Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Międzynarodowa wymiana informacji o bezpieczeństwie pracy na przykładzie wybranych sieci informacyjnych Barbara Szczepanowska CIOP-PIBPIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej wrzesień 2007

2 Społecze eczeństwo Aby zagwarantować prawidłowy jego rozwój, należy y zapewnić potrzeby m.in. w zakresie: - ekonomiczno-finansowym - edukacji - kultury - ochrony zdrowia - zabezpieczenia społecznego - dostępu do informacji - bezpiecznej pracy

3 Społecze eczeństwo oparte na wiedzy Ogromną rolę w jego rozwoju odgrywa wiedza oparta o udostępniane informacje: - W formie gotowej do przyswojenia - Wysokiej jakości i wiarygodności - W wyborze pozycji najnowszych, aktualnych - Łatwo i szybko dostępnych Szybki rozwój nauki zapewnia m.in. możliwość dotarcia do informacji o osiągnięciach innych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Zapewnić to mogą dobrze zorganizowane i oparte o wiarygodne źródła systemy informacji, w tym: - Gromadzenia - Opracowywania - Udostępniania - Rozpowszechniania i wymiany informacji

4 Społecze eczeństwo oparte na wiedzy Zapewnienie bezpieczeństwa człowieka w procesie pracy jest niemożliwe bez gruntownej wiedzy, teoretycznej i praktycznej, nt. najnowszych rozwiąza zań w tej dziedzinie Działania ania zmierzające do systematycznego podnoszenia poziomu warunków w pracy wymagają dostępu do wiarygodnych krajowych i zagranicznych źródeł informacji Dostęp p ten mogą zapewnić m.in. międzynarodowe systemy informacyjne o BHP

5 A + A Światowy Kongres i Targi Środków w Ochrony Osobistej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (18-21 września 2007, DüsseldorfD sseldorf) W jego ramach odbyły y się, m.in.: - Kongres - Targi - Wystawy i imprezy towarzyszące - Wspólne spotkanie 11 sieci - Spotkania indywidualne poszczególnych sieci Więcej informacji:

6 Wspólne spotkanie 11 sieci ILO-CIS Centre Network EU-OSHA Focal Point Network ENETOSH ENSHPO European Forum of Insurances against Accidents at Work and Occupational Diseases EUROSHNET INSHPO ENWHP IALI Network of WHO/Collaborating Centres in Occupational Health ISSA/Prevention Commission

7 ENETOSH European Network Education and Training in Occupational Safety and Health Europejska sieć edukacyjno-szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Cel działań kompilacja doświadczeń europejskich w obszarze wprowadzania problematyki zdrowia i bezpieczeństwa w pracy do programów edukacyjnych i szkoleniowych, a jednocześnie nie promowanie wykorzystania dobrych praktyk w sposób przekraczający cy granice narodowe i kulturowe Więcej informacji:

8 ENSHPO European Network of Safety and Health Professional Organizations Europejska sieć profesjonalnych organizacji bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Cel działania: ania: zapewnienie forum, w ramach którego praktycy w zakresie bhp mogą dzielić się doświadczeniami i wiedzą o dobrych praktykach Wiecej informacji:

9 European Forum of Insurances against Accidents at Work and Occupational Diseases Europejskie forum ubezpieczeń przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi Cel działań - zapewnienie m.in. możliwo liwości wymiany informacji i doświadcze wiadczeń pomiędzy krajowymi organizacjami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia Więcej informacji:

10 EUROSHNET Network for European OSH Experts (involved in Standardization, Testing and Certification) Europejska sieć ekspertów w w dziedzinie bhp, w zakresie normalizacji, badań i certyfikacji Cel działań zapewnienie możliwo liwości komunikacji i współpracy pracy pomiędzy europejskimi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Więcej informacji:

11 INSHPO International Network of Safety and Health Practitioner Organizations Międzynarodowa sieć organizacji związanych zanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy Cel działań: : zapewnienie międzynarodowego forum wymiany informacji i ujednoliconych opinii w kontaktach z innymi organizacjami Więcej informacji:

12 ENWHP The European Network for Workplace Health Promotion Europejska sieć ds. promowania zdrowia w miejscu prac. Jest nieformalną siecią krajowych instytucji związanych zanych z bhp, zdrowiem publicznym, promowaniem dobrego zdrowia oraz z ubezpieczeniem społecznym Celem - działania ania na rzecz polepszania dobrego zdrowia w miejscu pracy i zmniejszania zagrożeń chorobami zawodowymi pracowników w w Europie Więcej informacji:

13 IALI International Association of Labour Inspection Międzynarodowe stowarzyszenie inspekcji pracy Cel działań promowanie profesjonalizmu swych członk onków, podnoszenie ich efektywności, umożliwianie wymiany poglądów w i doświadcze wiadczeń, dostarczanie najnowszych profesjonalnych informacji członkom, promowanie i rozwijanie współpracy pracy Więcej informacji: aiit.org

14 Network of WHO/Collaborating Centres in Occupational Health Międzynarodowa Organizacja Zdrowia - sieć centrów w współpracuj pracujących cych w zakresie ochrony zdrowia Cel działań wkład w działania ania zmierzające do zapewnienia dobrego zdrowia w pracy dla wszystkich pracowników w w rozwiniętych i rozwijających się krajach, a także e zapewnienie platformy dla współpracy pracy Więcej informacji: occupational_health/network/en/

15 ISSA: Prevention Commission and its 11 International Sections International Social Security Association: Special Commission on Prevention Międzynarodowe stowarzyszenie zabezpieczenia społecznego: komisja ds. ochrony przed zagrożeniami Cel działań: : inicjowanie i prowadzenie na poziomie międzynarodowym działań związanych zanych z promocją problematyki ochrony przed zagrożeniami Więcej informacji:

16 Sieci Sieci te w różny r sposób b sąs zorganizowane, mają różne nazwy swoich placówek, zrzeszają różnego typu członk onków w (organizacje lub konkretne osoby), ale mają podobne cele Wszystkie te organizacje dążąd do: zapewnienia w Europie i na świecie jak najlepszych warunków pracy, szerokiego promowania tematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, zapewnienia forum dla pozyskiwania i wymiany informacji i doświadcze wiadczeń,, rozwijania współpracy pracy na poziomie europejskim i światowym.

17 Inne sieci W dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy sąs zorganizowane także e inne sieci, np. - Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety - PEROSH (Partnership( for European Research in Occupational Safety and Health)

18 Organizacje i działanie anie sieci związanych zanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy omówiono na przykładzie 2 sieci: ILO CIS Centre Network EU OSHA Focal Point Network of the European Agency for Safety and Health at Work

19 Sieć Centrów w ILO CIS ILO CIS Centre Network Jest ona jedną z: - najstarszych - największych - ogólno lnoświatowych sieci, tworzących system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy

20 Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO Międzynarodowe Biuro Pracy ILO Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS Regionalne Centra CIS Krajowe Centra CIS Współpracujące Centra CIS Polskie Krajowe Centrum CIS CIOP-PIB

21 Międzynarodowy system informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy CIS Działa 48 lat (od 1959 r ) Sieć centrów obejmująca w 2007 r. ponad 140 Centrów CIS: Międzynarodowe Centrum CIS Krajowe Centra CIS Współpracujące ce Centra CIS Regionalne Centra CIS Sieć ma ogólnoświatowy zasięg - centra są w ponad 100 krajach, na wszystkich kontynentach) Ciągły y rozwój prawie każdego roku powstają nowe centra Duże e zróżnicowanie wielkości i możliwości działania ania Centrów CIS Rolę centrów pełnią przeważnie instytuty naukowe, ministerstwa pracy, fundacje, związki zki zawodowe W ich imieniu zadania CIS realizują ośrodki informacji i/lub biblioteki

22 Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS Jest światowym ośrodkiem informacji, gromadzącym i upowszechniającym cym literaturę i informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy; opracowującym cym źródła a informacji: witrynę internetową, bazy danych, wydawnictwa; organizującym szkolenia i konferencje, organizującym sieć Centrów CIS i z nią współpracującym cym Zostało o utworzone w 1959 r. przez 11 krajowych bibliotek i instytucji związanych zanych z bhp oraz 3 organizacje międzynarodowe: Międzynarodową Organizację Pracy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ang. ISSA), Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (ang. ECSC) Jest zlokalizowane w Międzynarodowym Biurze Pracy w ramach działu ILO pod nazwą: Program Bezpieczna Praca (Programme SafeWork )

23 Główna strona internetowa Międzynarodowego Centrum CIS (www.ilo.org/cis)

24 Polskie Krajowe Centrum CIS Jego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) PIB) od 1960 r. r (Centrum powstało w rok po utworzeniu Międzynarodowego Centrum CIS w Genewie) Zadania Polskiego Krajowego Centrum CIS realizuje Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP- PIB

25 Zadania Polskiego Krajowego Centrum CIS wykorzystanie systemu informacji CIS do pozyskiwania wydawnictw i informacji dla krajowych specjalistów bezpieczeństwa i zdrowia w pracy; (m.in. gromadzenie i rozpowszechnianie wydawnictw i informacji uzyskanych z sieci Centrów CIS i innych źródeł; prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu m.in. o zasoby informacyjne CIS) wykorzystanie sieci CIS do promowania za granicą polskich wydawnictw i osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, m.in. poprzez udział w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji, a także działalność informacyjna dla zagranicznych użytkowników rozpowszechnianie w Polsce informacji o działalności i usługach ugach Polskiego Krajowego Centrum CIS, Międzynarodowego Centrum CIS oraz innych Centrów rozwój kontaktów i współpracy pracy z siecią Centrów CIS

26 Strona główna g witryny Polskiego Krajowego Centrum CIS w języku j polskim

27 Więcej informacji o działalno alności sieci: Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS: Polskie Krajowe Centrum CIS:

28 Europejska Sieć Krajowych Punktów w Centralnych EU OSHA (EU OSHA Focal Points Network) Organizatorem - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Bilbao, Hiszpania (European Agency for Safety and Health at Work) Sieć działa a od 1994 r. Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej (1 maja 2004) sieć obejmuje 25 państw członkowskich, w tym Polskę Sieć stanowią Krajowe Punkty Centralne (KPC) KPC koordynuje prace Krajowej Sieci Partnerów (sieci instytucji współpracujących) cych) Europejska Agencja organizuje także Centra Tematyczne

29 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Powstała a w 1994 r. w Bilbao Zajmuje się m.in. gromadzeniem, analizą i upowszechnianiem informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy Publikuje wydawnictwa z tej dziedziny Promuje kulturę bezpieczeństwa pracy Buduje partnerstwo i aktywnie współpracuje pracuje ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w problematykę bezpieczeństwa pracy Wpływa na politykę UE dot. bezpieczeństwa pracy Organizuje także coroczne kampanie informacyjne na wybrane tematy (2007 Mniej Dźwigaj ) Wykorzystuje nowoczesne środki przekazu informacji: strony i portale internetowe, biuletyn elektroniczny, pełne teksty publikacji dostępne przez Internet, komunikację elektroniczną Organizuje sieć Krajowych Punktów Centralnych oraz Centrów Tematycznych i prowadzi z nimi współpracę

30 Główna strona internetowa Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (wersja angielska)

31 Główna strona internetowa Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (wersja polska)

32 Krajowy Punkt Centralny w Polsce Jego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) PIB) od 2001 r. r Zadania Polskiego Krajowego Punktu Centralnego realizuje Ośrodek O Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP- PIB

33 Zadania Polskiego Krajowego Punktu Centralnego koordynowanie prac Krajowej Sieci Partnerów organizowanie polskiej edycji kampanii informacyjnej pn. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizowanie innych przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo pracy, np. kampanii "Zdrowe i przyjazne miejsce pracy", skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw opiniowanie informacji, dokumentów i materiałów promocyjnych oraz dostarczanie informacji dot. bhp w Polsce utrzymywanie i rozwój witryny internetowej współpraca praca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i siecią Krajowych Punktów Centralnych

34 Strona główna g witryny Polskiego Krajowego Punktu Centralnego

35 Więcej informacji o działalno alności sieci: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: Polski Krajowy Punkt Centralny:

36 Podsumowanie Udział w pracach międzynarodow dzynarodowychych sieci, zajmujących się m.in. informacją o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy umożliwia: - pozyskiwanie dla krajowych użytkowników informacji i wydawnictw z całego świata - międzynarodowe promowanie krajowych osiągni gnięć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Wykorzystanie dostępnego już na całym świecie narzędzia jakim jest Internet oraz udział w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji pozwala na upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w skali światowej

37 Podsumowanie W czasach globalizacji, rozwoju społecze eczeństw opartych na wiedzy jest niezbędne prowadzenie międzynarodowej współpracy pracy oraz tworzenie krajowych i międzynarodowych sieci informacyjnych, które ułatwiaju atwiają pozyskiwanie i wymianę potrzebnych teoretykom i praktykom informacji

38 Dziękuj kuję za uwagę Barbara Szczepanowska Polskie Krajowe Centrum CIS CIOP-PIBPIB

Barbara Szczepanowska CIOP-PIB

Barbara Szczepanowska CIOP-PIB Upowszechnianie krajowych i zagranicznych informacji tematycznych na przykładzie kampanii związanej ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Barbara Szczepanowska CIOP-PIB V Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie informacji na temat bieżących działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i Krajowego Punktu Centralnego

Przedstawienie informacji na temat bieżących działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i Krajowego Punktu Centralnego Przedstawienie informacji na temat bieżących działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i Krajowego Punktu Centralnego Wioleta Klimaszewska Spotkanie uczestników Krajowej Sieci

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw PENDIUM CSR-KOMPEDIUM CH LNISCH

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Michał Klimek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku

Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku A.Ogonowska, Polityka informacyjna UE na progu XXI wieku Anna Ogonowska * Polityka informacyjna Unii Europejskiej u progu XXI wieku 1. Uwagi ogólne Polityka informacyjna została zdefiniowana w literaturze

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Autorzy publikacji Zespół Projektu

Bardziej szczegółowo

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo