ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30. kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych( Dz. U. nr 83, poz. 562), - Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 157 poz. 1100), uwzględniając: - założenia programu szkoły tj. misję, zadania ogólne, szkolny program nauczania oraz szkolny program wychowawczy i program profilaktyki, - oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców, 45

2 Elementy wewnątrzszkolnego systemu oceniania Rozdział 13 Założenia ogólne 1. Zasady oceniania. 2. Cele oceniania. Rozdział 14 Tryby oceniania. 1. Formy oceniania. 2. Wymagania edukacyjne - I etap edukacji - II etap edukacji - Dostosowanie wymagań - Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych - Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych. Rozdział 15 Ocena zachowania. Rozdział 16 Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. Sposoby dokumentowania osiągnięć ucznia. Rozdział 17 Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych. Rozdział 18 Egzaminy klasyfikacyjne. Rozdział 19 Klasyfikacja śródroczna, roczna Rozdział 20 Egzamin sprawdzający. Egzamin poprawkowy. Rozdział 21 Promowanie uczniów. Rozdział 22 Postanowienia końcowe. 46

3 Rozdział 13 Założenia ogólne 55 Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. Ocenianie jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Polega na systematycznym zbieraniu informacji o wiadomościach, umiejętnościach i postępach ucznia za pomocą przyjętych w naszej szkole metod i narzędzi, z zachowaniem obiektywizmu, jawności i jasnych kryteriów. Ocenianie służy wspieraniu rozwoju ucznia, rozbudzeniu jego aktywności poznawczej oraz podnoszeniu motywacji uczenia się Wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia zasady oceniania nakierowanego na ucznia: 1) zasadniczym celem każdego systemu oceniania uczniów jest promowanie rozumnej nauki; 2) ocena ma skłaniać ucznia o autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęcia; 3) ocena ma uwierzytelniać i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego; 4) oceny są formułowane w klasie w sposób ciągły, tak, aby dostarczały świadectwa indywidualnego rozwoju ucznia na przestrzeni czasu; 5) strategie, umiejętności i wiedza niezbędna do osiągnięcia ocen celujących mają się przejawiać w codziennej pracy nad poszerzaniem wiadomości i rozwijaniem umiejętności; 6) ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich; 7) ocenianie powinno uwzględniać motywację, postawy i zdolności poznawcze, strategie uczenia się i wiedzę; 8) ocena powinna uwzględniać rozmaite sposoby prezentacji dokonań uczniów w celu wszechstronnego ukazania ich osiągnięć; 9) pomiędzy ocenianą aktywnością ucznia a wynikiem oceniania powinien istnieć jasny, zrozumiały i bezpośredni związek. 10) wszystkie oceny powinny służyć za podstawę periodycznych powtórek i korekt dla wszystkich stron procesu i wszystkich odbiorców zawartej w ocenie informacji. 47

4 57 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w 12 ust. 2 i 13 ust. 3; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. 3. Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu: 1) diagnozowanie osiągnięć ucznia; 2) dostarczanie informacji: a) nauczycielom o efektywności stosowanych metod pracy, b) uczniowi o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, c) rodzicom o rozwoju dziecka. 3) wspieranie rozwoju: a) psychiczne wzmacnianie ucznia, b) ukazywanie mocnych stron, c) niwelowanie stresu, zachowań lękowych, agresji. 4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 5) uczenie systematyczności; 6) przygotowanie do samooceny; 7) uświadamianie, że ocenianie jest elementem rzeczywistości; 8) kształtowanie obrazu samego siebie; 48

5 9) rozpoznawanie uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań; 10) wdrażanie do przestrzegania przyjętych wspólnie reguł i norm; 11) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 4. Wewnątrzszkolny system oceniania zapewnia: 1) uczniom: a) jasne i jawne kryteria oceny, b) takie same ogólne zasady oceniania na wszystkich przedmiotach, c) możliwość samooceny, d) rzetelną informacje zwrotną o poziomie osiągnięć w stosunku do wymagań programowych, e) indywidualność oceniania, f) obiektywizm, g) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się. 2) nauczycielom: a) różnorodność źródeł informacji o uczniu, b) jasność i czytelność stosowanych metod, form i technik oceniania, c) bezpieczeństwo niezmienność reguł. 3) rodzicom: a) prostotę i jasność procedur oceniania, b) jawność kryteriów oceniania, c) możliwość częstej informacji o postępach uczniów, d) pewność sukcesu dziecka zgodność ze standardami egzaminacyjnymi. 4) nadzorowi pedagogicznemu: a) informację o efektywności procesu nauczania i uczenia się, b) zgodność za standardami osiągnięć i wymagań, c) porównywalność między szkołami. 49

6 Rozdział 14 Tryb oceniania 58 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje działania nauczycieli na dwóch etapach nauczania: - nauczanie zintegrowane w klasach I III - nauczanie w klasach IV VI 1. Formy oceniania: 1) punktowa, 2) cyfrowa, 3) opisowa, 4) samoocena. 59 Ocena opisowa dominuje na I etapie nauczania, natomiast pozostałe formy oceny tj. punktowa, cyfrowa i samoocena w II etapie nauczania. 60 Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego formułuje wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania Szczegółowy zapis wiadomości i umiejętności wynika z realizowanego programu nauczania integracyjnego w klasach I III szkoły podstawowej. 2. W klasach I III ( I etap kształcenia) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową i uwzględnia poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia wg skali: 1) poziom bardzo wysoki; 2) poziom wysoki; 3) poziom średni; 4) poziom zadawalający; 5) poziom niski; 6) poziom bardzo niski. 3. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje: 50

7 1) diagnostyczną tzn. dającą odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się intelektualny rozwój ucznia względem wymagań stawianych przez nauczyciela; 2) informacyjna, tzn. przekazująca informacje na temat: co uczniowi udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć; jakie zdobył umiejętności, co już potrafi, jaki jest jego wkład pracy; 3) korekcyjna, tzn. dającą odpowiedź na pytanie: co uczeń już opanował, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić; 4) rozwojową, tzn. oceniającą poziom zmian w samym dziecku, jakie jest ich tempo i dynamika. 4. W I etapie kształcenia (klasy I III) nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne w odniesieniu do poziomu osiągnięć edukacyjnych określonych w 61 ust. 2 1) poziom bardzo wysoki: perfekcyjne opanowanie wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową; umiejętne wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy; 2) poziom wysoki: bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; umiejętne wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy; 3) poziom średni: dobre opanowanie wiadomości i umiejętności niezbędne na wyższych etapach edukacji; wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności z niewielką pomocą nauczyciela; 4) poziom zadawalający: poprawne opanowanie wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przy wydatnej pomocy nauczyciela; 5) poziom niski: słabo opanowane wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej; duże trudności z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela; 6) poziom bardzo niski: nieopanowane wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej; brak umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, nawet przy dużej pomocy nauczyciela; mimo udziału w zajęciach dodatkowych brak efektów w zakresie poszczególnych edukacji. 5. Z ustaleniami zawartymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania nauczyciel informuje rodziców na zebraniu zorganizowanym do 26 września Ocenianie bieżące w I etapie kształcenia (kl. I III) polega na systematycznym odnotowywaniu osiągnięć uczniów w dzienniku lekcyjnym w formie poziomów. Towarzyszy mu słowny, bądź pisemny komentarz. Zapis skrótowy ma przełożenie na poziom osiągnięć edukacyjnych: 51

8 1) poziom bardzo wysoki Bw 2) poziom wysoki W 3) poziom średni Ś 4) poziom zadawalający Z 5) poziom niski N 6) poziom bardzo niski Bn 2. Bieżącemu ocenianiu w formie skrótów podlegają: 1) wypowiedzi ustne opowiadania, opisy, sprawozdania, wyrażanie myśli w formie zdań, omawianie historyjek obrazkowych, układanie zdań różnego typu; 2) prace pisemne sprawdziany z wiedzy matematyczno przyrodniczej, gramatyki, redagowanie opowiadania, opisu, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu; 3) prace domowe; 4) aktywność na lekcji; 5) poprawność i staranność pisania, estetyka prowadzenia zeszytów; 6) wytwory plastyczne i techniczne; 7) śpiew, gra na instrumentach muzycznych; 8) sprawność ruchowa w grach, zabawach i ćwiczeniach; 9) przygotowanie do lekcji. 3. W sprawdzających, punktowych pracach pisemnych przyjmuje się następujący procentowy rozkład punktów dla poszczególnych poziomów: poziom bardzo niski 0% - 32 % poziom niski 33 % - 49 % poziom zadawalający 50 % - 74 % poziom średni 75 % - 90 % poziom wysoki 91 % - 99 % poziom bardzo wysoki nie mniej niż 100 % 4. Oceny wspomagające zapisywane są: 1) w dzienniku lekcyjnym; 2) w zeszytach prac ucznia. 5. Dokumentacja szkolnych osiągnięć ucznia: 1) segregator z pracami pisemnymi i plastycznymi; 2) indywidualny zeszyt ucznia; 3) arkusze ocen opisowych; 4) świadectwa opisowe. 6. Nauczyciel na koniec I okresu wypełnia kartę oceny opisowej ucznia. 52

9 7. Wystawiona ocena opisowa jest zakończona wskazówkami i propozycjami co do kierunków i form pracy z dzieckiem w następnym okresie. 8. Sformułowania w ocenie opisowej są jasne, konkretne i czytelne dla rodziców i ucznia. 9. Przyjęty przez szkołę wzór oceny opisowej ma charakter stały, a ewentualnie uzasadnione zmiany mogą być dokonane po zakończeniu okresu i zatwierdzone przez RP. 10. Nauczyciel prowadzi: 1) kontrolę ciągłą, bezpośrednią i bieżącą w toku codziennych zajęć dzieci; obejmuje ona obserwację pracy poszczególnych uczniów, ich zachowań i zaangażowania, analizą osiąganych sprawności, umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, wypowiadania się itp., 2) kontrolę doraźną, pozwalającą wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia dzieci, obejmującą: a) klasyczne sprawdziany, b) testy, c) rozwiązywanie zadań, d) prace domowe, e) konkursy itp. 11. Rodzice są informowani o postępach ucznia w czasie indywidualnych spotkań z uczącym według przyjętego przez wychowawcę harmonogramu oraz wg potrzeb. Prace sprawdzające poziom osiągnięć uczniów gromadzone są przez nauczyciela, który umożliwia rodzicom wgląd do tych prac podczas indywidualnych spotkań lub na zebraniach wywiadowczych. 12. W celu ułatwienia uczniom przejścia do II etapu edukacyjnego (do klasy czwartej) bieżące ocenianie wyrażone będzie w skali obowiązującej w drugim etapie edukacyjnym. 63 II etap edukacji 1. Bieżące ocenianie w klasach IV VI ustala się w stopniach wg następującej skali: Stopień Skrót literowy Znaczenie cyfrowe Punktacja procentowa Celujący cel 6 nie mniej niż 100% Bardzo dobry bdb % Dobry db % Dostateczny dst % Dopuszczający dop % Niedostateczny ndst 1 poniżej 34 % 2. Nauczyciel formułuje szczegółowe kryteria oceniania, umiejętności przedmiotowych, uwzględniając następujące wymagania: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 53

10 b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia. 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawy programowej, b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one możliwości dalszej nauki, b) rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawa programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. Dostosowanie wymagań Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w Rozdz. 2 6 pkt. 1 Rozporz. Ministra Edukacji w sprawie ocenianie i 54

11 klasyfikowania z dnia r, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą z zastrzeżeniem ust W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporz. Ministra Edukacji, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2 w/w ustawy. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 55

12 65 1.Tryb ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania rozpoczyna się na dwa tygodnie przed końcem okresu: 1) w 1 tygodniu: a) nauczyciele ustalają śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawca śródroczną ocenę zachowania i dokonują wpisu w formie skrótowej długopisem lub piórem do dziennika lekcyjnego, w miejscu przeznaczonym na ocenę śródroczną, b) wychowawcy wypełniają 1 część arkusza sprawozdawczo podsumowującego z zestawieniem ocen, a następnie przewodniczący komisji klasyfikacyjnych zbiorcze zestawienie ustalonych ocen. 2) w 2 tygodniu: a) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej, b) po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej odbywają się zebrania z rodzicami. 2. Tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania rozpoczyna się najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjno wychowawczych, trwa 3 tygodnie i kończy się zatwierdzeniem wyników klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną. Odbywa się według następującego harmonogramu: Tydzień Dzień tygodnia Czynności nauczycieli i wychowawców Uwagi poniedziałek 1) wpisywanie do dziennika przewidywanych końcoworocznych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania; 2) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania poniedziałek - 3) zbieranie przez wychowawców opinii o zachowaniu uczniów I środa czwartek 4) wpisanie do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania piątek 5) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania poniedziałek - 6)formułowanie oceny opisowej piątek poniedziałek czwartek II poniedziałek piątek piątek 7) rozpatrzenie wniosków rodziców o podwyższenie końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych 8) rozpatrzenie wniosków rodziców o podwyższenie końcoworocznej oceny zachowania 9) przeprowadzenie sprawdzianów wiadomości i umiejętności 10)formułowanie oceny opisowej 11) wpisanie do dziennika lekcyjnego ustalonych końcoworocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania I etap kształcenia I etap kształcenia 56

13 III IV poniedziałek wtorek - środa czwartek poniedziałek środa piątek 12) wypełnienie przez wychowawców klas arkuszy podsumowujących 13) przygotowanie przez wychowawców zbiorczych zestawień ustalonych ocen na posiedzenie Rady Pedagogicznej 14) zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły 15) wypełnienie arkuszy ocen 16) wypisywanie świadectw 17) zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych, rozdanie świadectw 3. Przyjmuje się następujące formy dokumentowania czynności klasyfikacyjnych przez nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawców: 1) przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych (w tym oceny niedostatecznej) nauczyciel wpisuje na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ołówkiem, w formie skrótowej w dzienniku lekcyjnym obok kolumny przeznaczonej na oceny roczne (po lewej stronie); 2) przewidywane roczne oceny zachowania (w tym oceny naganne) wychowawca wpisuje na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ołówkiem, w formie skrótowej w dzienniku lekcyjnym obok kolumny przeznaczonej na oceny roczne (po lewej stronie); 3) o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej zachowania nauczyciel / wychowawca informuje rodziców pisemnie (na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) za pośrednictwem ucznia potwierdzeniem przekazania informacji jest podpis rodzica; 4) o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniowie są informowani na zajęciach lekcyjnych, a rodzice za pośrednictwem ucznia oraz na zebraniu rodzicielskim; 5) przy zbieraniu opinii o zachowaniu ucznia wychowawca posługuje się Kartą zachowania uczniów; 6) pisemne wnioski rodziców o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania rozpatrywane będą przez zainteresowanych nauczycieli / wychowawców według procedur określonych w 65 ust.2; 7) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się według procedury określonej w 40 Statutu Szkoły; 8) po ustaleniu wszystkich rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy wypełniają arkusz sprawozdawczo podsumowujący dotyczący klasyfikacji; 9) wychowawcy sporządzają zbiorcze zestawienie ustalonych ocen rocznych i przedstawiają go do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 4. Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych 57

14 1) rodzice ucznia II etapu nauczania mogą się starać o uzyskanie przez niego wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych nauczyciel w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku zobowiązany jest sprawdzić czy uczeń spełnia następujące warunki, aby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną: a) nie przekroczył określonej w PZO liczby nie przygotowania do lekcji, b) uzyskał co najmniej 50% ocen o jaką się ubiega za zakresu, który ma największy wpływ na ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, stosownie do przepisów w PZO, c) miał usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, lub d) w szczególnych przypadkach losowych (śmierć rodzica, wypadek, tragedia rodzinna). 5. Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych 1) do dwóch dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie uczeń lub jego rodzic składa do nauczyciela przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie ceny, wskazując o jaką ocenę się ubiega; 2) w ciągu dwóch dni od otrzymania wniosku nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczeń spełnia wyżej określone warunki pozwalające uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana; 3) jeżeli uczeń nie spełnia warunków określonych w ust.4 pkt 2 nauczyciel: a) pisemnie informuje rodzica, że nie ma podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana, b) dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego. 6. Jeżeli uczeń spełnia warunki określone w ust.4 pkt 2 wówczas: 1) nauczyciel przypomina wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń; 2) nauczyciel przygotowuje zestaw zadań zgodnie z wymaganiami na określoną ocenę; 3) nauczyciel informuje rodzica o terminie poprawy przewidywanej oceny; 4) uczeń w formie pisemnej udziela odpowiedzi na zadania w teście w obecności rodzica lub innego nauczyciela; 5) nauczyciel dokonuje poprawy pracy; 6) informuje pisemnie wnioskodawcę o wyniku pracy ucznia oraz podjętej decyzji podwyższenie lub pozostawienie oceny; 7) dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego. 58

15 Rozdział 15 Ocena zachowania Postanowienia ogólne 1) ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły, c) dbałość o piękno mowy ojczystej, d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, f) okazywanie szacunku innym osobom, g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 2) ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali: a) wzorowe, b) bardzo dobre, c) dobre, d) poprawne, e) nieodpowiednie, f) naganne. 3) w klasach I III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 4) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 5) ocena zachowania nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć edukacyjnych; b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 6) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi, pracownikami szkoły i po zasięgnięciu opinii środowiska na podstawie liczby punktów zdobytych przez ucznia. 2. Tryb ustalania oceny zachowania. 1) tryb ustalania oceny zachowania rozpoczyna się co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej od samooceny ucznia, który przyznaje sobie punkty w przygotowanym formularzu będącym dokumentem wychowawcy klasowego; 59

16 2) przewidywana przez wychowawcę ocena przedstawiana jest nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale do zaopiniowania na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do protokołu klasyfikacyjno promocyjnego Rady Pedagogicznej; 3) co najmniej dwa dni przed zebraniem klasyfikacyjnym RP wychowawca w obecności klasy weryfikuje, konsultuje i uzupełnia w formularzu i na jego podstawie wystawia roczną ocenę zachowania ucznia; 4) ocena ustalona przez wychowawcę wpisywana jest długopisem (piórem) do dziennika lekcyjnego co najmniej na dwa dni przed zebraniem RP; 5) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zastrzeżeniem pkt. 6; 6) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia ustalenia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 7) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 8) w skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog /o ile jest zatrudniony w danej szkole/, e) psycholog /o ile jest zatrudniony w danej szkole/, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel Rady Rodziców. 3. Warunki i tryb ustalania oceny zachowania wyższej niż przewidywana roczna. 1) warunki: a) występuje rozbieżność pomiędzy przewidywanymi ocenami zachowania: samoocena, ocena uczniów, ocena wychowawcy, b) ocena roczna jest równa lub niższa niż ocena śródroczna, c) uczeń nie popełnił przewinienia np. udowodniona kradzież, konflikt z prawem, picie alkoholu, palenie papierosów. 2) tryb: a) pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły /3 dni od otrzymanej informacji/, 60

17 b) analiza trybu ustalania oceny zachowania /rodzic wychowawca uczeń/, c) w przypadku braku uchybień w trybie wniosek rodzic zostaje odrzucony, wychowawca powiadamia rodzica na piśmie, d) jeśli stwierdza się naruszenie trybu ustalania i przyjętych warunków wychowawca zobowiązany jest ponownie przeanalizować procedurę /do 7 dni/, e) informuje pisemnie rodzica o wystawionej ocenie zachowania, f) zachowuje dokumentacje do końca roku szkolnego. 4. W zakresie oceniania zachowania uczeń ma prawo: 1) na początku roku szkolnego poznać określone w Statucie Szkoły: a) warunki, sposoby oraz kryteria określania zachowania, b) warunki i tryb oraz kryteria oceniania zachowania. 2) być informowanym na bieżąco o zapisywanych przez nauczycieli ocenach, spostrzeżeniach i uwagach / pozytywnych i negatywnych/ dotyczących jego zachowania; 3) oczekiwać, że oceny z zajęć edukacyjnych nie będą miały wpływu na ocenę zachowania; 4) prosić i uzyskiwać uzasadnienie ocen, spostrzeżeń i uwag nauczycieli; 5) zaproponować dla siebie klasyfikacyjną ocenę zachowania; 6) wypowiedzieć się przy ustalaniu ocen zachowania koleżanek i kolegów z klasy; 7) w terminie i formie określonych w Statucie przed klasyfikacją śródroczną poznać przewidywaną, a następnie ustaloną ocenę zachowania. Dodatkowo uczeń, przed klasyfikacją roczną ma prawo: 1) w terminie i formie określonych w Statucie poznać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 2) na warunkach i w trybie ustalonych w Statucie Szkoły uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana; 3) do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeśli uzna, że ocena została ustalona niezgodnie z prawem; 4) jeśli Dyrektor Szkoły uzna zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców, oczekiwać ponownego 5. Kryteria ustalenia oceny zachowania przez komisję, której skład podany jest w pkt I. Stosunek do nauki: w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki: Ilość punktów 4 maksymalne 3 wysokie 2 dobre 1 przeciętne 0 niskie 61

18 II. Frekwencja: Ilość punktów 4 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 3 Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 5). Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nie 2 usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 6 do 10). Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba spóźnień lub 1 nieobecności wynosi od 11 do 25). Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba spóźnień i 0 nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 26). III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: Ilość punktów Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół naukowych, zainteresowań / lub w kursach specjalistycznych/ albo prowadzi intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach i pozwala osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku co pozwala mu osiągnąć wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej. IV. Sumienność, poczucie odpowiedzialności: Ilość punktów Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów / książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywania zwolnień itp./ rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace lub zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje. Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. V. Postawa moralna i społeczna ucznia: Ilość punktów W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej. Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w innych sprawach życiowych, wskazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią. Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce lub innych sprawach życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu. Zdarzyło się / kilka razy/, że uczeń nie postąpił zgodnie z Zasadą uczciwości w sprawach międzyludzkich lub nie zawsze zareagował na ewidentny przejaw zła, zdarzyło się, że uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazywał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub 62

19 1 0 cudzej lub naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne czy prywatne, zdarzyło się, że odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie, ale nie uchyla się od pracy na rzecz zespołu. Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega Zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, często nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie. Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z Zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu. VI. Dbałość o honor i tradycje szkoły: Ilość punktów Uczeń zawsze dba o dobre imię szkoły, klasy i środowiska oraz o tradycje kultywowanie przez szkołę; zawsze aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych. Uczeń dba o dobre imię szkoły, klasy, środowiska. Chętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i dba o tradycje kultywowane przez szkołę. Zdarzyło się, że uczeń naraził dobre imię szkoły lub klasy czy środowiska; nie zawsze chce brać i bierze udział w uroczystościach szkolnych / apelach, świecie szkoły itp./, ale stara się dbać o tradycje kultywowane przez szkołę. Uczeń często narażał dobre imię szkoły lub klasy czy środowiska; zdarzyło się parę razy, że nie potrafił uszanować, ani tez zadbać o tradycje kultywowane przez szkołę, bardzo rzadko bierze udział w uroczystościach szkolnych, najczęściej do nich zachęcany. Uczeń często naraża dobre imię szkoły, klasy czy środowiska; nie szanuje ani też nie dba o tradycje kultywowane przez szkołę; nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych. VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: Ilość punktów Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, czasem zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. Kilkakrotnie trzeba było zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować / lub powoduje/ zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób; niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracanie uwagi. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub lekceważy on niebezpieczeństwo i nie reaguje na zwracanie uwagi. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swej postawy mimo zwracanych uwag. VIII. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: Ilość punktów 4 Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, potrafi w każdej sytuacji zachować się kulturalnie, jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia; uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. 3 Uczeń jest zwykle taktowny i życzliwie usposobiony do otoczenia, w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować, potrafi zachować się kulturalnie; zdarzyło się, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny osobistej budziły zastrzeżenia. 2 Zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie, nie zawsze kulturalnie lub nie zapanowawszy nad emocjami użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, czasami zwracano mu uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę. 1 Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusji, nieraz prezentowana przez niego kultura budziła zastrzeżenia, trzeba często przypominać mu o potrzebie dbałości o higienę osobistą lub stosowność stroju. 0 Uczeń zwykle jest nietaktowny, brak zachowania przez niego jakichkolwiek norm kulturalnych w stosunku do innych, jest agresywny, zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą i nie reaguje na zwracanie uwagi. IX. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności: 63

20 Ilość punktów 4 Nie stwierdzono u ucznia żadnych przejawów przemocy, agresji i wulgarności; uczeń swoją postawą i działaniem przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 3 Zdarzyło się, że uczeń użył przemocy wobec kolegi / koleżanki albo był agresywny lub też odniósł się wulgarnie do koleżanki / kolegi, nauczyciela, osoby starszej, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. 2 Uczeń nieraz był agresywny, czasami wulgarny lub użył przemocy wobec kolegi/ koleżanki, reagował jednak na zwracanie mu uwagi. 1 Uczeń często bywał agresywny, wulgarny i używał przemocy wobec kolegi / koleżanki, nie zawsze reagował na zwracane uwagi. 0 Stwierdzono, że uczeń używał przemocy wobec kolegów / koleżanek, był agresywny, wulgarny zarówno wobec rówieśników, nauczycieli i osób starszych. 6. Ustalenia końcowe. Oceny wystawia się według następujących zasad: 1) uczeń, który choć w jednym przypadku uzyskał 0 punktów nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia; 2) uczeń, który choć w jednym przypadku uzyskał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż dobra; 3) w innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach /I-IX/ na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową. Łączna liczba punktów Ocena całościowa zachowania wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 10 0 naganne 67 Procedura ustalania śródrocznej i rocznej oceny nagannej z zachowania. 1. Wychowawca klasy na dwa tygodnie przed ustaleniem oceny śródrocznej przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) za pośrednictwem ucznia informację o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem zapoznanie się z przewidywaną oceną naganną z zachowania. 3. Na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem RP, uczniowie ustnie na lekcji wychowawczej, a rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniu konsultacyjnym zostają poinformowani pisemnie o przewidywanej rocznej ocenie nagannej z zachowania. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zagrożonych po raz drugi oceną naganną z zachowania w danej szkole, podpisują kopię informacji o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania, którą przechowuje wychowawca klasy. 64

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo