Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników"

Transkrypt

1 Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników

2 Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników MSSF

3 Klasyfikacja i prezentacja w rachunku zysków i strat wg MSSF Rachunek zysków i strat w g MSSF 1 Przy chody z ty tułu odsetek 2 Koszty z ty tułu odsetek 3 Wy nik z ty tułu odsetek 4 Przy chody z ty tułu prowizji i opłat 5 Koszty z ty tułu opłat i prowizji 6 Wy nik z ty tułu prowizji 7 Przy chody z ty tułu dy widend Wy nik z instrumentów finansowy ch wy ceniany ch do wartości godziwej przez rachunek 8 zy sków i strat 9 Wy nik z pozy cji wy miany 1 0 Pozostałe przy chody operacy jne 11 Przy chody operacy jne 1 2 Koszty działania 13 Wy nik z ty tułu utraty wartości akty wów 1 4 Amorty zacja 1 5 Pozostałe koszty operacy jne 16 Koszty operacy jne 17 Wy nik na działalności operacy jnej (wy nik finansowy brutto) 18 Podatek dochodowy 19 Wy nik finansowy netto

4 Klasyfikacja i prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat wg MSSF (1) Kategoria przychodu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna Prowizje leasingowe - leasing 1 finansowy Przychody z tytułu leasingu 29 finansowego - grunty 1. Przychody z tytułu odsetek 4. Przychody z tytułu prowizji i opłat 8 3 Przychody z umów najem długoterminowy - leasing finansowy - Przychody odsetkowe 1. Przychody z tytułu odsetek 10.Pozostałe przychody operacyjne Prowizje leasingowe - najem 4. Przychody z tytułu prowizji i 1. Przychody z tytułu odsetek długoterminowy - leasing finansowy opłat lub 10.Pozostałe przychody operacyjne

5 Klasyfikacja i prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat wg MSSF (2) Kategoria przychodu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna Prowizje leasingowe - leasing operacyjny Prowizje leasingowe - najem długoterminowy - leasing operacyjny 15 Przychody - leasing operacyjny Przychody z umów najem długoterminowy - leasing operacyjny - raty Przychody z umów najem długoterminowy - leasing operacyjny - dodatki 10.Pozostałe przychody operacyjne 4. Przychody z tytułu prowizji i opłat lub 1. Przychody z tytułu odsetek 30 Opłaty za wznowienie umów leasingu 31 Przychody z rafaktur składek 32 Przychody z opłaty za zmiany warunków umowy 51 Przychody z tytułu upomnień

6 Klasyfikacja i prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat wg MSSF (3) Kategoria przychodu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna Najem długoterminowy - przychody z 23 tytułu refaktur 47 Odzyskane koszty obsługi prawnej Przychody z tytułu przedterminowego 44 rozwiązania umów leasingu Przychody z tytułu refaktur na 53 leasingobiorców Otrzymane odszkodowanie zgodnie z 56 ogólnym warunkami umowy leasingowej Odszkodowanie z towarzystwa 57 ubezpieczeń Zysk z rozwiązanej umowy leasingowej 59 (sprzedaż windykacyjna) Odszkodowania z tytułu nieterminowego wykupu Zysk z zakończonej umowy - sprzedaż przedmiotu leasingu Zysk z rozwiązanej umowy - szkoda całkowita 10.Pozostałe przychody operacyjne 10.Pozostałe przychody operacyjne 1. Przychody z tytułu odsetek 1. Przychody z tytułu odsetek lub 13. Wynik z tytułu utraty wartości aktywów

7 Klasyfikacja i prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat wg MSSF (4) Kategoria przychodu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna 46 Przychody z tytułu odszkodowań 10.Pozostałe przychody operacyjne 4. Przychody z tytułu prowizji i opłat Przychody z rozwiązania odpisów aktualizujących należności Przychody z rozwiązania odpisów aktualizujących raty leasingowe Przychody z rozwiązania odpisów aktualizujących należności kapitałowe leasing Przychody z rozwiązania odpisów aktualizaujących dla pozostałych należności 13. Wynik z tytułu utraty wartości aktywów 10.Pozostałe przychody operacyjne

8 Klasyfikacja i prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat wg MSSF (1) Kategoria kosztu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna 14 Koszty podatku drogowego Koszty rejestracji samochodów będących przedmiotami umów leasingu Koszty ubezpieczenia przedmiotów umów leasingu Koszty napraw przedmiotów umów leasingu 24 Koszty paliwa 29 Koszty usług medycznych 30 Ubezpieczenie OC 34 Koszty refaktur - koszty eksploatacji 12. Koszty działania 15. Pozostałe koszty operacyjne 35 Koszty refaktur na leasingobiorców

9 Klasyfikacja i prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat wg MSSF (2) 11 Kategoria kosztu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna 1. Przychody z tytułu odsetek (gdy Koszty wynagrodzenia bonusowego dla 12. Koszty działania bezpośrednie koszty zawarcia UL - dealerów ESP) 23 Koszty ubezpieczeń środków własnych 12. Koszty działania 2. Koszty z tytułu odsetek 2 Amortyzacja 14. Amortyzacja 12. Koszty działania 4 6 Usługi w zakresie windykacji należności Koszty obsługi umów najmu długoterminowego 15. Pozostałe koszty operacyjne 12. Koszty działania 25 Koszty związane z zakończeniem umów 15. Pozostałe koszty operacyjne leasingowych 8. Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

10 Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników PAR

11 Klasyfikacja i prezentacja w rachunku zysków i strat wg PAR Rachunek zysków i strat wg PAR - przychody Rachunek zysków i strat wg PAR - koszty A. Przy chody netto ze sprzedaży produktów B. Koszty działalności operacy jnej C. Zy sk ze sprzedaży 1. Amorty zacja D. Pozostałe przy chody operacy jne 2. Zuży cie materiałów i energii 8. Zy sk ze zby cia niefinansowy ch akty wów trwały ch 3. Usługi obce 9. Inne przy chody operacy jne 4. Podatki i opłaty F. Zy sk z działalności operacy jnej 5. Wy nagrodzenia G. Przy chody finansowe 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12. Odsetki, w ty m: 7. Pozostałe koszty rodzajowe 1 2.a. - od jednostek pow iązanych E. Pozostałe koszty operacy jne 13. Inne 1 0. Aktualizacja wartości akty wów niefinansowy ch I. Zy sk z działalności gospodarczej 1 1. Inne koszty operacy jne J. Wy nik zdarzeń nadzwy czajny ch H. Koszty finansowe K. Zysk brutto 14. Odsetki, w ty m: M. Zy sk netto 1 4.a. - dla jednostek powiązanych 15. Inne

12 Klasyfikacja i prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat wg PAR (1) Kategoria przychodu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna 3 4 Prowizje leasingowe - najem długoterminowy - leasing finansowy Prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe - leasing finansowy Przychody z tytułu pośrednictwa 9 ubezpieczeniowego 23 Najem długoterminowy - przychody z tytułu refaktur A. Przychody netto ze sprzedaży produktów D.9. Pozostałe przychody operacyjne/inne przychody operacyjne 31 Przychody z rafaktur składek 53 Przychody z tytułu refaktur na leasingobiorców

13 Klasyfikacja i prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat wg PAR (2) Kategoria przychodu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna Przychód z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Zysk z zakończonej umowy - sprzedaż przedmiotu leasingu Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów leasingu 47 Odzyskane koszty obsługi prawnej 51 Przychody z tytułu upomnień D.8. Pozostałe przychody operacyjne/zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych A. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 Otrzymane odszkodowanie zgodnie z ogólnym warunkami umowy leasingowej 57 Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeń 59 Zysk z rozwiązanej umowy leasingowej (sprzedaż windykacyjna) 64 Zysk z rozwiązanej umowy - szkoda całkowita 65 Odszkodowania z tytułu nieterminowego wykupu D.9. Pozostałe przychody operacyjne/inne przychody operacyjne A. Przychody netto ze sprzedaży produktów

14 Klasyfikacja i prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat wg PAR (1) Kategoria kosztu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna Koszty wynagrodzenia bonusowego dla dealerów Koszty ubezpieczenia przedmiotów umów leasingu B.7. Koszty działalności operacyjnej/pozostałe koszty rodzajowe B.5. Koszty działalności operacyjnej/wynagrodzenia lub B.3. Koszty działalności operacyjnej/usługi obce lub E.11. Pozostałe koszty operacyjne/inne koszty operacyjne A. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 Ubezpieczenie OC 14 Koszty podatku drogowego 15 Koszty rejestracji samochodów będących przedmiotami umów leasingu B.4. Koszty działalności operacyjnej/podatki i opłaty B.6. Koszty działalności operacyjnej/ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia B.7. Koszty działalności operacyjnej/pozostałe koszty rodzajowe lub A. Przychody netto ze sprzedaży produktów B.7. Koszty działalności operacyjnej/pozostałe koszty rodzajowe lub B.2. Koszty działalności operacyjnej/zużycie materiałów i energii

15 Klasyfikacja i prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat wg PAR (2) Kategoria kosztu Klasyfikacja najczęstsza Klasyfikacja alternatywna 31 Szkolenia pracowników 28 Składki z tytułu ub.społecznych 33 ZFŚS B.6. Koszty działalności operacyjnej/ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia B.7. Koszty działalności operacyjnej/pozostałe koszty rodzajowe E.11. Pozostałe koszty operacyjne/inne koszty operacyjne Koszty refaktur - koszty eksploatacji Koszty refaktur na leasingobiorców Koszty z tytułu utworzonych odpisów aktualizacyjnych należności E.11. Pozostałe koszty operacyjne/inne koszty operacyjne B.2. Koszty działalności operacyjnej/zużycie materiałów i energii lub B.3. Koszty działalności operacyjnej/usługi obce E.10. Pozostałe koszty operacyjne/aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo