ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30. kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych( Dz. U. nr 83, poz. 562), - Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 157 poz. 1100), uwzględniając: - założenia programu szkoły tj. misję, zadania ogólne, szkolny program nauczania oraz szkolny program wychowawczy i program profilaktyki, - oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców, 45

2 Elementy wewnątrzszkolnego systemu oceniania Rozdział 13 Założenia ogólne 1. Zasady oceniania. 2. Cele oceniania. Rozdział 14 Tryby oceniania. 1. Formy oceniania. 2. Wymagania edukacyjne - I etap edukacji - II etap edukacji - Dostosowanie wymagań - Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych - Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych. Rozdział 15 Ocena zachowania. Rozdział 16 Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. Sposoby dokumentowania osiągnięć ucznia. Rozdział 17 Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych. Rozdział 18 Egzaminy klasyfikacyjne. Rozdział 19 Klasyfikacja śródroczna, roczna Rozdział 20 Egzamin sprawdzający. Egzamin poprawkowy. Rozdział 21 Promowanie uczniów. Rozdział 22 Postanowienia końcowe. 46

3 Rozdział 13 Założenia ogólne 55 Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. Ocenianie jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Polega na systematycznym zbieraniu informacji o wiadomościach, umiejętnościach i postępach ucznia za pomocą przyjętych w naszej szkole metod i narzędzi, z zachowaniem obiektywizmu, jawności i jasnych kryteriów. Ocenianie służy wspieraniu rozwoju ucznia, rozbudzeniu jego aktywności poznawczej oraz podnoszeniu motywacji uczenia się Wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia zasady oceniania nakierowanego na ucznia: 1) zasadniczym celem każdego systemu oceniania uczniów jest promowanie rozumnej nauki; 2) ocena ma skłaniać ucznia o autentycznego wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęcia; 3) ocena ma uwierzytelniać i odzwierciedlać uzdolnienia oraz osiągnięcia uczniów w miarę realizacji programu szkolnego; 4) oceny są formułowane w klasie w sposób ciągły, tak, aby dostarczały świadectwa indywidualnego rozwoju ucznia na przestrzeni czasu; 5) strategie, umiejętności i wiedza niezbędna do osiągnięcia ocen celujących mają się przejawiać w codziennej pracy nad poszerzaniem wiadomości i rozwijaniem umiejętności; 6) ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich; 7) ocenianie powinno uwzględniać motywację, postawy i zdolności poznawcze, strategie uczenia się i wiedzę; 8) ocena powinna uwzględniać rozmaite sposoby prezentacji dokonań uczniów w celu wszechstronnego ukazania ich osiągnięć; 9) pomiędzy ocenianą aktywnością ucznia a wynikiem oceniania powinien istnieć jasny, zrozumiały i bezpośredni związek. 10) wszystkie oceny powinny służyć za podstawę periodycznych powtórek i korekt dla wszystkich stron procesu i wszystkich odbiorców zawartej w ocenie informacji. 47

4 57 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w 12 ust. 2 i 13 ust. 3; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. 3. Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu: 1) diagnozowanie osiągnięć ucznia; 2) dostarczanie informacji: a) nauczycielom o efektywności stosowanych metod pracy, b) uczniowi o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, c) rodzicom o rozwoju dziecka. 3) wspieranie rozwoju: a) psychiczne wzmacnianie ucznia, b) ukazywanie mocnych stron, c) niwelowanie stresu, zachowań lękowych, agresji. 4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 5) uczenie systematyczności; 6) przygotowanie do samooceny; 7) uświadamianie, że ocenianie jest elementem rzeczywistości; 8) kształtowanie obrazu samego siebie; 48

5 9) rozpoznawanie uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań; 10) wdrażanie do przestrzegania przyjętych wspólnie reguł i norm; 11) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 4. Wewnątrzszkolny system oceniania zapewnia: 1) uczniom: a) jasne i jawne kryteria oceny, b) takie same ogólne zasady oceniania na wszystkich przedmiotach, c) możliwość samooceny, d) rzetelną informacje zwrotną o poziomie osiągnięć w stosunku do wymagań programowych, e) indywidualność oceniania, f) obiektywizm, g) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się. 2) nauczycielom: a) różnorodność źródeł informacji o uczniu, b) jasność i czytelność stosowanych metod, form i technik oceniania, c) bezpieczeństwo niezmienność reguł. 3) rodzicom: a) prostotę i jasność procedur oceniania, b) jawność kryteriów oceniania, c) możliwość częstej informacji o postępach uczniów, d) pewność sukcesu dziecka zgodność ze standardami egzaminacyjnymi. 4) nadzorowi pedagogicznemu: a) informację o efektywności procesu nauczania i uczenia się, b) zgodność za standardami osiągnięć i wymagań, c) porównywalność między szkołami. 49

6 Rozdział 14 Tryb oceniania 58 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje działania nauczycieli na dwóch etapach nauczania: - nauczanie zintegrowane w klasach I III - nauczanie w klasach IV VI 1. Formy oceniania: 1) punktowa, 2) cyfrowa, 3) opisowa, 4) samoocena. 59 Ocena opisowa dominuje na I etapie nauczania, natomiast pozostałe formy oceny tj. punktowa, cyfrowa i samoocena w II etapie nauczania. 60 Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego formułuje wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania Szczegółowy zapis wiadomości i umiejętności wynika z realizowanego programu nauczania integracyjnego w klasach I III szkoły podstawowej. 2. W klasach I III ( I etap kształcenia) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową i uwzględnia poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia wg skali: 1) poziom bardzo wysoki; 2) poziom wysoki; 3) poziom średni; 4) poziom zadawalający; 5) poziom niski; 6) poziom bardzo niski. 3. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje: 50

7 1) diagnostyczną tzn. dającą odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się intelektualny rozwój ucznia względem wymagań stawianych przez nauczyciela; 2) informacyjna, tzn. przekazująca informacje na temat: co uczniowi udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć; jakie zdobył umiejętności, co już potrafi, jaki jest jego wkład pracy; 3) korekcyjna, tzn. dającą odpowiedź na pytanie: co uczeń już opanował, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić; 4) rozwojową, tzn. oceniającą poziom zmian w samym dziecku, jakie jest ich tempo i dynamika. 4. W I etapie kształcenia (klasy I III) nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne w odniesieniu do poziomu osiągnięć edukacyjnych określonych w 61 ust. 2 1) poziom bardzo wysoki: perfekcyjne opanowanie wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową; umiejętne wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy; 2) poziom wysoki: bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; umiejętne wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy; 3) poziom średni: dobre opanowanie wiadomości i umiejętności niezbędne na wyższych etapach edukacji; wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności z niewielką pomocą nauczyciela; 4) poziom zadawalający: poprawne opanowanie wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową; wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przy wydatnej pomocy nauczyciela; 5) poziom niski: słabo opanowane wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej; duże trudności z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela; 6) poziom bardzo niski: nieopanowane wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej; brak umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, nawet przy dużej pomocy nauczyciela; mimo udziału w zajęciach dodatkowych brak efektów w zakresie poszczególnych edukacji. 5. Z ustaleniami zawartymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania nauczyciel informuje rodziców na zebraniu zorganizowanym do 26 września Ocenianie bieżące w I etapie kształcenia (kl. I III) polega na systematycznym odnotowywaniu osiągnięć uczniów w dzienniku lekcyjnym w formie poziomów. Towarzyszy mu słowny, bądź pisemny komentarz. Zapis skrótowy ma przełożenie na poziom osiągnięć edukacyjnych: 51

8 1) poziom bardzo wysoki Bw 2) poziom wysoki W 3) poziom średni Ś 4) poziom zadawalający Z 5) poziom niski N 6) poziom bardzo niski Bn 2. Bieżącemu ocenianiu w formie skrótów podlegają: 1) wypowiedzi ustne opowiadania, opisy, sprawozdania, wyrażanie myśli w formie zdań, omawianie historyjek obrazkowych, układanie zdań różnego typu; 2) prace pisemne sprawdziany z wiedzy matematyczno przyrodniczej, gramatyki, redagowanie opowiadania, opisu, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu; 3) prace domowe; 4) aktywność na lekcji; 5) poprawność i staranność pisania, estetyka prowadzenia zeszytów; 6) wytwory plastyczne i techniczne; 7) śpiew, gra na instrumentach muzycznych; 8) sprawność ruchowa w grach, zabawach i ćwiczeniach; 9) przygotowanie do lekcji. 3. W sprawdzających, punktowych pracach pisemnych przyjmuje się następujący procentowy rozkład punktów dla poszczególnych poziomów: poziom bardzo niski 0% - 32 % poziom niski 33 % - 49 % poziom zadawalający 50 % - 74 % poziom średni 75 % - 90 % poziom wysoki 91 % - 99 % poziom bardzo wysoki nie mniej niż 100 % 4. Oceny wspomagające zapisywane są: 1) w dzienniku lekcyjnym; 2) w zeszytach prac ucznia. 5. Dokumentacja szkolnych osiągnięć ucznia: 1) segregator z pracami pisemnymi i plastycznymi; 2) indywidualny zeszyt ucznia; 3) arkusze ocen opisowych; 4) świadectwa opisowe. 6. Nauczyciel na koniec I okresu wypełnia kartę oceny opisowej ucznia. 52

9 7. Wystawiona ocena opisowa jest zakończona wskazówkami i propozycjami co do kierunków i form pracy z dzieckiem w następnym okresie. 8. Sformułowania w ocenie opisowej są jasne, konkretne i czytelne dla rodziców i ucznia. 9. Przyjęty przez szkołę wzór oceny opisowej ma charakter stały, a ewentualnie uzasadnione zmiany mogą być dokonane po zakończeniu okresu i zatwierdzone przez RP. 10. Nauczyciel prowadzi: 1) kontrolę ciągłą, bezpośrednią i bieżącą w toku codziennych zajęć dzieci; obejmuje ona obserwację pracy poszczególnych uczniów, ich zachowań i zaangażowania, analizą osiąganych sprawności, umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, wypowiadania się itp., 2) kontrolę doraźną, pozwalającą wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia dzieci, obejmującą: a) klasyczne sprawdziany, b) testy, c) rozwiązywanie zadań, d) prace domowe, e) konkursy itp. 11. Rodzice są informowani o postępach ucznia w czasie indywidualnych spotkań z uczącym według przyjętego przez wychowawcę harmonogramu oraz wg potrzeb. Prace sprawdzające poziom osiągnięć uczniów gromadzone są przez nauczyciela, który umożliwia rodzicom wgląd do tych prac podczas indywidualnych spotkań lub na zebraniach wywiadowczych. 12. W celu ułatwienia uczniom przejścia do II etapu edukacyjnego (do klasy czwartej) bieżące ocenianie wyrażone będzie w skali obowiązującej w drugim etapie edukacyjnym. 63 II etap edukacji 1. Bieżące ocenianie w klasach IV VI ustala się w stopniach wg następującej skali: Stopień Skrót literowy Znaczenie cyfrowe Punktacja procentowa Celujący cel 6 nie mniej niż 100% Bardzo dobry bdb % Dobry db % Dostateczny dst % Dopuszczający dop % Niedostateczny ndst 1 poniżej 34 % 2. Nauczyciel formułuje szczegółowe kryteria oceniania, umiejętności przedmiotowych, uwzględniając następujące wymagania: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 53

10 b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia. 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawy programowej, b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one możliwości dalszej nauki, b) rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawa programową przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. Dostosowanie wymagań Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w Rozdz. 2 6 pkt. 1 Rozporz. Ministra Edukacji w sprawie ocenianie i 54

11 klasyfikowania z dnia r, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą z zastrzeżeniem ust W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporz. Ministra Edukacji, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2 w/w ustawy. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 55

12 65 1.Tryb ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania rozpoczyna się na dwa tygodnie przed końcem okresu: 1) w 1 tygodniu: a) nauczyciele ustalają śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawca śródroczną ocenę zachowania i dokonują wpisu w formie skrótowej długopisem lub piórem do dziennika lekcyjnego, w miejscu przeznaczonym na ocenę śródroczną, b) wychowawcy wypełniają 1 część arkusza sprawozdawczo podsumowującego z zestawieniem ocen, a następnie przewodniczący komisji klasyfikacyjnych zbiorcze zestawienie ustalonych ocen. 2) w 2 tygodniu: a) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej, b) po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej odbywają się zebrania z rodzicami. 2. Tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania rozpoczyna się najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjno wychowawczych, trwa 3 tygodnie i kończy się zatwierdzeniem wyników klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną. Odbywa się według następującego harmonogramu: Tydzień Dzień tygodnia Czynności nauczycieli i wychowawców Uwagi poniedziałek 1) wpisywanie do dziennika przewidywanych końcoworocznych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania; 2) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania poniedziałek - 3) zbieranie przez wychowawców opinii o zachowaniu uczniów I środa czwartek 4) wpisanie do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz zachowania piątek 5) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania poniedziałek - 6)formułowanie oceny opisowej piątek poniedziałek czwartek II poniedziałek piątek piątek 7) rozpatrzenie wniosków rodziców o podwyższenie końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych 8) rozpatrzenie wniosków rodziców o podwyższenie końcoworocznej oceny zachowania 9) przeprowadzenie sprawdzianów wiadomości i umiejętności 10)formułowanie oceny opisowej 11) wpisanie do dziennika lekcyjnego ustalonych końcoworocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania I etap kształcenia I etap kształcenia 56

13 III IV poniedziałek wtorek - środa czwartek poniedziałek środa piątek 12) wypełnienie przez wychowawców klas arkuszy podsumowujących 13) przygotowanie przez wychowawców zbiorczych zestawień ustalonych ocen na posiedzenie Rady Pedagogicznej 14) zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły 15) wypełnienie arkuszy ocen 16) wypisywanie świadectw 17) zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych, rozdanie świadectw 3. Przyjmuje się następujące formy dokumentowania czynności klasyfikacyjnych przez nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawców: 1) przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych (w tym oceny niedostatecznej) nauczyciel wpisuje na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ołówkiem, w formie skrótowej w dzienniku lekcyjnym obok kolumny przeznaczonej na oceny roczne (po lewej stronie); 2) przewidywane roczne oceny zachowania (w tym oceny naganne) wychowawca wpisuje na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ołówkiem, w formie skrótowej w dzienniku lekcyjnym obok kolumny przeznaczonej na oceny roczne (po lewej stronie); 3) o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej zachowania nauczyciel / wychowawca informuje rodziców pisemnie (na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) za pośrednictwem ucznia potwierdzeniem przekazania informacji jest podpis rodzica; 4) o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniowie są informowani na zajęciach lekcyjnych, a rodzice za pośrednictwem ucznia oraz na zebraniu rodzicielskim; 5) przy zbieraniu opinii o zachowaniu ucznia wychowawca posługuje się Kartą zachowania uczniów; 6) pisemne wnioski rodziców o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania rozpatrywane będą przez zainteresowanych nauczycieli / wychowawców według procedur określonych w 65 ust.2; 7) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się według procedury określonej w 40 Statutu Szkoły; 8) po ustaleniu wszystkich rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy wypełniają arkusz sprawozdawczo podsumowujący dotyczący klasyfikacji; 9) wychowawcy sporządzają zbiorcze zestawienie ustalonych ocen rocznych i przedstawiają go do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 4. Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych 57

14 1) rodzice ucznia II etapu nauczania mogą się starać o uzyskanie przez niego wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych nauczyciel w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku zobowiązany jest sprawdzić czy uczeń spełnia następujące warunki, aby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną: a) nie przekroczył określonej w PZO liczby nie przygotowania do lekcji, b) uzyskał co najmniej 50% ocen o jaką się ubiega za zakresu, który ma największy wpływ na ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, stosownie do przepisów w PZO, c) miał usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, lub d) w szczególnych przypadkach losowych (śmierć rodzica, wypadek, tragedia rodzinna). 5. Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych 1) do dwóch dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie uczeń lub jego rodzic składa do nauczyciela przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie ceny, wskazując o jaką ocenę się ubiega; 2) w ciągu dwóch dni od otrzymania wniosku nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczeń spełnia wyżej określone warunki pozwalające uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana; 3) jeżeli uczeń nie spełnia warunków określonych w ust.4 pkt 2 nauczyciel: a) pisemnie informuje rodzica, że nie ma podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana, b) dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego. 6. Jeżeli uczeń spełnia warunki określone w ust.4 pkt 2 wówczas: 1) nauczyciel przypomina wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń; 2) nauczyciel przygotowuje zestaw zadań zgodnie z wymaganiami na określoną ocenę; 3) nauczyciel informuje rodzica o terminie poprawy przewidywanej oceny; 4) uczeń w formie pisemnej udziela odpowiedzi na zadania w teście w obecności rodzica lub innego nauczyciela; 5) nauczyciel dokonuje poprawy pracy; 6) informuje pisemnie wnioskodawcę o wyniku pracy ucznia oraz podjętej decyzji podwyższenie lub pozostawienie oceny; 7) dokumentację przechowuje do końca roku szkolnego. 58

15 Rozdział 15 Ocena zachowania Postanowienia ogólne 1) ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły, c) dbałość o piękno mowy ojczystej, d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, f) okazywanie szacunku innym osobom, g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 2) ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali: a) wzorowe, b) bardzo dobre, c) dobre, d) poprawne, e) nieodpowiednie, f) naganne. 3) w klasach I III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 4) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 5) ocena zachowania nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć edukacyjnych; b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 6) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi, pracownikami szkoły i po zasięgnięciu opinii środowiska na podstawie liczby punktów zdobytych przez ucznia. 2. Tryb ustalania oceny zachowania. 1) tryb ustalania oceny zachowania rozpoczyna się co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej od samooceny ucznia, który przyznaje sobie punkty w przygotowanym formularzu będącym dokumentem wychowawcy klasowego; 59

16 2) przewidywana przez wychowawcę ocena przedstawiana jest nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale do zaopiniowania na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do protokołu klasyfikacyjno promocyjnego Rady Pedagogicznej; 3) co najmniej dwa dni przed zebraniem klasyfikacyjnym RP wychowawca w obecności klasy weryfikuje, konsultuje i uzupełnia w formularzu i na jego podstawie wystawia roczną ocenę zachowania ucznia; 4) ocena ustalona przez wychowawcę wpisywana jest długopisem (piórem) do dziennika lekcyjnego co najmniej na dwa dni przed zebraniem RP; 5) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zastrzeżeniem pkt. 6; 6) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia ustalenia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 7) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 8) w skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog /o ile jest zatrudniony w danej szkole/, e) psycholog /o ile jest zatrudniony w danej szkole/, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel Rady Rodziców. 3. Warunki i tryb ustalania oceny zachowania wyższej niż przewidywana roczna. 1) warunki: a) występuje rozbieżność pomiędzy przewidywanymi ocenami zachowania: samoocena, ocena uczniów, ocena wychowawcy, b) ocena roczna jest równa lub niższa niż ocena śródroczna, c) uczeń nie popełnił przewinienia np. udowodniona kradzież, konflikt z prawem, picie alkoholu, palenie papierosów. 2) tryb: a) pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły /3 dni od otrzymanej informacji/, 60

17 b) analiza trybu ustalania oceny zachowania /rodzic wychowawca uczeń/, c) w przypadku braku uchybień w trybie wniosek rodzic zostaje odrzucony, wychowawca powiadamia rodzica na piśmie, d) jeśli stwierdza się naruszenie trybu ustalania i przyjętych warunków wychowawca zobowiązany jest ponownie przeanalizować procedurę /do 7 dni/, e) informuje pisemnie rodzica o wystawionej ocenie zachowania, f) zachowuje dokumentacje do końca roku szkolnego. 4. W zakresie oceniania zachowania uczeń ma prawo: 1) na początku roku szkolnego poznać określone w Statucie Szkoły: a) warunki, sposoby oraz kryteria określania zachowania, b) warunki i tryb oraz kryteria oceniania zachowania. 2) być informowanym na bieżąco o zapisywanych przez nauczycieli ocenach, spostrzeżeniach i uwagach / pozytywnych i negatywnych/ dotyczących jego zachowania; 3) oczekiwać, że oceny z zajęć edukacyjnych nie będą miały wpływu na ocenę zachowania; 4) prosić i uzyskiwać uzasadnienie ocen, spostrzeżeń i uwag nauczycieli; 5) zaproponować dla siebie klasyfikacyjną ocenę zachowania; 6) wypowiedzieć się przy ustalaniu ocen zachowania koleżanek i kolegów z klasy; 7) w terminie i formie określonych w Statucie przed klasyfikacją śródroczną poznać przewidywaną, a następnie ustaloną ocenę zachowania. Dodatkowo uczeń, przed klasyfikacją roczną ma prawo: 1) w terminie i formie określonych w Statucie poznać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 2) na warunkach i w trybie ustalonych w Statucie Szkoły uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana; 3) do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeśli uzna, że ocena została ustalona niezgodnie z prawem; 4) jeśli Dyrektor Szkoły uzna zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców, oczekiwać ponownego 5. Kryteria ustalenia oceny zachowania przez komisję, której skład podany jest w pkt I. Stosunek do nauki: w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki: Ilość punktów 4 maksymalne 3 wysokie 2 dobre 1 przeciętne 0 niskie 61

18 II. Frekwencja: Ilość punktów 4 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 3 Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 5). Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nie 2 usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 6 do 10). Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba spóźnień lub 1 nieobecności wynosi od 11 do 25). Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba spóźnień i 0 nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 26). III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: Ilość punktów Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół naukowych, zainteresowań / lub w kursach specjalistycznych/ albo prowadzi intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach i pozwala osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku co pozwala mu osiągnąć wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej. IV. Sumienność, poczucie odpowiedzialności: Ilość punktów Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów / książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywania zwolnień itp./ rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace lub zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje. Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. V. Postawa moralna i społeczna ucznia: Ilość punktów W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej. Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w innych sprawach życiowych, wskazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią. Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce lub innych sprawach życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu. Zdarzyło się / kilka razy/, że uczeń nie postąpił zgodnie z Zasadą uczciwości w sprawach międzyludzkich lub nie zawsze zareagował na ewidentny przejaw zła, zdarzyło się, że uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazywał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub 62

19 1 0 cudzej lub naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne czy prywatne, zdarzyło się, że odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie, ale nie uchyla się od pracy na rzecz zespołu. Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega Zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, często nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie. Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z Zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu. VI. Dbałość o honor i tradycje szkoły: Ilość punktów Uczeń zawsze dba o dobre imię szkoły, klasy i środowiska oraz o tradycje kultywowanie przez szkołę; zawsze aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych. Uczeń dba o dobre imię szkoły, klasy, środowiska. Chętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i dba o tradycje kultywowane przez szkołę. Zdarzyło się, że uczeń naraził dobre imię szkoły lub klasy czy środowiska; nie zawsze chce brać i bierze udział w uroczystościach szkolnych / apelach, świecie szkoły itp./, ale stara się dbać o tradycje kultywowane przez szkołę. Uczeń często narażał dobre imię szkoły lub klasy czy środowiska; zdarzyło się parę razy, że nie potrafił uszanować, ani tez zadbać o tradycje kultywowane przez szkołę, bardzo rzadko bierze udział w uroczystościach szkolnych, najczęściej do nich zachęcany. Uczeń często naraża dobre imię szkoły, klasy czy środowiska; nie szanuje ani też nie dba o tradycje kultywowane przez szkołę; nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych. VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: Ilość punktów Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, czasem zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. Kilkakrotnie trzeba było zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować / lub powoduje/ zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób; niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracanie uwagi. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub lekceważy on niebezpieczeństwo i nie reaguje na zwracanie uwagi. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swej postawy mimo zwracanych uwag. VIII. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: Ilość punktów 4 Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, potrafi w każdej sytuacji zachować się kulturalnie, jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia; uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. 3 Uczeń jest zwykle taktowny i życzliwie usposobiony do otoczenia, w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować, potrafi zachować się kulturalnie; zdarzyło się, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny osobistej budziły zastrzeżenia. 2 Zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie, nie zawsze kulturalnie lub nie zapanowawszy nad emocjami użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, czasami zwracano mu uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę. 1 Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusji, nieraz prezentowana przez niego kultura budziła zastrzeżenia, trzeba często przypominać mu o potrzebie dbałości o higienę osobistą lub stosowność stroju. 0 Uczeń zwykle jest nietaktowny, brak zachowania przez niego jakichkolwiek norm kulturalnych w stosunku do innych, jest agresywny, zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą i nie reaguje na zwracanie uwagi. IX. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności: 63

20 Ilość punktów 4 Nie stwierdzono u ucznia żadnych przejawów przemocy, agresji i wulgarności; uczeń swoją postawą i działaniem przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 3 Zdarzyło się, że uczeń użył przemocy wobec kolegi / koleżanki albo był agresywny lub też odniósł się wulgarnie do koleżanki / kolegi, nauczyciela, osoby starszej, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. 2 Uczeń nieraz był agresywny, czasami wulgarny lub użył przemocy wobec kolegi/ koleżanki, reagował jednak na zwracanie mu uwagi. 1 Uczeń często bywał agresywny, wulgarny i używał przemocy wobec kolegi / koleżanki, nie zawsze reagował na zwracane uwagi. 0 Stwierdzono, że uczeń używał przemocy wobec kolegów / koleżanek, był agresywny, wulgarny zarówno wobec rówieśników, nauczycieli i osób starszych. 6. Ustalenia końcowe. Oceny wystawia się według następujących zasad: 1) uczeń, który choć w jednym przypadku uzyskał 0 punktów nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia; 2) uczeń, który choć w jednym przypadku uzyskał 1 punkt nie może mieć oceny wyższej niż dobra; 3) w innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach /I-IX/ na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową. Łączna liczba punktów Ocena całościowa zachowania wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 10 0 naganne 67 Procedura ustalania śródrocznej i rocznej oceny nagannej z zachowania. 1. Wychowawca klasy na dwa tygodnie przed ustaleniem oceny śródrocznej przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) za pośrednictwem ucznia informację o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem zapoznanie się z przewidywaną oceną naganną z zachowania. 3. Na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem RP, uczniowie ustnie na lekcji wychowawczej, a rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniu konsultacyjnym zostają poinformowani pisemnie o przewidywanej rocznej ocenie nagannej z zachowania. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zagrożonych po raz drugi oceną naganną z zachowania w danej szkole, podpisują kopię informacji o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania, którą przechowuje wychowawca klasy. 64

41-45 Wzorowe 34-40 Bardzo dobre 24-33 Dobre 16-23 Poprawne 9-15 Nieodpowiednie 0-8 Naganne

41-45 Wzorowe 34-40 Bardzo dobre 24-33 Dobre 16-23 Poprawne 9-15 Nieodpowiednie 0-8 Naganne Procedury wystawiania oceny zachowania ucznia 1. W Zespole Szkół stosuje się śródroczną i roczną ocenę z zachowania. 2. Ocena roczna jest wypadkową ocen semestralnych. 3. Wprowadza się punktowy system

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Zasady oceniania zachowania uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Zasady oceniania zachowania uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW 29

ROZDZIAŁ VII OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW 29 ROZDZIAŁ VII OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW 29 Rozróżnia się następującą skalę ocen zachowania: 1) wzorowa 2) bardzo dobra 3) dobra 4) poprawna 5) nieodpowiednia 6) naganna 30 Informację o zasadach oceniania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania Załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania Załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Regulamin wystawiania ocen z zachowania Załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowanie ucznia określa się w 11 obszarach. Nauczyciel wybiera w kolejnych obszarach jeden spośród pięciu poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia

Kryteria oceny zachowania ucznia Kryteria oceny zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO) W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określają warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. WZO mają na

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA. Uwagi wstępne

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA. Uwagi wstępne SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Uwagi wstępne Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie tego kryterium w poszczególnych kategoriach, które najlepiej

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ I Cele ogólne 1 1. W zespole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, w którym określa się szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W KLASACH IV VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015r.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE

SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE SYSTEM OCENIANIA w NIEBIESKIEJ SZKOLE I. POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. System oceniania określa warunki i sposób oceniania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w trakcie zajęć edukacyjnych Niebieskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH ul. Zamkowa 2a 40-414 Katowice tel/fax 32/ 255-71-95 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W KRAKOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie opracowała wewnątrzszkolny system oceniania, który opiera się na następujących ustaleniach: Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo