś wśród Niemców, Wietnamczyków, Ormian, Brytyjczyków, Włochów i Francuzów przeważają mężczyźni. Wśród Egipcjan, Nigeryjczyków i Tunezyjczyków nie ma praktycznie kobiet 13. Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika również, że ok. 17% cudzoziemców mających w Polsce prawo stałego pobytu urodziło się w naszym kraju (około 10 tys. osób). 52% ogółu cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe jest w przedziale wieku lata, ponad 72% posiada wykształcenie co najmniej średnie, w tym 36% posiada wykształcenie wyższe. Te ostatnie wskaźniki są istotnie wyższe wśród mieszkających w Polsce na stałe cudzoziemców niż wśród samych Polaków 14. Największe trudności w porozumiewaniu się w języku polskim mają imigranci z Azji Wietnamu i Chin 15. Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że wśród cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce prawie 65% to osoby zamężne / żonate (do grupy tej nalezą szczególnie Ormianie, Ukraińcy, Gruzini), zaś 22% to kawalerowie / panny (do grupy tej należą m.in. Wietnamczycy około 1/3 mieszkających w Polsce udokumentowanych migrantów z Wietnamu jest stanu wolnego) 16. II. CUDZOZIEMCY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM II.1 ZAMIESZKANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z danych Spisu Powszechnego 2011 wynika, że najwięcej cudzoziemców przebywających na stale w Polsce mieszka w województwie mazowieckim prawie co trzeci. Na terenie województwa mazowieckiego mieszka 86% przebywających na stałe w Polsce obywateli Chin, 73% obywateli Wietnamu, 42-44% obywateli Indii, Wielkiej Brytanii i Francji, oraz po 13 Ludność. Stan i struktura str Ludność. Stan i struktura str Migracje zagraniczne ludności str Ludność. Stan i struktura str

14 ok. 30% obywateli Ukrainy i Rosji. Również spośród migrantów przebywających w Polsce czasowo największy odsetek mieszka w województwie mazowieckim (około ¼) 17. W roku 2013 spośród wszystkich ważnych kart pobytu około 43% (ponad 52 tys.) zostało wydanych przez wojewodę mazowieckiego 18. Zakładając, że osoby te faktycznie mieszkają na terenie województwa oznacza to, że cudzoziemcy o uregulowanym statusie prawnym stanowią około 1% populacji województwa mazowieckiego 19. Na koniec roku 2012 ważne karty pobytu wydane przez wojewodę mazowieckiego posiadało 42,5 tys. cudzoziemców. Widoczny jest zatem istotny wzrost liczby cudzoziemców posiadających karty pobytu na Mazowszu w ostatnim roku. Należy przypuszczać, że większość z tych osób zamieszkuje Warszawę oraz okoliczne gminy. W roku 2013 wśród osób, które posiadały ważne karty pobytu wydane przez wojewodę mazowieckiego, najliczniej reprezentowane były następujące grupy (w kolejności od najbardziej licznych) 20 : Ukraińcy (13848 os.) Wietnamczycy (10839 os.) Białorusini (4481 os.) Rosjanie (3982 os.) 21 Chińczycy (3305 os.) 22 Ormianie (1546 os.) Obywatele Indii (1327 os.) Turcy (1294 os.) Obywatele Stanów Zjednoczonych (1062 os.) Obywatele Korei Południowej (641 os.) 17 Ludność. Stan i struktura 18 Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 19 Z badania reprezentacyjnego w ramach Spisu Powszechnego 2011 wynika, że cudzoziemcy stanowili 0,3% populacji województwa (około 17,5 tys. osób, z czego 0,3 tys. osób określiło się jako bezpaństwowcy, pozostali posiadali obywatelstwo niepolskie). Dodatkowo, ponad 22 tys. osób zadeklarowało posiadanie drugiego obywatelstwa, oprócz polskiego patrz: Ludność w województwie mazowieckim, str Wstępne zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). 21 Trzeba pamiętać, że część osób formalnie posiadających rosyjskie obywatelstwo to w istocie Czeczeni. 22 Wg. szacunków badaczy w całej Polsce przebywa obecnie sumie około 5 tys. migrantów z Chin. Szacuje się, że w najbliższych latach ta liczba będzie rosła. Na koniec roku 2010 ważne karty pobytu w Polsce posiadało w sumie około 3 tys. obywateli Chin, na koniec 2012 roku było to prawie 4,5 tys. osób. 14

15 Najliczniejsze grupy, które posiadały ważne karty pobytu na dzień , wydane przez wojewodę mazowieckiego, według obywatelstwa (w sumie ponad 52 tys. cudzoziemców) Inni; 19% Ukraińcy; 26% Ob. Ob. USA; Korei 2% Pd.; 1% Turcy; 2% Ob. Indii; 3% Ormianie; 3% Chińczycy; 7% Wietnamczycy; 21% Rosjanie; 8% Białorusini; 9% Rysunek 1 Najliczniejsze grupy, które posiadały ważne karty pobytu na dzień , wydane przez wojewodę mazowieckiego, według obywatelstwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie wstępnego zestawienia liczbowego dotyczącego postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2013 r. (data dostępu ). Dane Spisu Powszechnego 2011 dotyczące liczby cudzoziemców mieszkających 23 w województwie mazowieckim są nieco odmienne niż przytoczone wyżej dane urzędu ds. cudzoziemców. Wynika z nich, że na terenie województwa mazowieckiego mieszka ponad 17 tys. cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (około 4 tys. osób, czyli ponad 23% wszystkich cudzoziemców na tym terenie), następnie obywatele Wietnamu (prawie 2 tys. osób, czyli ponad 11% cudzoziemców), Rosji (1,3 tys. osób, czyli 23 Raport spisowy tego nie precyzuje, ale najprawdopodobniej chodzi tu o osoby przebywające stale, nie czasowo. 15

16 7,5% ogólnej liczby cudzoziemców), Białorusi i Chin (po niecałe 1 tys. osób, czyli około 5% cudzoziemców), dalej Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec (około 0,5 tys. osób, czyli ponad 3% wszystkich cudzoziemców na tym terenie) 24. Wydaje się jednak, że ze względu na metodologię oraz charakter zbieranych danych, z także ich aktualność, bardziej wiarygodne są przytoczone wcześniej dane Urzędu ds. Cudzoziemców. Około połowę cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego stanowią kobiety. Prawie 40% to osoby w wieku lat, w wielu lat jest 17% cudzoziemców, zaś ponad 19% to osoby w wieku lat 25. Dane te są zbliżone dla kobiet i mężczyzn, przy czym w grupie osób w wieku lat jest nieco więcej kobiet, zaś w grupie osób lat nieco więcej mężczyzn. Wśród cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego ponad 42% posiada wyższe wykształcenie, zaś ponad 36% wykształcenie średnie i policealne 26. Ponad 62% cudzoziemców pozostaje formalnie w związkach małżeńskich 27, zaś niecałe 27% stanowią kawalerowie/panny 28, nieco ponad 6% to osoby rozwiedzione, a niecałe 3% osoby owdowiałe 29. Około 2,5 tys. cudzoziemców mieszka w obiektach zbiorowego zakwaterowania, z czego większość (ponad 60%) w domach studenckich i asystenckich. Są to głównie obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Chin, Kazachstanu i Wietnamu (łącznie ponad 23% wszystkich mieszkańców domów studenckich) oraz obywatele Turcji, Albanii, Nigerii, Uzbekistanu, Kamerunu Ludność w województwie mazowieckim, str Ludność w województwie mazowieckim, str Dane te są liczone dla osób w wieku 13 lat i więcej. 27 Wskaźniki dotyczące wyższego wykształcenie oraz liczby osób zamężnych / żonatych wśród cudzoziemców są wyższe niż dla ludności z obywatelstwem polskim. 28 Dane te są liczone dla osób w wieku 15 lat i więcej, według stanu cywilnego prawnego. 29 Ludność w województwie mazowieckim str Ludność w województwie mazowieckim str

17 II.2 PRACA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W województwie mazowieckim w roku 2013 wydano w sumie ponad 21,5 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (co stanowi ponad 55% wszystkich zezwoleń wydanych w Polsce), z czego najwięcej dla robotników wykwalifikowanych (5 tys.) oraz pracowników przy pracach prostych (3,7 tys.), w dalszej kolejności dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (ponad tysiąc zezwoleń) 31. Poniżej wyszczególniono grupy cudzoziemców, dla których wydano najwięcej zezwoleń na pracę w województwie mazowieckim (w kolejności od największej liczby): Dla obywateli Ukrainy wydano prawie 11 tys. zezwoleń na pracę, w szczególności dla pracowników przy pracach prostych (ponad 3 tys. zezwoleń) oraz robotników wykwalifikowanych (2,6 tys. zezwoleń). Największa część tych zezwoleń dotyczyła gospodarstw domowych zatrudniających pracowników (ponad 4,1 tys. zezwoleń), a w dalszej kolejności budownictwa (ponad 2,1 tys. zezwoleń). Zezwolenia wydane dla Ukraińców dotyczyły również dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 840 zezwoleń), transportu i gospodarki magazynowej (735 zezwoleń) oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (ponad 650 zezwoleń). W zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi wydano 420 zezwoleń, zaś działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 176 zezwoleń oraz informacji i komunikacji 152 zezwolenia. Z danych tych wynika, że Ukraińcy pracują w Polsce w stosunkowo zróżnicowanych sektorach gospodarki. Dla obywateli Chin wydano ponad 2,2 tys. zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (ponad 300 zezwoleń), a w dalszej kolejności dla robotników wykwalifikowanych (ponad 230 zezwoleń). Co ciekawe, Chińczycy stanowią czwartą pod względem liczebności grupę w województwie mazowieckim (na podstawie liczby ważnych kart pobytu), pod względem liczby zezwoleń na pracę wydanych w roku 2013 zajmują zaś drugie miejsce. Zdecydowana większość wydanych zezwoleń dotyczyła dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 1,7 tys. zezwoleń), w drugiej kolejności dziedziny budownictwa (gdzie wydano prawie 170 zezwoleń), a w dalszej kolejności działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (86 zezwoleń). 31 Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (data dostępu ). 17

18 Dla obywateli Wietnamu wydano prawie 1,8 tys. zezwoleń na pracę, w szczególności dla robotników wykwalifikowanych (ponad 570 zezwoleń), a w dalszej kolejności dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (ponad 140 zezwoleń). Zezwolenia te dotyczyły przede wszystkim dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 1,1 tys. zezwoleń) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (400 zezwoleń). Dla obywateli Białorusi wydano ponad 1100 zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla robotników wykwalifikowanych (ponad 560 zezwoleń). Prawie połowa wydanych zezwoleń dotyczyła dziedziny transportu i gospodarki magazynowej (ponad 500 zezwoleń), a w dalszej kolejności budownictwa (ponad 280 zezwoleń). Dla obywateli Indii wydano ponad 730 zezwoleń na pracę, z czego dużą liczbę dla informatyków (prawie 90), a w dalszej kolejności dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów oraz robotników wykwalifikowanych (po około 70). Duża część tych zezwoleń dotyczyła dziedziny informacji i komunikacji (prawie 180), a w dalszej kolejności handlu hurtowego i detalicznego (ponad 170 zezwoleń) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (prawie 100 zezwoleń). Dla obywateli Turcji wydano ponad 470 zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla robotników wykwalifikowanych (ponad 60 zezwoleń) oraz dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów (prawie 60 zezwoleń). Zezwolenia te dotyczyły przede wszystkim dziedziny handlu hurtowego i detalicznego oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (po około 140 zezwoleń). Dla obywateli Rosji wydano ponad 420 zezwoleń na pracę, z czego mniej więcej w równych proporcjach dla kadry kierowniczej, doradców i ekspertów oraz robotników wykwalifikowanych (odpowiednio 61 i 56 zezwoleń), a także dla pracowników przy pracach prostych (37 zezwoleń). Istotna część tych zezwoleń dotyczyła dziedziny handlu hurtowego i detalicznego (ponad 90 zezwoleń), a w dalszej kolejności działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (ponad 70 zezwoleń). Dla obywateli Uzbekistanu wydano prawie 380 zezwoleń na pracę, z czego zdecydowaną większość dla pracowników wykwalifikowanych (ponad 250 zezwoleń). Większość tych zezwoleń dotyczyła dziedziny budownictwa (265 zezwoleń). 18

19 Dla obywateli Mołdowy wydano ponad 360 zezwoleń na pracę, z czego istotną część dla pracowników przy pracach prostych (ponad 150 zezwoleń). Dla obywateli Nepalu wydano prawie 300 zezwoleń na pracę, przede wszystkim dla pracowników przy pracach prostych (70 zezwoleń) oraz robotników wykwalifikowanych (61 zezwoleń). Duża część tych zezwoleń dotyczyła działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (125 zezwoleń). Dla obywateli Bangladeszu wydano ponad 260 zezwoleń na pracę, z czego większość dla robotników wykwalifikowanych (prawie 100). Zezwolenia te dotyczyły przede wszystkim dziedziny rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (prawie 90 zezwoleń), budownictwa (prawie 70 zezwoleń) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (ponad 60 zezwoleń). III. CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE Z danych Spisu Powszechnego wynika, że ponad 80% wszystkich cudzoziemców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego przebywa w miastach, zaś 61,7% w samej Warszawie. Według tych danych, na każde osób mieszkających w m.st. Warszawie przypada 62 cudzoziemców 33, czyli około 0,6% populacji (10,7 tys. osób), z czego nieco ponad 52% to mężczyźni. Jak wskazywano wcześniej, dane liczbowe wydają się tu jednak istotnie zaniżone, poza tym są to dane przybliżone, z uwagi na metodologię ich zbierania (badanie reprezentacyjne). Badacze szacują, że w samej Warszawie mieszka około ¼ wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce (Piekut 2012), czyli biorąc pod uwagę osoby o uregulowanym statusie 34 oznacza to około 45 tys. cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy, czyli ponad 2,5% populacji miasta. Należy jednak podkreślić, że w opinii ekspertów migracja do Warszawy ma w dużej mierze charakter czasowy, a także nieuregulowany, związany z pracą zarobkową, studiami bądź poszukiwaniem ochrony (uchodźcy) (Górny, Toruńczyk-Ruiz 2011). 32 Ludność w województwie mazowieckim str Wskaźnik ten jest wyższy w powiecie piaseczyńskim 94 cudzoziemców na mieszkańców. 34 Liczba ważnych kart pobytu według statystyk Urzędu ds. Cudzoziemców. 19

20 Trzeba zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie odnosi się do terenów poza granicami m.st. Warszawy (choć z nim sąsiadujących), gdzie obecność cudzoziemców jest często bardzo wyraźna, jak w przypadku gminy Lesznowola, Raszyn, Nadarzyn czy Piaseczno. Według danych Urzędu m.st. Warszawy w końcu 2013 roku na terenie stolicy zameldowanych było w sumie cudzoziemców (zarówno na pobyt stały, jak i czasowy), co stanowi 1,1% populacji miasta 35. Osoby te posiadały łącznie 132 różne obywatelstwa, przy czym zdecydowana większość osób (13446) była zameldowana na pobyt czasowy. Należy tu podkreślić, że wiarygodność tych danych w zakresie faktycznej liczby cudzoziemców przebywających w stolicy jest ograniczona, ponieważ duża część mieszkańców Warszawy (nie tylko cudzoziemców) nie posiada formalnego zameldowania na terenie miasta. III.1 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE Z danych Urzędu m.st. Warszawy na koniec 2013 roku wynika, że cudzoziemcy byli najliczniej zameldowani w następujących dzielnicach miasta 36 : MOKOTÓW (w sumie 3400 meldunków), co stanowi ok. 1,6% populacji dzielnicy. OCHOTA (w sumie 2138 meldunków), co stanowi ok. 2,6% populacji dzielnicy. ŚRÓDMIEŚCIE (w sumie 1601 meldunków), co stanowi ok. 1,35% populacji dzielnicy. WOLA (w sumie 1591 meldunków), co stanowi ok. 1,2% populacji dzielnicy. URSYNÓW (w sumie 1517 meldunków), co stanowi ok. 1,1% populacji dzielnicy. PRAGA POŁUDNIE (w sumie 1402 meldunki), co stanowi ok. 0,8% populacji dzielnicy Populacja miasta jest tu liczona według ogólnej liczby meldunków. Z danych udostępnionych przez Urząd m.st. Warszawy wynika, że na dzień roku w Warszawie zameldowanych było w sumie osób (przy czym meldunków na pobyt stały było , zaś meldunków na pobyt czasowy 53276). 36 Dane udostępnione przez Urząd m.st. Warszawy, stan na dzień Uwzględniono tu dzielnice, w których liczba meldunków przekroczyła Dane dotyczące całkowitej liczby meldunków (stałych i czasowych) w poszczególnych dzielnicach Warszawy, udostępnione przez m.st. Warszawę, stan na dzień

21 Z tych samych danych wynika, że najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców na terenie Warszawy to (w kolejności od najliczniejszych) 38 : UKRAIŃCY (w sumie 5264 osoby) WIETNAMCZYCY (w sumie 3710 osób) BIAŁORUSINI (w sumie 1568 osób) ROSJANIE (w sumie 1405 osób) CHIŃCZYCY (w sumie 700 osób) AMERYKANIE (w sumie 556 osób) TURCY (w sumie 468 osób) OBYWATELE INDII (w sumie 465 osób) OBYWATELE KOREI POŁUDNIOWEJ (w sumie 348 osób) ORMIANIE (w sumie 314 osób) 38 Dane udostępnione przez m.st. Warszawę, stan na dzień Uwzględniono tu grupy, w których liczba meldunków przekroczyła

22 Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców na terenie Warszawy - stan na dzień r. (łączna liczba meldunków ) Inni; 17% Ormianie; 2% Ob. Korei Pd.; 2% Ob. Indii; 3% Turcy; 3% Ob. USA; 3% Chińczycy; 4% Ukraińcy; 29% Rosjanie; 8% Wietnamczycy; 20% Białorusini; 9% Rysunek 2 Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców w Warszawie według obywatelstwa, stan na dzień Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Urząd m.st. Warszawy Wymienione grupy zamieszkiwały najczęściej następujące dzielnice (według danych meldunkowych): UKRAIŃCY 39 Mokotów (902 meldunki), Praga Południe (504 meldunków), Praga Północ (433 meldunki), Ursynów (433 meldunki), Śródmieście (390 meldunków), Wola (313 meldunków), Targówek (293 meldunki), Ochota (281 meldunki), Wawer (277 meldunki), Bemowo (268 meldunków), Bielany (248 meldunków), Białołęka (245 meldunków). 39 Ponad 200 meldunków. 22

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE MIGRACJE LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwiecień 2004 Nr 8

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE MIGRACJE LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwiecień 2004 Nr 8 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Główne wnioski: W 2015 r. kontynuowany jest wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie podejmowania pracy bez zezwolenia - na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Badań Regionalnych Demograficznych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o

Bardziej szczegółowo

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08 Najnowsze migracje z i do Polski Agata Górny Demografia, 26.11.08 Polska jako kraj emigracji Najważniejsze okresy/momenty w historii emigracyjnej Polski Okres międzywojenny: migracje za chlebem Okres powojenny:

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce Główne wnioski: W 2015 r. kontynuowany był wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w szczególności w zakresie podejmowania pracy bez zezwolenia - na

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim. Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim. Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim Patryk Pawełczak pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Kraj urodzenia Wyniki Spisu z 2011 r. wykazały, że 3413,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS Joanna Konieczna- Sałamatin Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS W maju r. CBOS przeprowadził badania opinii publicznej na temat cudzoziemców osiedlających się

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007 Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Polacy chcą otwarcia rynku pracy Raport Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, wrzesień 2008 Większość z nas jest za otwarciem rynku pracy dla obywateli spoza UE - wynika z sondażu Millward

Bardziej szczegółowo

Migracje społeczności z wybranych krajów azjatyckich do Polski

Migracje społeczności z wybranych krajów azjatyckich do Polski Migracje społeczności z wybranych krajów azjatyckich do Polski Anna Piłat, Instytut Spraw Publicznych Projekt: Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie.. - 9.. r. Ochrona międzynarodowa I. Przyjęte o nadanie statusu uchodźcy w RP: TADŻYKISTAN GRUZJA KIRGISTAN.. - 9.. r. PIERWSZE KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych

Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Badanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa binacjonalne

Małżeństwa binacjonalne Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 213, Nr 3 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Małżeństwa binacjonalne Termin a binacjonalne oznacza zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Ruch wędrówkowy ludności

Ruch wędrówkowy ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Izabela Piela KrDZEk2003Gn

Izabela Piela KrDZEk2003Gn Izabela Piela KrDZEk2003Gn Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń, połączonych z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej, prowadzących do stałej lub

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE. Marzena Korolko

CUDZOZIEMCY W POLSCE. Marzena Korolko CUDZOZIEMCY W POLSCE Marzena Korolko Krótka historia migracji do Polski przełom lat 80. i 90. XX wieku wejście Polski do Unii Europejskiej ujemne saldo migracji Cudzoziemcy w liczbach Według danych Głównego

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 31 lipca 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2016

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

Bardziej szczegółowo

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej

Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej . Czy Polska może stać się krajem atrakcyjnym dla imigrantów? Rola polityki migracyjnej Dr Magdalena Lesińska Seminarium PISM Polityka imigracyjna w starzejącej się Europie Warszawa 28.10.2010 Czy Polska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Urząd do Spraw Cudzoziemców działający

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 18 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 22.02.2015 r.) Ochrona międzynarodowa 1. Wnioski (dane aktualizowane raz dziennie) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015 złożyli

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Notatka informacyjna nr 1/2011 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 11 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy Iwona Trochimczyk- Sawczuk Imigrant - cudzoziemiec Imigrant brak definicji legalnej Cudzoziemiec - każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Obywatel

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu Warszawa, 19 listopada 2007 r. Pan Piotr Mierecki Dyrektor Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szanowny Panie, Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo