6) krzewienie Swiadomo6ci roli odpowiednich system6w kontroli dla efektywnej organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6) krzewienie Swiadomo6ci roli odpowiednich system6w kontroli dla efektywnej organizacji"

Transkrypt

1 Stotut lnstytutu Audytor6w Wtewnqtrznych ila potsko STATUT I nstytutu Audytorow Wewnqltrznych lla Polska Rozdzial I POSTANOWIENIA OG6LI'IIE $ 1. Nazwa, siedziba 1' Instytut Audytor6w Wewnqtrznych lla Polska, zwany dale.i,,lnstytutem", jest stowarzyszeniem os6b fizycznych, dobrowolnym, samorzqdnym, trwalym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 2. Instyttrt jest polskim oddzialem miqdzynarodowej organizacji audytor6w wewnqtrznych The Institute clf lntemal Auditors, Inc z siedzibq w Altamonte springs na Florydzie, usa. 3. Instytut mo2e postugiwai siq nazwe skr6conq,,lla Polska". Nazwa Instytutu i nazwa skr6cona podlegajq ochronie. 4. Instytut swoim dzialaniem obejmuje obszar Rzeczypospoliterj Polskiej. Dla wfa6ciwego realizowania swych cel6w statutowych Instytutu mo2e prowadzii dzialalnosi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Siedzibi2 Instytutu jest Warszawa. 6. Instytut mo2e byi czfonkiem innych krajowych i miqdzynarodowych organizacji. 7 ' Instytut mo2e u2ywai: odznak, pieczqci oraz znaku graficznego na zasadach okreslonych w odrqbn ych przepisach. Rozdziaf ll CELE I SPOSOBY DZIATANIA S 2. Cele Instytutu Celami Ins;tytutu sq: 1-) upowszechnianie idei i roli audytu wewnqtrznego rozurnianych zgodnie z definicjq Instytutu Audytor6w Wewnqtrznych; 2) upowszechnianie Miqdztlnarodowych Standard6w Profesjonalnej praktyki Audytu Wewnqtrznego uchwa lon'ych przez I nstytut Audytor6w Wewnqtrznych; 3) upowszechnianie zawodr.r audytora wewnqtrznego, jego pozycji i znaczenia; 4) krzewienie i czuwanie nrad przestrzeganiem zasad etyki i nz:etelno3ci, lojalno6ci zawodowej oraz uczciwej konkurencji; 5) krzewienie poczucia godnosci iwsp6lnoty zawodowej audytrrn6w wewnqtrznych; 6) krzewienie Swiadomo6ci roli odpowiednich system6w kontroli dla efektywnej organizacji i wykorzystania zasob6w; 7) promowanie profesjonalnej wiedzy o audycie wewnqtrznym, metodach i technikach jegrc prowadze ni a oraz za pewniernia odpowiedniej ja kosci prac audytorskich; 8) szerzenie dziafari podttroszqcych kwalifikacje w zakresie audytu, rewizji, system6w kontroli, zarzqdzaniia ryzykiem, ladu rcrganizacyjnego, bezpieczeristwa, zapewnienia jakosci; 9) promowanie i wspieranir-' ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidtowego wykonywaniia audytu wewnqtrznego; 1-0)tworzenie i upowszechrrianie norm i standard6w Srodowiskowych bqdz zawodowych dotyczqcych prowadzenia audytu oraz Swiadczenia uslug doradczych w dziedzinie audytu i kontroli; L1) ulatwienie swobodnej wymiany do6wiadczeri i informacji ur(r6d czlonk6w Instytutu orazzinnymi instytucjarni i orga nizacjami; 1-2) reprezentowanie i ochrona praw i interes6w zawodowych audytor6w wewnqtrznych oraz pomorc w poszukiwaniu pracy;

2 litatut lnstytutu Audytor6w WewnQtrzny(:h ila polsko ',fekst jednolity l[3) promowanie dzialalnoici naukowo-dydaktycznej w dziedzinie audytu wewnqtrznego Sposoby iformy dzialania Instytutu ll. Instytut opiera swoiq dziafalno6i na aktywnosci spofecznej czlonk6w. ll. Instytut realizuje cele przez: a) przedsiqwziqcia promujqce audyt wewnqtrzny wykonywany zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz Miqdzynarodowymi Standardami Profesjonalnej PraktykiAudytu Wewnqtrznego; b) podejrnowanie i wspieranie inicjatyw doskonalenia wiedzy i umiejqtnosci w zakresie audytu, rewizji, system6w kontroli, zarzitrdzania ryzykiem, fadu organizarcyjnego, bezpie,czefistwa, z:apewnienia jakosci; c) tworzelnie warunk6w i mo2liwoici wzajemnych kontakt6w i swobodnej wymiany do6wiadcze6, wtym ta[<2e dotyczqcych problem6w napotkanych przez cztonk6w Instytutu w trakcie realizacji ich obowiqzk6w zawodowych; d) tworz:enie warunk6w przeplywu aktualnych informacji zwiqzanych z audytem, kontrolq izarzqdzaniem ryzykiem, kt6re mogq byi przydatne dla czfonk6w oraz ich pracodawc6w, a tak2e informacji zwiqzanych z poszukiwaniem pracy; e) dzialarria upowszechniajqce wiedzq o budowie i organizacji efektywnych system6w kontroli i ladu organizacyjnego w6r6d kierownik6w organizacji, audytor6w, pracownlik6w odpowiedzialnych za s;zeroko pojqte bezpiecze fi stwo bizneso w e i zarzqdza n ie ryzykie m; f) wsp6tdzialanie z wladzami, organami administracji, organizacjami i instytucjami spofecznymi lub 5lospodarczymi.!t. Dziafalno6i Instytutu polega na: ar) organi;zowaniu i prowadzeniu szkolefi, wyklad6w, konsultacji, poradnirctwa, sympozj6w, fazd6w, llonferenr:ji, konkurs6w, wystaw krajowych i zagranicznych; b) wydawaniu periodyk6w, podrqcznik6w, skrypt6w, pomocy dydaktycznych i materiaf6w szkolenio wych, informator6w i in nych pu blikacji; c:) umo2:liwieniu czlonkom dostqpu do material6w Instytutu Audytor6w Wewnqtrznych przeznaczonych wylqcznie dla cztonrk6w tej organizacji; cl ) orga nizrowaniu spotka ri czlon kowskich; er) wsp6lpracy z osobami i instytuc.jami w zakresie zbierania informacji i wymiany do6wiadczeri w dziedzinie audytu wewnqtrznego; f) publicznym opiniowaniu projekt6rar i przepis6w w zakresie dzialania Instytutu oraz przedkladaniu wlasciwym instytucjom wniosk6w i postulat6w w tym zakresie. 4f. Do prowadzenia swych spraw Instytut mo2e zatrudniai pracownik6w lub zlecai wykonanie prac na podstawir-' umowy-zlecenia lub umowy o dzielo. Rozdziaf lll CZTONKOWIE INSTYTUTU I 4. Formy czfonkostwa w Instytucie 1.. Czlonkiem Instytutu mo2e byi osoba fizyczna posiadajqca pefnq zdolno5i do czynno6ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 2:. Czfonkostwo w Instytucie jest dobrowolne. 3i. Czlonkowie Instytutu dzielq siq na: a ) czlonk(rw zwyczajnych; tr) czlonkdw honorowych. 4.. Czfonkiem zwyczajnym Instytutu nro2e byi obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec przebywajqcy i majqcy miejsce zamies;zkania na terytorium Rzeczypospolitrej Polskiej, kt6ry: a) akceptuje statutowe cele Instytutu; tt) zlo2yt deklaracjq czfonkowskq i oplacil skladkq czfonkowskq.

3 Statut lnstytutu Audytor6w WtewnQtrznych tta potsko 5. Czlonkamizwyczajnymi Instytutu mogq byd w szczeg6lnosci: a) osoby czynnie wykonujqrce zaw6d audytora wewnqtrznego; b) osoby, kt6rych praca :zwiqzana jest z kontrolq wewnqtrzne, rewizjq, zarzqdzaniem ryzykiem, audytem system6w informatycznych lub pokrewnymi dziedzinami; c) inne osoby zainteresowane audytem wewnqtrznym z racji zajmowanego stanowiska lv systemie organizacii i zarzqdzania, a w szczeg6lnosci czfonkowie rad nadzorczych, cztonkowie komitet6w audytu, biegli rewidenci, kontrolerzy, kierownicy, dyrektorzy, ksiqgowi oraz doradcy i konsultanci. 6. Czlonkiem honorowym Instytutu mo2e byi osoba, kt6ra: a) akceptuje statutowe cele Instytutu; b) wniosfa wybitny wkfad w rozw6j idei audytu wewnqtrznego, w dzialalno66 Instytutu lub w rozw6j oraz praktyczne zastosowanie nauki w dziedzinie audytu wewnetrznego. S 5. Nabycie czlonkostwa w Instytucie l-. Czfonkostwo w Instytucie nabywa siq na mocy uchwafy Zarzqdu, z zastrze2eniem ust Uchwala Zarzqdu przyjmujqca w poczet czlonk6w Instytutu osobq, spelniajqcq warunki przewidziane dla danego rodzaju czlonkostwa w Instytucie, o kt6rych mowa w S 4 Statutu, podejmowana jest zwyktq wiqkszo6ciq gtos6w. 3. Do os6b fizycznych, kt6rym odm6wiono czlonkostwa w Instytucie stosuje siq odpowiednio zasady okre5lone w 5 7 ust. 4 i 5 Statutu. 4. Czlonkostwo honorowe przyznawane jest na mocy uchwaty Walnego Zebrania Cztonk6w na wniosek Zarzqdu I nstytutu. $ 6. Prawa iobowiqzkiczfonk6w Instytutu 1. Cztonek Instytutu zobowliqzany jest: a) przestrzegai powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, Kodeksu Etyki Instytutu Audytor6w wewnqtr:rnych oraz postanowiefi statutu, regulamin6w i uchwaf Instytutu; b) aktywnie uczestniczyi w pracach Instytutu; c) popierai i czynnie realizowai cele Instytutu; d) swoiq p,ostawq i dziafaniami przyczyniai siq do wzrostu roli i znaczenia I nstytutu; e) dbai o dobre imiq Instytutu; f) regularnie oplacai skfadlki czlonkowskie obowiqzujqce w Instytucie, z tym, 2e czlonek honorowy jest zwolniony z oplat czlonkowskich. 2. czfonek Instytutu ma prawo brai udzial w 2yciu Instytutu, w szczeg6lnosci: a) korzystai z praw czfonka Instytutu Audytor6w Wewnqtrznych zgodnie z obowiitrzujqcyrmi wewnqtrznymi przepisami w tym zakresie; b) korzystai z biernego i czy'nnego prawa wyborczego; c) uczestniczyi w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych d;zialaniach orga nizowa nych przez Instytut; d) wnioskowai we wszystkir:h sprawach dotyczqcych cel6w ifunkcjonowania Instytutu; e) zglaszat: opinie, wnioski i postulaty do wtadz i organ6w Instytutu; f) korzystai zurzqdzel,lokali, Swiadcze6 i pomocy Instytutu; g) posiadai i nosii odznaki Instytutu; h) korzystai z rekomendacji, gwarancji i opieki Instytutu w swojej dzialalnosci; i) korzystad z innych mozliwrojci, jakie stwarza swoim cztonkom lnstytut. 5 7" Ustanie izawieszenie czfonkostwa w Instytucie 1. Ustanie czfonkostwa w Inrstytucie nastqpuje w przypadku skreslenia z listy czfonk6w lub wykluczenia czlonka. 2. skre5lenie z listy czlonk6w nastqpuje w drodze uchwaly zarzqduw przypadku:

4 Statut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych lla polsko a ) pisem nej rezygnacj i dosta rczo ne j Zarzqdowi; b) zwloki w oplacie skladki czlonkowskiej przekraczajqcej 3 miesiqcy od terminu okre5lonego w 5 19 ust. 4; c) ustania okoliczno6ci, kt6re warunkowaly przyjqcie czlonka do Instytutu; 3. wykf uczenie czlonka nastqpuje w drodze uchwaly zarzqdu w przypadku: a) dziafalnoscisprzecznej ze statutem oraz uchwalami Instytutu; b) orzeczenia Sqdu Kole2eriskiego. 4. od uchwaly Zarzqdu w sprawie skre5lenia lub wykluczenia czfonka z Instytutu prrzysluguje odwofanie za po6rednictwem Zarzqdu do Walnego Zebrania Czfonk6w w terminie 30 dni od daty dorqczenria uchwaly. Odwofanie rozpatruje siq na najbli2szymwalnym Zebraniu Czlonk6w. 5. Uchwafa Walnego Zebrania Czlonk6w dotyczqca wykluczenia lub skre6lenia cztonka jest ostateczna. 6. Czlonelk Instytutu jest zawieszony w korzystaniu z praw cztonkowskich, o kt6rych mowa w S 6 ust. 2 je2eli nie optaci skladki czlonkowskiej w terminie okreslonym w S 19 ust. 4. Zawieszenie ustaje w terminie 30 dni od dnia zapfaty wszystkich nale2noici z tytulu skladki cztonkowskiej. Rozdziai lv WIADZE I ORGANY INSTYTUTU 5 8. Wfadze iorgany Instytutu ll. Wladzami Instytutu sq: a) Walne Zebranie Czfonk6w; b) Zarzqd jako organ wykonawczy. 2. Pozostalymi organami Instytutu sq: a) Komisja Rewizyjna; b) Komisja Nominacyjna; r:) Kom isja Certyfikacyjna; d)sqd Kole2eriski Wyb6r i kadencja L. Kadencja wybieralnych organ6w Instytutu trwa 2 lata, a ich wyb6r z Regdlarninem wyboru organ6w stowarzyszenia uchwalonym przez walne wniosek,larzqdu. 2. Czlonkowie wybrani do organ6w Instytutu mogq pelnii tq samq funrkcjq nastqpujqce po sobie kadencje. 3. Kandydatem do wybieralnych organ6w Instytutu mo2e byi czlonek Instytutu, kt6ry: a)jest w dniu wybor6w czfonkiem Instytutu od co najmniej 2 lat; b) ma w dniu wybor6w prawa wyborcze; c) ma nieposzlakowanq opiniq w Srodowisku; odbywa siq zgodnie Zebranie Czlonk6w na nie dfu2ej ni2 przez 2 d) uzyskal ocenq Komisji Nominacyjnej, z tym, ze nie dotyczy to wybor6w Komisji Nominacyjnej oraz sytuacji, trv kt6rej do Komisji Nominacyjnej nie zgloszono dostatecznej liczby kandydat6w. 4. W pr;lypadku pisemnej rezygnacji z pelnienia funkcji czlonka organu Instytutu dostarczonej Prezesowi Instytutu jego sktad jest uzupelniany w drodze uchwaly tego organu, kt6rego rezygnacja dotyczy o osobq, kt6ra w poprzednich wyborach uzyskafa najwiqkszq, kolejnq liczbq glos6w. ljzupefnienie organu Instytutu w wymieniony wy2ej spos6b dopuszczalne jest maksymalnie do pofowy tego skladu pochodzqcego z wyboru. 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z pelnienia funkcji Prezesa Instytutu, funkcjq Prezesa Instytutu do ko6ca kadencji pelni pierwszy wiceprezes Zarzqdu.

5 Statut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych lla polska 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z pefnienia funkcji jednoczesnie prezesa Instytutu i wicefrezesa, Zarzqd niezwfocznie, nie p62niej ni2 w terminie 60 dni, zwofuje Nadzwyczajne Walne Zfbranie czfonk6w, a Prezes Instytutu pelni swojq funkcjq do czasulwyboru nowych wladz. 7' Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje siq odpowiednio w przypadku ustania czlonkostwa osoby pgtniqcej funkcjq w organach Instytutu.

6 Stqtut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych ila potska S 10. Uchwaty Uchwaly wszystkich wtadz i organ6w Instytutu zapadajq w gfosowaniu jawnym, zwyklq rnriqkszosciq gfos6w w obecno5ci co najmniej polowy czlonk6w uprawnionych d<l glosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowiq inaczej. S 11. Walne Zebranie Czlonk6w L. Walne Zebranie Cztonk6w jest najwy2szqwladzq Instytutu. 2. Do kornpetencji walnego Zebrania czfonk6w nale2y w szczeg6lnosci: a) okreslanie gf6wnych kierunk6w dzialania Instytutu; b) uchwalanie zmian statutu; c) uchwalanie regulamin6w przewidzianych w Statucie; d) wyb6r i odwolywanie czfonk6w organ6w Instytutu, z zaslrze2eniem 5 15 ust. 3 lit a) oraz S 16 ust. 3; e) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdafi organ6w Instytutu; f) powol'y'wanie czlonk6w honorowych; g) podejrnowanie decyzji w sprawach skladek czlonkowskich, ulg izwolnied od tych skladek; h) rozpatrywanie odwolafi w sprawach czfonkowskich; i) rozpatrywanie wniosk6w i postulat6w zgloszonych przez czlonk6w lub organy Instytutu; i) pode.imowanie uchwal o przynalezno6ci Instytutu do innych organizacji krajowych i miqdzyrrarodowych; k) podejmowanie uchwaly o rozwiqzaniu Instytutu i przeznaczeniu jego majqtku; l) podejnrowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady. 3. W przy'padku, gdy liczba czfonk6w Stowarzyszenia przekroczy 300 os6b, Walne Zebranie Czfonk6ur mo2e byi zastqpione Walnym Zebraniem Delegat6w, wybranyclr w proporcjijeden delegat na 10 czlonk6w. Mandat delegata trwa do czasu nowych wybor6w. W takim przypadku szczeg6lowy tryb wyboru delegat6w okre6li Regulamin Wyboru Organ6w lltowarzyszenia. 4' Wszystkie przepisy dotyczqce Walnego Zebrania Czlonk6w stosuje siq tak2e do Walnego Zebrania Delegat6w. S 12. Zwotywanie i obrady Walnego Zebrania Czfonk6w 1-. W Walnym Zebraniu Czfonk6w biorq udzial: a) cztqnkowie Instytutu, kt6rzy nie sq zawieszeni w korzystaniu z praw czfqnkowskich; b) go5cie zaproszeni przez Zarzqd w celu prezentacji zagadnieri zwiqzanych zrealizowaniem prac I nstytutu, 2. Walne Zebranie Czlonk6w mo2e byi zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Zwyczarjne Walne Zebranie Czlonk6w zwotuje siq raz w roku. 4.Zwyczatjne Walne Zebranie Czlonk6w o charakterze sprawozdawczo-wytoorczym zwoluje r;iq co dwa lata, nie p62niej ni2 w drugim miesiqcu po upfywie kadencji wybieralnych organ6w Instytutu. 5' Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w mo2e odbywai siq w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach. 6, Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w zwotuje Zarzqd: a) z wlasrrej inicjatywy; b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; c) na wniosektll0 czfonk6w lub delegat6w. 7, W przy'padkach okre5lonych w ust. 6 lit. b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonk6w winno byi zwolane nie p62niej ni2 w ciqgu 60 dni od daty zloienia odpowiedniego wniosku Zarzqdowi. 8. O miejscu, terminie i proponowanym porzqdku obrad Walnego Zlebrania Czfonk6,w, Zarzqd powiadarnia pisemnie czlonk6w, kt6rzy nie sq zawieszeni w korzystaniu 2t praw cztonkowskich, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed terminem Walnego Zebrania Czlonk6w.

7 Statut lnst:ytutu Audytor6w WewnQtrznych tta potsko 9. Dla wa2no6ci Walnego,Zebrania Czlonk6w w pierwszym terminie winna byi obecna cp najmniej polowa czfonk6w z czynnym prawem wyborczym. W drugim terminie Walne Zebranie Czlonkow mo2e skutecznie obradowai bez wzglqdu na liczbq uczestnik6w. L0. obracly Walnego Zebrania Czlonk6w odbywajq siq zgodnie z Regulaminem Walnego ZeLrrania czfonk6w uchwalonym przez walne Zebranie czlonk6w na wniosek zarzqdu. L1. Obradami Walnego Zerbrania Czfonk6w kieruje przewodniczqcy wybrany przez Walne Zebranie Czfonk6w. 12. Walne Zebranie Czlonk6w obraduje wedtug uchwaloneg o przez siebie porzqdku obrad Zarzqd t.zarzqd kieruje dziafalnoiciq Instytutu ireprezentuje je na zewnqtrz. 2'Zarzqd jest zobowiezany zarzedzai majqtkiem i sprawami Instytutu oraz spelniai swoje obowiqzki ze staranno5ciq wymagane w obrocie gospodarczym i finansowym, przy Scislym przestrzeganiu przepis6w prawa, postanowiefi Statutu, regulamin6w i uchwal powziqtych przez Walner Zebranie Czlonk6w Instytutu. 3. Do zakresu dzialania Zartqdu nale2y w szczeg6lnosci: a) planowanie i kierowanie bie2qcq pracq Instytutu; b) realizar:ja podjqtych uchwal; c) sprawowanie zarzqdu nad majqtkiem Instytutu; d) prowadzenie dokumentacji czlonkowskiej; e) powofywanie zespol6w, rad oraz k6f i okre6lanie zakresu ich dzialania i sposobu funkcjonowania oraz ocena rezultat6w ich pracy; f) przygotowanie projektr5w uchwal walnego Zebrania czlonk6w oraz projekt6w wfa6ciwych regulamirr6w; g) wnioskowanie o nadanie godnosci czlonka honorowego Instytutu; h) zwolyvr,'anie Walnego Zebrania Czlonk6w. 4. Zarzqd sklada coroczne sprawozdania ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonk6w, 5. Zarzqd skfada siq z 7 os6b: a) Prezesa Instytutu; b) osoby, kt6ra w poprzednriej kadencji pefnifa funkcjq Prezesa Instytutu, a w przypadku jej rezygnacji osoby, ktirra pefnita funkcjqr wiceprezesa; c) czfonk6w wybranych na <lanq kadencjq przez walne Zebranic" czfonk6w. 6. PracamiZarzqdu kieruje Prezes Instytutu powofany przez Walne Zebranie Czfonk6w Instytutu. 7' Dla zapewnienia realiza{i cel6w Instytutu na rzecz cafego Srodowiska audytor6w wewnqtrznych w sktad zarzqdu wchodzq przedstawiciele gl6wnych sektor6w gospodarki, a w szczeg6lno5ci sektora usfug finansowych, sektora przedsiqbiorstw, sektora publicznego. 8' Na pierwszym posiedzeniu czlonkowie Zarzqdu wybierajq ze swego grona jednego lub dw6ch wiceprezes6w, sekretarz a oraz ska rbnika. 9' Zasady dziatania zarzqdu okre5la Regulamin Pracy zarzqdu uchwala ny przez walne Zebranie Czfonk6w na wniosek Zarzqtdu. ro'zarzqdjest upowaznlen'1do nabywania, zbywania iobciq2ania praw majqtkowych oraz ziawierania um6w, udzielania pefnomocnictw i skladania o6wiadczeri woli we wszelkich sprawach majqtkowych Instytutu. 11' Dla wa2nosci oswiadczenia woli, pism i dokument6w w przedmiocie praw i obowiqzk6w majqtkowvch Instytutu wymagane sq podpisy dw6ch czlonk6w zarzqdu, w tym prerzesa lub upowaznicrnego przez niego czlonk a Zarzqdu. L2' Dla pracownik6w zatrudnionych w Instytucie Prezes Instytutu jest kierownikiem zakfadu pracy w rozumieniu Kodeksu prac!y'.

8 Stotut Instytutu Audytor6w Wewnqtrznyr:h ila polsko 514. Komisja Rewizyjna 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnqtrznej lnstytutu. 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolq calollsztaltu dzialalno6ci Zarzqdu oraz innych jed nostek organizacyjnych Instytutu. 3. W terrninie 14 dni po zakoficzeniu czynno6ci kontrolnych Komisja Rewizyjna przedklada Zarzqdowi protok6l, a po zapoznaniu siq ze stanowiskiem Zarzqdu do tego protokofr.r przedstawia swo,je wnioski i rekomerndacje. 4. Komisja Rewizyjna ma prawo dostqpu do dokument6w oraz uzyskiwania informacji od czlonk6w Zarzqdu. 5. Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze swej dziafalno5ci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Cztonk6rar. 6. Komisja Rewizyjna sklada siq z 3 do 5 czlonk6w. 7. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogq pelnii innych funkcji w organar:h Instytutu. 8. Nq ;rierwszym posiedzeniu czlonkowie Komisji Rewizyjnej wybierajq ze swego grona przewodniczecego. 9. Przewodniczqcemu Komisji Rewizyjrrej lub wskazanemu przez niego czllonkowi Komisji przysluguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarzqdu i Sqdu Kole2eriskiega - z gfosem doradczym. O terminie i miejscu posiedzef powiadamiany jest Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej w spos6b przyjqty dla czfonk6w Zarzqdu isqdu Kole2efskiego Szczerg6fowy tryb i zasady dzialania Komisji Rewizyjnej okre6la Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez walne Zebranie czfonk6w na wniosek Komisji Rewizyjnej Komisja Nominacyjna 1. Do zakresu dzialania Komisji Nominacyjnej nale2y: a) przeprowadzenie jawnego i otwartego procesu nominacyjnego do organ6w Instytutu; b) przedstawienie Walnemu Zebraniu Cztonk6w obiektywnych ocen wszystkich zgloszonych kandydat6w pod wzglqdem ich przydatnoscido pefnienia funkcjiw Instytucie. 2. Komis,ia Nominacyjna skfada sprawozdanie ze swej dziafalnosci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Czfonk6w. 3. Komisja Nominacyjna sklada siq z 5 czlonk6w w tym: a) trzech czfonk6w wybranych przez Walne Zebranie Czfonk6w; b) dw6ch czlonk6w wybranych przezzarzqd. 4. Komisja Nominacyjna jest wybierana w polowie kadencji pozostafych organ6w wybieralnych. 5. Na pierwszym posiedzeniu czfonkowie Komisji Nominacyjnej wybierajq ze swego grona przewodniczqcego i sekretarza. 6. Tryb pracy Komisji Nominacyjnej okresla Regulamin Wyboru Organ6w Stowarzyszenia. I 16. Komisja Certyfikacyjna l-. Do zakresu dziafania Komisji Certyfikacyjnej nale2y monitorowanie jakosci audytu wewnqtrznego o ra z procesu rozwoj u kwa I ifi kacji zawod owych. 2. Komisja Certyfikacyjna sklada sprawozdanie ze swej dzialalno5ci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Czlonk6w. 3. Komisjir Certyfikacyjna skfada siq z Przewodniczqcego i 2 czlonk6w wybieranych przezzarzqd. 4. Przewcrdniczqcy Komisji certyfikacyjnej wybierany jest spo6r6d skladu zarzqdu Sad Koleiefiski 1. Do zakresu dziafania Sqdu Kole2eriskiego nale2y: a) rozpoz:nawanie spraw zwiqzanych z naruszeniem prawa, postanowief statutu lub zasad etyki, zgfoszony'ch przez organy lub czlonk6w Instytutu;

9 Statut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych ila potsko b) rozpoznawanie i rozstrzyganie spor6w pomiqdzy cztonkami a organami lnstytutu. 2. Sqd Kole2efski sklada sprawozdanie ze swej dziafalno6ci za okres kadencji na Walnym Zebraniu Czfonk6w. 3. Sqd Kole2efiski sklada sie z 5 do 8 czlonkriw. 4' Czlonkowie Sqdu Kole2eriskiego nie mogq petnii funkcii w innych organach Instytutu. swego grona 5. Na pierwszym posiedzeniu czfonkowie sqdu Kole2efiskiego wybierajq ze przewod n ic zecego, wice przewod n iczqcego i sekreta rza. 6. Sqd Kole2eriski orzeka w sktadzie co najmniej trzyosobowym. Obradom Sqdu Kole2eriskiego przewodniczy przewodniczqcy Sqdu lub jego zastqpca. 7. Postepowanie przed Sqdem Kole2edskim toczy siq na zasadzie r6wnosci stron, z zaperwnieniem stronom prawa do obrony, a tak2e odwolania siq do walnego Zebrania czlonk6w. 8. Sqd Kolezedski mo2e nato2yi kary: a) upomnienia; b) nagany; c) zawiesz:enia w prawach czfonkowskich na okres od 6 do 12 miesiqcy; d) wykluczenia ze Instytutu. 9. PrzewodniczEcemu Sqdu Kole2efiskiego lub wskazanem u przez niego czlonkowi Sqdu Kole2edskiego przysluguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarzqdu i Komisji Relvizyjnej z gfosem doradczym. O terminie i miejscu posiedzeri powiadamiany jest przewodnic:lqcy Sqdu Kole2eriskiego w spos6b pr:zyjqty dla czlonk6w zarzqdu i Komisji Rewizyjnej. 10. Szczeg6towy tryb i zasady dzialania Sqdu Kole2efskiego okre6la Regulamin Sqdu Kole2efskiego uchwalony przez walne Zebranie czlonk6w na wniosek Sqdu Kole2e6skiego. I 18. Jednostki organizacyjne 1. W celu zapewnienia akltywnej dzialalnosci Instytutu oraz korzystnych warunk6w dla nale2ytej aktywno6ci czlonk6w Instytutu i integracji Srodowiska Zarzqd mo2e, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek L0 zainteresowany'ch czlonk6w, poworai zespofy, rady lub kola. 2. zakres dziatania i sposirb funkcjonowania jednostek organizacyjnych Instytutu okre6la uchwafa Zarzqdu. 3. Jedno:;tki organizacyjnr:, o kt6rych mowa w ust. 1, i Z nie sq terenowymi jednostkami orga nizacrlinym i w rozum ieniu przepis6w ustawy prawo o stowarzyszeniach. Rozdzial V MAJATEK I GOSPODARKA FINAhISOWA INSWTUTU Majqtek Instytutu 1' Majqtek Instytutu stanowiq nieruchomo6ci, ruchomo6ci, I'undusze oraz wartosci nienraterialne i prawne. 2.Zrodlani majqtku Instytutu sq: a) skladki r:zlonkowskie; b) dochody z nieruchomo6ci i ruchomo5ci stanowiqcych wlasno6i lub bqdqcych w u2ytkowaniu I nstytutu; c) dochody z wartosci niematerialnych i prawnych; d) dotacje;r e) darowizny (w tym sponso,ring), spadki i zapisy; f) wplywy z dzialalno6ciwlar;nej. 3' Srodki pieniq2ne, niezale2nie od lr6del ich pochodzenia, mogq byi przechowywane wyf,4cznie na rachunku bankowym Instytutu. wplaty got6wkowe winny byi odprowadzane na rachunek Instytutu.

10 Stotut lnstytutu Audytor6w Wewnqtrznych ila polsko Wydatki got6wkowe mogq byi realizowane tylko w pobranych z rachunku Instytutu. uzasadnionych przypadkach ze Srodk6w 4. Skfadkiczlonkowskie za rok kalendarzowy powinny byi wplacane do kodca stycznia danego roku. 5. Instytut Swiadczy opfaty czlonkowskie na rzecz organizacji, kt6rych jest cztonkiem. 6. Majqtek Instytutu stanowi wyfqcznq wlasnojd Instytutu. S 20. Gospodarka finansowa Instytut prowadzi gospodarkq finansowq oraz rachunkowo5i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa. Rozdziaf Vl PRZEPISY KONCOWE Zmiana Statutu i rozwiqzanie Instytutu l-. Uchwzrlenie zmiany Statutu oraz rozwiqzanie Instytutu mogq byi przerjmiotem Walnego Zebrania Czlonk6ur wylqcznie wtedy, gdy sprawy te zostaly umieszczone w proponowanym porzqdku obrad Walnego Zebrania Czfonk6w. Do zawiadomienia okreslonego w S 12 ust. 8 Statutu nale2y zalqczy( projekt sllosownych uchwaf. 2' Zmiana Statutu oraz podjqcie uchrrualy o rozwiqzaniu Instytutu przez Walne Zebranie Czfonk6w wymaga wiqkszo3ci 2/3 gtosow oddanych. 3. Podejmujqc uchwalq o rozwiqzaniu Instytutu walne Zebranie Czlonk6w okre6la spos6b przeprowa d ze n ia I ikwid acji oraz przezltaczen ia majqtku I nstytutu. 4.Zmiany Statutu wchodzq w 2ycie po uprawomocnieniu siq postanowienia sqdu rejestrowego Prawo o stowarzvszeniach W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majq zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowanryszeniach. *** 10

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Statut Polskiego Związku Jeździeckiego Tekst jednolity Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, uwzględniający zmiany uchwalone 3 marca 2012 r. przez Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Związku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dział I Po sta no wie nia ogól ne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny w Polsce zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo