6) krzewienie Swiadomo6ci roli odpowiednich system6w kontroli dla efektywnej organizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6) krzewienie Swiadomo6ci roli odpowiednich system6w kontroli dla efektywnej organizacji"

Transkrypt

1 Stotut lnstytutu Audytor6w Wtewnqtrznych ila potsko STATUT I nstytutu Audytorow Wewnqltrznych lla Polska Rozdzial I POSTANOWIENIA OG6LI'IIE $ 1. Nazwa, siedziba 1' Instytut Audytor6w Wewnqtrznych lla Polska, zwany dale.i,,lnstytutem", jest stowarzyszeniem os6b fizycznych, dobrowolnym, samorzqdnym, trwalym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 2. Instyttrt jest polskim oddzialem miqdzynarodowej organizacji audytor6w wewnqtrznych The Institute clf lntemal Auditors, Inc z siedzibq w Altamonte springs na Florydzie, usa. 3. Instytut mo2e postugiwai siq nazwe skr6conq,,lla Polska". Nazwa Instytutu i nazwa skr6cona podlegajq ochronie. 4. Instytut swoim dzialaniem obejmuje obszar Rzeczypospoliterj Polskiej. Dla wfa6ciwego realizowania swych cel6w statutowych Instytutu mo2e prowadzii dzialalnosi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Siedzibi2 Instytutu jest Warszawa. 6. Instytut mo2e byi czfonkiem innych krajowych i miqdzynarodowych organizacji. 7 ' Instytut mo2e u2ywai: odznak, pieczqci oraz znaku graficznego na zasadach okreslonych w odrqbn ych przepisach. Rozdziaf ll CELE I SPOSOBY DZIATANIA S 2. Cele Instytutu Celami Ins;tytutu sq: 1-) upowszechnianie idei i roli audytu wewnqtrznego rozurnianych zgodnie z definicjq Instytutu Audytor6w Wewnqtrznych; 2) upowszechnianie Miqdztlnarodowych Standard6w Profesjonalnej praktyki Audytu Wewnqtrznego uchwa lon'ych przez I nstytut Audytor6w Wewnqtrznych; 3) upowszechnianie zawodr.r audytora wewnqtrznego, jego pozycji i znaczenia; 4) krzewienie i czuwanie nrad przestrzeganiem zasad etyki i nz:etelno3ci, lojalno6ci zawodowej oraz uczciwej konkurencji; 5) krzewienie poczucia godnosci iwsp6lnoty zawodowej audytrrn6w wewnqtrznych; 6) krzewienie Swiadomo6ci roli odpowiednich system6w kontroli dla efektywnej organizacji i wykorzystania zasob6w; 7) promowanie profesjonalnej wiedzy o audycie wewnqtrznym, metodach i technikach jegrc prowadze ni a oraz za pewniernia odpowiedniej ja kosci prac audytorskich; 8) szerzenie dziafari podttroszqcych kwalifikacje w zakresie audytu, rewizji, system6w kontroli, zarzqdzaniia ryzykiem, ladu rcrganizacyjnego, bezpieczeristwa, zapewnienia jakosci; 9) promowanie i wspieranir-' ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidtowego wykonywaniia audytu wewnqtrznego; 1-0)tworzenie i upowszechrrianie norm i standard6w Srodowiskowych bqdz zawodowych dotyczqcych prowadzenia audytu oraz Swiadczenia uslug doradczych w dziedzinie audytu i kontroli; L1) ulatwienie swobodnej wymiany do6wiadczeri i informacji ur(r6d czlonk6w Instytutu orazzinnymi instytucjarni i orga nizacjami; 1-2) reprezentowanie i ochrona praw i interes6w zawodowych audytor6w wewnqtrznych oraz pomorc w poszukiwaniu pracy;

2 litatut lnstytutu Audytor6w WewnQtrzny(:h ila polsko ',fekst jednolity l[3) promowanie dzialalnoici naukowo-dydaktycznej w dziedzinie audytu wewnqtrznego Sposoby iformy dzialania Instytutu ll. Instytut opiera swoiq dziafalno6i na aktywnosci spofecznej czlonk6w. ll. Instytut realizuje cele przez: a) przedsiqwziqcia promujqce audyt wewnqtrzny wykonywany zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz Miqdzynarodowymi Standardami Profesjonalnej PraktykiAudytu Wewnqtrznego; b) podejrnowanie i wspieranie inicjatyw doskonalenia wiedzy i umiejqtnosci w zakresie audytu, rewizji, system6w kontroli, zarzitrdzania ryzykiem, fadu organizarcyjnego, bezpie,czefistwa, z:apewnienia jakosci; c) tworzelnie warunk6w i mo2liwoici wzajemnych kontakt6w i swobodnej wymiany do6wiadcze6, wtym ta[<2e dotyczqcych problem6w napotkanych przez cztonk6w Instytutu w trakcie realizacji ich obowiqzk6w zawodowych; d) tworz:enie warunk6w przeplywu aktualnych informacji zwiqzanych z audytem, kontrolq izarzqdzaniem ryzykiem, kt6re mogq byi przydatne dla czfonk6w oraz ich pracodawc6w, a tak2e informacji zwiqzanych z poszukiwaniem pracy; e) dzialarria upowszechniajqce wiedzq o budowie i organizacji efektywnych system6w kontroli i ladu organizacyjnego w6r6d kierownik6w organizacji, audytor6w, pracownlik6w odpowiedzialnych za s;zeroko pojqte bezpiecze fi stwo bizneso w e i zarzqdza n ie ryzykie m; f) wsp6tdzialanie z wladzami, organami administracji, organizacjami i instytucjami spofecznymi lub 5lospodarczymi.!t. Dziafalno6i Instytutu polega na: ar) organi;zowaniu i prowadzeniu szkolefi, wyklad6w, konsultacji, poradnirctwa, sympozj6w, fazd6w, llonferenr:ji, konkurs6w, wystaw krajowych i zagranicznych; b) wydawaniu periodyk6w, podrqcznik6w, skrypt6w, pomocy dydaktycznych i materiaf6w szkolenio wych, informator6w i in nych pu blikacji; c:) umo2:liwieniu czlonkom dostqpu do material6w Instytutu Audytor6w Wewnqtrznych przeznaczonych wylqcznie dla cztonrk6w tej organizacji; cl ) orga nizrowaniu spotka ri czlon kowskich; er) wsp6lpracy z osobami i instytuc.jami w zakresie zbierania informacji i wymiany do6wiadczeri w dziedzinie audytu wewnqtrznego; f) publicznym opiniowaniu projekt6rar i przepis6w w zakresie dzialania Instytutu oraz przedkladaniu wlasciwym instytucjom wniosk6w i postulat6w w tym zakresie. 4f. Do prowadzenia swych spraw Instytut mo2e zatrudniai pracownik6w lub zlecai wykonanie prac na podstawir-' umowy-zlecenia lub umowy o dzielo. Rozdziaf lll CZTONKOWIE INSTYTUTU I 4. Formy czfonkostwa w Instytucie 1.. Czlonkiem Instytutu mo2e byi osoba fizyczna posiadajqca pefnq zdolno5i do czynno6ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 2:. Czfonkostwo w Instytucie jest dobrowolne. 3i. Czlonkowie Instytutu dzielq siq na: a ) czlonk(rw zwyczajnych; tr) czlonkdw honorowych. 4.. Czfonkiem zwyczajnym Instytutu nro2e byi obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec przebywajqcy i majqcy miejsce zamies;zkania na terytorium Rzeczypospolitrej Polskiej, kt6ry: a) akceptuje statutowe cele Instytutu; tt) zlo2yt deklaracjq czfonkowskq i oplacil skladkq czfonkowskq.

3 Statut lnstytutu Audytor6w WtewnQtrznych tta potsko 5. Czlonkamizwyczajnymi Instytutu mogq byd w szczeg6lnosci: a) osoby czynnie wykonujqrce zaw6d audytora wewnqtrznego; b) osoby, kt6rych praca :zwiqzana jest z kontrolq wewnqtrzne, rewizjq, zarzqdzaniem ryzykiem, audytem system6w informatycznych lub pokrewnymi dziedzinami; c) inne osoby zainteresowane audytem wewnqtrznym z racji zajmowanego stanowiska lv systemie organizacii i zarzqdzania, a w szczeg6lnosci czfonkowie rad nadzorczych, cztonkowie komitet6w audytu, biegli rewidenci, kontrolerzy, kierownicy, dyrektorzy, ksiqgowi oraz doradcy i konsultanci. 6. Czlonkiem honorowym Instytutu mo2e byi osoba, kt6ra: a) akceptuje statutowe cele Instytutu; b) wniosfa wybitny wkfad w rozw6j idei audytu wewnqtrznego, w dzialalno66 Instytutu lub w rozw6j oraz praktyczne zastosowanie nauki w dziedzinie audytu wewnetrznego. S 5. Nabycie czlonkostwa w Instytucie l-. Czfonkostwo w Instytucie nabywa siq na mocy uchwafy Zarzqdu, z zastrze2eniem ust Uchwala Zarzqdu przyjmujqca w poczet czlonk6w Instytutu osobq, spelniajqcq warunki przewidziane dla danego rodzaju czlonkostwa w Instytucie, o kt6rych mowa w S 4 Statutu, podejmowana jest zwyktq wiqkszo6ciq gtos6w. 3. Do os6b fizycznych, kt6rym odm6wiono czlonkostwa w Instytucie stosuje siq odpowiednio zasady okre5lone w 5 7 ust. 4 i 5 Statutu. 4. Czlonkostwo honorowe przyznawane jest na mocy uchwaty Walnego Zebrania Cztonk6w na wniosek Zarzqdu I nstytutu. $ 6. Prawa iobowiqzkiczfonk6w Instytutu 1. Cztonek Instytutu zobowliqzany jest: a) przestrzegai powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, Kodeksu Etyki Instytutu Audytor6w wewnqtr:rnych oraz postanowiefi statutu, regulamin6w i uchwaf Instytutu; b) aktywnie uczestniczyi w pracach Instytutu; c) popierai i czynnie realizowai cele Instytutu; d) swoiq p,ostawq i dziafaniami przyczyniai siq do wzrostu roli i znaczenia I nstytutu; e) dbai o dobre imiq Instytutu; f) regularnie oplacai skfadlki czlonkowskie obowiqzujqce w Instytucie, z tym, 2e czlonek honorowy jest zwolniony z oplat czlonkowskich. 2. czfonek Instytutu ma prawo brai udzial w 2yciu Instytutu, w szczeg6lnosci: a) korzystai z praw czfonka Instytutu Audytor6w Wewnqtrznych zgodnie z obowiitrzujqcyrmi wewnqtrznymi przepisami w tym zakresie; b) korzystai z biernego i czy'nnego prawa wyborczego; c) uczestniczyi w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych d;zialaniach orga nizowa nych przez Instytut; d) wnioskowai we wszystkir:h sprawach dotyczqcych cel6w ifunkcjonowania Instytutu; e) zglaszat: opinie, wnioski i postulaty do wtadz i organ6w Instytutu; f) korzystai zurzqdzel,lokali, Swiadcze6 i pomocy Instytutu; g) posiadai i nosii odznaki Instytutu; h) korzystai z rekomendacji, gwarancji i opieki Instytutu w swojej dzialalnosci; i) korzystad z innych mozliwrojci, jakie stwarza swoim cztonkom lnstytut. 5 7" Ustanie izawieszenie czfonkostwa w Instytucie 1. Ustanie czfonkostwa w Inrstytucie nastqpuje w przypadku skreslenia z listy czfonk6w lub wykluczenia czlonka. 2. skre5lenie z listy czlonk6w nastqpuje w drodze uchwaly zarzqduw przypadku:

4 Statut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych lla polsko a ) pisem nej rezygnacj i dosta rczo ne j Zarzqdowi; b) zwloki w oplacie skladki czlonkowskiej przekraczajqcej 3 miesiqcy od terminu okre5lonego w 5 19 ust. 4; c) ustania okoliczno6ci, kt6re warunkowaly przyjqcie czlonka do Instytutu; 3. wykf uczenie czlonka nastqpuje w drodze uchwaly zarzqdu w przypadku: a) dziafalnoscisprzecznej ze statutem oraz uchwalami Instytutu; b) orzeczenia Sqdu Kole2eriskiego. 4. od uchwaly Zarzqdu w sprawie skre5lenia lub wykluczenia czfonka z Instytutu prrzysluguje odwofanie za po6rednictwem Zarzqdu do Walnego Zebrania Czfonk6w w terminie 30 dni od daty dorqczenria uchwaly. Odwofanie rozpatruje siq na najbli2szymwalnym Zebraniu Czlonk6w. 5. Uchwafa Walnego Zebrania Czlonk6w dotyczqca wykluczenia lub skre6lenia cztonka jest ostateczna. 6. Czlonelk Instytutu jest zawieszony w korzystaniu z praw cztonkowskich, o kt6rych mowa w S 6 ust. 2 je2eli nie optaci skladki czlonkowskiej w terminie okreslonym w S 19 ust. 4. Zawieszenie ustaje w terminie 30 dni od dnia zapfaty wszystkich nale2noici z tytulu skladki cztonkowskiej. Rozdziai lv WIADZE I ORGANY INSTYTUTU 5 8. Wfadze iorgany Instytutu ll. Wladzami Instytutu sq: a) Walne Zebranie Czfonk6w; b) Zarzqd jako organ wykonawczy. 2. Pozostalymi organami Instytutu sq: a) Komisja Rewizyjna; b) Komisja Nominacyjna; r:) Kom isja Certyfikacyjna; d)sqd Kole2eriski Wyb6r i kadencja L. Kadencja wybieralnych organ6w Instytutu trwa 2 lata, a ich wyb6r z Regdlarninem wyboru organ6w stowarzyszenia uchwalonym przez walne wniosek,larzqdu. 2. Czlonkowie wybrani do organ6w Instytutu mogq pelnii tq samq funrkcjq nastqpujqce po sobie kadencje. 3. Kandydatem do wybieralnych organ6w Instytutu mo2e byi czlonek Instytutu, kt6ry: a)jest w dniu wybor6w czfonkiem Instytutu od co najmniej 2 lat; b) ma w dniu wybor6w prawa wyborcze; c) ma nieposzlakowanq opiniq w Srodowisku; odbywa siq zgodnie Zebranie Czlonk6w na nie dfu2ej ni2 przez 2 d) uzyskal ocenq Komisji Nominacyjnej, z tym, ze nie dotyczy to wybor6w Komisji Nominacyjnej oraz sytuacji, trv kt6rej do Komisji Nominacyjnej nie zgloszono dostatecznej liczby kandydat6w. 4. W pr;lypadku pisemnej rezygnacji z pelnienia funkcji czlonka organu Instytutu dostarczonej Prezesowi Instytutu jego sktad jest uzupelniany w drodze uchwaly tego organu, kt6rego rezygnacja dotyczy o osobq, kt6ra w poprzednich wyborach uzyskafa najwiqkszq, kolejnq liczbq glos6w. ljzupefnienie organu Instytutu w wymieniony wy2ej spos6b dopuszczalne jest maksymalnie do pofowy tego skladu pochodzqcego z wyboru. 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z pelnienia funkcji Prezesa Instytutu, funkcjq Prezesa Instytutu do ko6ca kadencji pelni pierwszy wiceprezes Zarzqdu.

5 Statut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych lla polska 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z pefnienia funkcji jednoczesnie prezesa Instytutu i wicefrezesa, Zarzqd niezwfocznie, nie p62niej ni2 w terminie 60 dni, zwofuje Nadzwyczajne Walne Zfbranie czfonk6w, a Prezes Instytutu pelni swojq funkcjq do czasulwyboru nowych wladz. 7' Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje siq odpowiednio w przypadku ustania czlonkostwa osoby pgtniqcej funkcjq w organach Instytutu.

6 Stqtut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych ila potska S 10. Uchwaty Uchwaly wszystkich wtadz i organ6w Instytutu zapadajq w gfosowaniu jawnym, zwyklq rnriqkszosciq gfos6w w obecno5ci co najmniej polowy czlonk6w uprawnionych d<l glosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowiq inaczej. S 11. Walne Zebranie Czlonk6w L. Walne Zebranie Cztonk6w jest najwy2szqwladzq Instytutu. 2. Do kornpetencji walnego Zebrania czfonk6w nale2y w szczeg6lnosci: a) okreslanie gf6wnych kierunk6w dzialania Instytutu; b) uchwalanie zmian statutu; c) uchwalanie regulamin6w przewidzianych w Statucie; d) wyb6r i odwolywanie czfonk6w organ6w Instytutu, z zaslrze2eniem 5 15 ust. 3 lit a) oraz S 16 ust. 3; e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdafi organ6w Instytutu; f) powol'y'wanie czlonk6w honorowych; g) podejrnowanie decyzji w sprawach skladek czlonkowskich, ulg izwolnied od tych skladek; h) rozpatrywanie odwolafi w sprawach czfonkowskich; i) rozpatrywanie wniosk6w i postulat6w zgloszonych przez czlonk6w lub organy Instytutu; i) pode.imowanie uchwal o przynalezno6ci Instytutu do innych organizacji krajowych i miqdzyrrarodowych; k) podejmowanie uchwaly o rozwiqzaniu Instytutu i przeznaczeniu jego majqtku; l) podejnrowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady. 3. W przy'padku, gdy liczba czfonk6w Stowarzyszenia przekroczy 300 os6b, Walne Zebranie Czfonk6ur mo2e byi zastqpione Walnym Zebraniem Delegat6w, wybranyclr w proporcjijeden delegat na 10 czlonk6w. Mandat delegata trwa do czasu nowych wybor6w. W takim przypadku szczeg6lowy tryb wyboru delegat6w okre6li Regulamin Wyboru Organ6w lltowarzyszenia. 4' Wszystkie przepisy dotyczqce Walnego Zebrania Czlonk6w stosuje siq tak2e do Walnego Zebrania Delegat6w. S 12. Zwotywanie i obrady Walnego Zebrania Czfonk6w 1-. W Walnym Zebraniu Czfonk6w biorq udzial: a) cztqnkowie Instytutu, kt6rzy nie sq zawieszeni w korzystaniu z praw czfqnkowskich; b) go5cie zaproszeni przez Zarzqd w celu prezentacji zagadnieri zwiqzanych zrealizowaniem prac I nstytutu, 2. Walne Zebranie Czlonk6w mo2e byi zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Zwyczarjne Walne Zebranie Czlonk6w zwotuje siq raz w roku. 4.Zwyczatjne Walne Zebranie Czlonk6w o charakterze sprawozdawczo-wytoorczym zwoluje r;iq co dwa lata, nie p62niej ni2 w drugim miesiqcu po upfywie kadencji wybieralnych organ6w Instytutu. 5' Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w mo2e odbywai siq w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach. 6, Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w zwotuje Zarzqd: a) z wlasrrej inicjatywy; b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; c) na wniosektll0 czfonk6w lub delegat6w. 7, W przy'padkach okre5lonych w ust. 6 lit. b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonk6w winno byi zwolane nie p62niej ni2 w ciqgu 60 dni od daty zloienia odpowiedniego wniosku Zarzqdowi. 8. O miejscu, terminie i proponowanym porzqdku obrad Walnego Zlebrania Czfonk6,w, Zarzqd powiadarnia pisemnie czlonk6w, kt6rzy nie sq zawieszeni w korzystaniu 2t praw cztonkowskich, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed terminem Walnego Zebrania Czlonk6w.

7 Statut lnst:ytutu Audytor6w WewnQtrznych tta potsko 9. Dla wa2no6ci Walnego,Zebrania Czlonk6w w pierwszym terminie winna byi obecna cp najmniej polowa czfonk6w z czynnym prawem wyborczym. W drugim terminie Walne Zebranie Czlonkow mo2e skutecznie obradowai bez wzglqdu na liczbq uczestnik6w. L0. obracly Walnego Zebrania Czlonk6w odbywajq siq zgodnie z Regulaminem Walnego ZeLrrania czfonk6w uchwalonym przez walne Zebranie czlonk6w na wniosek zarzqdu. L1. Obradami Walnego Zerbrania Czfonk6w kieruje przewodniczqcy wybrany przez Walne Zebranie Czfonk6w. 12. Walne Zebranie Czlonk6w obraduje wedtug uchwaloneg o przez siebie porzqdku obrad Zarzqd t.zarzqd kieruje dziafalnoiciq Instytutu ireprezentuje je na zewnqtrz. 2'Zarzqd jest zobowiezany zarzedzai majqtkiem i sprawami Instytutu oraz spelniai swoje obowiqzki ze staranno5ciq wymagane w obrocie gospodarczym i finansowym, przy Scislym przestrzeganiu przepis6w prawa, postanowiefi Statutu, regulamin6w i uchwal powziqtych przez Walner Zebranie Czlonk6w Instytutu. 3. Do zakresu dzialania Zartqdu nale2y w szczeg6lnosci: a) planowanie i kierowanie bie2qcq pracq Instytutu; b) realizar:ja podjqtych uchwal; c) sprawowanie zarzqdu nad majqtkiem Instytutu; d) prowadzenie dokumentacji czlonkowskiej; e) powofywanie zespol6w, rad oraz k6f i okre6lanie zakresu ich dzialania i sposobu funkcjonowania oraz ocena rezultat6w ich pracy; f) przygotowanie projektr5w uchwal walnego Zebrania czlonk6w oraz projekt6w wfa6ciwych regulamirr6w; g) wnioskowanie o nadanie godnosci czlonka honorowego Instytutu; h) zwolyvr,'anie Walnego Zebrania Czlonk6w. 4. Zarzqd sklada coroczne sprawozdania ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonk6w, 5. Zarzqd skfada siq z 7 os6b: a) Prezesa Instytutu; b) osoby, kt6ra w poprzednriej kadencji pefnifa funkcjq Prezesa Instytutu, a w przypadku jej rezygnacji osoby, ktirra pefnita funkcjqr wiceprezesa; c) czfonk6w wybranych na <lanq kadencjq przez walne Zebranic" czfonk6w. 6. PracamiZarzqdu kieruje Prezes Instytutu powofany przez Walne Zebranie Czfonk6w Instytutu. 7' Dla zapewnienia realiza{i cel6w Instytutu na rzecz cafego Srodowiska audytor6w wewnqtrznych w sktad zarzqdu wchodzq przedstawiciele gl6wnych sektor6w gospodarki, a w szczeg6lno5ci sektora usfug finansowych, sektora przedsiqbiorstw, sektora publicznego. 8' Na pierwszym posiedzeniu czlonkowie Zarzqdu wybierajq ze swego grona jednego lub dw6ch wiceprezes6w, sekretarz a oraz ska rbnika. 9' Zasady dziatania zarzqdu okre5la Regulamin Pracy zarzqdu uchwala ny przez walne Zebranie Czfonk6w na wniosek Zarzqtdu. ro'zarzqdjest upowaznlen'1do nabywania, zbywania iobciq2ania praw majqtkowych oraz ziawierania um6w, udzielania pefnomocnictw i skladania o6wiadczeri woli we wszelkich sprawach majqtkowych Instytutu. 11' Dla wa2nosci oswiadczenia woli, pism i dokument6w w przedmiocie praw i obowiqzk6w majqtkowvch Instytutu wymagane sq podpisy dw6ch czlonk6w zarzqdu, w tym prerzesa lub upowaznicrnego przez niego czlonk a Zarzqdu. L2' Dla pracownik6w zatrudnionych w Instytucie Prezes Instytutu jest kierownikiem zakfadu pracy w rozumieniu Kodeksu prac!y'.

8 Stotut Instytutu Audytor6w Wewnqtrznyr:h ila polsko 514. Komisja Rewizyjna 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnqtrznej lnstytutu. 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolq calollsztaltu dzialalno6ci Zarzqdu oraz innych jed nostek organizacyjnych Instytutu. 3. W terrninie 14 dni po zakoficzeniu czynno6ci kontrolnych Komisja Rewizyjna przedklada Zarzqdowi protok6l, a po zapoznaniu siq ze stanowiskiem Zarzqdu do tego protokofr.r przedstawia swo,je wnioski i rekomerndacje. 4. Komisja Rewizyjna ma prawo dostqpu do dokument6w oraz uzyskiwania informacji od czlonk6w Zarzqdu. 5. Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze swej dziafalno5ci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Cztonk6rar. 6. Komisja Rewizyjna sklada siq z 3 do 5 czlonk6w. 7. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogq pelnii innych funkcji w organar:h Instytutu. 8. Nq ;rierwszym posiedzeniu czlonkowie Komisji Rewizyjnej wybierajq ze swego grona przewodniczecego. 9. Przewodniczqcemu Komisji Rewizyjrrej lub wskazanemu przez niego czllonkowi Komisji przysluguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarzqdu i Sqdu Kole2eriskiega - z gfosem doradczym. O terminie i miejscu posiedzef powiadamiany jest Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej w spos6b przyjqty dla czfonk6w Zarzqdu isqdu Kole2efskiego Szczerg6fowy tryb i zasady dzialania Komisji Rewizyjnej okre6la Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez walne Zebranie czfonk6w na wniosek Komisji Rewizyjnej Komisja Nominacyjna 1. Do zakresu dzialania Komisji Nominacyjnej nale2y: a) przeprowadzenie jawnego i otwartego procesu nominacyjnego do organ6w Instytutu; b) przedstawienie Walnemu Zebraniu Cztonk6w obiektywnych ocen wszystkich zgloszonych kandydat6w pod wzglqdem ich przydatnoscido pefnienia funkcjiw Instytucie. 2. Komis,ia Nominacyjna skfada sprawozdanie ze swej dziafalnosci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Czfonk6w. 3. Komisja Nominacyjna sklada siq z 5 czlonk6w w tym: a) trzech czfonk6w wybranych przez Walne Zebranie Czfonk6w; b) dw6ch czlonk6w wybranych przezzarzqd. 4. Komisja Nominacyjna jest wybierana w polowie kadencji pozostafych organ6w wybieralnych. 5. Na pierwszym posiedzeniu czfonkowie Komisji Nominacyjnej wybierajq ze swego grona przewodniczqcego i sekretarza. 6. Tryb pracy Komisji Nominacyjnej okresla Regulamin Wyboru Organ6w Stowarzyszenia. I 16. Komisja Certyfikacyjna l-. Do zakresu dziafania Komisji Certyfikacyjnej nale2y monitorowanie jakosci audytu wewnqtrznego o ra z procesu rozwoj u kwa I ifi kacji zawod owych. 2. Komisja Certyfikacyjna sklada sprawozdanie ze swej dzialalno5ci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Czlonk6w. 3. Komisjir Certyfikacyjna skfada siq z Przewodniczqcego i 2 czlonk6w wybieranych przezzarzqd. 4. Przewcrdniczqcy Komisji certyfikacyjnej wybierany jest spo6r6d skladu zarzqdu Sad Koleiefiski 1. Do zakresu dziafania Sqdu Kole2eriskiego nale2y: a) rozpoz:nawanie spraw zwiqzanych z naruszeniem prawa, postanowief statutu lub zasad etyki, zgfoszony'ch przez organy lub czlonk6w Instytutu;

9 Statut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych ila potsko b) rozpoznawanie i rozstrzyganie spor6w pomiqdzy cztonkami a organami lnstytutu. 2. Sqd Kole2efski sklada sprawozdanie ze swej dziafalno6ci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Czfonk6w. 3. Sqd Kole2efiski sklada sie z 5 do 8 czlonkriw. 4' Czlonkowie Sqdu Kole2eriskiego nie mogq petnii funkcii w innych organach Instytutu. swego grona 5. Na pierwszym posiedzeniu czfonkowie sqdu Kole2efiskiego wybierajq ze przewod n ic zecego, wice przewod n iczqcego i sekreta rza. 6. Sqd Kole2eriski orzeka w sktadzie co najmniej trzyosobowym. Obradom Sqdu Kole2eriskiego przewodniczy przewodniczqcy Sqdu lub jego zastqpca. 7. Postepowanie przed Sqdem Kole2edskim toczy siq na zasadzie r6wnosci stron, z zaperwnieniem stronom prawa do obrony, a tak2e odwolania siq do walnego Zebrania czlonk6w. 8. Sqd Kolezedski mo2e nato2yi kary: a) upomnienia; b) nagany; c) zawiesz:enia w prawach czfonkowskich na okres od 6 do 12 miesiqcy; d) wykluczenia ze Instytutu. 9. PrzewodniczEcemu Sqdu Kole2efiskiego lub wskazanem u przez niego czlonkowi Sqdu Kole2edskiego przysluguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarzqdu i Komisji Relvizyjnej z gfosem doradczym. O terminie i miejscu posiedzeri powiadamiany jest przewodnic:lqcy Sqdu Kole2eriskiego w spos6b pr:zyjqty dla czlonk6w zarzqdu i Komisji Rewizyjnej. 10. Szczeg6towy tryb i zasady dzialania Sqdu Kole2efskiego okre6la Regulamin Sqdu Kole2efskiego uchwalony przez walne Zebranie czlonk6w na wniosek Sqdu Kole2e6skiego. I 18. Jednostki organizacyjne 1. W celu zapewnienia akltywnej dzialalnosci Instytutu oraz korzystnych warunk6w dla nale2ytej aktywno6ci czlonk6w Instytutu i integracji Srodowiska Zarzqd mo2e, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek L0 zainteresowany'ch czlonk6w, poworai zespofy, rady lub kola. 2. zakres dziatania i sposirb funkcjonowania jednostek organizacyjnych Instytutu okre6la uchwafa Zarzqdu. 3. Jedno:;tki organizacyjnr:, o kt6rych mowa w ust. 1, i Z nie sq terenowymi jednostkami orga nizacrlinym i w rozum ieniu przepis6w ustawy prawo o stowarzyszeniach. Rozdzial V MAJATEK I GOSPODARKA FINAhISOWA INSWTUTU Majqtek Instytutu 1' Majqtek Instytutu stanowiq nieruchomo6ci, ruchomo6ci, I'undusze oraz wartosci nienraterialne i prawne. 2.Zrodlani majqtku Instytutu sq: a) skladki r:zlonkowskie; b) dochody z nieruchomo6ci i ruchomo5ci stanowiqcych wlasno6i lub bqdqcych w u2ytkowaniu I nstytutu; c) dochody z wartosci niematerialnych i prawnych; d) dotacje;r e) darowizny (w tym sponso,ring), spadki i zapisy; f) wplywy z dzialalno6ciwlar;nej. 3' Srodki pieniq2ne, niezale2nie od lr6del ich pochodzenia, mogq byi przechowywane wyf,4cznie na rachunku bankowym Instytutu. wplaty got6wkowe winny byi odprowadzane na rachunek Instytutu.

10 Stotut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych ila polsko Wydatki got6wkowe mogq byi realizowane tylko w pobranych z rachunku Instytutu. uzasadnionych przypadkach ze Srodk6w 4. Skfadkiczlonkowskie za rok kalendarzowy powinny byi wplacane do kodca stycznia danego roku. 5. Instytut Swiadczy opfaty czlonkowskie na rzecz organizacji, kt6rych jest cztonkiem. 6. Majqtek Instytutu stanowi wyfqcznq wlasnojd Instytutu. S 20. Gospodarka finansowa Instytut prowadzi gospodarkq finansowq oraz rachunkowo5i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. Rozdziaf Vl PRZEPISY KONCOWE Zmiana Statutu i rozwiqzanie Instytutu l-. Uchwzrlenie zmiany Statutu oraz rozwiqzanie Instytutu mogq byi przerjmiotem Walnego Zebrania Czlonk6ur wylqcznie wtedy, gdy sprawy te zostaly umieszczone w proponowanym porzqdku obrad Walnego Zebrania Czfonk6w. Do zawiadomienia okreslonego w S 12 ust. 8 Statutu nale2y zalqczy( projekt sllosownych uchwaf. 2' Zmiana Statutu oraz podjqcie uchrrualy o rozwiqzaniu Instytutu przez Walne Zebranie Czfonk6w wymaga wiqkszo3ci 2/3 gtosow oddanych. 3. Podejmujqc uchwalq o rozwiqzaniu Instytutu walne Zebranie Czlonk6w okre6la spos6b przeprowa d ze n ia I ikwid acji oraz przezltaczen ia majqtku I nstytutu. 4.Zmiany Statutu wchodzq w 2ycie po uprawomocnieniu siq postanowienia sqdu rejestrowego Prawo o stowarzvszeniach W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majq zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowanryszeniach. *** 10

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

l,lx-l btj,,+,,.--.-.,_,-> ( v{"'-- }ott

l,lx-l btj,,+,,.--.-.,_,-> ( v{'-- }ott STATUT FUNDACJI IMIENIA SW. J6ZEFA Tekst jednolity Rozdzial I POSTANOWIENIA OG6LNE 51 Fundacja im. Sw. J6zefa, zwana dalej,,fundacja,,, ustanowiona zostala przez Teresq Klqbkowskq - Reriskq, zwanq dalej,,fundatorka,,,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH Lider, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia Europa Forum. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

S T A T U T Stowarzyszenia Europa Forum. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne S T A T U T Stowarzyszenia Europa Forum ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Europa Forum zwane dalej "stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja mo2e prowadzii dzialdnosi poza granicami Rzeczypospolitej polskiej.

2. Fundacja mo2e prowadzii dzialdnosi poza granicami Rzeczypospolitej polskiej. Statut Fundacji,,ROSA,, (tekst jednolity z dnia 2G wrzesnia 2014 r.) Rozdzial I. Postanowienia og6lne s1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwq,,rosa" zwana dalej Fundacjq ustanowiona przez: Jacka Sylwestra

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ JASTARNI ROZDZIAŁ I 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. s1. slowazyszenie o nazwie stowarzyszenla na Rzecz Rozwoju plaskowy2u proszowickiego ',ProKoPaRa',.zwane dalej jest "Stow tzyszeniem", s2.

STATUT. s1. slowazyszenie o nazwie stowarzyszenla na Rzecz Rozwoju plaskowy2u proszowickiego ',ProKoPaRa',.zwane dalej jest Stow tzyszeniem, s2. ,l STATUT.. i4d I{[.r[rSSrrjy 0U hr;liir'.vt. l: n)0fit:l.ir i r.r. j(f,ir:.\./ie _-..V", i--.)..:.r,.,...: r.:!,1"i,: -',,:' i,t.,: ;.1,.;.li;.i;,:i i:ri" 0 :: 619 5 i-71 Zalqcznik do uchwaly Nr Xl/1/2009.

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Absolwentów Absolwentów Przyjaciół Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW HISTORYCZNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. Rozdział I. Przepisy ogólne

(tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. Rozdział I. Przepisy ogólne (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA pilotów wycieczek ZAGRANICZNYCH (jednolity tekst zatwierdzony Uchwała nr 2 walnego członków Zebrania PSPWZ dniu w 21.02.2004) Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Black Drivers Club. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Statut Stowarzyszenia Black Drivers Club. Rozdział I Postanowienia ogólne. Statut Stowarzyszenia Black Drivers Club Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motoryzacyjne Black Drivers Club w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie i wolontariuszy. Statut Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU

Stowarzyszenie i wolontariuszy. Statut Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU Statut Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. CENTRUM WOLONTARIATU zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. -

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.)

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.) Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a tel.: (089)532-79-44, fax (089)533-41-41 e-mail: rsw@poczta.internetdsl.pl www.pwik.olsztyn.pl STATUT Regionalnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 13

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 13 Władzami stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna, d) Sąd KoleŜeński. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 13 14 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo