UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U ze zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U j.t.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej, organizacje społeczne działające na obszarze Miasta Bielska-Białej, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Miasta Bielska-Białej. Rada Miejska postanawia 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Traci moc Uchwała Nr XL/954/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielska-Białej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: AD30ABE4-395B-448F-8EAF-D7F2E6BC70D5. Przyjęty Strona 1 z 5

2 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bielsku-Białej; 2) Wydziale Gospodarki Miejskiej, należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej; 3) Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa, należy przez to rozumieć Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej; 4) Schronisku, należy przez to rozumieć Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej przy ul. Reksia 48, będące jednostką budżetową miasta Bielska-Białej; 5) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76; 6) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10, będącą jednostką budżetową miasta Bielska-Białej; 7) Zakładach leczniczych, należy przez to rozumieć zakłady lecznicze dla zwierząt działające na terenie Miasta Bielska-Białej; 8) opiekunie społecznym (karmicielu), należy rozumieć osobę dbającą o dobrostan kotów wolno żyjących, która figuruje na zatwierdzonej przez Urząd oficjalnej liście opiekunów społecznych; 9) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 10) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 11) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 12) zwierzętach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 13) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej; 14) psach wychodzących ze Schroniska, należy przez to rozumieć psy, które zostaną adoptowane; 15) organizacjach społecznych, należy przez to rozumieć organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Miasta Bielska-Białej Realizatorami programu są: 1) Urząd za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Miejskiej oraz Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa; 2) Schronisko. 2. Program jest realizowany przy współudziale: Id: AD30ABE4-395B-448F-8EAF-D7F2E6BC70D5. Przyjęty Strona 2 z 5

3 1) Straży Miejskiej; 2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii; 3) zakładów leczniczych; 4) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Rozdział 2. CELE I ZADANIA PROGRAMU 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielska-Białej. 4. Główne zadania Programu: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku; 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i poddawanie ich zabiegom sterylizacji lub kastracji; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt wychodzących do adopcji ze Schroniska; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) edukacja mieszkańców Miasta Bielska-Białej w zakresie opieki nad zwierzętami; 9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 10) znakowanie mikroczipem psów wychodzących ze Schroniska oraz kotek wolno żyjących po zabiegu sterylizacji; Rozdział 3. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Bielska-Białej realizują: 1) Schronisko, poprzez wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Bielska-Białej do Schroniska; 2) Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce zwierzętom gospodarskim; 3) Organizacje społeczne, poprzez wykonywanie zadań mających na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują: 1) Wydział Gospodarki Miejskiej poprzez nadzorowanie wydawania karmy w okresie zimowym, społecznym opiekunom kotów wolno żyjących; 2) Organizacje społeczne, poprzez wykonywanie zadań obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących. 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 1) Schronisko i organizacje społeczne, poprzez: a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt zainteresowanym osobom; b) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bielska-Białej realizuje Schronisko, poprzez dowóz bezdomnych zwierząt do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego na terenie Schroniska. Id: AD30ABE4-395B-448F-8EAF-D7F2E6BC70D5. Przyjęty Strona 3 z 5

4 9. Jako miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne znajdujące się w Bielsku-Białej, obręb Stare Bielsko stanowiące własność Pana Ryszarda Wójcika. 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Schronisko. Rozdział 4. OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, tj. psów i kotów realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt wychodzących do adopcji ze Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia; 1) wykonanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących odbywa się po dostarczeniu kota przez opiekuna społecznego do Schroniska lub zakładu leczniczego wskazanego przez Urząd; 2) Urząd na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących może zawierać umowy z wybranymi zakładami leczniczymi. 2. Usypianie ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku. Rozdział 5. EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 12. Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu opierać się będą na ideach: 1) promowania ograniczenia populacji zwierząt poprzez: a) promowanie świadomego nabywania zwierzęcia, poprzedzonego analizą możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki; b) przeciwdziałanie zjawisku pseudo hodowli jako źródła niekontrolowanego rozmnażania zwierząt; 2) wyrażenie sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta; 3) piętnowanie porzucania zwierząt; 4) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych. 13. Schronisko prowadzi działania edukacyjne poprzez: 1) propagowanie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania; 2) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt; 3) propagowanie i prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych; 4) rozprowadzanie materiałów edukacyjnych; 5) prowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko. Rozdział 6. FINANSOWANIE PROGRAMU 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie miasta Bielska-Białej: 1) w Wydziale Gospodarki Miejskiej w kwocie ,00 zł, 2) w Schronisku w kwocie ,04 zł. 15. Środki finansowe wydatkowane będą z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w 4. Id: AD30ABE4-395B-448F-8EAF-D7F2E6BC70D5. Przyjęty Strona 4 z 5

5 Uzasadnienie Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U j.t.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miejska została zobligowana, corocznie do 31 marca, do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy program ma obejmować zadania związane z: 1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku; 2) opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiem i poddawaniem ich zabiegom sterylizacji lub kastracji; 3) odławianiem bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt wychodzących do adopcji ze Schroniska; 5) poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianiem ślepych miotów; 7) wskazaniem gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) edukacją mieszkańców Miasta Bielska-Białej w zakresie opieki nad zwierzętami; 9) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 10) znakowaniem mikroczipem psów wychodzących ze Schroniska oraz kotek wolno żyjących po zabiegu sterylizacji; Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: - niekontrolowane rozmnażanie, - porzucanie zwierząt przez właścicieli, - ucieczki zwierząt, - łatwość zdobycia zwierząt, - brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania bezdomności. W celu ograniczenia w/w działań został przygotowany Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej w 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W programie został określony sposób realizacji zadań wynikających z art.11a, ust.2 ustawy o ochronie zwierząt. Program został przekazany do zaopiniowania przez: - powiatowego lekarza weterynarii, - organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze miasta, - dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze miasta. Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz realizacja zadań Programu zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych zwierząt oraz poprawy świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami. Id: AD30ABE4-395B-448F-8EAF-D7F2E6BC70D5. Przyjęty Strona 5 z 5

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne procedury ochrony zwierząt Poradnik dla administracji publicznej wszystkich szczebli

Praktyczne procedury ochrony zwierząt Poradnik dla administracji publicznej wszystkich szczebli Praktyczne procedury ochrony zwierząt Poradnik dla administracji publicznej wszystkich szczebli Redakcja: Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 UCHWAŁA Nr 445/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 5a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji

Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zajmuje się bardzo szerokim spektrum działań związanych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2013 "AMICUS CANIS" FUndacja Na Rzecz Zwierząt Skf2YWdzonych Oś. M.KoIbe 214 m 30 97 200 Tomaszów Msz. KRS 0000447575 Regon 101551868. NIP 7732

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 249 27 lutego 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 Składam wszystkim Paniom, mieszkankom gminy Solec Kujawski, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. PRZEWODNICZĄCY RADY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 19 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Kobylin-Borzymy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo