Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje kulinarne z Apetiną (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 3M Projekt Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus sp. j. z siedzibą w Białymstoku, adresem: ul. Fabryczna 1, Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP: (dalej: Organizator ). 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od r., od godziny 00:00:00, do r., do godziny 23:59:59 w sklepach sieci Tesco na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Konkurs organizowany jest w celu promowania wybranych produktów oferowanych przez Arla Foods SA z siedzibą w Warszawie, adresem: ul. Kłobucka 25, Warszawa (dalej: Arla Foods ). 5. Konkurs organizowany jest przy współdziałaniu Tesco Polska z siedzibą w Krakowie, adresem: ul. Kapelanka 56, Kraków (dalej: Tesco Polska ). Współdziałanie polega na udostępnieniu informacji o Konkursie w gazetkach sklepowych Tesco, na tesco.pl praz oznakowaniu sklepów Tesco materiałami POS informującymi o Konkursie. 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 2. Produkty promowane w Konkursie 1. W ramach konkursu promowane są produkty oferowane pod marką Apetina przez Arla Foods (dalej: Produkt Promowany/Produkty Promowane ). 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nabycie w okresie trwania Konkursu dwóch dowolnych Produktów Promowanych marki Apetina w sklepie sieci Tesco objętym Konkursem. 3. Wybrane sklepy Tesco oznaczone będą materiałami POS informującymi o Konkursie. Informacja o Konkursie zamieszczona będzie również w gazetkach sklepowych Tesco, na tesco.pl oraz na stronie 4. Do udziału w Konkursie nie uprawnia nabycie Produktów Promowanych w punktach sprzedaży innych niż sklepy sieci TESCO. 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 1.1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 1.2. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1.3. nabyła w okresie trwania Konkursu dwa Produkty Promowane w sklepie sieci Tesco objętym Konkursem; 1.4. zachowała dowód zakupu Produktów Promowanych, o którym mowa w pkt 1.3 powyżej, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury z widoczną nazwą Produktów Promowanych (dalej: Dowód Zakupu ). 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Arla Foods lub Tesco Polska. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. 3. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny. Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Strona 1 / 6

2 4. Zadanie konkursowe i zgłoszenie udziału w Konkursie 1. Zadaniem konkursowym dla Uczestników Konkursu jest stworzenie i przesłanie autorskiego przepisu kulinarnego (dalej: Przepis ) na danie z wykorzystaniem Produktu Promowanego Apetina oraz wykonanie zdjęcia dania z opakowaniem Produktu Promowanego w tle (dalej: Zdjęcie ). 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba spełniająca warunki uczestnictwa określone w Regulaminie powinna dokonać zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez załadowanie Przepisu oraz Zdjęcie na stronie w sposób opisany w pkt Aby zamieścić Przepis oraz Zdjęcie na Stronie należy wejść na Stronę, w prawym górnym rogu kliknąć w zakładkę Konkurs Tesco i w formularzu dostępnym na tej podstronie (dalej: Formularz ) wpisać imię, nazwisko, adres . Uczestnik winien wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 3M Projekt sp. j. z siedzibą w Białymstoku ( Białystok, ul. Fabryczna 1), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną zgodnie z regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia oraz akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie pustego pola pod oświadczeniem o następującej treści: Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną oraz akceptuję jego treść. 4. Jeden Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego adresu Po wypełnieniu Formularza, uczestnik winien w odpowiednim miejscu dodać Przepis oraz Zdjęcie. Plik ze Zdjęciem powinien być przesłany w formacie JPG lub png i jego rozmiar nie powinien przekraczać 4 MB o minimalnej rozdzielczości 600 x 300 pikseli. Po załadowaniu Przepisu oraz Zdjęcia Uczestnik winien kliknąć w przycisk Wyślij. 6. Jeden Uczestnik może dokonać dowolną liczbę zgłoszeń do Konkursu, jednakże każde zgłoszenie musi dotyczyć innego rodzaju Produktu. 7. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 7.1. jest wyłącznym twórcą zgłoszonego przez siebie Przepisu, Dania i Zdjęcia, posiadającym całość praw autorskich do tego zgłoszenia (w zakresie, w jakim odpowiedź ta stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 7.2. zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich zgłoszenie nie może przedstawiać innych marek i produktów niż produkty Apetina. 8. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem nie są brane pod uwagę w Konkursie. 9. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są każdego dnia w okresie trwania Konkursu, to jest od r., od godziny 00:00:00, do r., do godziny 23:59: Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną odpowiedź na zadanie konkursowe, z zastrzeżeniem, że: każda odpowiedź wymaga odrębnego zgłoszenia, dokonanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oraz nabycie dwóch Produktów Promowanych na warunkach i w terminie określonym Regulaminie, potwierdzone Dowodem Zakupu, może być podstawą tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. 11. W przypadku gdy Dowód Zakupu dokumentuje nabycie Produktów Promowanych na wielokrotność dwóch sztuk, Uczestnik może na podstawie tego Dowodu Zakupu dokonać zgłoszeń w liczbie odpowiadającej liczbie wielokrotności dwóch sztuk. Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Strona 2 / 6

3 12. Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu Produktów Promowanych może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu (to jest czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania zgłoszenia do Konkursu). 13. W celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w Konkursie Organizator może żądać od Uczestnika, który dokonał więcej niż jednego zgłoszenia, okazania posiadanego Dowodu lub Dowodów Zakupu, będących podstawą tych zgłoszeń. Weryfikacja, o której mowa powyżej, może nastąpić drogą elektroniczną, poprzez wysłanie przez Uczestnika czytelnego skanu (fotokopii cyfrowej) posiadanego Dowodu lub Dowodów Zakupu na adres poczty elektronicznej Organizatora. 5. Własność intelektualna 1. W zakresie, w jakim odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z odpowiedzi na zadanie konkursowe na następujących polach eksploatacji: 1.1. utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie odpowiedzi na zadanie konkursowe w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 1.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy; 1.3. inne niż określone powyżej rozpowszechnianie odpowiedzi na zadanie konkursowe w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie odpowiedzi na zadanie konkursowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w sieci Internet. 2. Organizator informuje, że licencja, o której mowa powyżej, obejmuje korzystanie z odpowiedzi na zadanie konkursowe dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowanie odpowiedzi na zadanie konkursowe na stronie internetowej w sposób umożliwiający użytkownikom końcowym sieci Internet zapoznanie się z nią. W ramach licencji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu odpowiedź na zadanie konkursowe może zostać wykorzystana w działaniach promocyjno-marketingowych Organizatora lub Arla Foods. 3. Organizator informuje, że udzielenie licencji i wyrażenie zgody, określonej powyżej, jest niezbędne do dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie wyraża zgody na korzystanie z odpowiedzi na zadanie konkursowe w powyższym zakresie winien zrezygnować z udziału w Konkursie. 6. Nagrody 1. W Konkursie przyrzeczone są następujące nagrody: (dziesięć) Nagród I Stopnia w postaci blendera ręcznego Kenwood, o wartości 300,00 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 33,00 zł, to jest nagroda konkursowa o łącznej wartości 333,00 zł; Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Strona 3 / 6

4 (sto) Nagród II Stopnia, każda w postaci wysokiej jakości fartucha kuchennego o wartości 50,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 6,00 zł, to jest nagroda konkursowa o łącznej wartości 56,00 zł; 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 7. Rozstrzygnięcie Konkursu 1. Organizator powołuje jury konkursowe, złożone z 3 osób (dalej: Jury ). Zadaniem Jury jest czuwanie nad przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz wyłonienie laureatów nagród, o których mowa w Jury dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu, wybierając 110 odpowiedzi na zadanie konkursowe, które Jury uzna za kolejno najlepsze w oparciu o kryteria oryginalności, pomysłowości, oraz kreatywności. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wyłonione w ten sposób odpowiedzi na zadanie konkursowe, stają się laureatami Nagród I Stopnia oraz Nagród II Stopnia odpowiednio do werdyktu Jury. Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Strona 4 / 6

5 3. Jury wyda werdykt do dnia r. (rozstrzygnięcie Konkursu). 8. Ogłoszenie wyników Konkursu 1. Laureaci Konkursu są informowani o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość wysłaną na adres wskazany w Formularzu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 2. W celu odbioru nagrody laureat Konkursu powinien w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości potwierdzić uczestnictwo w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości na adres , z którego otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu Konkursu. 3. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie Laureat powinien przesłać swoje dane niezbędne do wydania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) wraz z czytelnym skanem (fotokopią cyfrową) posiadanego Dowodu Zakupu, będącego podstawą zgłoszenia udziału w Konkursie. Przesłana wiadomość powinna zawierać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 3M projekt S.j. z siedzibą w Białymstoku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. Zm.), dla potrzeb wydania Nagród w konkursie Inspiracje kulinarne z Apetiną, zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również ze mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia, jak również zgody o następującej treści Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie oraz na publikację na w/w stronie Przepisu oraz Zdjęcia. 4. Laureat utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Konkursie w terminie i w sposób opisany w pkt Organizator opublikuje listę Laureatów Konkursu na stronie internetowej do dnia r. Lista Laureatów będzie zawierała stopień Nagrody, imię i nazwisko Laureata. 9. Wydanie nagród 1. Nagrody zostają wydane Laureatom, który dopełnili postanowień Regulaminu opisanych w 8 ust Nagrody zostają wysłane przesyłką kurierską, na koszt Organizatora, na adres wskazany przez laureata w wiadomości , o której mowa w 8 ust Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator informuje, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagrody w Konkursie, obowiązany jest pobrać kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody. Na poczet podatku pobrana zostanie dodatkowa kwota pieniężna, o której mowa w 6 ust Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureata na osobę trzecią. 10. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać: 1.1. za pomocą wiadomości , na adres lub 1.2. listownie, na adres Organizatora (3M Projekt sp. j., ul. Fabryczna 1, Białystok z dopiskiem na kopercie reklamacja ). 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Strona 5 / 6

6 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie o decyzji Organizatora powiadomiona za pomocą wiadomości lub listownie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. Organizator informuje, że skorzystanie z procedury reklamacyjnej nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 11. Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 3M Projekt S.J. z adresem siedziby: ul. Fabryczna 1, Białystok. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród laureatom, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (3M Projekt sp. j., ul. Fabryczna 1, Białystok) oraz na stronie internetowej, pod adresem: w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie.pdf i zapoznawanie się z nim. Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Strona 6 / 6

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo